LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
 • The number of pages:
 • 576
 • university:
 • ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
  ОДЕСЬКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ
  УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ
  ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

  На правах рукопису


  МИХАЙЛЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА


  УДК 336.145:336.717.18  БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ


  Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  доктора економічних наук
  Науковий консультант:
  доктор економічних наук, професор
  Мельник Віктор Миколайович

  Одеса – 2012


  ЗМІСТ

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  18
  1.1. Концептуалізація та функціональні характеристики системи бюджетного менеджменту
  18
  1.2. Наукові підходи до визначення сутності бюджету як об’єкта системи управління
  40
  1.3. Інституційні основи бюджетного менеджменту 55
  1.4. Організаційні та функціональні засади управління бюджетним процесом
  71
  Висновки до розділу 1 86
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  90
  2.1. Методологічні основи складання бюджету 90
  2.2. Проблематика процесу розгляду та затвердження бюджету 126
  2.3. Методологія оцінки обґрунтованості проектів бюджету 137
  2.4. Зарубіжний досвід бюджетного планування та апроксимація вітчизняної практики
  169
  Висновки до розділу 2 187
  РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАГМАТИКА
  193
  3.1. Методологія управління виконанням бюджету 193
  3.2. Методичні підходи до оцінки результативності менеджменту виконання дохідної частини бюджету
  211
  3.3. Особливості менеджменту виконання бюджетних програм 227
  3.4. Оцінювання якості управління процесом виконання бюджету 247
  Висновки до розділу 3 276
  РОЗДІЛ 4. БЮДЖЕТНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ПРИЙНЯТИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
  281
  4.1. Науково-методичні підходи до організації бюджетного контролю 281
  4.2. Конститутивні елементи методики бюджетного контролю 300
  4.3. Оцінка ефективності бюджетного контролю за здійсненням управлінських рішень
  330
  4.4. Використання міжнародного досвіду організації бюджетного контролю
  344
  Висновки до розділу 4 365
  РОЗДІЛ 5. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
  372
  5.1.Середньострокове бюджетне планування – передумова підвищення обґрунтованості проектів бюджетів
  372
  5.2. Удосконалення процедур виконання бюджету 401
  5.3. Розвиток інституційних засад бюджетного менеджменту 417
  5.4. Підвищення ефективності організації бюджетного контролю в Україні
  430
  Висновки до розділу 5 449
  ВИСНОВКИ 455
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 464
  ДОДАТКИ 505

  ВСТУП

  Актуальність теми. Виконання бюджету України і питання ефективного управління бюджетним процесом належать до найгостріших як в економічному, соціальному, так і в політичному контексті, оскільки відносини, що виникають в процесі формування та виконання бюджету торкаються інтересів усіх прошарків суспільства та держави. У розвинених країнах наукова думка сформувалася навколо тези, що параметри економічного (в тому числі фінансового) розвитку найбільшою мірою залежать від організаційно-управлінського механізму вироблення, прийняття та виконання рішень.
  Управління бюджетним процесом в Україні є недосконалим, свідченням чого є хронічне невиконання планових показників бюджету, неефективне використання бюджетних коштів, низький рівень бюджетної дисципліни, недосягнення соціально-економічного ефекту від виконання бюджету. Натомість, теоретико-методологічні питання бюджетного менеджменту як науки у сучасній економічній літературі розроблені недостатньо. Дискусійними є і питання про оцінювання (визначення) ефективності процедур та механізмів бюджетного менеджменту.
  Формування і виконання бюджетів різних рівнів – досить складний і тривалий процес. У бюджетному процесі в Україні бере участь велика кількість учасників – органи законодавчої та виконавчої влади усіх рівнів, органи оперативного управління бюджетом, органи нефінансового профілю, які беруть участь у бюджетному процесі по лінії формування доходів, розпорядники та отримувачі бюджетних коштів. Під час складання бюджету ураховується прогноз економічного і соціального роз-витку нашої держави, положень Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період, недоліки виконання бюджету минулих років, здійснюється пошук ефективних шляхів використання обмежених фінансових ресурсів.
  На загальну методологію складання та виконання бюджету помітний вплив справляють концептуальні засади (концепція) бюджетної політики, які формуються під впливом певних уявлень про роль і значення держави в регулюванні розвитку економіки, макроекономічні пропорції, взаємозв’язки бюджетних процесів тощо.
  Теоретичним питанням фінансів присвячена значна кількість наукових праць як зарубіжних, так і вітчизняних вчених: О.Амоши, М.Афанасьева, С.Берлина, С. Булгакової, М.Вебера, В.Венгера, Е.Ведунга, О.Врублевской, Е.Ганевич, В. Геєця, А. Даниленка, Т.Єфіменко, Д.Завьялова, І.Запатріної, М. Карліна, О. Кириленко, В. Кравченка, М. Крупки, А.Лаврова, Е.Лехана, І. Луніної, В. Мельника, Д.Молякова, А.Мярковського, М.Романовского, Б.Сабанти, В.Сенчагова, В.Слепова, Ю.Осипова, Ю.Пасічника, Д. Полозенка, О.Романенко, М.В.Романовского, В.Сенчагова, В.Тропіної, І.Чугунова, С.Юрія та ін.
  Значний внесок у розробку теоретичних основ бюджету внесли вітчизняні вчені і економісти: В.Андрущенко, Т.Бондарук, С.Буковинський, О.Василик, В.Дем’янишин, М.Деркач, І.Дьяконова, А.Єпіфанов, І.Сало, В.Суторміна, а також зарубіжні вчені: Дж. Бьюкенен, Л.Дробозіна, В.Родіонова та інші.
  Дослідженням сучасної теорії бюджетного процесу приділяли багато уваги А.Аксененко, Т. Бабич, Л.Береснева, Є. Галушка, Дж. Гелбрейт, Т.Жибер, А.Індутенко, Л.Клець, М.Кульчицький, С.Льовочкін, В.Опарін, Л.Панкевич, М.Приданчук, Л.Сафонова, В.Федосов, М.Філоненко, А.Шаститко, І.Януль та ін.
  Віддаючи належне науковому здобутку попередніх наукових розробок, необхідно визнати, що дотепер в економічній літературі бракує комплексних досліджень системи бюджетного менеджменту. Теорія та практика управління бюджетним процесом на всіх його стадіях перебуває в розвитку, з’являються нові проблеми, які потрібно вирішувати. Управління бюджетним процесом не забезпечує оптимальність розподілу фінансових ресурсів, прозорість бюджету та ефективний контроль за цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, воно обтяжено багатоступінчастістю, характеризується низькою оперативністю. У цих умовах постає необхідність в дослідженні теоретичних знань з питань системи бюджетного менеджменту як сукупності організаційно-економічних технологій управління бюджетним процесом, визначенні методів оцінювання обґрунтованості проектів бюджету, удосконаленні методів планування бюджету з урахуванням міжнародного досвіду, оцінюванні якості управління процесом виконання бюджету, підвищенні ефективності бюджетного контролю, визначенні пріоритетних напрямків розвитку системи бюджетного менеджменту для досягнення соціального та економічного ефекту.
  За таких обставин теоретичне обґрунтування засад організації системи бюджетного менеджменту, виявлення особливостей її прояву на практиці в умовах транзитивної економіки потребують подальшого дослідження та вдосконалення. Наведені аргументи обґрунтовують актуальність, мету і завдання дисертаційної роботи, а також концептуальну, методологічну та практичну значущість проведення відповідних досліджень.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри фінансів Одеського державного економічного університету як складова частина комплексної науково-дослідної теми “Бюджетна система України: аналіз стану і основні напрямки вдосконалення бюджетних відносин в умовах макроекономічного розвитку” (номер державної реєстрації 0107U011415, 2008-2010рр.), в межах якої особисто автором визначені теоретичні основи бюджету та бюджетного процесу в Україні, науково-практичні підходи до оцінювання ефективності виконання бюджетних програм, проаналізовано склад та структуру доходів та видатків зведеного, державного та місцевих бюджетів, визначені основні проблеми у формуванні та виконанні бюджетів, розроблені пропозиції щодо удосконалення системи управління формуванням та виконанням бюджетів; Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі за темою: «Дослідження та розробки в галузі економічних наук (Реформа бюджетної системи на інноваційних засадах)» за лотом № 1 «Реформування бюджетної системи в умовах впровадження нової редакції Бюджетного кодексу України», а саме, в частині «Шляхи удосконалення бюджетного процесу у процесі реформи бюджетної системи» (номер державної реєстрації 0110U007544, 2010 р.), в межах якої автором розроблені рекомендації щодо механізму застосування методології програмно-цільового планування, використання програмно-цільового методу у середньострокову плануванні, проведення бюджетного контролю у бюджетному процесі.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад системи бюджетного менеджменту та обґрунтування пропозицій щодо визначення пріоритетів її розвитку.
  Системний підхід до поставленої мети зумовив вирішення таких завдань:
  - сформувати концептуальні засади системи бюджетного менеджменту;
  - розкрити сутність поняття «бюджет» з позиції управління бюджетним процесом;
  - узагальнити науково-теоретичні підходи до трактування функцій бюджетного менеджменту;
  - обґрунтувати принципи бюджетного менеджменту;
  - удосконалити теоретичні положення щодо розгляду бюджетного менеджменту на основі інституційного підходу;
  - проаналізувати методологічні та методичні підходи щодо планування та виконання бюджету;
  - обґрунтувати методичні підходи до оцінювання обґрунтованості проектів бюджету;
  - аргументувати систему заходів, спрямованих на підвищення ефективності казначейської системи касового виконання бюджетів;
  - дослідити теоретичні засади визначення якості управління процесом виконання бюджету;
  - обґрунтувати методичний підхід до визначення показників якості управління виконанням бюджету за доходами та видатками;
  - систематизувати понятійний апарат з бюджетного контролю;
  - обґрунтувати підходи до оцінювання ефективності бюджетного контролю;
  - аргументувати рекомендації розробки різних сценаріїв середньострокового бюджетного планування з використанням статистичних методів;
  - встановити взаємозв’язок показників результативності виконання бюджету та рівня бюджетної безпеки держави;
  - розробити пропозиції щодо подальшого реформування нормативно-правової бази з питань бюджетного контролю.
  Об’єктом дослідження є система бюджетного менеджменту, спрямована на забезпечення ефективного виконання процедур складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.
  Предметом дослідження є концептуальні, методологічні та методичні підходи щодо управління бюджетним процесом.
  Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до процесу моделювання складних економічних систем, розробки науковців з питань управління процесом планування, прогнозування та виконання бюджету.
  У ході дослідження застосовано такі методи: методи теоретичного узагальнення – для дослідження концептуальних засад системи бюджетного менеджменту, методології управління плануванням та виконанням бюджету, науково-методичних підходів організації бюджетного контролю; методи порівняльного аналізу та синтезу - для виявлення загальних тенденцій надходжень доходів та фінансування видатків з бюджетів; статистичні методи – для обґрунтування вибору бази даних для аналізу формування та виконання бюджетів; методи практичного узагальнення – для оцінювання якості управління виконанням бюджету, вибору критеріїв оцінки обґрунтованості проектів бюджету, оцінки ефективності бюджетного контролю; методи системного підходу, аналізу, синтезу, дедукції і індукції – у визначенні сукупності теоретичних і методичних питань, які потребують дослідження і вирішення відповідно до мети дисертаційної роботи. Тенденції й особливості формування та виконання бюджету виявлені з використанням методів конкретного та абстрактного.
  Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти, інструктивно-методичні документи щодо управління бюджетним процесом; наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених і практиків з проблем бюджетного менеджменту та оцінювання ефективності використання бюджетних коштів; матеріали статистичних щорічників та звітні дані органів оперативного управління бюджетом; дані анкетування та експертного дослідження; монографічні та періодичні видання.
  Наукова новизна одержаних результатів. Новизна отриманих результатів полягає у системному вирішенні важливої науково-прикладної проблеми – обґрунтуванні теоретико-методологічних засад функціонування системи бюджетного менеджменту як сукупності організаційно-економічних технологій управління бюджетним процесом. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного дослідження, що визначають його наукову новизну, полягають у наступному:
  вперше:
  - сформовано концептуальні засади системи бюджетного менеджменту як сукупності функцій, принципів, методів, процедур, які спрямовані на процес розробки та реалізації управлінських рішень при складанні, розгляді, затвердженні та виконанні бюджету держави та її адміністративно-територіальних одиниць, що дозволяє розглядати бюджетний менеджмент як систему, спрямовану на забезпечення ефективного виконання процедур складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету для досягнення економічного та соціального ефекту. Виокремлено систему елементів бюджетного менеджменту;
  - обґрунтовані принципи бюджетного менеджменту: науковості, системності, єдності, економічності та ефективності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості, поєднання прав, обов’язків і відповідальності, публічності та прозорості, які визначають загальні правила організації управління бюджетним процесом на всіх його стадіях та етапах, що дає можливість розширити наукові надбання бюджетного менеджменту;
  - обґрунтовано поняття “якість управління процесом виконання бюджету” як сукупності конкретних характеристик або наслідків, що отримують або можуть отримати суспільство, громада, групи громадян або окремі громадяни, підприємницькі структури, і які дають змогу оцінити економічні результати виконання бюджету;
  - запропоновано підхід до оцінювання обґрунтованості проектів бюджету, на основі розрахунку коефіцієнтів повноти витрат на фінансування програм, щодо яких встановлено певні нормативи, як відношення планового обсягу витрат до нормативного, що дасть змогу при плануванні витрат на наукову та науково-технічну діяльність, оборону, розвиток села та агропромислового комплексу, освіту, культуру, охорону здоров’я оцінити обґрунтованість планових показників, а також соціальну спрямованість бюджетної політики;
  - визначені поняття “методологія складання бюджету» та “методологія виконання бюджету» як системи методів, засобів та прийомів наукового пізнання процесів складання та виконання бюджетів на основі певних принципів, законів та категорій, що дає можливість застосування системного підходу у дослідженні процесів складання та виконання бюджетів;
  удосконалено:
  - теоретичні підходи до трактування функцій бюджетного менеджменту на основі врахування функції керівництва, яка проявляється у розробці і прийнятті управлінських рішень в процесі планування та виконання бюджету як об’єкта управління, порівнянні його параметрів з заданою програмою функціонування - затвердженим бюджетом, організації виконання відповідних рішень, у формі ухвалення управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності бюджетного процесу і виконання затверджених планів, а також у впливі на учасників бюджетного процесу для досягнення встановлених цілей. Зазначене дає можливість розширити теоретичні можливості бюджетного менеджменту як науки;
  - теоретичне положення щодо розгляду бюджетного менеджменту на основі інституційного підходу, яким передбачається розгляд бюджетних процедур як певної системи, що знаходиться в русі в залежності від зміни інституційного середовища, стану економіки, стратегічних цілей і завдань державної політики, суспільно-політичних реалій, тобто адаптується до певних зовнішніх та внутрішніх чинників; на цій основі обґрунтовано, що інституційне середовище має створювати умови для забезпечення гласності процедур і практик бюджетного управління, яка посилює відповідальність посадових осіб в бюджетному процесі, сприяє консолідації суспільства на вирішенні актуальних економічних проблем, призводить до збільшення довіри як до бюджету, так і до всієї урядової політики;
  - підходи до встановлення взаємозв’язку показників результативності виконання бюджету та рівня бюджетної безпеки держави на основі врахування таких параметрів: відносна кількість розпорядників бюджетних коштів, які допускають суттєві порушення бюджетного законодавства; обсяг дохідної частини в залежності від запланованого обсягу фінансування за “захищеними статтями”; фактичний обсяг фінансування “захищених статей”; відносна кількість платників податків, які допускають суттєві порушення податкового законодавства; рівень добровільної сплати податків і зборів; загальна фіскальна достатність податкової системи. Зазначене дає можливість виділити ключові ризики розвитку бюджетної системи України з позицій бюджетної безпеки;
  - понятійний апарат з бюджетного контролю, відповідно до якого бюджетний контроль розглядається як сукупність дій та контрольних заходів органів державної влади, державного управління і окремих суб’єктів господарювання при управлінні бюджетними коштами, спрямованих на забезпечення законності вчинків учасників бюджетного процесу на кожній його стадії з використанням специфічних організаційних форм і методів, які застосовують як державні, так і недержавні органи, законодавчо наділені відповідними повноваженнями. Виокремлено елементи бюджетного контролю та надана їх характеристика, що дає змогу з’ясувати глибинні взаємозв’язки між цими елементами;
  дістали подальшого розвитку:
  - пропозиції щодо усунення організаційно-адміністративних недоліків казначейської системи виконання бюджету, а саме: проведення постійного моніторингу органами казначейства залишків бюджетних коштів на рахунках розпорядників та виділення асигнувань в міру освоєння раніше наданих бюджетних коштів; посилення контролю органів казначейства за своєчасним поданням головними розпорядниками розподілів виділених коштів, реєстрів змін до мережі, зведених кошторисів; посилення контролю з боку головних розпорядників бюджетних коштів за підготовкою кошторисів доходів та видатків нижчестоящих розпорядників; надання права органам казначейства проводити безризикові операції на фінансовому ринку – розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти або залучати кошти для фінансування дефіциту в інтересах окремих розпорядників, що дозволить підвищити ефективність управління наявними бюджетними ресурсами;
  - методичні підходи до оцінювання якості управління виконанням бюджету на основі визначення агрегованих показників якості управління виконанням бюджету за доходами та видатками, для чого розроблена базова адитивна модель розрахунку узагальненого коефіцієнту, яка ґрунтується на коефіцієнтах ефективності та результативності виконання бюджету, коефіцієнті стійкості законодавства, коефіцієнті порушень та їх вагових індексів, що дозволяє оцінити якість управління процесом виконання бюджету, встановити вузькі міста та спрямувати управлінські дії на підвищення якості управління бюджетним процесом;
  - рекомендації щодо розробки різних сценаріїв середньострокового бюджетного планування – базового, оптимістичного та песимістичного – на основі адаптивної моделі експоненціального згладжування (модель Брауна), яка здатна швидко пристосовувати свої кількісні (абсолютні та відносні) характеристики до зміни умов, що дасть змогу: забезпечити належний рівень збалансованості державних фінансових ресурсів з урахуванням макроекономічних обмежень й викликів та виконання державою її функцій у середньостроковій перспективі; визначити реальні джерела та обсяги доходів бюджету, виходячи із загальних засад економічної, в тому числі бюджетно-податкової політики, стану економіки; визначити напрями державних видатків, враховуючи цілі і завдання державної економічної політики;
  - методи оцінювання ефективності контрольної діяльності органів державного бюджетного контролю – Рахункової палати та Державної контрольно-ревізійної служби (фінансової інспекції) на основі використання системи показників: коефіцієнтів результативності, дієвості, інтенсивності, продуктивності, якості контрольних заходів, дієвості заходів впливу, економічної ефективності контрольної діяльності, впровадження яких дозволить здійснювати об’єктивну оцінку результативності державного контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
  - концептуальні положення подальшого реформування нормативно-правової бази з питань бюджетного контролю, які передбачають: врахування стандартів та нормативів, апробованих у країнах ЄС та міжнародних організаціях; впровадження єдиного законодавчого акту з питань бюджетного контролю; удосконалення методологічно-інструктивного забезпечення роботи органів бюджетного контролю; законодавчу регламентацію процедур бюджетного контролю та розвиток державного бюджетного аудиту на основі “рамкового” закону; впровадження зрозумілої системи відповідальності учасників бюджетних відносин за вчинення різних порушень, зокрема, активне застосування процедур відшкодування державі збитків у разі вчинення бюджетного правопорушення тощо. Використання наданих пропозицій дозволить підвищити ефективність бюджетного контролю на всіх стадіях бюджетного процесу.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що концептуальні висновки, запропоновані методичні та практичні рекомендації, викладені у дисертації, сприяють підвищенню ефективності управління бюджетним процесом та придатні до безпосереднього застосування органами законодавчої та виконавчої влади, органами оперативного управління бюджетом, іншими учасниками бюджетного процесу.
  Науково-практичні висновки та рекомендації автора щодо розкриття сутності бюджетного процесу та його учасників враховані при підготовки Науково-практичного коментаря до глави 4 «Бюджетний процес та його учасники» Бюджетного кодексу України (довідка від 11.10.2011р. № 19020-11/521).
  Пропозиції дисертанта щодо управління бюджетним процесом, критеріїв оцінки обґрунтованості проектів бюджету, застосування програмно-цільового методу при середньостроковому плануванні, проведення моніторингу та оцінки менеджменту виконання бюджету, критеріїв оцінки ефективності та результативності бюджетного контролю та оптимізації бюджетного процесу враховані у практичній діяльності Міністерства фінансів України (довідка від 11.10.2011р. № 19020-11/521).
  Рекомендації щодо використання науково-методичного інструментарію оцінювання достовірності бюджетного планування та ефективності виконання бюджету, а також щодо підвищення аналітичних можливостей оцінювання обґрунтованості видаткової частини проекту бюджету на фінансування соціальних програм за трьома групами показників (прямі, непрямі, нормативи) використовуються спеціалістами в роботі Одеського головного фінансового управління обласної державної адміністрації (довідка від 16.11.2010 № 10-39/4759).
  Пропозиції дисертанта щодо управління бюджетним процесом, критеріїв оцінки обґрунтованості проектів бюджету, застосування програмно-цільового методу при середньостроковому плануванні, оцінки менеджменту виконання бюджету, критеріїв оцінки ефективності та результативності бюджетного контролю та оптимізації бюджетного процесу враховані у практичній діяльності Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (довідка від 06.04.2011 № 048-1-3-16/533).
  Методологічні підходи до оцінювання обґрунтованості проекту бюджету, що спираються на застосування різних методів аналізу (методи прийняття управлінських рішень, методи бальної оцінки, методи економічного аналізу, економетричні методи, метод експертних опитувань та ін.), за допомогою яких уможливлюється поглиблене оцінювання проекту бюджету за основними його параметрами, враховуються при плануванні міського бюджету спеціалістами департаменту фінансів Одеської міської Ради (довідка від 04.11.2010 № 3547).
  Розроблені рекомендації щодо механізму застосування методології програмно-цільового планування, використання програмно-цільового методу у середньострокову плануванні, проведення бюджетного контролю у бюджетному процесі використані у науково-дослідної темі Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі «Дослідження та розробки в галузі економічних наук (Реформа бюджетної системи на інноваційних засадах)» (довідка від 13.10.2011 р. № 26/01-1468).
  Науково-практичні підходи щодо оцінювання ефективності виконання бюджетних програм, визначення основних проблем у формуванні та виконанні бюджетів та пропозиції щодо удосконалення системи управління формуванням та виконанням бюджетів враховані при підготовці звіту про науково-дослідну роботу “Бюджетна система України: аналіз стану і основні напрямки вдосконалення бюджетних відносин в умовах макроекономічного розвитку”, яка виконувалася в межах наукової тематики Одеського державного економічного університету (довідка від 29.06.2011 р. № 01-18/356 ).
  Основні теоретичні положення наукового дослідження використовуються викладачами кафедри фінансів Одеського державного економічного університету в процесі підготовки та викладання курсів лекцій з навчальних дисциплін “Фінанси”, “Бюджетна система”, “Бюджетний менеджмент” (довідка від 29.06.2011 р. № 01-18/357), а також викладачами кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Одеського інституту фінансів при проведенні лекційних, семінарських та практичних занять з навчальних дисциплін “Фінанси”, “Бюджетний менеджмент”, “Бюджетна система”, «Менеджмент державних фінансів», «Місцеві фінанси» (довідка від 31.10.2011 р. № 355).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особисто виконаною науковою працею. Наукові та концептуальні положення, висновки та практичні рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ідеї та висновки, що напрацьовані автором особисто.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідалися автором та отримали позитивну оцінку на міжнародних і регіональних наукових та науково-практичних конференціях, а саме: підсумкових науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу ОДЕУ, академічних установ та вищих навчальних закладів України (м. Одеса, 2004-2010 рр.), міжнародній науково-практичній конференції «Инновационный путь развития РФ как важнейшее условие преодоления мирового финансово-экономического кризиса» (м. Москва, 2009 р.), VІІ міжнародній науково-практична конференції «Инвестиции в будущее – 2009», (Болгарія, Варна, 2009 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» (м. Київ, 2010 р.), ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (м. Львів, 2010 р.), міжнародній науково-практичній конференції «Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України» (м. Одеса, 2010 р.), ІХ міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми планування виробництва в ринкових умовах» (м. Алушта, 2010 р.), всеукраїнській науково-практичній конференції «Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість і практика застосування» (м. Київ, 2010 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Гармонізація оподаткування в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» (м. Ірпінь, 2011 р.); IV міжнародній науково-практичній конференції “Умови економічного зростання в країнах з ринковою економікою” (м. Переяслав-Хмельницький, 2011 р.); підсумковій науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу ОДЕУ, академічних установ та вищих навчальних закладів України (м. Одеса, 2011р.).
  Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 41 наукової праці загальним обсягом 53,754 друк. арк., у тому числі в 4 монографіях, з яких 2 одноосібні, 28 статтях у фахових наукових журналах і збірниках, 15 публікаціях у наукових збірниках як матеріали наукових конференцій.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі теоретично узагальнене та запропоноване нове рішення актуальної науково-прикладної проблеми – обґрунтування теоретико-методологічних засад системи бюджетного менеджменту в умовах транзитивної економіки. Результати дослідження дозволили сформулювати наступні висновки та пропозиції концептуально-теоретичного, методологічного та прикладного характеру.
  1. Запропоновано системний підхід до визначення сутності бюджетного менеджменту та його складових елементів, що дозволяє розглядати бюджетний менеджмент як систему, спрямовану на забезпечення ефективного виконання процедур складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету для досягнення економічного та соціального ефекту в умовах зміни зовнішнього середовища. Аналіз наукових праць з досліджуваної тематики показав, що у вітчизняній науці відсутні комплексні наукові розробки, пов’язані з дослідженням сутності, функцій, принципів, прийомів та методів бюджетного менеджменту, внаслідок чого залишається нерозв’язаною низка завдань, пов’язаних із підвищенням ефективності управління бюджетним процесом. Системний підхід до бюджетного менеджменту дозволяє вирішити це завдання.
  2. Узагальнено теоретичні підходи до трактування функцій бюджетного менеджменту. Доведено, що в системі бюджетного менеджменту, крім традиційних функцій менеджменту - планування, організація виконання прийнятих рішень, мотивація, контроль – важливу роль відіграє функція керівництва, оскільки від своєчасної розробки та прийняття управлінських рішень в процесі планування та виконання бюджету залежить рівень ефективності бюджетного процесу у виконанні затверджених планів та досягненні встановлених цілей.
  3. Встановлено, що бюджетний менеджмент як система управлінських функцій, методів та процедур, повинна базуватися на визначених принципах, тобто теоретико-методологічних положеннях, які визначають загальні правила організації бюджетного процесу на всіх його стадіях. Оскільки принципи бюджетного менеджменту у науковій літературі не висвітлені, нами були визначені та надана характеристика принципам бюджетного менеджменту, які являють собою системне поєднання основоположних принципів менеджменту як науки і мистецтва та принципів організації бюджетної системи. Запропоновано такі основоположні принципи бюджетного менеджменту: науковості, системності, єдності, економічності та ефективності, цільового використання бюджетних коштів, справедливості, поєднання прав, обов’язків і відповідальності, публічності та прозорості.
  4. Доведено, що процедури бюджетного менеджменту мають не лише забезпечити цілісність та єдність бюджетного процесу на всіх його стадіях, а ще й уможливити стійкий економічний розвиток з урахуванням викликів інституційного середовища суспільства. Через це бюджетний менеджмент має розглядатися як окрема складова інституційного середовища, проблеми і перспективи його розвитку повинні постійно знаходитися в центрі уваги не лише державних утворень, а й суспільства, науки, громадськості, окремих громадян. Інституційний підхід до розгляду бюджетного менеджменту передбачає розгляд бюджетних процедур як певної системи, що знаходиться в русі в залежності від зміни інституційного середовища, стану економіки, стратегічних цілей і завдань державної політики, суспільно-політичних реалій, тобто адаптується до певних зовнішніх та внутрішніх чинників.
  5. Уточнено поняття «бюджет» за формою, як затверджений органом представницької влади – парламентом або органом місцевого самоврядування – законодавчий акт, в якому на основі прогнозу соціально-економічного розвитку держави або її адміністративно-територіальних одиниць відображено планові показники і приписи щодо формування та використання централізованих фінансових ресурсів держави або територіальних громад для фінансового забезпечення належного виконання завдань і функцій, які закріплені за органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Таке визначення встановлює поняття бюджету за формою та враховує плановий характер документу, а також взаємозв’язок параметрів бюджету з прогнозними показниками соціально-економічного розвитку держави або територій.
  6. Встановлено, що на загальну методологію складання бюджету помітний вплив справляють концептуальні засади бюджетної політики, прогнозні показники, що містяться в Основних напрямах бюджетної політики на наступний бюджетний період, прогнозні макроекономічні показники. У бюджетному плануванні одночасно застосовуються різні методи, оскільки це дозволяє повніше (ретельніше) визначити планові показники різнопланових соціально-економічних явищ, які характеризуються різною природою та різними законами розвитку. Серед основних методів планування виділено такі: балансовий, прямого рахунку, нормативний, аналітичний, програмно-цільовий. Запропоновано авторське трактування поняття «методологія складання бюджету» як система різноманітних методів, засобів і прийомів наукового пізнання процесу складання бюджету на основі певних принципів, законів та категорій, реалізація яких повинна забезпечити баланс інтересів суспільства та держави при формуванні доходної та видаткової частин бюджету.
  7. Доведено необхідність використання коефіцієнтів повноти витрат на фінансування програм, щодо яких встановлено певні нормативи для поглибленого оцінювання проекту бюджету за основними його параметрами. Запропоновано використовувати такі коефіцієнти: коефіцієнт забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, коефіцієнт повноти витрат на оборону, коефіцієнт повноти витрат на освіту, коефіцієнт повноти витрат на охорону здоров’я, коефіцієнт повноти витрат на розвиток села та агропромислового комплексу, коефіцієнт повноти витрат на культуру. Крім того, коефіцієнти повноти витрат на освіту, охорону здоров’я та культуру можуть бути використані для оцінювання соціальної спрямованості бюджетної політики видатків, оскільки вони характеризують досягнення соціальних нормативів надання певних суспільних послуг.
  8. Запропоновано при прогнозуванні бюджетних показників використовувати методологію прогнозних сценаріїв, яка широко застосовується для моделювання і прогнозування багатофакторних систем, складові яких залежать від людського чинника, тобто є суб’єктивними і варіативними. В процесі сценарного прогнозування здійснюється побудова трьох сценаріїв: оптимістичний - бажаний, базовий, песимістичний.
  Запропоновано здійснювати прогнозування бюджетних показників на основі використання методології адаптивного прогнозування, оскільки саме адаптивні моделі є найбільш достовірними в процесі прогнозування економічних показників в умовах значних змін зовнішнього середовища.
  9. Встановлено, що виконання бюджету є важливим етапом бюджетного процесу, оскільки від реалізації управлінських функцій залежить економічний та соціальний розвиток держави. Запропоноване визначення поняття “методологія управління виконанням бюджету” як система різноманітних управлінських (адміністративних) методів, засобів і прийомів, які використовуються в процесі виконання бюджету на основі певних принципів, законів та категорій.
  10. Встановлено, що казначейська система касового виконання бюджетів є найефективнішою формою управління бюджетними ресурсами держави, однак її можливості в Україні використовуються недостатньо. Основними організаційно-адміністративними недоліками цієї системи є: формування на рахунках розпорядників коштів державного та місцевих бюджетів в органах значних залишків бюджетних коштів; несвоєчасне подання головними розпорядниками до Державного казначейства розподілів виділених коштів, реєстрів змін до мережі, зведених кошторисів; несвоєчасне проведення фінансування видатків розпорядниками через відсутність належно оформленої кошторисної документації, угод; накопичення значних сум коштів спеціального фонду на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників для здійснення платежів подальших періодів. Запропоновано комплекс заходів для підвищення ефективності управління бюджетними коштами, а саме: проведення органами казначейства моніторингу залишків бюджетних коштів на рахунках розпорядників коштів; виділення асигнувань в міру освоєння раніше наданих бюджетних коштів; організування служби внутрішнього аудиту в структурі головних розпорядників з метою здійснення контролю за поданням розподілів виділених коштів, реєстрів змін до мережі, зведених кошторисів; надання права службам внутрішнього аудиту головних розпорядників здійснювати контроль за підготовкою кошторисів доходів та видатків нижчестоящих розпорядників; надання права органам казначейства проводити безризикові операції на фінансовому ринку для розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів на депозитних рахунках або залучення коштів для фінансування дефіциту в інтересах окремих розпорядників. Зазначене слугуватиме підвищенню ефективності управління бюджетними коштами.
  11. Встановлено, що поняття “якість управління процесом виконання бюджету” у енциклопедичних виданнях та економічній літературі не зустрічається. Запропоноване концептуальне поняття “якість» в управлінні процесом виконання бюджету, де “якість управління процесом виконання бюджету» визначається, як сукупність конкретних характеристик (наслідків), що отримують або можуть отримати суспільство, громада, групи громадян чи окремі громадяни, підприємницькі структури і дає змогу оцінити економічні наслідки, тобто результати та ефекти виконання бюджету.
  12. Для оцінювання якості управління виконанням бюджету з використанням методу інтегральних оцінок розроблена базова адитивна модель розрахунку узагальненого коефіцієнту, яка характеризує якість управління виконання бюджету за доходами та за видатками. Загальний методологічний підхід оцінювання якості виконання бюджету може бути використаний на всіх рівнях бюджетної системи, а також на окремих стадіях бюджетного процесу. Зокрема, можливе оцінювання якості виконання зведеного бюджету, державного бюджету, будь-якого місцевого бюджету. Зрозуміло, що динаміка якості виконання бюджету певного рівня буде відображатися і на динаміці якості виконання бюджету більш високого рівня.
  13. Встановлено, що поняття «бюджетний контроль» можна розглядати з різних аспектів: функцію системи управління бюджетними відносинами, тобто як функцію бюджетного менеджменту; контрольну функцію бюджету; діяльність різних контролюючих органів та систему їх нагляду; один із видів державного фінансового контролю; сукупність заходів, які проводяться контролюючими органами.
  Узагальнення наукових тлумачень дозволило сформувати понятійний апарат бюджетного контролю як сукупності дій та контрольних заходів органів державної влади, державного управління і окремих суб’єктів господарювання при управлінні бюджетними коштами, яка спрямована на забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу на кожній його стадії з використанням специфічних організаційних форм і методів. При цьому такі форми та методи застосовують як державні, так і недержавні органи, які законодавством наділені відповідними повноваженнями.
  До елементів бюджетного контролю відносяться: об’єкти, контролюючі суб’єкти, підконтрольні суб’єкти, предмет контролю та контрольні дії.
  14. Встановлено, що з методологічної точки зору оцінювання ефективності бюджетного контролю передбачає, власне, здійснення системного оцінювання ефективності діяльності усього державного апарату: державних структур, включаючи органи влади, державні установи і організації, державні підприємства та ін. Таке оцінювання, як правило, передбачає перевірку бюджетної операції з різних точок зору: її відповідність закону, арифметична правильність, відповідність відображення в обліку і звітності, соціально-економічна доцільність, практична корисність, своєчасність, цільове призначення, наявність кваліфікованих виконавців для освоєння виділених коштів тощо. Значний вплив на оцінку ефективності державного бюджетного контролю здійснюють: ефективність системи заходів, пов’язаних з організацією бюджетного контролю; рівень кваліфікації перевіряючих; взаємодія контролюючого органу з суб’єктом господарювання; досконалість методів, які використовуються при здійсненні контрольних заходів; рівень розвитку системи заходів щодо попередження бюджетних правопорушень; взаємодія та обмін інформацією між контролюючими органами.
  Запропоновано для оцінювання ефективності контрольної діяльності органів, які здійснюють державний бюджетний контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, використовувати такі показники: коефіцієнти результативності, дієвості, інтенсивності, продуктивності, якості контрольних заходів, дієвості заходів впливу, коефіцієнт дієвості «профілактичної» діяльності, економічної ефективності контрольної діяльності.
  15. Запропоновані концептуальні положення подальшого реформування нормативно-правової бази з питань бюджетного контролю, яка має розвиватися з урахуванням стандартів та нормативів, апробованих у країнах ЄС та міжнародних організаціях; зокрема, показана доцільність розробки єдиного законодавчого акту з питань бюджетного контролю, вказано на необхідність удосконалення методологічно-інструктивного забезпечення роботи органів бюджетного контролю, виділені перспективні напрями модернізації бюджетного контролю в контексті європейської інтеграції (впровадження єдиної чіткої термінологічної бази у сфері бюджетного контролю; законодавча регламентація процедур бюджетного контролю та розвиток державного бюджетного аудиту на основі “рамкового” закону; удосконалення технологій бюджетного контролю не лише на стадії виконання, а й на стадії планування (в першу чергу на місцевому рівні); нарощування результативності бюджетного контролю не лише в процесі формування доходів (Державна податкова адміністрація, Державна митна служба України), а й у процесі фінансування бюджетних видатків (Рахункова палата України, ГоловКРУ, Держфінмоніторинг, відомчий фінансовий контроль); ініціювання впровадження зрозумілої системи відповідальності учасників бюджетних відносин за вчинення різних порушень (зокрема, активне застосування процедур відшкодування державі збитків у разі вчинення бюджетного правопорушення); підвищення морально-етичного рівня та кваліфікації державних службовців, що працюють у сфері бюджетного менеджменту.
  16. Обґрунтовано, що інституційне середовище має створювати умови для забезпечення гласності (транспарентності) процедур і практик бюджетного управління. На практичному рівні транспарентність бюджетного процесу проявляється у відкритості для широкої громадськості інформації про ухвалені бюджетні рішення, стан, умови і результати виконання бюджету. Транспарентність в бюджетному менеджменті підвищує його ефективність, оскільки посилює відповідальність посадових осіб, сприяє консолідації суспільства на вирішенні актуальних економічних проблем, призводить до збільшення довіри як до бюджету, так і до всієї урядової політики.
  Запропоновані напрями подальшого розвитку інституційних засад бюджетного менеджменту: орієнтація на розробку і впровадження механізмів управління процесом виконання бюджету, спрямованого на забезпечення стійких бюджетних доходів за рахунок усіх визначених законодавством джерел, високоефективного та цільового використання бюджетних ресурсів; закріплення у нормативних актах позиції, що змістом бюджетного регулювання держави є розробка основних напрямів формування і використання бюджетних коштів; розгляд бюджетного менеджменту як цілісної система з формування та виконання певних бюджетних процедур (бюджетних механізмів), яка знаходиться в русі в залежності від зміни інституційного середовища; вироблення інституційної моделі бюджетного менеджменту України; створення умов для забезпечення гласності (транспарентності) процедур і практик бюджетного управління.

  17. Обґрунтовано необхідність удосконалення процедур виконання бюджету для підтримки належного рівня бюджетної безпеки держави. Визначені ключові ризики бюджетної системи України: недосконалість структури бюджету; наявність значного бюджетного дефіциту; стрімке зростання державного боргу; невиконання бюджету як за доходами, так і за видатками; недостатній рівень бюджетної дисципліни, як при формуванні доходів, так і при використанні бюджетних коштів; нерозвинутість технологій бюджетного адміністрування, недостатнє матеріально-технічне забезпечення органів бюджетного управління.
  Запропоновано для підтримки належного рівня бюджетної безпеки визначити систему показників, які можуть братися до уваги при характеристиці стану бюджетної безпеки держави, а саме: відносна кількість розпорядників бюджетних коштів, які допускають суттєві порушення бюджетного; обсяг дохідної частини в залежності від запланованого обсягу фінансування за “захищеними статтями”; фактичний обсяг фінансування “захищених статей”; відносна кількість платників податків, які допускають суттєві порушення податкового законодавства; рівень добровільної сплати податків і зборів; загальна фіскальна достатність податкової системи.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аксененко А.В. Бюджетирование, ориентированное на результат: региональный опыт внедрения / А.В.Аксененко // Финансы. – 2009. - № 1. – С. 20-22.
  2. Андрущенко В.Л. Фіскальне адміністрування як наука і мистецтво / В.Л.Андрущенко // Фінанси України. – 2003. - № 6. – С. 27-35.
  3. Анисимов С.А. Социально-экономические вопросы бюджетной политики / С.Анисимов // Финансы. – 2005. -- № 11. – С. 23-26.
  4. Артеменко В.Б. Індикатори стійкого соціально-економічного розвитку регіонів / В.Б.Артеменко // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 90-98.
  5. Аудит ефективності використання бюджетних коштів на проведення фундаментальних досліджень та виконання прикладних розробок у вищих навчальних закладах в 2002-2004 рр. – К.: Головне контрольно-ревізійне управління України, 2005. – С. 32.
  6. Афанасьев М., Кривогов И. Модернизация государственных финансов России / М.Афанасьев, И.Кривогов // Вопросы экономики. – 2006. -- № 9. – С. 103-111.
  7. Афанасьев М.П. Модернизация государственных финансов [учеб.пособ] / М.П.Афанасьев, И.Кривоногов. – М.: ГУ ВШЭ, 2007. – 439 с.
  8. Базилюк Г.О. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2003. – 265 с.
  9. Барановський О.І. Фінансова безпека [монографія] / О.І.Барановський. – К.: Фенікс; Ін-т економ. прогнозув. НАНУ, 1999. – 338 с.
  10. Барановський О.І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання [монографія] / О.І.Барановський. – К.: КНТЕУ, 2007. – 754 с.
  11. Бєляєв В.В. Основні теоретичні положення формування місцевих бюджетів та їх практична реалізація в умовах трансформаційної економіки / Науковий вісник Національної академії державної податкової служби. – 2005. -- № 1. – С. 74-81.
  12. Береснева Л.П. Финансовые проблемы регионов // Финансы. – 1999. – № 10. – С. 11–13.
  13. Берлин С.И. Теория финансов [монография] / С.И.Берлин. – М.: Приор, 1999. – 256 с.
  14. Білорус О.Г. Панченко Є.Г. Менеджмент: конкурентоздатність і ефективність. -К.: Знання, 1992. -40 с.
  15. Бобровська О. Методичне забезпечення оцінки результатів діяльності органів муніципального управління // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. Вип.3 (21). – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. – С.223-232.
  16. Бобровська О. Оцінка якості розробки програм розвитку муніципальних утворень як передумова їх сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/355901.html
  17. Большая Советская Энциклопедия. Гл. ред. А.М. Прохоров. Изд. 3-е. М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1977. – Т. 27. – 624 с.
  18. Бондарук Т.Г. Ефективність трансфертної політики в системі міжбюджетних відносин / Т.Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 5. – С. 146-153.
  19. Бондарук Т.В. Обґрунтування стратегії управління фінансами місцевого самоврядування / Т.Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - № 11. – С. 63-72.
  20. Бондарук Т.В. Формування фінансового контролю на рівні місцевого самоврядування / Т.Г. Бондарук // Світ фінансів. – 2009. - № 1 (18). – С. 101-108.
  21. Бондарук Т.В. Реформування місцевого оподаткування в Україні / Т.Г. Бондарук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - № 6. – С. 213-221.
  22. Борисов А. Б. Большой энциклопедический словарь / А. Б. Борисов. – 2-е изд., переработ. и доп. — М. : Книжный мир, 2006. — 860 с.
  23. Брасс А.А. Менеджмент: основные понятия, виды, функции: пособие / Брасс А.А.— Мн. : ООО «Мисанта», 2002. – 211 с.
  24. Бубнова О.Ю. Бюджетный контроль, осуществляемый высшими органами фінансового контроля зарубежных стран / О.Ю. Бубнова // Актуальные проблемы российского права. Сборник статей. № 1 (4). – М.: Изд-во МГЮА, 2007. – С. 137-144.
  25. Булгакова С.О. Казначейство зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. – 82 с.
  26. Булгакова С.О., Базанова Н.В., Єрмошенко Л.В., Сушко Н.І., Чечуліна О.О., Шаповал Т.А., Шульга Н.П. Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 250 с.
  27. Буряченко А.Є. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів / А.Є.Буряченко, М.П.Палій // Фінанси України. – 2003. -- № 8. – С.13-18.
  28. Буряченко А.Є. Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання / А.Є.Буряченко // Фінанси України. – 2010. -- № 3. – С. 22-29.
  29. Бьюкенен Дж. Сочинения: [Серия «Нобелевские лауреаты»] / Дж.Бьюкенен. – М.: Таурус Альфа, 1997. – 560 с.
  30. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. У 6 т. – Том 1: Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні/ М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, В.М.Геєць (кер.авт.кол) / Голова редакційної колегії М.Я.Азаров. – К.: НДФІ при Міністерстві фінансів України, 2004. – 638 с.
  31. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. У 6 т. – Том 2: Соціальна спрямованість бюджетної політики/ М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, Е.М.Лібанова та ін. / Голова редакційної колегії М.Я.Азаров. – К.: НДФІ при Міністерстві фінансів України, 2004. – 376 с.
  32. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т. – Т. 3. Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів: Монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфіменко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 308 с.
  33. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. У 6 т. – Том 4: Програмно-цільовий метод в бюджетному процесі / М.Я.Азаров, Ф.О.Ярошенко, О.І.Амоша (кер.авт.кол.) та ін. / Голова редакційної колегії М.Я.Азаров. – К.: НДФІ при Міністерстві фінансів України, 2004. – 386 с.
  34. Бюджетний Кодекс України від 21 червня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  35. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.rada.gov.ua
  36. Бюджетний менеджмент: Навч. посібник. /Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. – К.: Знання, 2006. – 293 с.
  37. Бюджетний менеджмент [підручник] / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та ін.; за заг ред. В.Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.
  38. Василик О.Д. Державні фінанси України [підручник] / О.Д.Василик, К.В.Павлюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.
  39. Василик О.Д. Теорія фінансів [монографія] / О.Д.Василик. – К.: НІОС. – 2000. – 416 с.
  40. Ведунг Е. Оцінювання державної політики і програм [пер. з англ.]. – К.: ВСЕУВИТО, 2003. – 389 с.
  41. Величко Г.О., Дейніс Л.М., Михайленко С.В. Оцінка формульного розподілу обсягів міжбюджетних трансфертів / Г.О. Величко, Л.М. Дейніс, С.В. Михайленко // Вісник соціально-економічних досліджень. Вип. 11 / Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса: ОДЕУ, 2002. – С. 106-109.
  42. Венгер В.В. Фінанси [навчальний посібник] / В.В.Венгер. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 432 с.
  43. Вітлінський В.В. Моделювання економіки [навч.посіб.] / В.В.Вітлінський. – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с.
  44. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В.В.Вітлінський, С.І.Наконечний. – К. : ТОВ "Борисфен-М", 1996. – 336 с.
  45. Вознесенский Э. А. Финансовый контроль в СССР / Вознесенский Э.А. – М.: Юрид. Лит., 1973. – 134 с.
  46. Вхідне сальдо ЄКР у 2003-2011 роках, (станом на початок місяця) / сайт Державного казначейства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/143404.
  47. Галушка Є.О. Бюджетний менеджмент [навчально-методичний посібник]. – Чернівці: Книги, 2007. – 280 с.
  48. Ганевич Є.М., Михайленко С.В. Фінанси: Учбовий посібник. – Одеса: Автограф. – 308 с.
  49. Геєць В.М. Формування дохідної частини бюджету: підсумки, проблеми, перспективи //Економіка і прогнозування. – 2004. -- № 1. – С.9-30.
  50. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку [монографія] / В.М.Геєць. – К.: ІЕП НАНУ, 2009. – 864 с.
  51. Гетманець О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права // Право України. – 2009. – № 9. – С. 148-153
  52. Головне контрольно-ревізійне управління України / Головне контрольно-ревізійне управління України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/60225;jsessionid=C94894428EF858D771E6D4CE9B0DAF89.
  53. Горленко І.О., Тарангул Л.Л. Економічні райони України: Посібник. – К., 1999. –205 с.
  54. Государственные и муниципальные финансы [учебник] / под ред. проф. С.И.Лушина, проф. В.А.Слепова. – М.Экономистъ, 2006. – 763 с.
  55. Гриценко А.А. Глобальна криза як форма сучасної фінансово-економічної динаміки / А.А.Гриценко // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 37-46.
  56. Гулько В.В. Удосконалення механізму державного фінансового контролю в Україні / В.В.Гулько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. -- № 12. – С. 181-185.
  57. Гупаловська М.Б. Зарубіжний досвід організації бюджетного контролю / М. Гупаловська // Розвиток фінансових ринків та ін¬ститутів в умовах міжнародної інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [Полтава 19-20 лютого 2009 .): Тези доп.: У 2 ч. - Ч. II / Відп. ред. Р.В. Шинкаренко. - Полтава: ПолтНТУ, 2009. -189с.
  58. Гупаловська М.Б. Реалії функціонування та проблеми модернізації Рахункової палати України / М. Гупаловська // Світ фінансів.– 2008. – № 4. - С. 139-146.
  59. Гупаловська М.Б. Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю / М. Гупаловська // Формування ринкових відносин. – 2009. - № 11. – С. 18-22.
  60. Гурвич Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной внешней конъюнктуры / Е.Гурвич // Вопросы экономики. – 2006. -- № 3. – С. 4-27.
  61. Гурвич Е. Циклические свойства бюджетной политики в нефтедобывающих странах / Е.Гурвич, Е.Вакуленко, П.Кривенко // Вопросы экономики. – 2009. - № 2. – С. 51-70.
  62. Гутник В. Модернізація економічної політики в країнах Західної Європи // Проблеми теорії і практики управління. – 2003. - № 3.
  63. Гуцалюк Л.П. Організація перевірок використання бюджетів усіх рівнів. – // Фінанси України. – 2003. – № 7. – С. 27–33.
  64. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 3-є вид., стер. / Давидов Г.М. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 363 с.
  65. Давидянц Д.Є. Теоретико-методологічні аспекти економічної ефективності: критерії, показники, оцінка / Д. Є. Давидянц, І. В. Басанцов // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Вип. 5–6 (22–23), 2006. – С. 443–448.
  66. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері [монографія] /В.М.Геєць, В.П.Александрова, О.І.Амоша та ін. / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця. – К.: Наукова думка; Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2008. – 383 с.
  67. Державні фінанси. Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі [пер. с англ] / за ред. Юрая Немеца. – К.: Основи, 1998. – 542 с.
  68. Дем’янишин В.Г. Неподатковий механізм мобілізації доходів бюджету / В.Г.Дем’янишин // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2007. -- № 4. – С. 53-60.
  69. Дем’янишин В.Г. Формування та розвиток податкового механізму в економіці України / В.Г.Дем’янишин // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – 2007. -- № 3. – С. 92-102.
  70. Державні фінанси в Центральній Європі. Теорія і практика перехідного періоду [пер. з англ.] / за ред. Немеца Ю. – К.: Основи, 1998. – 578 с.
  71. Державне казначейство України - повноважний учасник бюджетного процесу / Державне казначейство України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/92684.
  72. Демидов А.Ю. Принципы БОР в деятельносты администраторов бюджетних средств / А.Ю.Демидов // Финансы. – 2009. - № 2. – С. 30-33.
  73. Демків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні / О.І.Демків // Фінанси України. – 2009. - № 3. – С. 46-55.
  74. Державне регулювання економіки: навч. посібн. / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін. –К. : КНЕУ, 2000. — 316 с.
  75. Державне управління і менеджмент: навч. посіб. у таблицях і схемах / Г. С. Одінцова, Г. І. Мостовий, О. Ю. Амосов та ін.; за заг. ред. Г. С. Одінцової. – Х. : ХарРІ УАДУ, 2002. – 492 с.
  76. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки [навчальний посібник] / Л.І.Дідківська, Л.С.Головко. – К.: Знання-Прес, 2000. – 209 с.
  77. Дмитриева О. Формирование стабилизационных фондов: предпосылки и следствия / О.Дмитриева // Вопросы экономики. – 2006. - № 8. – С. 17-30.
  78. Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України / Л.М.Добровольська // Фінанси України. – 2002. - № 2. – С. 13-18.
  79. Добровольский В.К. Экономико-математическое моделирование [монография] / В.К.Добровольский. – К.: Наукова думка, 1975. – 183 с.
  80. Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення /Н.І. Дорош //Фінанси України. – 1998. - № 1. – С. 47-49.
  81. Дрозд І.К. Система фінансово-економічного контролю в Україні: Дис. … доктора економічних наук: 08.06.04 / Дрозд Ірина Кузьмівна. – К., 2005. – 444 с.
  82. Дрозд I.К. Державний фінансовий контроль: навч. посібник /І. Дрозд, В. Шевчук. Навчальний посібник. - К.: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2007. - 304 с.
  83. Дубницький В.І. Регіональна діагностика як іманентна складова маркетингу території / В.І.Дубницький, Р.М.Лазебник // Регіональна економіка. – 2006. – № 2. – С. 212-217.
  84. Дьяченко Я.Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення цільового використання бюджетних коштів тиви розвитку системи державних фінансів в Україні / Я.Я.Дьяченко // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 13-26.
  85. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення [монографія] / М.М.Єрмошенко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 309 с.
  86. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т 1. / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред) та ін. – К.: Академія, 2000. – 864 с.
  87. Економічна політика [навч.посіб.] / О.О.Беляєв (кер.кол., авт.), А.С.Бебело, М.І.Диба та ін. – К.: КНЕУ, 2007. – 288 с.
  88. Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, чл-кор. НАПН України І.М. Грищенка. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – 478 с.
  89. Жибер Т. В. Бюджетний процес та його оптимізація в Україні : дис. ... кандидата економічних наук: 08.04.01 / Жибер Тетяна Василівна. - К., 2005. — 234 с.
  90. Жигалов В. Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: підруч. / В. Т. Жигалов, Л. М. Шимановська. — К. : Вища школа, 1994. — 223 с.
  91. Завьялов Д.Ю. Оптимизация бюджетных расходов в условиях финансового кризиса / Д.Ю.Завьялов // Финансы. – 2009. – № 12. – С. 9-12.
  92. Завьялов Д.Ю. Совершенствование бюджетного планирования на основе социологических исследований / Д.Ю.Завьялов // Финансы. – 2010. – № 6. – С. 15-20.
  93. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.
  94. Загуменнов М.М. Макроекономічні показники та їх вплив на доходи і видатки бюджету / М.М.Загуменнов // Фінанси України. – 2002. – № 3. – С. 65-69.
  95. Зайчикова В.В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання / В.В.Зайчикова // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 69-81.
  96. Закон України від 18 березня 2004 р. № 1621 “Про державні цільові програми” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  97. Закон України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2857-17.
  98. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 16 січня 2003 р. № 433-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  99. Закон України “Про місцеве самоврядування” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  100. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  101. Закон України “Про наукову і наукову технічну діяльність” від 01.12.1998, № 284-ХIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  102. Закон України “Про оборону України” від 05.10.2000 “2020-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  103. Закон України “Про освіту”, від 23.05.1991, № 1060 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  104. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992, № 2801-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  105. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» від 17.10.1990, № 400-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  106. Закон України «Основи законодавства України про культуру» від 14.02.1992 № 2117-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.
  107. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov/ua.
  108. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ (із змінами, внесеними згідно із Законом від 15.12.2005 р. № 3202-ІV) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov/ua.
  109. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р. № 509-ХІІ (із змінами, внесеними згідно із Законом від 25.03.2005 р. № 2505-ІV) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov/ua.
  110. Закон України «Про Рахункову палату» від 11 липня 1996 року № 316/96-ВР із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov/ua.
  111. Закону України “Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 10.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov/ua.
  112. Запатріна І.В. Бюджетний механізм економічного зростання / І.В.Запатріна. – К.: Ін-т соц-екон. стратегій, 2007. – 528 с.
  113. Запатріна І.В., Лебеда Т.Б. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації / І.Запатріна, Т.Лебеда // Фінанси України. – 2006. – № 4. – С. 38-45.
  114. Запатріна І.В., Лебеда Т.Б. Програмно-цільовий метод бюджетування у контексті стратегічного та середньострокового планування / І.Запатріна, Т.Лебеда // Фінанси України. – 2006. – № 10. – С. 18-31.
  115. Засади діяльності Держказначейства / Сайт Державного казначейства України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/22666.
  116. Засади формування бюджетної політики держави [монографія] /М.М.Єрмошенко, С.А.Єрохін, І.О.Плужніков та ін. / за ред. д.е.н., проф. М.М.Єрмошенка. – К.: НАУ, 2003. – 284 с.
  117. Захарін С.В. Бюджетна політика інвестиційної активності / С.В.Захарін // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 1. – С. 50-62.
  118. Захарін С.В. Механізм державного регулювання іноземного інвестування: [монографія] / С.В.Захарін – К.: ІЕ НАНУ, 2003. – 161 с.
  119. Звіт про виконання Зведеного, Державного та місцевих бюджетів України станом на 1 січня 2011 року / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  120. Звіт про виконання Зведеного бюджету України станом на 1 січня 2010 року / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  121. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2010 року / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  122. Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (станом на 1 січня 2010 року) / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  123. Звіт про виконання Зведеного бюджету України станом на 1 січня 2009 року / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  124. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2009 року / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  125. Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (станом на 1 січня 2009 року) / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  126. Звіт про виконання Зведеного бюджету України станом на 1 січня 2008 року / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  127. Звіт про виконання Державного бюджету України станом на 1 січня 2008 року / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  128. Звіт про виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины