LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
 • Альтернативное название:
 • МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ В УЧАЩИХСЯ 7-9 КЛАССОВ общеобразовательных учебных заведений
 • The number of pages:
 • 270
 • university:
 • ЧОРТКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА І БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 • The year of defence:
 • 2009
 • brief description:
 • ЧОРТКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА І БІЗНЕСУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


  На правах рукопису

  БАРНА Ольга Василівна

  УДК 373.5.016:004(043.3)


  МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика)  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник:
  МОРЗЕ Наталія Вікторівна,
  доктор педагогічних наук, професор


  Київ – 2009


  ЗМІСТ
  ВСТУП …………………………………………………………………………. 5
  РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ…………………………

  17
  1.1. Навчання та розвиток учнів за умов становлення суспільства знань... 17
  1.1.1. Навички ХХІ століття та шляхи їх формування в учнів 13–15 років……………………………………………………………………......
  17
  1.1.2. Вікові психолого-педагогічні особливості розвитку підлітків за умов життя в цифровому світі…………………………………………...
  27
  1.2. Поняття мотивації навчання як психолого-педагогічної категорії……………………………………………………………………….
  39
  1.2.1. Сутність та підходи до визначення мотивації навчання…………………………………………………………………...
  40
  1.2.2. Мотиви та їх місце в навчальній діяльності підлітків…………... 45
  1.2.3. Шляхи формування позитивної мотивації до навчання в учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів………………….……
  50
  1.3. Вплив навчального предмету інформатики на мотиваційну сферу учнів 13-15 років……………………………………………………………...
  60
  1.3.1. Мета навчання інформатики як за умов розвитку суспільства знань ………………………………………………………………………
  60
  1.3.2. Реалізація міжпредметних зв’язків при навчанні інформатики……………………………………………………………….
  71
  1.3.3. Активність суб’єкта як фактор впливу на формування внутрішньої мотивації у процесі навчання інформатики………………
  79
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1……………………………………………….. 84
  РОЗДІЛ 2. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ В УЧНІВ 7–9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ………….
  2.1. Добір змісту навчання інформатики у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів………………………………………...………………..
  87
  2.2. Створення інструментарію позитивної мотивації навчання інформатики в дітей 13-15 років………….…………………………………
  98
  2.2.1. Роль тематичних та ключових запитань у формуванні позитивної мотивації при навчанні інформатики……………………… 105
  2.2.2. Вплив сучасних Інтернет-технологій на зміну мотивації до навчання у підлітків...…………………………………………………….
  113
  2.2.3. Методичний потенціал комп'ютерних засобів графічного подання даних при навчанні інформатики……………………………...
  120
  2.3. Інноваційні методи навчання, що забезпечують зацікавленість учнів до процесу здобування знань...………………………………………………
  126
  2.3.1. Методи впливу на активність учнів у процесі пізнання……………………………………………………………………
  128
  2.3.2. Метод доцільно дібраних задач як основа забезпечення успіху при навчанні інформатики……………………………………………….
  142
  2.2.3. Роль навчальних проектів у формуванні стійкої мотивації до навчання у підлітків……………………………………...……………….
  148
  2.3.4. Навчальна гра та її вплив на підвищення емоційності навчання…………………...………………………………………………
  163
  2.4. Особливості застосування індивідуальних, парних та групових форм навчальної діяльності……………………………..…………………………..
  169
  2.4.1. Індивідуальний підхід як основа побудови учнями власної стратегії вивчення інформатики…………………………….…………...
  169
  2.4.2. Організація роботи учнів у парах та у малих групах на уроках інформатики у 7-9 класах……………………...…………………………
  174
  2.5. Проведення педагогічного експерименту та опрацювання результатів……………………………..………………………………………
  181
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2……………...……………………………………. 190
  ВИСНОВКИ…………………………………...………………………………… 194
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………...………………….. 196
  ДОДАТКИ……………………………………………………………………….. 222


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І СКОРОЧЕНЬ

  1. ІКТ Інформаційно-комунікаційні технології
  2. МСУ Мотиваційна сфера учнів
  3. ІК Інформатичні компетентності
  4. ПК Персональний комп'ютер
  5. ПЗ Програмне забезпечення
  6. ППЗ Прикладне програмне забезпечення
  7. СУБД Системи управління базами даних


  ВСТУП
  Актуальність теми. Кардинальні зміни у суспільстві, розвиток науки, техніки та виробництва, зростання інформатизації об’єктивно потребують змін у всіх сферах життя, в тому числі і в освіті. Входження людської цивілізації в інформаційне суспільство та суспільство знань висуває якісно нові вимоги до системи освіти: "нові технології кидають виклик традиційним концепціям навчання і освіти" [80; c. 19]. Насамперед, освіта повинна мати випереджаючий характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язування проблем нового століття, розвиток ключових компетентностей учнів, формування у них нових способів діяльності та мислення. "У процесі навчання ми вчились у минулого, намагаючись відтворити й відновити знання: настав час учитись у майбутнього, випереджаючи його… Зміни в освіті мають бути сфокусовані на якісні трансформації змісту та форм" [175]. Тому сьогодні необхідна серйозна науково обґрунтована робота, спрямована на переоцінку існуючих підходів і до визначення мети та змісту освіти, і до форм і методів навчання та виховання. Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а, що важливіше, вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи вирішення життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення й виховання відчуття постійної потреби до цього.
  Як зазначалось на конгресі ЮНЕСКО саме з інформатизацією суспільства світова спільнота сьогодні пов’язує реальні можливості побудови нової відкритої системи освіти, яка дозволяє кожній людині вибрати свою власну траєкторію навчання; докорінної зміни технології одержання нового знання шляхом більш ефективної організації пізнавальної діяльності учнів на основі такої важливої дидактичної властивості комп’ютера, як індивідуалізація навчального процесу при збереженні його цілісності за рахунок програмованості та динамічності адаптованості автоматизованих навчальних програм [139].
  Аналіз публікацій [245] свідчить про прагнення урядів розвинутих країн до створення такої системи освіти, яка би надавала можливість їхнім суспільствам задовольняти свої потреби. Можна виділити декілька груп потреб:
  • потреби суспільства в отриманні висококваліфікованих спеціалістів різних професій, які здатні ефективно працювати в умовах інформаційного суспільства;
  • потреби системи освіти в педагогічних кадрах, які можуть використовувати нові інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) в своїй професійній діяльності для інтенсифікації і більш якісного рівня навчання різним дисциплінам шкільного циклу;
  • потреби вчителів шкіл у застосуванні інноваційних методів навчання з використанням ІКТ та знарядь цих технологій;
  • потреби учнів в отриманні якісних знань, реалізації свого потенціалу і підготовки до майбутнього життя в умовах сучасного інформаційного суспільства;
  • потреби людства в оволодінні перетворюючою діяльністю, яка змінить суспільство споживання на суспільство розвитку.
  Задля забезпечення зазначених потреб в освітніх системах цілого ряду держав відбуваються зміни, адекватні процесу інформатизації суспільства: упроваджуються нові підходи до організації навчальної діяльності учнів, розробляються комп’ютерно-орієнтовані курси, традиційні дисципліни адаптуються до змін запитів суспільства. Щоб не залишитися осторонь сучасних глобальних перетворень та забезпечити своїм громадянам достатній рівень освіченості та технологічності, які є визначальними в інформаційному суспільстві, Україна має активно долучитися до світових тенденцій, зокрема інформатизації освіти. “Інформатизація – це, без перебільшення, справжня революція в освіті, оскільки вона спрямована на формування не просто носія знань, а насамперед творчої особистості, яка вміє застосовувати здобуті знання і вміння, працювати з інформацією для успішної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, власне – для інноваційного розвитку суспільства” [145, с.2].
  У сучасних умовах шкільний курс інформатики залишається найбільш ефективним засобом інформатизації навчального процесу, впровадження і поширення технологій у процесі вивчення інших навчальних дисциплін. Через вивчення інформатики та використання засобів комп’ютерних технологій під час опанування учнями інших навчальних предметів досягається одне із завдань курсу: в учнів розвивається комп’ютерна грамотність, формуються важливі складові інформаційної культури, вони набувають цілого ряду ключових компетентностей; діти беруть участь у житті сучасного інформатизованого суспільства з притаманним йому високотехнологічним виробництвом.
  Сучасний стан національної освіти, стрімко зростаючий потік науково-технічної інформації, збільшення кількості персональних комп’ютерів в Україні, перехід до профільного навчання створило можливості для перенесення базового курсу інформатики в основну школу, що і проголошується Концепцією інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл. Концепція загальної середньої освіти [96] передбачає модернізацію освіти у декількох приоритетних напрямках. Одним із зазначених пріоритетів є “формування життєвої, соціальної, комунікативної і комп’ютерної компетентності учнів”. Виходячи з цього, науковці передбачають, що в організації навчально-виховного процесу на сучасному етапі комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання можуть розглядатися як засоби навчально-пізнавальної діяльності протягом усього набуття загальної середньої освіти (1-12 класи).
  Формування сучасного наукового світогляду та навичок, які будуть визначальними у суспільстві знань для забезпечення успіху кожної людини в професійному та суспільному житті сьогодні, неможливе без вивчення інформатики, розуміння ролі інформаційних процесів в живій природі, суспільстві, техніці. Тому інформатика стає важливою частиною неперервної освіти людини на всіх етапах: від початкового навчання – до професійної освіти та підвищення кваліфікації. Особливу роль тут відіграє середня школа. Від рівня і якості шкільної освіти з інформатики в значній мірі залежить подальше продовження освіти, оскільки серед ключових компетентностей, які на даний час розглядаються як стрижень соціалізації молодого покоління, підготовки його до наступної професійної діяльності, провідна роль належить інформаційно-комунікаційній компетентності. Предметом нашого розгляду є середній шкільний вік, який згідно вікової періодизації охоплює дітей від 11 до 15 років. Це перехідний період від дитинства до ранньої юності . Формування практичних навичок “світу дорослих”, долучитися до якого є найбільшим прагненням підліткового віку становить основу позитивної мотивації навчання інформатики. Адже згідно даних про тенденції зростання потреб у навчанні робітників ми отримуємо яскраві уявлення про необхідність ефективного вивчення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на всіх рівнях (Schооl Computer Jahrbuch, випуск 1993/1994, Metzler Schulbuch Verlag, р. 15) [79]:
  Напрями підготовки спеціалістів 1970 р.
  Від кількості всіх спеціалістів, % 2000 р.
  Від кількості всіх спеціалістів, %
  Професіонали у галузі інформатики (вчені, що займаються комп’ютерами) 0,5 4
  Інші спеціалісти з підготовкою в галузі інформатики 1,5 20
  Спеціалісти, які компетентно використовують інструменти інформатики 3 40
  Спеціалісти без кваліфікації в галузі інформаційних технологій 95 36

  Впродовж понад 20 років в Україні створюється методична система навчання інформатики, яка висвітлена у працях В. Бикова [19], Н. Балик [12], А. Гуржія [50-51], А. Єршова [60-61], М. Жалдака [64-70], В. Клочка [90], О. Кузнєцова [104], Ю. Машбиця [125], В. Монахова [131], Н. Морзе [132-137], С. Ракова [177], З. Сейдаметової [189], Ю. Рамського [178-179], О.Співаковського [195], Ю.Триуса [213] та інших дослідників. Однак нові вимоги, які ставить перед освітніми системами сучасне суспільство та психолого-педагогічні особливості дітей, які уже живуть у цифровому світі, призводять до необхідності перегляду цілей, змісту, методів, форм та засобів навчання учнів. Для забезпечення переходу курсу інформатики із старшої школи у середню науковці та практики мають вирішити цілу низку завдань, які пов’язані з
  1) виділенням сукупності знань, умінь і навичок у галузі інформатики, що мають загальноосвітнє значення і потребують формування в більш ранньому віці;
  2) визначення змісту окремих етапів формування інформаційної грамотності, культури та інформатичних компетентностей, починаючи з формування практичних навичок використання комп’ютерної техніки і закінчуючи використанням її для розв’язування навчальних завдань з різних навчальних предметів;
  3) розробка методики закладання основ навичок ХХІ століття, яка враховує вікові особливості учнів середнього шкільного віку.
  Розв’язання цих питань поки що залишається відкритим.
  Підходи до оновлення змісту освіти, активізації навчально-пізнавальної діяльності старшокласників та студентів, формування дослідницьких та інтелектуальних умінь учнів у процесі навчання інформатики, використання системи задач з інформатики як засобу забезпечення прикладної спрямованості та диференціації навчання за сучасних умов розглянуті у працях В. Вембер[137], І. Вєтрової, В. Габрусєва[40], О. Гончарової, Н. Копняк [96], Ю.Красюк, О. Кузьмінської [103], С. Лещук [110], І. Лукаш [112], Н. Павлової [152], А. Пенькова, Н. Праворської, О. Рєзіної [180], С. Семерікова [199] та ін. Однак, питання комплексного впливу на мотиваційну сферу підлітків засобами предмету інформатика розглянуто недостатньо. Адже формування мотивації учіння в шкільному віці без перебільшення можна назвати однією з центральних проблем сучасної освіти. Її актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, постановкою завдань формування у школярів прийомів самостійного оволодіння знаннями і пізнавальними інтересами з однієї сторони та посиленням негативних тенденцій "відходу учнів від школи", зниженням зацікавленості учнів навчальною діяльністю в цілому – з іншої сторони. Нові вимоги, які ставить перед освітніми системами сучасне суспільство, психолого-педагогічні особливості дітей, які виросли у світі, де переважають мобільні технології, Інтернет, взаємодія та комунікація, призводять до необхідності перегляду цілей, змісту, методів, форм та засобів навчання учнів, що спираються на формування позитивної мотиваційної сфери: запитів, потреб, цілей, мотивів, емоцій, інтересів тощо. Формування мотивації – це не просте зростання позитивного чи негативного відношення до навчання, а ускладнення мотиваційної сфери, що стоїть за цим, спонукання, що входять до цієї сфери, встановлення нових, більш зрілих, іноді суперечливих відношень між ними.
  Зазначимо, що загальними питаннями мотивації займалися цілий ряд науковців. Зокрема, у працях вітчизняних вчених В.Асеєва[5], М.Алексєєва[2], Б.Баєва[11], Л.Вигодського[39], Д.Ельконіна[235], Л.Божович[20-22], Г.Костюка[99], О.Леонтьєва[109-110], М.Магомет-Ємінова[117], С.Максименко[174] та ін., С.Рубінштейна[181] та ряду зарубіжних (J.Atkinson[6], K.Madsen[249], A.Maslow[258] та ін.) викладені загальні підходи щодо дослідження мотивації та її формування. На думку провідних психологів, мотиваційна сфера є своєрідним регулятором життєдіяльності людини. Тому в умовах різкого зниження рівня навчальних досягнень учнів при переході у підлітковий період формування позитивних мотивів є важливою передумовою розвитку пізнавальної активності школярів та вагомим фактором підвищення результативності навчання.
  Дослідження стану навчання інформатики у середніх класах загальноосвітніх навчальних закладів свідчить про те, що управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів відбувається за аналогією до старшої школи, а саме без урахування вікової та педагогічної особливостей структури мотиваційної сфери учнів (МСУ) підліткового віку, недостатньо повно відповідає запитам сучасності, не враховує мотиваційні важелі предмету інформатика на навчальний процес у цілому, недостатньою мірою впливає на формування позитивної мотивації учнів у процесі навчання інформатики за сучасних умов.
  Протиріччя між потребами сучасного суспільства знань та реальним станом навчання інформатики, зокрема у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів, окреслили актуальну педагогічну проблему, на розв’язання якої спрямоване дане дослідження: формування позитивної мотивації у учнів до навчання за умов становлення інформаційного суспільства. Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена необхідністю визначення шляхів формування позитивної мотивації навчання інформатики в 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів.
  Недостатня вивченість цієї проблеми і зумовили вибір та актуальність теми дослідження «Мотивація навчання інформатики в 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів».
  Зв'язок теми з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з реалізацією основних положень Національної доктрини розвитку освіти, державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-1010 роки" та виконане відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи кафедри вищої математики і комп’ютерної техніки Чортківського інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету (протокол № 1 від 28 серпня 2007 р.) в рамках комплексної програми досліджень в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова "Теоретичне обґрунтування та розробка комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики та інформатики в середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних закладах" (код державної реєстрації 0198U001678), а також відповідно до плану роботи опорної школи з розробки змісту, форм, методів та засобів навчання інформатики у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів, яка діє на базі Білобожницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів при Чортківському методичному кабінеті Тернопільської області (наказ управління освіти Чортківської районної державної адміністрації № 303 від 05.12.2005 р.). Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Академії праці та соціальних відносин (протокол № 8 від 16 червня 2005 р.), та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 4 від 25 квітня 2006 р.).
  Метою дослідження є розробка науково обґрунтованої методичної системи впливу на мотиваційну сферу підлітків у процесі навчання інформатики.
  Об’єктом дослідження – навчання інформатики в основній школі.
  Предметом дослідження є методична система формування позитивної мотивації учнів 7-9 класів загальноосвітньої школи у процесі навчання інформатики.
  У відповідності з проблемою та метою дослідження поставлені такі завдання дослідження:
  1. Вивчити стан дослідження проблеми мотивації навчання учнів середнього шкільного віку у психолого-педагогічній, науково-методичній літературі та педагогічній практиці за умов сучасного розвитку освіти; уточнити структуру мотивів навчальної діяльності підлітків за умов широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); узагальнити передовий педагогічний досвід щодо формування позитивної мотивації навчання та спроектувати його на вивчення інформатики за умов становлення суспільства знань.
  2. Визначити психолого-педагогічні особливості учнів підліткового віку та з'ясувати шляхи формування в них позитивної мотивації в процесі навчання інформатики.
  3. Проаналізувати сучасний стан навчання інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у школі, з'ясувати рівень відповідності навчальних програм та підручників з інформатики віковим та психолого-педагогічним особливостям підлітків, засобам їх впливу на МСУ 13-15 років та соціальному замовленню інформаційного суспільства.
  4. Розробити методичну систему навчання інформатики у 7-9-х класах основної школи, спрямовану на формування позитивної мотивації учнів до навчання.
  5. Експериментально перевірити ефективність розробленої методичної системи навчання інформатики, спрямованої на формування позитивної мотивації школярів до навчання.
  Методологічною основою дослідження слугували теорія розвитку дитини через діяльність, сучасні теорії особистісно-орієнтованого навчання та основні дидактичні та психологічні закономірності формування мотивації навчання інформатики у середніх класах, які знайшли відображення у вітчизняних та зарубіжних монографіях, методичних посібниках, підручниках, періодичній пресі; діяльнісний, системний, комплексний підхід до компонентів методичної системи навчання. Дослідження враховує нормативні вимоги основних положень Закону України “Про освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції інформатизації освіти на 2006-2010 роки.
  Для розв’язування поставлених завдань та досягнення мети використовувались теоретичні та емпіричні методи дослідження:
  • теоретичні – системний аналіз психолого-педагогічної і навчально-методичної літератури з теми дослідження (1.2-2.1 тут і далі – підрозділи дисертації), синтез здобутих фактів, порівняння та узагальнення опрацьованих відомостей, що дають змогу конкретизувати соціальний запит інформаційного суспільства (1.1), моделювання технологічних елементів і ситуацій, аналіз та опрацювання результатів педагогічного експерименту (2.3-2.4);
  • діагностичні – психолого-педагогічне анкетування, бесіди з учнями та вчителями (2.1, 2.5);
  • обсерваційні: спостереження за навчальним процесом у школі, аналіз уроків інформатики у 7-9-х класах, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду (1.3, 2.1-2.4);
  • експериментальні – констатуючий, пошуковий і формуючий експерименти (2.5), методи математичної статистики для опрацювання результатів педагогічного експерименту (2.5).


  Наукова новизна одержаних результатів дослідження:
  • вперше розроблена та експериментально перевірена методична система формування в учнів 13-15 років позитивної мотивації у процесі навчання інформатики;
  • отримала подальший розвиток теорія мотивації навчання, а саме: уточнено поняття мотивація навчання інформатики, узагальнено структуру мотиву, запропоновано класифікацію мотивів навчання інформатики за сучасних умов, окреслено мотиваційні важелі навчання інформатики; узагальнено причини доцільності та умови перенесення базового курсу інформатики у 7-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів;
  • отримала подальший розвиток технологія особистісно-орієнтованого навчання на основі побудованого сценарію застосування методів активного навчання та засобів індивідуалізації навчання на уроках інформатики.
  Практичне значення дослідження характеризується такими результатами: створена та експериментально перевірена методика формування позитивної мотивації в процесі навчання інформатики у 7-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів; розроблено методичні рекомендації для вчителів щодо формування позитивних мотивів навчання інформатики з урахуванням вікових особливостей дітей підліткового віку; створено програму навчання інформатики у 7-9 класах; запропоновано систему заходів, що сприяють формуванню внутрішніх позитивних мотивів в процесі навчання інформатики дітей підліткового віку; розроблено навчальний посібник з інформатики для 7-го класу, який сприяє позитивному спрямуванню мотиваційної сфери учнів (режим доступу: http://inf7-9.blogspot.com).
  Одержані результати можуть бути використані для побудови методичної системи навчання інших навчальних дисциплін та моделі допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
  Обґрунтованість та вірогідність отриманих результатів у ході дослідження забезпечується методологічними основами дослідження, відповідністю основних положень дисертації результатам психолого-педагогічних досліджень, аналізом значного обсягу теоретичного та емпіричного матеріалу, відповідністю вибраних методів дослідження його меті та завданням, результатами педагогічного експерименту і статистичними методами їх обробки.
  Результати дослідження впроваджувались: у 7-9-х класах загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів с. Білобожниця (довідка № 66 від 17.03.09), № 7 м. Чорткова (довідка № 39 від 20.03.09) Чортківського району, спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики (довідка № 87 від 10.03.09), Вовковецькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Борщівського району (довідка № 22 від 10.03.09) Тернопільської області, Глибоцькому ліцеї Чернівецької області (довідка № 127 від 5.02.09), загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Маневичі Волинської області (довідка № 133 від 02.03.09).
  Експериментом було охоплено 350 учнів загальноосвітніх шкіл.
  Особистий внесок здобувача у розробку теми полягає у тому, що досліджено механізми формування в учнів 13-15 років позитивних мотивів навчальної діяльності у процесі навчання інформатики та на основі цього розроблено та експериментально апробовано методичну систему формування позитивної мотивації при навчанні інформатики в 7–9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів; здійснено добір змісту навчального матеріалу та його структурування, запропоновано інноваційні методи забезпечення успіху в досягненнях учнів на кожному з етапів навчально-виховного процесу, окреслено процесуальні та конструктивні підходи до проведення уроків з обов’язковим елементом індивідуальної, парної та групової роботи у плануванні, розроблено методичні рекомендації для вчителів щодо формування позитивних мотивів навчання інформатики у 7-9 класах та навчальний посібник з інформатики для 7-го класу.
  Використані в дисертації ідеї і розробки в опублікованих працях належать автору.
  Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертації знайшли відображення у публікаціях автора, доповідались автором та знайшли схвалення на науково-методичних конференціях: “Використання інформаційних технологій у процесі проведення іспитів у навчальних закладах”
  (м. Тернопіль, 26-27 жовтня 2005 р.), Одинадцятій міжнародній науковій конференції імені академіка М. Кравчука (м. Київ, 18-20 травня 2006 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи (м. Київ, Переяслав-Хмельницький, 22-25 травня 2006 р.), Дванадцятій міжнародній науковій конференції імені академіка М. Кравчука (м. Київ, 15-17 травня 2008 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції "Теоретичні та прикладні аспекти використання інформаційних технологій у вищій і загальноосвітній школах" (м. Тернопіль, 25-27 вересня 2008 р.) на районних методичних семінарах вчителів інформатики Чортківського, Теребовлянського, Заліщицького, Борщівського, Бучацького районів Тернопільської області
  (2005-2009 р.р.), в процесі курсової підготовки вчителів інформатики при Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної педагогічної освіти (2005-2009 р.р.), на Всеукраїнському науково-методичному семінарі з питань використання засобів сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі (м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009 р.).
  Результати дослідження було обговорено на розширеному засіданні кафедри вищої математики і комп’ютерної техніки Чортківського інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ (протокол № 11 від 4.02.2009 р.) та на об’єднаному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних технологій і програмування Інституту інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова (протокол № 12(7) від 18.02.2009 р.).
  Публікації. Основні матеріали дисертаційного дослідження висвітлено у 10 роботах, з них – 5 – у фахових журналах та збірниках наукових праць, 1 – у методичних матеріалах для вчителів, 4 – у матеріалах конференцій.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ
  Результати дослідження, отримані відповідно до визначеної мети та поставлених завдань, дають підстави зробити наступні висновки:
  1. Нові вимоги, які ставить перед освітніми системами інформаційне суспільство, психолого-педагогічні особливості дітей, які виросли у світі, де переважають мобільні технології, Інтернет, взаємодія та комунікація, призводять до необхідності перегляду цілей, змісту, методів, форм та засобів навчання учнів, що спираються на формування позитивної мотиваційної сфери: запитів, потреб, цілей, мотивів, емоцій, інтересів тощо. Мотиваційна сфера навчальної діяльності визначається цілим рядом факторів: характером самої навчальної діяльності школярів, широтою та зрілістю її структури, сформованістю її компонентів (навчальних завдань, навчальних дій, дій самоконтролю та самооцінки), взаємодії в ході навчання з іншими людьми; сенсом учіння для кожного учня (певними ідеалами, ціннісними орієнтаціями); характером мотивів учіння; зрілістю цілей; особливостями емоцій, які супроводжують процес учіння; формою організації навчального процесу та взаємодією усіх його учасників. Навчання інформатики у 7-9 класах забезпечує реалізацію цих факторів.
  2. Аналіз психолого-педагогічних особливостей підлітків дозволяє стверджувати, що рівень розвитку відчуття, сприймання, пам’яті, мислення, уяви, навчальних дій учнів цього віку сприяє формуванню ключових комепетностей життя в інформаційному суспільстві. При цьому вчитель має спиратися на вибіркову готовність, підвищену сприйнятливість до тих чи інших сторін навчання, на готовність підлітка до всіх видів навчальної діяльності, які роблять його дорослим у власних очах. Учня 13-15 років захоплюють самостійні форми організації занять на уроці, складний навчальний матеріал, можливість самому будувати свою пізнавальну діяльність. Формувати позитивну мотиваційну сферу на уроках інформатики можна за умов: розкриття навчального матеріалу з опорою на зацікавленість учнів, організації роботи на уроці малими групами, сприяння усвідомленню учнями власних успіхів, проблемність навчання, що визначається формулюванням запитань, завдань та способів їх розв’язування, відповідність змісту навчання актуальним практичним потребам та запитам учнів.
  3. Аналіз програм навчання інформатики в основній школі вказує на те, що автори в тій чи іншій мірі ставили перед собою завдання формування інформатичної компетентності учнів як основи формування широких соціальних мотивів учнів. Однак, науково обґрунтована методичної системи комплексного впливу на МСУ відсутня. Окрім цього, слід зазначити деяку невідповідність змісту тем і сучасного стану розвитку інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій, програмного забезпечення, а послідовність вивчення розділів викликає трудність в мотиваційній обумовленості, у формуванні в учнів внутрішнього інтересу до предмету за рахунок власних потреб та зацікавленості. Це зумовило необхідність створення нової методичної системи навчання інформатики у 7-9 класах, яка спрямована на формування позитивної мотивації учнів.
  4. Навчальна діяльність на уроках інформатики спрямовується системою задач, відбувається у формі активної перетворюючої діяльності над розв’язуванням практично значущих для учнів завдань, виконанням проектів, підтримується дидактичними та рольовими іграми, здійснюється у взаємодії учнів між собою, вчителем та мережним товариством, підтримується засобами графічного подання даних, створення ситуації успіху, зацікавленості та емоційного комфорту.
  5. Реалізація моделі системи формування позитивної мотивації навчання учнів у процесі навчання інформатики дає змогу підвищити інтерес до вивчення не тільки інформатики, а й інших предметів на основі міжпредметних зв’язків, практичної спрямованості курсу інформатики та виконання проектних завдань. Її результативність підтверджується результатами експерименту.
  Отримані результати дозволили намітити деякі напрями подальших досліджень: розробити навчально-методичний комплект навчання інформатики у 7-9 класах, адаптувати його до умов застосування у начальних закладах для дітей із обмеженими можливостями; з’ясувати рівень результативності пропонованої методики за умов продовження учнями навчання за різним профілем.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Аверьянов Л. Я. Почему люди задают вопросы? / Л.Я. Аверьянов – М. : "Социолог", 1993. – С.13-14.
  2. Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів / М.І. Алексєєва – К. : Радянська школа. – 1974. – 117 с.
  3. Апатова Н. В. Влияние информационных технологий на содержание и методы обучения в средней школе: дис. … доктора. пед. наук: 13.00.02 / Н.В. Апатова. – Российская академия образования, Институт общеобразовательной школы.– М., 1994. – 348 с.
  4. Архіпова Т. Л. Вплив нових інформаційних технологій на активізацію навчально-пізнавальної діяльності підлітків / Т.Л. Архіпова // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць / [Редкол.] – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова – Випуск 3. –2001. – С. 160-167.
  5. Асеев В.Г. Проблемы мотивации и личность / В.Г. Асеев – М. : Педагогика, 1974. – 125 с.
  6. Аткинсон Ж. Человеческая память в процессе обучения / Ж. Аткинсон. – М. : Педагогика, 1980. – 156 с.
  7. Бабаева Ю.Д. Взаимодействие человека с компьютером / Ю.Д. Бабаева., А.Е. Войскунский // Психологический журнал. –1998. – Т. 19, №1. – С. 89-100.
  8. Бабанский Ю. К. Оптимизация педагогического процесса / Ю. К. Бабанский, М. М. Поташник. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Рад. шк., 1983. – 287 с.
  9. Базовий курс інформатики: навч. посіб. / В.Д. Руденко, О.М. Макарчук, М.О. Патланжоглу; [за заг. ред. В.Ю. Бикова]: – К. : Вид. група BHV. – Кн. 1: Основи інформатики. – 2005. – 351 с.: іл.
  10. Баловсяк Н.Х. Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наукових праць. / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова – 2006. – №4(11). – С.150-153.
  11. Баєв Б.Ф. Психологія навчання / Б.Ф. Баєв. – К.: “Радянська школа”, 1972. – 136 с.
  12. Балик Н. Структурування знань за допомогою сервісів WEB 2.0 [Текст] : побудова "карт знань" і розробка електронних навчальних курсів / Н.Балик // Інформатика ("Шкільний світ"). - 2008. - № 41. - С. 14-21.
  13. Барболин М. П. Методологические основы развивающего обучения / М.П. Барболин. – М.: Высш. шк., 1991 – 232 с.
  14. Барна О.В. Метод навчальних дискусій на уроках інформатики / О.В. Барна // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів та молодих науковців 13-14 травня 2009 року, м. Рівне: РВВ РДГУ, 2009. – С. 6-8.
  15. Барна О.В. Формування позитивної мотивації у процесі навчання інформатики у 7-9 класах: метод. рекомендації для вчителів / О.В. Барна. – Чортків: Поліграфіст, 2009. – 128 с.
  16. Безмалий В. Ф. Як працює веб-фільтр батьківського контролю / В.Ф. Безмалий [Електронний ресурс] / Онляндія – безпечна країна. – Режим доступу : http://www.onlandia.org.ua/html/pct_kis.htm

  17. Безпалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В.П. Безпалько. – М. : Изд-во Московс. псих.-социального и-та; Воронеж: Издат. НПО „МОДЭК”, 2002. – 352 с.
  18. Білоусова Л.І. Варіант побудови базового курсу інформатики для учнів 7-9 класів / Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В., Муравка А.С. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №4. – с. 32-34.
  19. Биков В.Ю. Яким бути базовому курсу інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах / Биков В.Ю., Мадзігон В.М. Руденко В.Д. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №6. – С.3-6.
  20. Божович Л.И. Изучение мотивации поведения детей и подростков / Л.И. Божович. – М. : Педагогика, 1976. – 185 с.
  21. Божович Л.И. Личность и ее развитие в детском возрасте (Психологическое исследование) / Л.И. Божович. – М. : Педагогика, 1968. – 288 с.
  22. Божович Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка / Л.И. Божович // Изучение мотивации поведения детей и подростков / [под ред. Л.И. Божович и Л.В. Благонадежиной]. – М. : Педагогика, 1972. – С. 7-45.
  23. Боумен У. Графическое представление информации / У. Боумен – М. : Мир, 1971.
  24. Брунер Дж. Процесс учения / Дж. Брунер. – М. : Педагогика, 1967.–98 с.
  25. Брунер Дж. Психология познания / Дж. Брунер. – М. : Педагогика,.–М. : Педагогика, 1977. – 122 с.
  26. Бугайов О. Комп’ютерна підтримка курсу фізики в середній школі: реальність та перспективи / О. Бугайов, В. Коваль // Фізика та астрономія в школі, 2001. – №3. – С. 16-19.
  27. Букович У. Управление знаниями. Руководство к действию / У. Букович, Р. Уилльямс. – М. : ИНФРА-М, 2002.
  28. Булах. І.Є. Комп’ютерна діагностика навчальної успішності / І.Є. Булах – К. : ЦМК МОЗ України, 1995. – 221 с.
  29. Бухтиярова И. Н. Метод проектов и индивидуальные программы в продуктивном обучении / И.Н. Бухтиярова // Школьные технологии. – 2001. – №2. – С.108-113.
  30. Бэгьюли Ф. Управление проектом / Ф. Бэгьюли. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 208 с.
  31. Василюк Ф. Е. Психология переживания / Ф.Е. Василюк. – М. : Наука, 1984. – 200 с.
  32. Вилюнас В.К. Теория деятельности и проблемы мотива¬ции / В.К. Вилюнас // А.Н. Леонтьев и современная психология: [под ред. А.В.Запорожца и др.] – М. : Изд-во Московского ун-та, 1983. – С. 191 – 200.
  33. Власенко Т.І. Технологія ділових ігор у процесі вивчення апаратної складової інформаційної системи / Т.І. Власенко, О.Г. Кузьмінська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №4. – С. 30-34.
  34. Вовковінська Н. Про інформаційну культуру / Н. Вoвковінська // Інформатика. – 2003. – №6. – С.1.
  35. Возрастная и педагогическая психология: [учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2121 «Педагогика и методика нач. обучения»] / М.В. Матюхина, Т.С. Михальчик, Н.Ф. Пронина и др; [под ред. М.В. Гамезо и др.] – М. : Просвещение, 1984. – 256 с.
  36. Володіна І.Л. Основи інформатики, 7 клас: [експериментальний навчальний посібник] / Володіна І.Л., Володін В.В., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О. – Харків : Гімназія, 2007. – 384 с.
  37. Володіна І.Л. Основи інформатики, 7 клас: [експериментальний навчальний посібник] / Володіна І.Л., Володін В.В., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О. – Харків : Гімназія, 2007. – 384 с.
  38. Вундт В. Очерки психологи / В. Вундт. – СПб., 1897.
  39. Выготской Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах / Л.С. Выготской. – М. : Педагогика, 1982. –
  Том 4. – 1982. – 488 с.
  40. Габрусєв В. Інтернет. Мережеві технології / В. Габрусєв // Інформатика (Шкільний світ), 2005. – №15-16. – С.3-95.
  41. Гарднер Г. Множинні інтелекти: Теорія і практика / Говард Гарднер. – К. : Мегатайп, 204. – 286 с.
  42. Грабал В.Л. Некоторые проблемы мотивации учебной деятельности учащихся / В.Л. Грабал [Електронний ресурс]. – Вопросы психологии. – Режим доступу: // http://www.voppsy.ru/issues/1987/871/871056.htm.

  43. Гаєвський О. Ю. Інформатика: 7-11 класи: [навчальний посібник] / О.Ю. Гаєвський. – К. : Видавництво А.С.К., 2003. – 512 с.
  44. Галаган С.И. Методическое письмо о совершенствовании преподавания информатики в средней школе / С.И. Галаган [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://school.edu.ru/boards.asp?tmpl=thread&ob_no=14382&m_no=2788

  45. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере обазования: проблемы и перспективы / Б.С. Гершунский. – М. : Пелагогика, 1987. – 264 с.
  46. Гендина Н.И. Образование для общества знаний и проблемы
  формирования информационной культуры личности / Н.И. Гендина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2006/disk2/206.pdf

  47. Глинський Я. М. Інформатика: 8-11 класи: [навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів] (У 2-х кн.) – Кн. 2. Інформаційні технології. – [2-е вид.] / Я.М. Глинський. – Львів : „Деол”, 2002. – 256 с.
  48. Глинський Я.М. Чому і як учити у курсі шкільної інформатики / Я.М. Глинський, В.А. Ряжська // Комп’ютер у школі та сімї, 2004. – № 8. – С. 3-5.
  49. Гончаренко Н.М. Міжпредметні зв’язки на уроках інформатики / Н.М. Гончаренко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – № 4. – С.27-29.
  50. Гуржій А. М. Засоби навчання: навч. посіб / А.М. Гуржій, Ю.О. Жук, В.П. Волинський. – К. : ІЗМН, 1997. – 208 с.
  51. Гуржій А. М. Система педагогічних вимог до засобів навчання: навч. посіб. / Гуржій А. М., Орлова І. В., Шут М. І., Самсонов В. В. – К. : ТМЦ засобів навчання, 1999. – 131 с.
  52. Дементієвська Н.П. Формування навичок критичного оцінювання ресурсів Інтернету у користувачів різного віку / Н.П. Дементієвська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2008. – (Серія: Педагогіка).
  53. Державний стандарт загальної середньої освіти (Постанова Кабінету міністрів України від 14 січня 2004 р. №24) // Книга учителя інформатики: довід.-метод. видання / Упоряд. Н.С. Прокопенко, Т.Г. Проценко – Харків : Торсінг плюс, 2006. – С. 11-19.
  54. Джонсон Дж. Методи проектування / Джонсон Дж. – М., 1986. – С.86.
  55. Дорошенко Ю.О. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти / Ю.О. Дорошенко, Н.С. Прокопенко // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – № 1. – С. 55-72.
  56. Драйден Гордон, Вос Джанет. Революция в обучении. Научить мир учиться по-новому / Гордон Драйден, Джанет Вос. – М. : Парвинэ, 2003. – 670 с.
  57. Дракер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Ф. Дракер. – М. : Вильямс, 2000. – 272 с.
  58. Дубова Т.В. Методика навчання електронних таблиць у 8 класі / Т.В. Дубова // Комп’ютер у школі та сім’ї, 2004. – № 1. – С. 24-27.
  59. Дуванов А.А. Азы информатики. Знакомимся с компьютером. Книга для учителя / А.А. Дуванов. – СПб : БХВ-Перербург, 2004. – 128 с.
  60. Ершов А.П. Компьютеризация школы и математическое образование / А.П. Ершов // Математика в школе. – 1989. – №1. – С.14-31.
  61. Ершов А.П. Информатизация: от компьютерной грамотности школьников к информационной культуре общества / А.П. Ершов // Коммунист, 1988. – №2. – С. 82-92.
  62. Єрмаков І. Компетентнісний потенціал проектної діяльності / І. Єрмаков // Проектна діяльніть у школі [упоряд. М. Голубенко]. – К. : Шк. світ, 2007. – С. 12.
  63. Есипова Н. Д. Дифференцированный подход в обучении информатике / Н.Д.Есипова // Информатика и образование. – 1996. –№6. – С. 27-34.
  64. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики / М.І. Жалдак. – К. : Техніка, 1997. – 304 с.
  65. Жалдак М. І. Яким бути шкільному курсу „Основи інформатики”/ М.І. Жалдак // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1998. – №1.– С. 3-8.
  66. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал інформатизації навчального процесу / М.І. Жалдак // Наукові записки Тернопільського державного пед. університету імені В. Гнатюка. – 2002. – № 6. – С. 143-154. – (Серія: Педагогіка).
  67. Жалдак М.І. Інформатика-7: експериментальний навчальний посібник [для учнів 7 класу загальноосвітньої школи] / М.І. Жалдак, Н.В. Морзе. – К. : ТОВ "ТВД "ДС", 2001. – 208 с.
  68. Жалдак М.І. Програма шкільного курсу “Інформатика” для базової школи (7-9 класи) / Жалдак М.І., Морзе Н.В. , Науменко Г.Г. // Інформатика. – 2003. – №3. – 26 с.
  69. Жалдак М.І. Вплив нової інформаційної технології на зміст освіти / М.І. Жалдак, А.Г. Олейнік, Н.В. Морзе, Ю.С. Рамський // Сучасна інформаційна технологія в навчальному процесі. – К. : КДПІ. – 1991. – С.17 – 21.
  70. Жалдак М.І. “Основи інформатики” як одна з вагомих складових системи навчання предметів загальноосвітньої школи / Жалдак М.І., Морзе Н.В., Рамський Ю.С. // Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі: зб. наук. праць [редкол.] – К. : НПУ. – 1997. – 260 с.
  71. Желюк О.М. Засоби НІТ у навчальному фізичному експерименті / О.М. Желюк // Фізика та астрономія в школі. – 2003. – № 1. – С. 39-42.
  72. Жук Ю. О. Засоби навчання як параметр освітнього простору / Ю.О. Жук // Фізика та астрономія в школі. – 2003. – №1. – С.13-17.
  73. Задесенець М.П. Вікові особливості розвитку дітей і формування їх особистості / М.П. Задесенець. – К. : “Вища школа”, 1978. – 263 с.
  74. Забродська Л.М. Принципи відбору змісту програмних засобів навчального призначення / Л.М. Забродська // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 7. – С.7-9.
  75. Згуровський М. Суспільство знань та інформації — тенденції, виклики, перспективи / М. Згуровський [Електронний ресурс]. – Дзеркало тижня. – № 19 (444) 24 — 30 травня 2003. – Режим доступу : http://www.dt.ua/2000/2675/38588/

  76. Зверев И. Д. Взаимная связь учебных предметов / И.Д. Зверев. – М. : Знание, 1977. – 64 с.
  77. Зміст сучасної шкільної освіти [Електронний ресурс]. – Освіта України. – Режим доступу : http://www.osvita-ua.net/school/theory/787

  78. Информатика. 7-9 класс. Базовый курс. Практикум по информационным технологиям / [под ред. Н.В. Макаровой]. – СПб : Питер, 2001. – 288 с.
  79. Информатика для средней школы. Учебная программа для школ / Ulrich Bosler, Sam Gumbo, Harriet Taylor, Zoraini Wati Abas, председатель группы и редактор: Tom van Weert, редактор: David Tinsley Информатика для средней школы. – Режим доступу : http://www.diaghilev.perm.ru/g11/media/project/inf.html

  80. Информационные и коммуникационные техноогии в подготовке преподавателей: руководство к планированию. – М.: изд. ИНТ, 2005. – 288 с.
  81. Ильин В.С. Проблемы воспитания потребности в знании в школьников / В.С. Ильин. – Ростов Н/Д. : Кн. изд-во, 1971. – 224 с.
  82. Ильин В.С. Формирование стремлений к знаниям, мотивации учения у школьников / В.С. Ильин. – Ростов Н/Д. : Кн. изд-во, 1975. – 167 с.
  83. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – СПб. : Изд-во “Питер”, 2000. – 512 с.
  84. Использование информационных и коммуникационных технологий в среднем образовании. Информационный меморандум / Владимир Кинелев, Пит Коммерс, Борис Копик. – Москва: Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, 2005.– 24 с.
  85. История зарубежной психологии. 30-е-60-е годы ХХ века: Тексты / [под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан] – М. : Изд – во МГУ, 1986. – 386с.
  86. Інтернет в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет_в_Україні

  87. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів / [за ред. Акад.. М.І. Жалдака]. – Запоріжжя : Прем'єр, 2003. – 304 с.
  88. Ісаєва О.О. Інноваційні технології у викладанні зарубіжної літератури в школі / О.О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2005. – №9. – С.3-7.
  89. Карты памяти [Електронний ресурс] / Режим доступу: // http://ru.wikipedia.org/wiki/Карты_памяти

  90. Клочко В. І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей : монографія / В. І. Клочко, Н. І. Праворська ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 140 с.
  91. Кинелев В.Г. Контуры системы образования ХХІ века / В.Г. Кинелев // Информатика и образование. – 2000. – №5.
  92. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики: кн. для учителя / В.Г. Коваленко. – М. : Просвещение, 1990. – 96 с.
  93. Кон И.С. Психология ранней юности: кн. для учителя. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.
  94. Концепция развития исследовательской деятельности учащихся / [Алексеев Н.Г., Леонтович А.В., Обухов А.В., Фомина Л.Ф.] // Исследовательская работа школьников. – 2001. – № 1. – С24-34.
  95. Колин К.К. Информатика на пороге ХХІ века / К.К. Колин // Системы и средства информатики. [вып. 9]. – М. : Институт проблемм педагогики РАН, 1999.
  96. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. Січень 2002. – № 2 – К. : Педагогічна преса, 2002. – 23 с.
  97. Корсак К. В. Рух Європи до суспільства знань, Болонський процес і Україна / К.В. Корсак, І.С. Каленюк // Вища освіта України. – 2004. – № 3. – С. 22-28.
  98. Копняк Н.Б. Курс інформатики: минуле, сучасність та перспективи / Н.Б. Копняк // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: зб. наукових праць. / [Редрада]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова – 2005. – №3(10). – С. 102 -111. – (Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання).
  99. Костюк Г.С. Психологія програмованого навчання / Г.С. Костюк. – К. : Радянська школа, 1973. – 123 с.
  100. Краткий психологический словарь / [под общей ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского]. – М., 1985. – 430 с.
  101. Крупа Т.В. Информационно-коммуникационные технологии как средство развития мотивации учебной деятельности подростков / Т.В. Крупа [Электронный ресурс]. – Режим доступу: // http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&id_sec=160&id_vconf=27&id_thesis=6674&d=light

  102. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. Книга для учителей и классных руководителей / В.А. Крутецкий. М. : «Просвещение», 1976. – 303 с.
  103. Кудря І. Г. Сучасні підходи до розуміння суспільства знань /І.Г. Кудря // Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку): Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 квітня 2007 р.). — Київ, 2007. — С. 212–221.
  104. Кузнецов А.А. О разработке стандарта школьного образования по информатике / А.А. Кузнецов // Информатика и образование. – 1994. – № 1. – С.3.
  105. Кузьмінська О.Г. Розвиток інтелектуальної активності ліцеїстів
  у процесі навчання інформатики: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 /О.Г.Кузьмінська. –– Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – 2008. – 261 с.
  106. Кто открыл Америку? Использование вопросов в процессе обучения. [Электронный ресурс] // Информационный сайт "Учительской газеты". – Режим доступу: http://www.ug.ru/01.28/t15.htm

  107. Кулагина И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения до 17 лет): учебное пособие / И.Ю. Кулагина. – М. : Изд-во РОУ, 1996. – 180с.
  108. Лейтс Н.С. Умственные способности и возраст / Н.С. Лейтс. – М. : Педагогика, 1971. – 280 с.
  109. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  110. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы, эмоции: конспект лекцій / А.Н. Леонтьев. – М. : Изд-во Моск. ун-та. – 1971. – 38 с.
  111. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения / И.Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 185 с.
  112. Лещук С.О. Навчально-інформаційне середовище як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів старшої школи у процесі навчання інформатики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.О. Лещук. – К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2006. – 20 с.
  113. Литвиненко Н.І. Технології розвитку творчих здібностей учнів: конструювання на комп’ютері / Н.І. Литвиненко, С.І. Заріцька // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2006. – №5. – С.3-7.
  114. Лукаш І. Методи нояснення навчального матеріалу з інформатики / І.Лукаш // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – К. : Освіта України, 2005 – № 4/5. – С.117-125.
  115. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : "К.І.С.", 2004. – 112 с.
  116. Климентьев В. Социальные сети: от реальности к веб-сервису / Владимир Климентьев [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://tvoisoft.ru/sotsialnyie-seti-ot-realnosti-k-veb-servisu/

  117. Магомед-Эминов М.Ш. Анализ когнитив¬ного под¬хода в зарубежных теориях мотивации / М.Ш. Магомед-Эминов, И.А. Васильев // Вопросы психологии. – 1986. – № 5. – С. 161-168.
  118. Маркова А.К. Психология обучения подростка / А.К. Маркова. – М. : Просвещение, 1975. – 200 с.
  119. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пособие для учителя / А.К. Маркова. – М. : Просвещение, 1983 – 96 с.
  120. Маркова А.К. Формирование мотивации учения / Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. – М. : Просвещение, 1990. – 156 с.
  121. Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / Маркова А.К., Орлов А.Б., Фридман Л.М. // Науч.-исслед. Ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. Наук СССР. – М. : Педагогика, 1983. – 63 с.
  122. Максимова В.Н. Межпредметные связи в процессе обучения / В.Н. Максимова – М. : Просвещение, 1988. – 190 с.
  123. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников / М.В. Матюхина. – М. : Педагогика, 1984. – 144 с.
  124. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей / М. И. Махмутов. — М. : Просвещение, 1977. — 240 с.
  125. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические основы компьютеризации обучения: (Педагогическая наука – реформе школы) / Е.И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с.
  126. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека / В.С. Мерлин. – Перм : Изд-во Казанского ун-та, 1971. – 190 с.
  127. Мильман В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности [Електронний ресурс]. – Вопросы психологи. – Режим доступу: // http://www.voppsy.ru/issues/1987/875/875129.htm

  128. Мистецтво життєтворчості особистості: наук.-мет. посібник: У 2 ч. – К. : ІЗМН, 1997 –
  Ч 2. Життєвий потенціал нової школи. – 1997. – 936 с.
  129. Мельник О.М. Ідейно-організаційна модель допрофільного навчання хімії / О.М. Мельник //Хімія. – 2006. – №5 (березень). – С.9-15.
  130. Мойсеєнко А. О. Готовність соціальних працівників до формування соціальної політики громадсько-політичних об’єднань / А.О. Мойсеєнко – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003.
  131. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса / В.М. Монахов. – Волгоград : Перемена, 1995. – 152 с.
  132. Морзе Н.В. Метод навчальних проектів / Н.В. Морзе [Електронний ресурс] // Вісник програм шкільних обмінів. – 2008. – 1.04. – Режим доступу: www.visnyk.iatp.org.ua

  133. Морзе Н.В. Метод демонстраційних прикладів при вивчення інформатики / Н.В. Морзе // Інформатика. – 2003. – № 1(193). – С. 3-7.
  134. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: У 3 ч./ Н.В. Морзе ; за ред. акад. М.І. Жалдака. – К. : Навчальна книга, 2004. –
  Ч1: Загальна методика навчання інформатики. – 2004. – 256 с.
  135. Морзе Н.В. Інформатика: експерим. підручник для 10 кл. / Н.В. Морзе, В.П. Вебер, О.Г. Кузьмінська; під редак. Н.В Морзе . – К. : Вид. Корбуш, 2008. – 592 с.
  136. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: навч. посіб.: У 3 ч./ Н.В. Морзе ; за ред. акад. М.І. Жалдака. – К. : Навчальна книга, 2004. –
  Ч ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. – 2004. – 256 с.
  Ч ІІІ: Методика навчання основних послуг глобальної мережі Інтернет. – 2004. – 196 с.
  137. Морзе Н.В. Телекомунікаційні проекти: стан та перспективи / Н.В. Морзе, Н.П. Дементієвська // Комп’ютер у школі та сім’ї . – 1999. – № 4. – С.21-24.
  138. Мотивация пользователей Интернета / Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.relarn.ru/human/motivation.txt

  139. На пути к обществам знаний: Интервью с заместителем Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам коммуникации и информации г-ном А.В. Ханом // Наука в информационном обществе: Информационное издание / Сост.Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. – СПб, 2004. – С.22-26.
  140. Науменко Г.Г. Деякі проблеми підвищення ефективності формування хімічних знань школярів із використанням інформаційних технологій навчання / Г.Г.Науменко, О.М. Науменко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. - №7. – С.15-17.
  141. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – №1. – С.22-25.
  142. Неймарк М.З. Психологическое изучение личности подростков : автореф. дис. на соискание науч. степени докт. пед. наук : спец. 13.00.01 / М.З.Неймарк. – М. : МГУ., 1972. – 54 с.
  143. Несторенко О.В. Інформаційне суспільство і масова інформаційна просвіта / О.В. Несторенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – № 4. – С.3-5.
  144. Нечаева О. Проблема формирования мотивации в учебной деятельности / О. Нечаева. – „Дайджест. Школа-парк”, 2004. – №1-2.
  145. Ніколаєнко С. Освіта в інноваційному поступі суспільства. Тези доповіді міністра освіти і науки України на підсумковій колегії МОН України 17 серпня 2006 р. / С. Ніколаєнко // Історія України школах України. – 2006. – №8. – С. 2-3.
  146. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: навч. посіб. / Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. – К. : Видавничий центр «Просвіта», Пошуково-видавниче агентство «Книга Пам’яті України», 2000. – 368 с.
  147. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учеб. пособие [для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – М. : Издательский центр „Академия”, 2003. – 272 с.
  148. Обуховский К. Психология влечений человека / К. Обуховский. – М. : Прогресс, 1972.
  149. Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь. — М. : Просвещение, 1968. — 208 с.
  150. Онищук В.А Урок в современной школе: пособие для учителей / В.А. Онищук. – М. : Просвещение. – 1981. – 191 с.
  151. Організація проектної діяльності учнів // Завуч. – 2006. – № 19. – С.31-47.
  152. Орлов В. И. Активность и самостоятельность учащихся / В.И. Орлов // Педагогика. – 1998. – № 3. – С. 44-48.
  153. От информационного общества – к обществам знания. ЮНЕСКО // Всемирный саммит по информационному обществу: Информационное издание / Сост. Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов. – СПб, 2004. – С.82-84.
  154. Павлова Н.С. Формування прийомів розумової діяльності в учнів 7-9 класів у процесі навчання інформатики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.С. Павлова. – К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2009. – 19 с.
  155. Патаракин Е. Д. Характеристики социальных сервисов ВЕб 2.0 / Е.Д. Патаракин [Електронний ресурс]. – Информационные технологи в управлении образованием – IV Всероссийская конференция – Псков-2007. – Режим доступу : http://conf2007.pskovedu.ru/files/thesis/628.doc

  156. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / Е.Д. Патаракин. – М: Интуит.ру, 2006. – 64 с.: ил. – (Учебно-методическое пособие).
  157. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: навч. посіб. / [за заг. ред. С.П. Боднар] – Рівне : Редакційно-видавничий центр "Теніс" Міжнародного університету "РЕГІ" імені академіка Степана Дем’янчука. – 2003. – 200 с.
  158. Пєтухова Л.Є. Інформатична компетентність майбутнього фахівця як педагогічна проблема / Л.Є.Петухова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – №1. – С. 3-5.
  159. Письменний А. Один на один с Web 2.0 / Андрей Письменний [Електронний ресурс]. – Компьютерра. – Режим доступу : http://computerra.ru/features/304538

  160. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І. Пометун. – К. : СПД Кулінічев Б.М., 2007. – 144 с.
  161. Порох Л. Крок до інновацій: освіта – ХХІ / Л.Порох // Рідна школа. – 2001. – с.10-13.
  162. Порохня Л. Метод проектів у навчальному процесі / Л.Порохня // Директор школи. – 2006. – №42(426). – С. 12-15.
  163. Попов В.Б. Концепция федерального стандарта общего среднего образования по информатике [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nsu.ru/archive/conf/nit/96/sect4/node17.html

  164. Проблема формирования мотивации в учебной деятельности// http://www.athens.kiev.ua/academy/motivaz10.htm

  165. Правила Інтернет-безпеки і Інтернет-етики для дітей і підлітків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chl.kiev.ua/UKR/ch_safeu.htm.

  166. Пренски М. Как учителям превратиться из эмигрантов цифрового мира в его граждан? / Марк Пренски [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.marcprensky.com

  167. Прокудин Д.Е. Информатика как системообразующий фактор в современной школе / Д.Е. Прокудин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://anthropology.ru/ru/texts/prokudin/art_concept.html

  168. Проценко В.І. Використання ЕОМ та принципів математичного моделювання на уроках біології / В.І.Проценко // Біологія. – 2006. – №5. –С.2-12.
  169. Психология / [под ред. А.А.Смирнова и др.]. – М. : Учпедгиз, 1962. – 599 с.
  170. Психология / [под ред. А.Г.Ковалева и др.]. – М. : Просвещение, 1966. – 451 с.
  171. Психологічний словник / [за ред. В.І. Войтка]. – К.: Вища школа, 1982. – 215 с.
  172. Психологія / [за ред. Г.С.Костюка]. – К. : Рад. школа, 1968. – 572 с.
  173. Психологія навчання / [за ред. Б.Ф Баєва]. – Київ: Радянська школа, 1972. – 136 с.
  174. Психолого-педагогические аспекты учебного процесса в школе / [под ред. С.Д. Максименко]. – К. : Радянська школа, 1983. – 176 с.
  175. Раджа Рой Сингх. Образование в условиях меняющегося мира / Раджа Рой Сингх // Перспективы. Вопросы образования. – 1993. – № 1. – С. 7.
  176. Развитие мышления учащихся средствами информационных технологий: программа Intel "Обучение для будущего": учеб.-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 540200 (050200) "Физико-математическое образование" / [под ред. Е.Н. Ястребцева; пед. с. англ. Ники Кожевниковой, Дмитрия Ханина, Татьяны Кнышевой]. – М. : Интуит.ру, 2006. – 168 с.
  177. Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ: Монографія / С.А. Раков. – Х. : Факт, 2005. – 360 с.
  178. Рамський Ю.С. Інформаційне суспільство. Інформатизація освіти / Ю.С. Рамський // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.: зб. наукових праць. [Редкол.] – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова – 2004. – №7. – С. 334. – (Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання).
  179. Рамський Ю. С. Формування інформаційної культури особи — пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності / Ю.С. Рамський // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.: зб. наукових праць. [Редкол.] – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова – 2004. – №1(8). – С. 19-42. – (Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання).
  180. Реєстр програмних засобів навчального призначення // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – № 1. – С. 180-189.
  181. Реан А.А. Психология и педагогіка / А.А.Реан, Н.В.Бордовская, С.И.Розум. – СПб.: Питер, 2000. – 432 с. – (Серия "Ученик нового века").
  182. Рєзіна О. В. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Рєзіна. –– К. : Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – 2005. – 234 с.
  183. Рубинштейн С.Л. Основы общей педагогіки / С.Л.Рубинштейн. – [2-е изд.]. – М. : Педагогика, 1946. – 352 с.
  184. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори / С.Ф. Русова. – К.: Освіта, 1996. – 304 с.
  185. Савчик М.П. Вікова психологія: навч. посіб / М.П.Савчик, Л.П. Василенко. – Дрогобич : видавнича фірма «Відродження», 2001. – 287 с.
  186. . Савенков А.И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских способностей школьников / А.И. Савенков. – М. : Генезис, 2005. – 203 с.
  187. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок / В.І. Садкіна. – Х. : Вид. група "Основа", 2008. – 88 с. – (Серія "Золота педагогічна колекція").
  188. Сальникова І.І. Інформатика. Комплект засобів навчання в 7-9 класах 12-річної школи / І.І. Сальникова, Є.А. Шестопалов. – Шепетівка : "ПП Шестопалов", 2008. – 32 с.
  189. Сейдаметова, З. С. Класичні педагогічні методики в епоху Інтернету: глобалізація й індивідуалізація навчального процесу / З.С. Сейдаметова. - // Нові технології навчання : Наук.-метод. зб. / Ред. кол.: В.О. Зайчук, О.Я. Савченко, М.Ф. Дмитриченко. – К. : НМЦ ВО, 2002. – Вип. 33. – С. 88-93.
  190. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.
  191. Сиваков С. Перспективи переходу до інформаційного суспільства / Сергій Сиваков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://H.Ua/Story/40908/

  192. Кларин М. В. Технология обучения: идеал и реальность / М.В. Кларин. — Рига, «Эксперимент», 1999 г.—180 с.
  193. Системообразующая роль информатики в содержании школьного образования / [Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Лыскова В.Ю., Ракитина Е.А.]. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2000. – № 1. – С.43 – 47.
  194. Спиваковская А.С. Игра – это серьезно / А.С. Спиваковская. – М. : Педагогика, 1981.
  195. Співаковський О.В. Майбутнє шкільної інформатики. Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікативних технологій / О.В. Співаковський // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.: зб. наукових праць [Педрада]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова – 2005. – №3(10). – С. 226 -234. – (Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання).
  196. Сухомлинський В.А. Серце віддаю дітям / В.А. Сухомлинський. – К. : Радянська школа. – 1971.
  197. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология / Н.Ф. Талызина. – М. : Академия, 2000. – 288 с.
  198. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызина. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 344 с.
  199. Талызина Н. Ф. Теория поэтапного формирования умственных действий /Н. Ф. Талызина, П.Я. Гальперин. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. – 257с.
  200. Тим О’Рейли. Что такое Веб 2.0? / О’Рейли Тим [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-we-20.html?page==5

  201. Теплицький І. Інформаційна безпека як нова складова інформаційної культури /І. Теплицький, С. Семеріков // Рідна школа. – Київ : Видавниче підприємство "Деміур", 2006/ – № 2.– С.63-64.
  202. Увага дитини / [упоряд. С. Максименко, Л. Терлецькі, О Главник]. – К. : Главник, 2004. – 112 с.
  203. Учим и учимся с Веб 2.0. Быстрый старт. Руководство к действию / Быховский Я.С., Коровко А.В., Патаракин Е.Д. и др. – М. : Интуит.ру, 2007. – 95 с.
  204. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Ф. Уэбстер — М. : Аспект Пресс, 2004. — 400 с.
  205. Ушинський К.Д. Вибрані педагогічні твори / К.Д. Ушинський. – К. : Радянська школа. – 1949. – 280 с.
  206. Фелтон М. К. Подходы к аргументации при обучении критическому мышлению / М.К. Фелтон // Перемена. – 2005. – Том 6. – №4. – С 6-13.
  207. Филатов О.К. Основные направления информатизации современных технологий обучения / О.К. Филатов // Информатика и образование. – 1999. – №2. – С.2-6.
  208. Филатова Е. Тридесятое виртуальное царство или «путешествия юного героя в Интернете» / Евгения Филатова [Електронний ресурс] // Ваш личный Иетернет : Юнным пользователям. – Режим доступу : http://www.youinternet.ru/html/article4.htm.

  209. Формирование интереса к учению у школьников / [под ред. А.К. Марковой]. – М. : Педагогика, 1986. – 191 с.
  210. Франсуа-Марі Жерар, Ксав’є Роеж’єр. Як розробляти та оцінювати шкільні підручники / Франсуа-Марі Жерар, Ксав’є Роеж’єр; пер. з французької М. Марченко. – К. : К.І.С., 2001. – 352 с.
  211. Фурман О.А. Методи, прийоми та організаційні форми активного навчання / О.А. Фурман // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць [редкол.]. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Випуск 4(11). – 2006. – С.103-108. – (Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання).
  212. Тенденції методів електронного навчання / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elearningtech.blogspot.com/2008/09/training-method-trends.html.

  213. Триус Ю. Система формування інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів як важлива складова їх професійної підготовки / Ю.В. Триус. – Вісник Черкаського університету. Серія П
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины