LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ З УЧИТЕЛЯМИ В РЕГІОНІ
 • Альтернативное название:
 • ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-методической работе с учителями В РЕГИОНЕ
 • The number of pages:
 • 202
 • university:
 • УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ
 • The year of defence:
 • 2009
 • brief description:
 • УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ АПН УКРАЇНИ


  На правах рукопису  КАЧУР БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

  УДК 371.14: 371.2  ОРГАНІЗАЦІЙНО–ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ
  НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ
  З УЧИТЕЛЯМИ В РЕГІОНІ
  13.00.06 – теорія та методика управління освітою
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук

  Науковий керівник
  Олійник Віктор Васильович,
  доктор педагогічних наук, професор,
  член-кореспондент АПН України  Київ – 2009

  ЗМІСТ

  ВСТУП .................................................................................................................. 3
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРАКТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1.1. Аналіз нормативно-правової основи науково-методичної роботи з учителями .........................................................................
  10
  1.2. Концептуальні засади управління науково-методичною роботою з учителями на регіональному рівні ..............................
  37
  1.3. Наукове обґрунтування і зміст критеріальної основи оцінювання якості науково-методичної роботи в регіоні ...........
  58
  Висновки до першого розділу ............................................................................ 79
  РОЗДІЛ 2 НАУКОВІ ОСНОВИ ТА ПРАКТИЧНА АПРОБАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ (НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ)
  2.1. Обґрунтування та зміст моделі управління організацією науково-методичної роботи з учителями регіону ........................
  83
  2.2. Практичне втілення та експертна оцінка якості моделі організації науково-методичної роботи з учителями ..................
  104
  2.3. Шляхи підвищення ефективності управління науково-методичною роботою з учителями в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти ..............................................

  130
  ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 151
  ДОДАТКИ ............................................................................................................ 158
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 177


  ВСТУП

  Актуальність теми дослідження. Система освіти України нараховує велику кількість навчально-виховних закладів різного ступеня, рівня акредитації, змістовної спрямованості, адміністративної підпорядкованості та форм власності. Понад 22 тисячі з них формують основу моральних та інтелектуальних якостей громадянина України, необхідних для демократичного і соціально-економічного розвитку держави.
  Вирішення стратегічних суспільних завдань, визначених Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та іншими державними нормативно-правовими документами, в першу чергу залежить від професійно-фахових якостей педагогічних кадрів, рівня їх компетентності та її безперервного розвитку.
  Увага, яка приділяється у всьому світі неперервній професійній освіті, говорить про об’єктивну потребу і актуальність наукового та практичного вирішення цієї проблеми на сучасному рівні, що призвело до розробки так званого компетентісного підходу як одного з напрямів подальшого поглиблення і розвитку формування висококваліфікованих фахівців.
  Реалізація компетентнісного підходу в освіті має різні аспекти, види та форми здійснення, а також суб’єкти і об’єкти управління впровадженням положень цієї концепції. Серед них і такі історично виправдані й потужні системи, як післядипломна освіта педагогічних кадрів, науково-методична робота з учителями, організація та управління ними.
  Разом з тим, питання організації регіональної системи науково-методичної роботи з учителями, визначення педагогічних умов її ефективності та оптимальності управління нею з урахуванням потреб, проблем, особливостей та перспектив розвитку регіону, розроблені й висвітлені у науковій літературі, не повною мірою відповідають вимогам сьогоднішнього дня і потребують подальшого наукового осмислення та обґрунтування. Так само потребують теоретичного обґрунтування і практичної розробки шляхи подолання основних протиріч організації діяльності та управління регіональної системи науково-методичної роботи з учителями.
  Певні протиріччя мають місце між рівнями теоретичних обґрунтувань і підходів до науково-методичної роботи, її організації і управління, які традиційно існують в освіті, і необхідністю їх поглиблення, модернізації, розробки нових концепцій, що враховують сучасні соціально-економічні реалії в Україні, інтегративні процеси та взаємозбагачення педагогічної світової науки і практики. Все це обумовило вибір теми дослідження „Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні”.
  Дисертаційне дослідження виконано відповідно до планів НДР Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти і є складовою теми „Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти” Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (реєстраційний номер № 0106U002462).
  Тема дисертації затверджена вченою радою Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (протокол № 4 від 20.05.2006 року) та узгоджена бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 10 від 23.12.2008 року).
  Об’єкт дослідження – теоретичні надбання, досвід організації науково-методичної роботи з учителями в системі післядипломної педагогічної освіти.
  Предмет дослідження – наукові засади та організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні на компетентнісній основі.
  Мета дослідження полягає у розробці теоретично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи управління організацією науково-методичної роботи з учителями в регіоні.
  Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність забезпечення організаційно – педагогічних умов здійснення науково-методичної роботи з учителями зросте за таких засад: 1) регіональної спрямованості професійної діяльності вчителів на основі оволодіння компетентностями в галузі педагогіки та історії краю; 2) професійно-кваліфікаційної інтеграції та диференціації; 3) управління спільним та координованим моніторингом науково-методичної роботи та її результатів в усіх ланках післядипломної педагогічної освіти регіону.
  На досягнення мети дослідження та відповідно до висунутої гіпотези було визначено вирішення таких завдань:
  1. Проаналізувати стан розробленості проблеми дослідження у науковій літературі та нормативних документах.
  2. Здійснити структурно-функціональний аналіз і теоретично обґрунтувати наукові засади організації науково-методичної роботи з педагогами в регіоні на компетентнісній основі.
  3. Виявити та науково обґрунтувати систему принципів, педагогічних умов та систему критеріїв оцінки ефективної організації науково-методичної роботи з учителями в регіоні.
  4. Розробити і здійснити експертну оцінку дієвості узагальненої моделі організації науково-методичної роботи з учителями в регіоні.
  5. Виробити практичні рекомендації щодо удосконалення організації науково-методичної роботи з учителями в регіоні як складової системи післядипломної педагогічної освіти.
  Методологічну основу дисертаційного дослідження становлять: теорія пізнання; теорія соціального управління; методологія системного аналізу та теорія відкритих систем; діалектична теорія про загальний зв'язок, взаємообумовленість, цілісність явищ об’єктивної дійсності; особистісно-діяльнісний та особистісно-розвивальний підходи до розгляду системи післядипломної педагогічної освіти; андрагогічний підхід, який дозволяє враховувати особливості навчання дорослих у процесі організації науково-методичної роботи з учителями.
  Теоретичну основу дослідження становлять: теоретичні засади управління освітою (В.П.Андрущенко, В.Г.Кремень, В.І.Луговий, В.К.Майборода та ін.); концептуальні положення щодо організації та розвитку системи післядипломної педагогічної освіти (В.І.Бондар, Г.А.Дмитренко, І.П.Жерносек, В.І.Маслов, В.В.Олійник та ін.); наукові засади управління навчальними закладами та підготовки керівників навчальних закладів (А.М.Алексюк, В.І.Бондар, Ю.В.Васильєв, С.У.Гончаренко, Л.І.Даниленко, Г.В.Єльникова, В.І.Маслов, В.С.Пікельна та ін.); психолого-педагогічні теорії особистості та розвитку її в процесі діяльності (Б.Г.Ананьєв, С.П.Бачарова, Л.С.Виготський та ін.); концептуальні положення компетентнісного підходу у процесі професійної педагогічної освіти та науково-методичної роботи з педагогічними кадрами (Н. Бібік, Л.М. Ващенко, О.Я. Савченко та ін.).
  Для розв’язання завдань дисертаційної роботи було застосовано комплекс методів дослідження: аналіз філософської, управлінської, педагогічної та психологічної літератури ─ для визначення стану дослідження проблеми, структури та змісту науково-методичної роботи з учителями, особливостей її регіональної організації та визначення місця у системі післядипломної педагогічної освіти; теоретичне моделювання ─ для розробки динамічної моделі організації науково-методичної роботи з учителями в регіоні; анкетування, спостереження, співбесіди, експертна оцінка, методи незалежних характеристик та самооцінки ─ для виявлення ефективності організації науково-методичної роботи з учителями та дієвості узагальненої моделі; математичні методи обробки даних ─ для аналізу та інтерпретації результатів.
  Експериментальна база дослідження. Експериментальна робота проводилася на базі Університету менеджменту освіти АПН України, Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, районних методичних кабінетів Закарпатської області, дванадцяти загальноосвітніх навчальних закладів. Дослідженням було охоплено 280 педагогічних працівників, у тому числі в експертних оцінках взяли участь 77 осіб, з них: 25 – керівники та викладачі інститутів післядипломної педагогічної освіти, 23 – керівники та методисти районних методичних кабінетів, 29 – керівники шкіл і голови шкільних методичних об’єднань вчителів.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що у дисертаційній роботі:
  – уперше в умовах ринкових перетворень і реформування освіти України науково обґрунтовано сутність науково-методичної роботи з учителями в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти; виокремлені напрями і завдання регіональної системи науково-методичної роботи з педагогічними працівниками; визначено та охарактеризовано структуру, функції та її зміст, виявлено і науково обґрунтовано принципи та умови управління організацією науково-методичної роботи з учителями в регіоні; розроблено систему критеріїв оцінки ефективності організації науково-методичної роботи з учителями в регіоні; створено і теоретично обґрунтовано узагальнену модель управління організацією науково-методичної роботи з учителями в регіоні;
  – удосконалено технологію використання у практиці експертного оцінювання педагогічного явища методу експертних оцінок шляхом введення до наукового обігу поняття «дидактична експертиза», яке відображає поєднання самооцінки експертів з оцінкою узагальненої моделі;
  – набула подальшого поглиблення наукових положень компетентнісного і синергетичного підходів до організації та здійснення науково-методичної роботи з учителями класифікація функцій регіональної системи науково-методичної роботи.
  Практичне значення дослідження полягає у розробці і впровадженні технології діагностики та моніторингу ефективності науково-методичної роботи з учителями; визначенні педагогічних умов її організації з урахуванням регіональних особливостей; формулюванні практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління науково-методичною роботою з учителями як складової системи післядипломної педагогічної освіти. Розроблено і впроваджено новий спецкурс „Організація науково-методичної роботи з учителями”.
  Матеріали та результати дослідження можуть бути використані керівниками освіти, керівниками навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти у практичній діяльності з організації науково-методичної роботи в регіоні, викладачами та методистами інститутів післядипломної педагогічної освіти і районних методичних кабінетів у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівниками шкіл у процесі управлінської діяльності.
  Основні положення і практичні рекомендації щодо вдосконалення управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні впроваджувалися у діяльність трьох обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти Закарпатської (довідка № 03/3-04/67 від 18.12.2008 року), Хмельницької (довідка № 180 від 3.03.2009 року), Івано-Франківської (протокол № 1 від 29.01.2009 року) областей, шести районних методичних кабінетів та дванадцяти загальноосвітніх навчальних закладів Закарпатської області (довідка № 01-19/81 від 15.01.2009 року).
  Особистий внесок здобувача. Ролі особистості в управлінні науково-методичною роботою в освітніх закладах присвячено працю „В. В. Бурч – ¬-гуманіст, освітянин, художник.” – Ужгород: Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2004. – 56 с. У роботі, опублікованій у співавторстві, „Концептуальні положення О.В.Духновича про вчителя та диференціацію навчання” //Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. „Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах”, 25-26 лютого 2003 року, м. Ужгород. – Ужгород, 2003. – С. 233-235.) дисертант одноосібно досліджує педагогічні погляди О.В.Духновича на організацію і керівництво навчально-виховним процесом на фоні широкого демократичного руху ХIХ ст. і вказує на їх актуальність і використання в сучасній школі. У спільній роботі ”Григорій Ващенко про концепцію структури освіти в самостійній Україні” //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Педагогіка. Соціальна робота”. – Вип. 5. - 2002. - С. 71-76/ дисертант аналізує концепцію Г.Ващенка про структуру освіти в незалежній Україні. Відзначається необхідність використання цих ідей в управлінні навчально-виховним процесом у сучасній школі. У роботі „Освіта Закарпаття”. – Ужгород: Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2009.– 490 с. дисертант розглядає форми і методи управління науково-методичною роботою у закладах освіти на Закарпатті.
  Апробація результатів дослідження здійснювалася на семінарах керівників Обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (2003 р. м.Ужгород, 2005 р. м. Київ, 2006 р. м. Харків, 2007 р. м. Ужгород, 2008 р. м. Біла Церква), на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: „Проблеми післядипломної освіти педагогів”, 2002 р. м. Ужгород, „Соціально-педагогічні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах”, 2003 р. м.Ужгород, „Правовий статус національних меншин”, 2003 р. м.Ужгород, „Особистісно зорієнтоване навчання та виховання як одна з основних концепцій розвитку особистості в умовах навчально-виховного закладу культурологічного та культуротворчого спрямування, 2004 р. м.Ужгород, „Проблеми післядипломної освіти педагогів – андрагогіка : основи теорії та технології навчання дорослих”, 2006 р. м. Ужгород, „Проблеми післядипломної освіти педагогів: інновації в сучасній освіті”, 2008р. м.Ужгород, „Карпатська Україна в контексті українського державотворення”, 2009 р. м. Ужгород; на обласних науково-практичних конференціях 2003 р. м.Ужгород, 2004 р. м. Хуст, 2006 р. м.Рахів, 2007 р. м.Берегово, 2008 р. м.Ужгород.
  Публікації. Основні результати дослідження відображено у 7 наукових публікаціях. Серед них 4 у співавторстві, 3 – одноосібні статті у фахових виданнях.
  Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, двох розділів, висновків після розділів, загальних висновків, 6 додатків, списку використаних джерел (265 найменувань), 2 таблиць, 4 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 202 сторінки, основний текст займає 157 сторінок.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  Проведене дисертаційне дослідження дозволило на теоретичному та практичному рівнях вирішити актуальну наукову проблему підвищення ефективності організації науково-методичної роботи з учителями регіону. Отримані в процесі дослідження результати підтверджують гіпотезу, покладену в її основу, а реалізовані мета й завдання дослідження дають змогу зробити наступні висновки:
  1. Проблеми науково-методичної роботи з педагогічними працівниками нині висуваються до складу найбільш актуальних, оскільки саме цей вектор системи післядипломної педагогічної освіти може забезпечити реальну безперервність професійного розвитку та підвищення компетентності і професіоналізму вчителя упродовж усієї його педагогічної діяльності. Разом з тим, реальна практика організації науково-методичної роботи з учителями свідчить про формальний підхід до добору змісту, форм і методів її здійснення. Як засвідчив проведений у ході дисертаційного дослідження констатувальний експеримент, надмірна централізація системи післядипломної педагогічної освіти, яка розпочалася ще за радянських часів, призвела до фактичної втрати регіональної специфіки науково-методичної роботи з вчителями, вилучення опори на регіональні традиції навчання й виховання, нехтування особливостями життя регіону, району, школи та освітніх потреб конкретних педагогічних працівників і педагогічних колективів, що не могло не позначатися на якості освітніх послуг, які надаються в усіх регіонах країни.
  У науковій літературі вченими і практиками значна увага приділялася визначенню сутності, місця і ролі науково-методичної роботи в системі безперервної професійної освіти педагогічних працівників. Найчастіше її визначали як один з компонентів системи підвищення кваліфікації, що реалізується у міжкурсовий період; як компонент організаційної структури управління освітнім процесом в системі професійної освіти педагогів; як форму вивчення й впровадження досягнень передового педагогічного досвіду і як структурну ланку системи безперервної освіти. Питання організації регіональної системи науково-методичної роботи з вчителями, її розбудови на основі регіональних традицій, особливостей і потреб у науковій літературі розроблені фрагментарно. Невирішеними залишилися питання, які пов’язані зі створенням та функціонуванням системи професійного розвитку вчителів на основі оптимального поєднання наукової та методичної роботи з педагогічними працівниками та врахування у її змісті регіональної (районної, місцевої) специфіки для забезпечення найбільшої ефективності.
  2. Науково-методична робота з педагогами регіону розглядається нами як складова регіональної системи післядипломної педагогічної освіти, яка, у свою чергу, також є системою та має відповідні системні ознаки. Визначено її головну мету, яка полягає у забезпеченні підвищення рівня професійної компетентності кожного вчителя й педагогічного колективу в цілому та розвитку професійної майстерності педагогів регіону на основі впровадження новітніх досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду та освітніх інновацій, а основні завдання цієї системи спрямовані на забезпечення й науково-методичний супровід змісту післядипломної педагогічної освіти (на обласному, районному та шкільному рівнях); створення умов для різнобічного професійного розвитку педагогів і надання їм методичної допомоги у практичної діяльності; розробку та впровадження нових прогресивних методик і технологій навчання та виховання учнів; стимулювання інноваційності у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та конкретних вчителів регіону.
  У дисертації здійснено структурно-функціональний аналіз системи науково-методичної роботи з учителями в регіоні і визначено, що реалізація цілей і завдань науково-методичної роботи з педагогічними працівниками регіону здійснюється через її інституційну структуру, компоненти якої взаємопов’язані й відображають особливості кожного з рівнів системи науково-методичної роботи – регіонального, районного та шкільного. У зв’язках компонентів структури простежується певна ієрархічність, певний розподіл функцій та підлеглість шкільної ланки – районній, а районної – регіональній ланці науково-методичної роботи з педагогічними працівниками. Така підлеглість вказує на єдність цілей, завдань, принципів та управління навчально-методичною роботою з педагогами регіону.
  У дисертації також визначено, що структура змісту науково-методичної роботи з педагогами в регіоні включає такі компоненти: когнітивний, аксіологічний, комунікативний, праксеологічний. Інституційна структура та структура змісту системи науково-методичної роботи з вчителями в регіоні реалізуються такими її функціями: розвивально-мотивувальною, інформаційно-оцінювальною, пошуково-дослідницькою, колекційною, комунікативною, прогностичною. Це дало можливість конкретизувати поняття «організація науково-методичної роботи в регіоні» як внутрішньо упорядковану систему взаємодії між методичними службами області, району, навчального закладу, яка забезпечує реалізацію основних функцій науково-методичної роботи з педагогами й спрямована на досягнення спільної мети – удосконалення навчально-виховного процесу в навчальних закладах регіону та безперервного професійного розвитку педагогічних працівників регіону, що забезпечуватиме неухильне зростання якості й доступності освіти в регіоні.
  3. Доведено, що однією з важливіших складових процесу управління науково-методичною роботою з педагогами регіону є визначення рівня ефективності її організації, що відображує органічне поєднання двох її частин – наукової та методичної роботи, набуті педагогами у процесі професійного розвитку компетентності та продуктивний рівень науково-методичної діяльності регіону як результат оптимального використання загальнопедагогічних та регіональних умов у процесі післядипломної педагогічної освіти. З цією метою виявлено і обґрунтовано такі основні критерії ефективності організації науково-методичної роботи з педагогами регіону: 1) концептуально-цільова спрямованість науково-методичної роботи в регіоні; 2) оптимальність форм організації науково-методичної роботи в регіоні; 3) актуальність та інформаційна насиченість змісту науково-методичної роботи з педагогами в регіоні; 4) впливовість науково-дослідної роботи на практичну педагогічну діяльність в регіоні та її потрібністю. Критерії були конкретизовані в показниках, а для кожного з показників визначено характеристики, які відображують специфіку науково-методичної роботи на рівні школи, району, області.
  4. Спираючись на результати структурно-функціонального аналізу системи науково-методичної роботи з вчителями в регіоні та теоретичне обґрунтування наукових засад її організації, у ході дисертаційного дослідження визначено основні принципи організації науково-методичної роботи, які відображують діалоговий характер післядипломної педагогічної освіти та є орієнтованими не лише на вчителів, а й на осіб, які забезпечують поєднання наукової та методичної складових у процесі професійного розвитку педагогів. До таких принципів належать: у науковій роботі – концептуальна прозорість; науковий пошук та обґрунтування особливостей конкретної ситуації, яка створюється у процесі професійного розвитку вчителів; посилення регіонального компонента при формуванні навичок дослідження; створення банку наукових і технологічних пропозицій; у методичній роботі – позбавлення рецептурності; перенесення акцентів у результатах моніторингу із вказівного на рекомендуючий стиль, надання варіантів вибору; створення умов для опанування народно-педагогічними підходами, вивчення місцевих традицій із залученням слухачів до цього процесу; діалогово-пошуковий підхід до виявлення ефективності навчально-виховного процесу на компетентнісній основі. Виходячи з означених принципів, розроблено та науково обґрунтовано узагальнену модель організації науково-методичної роботи з вчителями, в основу якої покладено органічне поєднання наукової та методичної її складових. Компетентнісна основа побудови науково-методичної роботи стала ключовою в реальному поєднанні визначених у моделі інтегративних (встановлення спільної компетентнісної площини управлінської та виконавської ланок; розвинена культура педагогічного мислення; синтез інтенціональної та діяльнісної мотивації вчителя; утвердження світоглядної позиції педагогів як єдності державних і національних освітніх тенденцій) і диференційних (регіональне спрямування вивчення педагогічного досвіду; розвиток адаптаційних і творчих можливостей вчителів; розвинена аксіологічна та почуттєва культура вчителів) педагогічних умов опанування цією єдністю з метою досягнення продуктивного рівня науково-методичної діяльності регіону як результату оптимального використання загальнопедагогічних і регіональних умов у процесі професійного розвитку вчителів. Взаємовплив складових моделі обумовлює її сукупні системні властивості статичного і динамічного характеру, тому вони представлені як єдине ціле з точки зору структури і динаміки розвитку процесу організації науково-методичної роботи на трьох, зазначених нами, рівнях післядипломної педагогічної освіти (шкільному, районному, регіональному), що обумовило можливість визначення розробленої нами моделі як узагальненої.
  5. Перевірка правомірності та практичної придатності узагальненої моделі здійснювалася шляхом експертних оцінок. До числа експертів були залучені представники трьох ланок системи післядипломної педагогічної освіти: регіональної (керівники, викладачі та методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти), районної (керівники та методисти районних методичних кабінетів), шкільної (керівники шкіл і голови шкільних методичних об’єднань вчителів). Усього в експертизі узагальненої моделі організації науково-методичної роботи з вчителями в регіоні взяло участь 77 експертів, які були розподілені на дві групи: перша – викладачі, методисти та голови шкільних методичних об’єднань вчителів; друга – керівні працівники інститутів післядипломної освіти, районних методичних кабінетів і шкіл. Експертна оцінка здійснювалася у два етапи. Перший етап включав спецкурс «Організація науково-методичної роботи з учителями», який складався з трьох лекційних та двох тренінгових занять і передбачав ознайомлення експертів із сутністю узагальненої моделі та вироблення на основі експертного оцінювання і самооцінювання спільних підходів щодо її реалізації. У процесі практичних занять експертами першої групи була запропонована функціональна модель, а експертами другої групи – управлінська модель науково-методичної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти, які деталізували окремі складові узагальненої моделі та дозволили визначити ставлення експертів до її впливу на регіональну систему науково-методичної роботи з учителями. Таким чином, введено до наукового обігу поняття «дидактична експертиза», яке відображує поєднання самооцінки експертів з оцінкою запропонованої моделі у практиці експертного оцінювання педагогічного явища.
  Другий етап експертизи узагальненої моделі включав оцінку експертами різних характеристик цієї моделі, зокрема: загальну оцінку моделі; оцінку структури узагальненої моделі; оцінку змісту діяльності; оцінку критеріального виміру моделі. Для визначення узгодженості відповідей експертів. результати їх відповідей були формалізовані й за допомогою методів математичної обробки даних виведені множинні коефіцієнти кореляції та конкордації, значення яких дозволило стверджувати, що думки експертів стосовно запропонованих для оцінки характеристик узагальненої моделі були узгодженими.
  6. Регіональний підхід до науково-методичної роботи з учителями, який втілений в узагальненій моделі і тлумачиться нами більш широко, ніж національний або етнічний, визначено центральною концептуальною специфікою проведеного дослідження. На його основі сформульовано комплекс рекомендацій з реалізації умов і впровадження узагальненої моделі поєднання наукової та методичної роботи з учителями в регіоні, що спирається на різні компетентності управлінців, викладачів інститутів післядипломної освіти, методистів району, керівників шкіл, самих вчителів. Виявлено три магістральні шляхи реалізації педагогічних умов здійснення сучасної науково-методичної роботи з учителями: синтез структурного та динамічного варіантів узагальненої моделі; впровадження узагальненої моделі єдності наукової та методичної роботи з учителями в синергетичному ракурсі; державна спрямованість поєднання наукової та методичної роботи з учителями. Доведено, що виявлені шляхи мають розгалуження у вигляді соціальних та індивідуальних (професійно-педагогічних) шарів, які поєднуючись на синергетичній основі стали підгрунттям для формулювання практичних рекомендацій щодо впровадження узагальненої моделі у таких трьох напрямках: врахування регіональних і місцевих особливостей професійної діяльності вчителів; професійно-кваліфікаційна диференціація та індивідуалізація науково-методичної роботи з вчителями; спільний та координований моніторинг перебігу пропонованої узагальненої моделі науково-методичної роботи та її результатів у всіх ланках післядипломної педагогічної освіти, а також у системі управління освітою. У свою чергу, ефективність застосування означених практичних рекомендацій значною мірою залежить від певних управлінських дій, які мають ґрунтуватися на логічній побудові діалогу між усіма суб’єктами науково-методичної роботи: вчителями, методичними працівниками, викладачами системи вищої і післядипломної педагогічної освіти та керівниками освіти.
  Виконана дисертація не вичерпує всіх питань досліджуваної теми Подальшими напрямками наукових досліджень цієї проблеми могли би бути:
  • Інноваційна діяльність учителя як умова якісного втілення єдності його практичної та наукової роботи.
  • Співвідношення готовності та перешкод у поєднанні наукової та методичної складових педагогічної діяльності.
  • Визначення та аналіз пріоритетів у процесі поєднання наукової та методичної роботи вчителя.
  • Співвідношення соціальних та особистих критеріїв ефективного поєднання наукової та практичної діяльності вчителя.
  • Методи перетворення соціальних чинників педагогічної діяльності в професіографічні.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абашкіна Н. В. Професійна освіта в зарубіжних країнах : порівняльний аналіз / Н. В. Абашкіна, О. І. Авксентьєва, Р. І. Антонюк, Т. М. Десятов, Н. О. Корсунська ; АПН України ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. — 2-ге вид. — К. : Вибір, 2002. — 322с. 12.
  2. Активные методы обучения в системе непрерывного образования: межвуз. сб. науч. тр. – Л. : ЛБИ, 1991. – 101 с.
  3. Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / Центр. Ін-т удосконалення вчителів ; редкол. : С. В.Крисюк (відпов. ред.) та ін. – К., 1990. – Ч. І. – 63 с.
  4. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике
  / Ш. А. Амонашвили. – М. : Издат. Дом Шалвы Амреашвили, 2001. – 463 с.
  5. Афанасьев В. Г. Общество : системность, познание и управление
  / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1981. – 432 с.
  6. Бабанский Ю. К. Методика работы в школе : организация и управление / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1970. – 170 с.
  7. Багаева И. Д. Учителю о профессионализме педагогической деятельности и путях его формирования / И. Д. Багаева. – Усть-Каменогорск : Усть-Каменогор. гос. пед. ин-т, 1988. – 97 с.
  8. Баженова Л. В. Инвариантная модель научно-методической подготовки руководителя учреждения образования в системе повышения квалификации / Л. В. Баженова // Сб. науч. тр. ДонГАУ «Социальный менеджмент и управление информационными процессами» : серия «Государственное управление». – Т. 11. – Вып. 5. – Донецк : ДонГАУ, 2001. – С. 74–80.
  9. Барбіна Є. С. Теоретико-методологічні аспекти формування педагогічної майстерності / Є. С. Барбіна //Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : ХДПУ, 2002. – Вип. 32, ч. І. – С. 10–13.
  10. Бебченко О. В. Формування духовної культури вчителя в процесі післядипломної освіти : авторефер. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01
  / О. В. Бебченко. – Одеса, 1995. – 23 с.
  11. Безпалько В. П. Слагаемые педагогической технологии
  / В. П. Безпалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
  12. Бех І. Д. Виховання сучасної вузівської молоді / І. Д. Бех // Філософія освіти ХХІ ст. : проблеми, пошуки і перспективи : зб. наук. пр. – К. : Знання, 2000. – С. 23–24.
  13. Бешелев С. Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев. – М. : Статистика, 1980. – 230 с.
  14. Биков В. Ю. Сучасні чинники розвитку системи освіти України
  / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання : [електр. ресурс] / В. Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2008. – № 3(7). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em7/emg.html.
  15. Блауберг И. В. Юдин Э. Г. Становление и сущность системного похода / И. В. Блауберг, Є. Г. Юдин. – М. : Наука, 1973. – 268 с.
  16. Богданова І. М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя / І. М. Богданова. – О. : Маяк, 1998. – 284 с.
  17. Бодалев А. А. Личность и общение : избр. труды / А. А. Бодалев. –
  М. : Педагогика, 1983. – 272 с.
  18. Болсун С. А. Розвиток педагогічної техніки вчителя в процесі підвищення кваліфікації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04
  / С. А. Болсун. — К., 2002. — 21 с.
  19. Бондар В. І. Підвищення ефективності дидактичної підготовки педагогічних кадрів / В. І. Бондар // Рад. школа. – 1986. – № 7. – С. 88–91.
  20. Бондарь В. И. Повышение эффективности подготовки директора школы к управлению процессом обучения : дисс. … д-ра пед. наук : 13.00.01
  / В. И. Бондарь. – К., 1986. – 343с.
  21. Браже Т. Г. Современная аттестация учителей : цели и тенденции
  / Т. Г. Браже // Педагогика. – 1995. – № 3. – С. 69–73.
  22. Валицкая А. П. Современные стратегии образования : варианты выбора / А. П. Валицкая // Педагогика. – 1997. – № 2. – С. 3–8.
  23. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону : моногр. / Л. М. Ващенко. – К. : Видав. об’єднання “Тираж”, 2005. – 380 с.
  24. Ващенко Н. М. Управление учебным процессом в системе повышения квалификации / Н. М. Ващенко. – К. : Вища шк., 1987. – 154 с.
  25. Вербицкий А. А. Новая образовательная парадигма и контекстное обучение : моногр. / А. А. Вербицкий. – М., 1999. – 346 с.
  26. Вершловский А. В. Становление андрагогики как науки и как учебного предмета / А. В. Вершловский // Методист. – 2002. – № 2. – C. 17.
  27. Взаимосвязь теории и практики в процессе подготовки и повышения квалификации педагогических кадров : сб. науч. тр. / под ред.
  Ю. Н. Кулюткина, Г. Флаха, С. Г. Вершловского. – М. : Изд-во АПН СССР, 1990. – 102 с.
  28. Виненко В. Г. Последипломное образование педагога : [содерж. образования в системе повышения квалификации работников образования]
  / В. Г. Виненко // Педагогика. – 1999. – № 3. – C. 73–79.
  29. Вітюк В. В. Розвиток професійно-особистісних якостей вчителів-предметників у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед.
  наук : 13.00.04 / В. В. Вітюк. – К., 2000. – 19 с.
  30. Вульфсон Б. Л. Последипломное образование в развитых странах
  / Б. Л. Вульфсон // Педагогика. – 1993. – № 3. – С. 86–92.
  31. Вяткин Л. Г. Развитие познавательной самостоятельности и творческой активности педагога : учеб. пособие / Л. Г. Вяткин, А. Б. Ольнева. — Саратов : Научная книга, 2001. — 198 с.
  32. Гаргай В. Б. Повышение квалификации учителей в США : социально-психологический подход / В. Б. Гаргай // Педагогика. – 1992. – №7/8. –
  С. 102–109.
  33. Гаргай В. Г. О повышении квалификации учителей на Западе
  / В. Г. Гаргай // Педагогика. – 1992. – № 5/6. – С. 117–119.
  34. Герчикова В. В. Современное высшее образование : функции, реализация, перспективы / Вера Васильевна Герчикова ; под ред. В. З. Когана ; Новосибир. электротехн. ин-т связи им. Н. Д. Псурцева. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 1988. — 163 с.
  35. Гершунский Б. С. Педагогическая прогностика : методология, теория, практика / Б. С. Гершунский. – К. : Вища шк., 1986. – 197 с.
  36. Гоммонай В. Педагогічна освіта на Закарпатті / В. Гоммонай,
  В. Росул, П. Ходанич. – Ужгород : Гранжа, 2003. – 112 с.
  37. Гоммонай В. В. Школа та освіта Закарпаття / В. В. Гоммонай,
  В. В. Росул, М. І. Талапканич. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-видав. відділ Закарпат. комітету у справах преси та інформації, 1997. – 248 с.
  38. Гранюк Л. О. Технологія створення модульних програм підвищення кваліфікації вчителів /Л. О. Гранюк. – К. : УІПКККО, 1995. – 49 с.
  39. Даниленко Л. І. Теоретико-методологічні засади управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. І. Даниленко. – К., 2005. – 42 с.
  40. Данилова Г. С. Обгрунтування моделі методиста управління післядипломною освітою педагогічних кадрів : наук. - метод. посіб.
  / Г. С. Данилова – К.: УІПКККО, 1995. – 46 с. перенести після 43
  41. Данилова Г. С. Деятельность заведующего кабинетом института усовершенствования учителей по организации непрерывного повышения квалификации педагогов : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01
  / Г. С. Данилова. – Л., 1990. – 16 с. перенести після 44.
  42. Данилова Г. С. Критерії оцінки діяльності методистів ІУВ
  / Г. С. Данилова // Методичну роботу – на рівень сучасних вимог / під ред.
  С. В. Крисюка, Г. С. Данилової, Г. С. Карпової. – К. : ЦІУВ, 1991. – С. 11–34.
  43. Данилова Г. С. Методичні служби України : проблеми управління, професійна підготовка : навч.-метод. посіб. / Г. С. Данилова. – К. : ІЗМН, 1997. – 256 с. перенести після 39 (42 та 43)
  44. Данилова Г. С. Управління процесом становлення професійної компетентності методиста / Г. С. Данилова. – К. : УІПКККО, 1995. – 80 с.
  45. Дарманський М. М. Соціально-педагогічні умови управління освітою в регіоні / М. М. Дарманський. – Хмельницький : Поділля, 1997. – 384 с.
  46. Демчук В. С. Педагогические основы повышения эффективности учебного процесса на ФПК организаторов народного образования (повышение квалификации руководителей школ) : автореф дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. С. Демчук. – К., 1986. – 24 с.
  47. Деркач А. А. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости личности / А. А. Деркач, Л. Э. Орбан.– М., 1995. – 208с.
  48. Джордж Ш. Учасники фостерного процесу : міжнародне порівняльне дослідження / Ш. Джордж, Н. ван Авденговен. – IFCO, Нідерланди, 2002. – 129 с.
  49. Дикань В. С. Рефлексивний підхід у теорії і практиці підготовки майбутніх педагогів в університетах США (педагогічний аспект) : автореф. дис.. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. С. Дикань. — К., 1999. — 20 с.
  50. Дробьязко П. И. Исследование научно-педагогических проблем организации повышения квалификации учителей (на материале Украинской ССР) : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 /П. И. Дробьязко. – К., 1975. – 29 с.
  51. Дьяченко Б. А. Розвиток професіоналізму молодого вчителя в системі післядипломної освіти : автореф. дис.. ... канд. пед наук : 13.00.04
  / Б. А. Дьяченко. – К., 2000. – 19 с.
  52. Елькина В. А. Совершенствование повышения квалификации руководителей методических объединений как фактор активизации методической работы с педагогическими кадрами : автореф. дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01 / В. А. Елькина. – Челябинск, 1990. – 24 с.
  53. Єрмола А. М. Організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами району : метод. реком. керівникам освіти
  /А. М. Єрмола. – Харків, 1998. – 45 с.
  54. Єрмола А. М. Організація науково-методичної роботи на діагностичній основі / А. М. Єрмола // Освіта і управління. – 1997. – Т. 1. – № 4. – С. 48–52.
  55. Єрмола А. М. Система науково-педагогічної роботи інформаційно-методичних центрів з учителями загальноосвітніх навчально-виховних
  закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / А. М. Єрмола. – Х., 1998. – 18 с.
  56. Жерносек І. П. Науково - методична робота в навчальних закладах системи загальної середньої освіти / І. П. Жерносек. — К., 2000. — 122 с.
  57. Жерносек І. П. Науково-методична робота в середніх загальноосвітніх навчальних закладах / І. П. Жерносек. — К. : ВІПОЛ, 2002. — 88 с.
  58. Жерносек І. П. Науково-методична робота відділу освіти
  / І. П. Жерносек // Рідна школа. – 1997. – № 7/ 8. – С. 31–51.
  59. Жерносек І. П. Організація методичної роботи в школі
  / І. П. Жерносек. – К. : ІСДО, 1995. – 107 с.
  60. Жерносек І. П. Підготовка студентів педагогічних університетів (інститутів) до участі в науково-методичній роботі школи : спецкурс
  / І. П. Жерносек. – К., 1996. – 16 с.
  61. Жерносек І. П. Удосконалення науково-методичної роботи в сучасних загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях / І. П. Жерносек. – К., 2001. — 202 с.
  62. Жерносек І. П. Організація відділом освіти науково-методичної роботи в районі : навч.- метод. посіб. для системи підвищення кваліфікації керівних і метод. працівників освіти / І. П. Жерносек, В. З. Колібабчук. — К., 2001. — 100 с. перенести після 58.
  63. Жерносєк І. П. Науково - методична робота в загальноосвітній школі : навч. -метод. посіб. / І. П. Жерносек. — К., 1998. — 158 с. перенести після 55
  64. Жупанин С. І. В. В. Бурч – гуманіст, освітянин, художник (до 85- річчя В. В. Бурча) / С. І. Жупанин, Б. М. Качур, В. В. Химинець. – Ужгород : Інформ.-видавн. центр ЗІППО, 2004. – 56 с.
  65. Загвязинский В. И. Проектирование региональных образовательных систем / В. И. Загвязинский // Педагогика. − 1999. — № 5. — С. 8–13.
  66. Закарпаття в енциклопедії українознавства / ред. та упоряд. Василь Маркусь. – Ужгород : Гражда, 2003. – 212 с.
  67. Закон України “Про освіту” // Педагогічна газета України “Освіта”. – 1991. – 25 червня.
  Про освіту : Закон України від 23 трав. 1991 р. № 1060–ХІІ : [із змін. і доп.] // Освіта України. Збірник Законів : довідкове вид. / за ред. С. О. Борисенка. – Х., 2008. – С. 3–46. поставити за алфавітом
  68. Закон України “ Про вищу освіту “ –Інформаційно-правовий центр “КСИЛОН”- Харків, 2002.-59с.
  Про вищу освіту : Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2984–ІІІ // Освіта України. Збірник Законів : довідкове вид. / за ред. С. О. Борисенка. – Х., 2008. – С. 188–259. поставити за алфавітом
  69. Зевина А. Н. Научно-педагогические основы системы повышения квалификации учительских и руководящих кадров школы (на материале деятельности органов народного образования г. Москвы) : автореф дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01 / А. Н. Зевина. – М., 1977. – 20с.
  70. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И. А. Зимняя. – М. : Исслед. центр. пробл. качества подгот. специалистов, 2004. – 40 с. – (Серия : Труды методологического семинара "Россия в Болонском процессе: проблемы, задачи, перспективы").
  71. Змеев С. И. Андрагогика : основы теории и технологии обучения взрослых / С. И. Змеев. – М. : ПЕРСЭ, 2003. – 208 с.
  72. Змеев С. И. Основы андрагогики : учеб. пособие для вузов
  / С. И. Змеев . − М. : Флинта : Наука, 1999. – 150 c.
  73. Змеев С. И. Технология обучения взрослых : учеб. пособие для студентов вузов / С. И. Змеев. − М. : Academia, 2002. – 126 c.
  74. Зубко А. М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. М. Зубко. — К., 2002. — 22 с.
  75. Зубко А. М. Підготовка керівників навчальних закладів до впровадження інновацій / А. М. Зубко // Управління якістю професійної освіти : зб. наук. праць. – Донецьк : ТОВ “Лебідь”, 2001. – С. 322–326.
  76. Интеграция методической (научно-практической) работы системы повышения квалификации кадров : матер. науч.- практ. конф., 21 февраля
  2002 г. – Челябинск : Изд-во ИИУМЦ, 2002. − 126 c.
  77. Інноваційні технології в освіті : VIII науково-практична конференція вчителів, 21 квітня 2001 р. / Асоціація навчальних закладів України недержавної форми власності; Народна українська академія ; В. І. Астахова (ред.кол.). — Х., 2001. — 118 с.
  78. Каган М. С. Мир общения : проблема межобъективных отношений
  / М. С. Каган. – М. : Политиздат, 1988. – 319 с.
  79. Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание : избранные статьи / М. С. Каган. – Л. : Изд-во Ленинград. Гос. ун-та, 1991. – 384 с.
  80. Кальницька К. О. Мотивація педагога до підвищення професійної кваліфікації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / К. О. Кальницька. — К., 1999. — 20 с.
  81. Каневская М. Е. О роли направленности личности в успешности учения детей / М. Е. Каневская // Психол. наука и образование. – 2000. − № 1. − С. 64–70.
  82. Капченко О. Л. Діяльність районних відділів народної освіти з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні (1945 − 1990 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Л. Капченко. – К., 1999. – 190 с.
  83. Качур Б. М. Принципи оптимального поєднання наукової та методичної роботи з учителями у регіональній системі післядипломної педагогічної освіти / Б. М. Качур // Обрії. – 2008. – Вип. 2 (27). – С. 52–55.
  84. Качур Б.М. Структура науково-методичної роботи з вчителями в регіоні // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Збірник наукових праць. Випуск 45. – Запоріжжя, 2007. – с. 172 – 179.
  85. Качур Б. М. Функції науково-методичної роботи з вчителями регіону / Б. М. Качур // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 46. – С. 48–56.
  86. Киселева О. О. Формы организации обучения в высшей школе
  /О. О. Киселева. – Петропавловск – Камчатский : Изд-во КГПУ, 2001. – 55 с.
  87. Князева Е. Н. Синергетика как новое мировоззрение : диалог с
  И. Пригожиным / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – № 2. – С. 3–20.
  88. Козлова О. Г. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01
  / О. Г. Козлова. — К., 1999. — 20 с.
  89. Коломинський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту
  / Н. Л. Коломинський. – К. : МАУП, 1996. – 176 с.
  90. Коменский Я. А. Сочинения : [пер. с латин. и чеш.]
  / Я. А. Коменский ; [отв. ред. и сост. А. Л. Субботин ; вступ. ст.
  Д. И. Чижевского; Рос. акад. наук, Ин-т философии]. – М. : Наука, 1997 – 476 с.
  91. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий підхід та українські перспективи : бібліотека з освітньої політики /за заг. ред.
  О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
  92. Конаржевский Ю. А. Педагогический анализ учебно-воспитательного процесса и управления школой / Ю. А. Конаржевский. – М. : Педагогика, 1986. – 144 с.
  93. Конаржевский Ю. А. Что нужно знать директорам школ о системах и системном подходе : учеб. пособие / Ю. А. Конаржевский. – Челябинск : Челяб. гос.пед. н-т, 1986. – 135 с.
  94. Кондаков М. И. Теоретические основы школоведения
  / М. И. Кондаков. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с.
  95. Краевский В. В. Повышение квалификации педагогических кадров
  / В. В. Краевский // Педагогика. – 1992. – № 7/8. – С.55–58.
  96. Красовицький М. Ю. Підвищення кваліфікації вчителів : досвід США / М. Ю. Красовицький // Рідна школа. – 1997. – № 5. – С.78–80.
  97. Крисюк С. В. Розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1944-1995 рр.) / В. В. Крисюк. – Львів, 1997. – 207 с.
  98. Крисюк С. В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів України (1917-1941 рр.) / С. В. Крисюк. – К. : УІПКККО, 1995. – 174 с.
  99. Кричевский В. Ю. Очерки истории и теории управления образованием / В. Ю. Кричевский. – СПб. : СПбГУПМ, 2001. – 166 с.
  100. Кричевский В. Ю. Принципы разработки профессиограммы директора школы / В. Ю. Кричевский // Проблемы повышения профессиональной квалификации руководящих кадров школ
  / под ред. Е. П. Тонконогой. – М. : Просвещение, 1987. – С. 30.
  101. Леднев В. С. Научное образование: развитие способностей к научному творчеству / В. С. Леднев.- М. : МГАУ, 2001. – 119 с.
  102. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. –304 с.
  103. Лившиц В. Я. Модель развивающейся педагогической деятельности как основа совершенствования процесса повышения квалификации преподавателей : автореф. дисс. … канд. пед. наук / В. Я. Лившиц. – М., 1991. –24 с.
  104. Лобейко Ю. А. Научные основы творческого развития педагога в системе послевузовского образования / Ю. А. Лобейко. — М. : АПК и ПРО Минобразования РФ, 2000. — 271 с.
  105. Лобейко Ю. А. Творческое развитие педагога в системе послевузовского образования /Ю. А. Лобейко. – М. : АПК ПРО Минобразования РФ, 1999. – 152 с.
  106. Лозовая В. И. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта : метод. реком. / В. И. Лозовая, Н. А. Можаева,
  А. Н. Петрова, А. В. Троцко. – Харьков, 1985. – 20 с.
  107. Луговий В. І. Управління освітою : навч. посіб. / В. І. Луговий. – К. : Вид-во УАДУ, 1997. – 302 с.
  108. Макагон Е. В. Формування готовності педагога до пошукової діятельності в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Е. В. Макагон. – К., 1998. – 18 с.
  109. Макацария Г. В. Современный студент: (социол. пробл. обучения и воспитания в высш. шк.) / Г. В. Макацария, В. Т. Лисовский. — Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1982. — 367 с.
  110. Малахов Н. Д. Нововведения в региональном управлении образованием / Н. Д. Малахов // Педагогика. – 1996. – № 4. С. 27.
  111. Мамардашвили М. Этика мышления / М. Мамардашвили. – М. : Моск. шк. полит. исслед., 2001. – 412 с.
  112. Манушин Э. А. Проблемы последипломного образования
  / Э. А. Манушин // Педагогика. – 1996. – № 1. – С. 124–125.
  113. Мармаза О. І. Система підвищення функціональної компетентності керівників загальноосвітніх закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01
  / О. І. Мармаза. – К., 1998. – 252 с.
  114. Маслов В. И. Теория и методика организации непрерывного повышения квалификации руководителей школ : учеб. пособие / В. И. Маслов. – К. : МНО УССР, 1990. – 259 с.
  115. Маслов В. И. Теория и методика педагогического руководства непрерывным повышением компетентности директора школы : автореф. дисс. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / В. И. Маслов. – К., 1991. – 48 с.
  116. Менеджмент сферы образования : планирование работы методической службы на основе профессиональных потребностей работников образования : сб. науч. тр. – Самара : ИПК работ. образов., 1994. – 44 с.
  117. Методическая работа в школе : организация и управление / под ред. Ю. К. Бабанского. – М., 1988. – 185 с.
  118. Методична робота в школі. – К. : Рад. школа, 1958. – 130 с.
  119. Методичні основи удосконалення організації навчального процесу. – Х. : Основа, 1999. – 51 с.
  120. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя
  / Л. М. Митина. – М., 1998. –
  121. Мільто Л. О. Формування творчої індивідуальності майбутнього вчителя в процесі професійної педагогічної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. О. Мільто. – К., 2001. – 20 с.
  122. Мороз О. Г. Профессиональная адаптация молодого учителя
  / О. Г. Мороз. – К., 1998. – 233 с.
  123. Морозов А. В. Креативная педагогика и психология : учеб. пособие / А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. – М. : Академ. Проект, 2004. – 560 с.
  124. Набока Л. Я. Підготовка методистів до впровадження оновленого змісту освіти в системі підвищення кваліфікації : автореф дис. ... канд. пед.
  наук : 13.00.04 / Л. Я. Набока. – К., 1997. – 24 с.
  125. Наумець О. М. Рівневий підхід до курсового підвищення кваліфікації вчителів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Наумець. – К., 1998. – 179 с.
  126. Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи
  / І. А. Зязюн (ред.) ; АПН України. Ін-т пед. і психол. проф. освіти. – К. : Віпол, 2000. – 636 с.
  127. Непрерывное образование научно-педагогических кадров : концепция и практика реализации / под ред. В. С. Соколова, Ю. А. Кудрявцева. – М. : Просвещение, 1994. – 80 с.
  128. Непрерывное образование : методология и практика / под ред.
  А. А. Вербицкого. – М. : Знание, 1990. – 114 с. поміняти місцями з поперерднім
  129. Ничкало Н. Г. Методичні проблеми безперервної професійної освіти / Н. Г. Ничкало // Психологічні проблеми безперервної професійної освіти : наук.-метод. зб. / ред. кол. Зязюн І.А. та ін. – К., 1994. – С. 22–26.
  130. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / уклад. :
  В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1999. .
  131. Новикова В. И. Психолого-педагогические аспекты многоуровневого образования / В. И. Новикова. – Тверь, 1997.
  132. О мерах по улучшению работы методологических семинаров в деле повышения мировоззренческой и профессиональной подготовки педагогических работников : приказ М-ва просвещения УССР № 66 от
  6 апр. 1979 г. // Зб. наказів та інструкцій МО УРСР. – 1979. – № 12. – С. 31 – 32.
  133. О путях повышения уровня методологической культуры педагогических кадров. – К. : ЦИУУ, 1988. – 70 с.
  134. О реализации системного подхода к работе с педагогическими кадрами методическим кабинетом Днепродзержинского гороно Днепропетровской области : решение совета ЦИУУ от 24 июня 1984 г. – К. : ЦИУУ, 1984. – 14 с.
  135. О руководстве внутришкольной методической работой. – К. : ЦИУУ, 1987. -16 с.
  136. О руководстве внутришкольной методической работой. – К.: ЦИУУ, 1988. -10 с.
  137. Олійник В. В. Безперервна освіта / В. В. Олійник // Світло. – 2000. – №3 (17). – С. 11–15.
  138. Олійник В. В. Методичні та організаційні засади реформування післядипломної освіти України / В. В. Олійник // Управління якістю професійної освіти : зб. наук. праць. – Донецьк : ТОВ “Лебедь”, 2001. –
  С. 23–26.
  139. Олійник В. В. Організація дистанційного навчання
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины