LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 • The number of pages:
 • 198
 • university:
 • Львівський національний аграрний університет
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • Міністерство аграрної політики та продовольства України
  Львівський національний аграрний університет
  На правах рукопису


  БОЙКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


  УДК 338.246.025.2:631.11

  ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ


  Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
  (за видами економічної діяльності)
  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук  Науковий керівник:
  Онисько Стефанія Михайлівна
  кандидат економічних наук, професор,
  заслужений працівник освіти України  Львів – 2011

  ЗМІСТ

  ВСТУП….. 3
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 11
  1.1 Суть, генезис та види економічної безпеки 11
  1.2 Особливості та функціональні складові економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 25
  1.3 Методика дослідження економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 41
  Висновки до розділу 1 50
  РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 53
  2.1 Виробничий потенціал як передумова формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 53
  2.2 Детермінанти економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 71
  2.3 Оцінка рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 85
  Висновки до розділу 2 107
  РОЗДІЛ 3 ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 111
  3.1 Інституційне забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 111
  3.2 Удосконалення механізму управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств 126
  3.3 Організаційно-економічні передумови підвищення рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств 143
  Висновки до розділу 3 156
  ВИСНОВКИ 159
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 162
  ДОДАТКИ 183

  ВСТУП

  Актуальність теми. Сучасні умови розвитку економіки, що супро-воджуються процесом глобалізації, лібералізацією ринків та адаптацією віт-чизняних підприємств до європейських стандартів господарювання, вимагають перегляду існуючих підходів до організації бізнесу, які повинні базуватися, передусім, на засадах саморозвитку та саморегуляції. За таких обставин пряме державне регулювання втрачає свою актуальність і, як наслідок, державі більше уваги слід приділяти методам непрямого впливу на економіку.
  Трансформаційні процеси завжди характеризуються надмірними ризи-ками та загрозами для сільськогосподарських підприємств. Вони спонукають до пошуку якісно нових шляхів забезпечення сталого розвитку цих підприємств на основі формування належного рівня їх економічної безпеки.
  Проблема формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств набуває своєї актуальності в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств є критерієм надійності їх партнерства у бізнесі та спроможності забезпечувати переробні підприємства сировиною, а населення продуктами харчування.
  Питання економічної безпеки стали об’єктами досліджень наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких: О. І. Амоша, О. М. Бан-дурка, Т. Г. Васильців, З. С. Варналій, В. М. Геєць, О. А. Грунін, М. І. Камлик, Г. Б. Клейнер, Л. Коженьовскі, А. В. Козаченко, О. В. Макарюк, В. І. Мунтіян, О. Ф. Новікова, Р. Нолан, К. Я. Петрова, Г. А. Пастернак-Таранущенко, В. П. По¬но¬марьов, Н. Й. Реверчук, С. К. Реверчук, С. М. Шкарлет та ін.
  Проблеми економіки та управління сільськогосподарськими підприє¬мс-твами, у тому числі окремі аспекти їх економічної безпеки, досліджували такі вчені: П. С. Березівський, О. А. Біттер, В. Г. Галанець, Ю. Е. Губені, В. І. Гу-бенко, І. Г. Костирко, П. А. Лайко, В. В. Липчук, С. М. Онисько, В. Г. Поп-лавський, П. Т. Саблук, О. В. Скидан, Г. В. Черевко, О. В. Шабінський, В. В. Юр¬чишин та інші автори.
  Водночас, попри наявність численних наукових розробок у сфері еко-номічної безпеки, недостатньо опрацьованими залишаються питання її формування на рівні сільськогосподарських підприємств, які враховували б особливості аграрної сфери. Зокрема, існують доволі суперечливі підходи до визначення окремих характеристик економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, чинників, що мають вплив на її формування, обґрунтування основних напрямів підвищення її рівня. Важливість вирішення цих питань і зумовила вибір теми дисертаційної роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-таційна робота є складовою частиною комплексних наукових досліджень еко¬номічного факультету Львівського національного аграрного університету, зокрема за 2006-2010 роки “Розробка організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК Захід¬ного регіону України” (номер державної реєстрації 0106U002073) та на 2011-2015 роки “Теоретико-методологічне та організаційно-економічне обґрунту¬вання розвитку сільського господарства і села” (номер державної реєстрації 0111U001252). Особиста участь дисертанта полягає в дослідженні суті теоре¬тичних аспектів економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, вияв¬ленні проблем її формування та окресленні основних шляхів їх вирішення.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є узагальнення теоретичних і методологічних основ формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.
  Реалізація поставленої мети передбачала виконання таких завдань:
   уточнити теоретичну суть поняття “економічна безпека сільськогос-подарського підприємства”;
   узагальнити існуючі концепції економічної безпеки сільськогоспо-дарських підприємств;
   уточнити теоретичну сутність чинників дестабілізації економічної без¬пеки: “загроза”, “ризик”, “небезпека”;
   запропонувати методику визначення рівня економічної безпеки сільсь¬когосподарських підприємств;
   провести оцінку рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств;
   виявити основні джерела загроз економічній безпеці сільськогос-подарських підприємств;
   запропонувати пріоритетні напрями формування та вдосконалення інс¬титуційного середовища економічної безпеки сільськогосподарських підпри¬ємств;
   обґрунтувати організаційно-економічні підходи до управління еконо¬мічною безпекою сільськогосподарських підприємств.
   запропонувати напрями диверсифікації діяльності сільськогос-подарських підприємств.
  Об’єктом дослідження є процес формування економічної безпеки сільсь¬когосподарських підприємств.
  Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та при-кладних засад формування економічної безпеки сільськогосподарських під-приємств.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослі-дження є методи наукового пізнання, що дають змогу виявити основні закономір¬ності розвитку досліджуваних явищ і процесів, їх ключові проблеми та прі¬оритетні шляхи вирішення. Зокрема, у процесі виконання дисертаційної роботи було використано такі методи: історичний – з метою дослідження еволюції поглядів на поняття “економічна безпека”; аналізу та синтезу – під час дос¬лідження складових економічної безпеки сільськогосподарських підприємств та їх сукупності в цілому; систематизації – для розчленування та більш змістовного розуміння суті окремих досліджуваних явищ і процесів; наукової абстракції – з метою формування теоретичних узагальнень та висновків; со¬ціологічного опитування – для вивчення поведінки та виявлення думки керівни¬ків сільськогосподарських підприємств щодо питань формування економічної безпеки; порівняльного аналізу – у дослідженні показників економічної безпеки сільськогосподарських підприємств у динаміці; статистичного групування – з метою виявлення основних залежностей, що мають вплив на формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств; монографічний – для дослідження процесів та явищ на рівні окремих підприємств; метод експертних оцінок – для визначення коефіцієнтів значущості складових економічної безпеки сільськогосподарських підприємств; кореляційного аналізу – з метою вияв¬лення тісноти зв’язку між рівнем економічної безпеки сільськогосподарських підприємств та показниками їх економічної ефективності.
  Інформаційною базою дисертаційного дослідження є закони України, нор¬мативно-правові акти Кабінету Міністрів України, укази Президента України, матеріали Головного управління статистики у Львівській області, Головного управління агропромислового розвитку Львівської обласної державної адмі¬ністрації, статистична та бухгалтерська звітність сільськогосподарських під¬приємств, наукові публікації вчених, результати особистих досліджень автора.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні теоретичних і прикладних засад формування економічної безпеки сільськогос¬подарських підприємств. Основні положення, що характеризують наукову новизну дисертаційної роботи, такі:
  вперше:
   запропоновано методику та розраховано рівень економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на основі фінансової, конкурентоспромож¬ної, технічної, кадрової та екологічної функціональних складових з урахуван¬ням інституційних, економічних, технологічних, соціальних та етнічних особ¬ливостей у сільському господарстві;
  удосконалено:
   понятійний апарат, характеристики та особливості прояву чинників дестабілізації економічної безпеки – “загрози”, “ризику” та “небезпеки”, що за¬безпечило виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей між ними та дозволяє встановити пріоритетність прийняття оперативних управлінських рішень;
   тлумачення суті економічної безпеки сільськогосподарського під-приємства як такого стану його господарських ресурсів, що забезпечує опти-мальну галузево-організаційну структуру підприємства з урахуванням геогра¬фічного розташування та природно-кліматичних умов його діяльності, захист від внутрішніх і зовнішніх загроз, спроможність досягати поставлених стра¬тегічних цілей;
  набули подальшого розвитку:
   теоретичні концепції економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, зокрема правова, силова, виробничо-структурна, ринкова, ризиків та оптимального стану ресурсів, що дозволило уточнити сутнісні характе¬ристики економічної безпеки сільськогосподарських підприємств;
   ідентифікація та класифікація загроз економічній безпеці сільськогос¬подарських підприємств за джерелами виникнення та встановлення ступеня їх дестабілізуючого впливу для сільськогосподарських підприємств різних органі¬заційно-правових форм господарювання;
   напрями формування та вдосконалення інституційного середовища економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на основі структури¬зації цілей, інтересів і взаємоузгодженості дій його суб’єктів на макро-, мезо- та мікрорівнях;
   методичні підходи до вдосконалення організаційного механізму управління економічною безпекою залежно від розмірів сільськогосподарських підприємств відповідно до принципів керованості, послідовності, системності, пріоритетності, справедливості, збалансованості та узгодженості;
   стратегічні напрями диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств з урахуванням існуючих її форм та рівня економічної безпеки підприємств.
  Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність ре-зультатів дослідження полягає в можливості застосування відповідних реко-мендацій у діяльності сільськогосподарських підприємств для підвищення рів¬ня їх економічної безпеки, як пріоритетного напряму забезпечення стабільності їх розвитку на довгострокову перспективу. Окремі положення та висновки, що викладені в дисертаційному дослідженні, можуть бути використані у розробці регіональних програм розвитку сільського господарства.
  Наукові результати дисертаційної роботи знайшли своє практичне застосування. Рекомендації щодо реалізації заходів для мінімізації загроз економічній безпеці сільськогосподарських підприємств та розвитку їх інсти-туційного забезпечення використані в діяльності Головного управління агро-промислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації (довідка № 09-05/10-132 від 06.09.2011 р.). Пропозиції стосовно вдосконалення процесу управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств, запро¬понована методика оцінки її рівня та заходи щодо його підвищення знайшли своє прикладне застосування в діяльності управління агро¬про¬мислового роз¬витку Жовківської районної державної адміністрації Львівської області (довідка № 158-05/07 від 03.08.2011 р.). Рекомендації стосовно розробки стратегії економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, організаційно-еко¬номічні підходи до її забезпечення, а також запропоновані напрями дивер¬сифікації діяльності підприємств галузі як засіб мінімізації їх ризиків знайшли схвалення в практичній діяльності ТзОВ “Агро-Лан” Жовківського району Львівської області (довідка № 53 від 15.09.2011 р.). Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Львівського національного аграрного університету (довідка № 01-35-01/2 від 17.10. 2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Результати проведених наукових дослі-джень, що викладені в дисертаційній роботі, є особистими напрацюваннями автора. Опубліковані наукові праці містять положення, що сформульовані автором особисто й відображають його внесок у вирішення досліджуваної проблеми. З праці, опублікованої у співавторстві, використано лише ті поло-ження, які є результатом особистих досліджень дисертанта.
  Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, що викладені в дисертаційному дослідженні, доповідалися й одержали схвалення на: ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин” (м. Умань, 2009 р.), Між-народній науково-практичній конференції “Вдосконалення фінансово-кредит-ного механізму АПК” (м. Львів, 2009 р.), І Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Перспективні напрямки розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового вироб¬ництва” (м. Тернопіль, 2009 р.), ХІХ Міжнародній науково-практичній кон¬ференції “Інституційна природа ринкових трансформацій” (м. Чернівці, 2009 р.), VI Між¬народній науково-практичній конференції “Проблеми еко¬номіки підприємств у сучасних умовах” (м. Київ, 2010 р.), IV Міжнародному форумі молодих вчених “Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи” (м. Харків, 2010 р.), Міжнародній науково-практичній кон¬ференції “Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни” (м. Макіївка, 2011 р.), IV Всеукраїнській міжвузівській науково-практичній конференції студентів, аспірантів і викладачів “Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки” (м. Рівне, 2011 р.), Міжнародній науково-прак¬тичній конференції студентів і молодих учених “Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем” (м. Бердянськ, 2011 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Ак¬туальні проблеми розвитку регіональних АПК” (м. Луцьк, 2011 р.), Між¬народній науково-практичній конференції молодих вчених “Аграрний форум – 2011” (м. Суми, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва” (м. Львів, 2011 р.), звітних наукових конференціях здобувачів і аспіран¬тів Львівського наці¬онального аграрного університету протягом 2008–2011 рр.
  Публікації. За результатами проведеного дисертаційного дослідження опубліковано 15 наукових статей (у тому числі 14 одноосібних), з яких 6 – у наукових фахових виданнях. Загальний обсяг опублікованих праць становить 3,53 друк. арк.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації налічує 198 сторінок, з них 161 сторінка основного тексту. Дисертація містить 31 таблицю, 32 рисунки, 5 додатків. Бібліографічний список складається з 223 джерел.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  Результати дослідження процесу формування економічної безпеки сільсь¬когосподарських підприємств забезпечили розробку практичних рекомендацій щодо підвищення її рівня та дали підстави для таких висновків:
  1. Економічна безпека є ключовою компонентою національної безпеки держави. Вона є складним комплексним поняттям, що має свої ієрархічні рівні, які тісно взаємопов’язані між собою. Її формування повинно відбуватися в кон¬тексті забезпечення сукупності, цілісності та нерозривності на всіх ієрархічних рівнях. Особлива увага при цьому має бути приділена питанню формування економічної безпеки підприємства, що є первинною ланкою національної економіки.
  2. Відсутність серед учених єдиної позиції щодо дефініції “економічна безпека” стосовно сільськогосподарських підприємств потребує уточнення відповідного визначення на основі систематизації концепцій економічної без-пеки: правової, силової, виробничо-структурної, ринкової, ризиків та опти-мального стану ресурсів. Врахування цього дозволяє визначити економічну безпеку сільськогосподарського підприємства як такий стан його господарсь-ких ресурсів, що забезпечує оптимальну галузево-організаційну структуру під¬приємства, враховуючи географічне розташування та природно-кліматичні умови його діяльності, за якого воно здатне ефективно протидіяти можливим загрозам внутрішнього та зовнішнього середовища, а також досягати постав¬лених цілей і завдань на основі реалізації обраної ним стратегії розвитку.
  3. Визначальний вплив на рівень економічної безпеки сільськогоспо-дарських підприємств має їх виробничий потенціал, основними проблемами розвитку якого є недостатній рівень концентрації земельних ресурсів, низькі темпи оновлення основних засобів, низький рівень матеріального стимулю-вання праці, що призводить до порушення технології виробництва продукції, зумовлює відтік кваліфікованих кадрів в інші сфери зайнятості, створюючи тим самим диспропорції у виробничому потенціалі сільськогосподарських під¬приємств.
  4. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств залежить від чинників як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Основними чин-никами, що перешкоджають процесу формування цієї безпеки, встановлено: низький рівень ліквідності підприємств; існуючий диспаритет цін між заку-півельними цінами на агропродукцію та цінами виробників промислової про-дукції; недостатні темпи зростання доходів населення, що стримують зростання внутрішнього платоспроможного попиту; низький рівень інвестування галузі; недостатні обсяги державної підтримки сільськогосподарських підприємств.
  5. Основними джерелами виникнення загроз економічній безпеці сіль-ськогосподарських підприємств виявлено: їх працівників; техніку, технологію та обладнання; інституційне середовище; контрагентів; природні чинники. Найбільшу небезпеку для сільськогосподарських підприємств становлять загрози, що виникають у результаті недосконалості їх інституційного сере¬довища, серед яких: прогалини в нормативно-правовій базі; недосконала фіскальна політика; слаборозвинена фінансова, ринкова та соціальна інфра¬структури; високі трансакційні витрати; переважання у прийнятті рішень ролі неформальних інститутів над формальними.
  6. Запропоновано методику оцінки рівня економічної безпеки сільсько-господарських підприємств, що передбачає врахування інституційних, еконо¬мічних, технологічних, соціальних та етнічних особливостей у сільському господарстві. Відповідно до цього визначено функціональні складові еконо¬мічної безпеки сільськогосподарських підприємств: фінансову, конкуренто¬спроможну, технічну, кадрову та екологічну, які на основі врахування їх коефі¬цієнтів значущості синтезовано в інтегральний показник. Залежно від його значення виділено такі три рівні економічної безпеки сільськогосподарських підприємств: “безпеки”, “нестійкої безпеки” та “небезпеки”.
  7. Розвиток інституційного середовища економічної безпеки сільськогос¬подарських підприємств повинен передбачати чітку структуризацію цілей та інтересів його суб’єктів внаслідок взаємоузгодженості їх дій на макро-, мезо- та мікрорівнях, спрямованих на подолання існуючих інституційних бар’єрів. Роль держави як основного інституту полягає, передусім, у створенні сприятливих зовнішніх умов для формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств незалежно від їх форм, типів, розмірів та форм власності.
  8. Управління економічною безпекою сільськогосподарського підпри-ємства доцільно здійснювати на засадах створення відповідної спеціалізованої структури – служби економічної безпеки. Її діяльність повинна базуватися на дотриманні принципів: керованості, послідовності, системності, пріоритетності, справедливості, збалансованості та узгодженості. Склад служби економічної безпеки може змінюватися залежно від розмірів сільськогосподарського під¬при¬ємства. Для малих сільськогосподарських підприємств рекомендовано створення посади антикризового менеджера або ж отримання консультативних послуг у сфері управління економічною безпекою від спеціалізованих кон¬салтингових компаній.
  9. Пріоритетним шляхом мінімізації ризиків сільськогосподарських під¬приємств, отримання додаткових прибутків та підвищення рівня економічної безпеки є диверсифікація їхньої діяльності. Її проведенню повинно передувати порівняння можливого корисного ефекту з понесеними внаслідок диверси¬фікації діяльності підприємства витратами, що передбачає зіставлення її пози¬тивних та негативних сторін у розрізі функціональних складових економічної безпеки. Вибір стратегічних напрямів диверсифікації діяльності доцільно здійснювати залежно від рівня економічної безпеки конкретного сільськогос¬подарського підприємства на основі запропонованої їх матриці, що враховує різні форми диверсифікації.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 4-13.
  2. Агєєва І. В. Розвиток ринку матеріально-технічних ресурсів / І. В. Агєєва // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 135-139.
  3. Акуленко В. Л. Екологічний менеджмент в контексті забезпечення екологічної безпеки підприємства / В. Л. Акуленко, І. В. Мамчук // Вісник Хмельницького національного університету : економічні науки. – 2009. – № 5, т. 1 (135). – С. 21-26.
  4. Амоша О. І. Людина та навколишнє середовище: економічні проб¬леми екологічної безпеки виробництва / О. І. Амоша ; НАН України. Інститут економіки промисловості. – К. : Наук. думка, 2002. – 306 с.
  5. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : підручник. – 2-ге вид., доповн. і переробл. / В. Г. Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.
  6. Аніщенко В. О. Гносеологічні та онтологічні засади відображення екологічної складової розвитку суспільства в економічних теоріях відтворення / В. О. Аніщенко, В. Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6 (84). – С. 3-13.
  7. Ареф’єва О. В. Економічна стійкість підприємства: сутність, скла-дові та заходи її забезпечення / О.В. Ареф’єва, Д. М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8 (86). – С. 83-90.
  8. Ареф’єва О. В. Економічні основи формування фінансової складо¬вої економічної безпеки / О.В. Ареф’єва, Т. Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 98-103.
  9. Ареф’єва О. В. Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств / О. В. Ареф’єва, О. Ю. Литовченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11(89). – С. 95-100.
  10. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, спо-собы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы економики. – 1994. – № 12. – С. 36-44.
  11. Баланда А. Л. Європейська інтеграція України: дискурс економічної безпеки / А. Л. Баланда // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2006. – № 4(27). – С. 20-23.
  12. Баланюк І. Ф. Селянське питання у контексті розвитку аграрних відносин / І. Ф. Баланюк // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 4. – С. 76-78. – (Серія : “Економіка”).
  13. Березівський П. С. Економічна ефективність скотарства та шляхи її підвищення / П. С. Березівський, – Львів : Укр. технології, 1998. – 158 с.
  14. Березівський П. С. Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні / П. С. Березівський. – Львів : Укр. технології, 1998. – 256 с.
  15. Березівський П. С. Конкурентоспроможність молокопереробних під¬приємств: теорія, методика, практика : монографія / П. С. Березівський, А. М. Же¬лєзняк. – Львів : Львів. держ. аграр. ун-т, 2008. – 198 с.
  16. Березівський П. С. Скотарський підкомплекс АПК Львівщини: стан, проблеми та перспективи розвитку / П. С. Березівський, З. П. Березівський. – Львів : Укр. технології, 2000. – 140 с.
  17. Береславський С. М. Регуляторна політика. Як оцінити наслідки регуляторних актів / С. М. Береславський ; за ред. С. М. Береславського і Д. В. Ляпіна. – К. : Ін-т конкурент. Суспільства, 2002. – 128 с.
  18. Биндик А.Г. Визначення стратегічного потенціалу конкурентоспро¬можності сільськогосподарських підприємств / А. Г. Биндик // Економіка АПК. – 2002. – № 4. – С. 105-110.
  19. Білоусько Я. К. Техніко-технологічне забезпечення сільського гос¬подарства / Я. К. Білоусько, Ю. А. Лузан, В. Л. Товстопят // Економіка АПК. – 2009. – № 12. –С. 29-33.
  20. Біттер О. А. Рівень життя сільського населення : монографія / О. А. Біттер. – Львів : Піраміда, 1996. – 184 с.
  21. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. – К. : Ольга ; Ника-Центр, 2004. – 784 с.
  22. Богдан О. І. Дослідження інтересів підприємства щодо його еко-номічної безпеки / О. І. Богдан, С. О. Михайлюк // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 1. – С. 36-38.
  23. Бойко В. В. Безпека як чинник розвитку / В. В. Бойко // Ринкова трансформація економіки : стан, проблеми, перспективи : матеріали IV Міжнар. форуму молодих вчених : у 2 т. – Харків : ХНТУСГ, 2010. – Т. 1. – С. 234-235.
  24. Бойко В. В. Джерела загроз економічній безпеці сільськогос¬по-дарських підприємств / В. В. Бойко // Актуальні проблеми розвитку регіо-нальних АПК : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 26-27 травня 2011 р. / відп. ред. Т. В. Божидарнік. – Луцьк : РВВ Луцьк. нац. техніч. ун-ту, 2011. – С. 99-100.
  25. Бойко В. В. Інституційна структура сільськогосподарських підпри¬ємств / В. В. Бойко // Інституційна природа ринкових трансформацій : мате¬ріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 жовтня 2009 р. – Чернівці : ДрукАрт, 2009. – С. 212-213.
  26. Бойко В. В. Інституційне забезпечення сільськогосподарських під-приємств / В. В. Бойко // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і під-вищення ефективності наукового забезпечення агропромислового вироб-ництва : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 23-24 вересня 2009 р. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, ФАЕМ ТНЕУ, 2009. – С. 144-146.
  27. Бойко В. В. Інституційне середовище як чинник формування еконо¬мічної безпеки сільськогосподарських підприємств / В. В. Бойко // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3 (13). – С. 74-78.
  28. Бойко В. В. Концепції економічної безпеки сільськогосподарських підприємств / В. В. Бойко // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. – 2009. – № 16 (2). – С. 251-254.
  29. Бойко В. В. Основні напрямки державного регулювання еконо-міч¬ної безпеки сільськогосподарських підприємств / В. В. Бойко // Фінансово-кре¬дитний механізм в соціально-економічному розвитку країни : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 лютого 2011 : у 2 т. / ред. рада : В. І. Верет¬ников (голова) [та ін.]. – Макіївка : Макіїв. економ.-гуманіт. ін-т, 2011. – Т. 2. – С. 140-141.
  30. Бойко В. В. Принципи формування системи економічної безпеки сіль¬ськогосподарських підприємств / В. В. Бойко // Проблеми економіки під-приємств в сучасних умовах : тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 травня 2010 р. – К. : НУХТ, 2010. – Ч. 3. – С. 21.
  31. Бойко В. В. Роль екологічної складової економічної безпеки в діяль¬ності сільськогосподарських підприємств / В. В. Бойко // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформаційної економіки : зб. тез IV Всеукр. міжвуз. наук.-практ. конф., 7-8 квітня 2011 р. – Рівне : НУВГП, 2011. – С. 39-40.
  32. Бойко В. В. Служба економічної безпеки сільськогосподарських підприємств / В. В. Бойко // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2011. – Вип. № 5/2 (47). – С. 76-82. – (Серія “Економіка і менеджмент”).
  33. Бойко В. В. Сутність економічної безпеки / В. В. Бойко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелі-топольська типографія “Люкс”, 2011. – № 2 (14). – С. 19-30.
  34. Бойко В. В. Фінансова складова економічної безпеки сільсько-господарських підприємств / В. В. Бойко // Аспекти стабільного розвитку еко¬номіки в умовах ринкових відносин : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 червня 2009 р. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2009. – Ч. 1. – С. 57-58.
  35. Бойко В. В. Формування системи безпеки як складової сталого економічного розвитку / В. В. Бойко // Вісник Харківського національного тех¬нічного університету сільського господарства : економічні науки. – 2010. – Вип. 105. – С. 146-153.
  36. Бойко В. В. Функції системи управління економічною безпекою сільськогосподарських підприємств / В. В. Бойко // Актуальні проблеми роз-витку соціально-економічних систем : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, м. Бердянськ, 18-19 квітня 2011 р. : у 2 т. – Донецьк : Донбас, 2011. – Т. 1. – С. 94-95.
  37. Бородіна О. М. Інституційні засади змін державної підтримки аграрного сектора України відповідно до вимог СОТ [Текст] / О. М. Бо¬род¬і-на, С. В. Киризюк // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 87-105.
  38. Борщук Є. М. Екологічні основи економіки : навч. посіб. / Є. М. Борщук, В. С. Загорський. – Львів : Інтелект-Захід, 2005. – 312 с.
  39. Бурбело О. А. Економічна і правова безпека репутації підпри-ємства : монографія / О. А. Бурбело, Д. В. Солоха, В. Ю. Притопень. – Лу-ганськ : Янтар, 2009. – 100 с.
  40. Варналій З. С. Економічна безпека : навч. посіб. / за ред. З. С. Вар¬налія. – К. : Знання, 2009. – 647 с.
  41. Васильєв А. А. Інноваційна парадигма як фактор економічної без-пеки країни / А. А. Васильєв // Вісник НаУКМА. Економічні науки. – 2007. – Вип. 59. – С. 152-155.
  42. Васильців Т. Г. Пріоритети та засоби зміцнення економічної безпе¬ки малого і середнього підприємництва : монографія / Т. Г. Васильців, В. І. Во¬лошин, А. М. Гуменюк – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2009. – 248 с.
  43. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стра¬тегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 386 с.
  44. Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємницької діяльності ре¬гіону та напрями її зміцнення / Т. Г. Васильців // Вісник Львівської комер-ційної академії. – Львів : Вид-во ЛКА, 2008. – C. 81-89. – (Серія економічна, вип. 26.)
  45. Васильців Т. Г. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства / Т. Г. Васильців, Р. М. Уразалієв // Науковий вісник : зб. наук.-тех. пр. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С.153-158.
  46. Васильців Т. Г. Фінансова безпека підприємства : місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки / Т. Г. Васильців, О. Р. Ярошко // Науковий вісник : зб. наук.-тех. пр. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С.132-136.
  47. Веймер Д. Л. Аналіз політики: концепції і практика / Веймер Де-від Л., Вайнінг Ейден Р. ; пер. з англ. І. Дзюб, А. Олійник ; наук. ред. О. Кіліє¬вич. – К. : Основи, 1998. – 654 с.
  48. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.
  49. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві : мо-нографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
  50. Вороновська О. В. Облік екологічної діяльності / О. В. Вороновсь-ка // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 100-102.
  51. Галанець В. Г. Територіальні особливості розвитку регіонального АПК : монографія / В. Г. Галанець, М. С. Хом’як. – Львів : Укр. технології, 2004. – 224 с.
  52. Галанець В. Г. Управління персоналом : курс лекцій / В. Г. Гала-нець, О. В. Романів. –Львів : ЛДАУ, 2007. – 179 с.
  53. Герасимчук З. В. Економічна безпека регіону : діагностика та меха¬нізм забезпечення : монографія / З. В. Герасимчук, Н. С. Вавдіюк. – Луцьк : Настир’я, 2006. – 243 с.
  54. Гетьман О. О. Економічна діагностика : навч. посіб. [для студентів вищих навч. закладів] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – К. : Центр навч. літ., 2007. – 307 с.
  55. Головченко О. М. Економічна безпека регіону в гарантуванні ста-більності національної економіки : монографія / О. М. Головченко. – Одеса : Бакаєв Вадим Вікторович, 2008. – 399 с.
  56. Горкавий В. К. Статистика : підручник / В. К. Горкавий. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К., 2009. – 512 с.
  57. Городецький А. Вопросы безопасности экономики России / А. Городецкий // Экономист. – 1995. – № 10. – С. 44-50.
  58. Грещак М. Г.Безпека підприємництва / М. Г. Грещак. – К. : Вид-во КНЕУ, 2003. – 611 с.
  59. Грунин А. О. Экономическая безопасность организации : учеб. пособие / А. О. Грунин, С. О. Грунин. – СПб. : Питер, 2002. – 160 с.
  60. Губені Ю. Е. Комплексний підхід до стійкого розвитку сільських територій / Ю. Е. Губені, П. О. Оліщук // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 127-132.
  61. Губені Ю. Е. Основи підприємництва та агробізнесу : навч. посіб. / Ю. Е. Губені. – Львів : Укр. технології, 2002. – 253 с.
  62. Губенко В. І. Зовнішньоекономічні пріоритети стратегії АПК: лібералі¬зація, протекціонізм, екологічна безпека // Матеріали Третіх зборів Всеукр. конгресу вчених економістів-аграрників „Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ столітті”. – К., 2001. – С. 304-308.
  63. Губський Б. В. Економічна безпека України : методологія виміру, стан і стратегія забезпечення / Б. В. Губський. – К. : ДП “Укрархбудінформ”, 2001. – 122 с.
  64. Гусев В. С. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субьектов : учеб. – В. С. Гусев. – СПб. : ИТД “Очарованный странник”, 2001. – 256 с.
  65. Гуторив А. О. Визначення оптимального розміру землекористувач¬ня сільськогосподарських підприємств / А. О. Гуторов // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 55-62.
  66. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка Т. 1.
  А-31981 / В. Даль : М. : Рус. яз., 1981. – 699 с.
  67. Дацків Р. М. Економічна безпека у глобальному вимірі / Р. М. Дац¬ків // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 7. – С. 143-153.
  68. Драга А. А. Обеспечение безопасности предпринимательской дея-тельности : практ. пособие [для сотрудников частных служб безопасности, предпринимателей, студентов] / А. А. Драга. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Бау¬мана, 1998. – 304 с.
  69. Екологія і продовольча безпека в Україні й світі / П. А. Лайко, М. Ф. Бабієнко, Т. Д. Іщенко [та ін.] // Економіка АПК. – 2006. – № 1. –
  С. 54-60.
  70. Економіка підприємств : підручник / Ф. В. Горбо¬нос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. – К. : Знання, 2010. – 463 с.
  71. Економічна безпека в Україні : держави, фірми, особи : навч. посіб./ Реверчук Н. Й., Малик Я. Й., Кульчицький І. І., Реверчук С. К. ; за ред. Доктора екон. наук С. К. Реверчука. – Львів : ЛФМАУП, 2000. – 192 с.
  72. Економічна безпека України : внутрішні та зовнішні чинники : навч. посіб. / Я. Й. Малик, С. Д. Гелей, М. Д. Лесечко [та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 256 с.
  73. Євчук Л. А.Теоретичні аспекти розвитку конкурентоспроможності підприємств в агропромисловому виробництві / Л. А. Євчук // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 120-125.
  74. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави у нестабільних економ¬мічних системах : монографія / Я. А. Жаліло. – К. : НІС, 1998. – 144 с.
  75. Живко З. Б. Забезпечення соціально-економічної безпеки в умовах інформаційного суспільства / З. Б. Живко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 6 (96). – С. 20-28.
  76. Живко М. О. Основні чинники інформаційної безпеки підприємст-ва / М. О. Живко, Х. З. Босак // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8 (98). – С. 67-73.
  77. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка : підручник / Б. Ф.Заблоць¬кий. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 582 с.
  78. Загашвили В. С. Национальная экономическая безопасность / В. С. За¬гашвили // Общественные науки и современность. – 1999. – № 2. – С. 15-24.
  79. Ілляшенко С. М. Економічний ризик : навч. посіб. / С. М. Ілля-шенко. – [2-ге вид., доповн. і переробл. ]. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 220 с.
  80. Індекси цін у Львівській області : стат. зб. / відпов. за вип. Г. М. Брегей. – Львів : ГУСуЛО, 2011. – 151 с.
  81. Кавун С. В. Анализ экономической безопасности предприятий (г. Харькова и Харьковской области) / С. В. Кавун // Економіка підприємства та управління виробництвом. – 2009. – № 3 (81). – С. 72-75.
  82. Камишникова Е. В.Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства / Е. В. Камишникова // Актуальні проблеми еко¬номіки. – 2009. – № 11(101). – С. 77-82.
  83. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності : Економіко-правовий аспект : навч. посіб. / М. І. Камлик. – К. : Атіка, 2005. – 432 с.
  84. Капітальні інвестиції у Львівській області у 2010 році : стат. бюл., / Відпов. за вип. : Сотнікова Л. В. – Львів : ГУСуЛО, 2011. – 32 с.
  85. Карпунцов М. В. Ризикостійкість підприємства / М. В. Карпунцов // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3 (81). – С. 71-75.
  86. Кваша С. М. Конкурентоспроможність вітчизняної сільськогоспо-дарської продукції на світовому аграрному ринку / С. М. Кваша, Н. Є. Голомша // Економіка АПК. – 2006. – № 5. – С. 99-104.
  87. Кириченко О. А. Методологічні основи економічної безпеки су-б’єктів господарювання в трансформаційній економіці / О. А. Кириченко, Ю. Г. Кім // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 12. – С. 53-65.
  88. Кількість працівників, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у Львівській області у 2008 році : стат. бюл. / відпов. за вип. О. В. Кононова. – Львів : ГУСуЛО, 2008. – 49 с.
  89. Кількість та характеристика найманих працівників, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у Львівській області у 2009 році : стат. бюл. / відпов. за вип. О. В. Кононова. – Львів : ГУСуЛО, 2009. – 49 с.
  90. Кількість та характеристика найманих працівників, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у Львівській області у 2010 році : стат. бюл. / відпов. за вип. О. В. Кононова. – Львів : ГУСуЛО, 2010. – 44 с.
  91. Клейнер Г. Б. Стратегия развития предпринимательства в реальном секторе экономики / под ред. д.э.н., профессора Г. Б. Клейнера. – М. : Наука, 2002. – 448 с.
  92. Клименко М. О. Основи та методологія наукових досліджень : навч. посіб. / Клименко М. О., Фещенко В. П., Вознюк Н. М. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 351 с.
  93. Коженьовскі Л. Управління безпекою / Л. Коженьовскі // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 1 (31). – С. 147-154.
  94. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства : сутність та механізм забезпечення : [монографія] / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко – К. : Лібра, 2003. – 280 с.
  95. Комплексна програма підтримки розвитку українського села до 2015 року // Економіка АПК. – 2007. – № 1. – С. 2-49.
  96. Конституція України. – К. : Укр. правнича фундація, 1996. – 64 с.
  97. Концепція економічної безпеки України / кер. проекту В. М. Геєць. – К. : Логос, 1999. – 56 с.
  98. Корінько М. Д. Диверсифікація у життєвому циклі підприємства / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2 (80). – С. 82-88.
  99. Косарєв О. Й. Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства / О. Й. Косарєв, О. І. Захаров, О. М. Рибак // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 9 (87). – С. 105-113.
  100. Костирко І. Г. Інституційний вплив на класифікацію кооперативів / І. Г. Костирко, А. І. Бурак // Вісник Львівського національного аграрного уні¬вер¬ситету : економіка АПК. – 2011. – № 18(1). – С. 34-39.
  101. Кремень В. М. Оцінювання фінансової стійкості підприємства / В. М. Кремень, С. Я. Щепетков // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1 (115). – С. 107-116.
  102. Круш П. В. Національна економіка : підручник / за ред. проф., к.е.н. П. В. Круша. – К. : Каравела ; Піча Ю. В., 2008. – 416 с.
  103. Кузенко Т. Б. Тактичне і стратегічне планування економічної без-пеки підприємства / Т. Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 3(33). – С. 142-151.
  104. Лайко П. А. Економічна та продовольча безпека України в екстре¬мальних умовах / П. А. Лайко, В. Ф. Шмирков. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2007. – 183 с.
  105. Липчук В. В. Еволюція та структурні зміни в бюджеті спільної аграрної політики Європейського Союзу / В. В. Липчук, Н. В. Липчук // Фінан¬сова система України : зб. наук. пр. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту “Острозька академія”, 2009. – Вип. 11. – С. 90-94.
  106. Липчук В. В. Ефективність використання земельних угідь у сіль-ському господарстві : монографія / В. В. Липчук, О. В. Лисюк. – Львів : СПОЛОМ, 2008. – 182 с.
  107. Липчук В. В. Маркетинг: основи теорії та практики : [навч. посіб.] / В. В. Липчук, А. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. – Львів : Новий Світ-2000 ; Магнолія плюс, 2003. – 288 с.
  108. Липчук В. В. Менеджерський персонал у сільському господарстві : теорія і практика : монографія / В. В. Липчук, А. О. Линдюк. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 200 с.
  109. Лісовська О. Л. Економічна політика і економічна безпека України : навч. посіб. / О. Л. Лісовська. – К. : Вид-во НА СБ України, 2003. – 183 с.
  110. Лопатинський Ю. Інституціональна аграрна матриця / Ю. Ло¬па-тинський // Економіка України. – 2004. – № 4. – С. 64-71.
  111. Мазур Н. А. Конкурентоспроможність виробництва сільськогоспо¬дарської продукції та основні напрями її підвищення / Н. А. Мазур, М. В. Мі¬сюк // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 123-127.
  112. Макарюк О. В. Напрями забезпечення фінансової безпеки через регулювання інвестиційного ринку / О. В. Макарюк // Актуальні проблеми економіки. – 2009. № 6(96). – С. 38-42.
  113. Макарюк О. В. Місце та роль фінансової безпеки в загальній системі національної безпеки / О. В. Макарюк // Наукові праці Національного універ¬ситету харчових технологій. – 2009. – № 29. – С. 125-127.
  114. Макарюк О. В. Управління вартістю бізнесу в контексті формуван¬ня його безпеки та розвитку / О. В. Макарюк // Актуальні проблеми еко¬номіки. – 2011. – № 3. – С. 131-138.
  115. Мармуль Л. О. Матеріально-технічне забезпечення регіональних АПК / Л. О. Мармуль // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 11-19.
  116. Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ ст. : курс лекцій / М. Й. Марущак. – Львів : Бескид Біт”, 2003. – 304 с.
  117. Марчевський С. В. Окремі аспекти міжнародного досвіду розв’я-зання проблем економічної безпеки / С. В. Марчевський // Митна справа. – 2011. – № 2 (74), ч. 2. – С. 326-330.
  118. Месель-Веселяк В. Я. Оптимальні розміри сільськогосподарських формувань промислового типу в Україні / В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2008. – № 3. – С. 13-20.
  119. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспромож-ності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства : затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 / Департамент з питань санації та банкрутства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //zakon.nau.ua.
  120. Механизмы управления экономической безопасностью / [Лысенко Ю. Г., Мищенко С. Г., Руденский Р. А., Спиридонов А. А.] ; под общ. ред. Ю. Г. Лысенко. – Донецк : ДонНУ, 2002. – 178 с.
  121. Минав Г. А. Безопасность организации : учебник / Г. А. Минаев. – К. : КНТ, 2009. – 440 с.
  122. Михасюк І. Р. Економічна безпека країни в умовах глобалізації / І. Р. Михасюк. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 42 с.
  123. Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова [та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. – Хар¬ків : ВД “Інжек”, 2006. – 240 с.
  124. Мунтіян В. Економічна безпека України / В. Мунтіян. – К., 1999. – 219 с.
  125. Назаренко Д. В. Роль защиты экономической безопасности в обес¬печении эффективной работы предприятия / Д. В. Назаренко // Бизнесинформ. – 2008. – № 9. – С. 45-49.
  126. Наявність тракторів, сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей в сільськогосподарських підприємствах Львівської області на 1 січня 2011 року : стат. бюл. – Львів : ГУСуЛО, 2011. – 26 с.
  127. Нижник В. М. Економічна дипломатія та економічна безпека України : навч. посіб. В. М. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 299 с.
  128. Никончук В. М. Економічна сталість сільськогосподарських підпри¬ємств (на прикладі Рівненської області) / В. М. Никончук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11(101). – С. 118-122.
  129. Новікова О. Ф. Економічна безпека : концептуальні визначення та механізми забезпечення : [монографія] / О. Ф. Новікова, Р. В. Покотиленко. – Донецьк : НАН України, Ін-т економіки промисловості, 2006. – 408 с.
  130. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економі-ки / Д. Норт ; пер. з англ. І. Дзюб. – К. : Основи, 2000. – 198 с.
  131. Норт Д. Пять тезисов об институциональных изменениях / Д. Норт // Квартальный бюллетень клуба экономистов. .– Минск, 2000. Вып. 4. – С. 1-15.
  132. Омелянович Л. О. Економічна безпека торговельного підприємс-тва : монографія / Л. О. Омелянович, Г. Є. Долматова. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 195 с.
  133. Онисько C. М. Вдосконалення кредитних відносин сільськогоспо-дарських підприємств з банками : монографія / С. М. Онисько, В. М. Ковалів, Л. В. Синявська. – Львів : Апріорі, 2007. – 145 с.
  134. Онисько С. М. Ефективність сільського господарства Карпатського регіону : монографія / С. М. Онисько. – Львів : Укр. технології, 2003. – 296 с.
  135. Онисько С. М. Податкова система : підручник / С. М. Онисько, І. М. Тофан, О. В. Грицина ; за заг. ред. С. М. Онисько. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 312 с.
  136. Онисько С. М. Ринкові передумови формування економічної без-пеки сільськогосподарських підприємств / С. М. Онисько, В. В. Бойко // Нау-ковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – 2011. – Т. 13, № 4 (50), ч. 5. – С. 201-206. – (Серія “Економічні науки”).
  137. Онисько С. М. Соціально-економічні умови функціонування осо-бистих селянських господарств / С. М. Онисько, Т. О. Шматковська // Еко-номіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 104-109.
  138. Онисько С. М. Фінанси підприємств : [підруч. для студ. вищих навч. закладів освіти] / С. М. Онисько, П. М. Марич :. – Львів : Магнолія плюс, 2004. – 367 с.
  139. Основи економічної безпеки : підручник / О. М. Бандурка, В. Є. Ду¬хов, К. Я. Петрова, І. М. Червяков. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 236 с.
  140. Основні економічні показники сільськогосподарських підприємств Львівської області у 2009 році : стат. бюл. – Львів : ГУСуЛО, 2010. – 28 с.
  141. Основні економічні показники сільськогосподарських підприємств Львівської області у 2010 році : стат. бюл. – Львів : ГУСуЛО, 2011. – 28 с.
  142. Пастернак-Таранушенко Г. А. Безпека: система, підсистема, оцінка, нова зброя / Г. А. Пастернак-Таранушенко // Економіка України. – 2000. – № 12. – С. 53-57.
  143. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави / Г. А. Пастернак-Таранущенко. – К. : Ін-т держ. управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 140 с.
  144. Пасхавер Б. Й. Продовольчий аспект подолання бідності / Б. Пас-хавер // Економіка України. – 2004. – № 10. – С. 71-76.
  145. Пасхавер Б. Й. Сучасний стан продовольчої безпеки / Б. Пасхавер // Економіка України. – 2006. – № 4. – С. 43-50.
  146. Підлісецький Г. М. Підвищення рівня фондооснащеності аграрного виробництва як основа зростання його ефективності / Г. М. Підлісецький, М. М. Могилова // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 21-28.
  147. Полянська А. С. Сучасні технології управління економічною без-пекою підприємства / А. С. Полянська, Т. А. Трощенкова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – № 28. – С. 164-168.
  148. Пономарев В. П. Структура механизма обеспечения экономической безопасности предприятия / В. П. Пономарев // Вісник Східноукраїнського державного університету. – 1999. – № 5(20). – С. 105-109. – (Серія “Економіка”).
  149. Пономаренко В. С. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнозирование : [монография] / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, Н. Л. Чернова. – Харьков : ИНЖЭК, 2004. – 364 с.
  150. Поплавська Ж. Економічний прорив : прогрес заради добробуту / Ж. Поплавська, В. Поплавський // Вісник НАН України. – 2008. – № 5. – С. 18-23.
  151. Поплавська Ж. Інтелектуальний капітал економіки знань / Ж. Поп¬лавська, В. Поплавський // Вісник НАН України. – 2007. – № 2. – С. 52-62.
  152. Поршнев А. Г. Управление организацией / А. Г. Поршнев : под ред. А. Г. Поршнева, З. П. Румянцевой. – М., 1998. – 669 с.
  153. Предборський В. А. Економічна безпека держави : [монографія] / В. А. Предборський. – К. : Кондор, 2005. – 391 с.
  154. Про державну статистику : Закон України // Відомості Верховної Ради України . – 1992. – № 43.
  155. Про затвердження нормативів оптимального співвідношення куль¬тур у сівозмінах в різних природно-сільськогосподарських регіонах : Постанова КМУ № 164 від 11.01.2010 (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 536 (536-2010-п) від 30.06.2010 р.) [Електронний рисурс]. – Режим доступу : http : //uapravo.net.ua.
  156. Про основи національної безпеки України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39.
  157. Про раду національної безпеки і оборони : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35.
  158. Про стратегію національної безпеки України : Указ Президента України № 105/2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http ://zakon.rada.gov.ua.
  159. Прокопишак К. В. Регулювання розвитку соціальної сфери села в умовах становлення ринкових відносин : монографія / К. В. Прокопишак. – Львів, 2002. – 195 с.
  160. Прокопишак К. В. Стан та перспективи розвитку сільського госпо¬дарства в Карпатському регіоні / К. В. Прокопишак. – Львів : Укр. технології, 1998. – 124 с.
  161. Ратушна Н. О. Організаційні форми використання машинно-трак-тор¬ного парку / Н. О. Ратушна, Д. Г. Тростенюк // Економіка АПК. – 2006. – № 2. – С. 41-45.
  162. Реверчук Н. Й. Вплив сучасних форм кредитування на економічну безпеку підприємств / Н. Й. Реверчук // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 66-70.
  163. Реверчук Н. Й. Проблеми та особливості економічної безпеки при¬ватного підприємства / Н. Й. Реверчук // Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвитку : наук. монографія / за заг. ред. доктора екон. наук, проф. С. К. Реверчука. – К. : Атіка, 2002. – С. 244-269.
  164. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприєм-ницьких структур : монографія / Н. Й. Реверчук. – Львів, 2004. – 195 с.
  165. Регіональні особливості становлення і розвитку фер¬мерс¬тва / С. Онисько, В. Липчук, П. Березівський, І. Вороний. – Львів : Укр. технології, 2001. – 172с.
  166. Рослинництво. Технологія вирощування сільськогосподарських куль¬тур / В. В. Лихочвор, В. Ф. Петриненко, П. В. Іващук, О. В. Корнійчук ; за ред. В. В. Лихочвора, В. Ф. Петриненко. – 3-тє вид., виправл. і доповн. – Львів : Укр. технології, 2010. – 1088 с.
  167. Россоха В. В. Потенціал аграрного підприємства: методологія дос¬лідження / В. В. Россоха // Економіка АПК. – 2005. – № 4. – С. 35-40.
  168. Саблук П. Т. Аграрна реформа в Україні (здобутки, проблеми і шляхи їх вирішення) / П. Т. Саблук, В. Я. Месель–Веселяк, М. М. Федоров // Економіка АПК. – 2009. – № 12. – С. 3-13.
  169. Саблук П. Т. Основні положення нової економічної парадигми на¬ціональної продовольчої безпеки України в XXI ст. / П. Т. Саблук // Економіка України. – 2002. – № 5 (478). – С. 54-61.
  170. Саблук П. Т. Проблеми забезпечення доходності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період / П. Т. Саблук // Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С. 19-37.
  171. Саблук П. Т. Продовольча безпека України / П. Т. Саблук, О. Г. Бі¬лорус, В. І. Власов // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 3-7.
  172. Синицький О. М. Економетрія : навч. посіб. / О. М. Си¬ницький, О. Я. Батюк. – Львів : Сполом, 2011. – 210 с.
  173. Сільське господарство Львівщини у 2007 році : стат. зб. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2008. – 158 с.
  174. Сільське господарство Львівщини у 2008 році : стат. зб. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 172 с.
  175. Сільське господарство Львівщини у 2009 році : стат. зб. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 172 с.
  176. Сільське господарство Львівщини у 2010 році : стат. зб. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2011. – 175 с.
  177. Скидан О. Продовольча безпека як пріоритет регіональної аграрної політики / О. Скидан // Економіка України. – 2001. – № 3. – С. 53-60.
  178. Статистичний щорічник Львівської області за 2008 р. Ч. 1. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 363 с.
  179. Статистичний щорічник Львівської області за 2008 р. Ч. 2. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2009. – 275 с.
  180. Статистичний щорічник Львівської області за 2009 р. Ч. 1. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 363 с.
  181. Статистичний щорічник Львівської області за 2009 р. Ч. 2. – Львів : Головне управління статистики у Львівській області, 2010. – 275 с.
  182. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Стиглиц. – М. : Мысль, 2003. – 172 с.
  183. Сухоруков А. І. Фінансова безпека держави : навч. посіб. / А. І. Су¬хо¬руков, О. Д. Ладюк. – К. : Центр навч. літ., 2007. – 192 с.
  184. Ткаченко В. Г. Экономическая безопасность Украины в условиях рыночных трансформационных процессов /В. Г. Ткаченко ; под ред. В. Г. Тка¬ченко, В. И. Богачева. – Ровеньки-Луганск : Наука, 2007. – 330 с.
  185. Ткачук В. І. Диверсифікація сільської економіки : соціально-еконо¬мічний аспект / В. І. Ткачук, Н. М. Куцмус // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 125-132.
  186. Тлумачний словник сучасної української мови / [укладачі Л. П. Ков¬рига, Т. В. Ковальова, В. Д. Пономаренко] / за ред. доктора філол. наук, проф. В. С. Калашника. – Х.арків : Белкар – книга, 2005. – 800 с.
  187. Тринько Р. І. Методика економічних д
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины