LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
 • Альтернативное название:
 • РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В Галичине Во Второй половины XIX - начала ХХ ВЕКА
 • The number of pages:
 • 245
 • university:
 • МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО
 • The year of defence:
 • 2008
 • brief description:
 • МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО

  На правах рукопису


  ВОЛИНСЬКА ОЛЕНА СТЕПАНІВНА


  УДК 37.0 (477) “19”+37.036


  РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЧИНІ
  В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник:
  Журецький Ярослав Іванович
  кандидат педагогічних наук, доцент

  Тернопіль – 2008  ЗМІСТ


  ВСТУП …………………………………………………………………….
  РОЗДІЛ 1. Особливості розвитку художньої освіти в Галичині у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть…………......................
  1.1. Історіографія дослідження …………………………………………...
  1.2. Передумови становлення художньої освіти в Галичині …………...
  1.3. Мистецькі династії як чинник становлення художньої освіти краю
  1.4. Художня освіта дітей і молоді у різних типах навчальних закладів
  1.4.1. Загальна художня освіта ………………………………………
  1.4.2. Професійна художньо-промислова і художня освіта………...
  1.4.3. Фахова реміснича освіта ………………………………………
  1.4.4. Вища художня освіта…………………………………………...
  Висновки до розділу 1……………………………………………………..
  РОЗДІЛ 2. Організаційно-педагогічні засади художньої освіти в Галичині досліджуваного періоду……………………………………...
  2.1. Зміст художньої освіти у навчальних програмах ……..................
  2.2. Методика викладання художніх дисциплін педагогами та митцями краю ……………………………………………………....
  2.3. Авторські художні школи Галичини ……………………………...
  2.4. Використання ідей художньо-освітнього досвіду Галичини в сучасній художній освіті України …………………………………
  Висновки до розділу 2……………………………………………………..
  ВИСНОВКИ ………………………………………………………………
  ДОДАТКИ ………………………………………………………………...
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………...  ВСТУП
  Актуальність дослідження та ступінь наукової розробки теми. Сучасна школа України потребує нових підходів до формування національно свідомої людини, розвитку освіти та культури. Згідно із законами України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про народні художні промисли”, “Національною доктриною розвитку освіти” навчально-виховний процес у навчальних закладах держави слід будувати на національному ґрунті, відроджувати і збагачувати традиції духовно-мистецької культури українського народу, створювати умови для творчого, духовного розвитку особистості.
  Відродження національних традицій професійного мистецтва відбувається в умовах недооцінки впливу образотворчого мистецтва на розвиток особистості, на навчання та виховання молодого покоління, загальний рівень культури нації. “Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” підтвердила унікальність мистецтва для виховання духовної особистості, формування національної свідомості, емоційно-почуттєвої та вольової сфери, морального і фізичного здоров’я людини.
  Успішне опанування кращими надбаннями українського і зарубіжного мистецтва, вміння орієнтуватися в сучасних напрямах художньої культури, створення національних програм у художньо-освітній галузі України можливі за умови поглибленого вивчення історії художньої освіти різних її регіонів, зокрема Галичини, де започатковано самобутні види народного мистецтва, традиції художнього, художньо-промислового і ремісничого навчання молоді, родинного мистецького виховання, професійну підготовку художників-педагогів.
  На початку ХХ ст. проблемам розвитку художньої освіти в Галичині присвячували окремі дослідження Д.Горняткевич, В.Крицінський, Т.Мерунович, В.Січинський та ін. Внесок у розвиток теорії художнього навчання та виховання, методики викладання художніх предметів зробили галицькі педагоги М.Коць, О.Кульчицька, І.Петрова та ін.
  У працях українських науковців знайшли відображення різні аспекти проблеми художньої освіти. Так, питання художньої освіти в контексті розвитку мистецтвознавчої науки досліджували Л.Волошин, О.Нога, Л.Соколюк, Р.Шмагало та ін. Проблеми художньої та дизайнерської освіти в Україні вивчали Є.Антонович, В.Даниленко, О.Рудницька, С.Свид, В.Шпільчак та ін. Загальнонаукове і теоретичне значення мають праці з історії української педагогіки Т.Завгородньої, Б.Ступарика, М.Фіцули. Теорії та методиці естетичного й художньо-технічного виховання школярів і вчителів присвячено дослідження Д.Джоли, А.Щербо, С.Мельничука та ін. Осередки художньої освіти вивчали Е.Белютін, Н.Молєва, Р.Шмагало. Розвиток народного і професійного деревообробництва в Україні та Галичині досліджували М.Гнатюк, М.Станкевич, Ю.Юсипчук та ін. Окремі дослідження в галузі регіональної художньої освіти в Україні здійснили Д.Козубовський, І.Хілько (Буковина), І.Небесник (Закарпаття), О.Попик (Хмельниччина).
  Художня освіта в Галичині не була об’єктом спеціального педагогічного дослідження. Науковці торкалися цієї проблеми частково, вивчаючи її в мистецтвознавчому аспекті. Залишилися малодослідженими педагогічні напрацювання багатьох митців-педагогів (М.Бойчука, В.Коцького, сестер Олени й Ольги Кульчицьких, О.Новаківського, Ю.Панькевича, О.Сорохтея, І.Труша, мистецьких династій Гуцульщини та ін.), які сприяли розвиткові загальної і професійної художньої освіти дітей та молоді краю. Відсутність узагальнюючих педагогічних досліджень з цієї проблеми та її актуальність зумовили вибір теми дисертації: “Розвиток художньої освіти в Галичині в другій половині ХІХ – початку ХХ століття”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження була складовою теми науково-дослідницької роботи кафедри педагогіки ім. Б.Ступарика Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника “Розвиток теорії та практики національної освіти і виховання в Галичині”, а також науково-дослідницької програми кафедри загальної педагогіки і педагогічної психології Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського, узгоджена в такому формулюванні в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології АПН України (протокол № 4 від 27.04.1999 р.).
  Метою дослідження є виявлення провідних тенденцій, особливостей розвитку та організаційно-педагогічних засад художньої освіти в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
  Реалізація поставленої мети передбачала виконання таких завдань:
  1. Проаналізувати соціально-історичні та культурно-педагогічні передумови розвитку художньої освіти в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
  2. Простежити провідні тенденції та виявити особливості розвитку загальної і фахової художньої освіти Галичини досліджуваного періоду.
  3. Визначити внесок галицьких митців і художників-педагогів у розвиток художньої освіти краю.
  4. Узагальнити організаційно-педагогічні засади художньої освіти в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
  5. Розкрити можливості використання результатів дослідження на сучасному етапі розвитку загальної і професійної художньої освіти в Україні.
  Об’єктом дослідження є художня освіта в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст., а предметом – організаційно-педагогічні засади художньої освіти в Галичині досліджуваного періоду.
  Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1869–1935-ті роки. Нижня межа визначається прийняттям 14 травня 1869 р. закону про реформування освіти Австрії, який запровадив обов’язкове вивчення художніх предметів у народних і міщанських школах Галичини; згуртуванням галицьких митців у художні товариства, об’єднання, кооперативи і комісії; розвитком у краї мистецьких династій. Верхня межа збігається з діяльністю українського художнього навчального закладу – малярської школи О.Новаківського у Львові (1923–1935) та прийняттям програми розвитку національної художньої освіти в Галичині на Першому Українському Педагогічному Конгресі у Львові (1935).
  Методологічну основу дослідження становлять філософські положення теорії наукового пізнання, тези про діалектичну єдність національного та загальнолюдського; принципи системного та діяльнісного підходів у пізнанні педагогічних і художніх процесів; загальнонаукові твердження історизму, соціальної зумовленості та об’єктивності; теоретичні положення про зв’язок із сьогоденням і доцільністю творчого використання художньо-освітньої спадщини Галичини в сучасній мистецькій освіті України.
  Джерельна база дослідження. Основними джерелами для написання роботи є творча спадщина галицьких художників-педагогів і громадських діячів, посібники та підручники з художньої освіти і виховання молоді. Автором вивчено і проаналізовано документи і матеріали Державного архіву Івано-Франківської області (фонди: № 2; 285; 291; 293; 296; 304), Художньо-меморіального музею ім. О.Кульчицької у Львові (фонди: А 3980/г–10; А г/10 166–Г/10; А г/10 167–Г/10; А г/10 173–Г/10; АК А–3940/г; Б 425–б/1; Б 428–а/1; Б 431–б/1; Е 2713–ж/1; Е 2719–ж/1; Е 2720–ж/1; Е 2721–ж/1), Івано-Франківського художнього музею, Музею історії міста Коломиї та Української гімназії № 1 Івано-Франківської міської ради. Проаналізовано фонди Центральної національної бібліотеки АН України ім. В.Вернадського в м. Києві, Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника НАН України, бібліотек Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника і Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка, Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка і обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Джерелами для написання дисертаційного дослідження стали також публікації галицьких періодичних видань, рукописи, листи, плани-конспекти уроків художників-педагогів, статути мистецьких товариств і навчальних закладів, щорічні звіти державних гімназій і ліцеїв, “Управи Національного музею у Львові”, окремі документи – свідоцтва про навчання, реміснича карта тощо. Важливими для написання роботи були спілкування дисертантки з митцями, педагогами, громадсько-культурними діячами краю, їхніми родичами.
  Для реалізації поставлених завдань використано такі методи дослідження: пошуково-бібліографічний (вивчення архівних і бібліотечних каталогів, описів та бібліографічних видань); теоретичний (аналіз архівних джерел, довідково-інформаційних матеріалів і літератури, а також їх узагальнення й систематизація); історико-порівняльний (визначення основних чинників становлення художньої освіти в Галичині); ретроспективний (аналіз передумов становлення художньої освіти в Галичині); хронологічний (дослідження розвитку художньої освіти Галичини в динаміці й часовій послідовності); персоналістично-біографічний (виявлення ролі художників-педагогів М.Бойчука, В.Коцького, Олени й Ольги Кульчицьких, О.Новаківського, Ю.Панькевича, О.Сорохтея, І.Труша та інших у розвиткові художньої освіти Галичини).
  Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у наступному:
  - уперше виявлено особливості розвитку загальної і фахової художньої освіти Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (домінували традиції національного, насамперед гуцульського народного, та західноєвропейського мистецтва; авторські художні школи та окремі митці і художники-педагоги впливали на зміст, методику, теорію та практику національного напряму художньої освіти дітей і молоді краю);
  - узагальнено організаційно-педагогічні засади художньої освіти краю (теоретико-методологічні положення і принципи, змістові концепції, технології та методики, прогресивні форми і методи роботи);
  - уточнено сутність етнопедагогічного феномену мистецьких династій Гуцульщини (традиції художнього виховання дітей у родинах майстрів народного мистецтва, зокрема династій Девдюків, Корпанюків, Мегеденюків, Шкрібляків);
  - у науковий обіг введено важливі й маловідомі для сучасної педагогіки художньо-педагогічні джерела досліджуваного періоду, що зберігаються в родинних архівах (А.Васильєва (м. Львів); В.Думи, С.Зорій, Д.Іванцева, А.Путька, Н.Соп’як, Л.Сорохтей та ін. (м. Івано-Франківськ)) і архівах музеїв: Історії Станиславівської гімназії (м. Івано-Франківськ), Художньо-меморіального музею ім. О.Кульчицької (м. Львів, фонди: А 3980/г–10; А г/10 166–Г/10; А г/10 167–Г/10; А г/10 173–Г/10; АК А–3940/г; Б 425–б/1; Б 428–а/1; Б 431–б/1; Е 2713–ж/1; Е 2719–ж/1; Е 2720–ж/1; Е 2721–ж/1) та ін.;
  - подальшого розвитку набули положення щодо історичних тенденцій, особливостей та організаційно-педагогічних засад художньої освіти Галичини в сучасній мистецькій освіті України.
  Практичне значення роботи. Матеріали дослідження слугуватимуть джерелом для розробки курсів і спецкурсів з історії педагогіки, художньої освіти, українознавства, образотворчого мистецтва, написання навчально-методичної літератури для навчальних закладів різних рівнів акредитації, виконання курсових, дипломних, магістерських робіт тощо. За результатами дисертаційного дослідження розроблено для студентів педагогічних і художніх спеціальностей навчальних закладів України І–ІV рівнів акредитації спецкурс “Художня освіта Галичини” та видано методичний посібник “Розвиток художньої освіти в Галичині”.
  Основні положення дисертації та спецкурсу “Художня освіта Галичини” впроваджено у практику навчального процесу Львівського національного університету ім. І.Франка (довідка № 4146–Р4 від 12.10.2007 р.), Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського (довідка № 2210/886 від 08.10.2007 р.), факультету архітектури туристичних комплексів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (довідка № 40–140 від 27.09.2007 р.), художньо-графічного відділення факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету (довідка від 11.04.2006 р.), інженерно-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка (довідка від 12.10.2007 р.); використано для читання лекцій з педагогіки на курсах підвищення кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва і керівників гуртків Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 01/420 від 02.10.2007 р.), в роботі з учнями Української гімназії № 1 Івано-Франківської міської ради (довідка № 352 від 15.10.2007 р.).
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження викладені в наукових статтях, оприлюднені на науково-практичних конференціях і семінарах: Міжнародних – “Дизайн – 2000” (Херсон, 2000), “Ступенева педагогічна освіта в умовах класичного університету: досвід, проблеми, перспективи” (Львів, 2000), “Формування естетичної культури майбутніх учителів засобами мистецтва” (Кіровоград, 2000), “Відродження визначних центрів народного мистецтва України: блеф романтиків чи прогноз аналітиків” (Опішне, 2001), “Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка” (Київ, 2001), “Реклама і дизайн в умовах глобалізації вищої освіти та інформаційної інтеграції” (Київ, 2002), “Розвиток національної моделі дизайну і образотворчого мистецтва в умовах глобалізації сучасного світу” (Харків, 2002), “Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: наука, освіта, бізнес” (Київ, 2003); Всеукраїнських – “Мистецька і дизайнерська освіта в Україні та шляхи її інтеграції у європейський простір: досвід, проблеми, перспективи” (Івано-Франківськ-Коломия-Галич, 1999), “Актуальні проблеми української етнопедагогіки” (Івано-Франківськ, 2001), “Морально-етичне виховання школярів у системі громадянської освіти і виховання” (Івано-Франківськ, 2001), “Сучасні підходи реформування освіти” (Кіровоград, 2001), “Теорія і практика матеріально-художньої культури” (Харків, 2002), “Розвиток змісту освіти як історико-педагогічна проблема” (Чернівці, 2003), “Обдарована дитина: самопізнання, саморозвиток, самореалізація” (Івано-Франківськ, 2003), “Дизайн-освіта 2004: теорія, практика та перспективи розвитку” (Харків, 2004), “Полікультуротворча діяльність” (Київ, 2004), “Дизайн і народне мистецтво” (Івано-Франківськ, 2006), “Мистецько-педагогічна освіта (теорія, методи, технології) – 2006” (Кривий Ріг, 2006), “Сучасні проблеми художньо-трудової підготовки вчителів: теорія, досвід, зміст і технології” (Дрогобич, 2006); регіональних – “Гуцульщина: наука, освіта, культура” (Коломия, 2000), “Софія Русова – визначна українська діячка і педагог” (Івано-Франківськ, 2001), “Сучасна родина у системі самовідтворення української нації” (Івано-Франківськ, 2001), “Становлення української національної школи дизайну: стан і перспективи розвитку” (Львів, 2002), “Гуманітарно-художні проблеми дизайну: українська специфіка” (Львів, 2003).
  Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 40 авторських одноосібних наукових праць: із них – 1 методичний посібник, 17 надруковано у фахових педагогічних виданнях, затверджених ВАК України, 19 – у збірниках наукових праць, 3 – у матеріалах конференцій.
  Структура та обсяг дисертаційного дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, сімнадцяти додатків на 34 сторінках, списку використаних джерел (із 455 найменувань, із них 43 – польською мовою, 32 – архівні справи). Загальний обсяг дисертації – 245 сторінок, із них 172 – основного тексту.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  Проведене дослідження дало змогу сформулювати такі висновки:
  1. Аналіз соціально-історичних і культурно-педагогічних умов, що склалися в Галичині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. дає підстави стверджувати, що на розвиток художньої освіти краю впливали соціально-економічні, політичні та культурно-освітні чинники. Мистецькими передумовами зародження художньої освіти Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. були: високий рівень розвитку народних художніх промислів; етнопедагогічний феномен мистецьких династій краю, зокрема Гуцульщини; здобуття галицькими українцями вищої художньої освіти в європейських академіях мистецтв, які розвивали національне мистецтво та освіту краю; прогресивні мистецькі зміни в Західній Європі і Наддніпрянській Україні.
  2. Визначено провідні тенденції розвитку художньої освіти Галичини досліджуваного періоду: етнокультурні, художньо-промислові, образотворчі, художньо-педагогічні. Аналіз цього процесу дозволив виділити два етапи: становлення (1869–1900 рр.; формування системи закладів загальної і професійної ремісничої, художньо-промислової та художньої освіти дітей і молоді) і розвитку (1900–1935 рр.; функціонування вищих художніх навчальних закладів у Галичині академічного напряму; прийняття програми розвитку національної художньої освіти в Галичині на Першому Українському Педагогічному Конгресі у Львові).
  3. У дисертації виявлено особливості розвитку загальної художньої освіти Галичини досліджуваного періоду: змістові (формування за напрямами: національний художньо-промисловий, художньо-естетичний, технічний); методичні (використання у навчальному процесі прогресивних принципів, методів і форм навчання, міжпредметних зв’язків); організаційні (створення кабінетів для рисунків, навчальних майстерень для ручних робіт, пришкільних музеїв; здійснення навчально-виховного процесу кваліфікованими художниками-педагогами на уроках рисунків, ручних робіт і каліграфії); технологічні (вивчення художніх технік, видів та жанрів мистецтва, робота з різними матеріалами).
  4. На основі узагальнення архівних джерел і наукових видань виокремлено особливості розвитку професійної художньої, художньо-промислової і ремісничої освіти: змістові (поєднання професійної художньої і загальноосвітньої підготовки у системі виховання “майстрів” художніх промислів; профілювання навчальних закладів за художніми напрямами, видами ремесла, традиціями (західноєвропейськими, етнокультурними) і статтю); методичні (домінування практичних і репродуктивних методів навчання, застосування авторських методик викладання художніх дисциплін і промислів); організаційні (створення навчальних закладів в осередках художніх народних промислів, навчання за кваліфікаційними рівнями (“челядника”, “майстра”), застосування різних форм організації навчання); технологічні (ґрунтовне вивчення художніх і фахових технік і технологій, народного мистецтва, національних художніх промислів).
  5. У дисертаційному дослідженні розкрито особливості розвитку вищої художньої освіти Галичини досліджуваного періоду, а саме: змістові (формування за напрямами (академічний, національний академічний) і традиціями (західноєвропейські, національні), структурування за школами (рисунків, малярства, історичного малярства, краєвидів)); методичні (застосування і поєднання у навчальному процесі теоретичних, практичних, репродуктивних і креативних методів навчання, принципів науковості, послідовності та емоційності, авторських методик викладання художніх дисциплін); організаційні (поєднання індивідуальної та групової форм організації навчання, використання різних видів художньої та художньо-педагогічної діяльності); технологічні (ґрунтовне вивчення художніх технік, видів і жанрів мистецтва).
  6. Педагогічна діяльність галицьких митців і художників-педагогів досліджуваного періоду сприяла: вдосконаленню і науково-методичному забезпеченню художнього навчально-виховного процесу; розвиткові ідеї українського національного художнього закладу та її реалізації в малярській школі О.Новаківського у Львові; формуванню мистецьких товариств, об’єднань і комісій, які займалися просвітницькою роботою серед українського населення, пропагували національний художній стиль; заснуванню українських національних музеїв і виставковій праці; впровадженню ідей прогресивного зарубіжного художньо-освітнього досвіду; пошуку шляхів творчої співпраці між Галичиною і Наддніпрянською Україною; створенню авторських художніх шкіл Галичини; зростанню нової генерації митців-педагогів, вихованих на галицьких художньо-освітніх традиціях.
  7. У роботі узагальнено основні організаційно-педагогічні засади художньої освіти Галичини цього періоду: теоретико-методологічні положення і принципи художньої освіти, змістові концепції, нові технології та методики розв’язання завдань художньої освіти, підвищення педагогічної майстерності художників-педагогів, упровадження етнокультурного національно зорієнтованого досвіду, прогресивні форми і методи роботи.
  8. За результатами дослідження обґрунтовано доцільність використання ідей художньо-освітнього досвіду Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у сучасній мистецькій освіті України, а саме: заснування художніх навчальних закладів в осередках народних промислів; вивчення національного мистецтва в педагогічних і художніх навчальних закладах; поєднання загальної освіти з художньою в системі підготовки кваліфікованих митців і художників-педагогів; утвердження національного характеру академічної художньої освіти молоді; використання прогресивних форм, методів, методик і принципів навчання в загальній і професійній художній освіті молоді; впровадження в сучасну практику ідей навчально-виховного досвіду авторських художніх шкіл Галичини; застосування теоретичних знань у художньо-практичній, творчій і педагогічній діяльності. Впровадження провідних ідей художньо-освітнього досвіду Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. сприятиме вдосконаленню навчальних планів, програм і методик з мистецьких дисциплін у педагогічних і художніх навчальних закладах різних рівнів акредитації, ефективному художньому навчанню і естетичному вихованню молоді, ґрунтовній підготовці митців-педагогів, розробці концепції національної художньої освіти в Україні.
  9. За матеріалами дисертації автором розроблено для студентів педагогічних і художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України спецкурс “Художня освіта Галичини” та видано методичний посібник “Розвиток художньої освіти в Галичині”.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого вивчення потребують традиції художньої освіти Галичини в еміграції; значення ознайомлення з сакральним малярством, різьбою та архітектурою для художньої освіти молоді; діяльність регіональних дитячих художніх шкіл, малих академій мистецтв і образотворчих студій.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Андрухович Ю. Служіння / Юрій Андрухович // Україна. – 1990. – № 44. – С. 23–27.
  2. Антонич Б. Національне мистецтво / Б. Антонич // Карби. – Львів, 1933. – С. 2–6.
  3. Антонич Б. Проти поменшування мистця / Б. Антонич // Карби. – Львів, 1933. – С. 18.
  4. Антонович Д. Студія пластичного мистецтва в Празі / Д. Антонович // Ukrajinské Studium vytvarného uměnií v Praze : katalog výstavy [26.X. – 9.XI.1924. – Praga, 1924]. – С. 5–7.
  5. Антонович Є. А. Етноестетичний розвиток учнів різних вікових груп у процесі освоєння народного мистецтва / Антонович Є. А. // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. праць. – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 247–262.
  6. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво / Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. – Львів : Світ, 1992. – 271 с. : іл.
  7. Антонович Є. А. Змістовний підхід до вивчення традицій народного образотворчого мистецтва / Антонович Є. А. // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ імені В. Винниченка, 2001. – Вип. 33. – С. 3–10.
  8. Антонович Є. Змістовний та семантичний аспекти дослідження народного мистецтва / Євген Антонович // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – Вип. 2. – С. 157–164.
  9. Антонович Є. А. Народне мистецтво і дизайн (мистецтвознавчо-педагогічний аспект) / Антонович Є. А. // Реклама та дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка : зб. наук. праць. – К. : ІППР, 2001. – Вип. 2. – С. 73–76.
  10. Антонович Є. А. Педагогічне керівництво декоративно-прикладною діяльністю школярів : навч. посіб. / Антонович Є. А. – К. : ІЗМН МО України, 1995. – 116 с.
  11. Антонович Є. А. Художні техніки у школі : навч.-метод. посіб. / Антонович Є. А., Проців В. І., Свид С. П. – К. : ІЗМН МО України, 1997. – 312 с.
  12. Антонович Є. А. Образотворче мистецтво : підруч. для 5-7 кл. середн. шк. / Антонович Є. А., Свид С. П., Шпільчак В. А. – К. : Освіта, 1999. – 144 с.
  13. Арсенич П. Богдан Лепкий. Шляхами письменника по Прикарпаттю / Петро Арсенич. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 1997. – 62 с.
  14. Артистичний вістник. – Львів, 1905. – Розд. 1. – 148 с.
  15. Архів Художньо-меморіального музею Олени Кульчицької у Львові (далі – ХММ). – А 3980/г 10 (Кульчицька О. Авторські нотатки про плани навчання рисунків для народних шкіл, укладені д-ром Мірчуком. Скоропис). – 2 арк.
  16. ХММ. – А Г/10 166 – Г/10 (Кульчицька О. Список учнівських робіт. Скоропис). – 1 арк.
  17. ХММ. – А Г/10 167 – Г/10 (Кульчицька О. Користь з науки рисунків у дітей. Рукопис). – 2 арк.
  18. ХММ. – А Г/10 173 – Г/10 (Кульчицька О. Правильник шкільної громади. Рукопис). – 21 арк.
  19. ХММ. – АК А – 3940/г 9 (Кульчицька О. Ольга Львівна Кульчицька. 1873–1940. Рукопис). – 2 арк.
  20. ХММ. – Б 425 – б/1 (Лист-характеристика на О. Кульчицьку в справі призначення на посаду вчителя рисунків. Скоропис). – 1 арк.
  21. ХММ. – Б 428 – а/1 (Кульчицька О. Молодіж і краєзнавство. Рукопис). – 3 арк.
  22. ХММ. – Б 431 – б/1 (Кульчицька О. Розвиток естетичної вразливості у дітей. Рукопис). – 2 арк.
  23. ХММ. – Е 2713 – ж/1 (Чехович С. В. Фрагменти спогаду. 1952 р. Рукопис). – 1 арк.
  24. ХММ. – Е 2719 – ж/1 (Бродило А. С. Спогад про Олену Львівну Кульчицьку з дня 19.09.1988. Машинопис). – 3 арк.
  25. ХММ. – Е 2720 – ж/1 (Ісаєвич Н. А. Олена Кульчицька як викладач малювання. 1983 р. Рукопис). – 3 арк.
  26. ХММ. – Е 2721 – ж/1 (Гречух С. Д. Незабутній педагог. 1977 р. Рукопис). – 6 арк.
  27. Балушок В. Світ середньовіччя в обрядовості українських цехових ремісників / В. Балушок. – К. : Наукова думка, 1993. – 118 с.
  28. Баран Р. Коломия – центр гончарства / Р. Баран // Народний дім. – 1993. – № 1. – С. 9–14.
  29. Батіг М. Світильник Олени Кульчицької : до 110-річчя від дня народження художниці / Микола Батіг // Жовтень. – 1987. – № 9. – С. 125–130.
  30. Беднаржова Т. Софія Русова (до 60-річчя з дня смерті) / Т. Беднаржова // Пороги. – 2000. – № 1. – С. 12–13.
  31. Безушко В. В чім суть поглядового навчання / Володимир Безушко // Шлях виховання й навчання. – Львів, 1939. – Розд. 13, Кн. 1. – С. 48–49.
  32. Білавич Г. Етноестетика декоративно-ужиткового мистецтва в навчально-виховному процесі школи / Галина Білавич //Актуальні проблеми української етнопедагогіки / за ред. Р. П. Скульського. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 4–9.
  33. Білавич Г. Товариство “Рідна школа” (1881–1939 рр.) / Галина Білавич, Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1999. – 207 с.
  34. Близнюк М. М. Інформаційні технології в мистецтві та дизайні: освітній аспект / Близнюк М. М. // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків, 2002. – № 6. – С. 58–60.
  35. Бойчук Г. Долі терновий вінок / Галина Бойчук // Галичина. – 1990. – № 18. – С. 3–4.
  36. Бутенко В. Методологічні аспекти становлення мистецької та дизайнерської освіти в Україні / Володимир Бутенко // Діалог культур: Україна у світовому контексті: мистецтво і освіта : зб. наук. праць. – Львів : Українські технології, 2001. – Вип. 6. – С. 135–143.
  37. Вальницька С. Про народне мистецтво / Софія Вальницька // Нова хата. – Львів, 1929. – Розд. 5, Ч. 8–9. – С. 4–6.
  38. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – 1440 с.
  39. Виконні розпорядки до закону про устрій державного шкільництва // Рідна школа. – Львів, 1932. – Розд. 1, Ч. 15–16. – С. 224–226.
  40. Витанович І. Українські землі під Австрією й Угорщиною в рр. 1772–1918 / І. Витанович // Енциклопедія Українознавства : загальна частина. – К., 1995. – С. 484–494.
  41. “Він міг би стати гордістю будь-якої країни” // Галицька брама. – Львів : Центр Європи, 1998. – № 12 (48). – С. 2.
  42. Волинська О. Виховання галицької молоді засобами рисунків. (Кінець ХІХ – початок ХХ століть) / Олена Волинська // Обрії : науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ, 2001. – № 2 (13). – С. 45–48.
  43. Волинська О. Внесок у розвиток художньої освіти митців Галичини / О. Волинська // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць № 13. – Спец. випуск : мистецько-педагогічна освіта: проблеми та перспективи / голов. ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг : КДПУ, 2005. – С. 57–66.
  44. Волинська О. З історії викладання образотворчого мистецтва в Українській державній гімназії міста Станиславова до 1939 року / Олена Волинська // Джерела : науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 1999. – № 1–2. – С. 39–41.
  45. Волинська О. Ідеї Софії Русової у художній освіті Галичини / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. 5. – С. 15–22.
  46. Волинська О. Історичний досвід Коломийської гончарної школи (1876–1914) / Олена Волинська // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ імені В. Винниченка, 2001. – Вип. 32, Ч. 2. – С. 19–23.
  47. Волинська О. Мистецтвом виховувати людину / О. Волинська // Гімназія і обдарована дитина : зб. матеріалів науково-практичного семінару [“Обдарована дитина: самопізнання, саморозвиток, самореалізація”], (Івано-Франківськ, 5–7 березня 2003 р.) / Асоціація “Відроджені гімназії України”, Упр-ння освіти і науки України Івано-Франківської обл. держ. адмін. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 121–124.
  48. Волинська О. Мистецька освіта в навчальних закладах Галичини (на матеріалі Української державної гімназії м. Станиславова) / Олена Волинська // Джерела : науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 2002. – № 3–4 (31–32). – С. 14–23.
  49. Волинська О. Народне мистецтво на заняттях студії “Образотворче мистецтво та дизайн” / О. Волинська // Науково-методична робота вчителів за 1999–2000 навч. рік : зб. матеріалів. – Івано-Франківськ : Українська гімназія № 1, 2001. – Вип. 1. – С. 146–150.
  50. Волинська О. Національна мистецька освіта України: досвід Катерини Медвідь / Олена Волинська // Джерела : науково-методичний вісник. – Івано-Франківськ, 2003. – № 2 (34). – С. 83–93.
  51. Волинська О. Національний мистецький заклад Галичини: школа О. Новаківського у Львові / Олена Волинська // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2003. – Вип. 179. – С. 51–57.
  52. Волинська О. Пластика з паперу. Дизайн / О. Волинська // Науково-методична робота вчителів за 2000–2001 навч. рік : зб. матеріалів. – Івано-Франківськ : Українська гімназія № 1, 2002. – Вип. 2. – С. 80–85.
  53. Волинська О. Розвиток системи закладів художньої освіти в Україні та Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Олена Волинська // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів : Львівський національний університет імені І. Франка, 2001. – Вип. 15, Ч. 1. – С. 305–315.
  54. Волинська О. С. Розвиток художньої освіти в Галичині : метод. посіб. / Волинська О. С. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. – 112 с.
  55. Волинська О. Розвиток художньої освіти Галичини: мистецькі династії / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – Вип. 6. – С. 22–33.
  56. Волинська О. Розвиток художньої педагогіки в Галичині кінця ХІХ – першої половини ХХ століття / Олена Волинська // Наукові записки. Серія : педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ імені В. Винниченка, 2002. – Вип. 45, Ч. 1. – С. 56–62.
  57. Волинська О. Традиції етномистецької освіти учнівської молоді Галичини ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття / Олена Волинська // Актуальні проблеми української етнопедагогіки / за ред. Р. П. Скульського. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – С. 169–174.
  58. Волинська О. Традиції художньої освіти в Україні: досвід шкіл М. Раєвської-Іванової і М. Мурашка / Олена Волинська // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. праць. – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 205–216.
  59. Волинська О. Художня освіта в Галичині: історія та педагогічні пошуки / Олена Волинська // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2002. – Вип. 7. – С. 131–136.
  60. Волинська О. Художньо-освітня діяльність Михайла Зорія / О. Волинська // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал. – Львів, 2001. – № 1. – С. 194–202.
  61. Волков С. Художня освіта в Україні / С. Волков // Художня освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку : матеріали науково-практичної конференції. – К., 1998. – С. 9–11.
  62. Волошин Л. Олекса Новаківський як явище культури / Любов Волошин, Роман Лубківський // Галицька брама. – Львів : Центр Європи, 1997. – № 7. – С. 2–3.
  63. Волошин Л. Олекса Новаківський: творчий силует мистця у феноменології українського духа / Люба Волошин // Образотворче мистецтво. – 2001. – № 2. – С. 18–20.
  64. Волошин Л. Художник глибоких почуттів / Любов Волошин // Молода Галичина. – 1997. – № 35 (7362). – С. 2.
  65. Волошин Л. Школа Олекси Новаківського / Любов Волошин // Образотворче мистецтво. – 2000. – № 3–4. – С. 31–36.
  66. Волошин Л. Школа та долі її учнів / Любов Волошин // Галицька брама. – Львів : Центр Європи, 1997. – № 7. – С.14–15.
  67. Вороний М. В мистецькому куточку. Гостина у арт. мал. Олени Кульчицької (нотаткові вражіння) / Микола Вороний // Світ. – Львів, 1926. – Розд. 2, Ч. 9. – С. 3–5.
  68. Вороний М. В робітні артиста (гостина у арт.-мал. Олекси Новаківського) / Микола Вороний // Світ. – Львів, 1926. – Розд. 2, Ч. 1. – С. 3–5.
  69. Воропай О. Звичаї нашого народу / Олекса Воропай. – К. : Оберіг, 1991. – Т. 1. – 1991. – 449 с.
  70. Вписи до львівських фахових шкіл і гімназій Рідної Школи // Рідна школа. – Львів, 1935. – Розд. 4, Ч. 11. – С. 174–175.
  71. В справі Музея старинностей при Наук. тов. ім. Шевченка. Відозви // Хронїка українсько-руського Наукового Товариства імени Шевченка у Львові. – Львів, 1901. – Вип. 4, Ч. 8. – С. 17–18.
  72. Вступайте до фахових шкіл! // Рідна школа. – Львів, 1934. – Розд. 3, Ч. 11. – С. 164–166.
  73. В’юник А. О. Олена Кульчицька : [альбом] / В’юник А. О. – К. : Мистецтво, 1969. – 10 с., 58 іл.
  74. Гаврилюк В. Олександер Новаківський / Володимир Гаврилюк // Карби. – Львів, 1933. – С. 8–12.
  75. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія : навч. посіб. / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : Вища школа, 1995. – 237 с.
  76. Галущинський І. Фахове організування в заведеннях праці / Іван Галущинський // Рідна школа. – Львів, 1939. – Розд. 8, Ч. 11. – С. 173–177.
  77. Глембоцька Г. Історія закладу на тлі розвитку художньої освіти у Львові (сер. ХІХ ст. – 1938 р.) / Галина Глембоцька // Галицька брама. – Львів : Центр Європи, 1996. – № 20. – С. 3–5.
  78. Гнатюк М. В. Гуцульський стиль в архітектурі, дизайні і різьбярському мистецтві Галичини / Гнатюк М. В. // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – Вип. 1. – С. 150–154.
  79. Гнатюк М. Художнє дерево в інтер’єрі народного житла / Михайло Гнатюк. – Івано-Франківськ : Плай, 2000. – 145 с.
  80. Гнатюк М. Школа деревного промислу в Коломиї / Михайло Гнатюк // Галичина. – Івано-Франківськ, 1999. – № 3. – С. 174–180.
  81. Голубець М. О. Сорохтей / Микола Голубець // Наші дні. – 1942. – Ч. 2. – С. 11.
  82. Голубець М. Сто літ галицького малярства. 1804–1904 / Микола Голубець // Стара Україна. – Львів, 1925. – Ч. 1–2. – С. 140–153.
  83. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  84. Гординський С. Малярство ХІХ – ХХ ст. / С. Гординський // Енциклопедія Українознавства : загальна частина. – К., 1995. – С. 828–833.
  85. Гординський С. Мистецька освіта / Святослав Гординський // Енциклопедія українознавства : словникова частина / за ред. В. Кубійовича. – Львів, 1994. – Т. 4. – С. 1544–1556.
  86. Гординський С. Про Олексу Новаківського і мистецьке життя Львова в його часи (жмут спогадів) / Святослав Гординський // Терем. – Детройт, 1990. – Ч. 10. – С. 9–14.
  87. Гординський С. Формальні завдання сучасного малярства / Святослав Гординський // Альманах Львівського мистецтва. ЗУМО. – Львів, 1931. – С. 7–8.
  88. Горняткевич Д. Про збірку народних вишивок і писанок / Дамян Горняткевич // Нова хата. – Львів, 1926. – Розд. 2, Ч. 9. – С. 18.
  89. Горняткевич Д. Спис українців, студентів академії мистецтв у Кракові в хроньологічному порядку / Дамян Горняткевич // Альманах українського студентського життя в Кракові. – Краків : Українська студентська громада, 1931. – С. 42–44.
  90. Горняткевич Д. Станиславівські образотворчі мистці / Дам’ян Горняткевич // Альманах Станиславівської землі. – Нью-Йорк-Торонто-Мюнхен, 1975. – С. 536–543.
  91. Горняткевич Д. Українці в Краківській академії мистецтв / Дамян Горняткевич // Альманах українського студентського життя в Кракові. – Краків : Українська студентська громада, 1931. – С. 37–42.
  92. Грабовецький В. В. Гуцульщина ХІІІ–ХІХ століть / Грабовецький В. В. – Львів, 1982. – 151 с.
  93. Графічні портрети Осипа Сорохтея : каталог виставки / за ред. М. П. Фіголя. – Івано-Франківськ : Облполіграфвидав, 1990. – 23 с.
  94. Грушевський М. С. Історія України / Грушевський М. С. ; упоряд. В. Г. Сарбей. – К. : Освіта, 1992. – С. 27–241.
  95. Г. С. (Смольський Г.). Недокінчена виставка / Г. С. // Світ. – Львів, 1928. – Розд. 4, Ч. 23–24. – С. 7–8.
  96. Гургулівна І. (Гургула І.). Міжнародний Конгрес людового мистецтва / І. Гургулівна // Нова хата. – Львів, 1928. – Розд. 4, Ч. 11. – С. 3.
  97. Гургулівна І. (Гургула І.). Народні вишивки / І. Гургулівна // Нова хата. – Львів, 1927. – Розд. 3, Ч. 6. – С. 1–3.
  98. “Гуцульське Мистецтво” // Українське мистецтво. – Львів, 1926. – Ч. 1. – С. 55–56.
  99. Даниленко В. Перспективи оптимізації змісту дизайн-освіти в Україні / В. Даниленко // Художня освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку : матер. наук.-практ. конференції. – К., 1998. – С. 64–66.
  100. Денис-Лев Іванцев відповідає на питання Юрія Андруховича. Молися і працюй! / Ю. Андрухович // Перевал. – 1993. – № 1. – С. 4–15.
  101. Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI–XX ст.) / Дей О. І. – К. : Наукова думка, 1969. – 557 с.
  102. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) / Інститут системних досліджень освіти України ; відп. ред. С. С. Павлоський. – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
  103. Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО). – Ф. 2 (Станиславское воеводское управление. Административный отдел, г. Станислав.). – Оп. 6. – Спр. 414 (Протоколы экзаменационной комиссии по присвоению рабочим специальности слесарей, 1929–1930). – 125 арк.
  104. ДАІФО. – Ф. 2/1с (Станиславское Воеводское Управление. Промышленный отдел, г. Станислав.). – Оп. 10. – Спр. 10 (Переписка с поветовыми староствами об организации экзаменационной комиссии и установлении регламента для выпускных ремесленных экзаменов, 1921–1925). – 60 арк.
  105. ДАІФО. – Ф. 285 (Станиславская частная (еврейская) фабрично-заводская женская школа). – Оп. 1. – Спр. 1 (Классный журнал за 1929/30 уч. год). – 62 арк.
  106. ДАІФО. – Ф. 291 (Станиславская частная украинская женская гимназия СС Василиянок). – Оп. 1. – Спр. 1 (Журнал оценок учащихся 1-го класса за 1933/34 уч. год). – 20 арк.
  107. ДАІФО. – Ф. 291. – Оп. 1. – Спр. 2 (Журнал оценок учащихся 1–2 классов за 1934/35 уч. год). – 74 арк.
  108. ДАІФО. – Ф. 291. – Оп. 1. – Спр. 4 (Журнал оценок учащихся 1–3 классов за 1935/36 уч. год). – 129 арк.
  109. ДАІФО. – Ф. 293 (Станиславская ІІ государственная польськая гимназия, 1908–1928). – Оп. 1. – Спр. 3 (Журнал оценок учащихся 1–4 классов за 1913/14 уч. год). – 246 арк.
  110. ДАІФО. – Ф. 293. – Оп. 1. – Спр. 15 (Свидетельства об успеваемости учащихся за 1918/19 – 1920/21 уч. годы). – 8 арк.
  111. ДАІФО. – Ф. 293 (Станиславская ІІ государственная гимназия им. Пилсудского, 1929–1939). – Оп. 1. – Спр. 52 (Циркуляры Куратории Львовского школьного округа о проведении экзаменов на аттестат зрелости, об организации курсов для учителей и др. вопросам, 1929–1929). – 78 арк.
  112. ДАІФО. – Ф. 296 (Станиславская государственная женская гимназия им. Скарбовского). – Оп. 1. – Спр. 3 (Журнал оценок учащихся 1-го класса за 1933/34 уч. год). – 23 арк.
  113. ДАІФО. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 11 (Журнал оценок учащихся 2-го класса за 1934/35 уч. год). – 23 арк.
  114. ДАІФО. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 23 (Журнал оценок учащихся 3-го класса за 1935/36 уч. год). – 48 арк.
  115. ДАІФО. – Ф. 304 (Украинская государственная гимназия с украинским языком обучения в г. Станиславе). – Оп. 1. – Спр. 2 (Журнал успеваемости учащихся I–VI классов за 1910/11 уч. год). – 186 арк.
  116. ДАІФО. – Ф. 304. – Оп. 1. – Спр. 7 (Журнал успеваемости учащихся I–VIII классов за 1925/26 уч. год). – 315 арк.
  117. ДАІФО. – Ф. 304. – Оп. 1. – Спр. 13 (Список учителей по состоянию на 1 декабря 1927 г.). – 1 арк.
  118. ДАІФО. – Ф. 304. – Оп. 1. – Спр. 15 (Журнал успеваемости учащихся I–VIII классов за 1929/30 уч. год). – 236 арк.
  119. ДАІФО. – Ф. 304. – Оп. 1. – Спр. 30 (Журнал успеваемости учащихся I–VIII классов за 1936/37 уч. год). – 201 арк.
  120. Джола Д. М. Теорія і методика естетичного виховання школярів : навч.-метод. посіб. / Д. М. Джола, А. Б. Щербо. – К. : ІЗМН, 1998. – 392 с.
  121. Д. Л. (Лукіянович Д.). Василь Шкрібляк / Д. Л. // Недїля. – Львів, 1912. – Розд. 2, Ч. 35. – С. 3–4.
  122. Добрянська І. Я живу життям мого народу… / Ірина Добрянська // Жовтень. – 1987. – № 9. – С. 127–130.
  123. До реформи навчання рисунків у школах // Шлях виховання й навчання. – Львів : накл. взаїмної помочі українського вчительства, 1931. – Розд. 5. – С. 347.
  124. Дорошенко Д. І. Історія України / Дорошенко Д. І. – К. : Глобус, 1991. – Т. 2. – 349 с.
  125. Дорошенко Д. Історія України з малюнками для школи й родини / Д. Дорошенко. – К. : Освіта, 1993. – 237 с.
  126. До якої школи послати діти? // Рідна школа. – Львів, 1938. – Розд. 7, Ч. 12. – С. 194–197.
  127. Драган М. Виставка Спілки українських образотворчих мистців / Михайло Драган // Наші дні. – 1942. – Розд. 1, Ч. 2. – С. 9.
  128. Друга Українська ярмарка в Станиславові // Нова хата. – Львів, 1926. – Розд. 2, Ч. 11. – С. 18.
  129. Д-ський Є. (Дуклянський Є.). Вистава “незалежних”, а українські малярі / Є. Д-ський // Дїло. – 1910. – Ч. 153. – С. 1.
  130. Євтух М. Б. Методологічні основи навчальної рекламної діяльності на заняттях у вищій школі / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк // Реклама та дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка : зб. наук. праць. – К. : ІППР, 2001. – Вип. 2. – С. 28–31.
  131. Євшан М. Національне виховання / М. Євшан // Життя і мистецтво / за ред. М. Голубця. – Львів, 1920. – Розд. 1, Ч. 2. – С. 38–41.
  132. Жаборюк А. А. Мистецтво живопису і графіки на Україні в першій половині і середині ХІХ століття / Жаборюк А. А. – Київ-Одеса : Вища школа, 1983. – 207 с.
  133. Ж. З. Друга виставка Українського Товариства Прихильників Мистецтва / Ж. З. // Мистецтво L’ART. – Львів : АНУМ, зима 1932/33 р. – С. 104.
  134. Жіночі фахові школи // Нова хата. – Львів, 1929. – Розд.5, Ч. 7. – С. 7.
  135. Жуковецька В. Дитина й мистецтво / Володимира Жуковецька // Рідна школа. – Львів, 1933. – Розд. 2, Ч. 2. – С. 27.
  136. Завгородня Т. Підготовка вчителів для української народної школи Галичини (1919–1939 роки) / Тетяна Завгородня. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 136 с.
  137. Закон України “Про народні художні промисли” : від 21 червня 2001 року № 2547-ІІІ / Верховна Рада України // Голос України. – 2001. – № 124 (2624). – С. 6.
  138. Закон України “Про освіту” : від 23 березня 1996 року № 100/96-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 21. – С. 253–278.
  139. Закон України “Про позашкільну освіту” : від 22 червня 2000 року № 1841-ІІІ / Верховна Рада України // Голос України. – 2000. – № 137 (2384). – С. 4–6.
  140. Запаско Я. Спомин про Олену Кульчицьку – видатного художника книги і педагога / Яким Запаско // Вісник Львівської академії мистецтв. – Львів, 1999. – Вип. 10. – С. 260–263.
  141. Заповідомлення Управи Приватної дівочої гімназії кружка “Рідної школи” в Станиславові за шкільні роки 1920/21 – 1926/27. – 87 с.
  142. Звіт Дирекциї ц.к. гімназиї з рускою мовою викладовою в Станїславові за рік шкільний 1912/1913. – Станіславів : накл. наукового фонду, 1913. – 209 с.
  143. Звіт Державної гімназії з руською мовою навчання в Станиславові за шкільний рік 1931/32. – Станіславів : накл. фонду учеників, 1932. – 48 с.
  144. ХVІІ Звіт Державної гімназії з руською мовою навчання в Станиславові за 1936/37 шкільний рік. – Станіславів : накл. фонду учнів, 1937. – 40 с.
  145. ХІХ Звіт V Державного ліцею і гімназії з руською мовою навчання в Станиславові за шкільний рік 1938/39. – Станіславів : накл. фонду учнів, 1939. – 88 с.
  146. Звіт дирекції ц.к. гімназії з руским викладовим язиком в Коломиї за 1911/1912 шкільний рік. – Коломия : накл. наукового фонду, 1912. – 112 с.
  147. Звіт дирекції ц.к. гімназії з рускою викладовою мовою в Коломиї за 1913/1914 шкільний рік. – Коломия : накл. наукового фонду, 1914. – 112 с.
  148. Звіт Управи Національного музею у Львові за 1927 рік. – Львів : накл. Національного музею, 1928. – 6 с.
  149. Звіт Управи Національного музею у Львові за 1928 рік. – Львів : накл. Національного музею, 1929. – 16 с.
  150. З життя Рідної школи. Мужеська фахово-доповняюча школа Р. Ш. в Тернополі // Рідна школа. – Львів, 1934. – Розд. 3, Ч. 17. – С. 249.
  151. З життя Рідної школи // Рідна школа. – Львів, 1939. – Розд. 8, Ч. 6–7. – С. 112.
  152. З життя Рідної школи // Рідна школа. – Львів, 1939. – Розд. 8, Ч. 10. – С. 170.
  153. З життя Рідної школи. Ткацькі курси // Рідна школа. – Львів, 1939. – Розд. 8, Ч. 5. – С. 81.
  154. З життя Рідної школи. Фахова школа Р. Ш. в Станиславові // Рідна школа. – Львів, 1936. – Розд. 5, Ч. 15–16. – С. 233.
  155. З життя Рідної школи. Фахове шкільництво Р. Ш. в минулому році // Рідна школа. – Львів, 1933. – Розд. 2, Ч. 11. – С. 189–190.
  156. Зорій М. Він світ лікував добром. Спогади про Богдана Лепкого / Михайло Зорій // Галичина. – 1992. – 2 вересня. – С. 6.
  157. Зорій М. Малярство. Графіка / Михайло Зорій // Запрошення на персональну виставку. – Івано-Франківський художній музей, 1995. – С. 2.
  158. Іванець І. Мистець анахорет / Іван Іванець // Назустріч. – 1935. – Ч. 33. – С. 1–2.
  159. Івано-Франківська (Станиславівська) українська державна гімназія: історико-педагогічний нарис / за ред. Б. Ступарика. – Івано-Франківськ, 2000. – 350 с.
  160. Івано-Франківський художній музей : [альбом] / авт.-упоряд. М. М. Якібчук. – К. : Мистецтво, 1989. – 128 с. : іл.
  161. Іванцев Д.-Л. Статизм (за автономність образотворчого мистецтва) / Денис-Лев Іванцев // Новий час. – 1994. – № 26 (180). – С. 4.
  162. І. Г. (Гургула І.). З приводу виставки народнього мистецтва в гімназії сс Василіянок / І. Г. // Нова хата. – Львів, 1931. – Розд. 7, Ч. 10. – С. 3.
  163. Історія української культури / за ред. І. Крип’якевича. – К. : Либідь, 1994. – 656 с.
  164. Кейван І. Українські мистці поза Батьківщиною / Іван Кейван. – Едмонтон-Монреаль, 1996. – 226 с.
  165. Кемінь В. П. Розвиток освіти й педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918–1996 рр.) / Кемінь В. П. – К., 1997. – 234 с.
  166. Кемінь В. Ступенева педагогічна освіта в Західній Європі й Україні: порівняльний аналіз / Володимир Кемінь // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2001. – Вип. 15, Ч. 1. – С. 20–26.
  167. Кецик У. В. Громадянське виховання учнів українських професійних шкіл Галичини (перша третина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Уляна Василівна Кецик. – Івано-Франківськ, 2005. – 20 с.
  168. Килими Олени і Ольги Кульчицьких : каталог виставки / за ред. І. В. Гургули. – Львів, 1960. – 6 с.
  169. Кіс-Федорук О. Релігійні мотиви у творах Осипа Сорохтея / Олена Кіс-Федорук // Київська церква. – 2000. – № 4 (10). – С. 116–119.
  170. Климишин М. Лірика Богдана Лепкого. Спроба нової оцінки / Микола Климишин. – Мюнхен, 1948. – 42 с.
  171. Климчук О. Дизьо Іванцев се рисував... / Олександр Климчук // Україна. – 1988. – № 19. – С. 12–13.
  172. Кобринська М. Український народний музей “Гуцульщина” імени О. Й. Кобринського в Коломиї / Марія Кобринська // “Над Прутом у Лузі…” Коломия в спогадах / за ред. З. Книша. – Торонто : Срібна Сурма, 1962. – С. 280–298.
  173. Ковальчук О. Б. Освітня діяльність і педагогічні погляди Д. Коренця в контексті розвитку українського кооперативного шкільництва у Галичині (кін. ХІХ – перша пол. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Орися Богданівна Ковальчук. – Івано-Франківськ, 2000. – 19 с.
  174. Когут Т. Практичні праці в світлі нових програмів / Теодор Когут // Методика і шкільна практика. – Львів : накл. взаїмної помочі українського вчительства, 1934. – Розд. 5. – С. 55–59; 78–82.
  175. Козубовський Д. О. Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка / Козубовський Д. О. – Чернівці : Митець, 1997. – 120 с.
  176. Козубовський Д. О. Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка – центр розвитку декоративно-прикладного мистецтва на Буковині / Козубовський Д. О. // Реклама та дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка : зб. наук. праць. – К. : ІППР, 2001. – Вип. 2. – С. 129–130.
  177. Коли хочете стати добрим ремісником // Рідна школа. – Львів, 1938. – Розд. 7, Ч. 20. – С. 216–217.
  178. Коломийський музей народного мистецтва Гуцульщини : [альбом] / авт.-упоряд. О. А. Кратюк. – К. : Мистецтво, 1991. – 208 с. : іл.
  179. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / Інститут проблем виховання АПН України ; відп. ред. Л. Масол // Педагогічна газета. – 2001. – № 12 (90). – С. 6–7.
  180. Коренець Д. Львівські фахові школи / Д. Коренець // Рідна школа. – Львів, 1938. – Розд. 7, Ч. 11. – С. 173–174.
  181. Коренець Д. Фахові школи / Д. Коренець // Рідна школа. – Львів, 1936. – Розд. 5, Ч. 9.– С. 133–134.
  182. Корчак-Городиський О. Спогади з життя. Молоді роки / Орест Корчак-Городиський. – Львів, 2000. – Ч. 1. – 228 с.
  183. Косик І. Гуцульська господарська культура і трудова підготовка школярів / Ірина Косик // Гуцульщина: перспективи її соціально-економічного і духовного розвитку в незалежній Україні. – Івано-Франківськ, 1994. – С. 133–134.
  184. Коць М. Новий напрям в науцї рисунків / Михайло Коць. – Львів : накл. товариства педагогічного, 1912. – 34 с.
  185. Кравченко О. Творчі принципи Михайла Бойчука / Охрім Кравченко // Образотворче мистецтво. – 1998. – № 2. – С. 20–21.
  186. Краковецька З. Р. Маловідомі сторінки життя і творчості Олени Кульчицької / Краковецька З. Р. // Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка : зб. наук. праць. – К. : ІППР, 2001. – Вип. 2. – С. 138–139.
  187. Кратюк О. Василь Девдюк: життя і твори / Ольга Кратюк // Народний дім. – 1993. – № 2. – С. 23–28.
  188. Кратюк О. Михайло Черешньовський / Ольга Кратюк // Животоки. – Коломия : Народний дім, 1994. – С. 14–17.
  189. Крвавич Д. Вільна академія мистецтва у Львові / Дмитро Крвавич // Галицька брама. – Львів : Центр Європи, 1997. – № 7 (31). – С. 7.
  190. Крвавич Д. Дипломна робота в контексті навчальної програми вищих художніх закладів освіти / Дмитро Крвавич // Художня освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку : матер. наук.-практ. конференції. – К., 1998. – С. 29–30.
  191. Кривий М. Організація природничих прогульок у народній школі / Михайло Кривий // Шлях виховання й навчання. – Львів : накл. взаємної помочі українського вчительства, 1931. – Розд. 5. – С. 234–238.
  192. Крип’якевич І. Історія України / І. Крип’якевич, М. Дольницький ; ред. і упоряд. Є. Гринів. – Львів : Меморіал, 1991. – 352 с.
  193. Кульчицька О. Хронологія творчости. (Емоції, мотиви і толчки / 1908–1940) / Олена Кульчицька // Народознавчі зошити / упоряд. Л. Кость. – Львів : ІН НАН, 2001. – № 1. – С. 6–27.
  194. Кульчицька О. Витримки із записника / Ольга Кульчицька // Просвіта. – 1993. – Вип. 27 (121). – С. 5.
  195. Кульчицька О. Виховні елементи ручної праці / Ольга Кульчицька // Просвіта. – 1993. – Вип. 27 (121). – С. 5.
  196. Кульчицька О. Про потребу жіночого товариства / Ольга Кульчицька // Просвіта. – 1993. – Вип. 27 (121). – С. 5.
  197. Кульчицька О. Як виховувати дітей / Ольга Кульчицька // Просвіта. – 1993. – Вип. 27 (121). – С. 4.
  198. Курляк І. Є. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864–1918 рр.) : [монографія] / Курляк І. Є. – Львів, 1997. – 222 с.
  199. Кучабський Ю. Зустрічі з Оленою Кульчицькою / Юрій Кучабський. – Карби. – 2002. – № 1. – С. 32–35.
  200. Ласовський В. Завваги про сучасне мистецтво / Володимир Ласовський // Карби. – Львів, 1933. –С. 14–15.
  201. Лащук Ю. П. Гуцульська кераміка / Лащук Ю. П. – К., 1956. – 82 с.
  202. Лащук Ю. П. Косівська кераміка / Лащук Ю. П. – К. : Мистецтво, 1966. – 102 с.
  203. Лащук Ю. П. Ювілей училища ім. І. І. Труша / Лащук Ю. П., Максисько Т. С. // Народна творчість та етнографія. – 1977. – № 1 (143). – С. 104–107.
  204. Лащук Ю. П. Українські кахлі IХ – ХIХ ст. / Лащук Ю. П. – Ужгород, 1993. – 80 с. : іл.
  205. Літинський Н. Олекса Новаківський / Нестор Літинський // Недїля. – Львів : Дїло, 1911. – Розд. 1, Ч. 42. – С. 1–2.
  206. Лосюк П. Гуцульська школа / Петро Лосюк. – Косів : Писаний Камінь, 1997. – 121 с.
  207. Лосюк П. Школа здібностей (розвиток здібностей особистості школяра в умовах навчально-виховного комплексу гуцульської школи): авторська програма дослідно-експериментальної роботи в Яворівській ЗШ І–ІІІ ступенів / Петро Лосюк // Гуцульська школа. – 1998. – № 1. – С. 45–48.
  208. Лукіянович Д. Вистава домашного промислу в Коломиї / Д. Лукіянович // Недїля. – Львів, 1912. – Розд. 2, Ч. 37. – С. 1–2.
  209. Лукіянович Д. Вистава домашного промислу в Коломиї / Д. Лукіянович // Недїля. – Льв
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины