LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСІБ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЕМОЦІЙНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ
 • The number of pages:
 • 221
 • university:
 • ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • Державний заклад
  «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО»

  на правах рукопису

  БАБЧУК ОЛЕНА ГРИГОРІЇВНА

  УДК: 159.9+179.9+159.942.5  ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСІБ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЕМОЦІЙНОСТІ

  19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник
  доктор психологічних наук,
  професор
  Саннікова Ольга Павлівна  Одеса – 2012


  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4
  ВСТУП 7
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ 13
  1.1. Підходи до розуміння толерантності в історичному та сучасному контекстах 13
  1.2. Структура толерантності як властивості особистості 41
  1.3. Властивості особистості, що супроводжують прояви толерантності 51
  1.4. Толерантність і емоційність у індивідуально-психологічному вимірі 57
  ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 63
  РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ОСІБ З РІЗНИМ ТИПОМ ЕМОЦІЙНОСТІ 67
  2.1. Зміст та етапи емпіричного дослідження індивідуально-психологічних особливостей толерантності 67
  2.2. Психодіагностичний інструментарій, що досліджує толерантність у контексті рис особистості 72
  2.2.1. Короткий огляд методик, спрямованих на діагностику характеристик толерантності 72
  2.2.2. Теоретичний конструкт «Тест-опитувальника якісних показників толерантності» 77
  2.2.3. Результати апробації методики, спрямованої на діагностику якісних показників толерантності 82
  2.3. Методики діагностики психологічних властивостей особистості, гіпотетично пов’язаних із толерантністю 85
  ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 89
  РОЗДІЛ ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТІ 91
  3.1. Дослідження психологічних особливостей толерантності у співвідношенні із певними властивостями особистості 91
  3.1.1. Результати кореляційного аналізу між показниками толерантності, що діагностуються різними методиками 92
  3.1.2. Аналіз взаємозв’язків між показниками толерантності і показниками товариськості та емпатії 96
  3.1.3. Кореляційні зв’язки між показниками толерантності та факторами особистості (за Р. Кеттеллом) 102
  3.1.4. Специфіка співвідношення показників толерантності та емоційності108
  3.2. Результати факторного аналізу 115
  3.3. Диференціально-психологічний аналіз толерантності 120
  3.3.1. Психологічні особливості товариськості у осіб із різним типом толерантності 123
  3.3.2. Особливості проявів толерантності у специфіці емпатії 130
  3.3.3. Специфіка факторної структури особистості (за Р. Кеттеллом) толерантних і інтолерантних осіб 137
  3.4. Прояви толерантності осіб із певними типами емоційності 150
  ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 168
  ВИСНОВКИ 175
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 178
  ДОДАТКИ 204
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


  п/п Умовні позначення Назви показників
  Якісні показники толерантності (за авторською методикою)
  1 ЕТ Емоційний показник толерантності
  2 КТ Когнітивний показник толерантності
  3 ПТ Поведінковий показник толерантності
  4 ЗПТ Загальний показник толерантності
  Індекс толерантності
  5 ЕнТ Етнічна толерантність
  6 СТ Соціальна толерантність
  7 ТРО Толерантність як риса особистості
  8 ІТ Індекс толерантності
  Загальна комунікативна толерантність
  9 НІ Неприйняття, нерозуміння іншої людини
  10 ВСЕ Використання себе як еталону при оцінці інших людей
  11 КО Категоричність, консерватизм в оцінках інших людей
  12 НПП Неприховування відношення до партнера спілкування
  13 ПП Прагнення перевиховати партнерів
  14 ППС Прагнення підігнати партнера під себе
  15 НП Невміння прощати іншим помилки
  16 НД Нетерпимість до дискомфорту, створеного іншими
  17 НПІ Невміння пристосовуватися до особистості інших
  18 ЗКТ Загальна комунікативна толерантність
  Тест-опитувальник емпатії
  19 ЕЕ Емоційна емпатія
  20 КЕ Когнітивна емпатія
  21 ДЕ Дійова емпатія
  22 ПЕ Предиктивна емпатія
  23 ЗПЕ Загальний показник емпатії
  Тест-опитувальник товариськості
  24 ПС Потреба у спілкуванні
  25 Ін Ініціативність
  26 Ш Широта спілкування
  27 Л Легкість у спілкуванні
  28 У Усталеність у спілкуванні
  29 В Виразність
  Фактори особистості
  30 A А+ афектотімія – А− сизотімія
  31 C С+ сила «Я» – С − слабкість «Я»
  32 E Е +домінантність – Е− покірність
  33 F F+ безпечність – F − озабоченість
  34 G G+ сила “Зверх – Я” – G −слабкість “Зверх – Я”
  35 H Н+ соціальна сміливість – Н− соціальна боязкість
  36 I І+ чутливість – І− низька чутливість
  37 L L+ підозрілість – L− довірливість
  38 M М+ мрійливість – М− практичність
  39 N N+ проникливість – N− наївність
  40 O О+ схильність до почуття провини – О− самовпевненість
  41 Q1 Q1+ радикалізм – Q1− консерватизм
  42 Q2 Q2+ самодостатність – Q2− залежність від групи
  43 Q3 Q3+ високий самоконтроль – Q3− низький самоконтроль
  44 Q4 Q4+ фрустрованість – Q4− нефрустрованість
  45 Q І Q ІІ+ екстраверсія – Q ІІ− інтроверсія
  46 Q ІІ Q І+тривожність – Q 1− емоційна стабільність
  47 Q ІІІ Q ІІІ + кортикальна живість – Q ІІІ − сензитивність
  48 Q ІV Q ІV + незалежність – Q ІV − покірність
  Чотирьохмодальнісний тест-опитувальник емоційності
  49 Р «Радість»
  50 Г «Гнів»
  51 С «Страх»
  52 П «Печаль»
  ВСТУП
  Актуальність дослідження. В умовах інтеграції, політичного й релігійного плюралізму, переструктуризації світового співтовариства все гостріше постають питання безконфліктної взаємодії між людьми. Вочевидь українське суспільство також переживає зазначені трансформаційні процеси, висуваючи певні вимоги до особистості, її властивостей, що допомагають людині бути стійкою в умовах стрімких змін оточуючого середовища. Тому в психологічній науці та практиці актуальною стає потреба в різнобічному осмисленні толерантності як феномена прийняття та розуміння навколишнього середовища.
  У сучасній психології зазначена проблема вивчається в контексті дослідження особистісної обумовленості суспільної свідомості (В. О. Лабунська, С. Д. Максименко, Т. П. Скріпкіна), міжетнічної взаємодії та міжкультурної комунікації (Ф. С. Бацевіч, С. К. Бондирєва, О. Б. Євтух, Л. П. Ільченко, А. П. Садохін, О. Б. Скуратова, Г. У. Солдатова, І. А. Стернін), педагогічної взаємодії та взаємовідносин у малих групах (Є. Ю. Клєпцова, Я. Л. Коломинський, Є. І. Ляска, О. С. Матієнко, С. М. Ярмійчук), соціально-психологічної стійкості (Ф. Ю. Василюк, С. Ю. Головін, А. В. Зімбулі, В. М. Золотухін, Ю. А. Іщенко, О. Р. Лурія, В. О. Петрицький), комунікативної сфери особистості (О. Г. Асмолов, Л. С. Банах, В. В. Бойко, С. К. Бондирєва, Б. С. Гершунський, О. А. Грива, М. А. Джерелієвська, Л. П. Журавльова, А. Г. Скок), в контексті професійної підготовки (О. А. Грива, О. П. Саннікова, Ю. В. Тодорцева, О. Я. Чебикін). Окремим напрямком психологічних досліджень є вивчення толерантності до невизначеності (А. І. Гусєв, Є. Г. Луковицька, П. В. Лушин, Н. В. Шалаєв) та фрустраційної толерантності (А. М. Большакова, Л. М. Мітіна, Ю. В. Попик, О. О. Холодова).
  Поряд зі спробами визначити сутність толерантності вивчаються також особистісні якості людини, що супроводжують прояви означеного феномена (Л. М. Дробіжева, Д. В. Зинов’єв, Л. І. Рюмшина, Ю. В. Тодорцева, Т. В. Углова).
  У зарубіжній психології багато досліджень тематично близькі до проблематики толерантності. Це роботи з проблем стресостійкості і соціальної адаптації (С. Кобейса, Р. Х. Раге, Т. Х. Холмс); механізмів і проявів агресії (А. Басс, Л. Берковіц, Х. Хєкхаузен); національної, релігійної і расової нетерпимості, ксенофобії (Т. Адорно, Г. Айзенк, М. Боуен, Т. Нельсон); механізмів емпатії (Е. Еріксон, К. Роджерс) тощо.
  Актуальним є також вивчення не тільки загальних закономірностей толерантності, але й її індивідуально-психологічних проявів. Це потребує пошуку підґрунтя задля вивчення відмінностей у проявах толерантності. В якості такого підґрунтя нами обрана емоційність як властивість, що бере участь у регуляції діяльності та спілкування, як системоутворюючий чинник, що обумовлює структуру властивостей особистості (А. Є. Ольшаннікова, І. В. Пацявічюс, О. П. Саннікова).
  Усе зазначене обумовило вибір теми дослідження «Особливості толерантності осіб з різними типами емоційності».
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконане в межах наукової програми кафедри загальної та диференціальної психології, що входить до тематичного плану Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського «Теоретико-методологічні засади дослідження типового та індивідуального в структурі особистості професіонала» (номер держреєстрації № 0109V000193). Тему дослідження затверджено вченою радою Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (протокол № 6 від 25 січня 2007 р.) та узгоджено за рішенням Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 2 від 27 лютого 2007 р.). Автором досліджувались індивідуально-психологічні прояви толерантності у осіб із різними типами емоційності.
  Метою роботи є дослідження індивідуально-психологічних особливостей толерантності у осіб з різними емоційними диспозиціями.
  Завдання дослідження:
  1. Здійснити теоретико-методологічний аналіз проблеми толерантності, уточнити психологічну сутність та специфіку феномена, вивчити його структуру та компонентний склад показників.
  2. Теоретично виявити спектр рис особистості, що супроводжують різні прояви толерантності; обґрунтувати вибір емоційності в якості основи дослідження індивідуально-психологічних характеристик толерантності.
  3. Розробити програму емпіричного дослідження та комплекс психодіагностичних процедур спрямованих на вивчення толерантності та рис особистості гіпотетично пов’язаних з її показниками.
  4. Вивчити психологічні особливості осіб, які розрізняються якісно-кількісним поєднанням показників толерантності.
  5. Дослідити індивідуально-психологічні особливості толерантності у осіб, які розрізняються за емоційністю.
  Об’єктом дослідження є толерантність як властивість особистості та її індивідуально-психологічні прояви.
  Предмет дослідження – показники толерантності, емоційності, риси особистості, що супроводжують різні прояви толерантності.
  Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано: 1) теоретичні (аналіз та систематизація теоретичних підходів та емпіричних результатів, що містяться у наукових літературних джерелах); 2) емпіричні (бесіда, спостереження, тестування); 3) математико-статистичні методи (t-критерій Стьюдента (SPSS 13.0 for Windows)); використовувався кількісний аналіз (кореляційний і факторний), а також якісний аналіз даних (метод «асів», «профілів»).
  Психодіагностичний комплекс склали як традиційні, стандартизовані психодіагностичні методики, так і спеціально розроблені задля означеної мети:
  а) для дослідження толерантності були використані: методика діагностики загальної комунікативної толерантності В. В. Бойко; «Індекс толерантності» Г. У. Солдатової із співавторами. Крім того, відповідно до вимог психометрики задля вивчення якісних компонентів толерантності було створено (у співавторстві з науковим керівником) оригінальний «Тест-опитувальник якісних показників толерантності»;
  б) з метою вивчення певних рис особистості, гіпотетично пов’язаних із толерантністю використовувалися: «Чотирьохмодальнісний тест-опитувальник емоційності», «Тест-опитувальник товариськості», «Тест-опитувальник емпатії», що розроблені О. П. Санніковою; «16-факторний особистісний опитувальник» Р. Кеттелла.
  В емпіричному дослідженні, яке було проведене на протязі 2008-2010 років, приймали участь студенти різних факультетів Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Вибірку дослідження склали 407 осіб у віці від 18 до 40 років. Окремо вибірка стандартизації тест-опитувальника складала 203 особи.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  - вперше толерантність розглядається як складна властивість особистості, в структурі якої серед її різнорівневих характеристик виділяються якісні, що відображають сутність даного феномена; експліковані й описані якісні компоненти толерантності: емоційний, когнітивний та поведінковий; виявлені типи толерантності із високим, або низьким рівнем загального показника та якісно-кількісним поєднанням її вихідних показників; вивчені психологічні особливості особистості представників виявлених типів, їх характеристики; досліджена індивідуально-психологічна специфіка толерантності у осіб із різними типами емоційності;
  - розширено та поглиблено знання про психологічну сутність толерантності; уточнено зміст зазначеного феномена у контексті його взаємозв’язків з певними властивостями особистості; доповнено уявлення про психологічний портрет толерантної та інтолерантної особистості;
  - набуло подальшого розвитку уявлення про толерантність як властивість особистості та про її індивідуально-психологічні прояви.
  Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у виборі та обґрунтуванні системи методів і методик, спрямованих на діагностику показників толерантності, рис особистості, взаємопов’язаних з нею, та емоційності. Дана система включає як традиційні методики і процедури, що відповідають вимогам валідності та надійності, так і оригінальну методику, спеціально створену для діагностування якісних показників толерантності, результати апробації якої засвідчують можливість її використання в дослідницьких та практичних цілях.
  Матеріали роботи були використані у процесі підготовки майбутніх фахівців в межах окремих тем курсів «Загальна психологія», «Психологія особистості», «Основи психології та педагогіки», «Соціальна психологія», «Диференціальна психологія», «Психодіагностика».
  Основні результати дослідження були впроваджені у навчальний процес в Одеському національному політехнічному університеті (акт № 4 від 28.09.2011р.), в Одеській Державній Академії будівництва та архітектури (акт № 08-02-1943 від 04.10.2011р.), в Севастопольському міському гуманітарному університеті (акт № 49 від 10.10.2011р.).
  Особистий внесок автора в роботах, що були виконані у співавторстві. Автором узагальнено стан проблеми, систематизовано теоретичні дані, що пояснюють структуру толерантності, виокремлено компонентний склад її показників; взято участь у розробці концепції методики, здійснено постановку проміжних дослідницьких завдань на різних етапах створення та апробації методики; самостійно зібрано емпіричні дані, проведено математично-статистичну обробку, інтерпретацію та обговорення отриманих результатів.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідались на Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток особистості професіонала в умовах соціально-освітніх трансформацій суспільства: теорія і практика» (Одеса, 2007), на Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія особистості: теорія, досвід, практика» (Одеса, 2007, 2009), на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми життєвої кризи» (Ніжин, 2011), на ІІ Всеукраїнському психологічному конгресі, присвяченому 110 річниці від дня народження Г. С. Костюка (Київ, 2010), на V науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Психологічні проблеми сучасності» (Львів, 2008), на засіданнях кафедри загальної та диференціальної психології (2005-2011) та наукового семінару Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (2011).
  Публікації. Результати дослідження представлено в 9 публікаціях: 5 статей, які опубліковано в наукових фахових виданнях України; 1 авторське свідоцтво; 3 тези наукових конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи складає 221 сторінки комп’ютерного тексту. Основний текст – 168 сторінок. Робота містить 19 таблиць, 8 рисунків, 4 додатка, що розміщені на 16 сторінках. Список використаних джерел включає 266 найменувань, що представлені на 26 сторінках.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ
  Теоретико-емпіричне дослідження особливостей толерантності в осіб із різними типами емоційності призвело до таких результатів:
  1. Теоретично встановлено, що толерантність є властивістю особистості, яка проявляється у здатності розуміння, прийняття «іншого» із визнанням його прав на власну позицію, думку, індивідуальність, у готовності активно взаємодіяти зі світом у позитивному напрямку. Оскільки природа толерантності має багато проявів, починаючи з психофізіологічного і включаючи духовний рівень, її доцільно досліджувати, спираючись на положення континуально-ієрархічного підходу до структури особистості. З позицій цього підходу толерантність є складною властивістю, що по-різному проявляється на всіх рівнях особистісної структури.
  2. На основі аналізу літературних джерел експліковані та описані якісні компоненти толерантності: 1) емоційний компонент – емоції, які визначають прийняття іншої людини, підтримують інтерес і позитивне ставлення до оточуючих; 2) когнітивний компонент – уявлення, нейтральні або позитивні думки, які дозволяють розуміти іншу людину і приймати її; 3) поведінковий компонент – прояви такої поведінки, при якій оточуючі почувають себе комфортно і вільно у виборі своєї позиції. Толерантна особистість демонструє позитивне ставлення до інших і таку поведінку, яка не порушує їх прав.
  3. На основі теоретичного аналізу літератури виявлений певний спектр властивостей, який супроводжує прояви толерантності. Серед таких властивостей особистості найбільш вагомими є товариськість, емпатія, ряд характерологічних та темпераментальних характеристик особистості. Вивчено зв’язок між толерантністю та емоційністю.
  4. Для діагностики компонентів толерантності згідно з вимогами психометрики розроблено (у співавторстві) оригінальний «Тест-опитувальник якісних показників толерантності». Позитивні результати апробації свідчать про достатню його надійність і валідність, що підтверджує можливість використання в дослідницьких та практичних цілях.
  5. Кореляційний аналіз дозволив встановити характер взаємозалежності між різнорівневими показниками толерантності, взаємозв’язки з релевантними для її прояву властивостями особистості та якісними характеристиками емоційності. У результаті факторного аналізу показників властивостей особистості, що вивчалися, виділено чотири фактори: «інтолерантність», «незалежність - слабкість “Зверх – Я”», «толерантність – гнів», «сміливість – печаль».
  6. Виявлено типи толерантності за якісно-кількісним поєднанням її показників та описано їх психологічні характеристики. Встановлено, що толерантні особистості характеризуються активністю товариськості (високою потребою, легкістю, широтою, ініціативністю, помірно вираженими усталеністю і виразністю спілкування); високим рівнем емпатії; відрізняються від інтолерантних довірливістю, добродушністю і відкритістю, силою «Я», соціальною сміливістю, відсутністю схильності до почуття провини (впевненістю в собі), самодостатністю і незалежністю, а також екстраверсією та емоційною стійкістю. Інтолерантні особистості мають низьку потребу в спілкуванні; їх товариськість характеризується вузькістю контактів з оточуючими, обмеженістю соціального простору, вибірковістю, достатньо вираженою усталеністю спілкування; у них слабко розвинена здатність до емпатії, особливо до когнітивних та предикативних її проявів. Такі особи характеризуються силою “Зверх – Я”, суворістю, практичністю, прихильністю до порядку, консерватизмом; схильністю до домінування, при цьому конформні.
  З’ясовано психологічні особливості емоційного, когнітивного, поведінкового типів толерантності, що виявляються у специфіці емпатії, товариськості та ряду характерологічних та темпераментальних характеристик особистості.
  7. Особи із різним типом емоційності відрізняються між собою специфікою толерантності, тобто якісно-кількісним поєднанням її показників. Особам із емоційною диспозицією «радість» властивий достатній рівень вираженості всіх показників толерантності. Це характеризує їх як осіб, що здатні приймати інших людей такими, якими вони є, виявляти уважність і інтерес до індивідуальності іншого, ураховувати його життєву позицію, погляди і поведінку у процесах соціальної взаємодії. Протилежна тенденція виявлена у осіб з домінуванням від’ємних емоцій - у представників типів: «гнів», «гнів-печаль», «радість-гнів», «страх-печаль», «гнів-страх-печаль». Їх характеризує схильність до зневаги, емоційного неприйняття іншого та категоричність в оцінках його поведінки, невміння прощати оточуючим їх помилки. Отже, емоційність певним чином зумовлює індивідуально-психологічні прояви толерантності особистості.
  8. Перспективами розробки даної проблеми є вивчення формально-динамічних і змістовних характеристик толерантності, її індивідуально-типологічних особливостей, а також впровадження програм корекції та розвитку толерантності.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абакумова И. В. О становлении толерантной личности в поликультурном образовании / И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков // Вопросы психологии. – 2003. – № 3. – С. 78-82
  2. Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека/ Лев Михайлович Аболин - Казань: изд-во Казанского Университета, 1987.- 262с.
  3. Аболин Л.М. Эмоциональная устойчивость в напряжённой деятельности, её психологические механизмы и пути повышения: дис. … доктора психологических наук: 19.00.01/ Лев Михайлович Аболин-Казань, 1988. - 415с.
  4. Абульханова К.А. Российская проблема свободы, одиночества, смирения/ Ксения Александровна Абульханова//Психологический журнал, 1999.- Т. 20. -№5.- С. 5-14.
  5. Адорно Т. Исследование авторитарной личности/ Адорно Теодор/ [под общей редакцией д. филос. н. В. П. Култыгина]. - М.; Серебряные нити, 2001.- 416с.
  6. Акимова М.К. Толерантность как компонент коммуникативной компетентности педагогов [Электронный ресурс] // Акимова М.К., Галстян О.А./ Психологические исследования: электрон. науч. журн., 2010. N 3(11). URL: http://psystudy.ru (дата обращения: чч.мм.20гг). 0421000116/0026.
  7. Аксельрод А. 201 способ сказать «Нет» изящно и веско / [Пер. с англ.] / Алан Аксельрод, Джим Хольти - Челябинск Урал, 1999г. - 189 с.
  8. Алексеева Е.В. Проявление ответственности подростков в совладании с жизненными проблемами : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13/ Алексеева Елена Вячеславовна.: Санкт-Петербург, 2002 - 187 c.
  9. Алексеева Е.В. Психологические основы толерантности учителя / Е.В. Алексеева, С.Л. Братченко // Монологи об учителе. – СПб.: СПбАППО, 2003. – С. 165-172.
  10. Анастази А. Психологическое тестирование/Анна Анастази, Сьюзан Урбина – СПб: Питер, 2001. – 688с.
  11. Андреева Г.М. Зарубежная социальная психология ХХ столетия. Теоретические подходы : [Учеб. пособие для вузов] / Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А.- М.: Аспект Пресс, 2002. – Гл.ІV, С. 161-164
  12. Асмолов А.Г. Толерантность: различные парадигмы анализа/ Александр Григорьевич Асмолов// Толерантность в общественном сознании России.- М., 1998.- С. 15-20.
  13. Асмолов А.Г. Толерантность: от утопии – к реальности / А.Г. Асмолов // На пути к толерантному сознанию; [отв. ред. А.Г. Асмолов]. – М.: Смысл, 2000. – С. 4-8.
  14. Асмолов А.Г. Практическая психология и проектирование вариативного образования в России: от парадигмы конфликта – к парадигме толерантности. Текст. // А.Г. Асмолов// Вопр. психологии. – 2003. - № 4. – С.3-12.
  15. Асташова Н.А. Проблема воспитания толерантности в системе образовательных учреждений/ Н.А. Асташова/ Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика): Сб.научн.-метод.ст. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2003 - 2 изд., стереотип - С. 74-85.
  16. Асташова Н.А. Учитель: проблема выбора и формирование ценностей/ /Надежда Александровна Асташова. - М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО "МОДЭК", 2000. - 272с.
  17. Бабчук О.Г. Прояв якісних особливостей толерантності в специфіці емпатії / О. Г. Бабчук: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Індивідуально-психологічні якості особистості майбутніх психологів, та їх динаміка у період професійної підготовки»], (Одеса, 20 травня 2010 р.) / МОН України, ПНПУ імені К.Д.Ушинського. – Одеса: СМИЛ, 2010. – С.119-122.
  18. Байбородова Л.В. Воспитание толерантности у школьников (методика воспитательной работы в школе): учебно-методическое пособие / Байбородова Л.В., Ковальчук М.А., Рожков М.И. – Ярославль: Академия развития; Академия Холдинг, 2003. – 192с.
  19. Банах Л. С. Комунікативна толерантність / інтолерантність студентів ЗДІА / Л. С. Банах, І. А. Ільчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2009. - Вип. 36. - C. 166 - 179.
  20. Баранов Г. В. Философия: словарь понятий [Текст] : учеб. пособие для студентов (аспирантов) гумантар., соц., экон. специальностей / Баранов Геннадий Владимирович - М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. - Изд. 4-е, стер. - Омск : Сфера, 2006. - 196 с.
  21. Батаршев А.В. Многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла: Практическое руководство / Батаршев А.В. – М.: ТЦ Сфера, 2002.–96 с.
  22. Бахтин М.М. К философии поступка /М.М. Бахтин//Философия и социология науки и техники: Ежегодник 1984-1985. - М.: 1986.- 249 с.
  23. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества/ Бахтин Михаил Михайлович – М., 1979. – 353с.
  24. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації/ Ф.С. Бацевич. – К.: Довіра, 2007. – 205с.
  25. Бачинин В.А. Философия: Энциклопедический словарь /В.А. Бачинин - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. - 288с.
  26. Безюлева Г. В. Толерантность в пространстве образования : учеб. пособие / Г. В. Безюлева, С. К. Бондарева, Г. М. Шеламова. – М. : Московский соц.-психологич. ин-т, 2005. – 152 с.
  27. Бондырева, С.К. Толерантность : введение в проблему / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. –М. : Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж : Изд-во НПО «МОДЭК»,2003. – 240 с.
  28. Бейль П. Исторический и критический словарь /Пьер Бейль - М.: «Мысль», 1968.- [Cерия Философское наследие] -Т.2 – 510с.
  29. Белоусова Р.В. Індивідуально-типові особливості комунікативної креативності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Р.В. Бєлоусова; — Одеса, 2004. — 19 с.
  30. Бернадська Л.В. Виховання толерантності в учнів 5-7 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Л.В. Бернадська. – Київ, 2009. – 20с.
  31. Большакова А.Н. Фрустрационная толерантность как составляющая психологической готовности пожарных к профессиональной деятельности в экстремальных условиях : Дис... канд. психол. наук: 19.00.09 / Большакова Анастасия Николаевна ; Харьковский военный ун-т. - Х., 2000. - 191 л.
  32. Блинова О.Є. Психологічні умови толерантності студентів у міжетнічній взаємодії / Олена Євгенівна Блинова // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова: зб. наукових праць. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – № 26 (50). – Ч.1. – С.166-170. – (Серія № 12: Психологічні науки).
  33. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком/ Алексей Александрович Бодалев - М.: Изд-во Моск. Ун-та 1982.- 200с.
  34. Бодалев А. А. Личность и общение (избранные труды) / Алексей Александрович Бодалев - М., Педагогика 1983 – 272с.
  35. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других /Виктор Васильевич Бойко - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996. – 472с.
  36. Бойко В.В. Психоэнергетика /Виктор Васильевич Бойко – СПб.: Питер, 2008 ––416с. (Серия «Краткий справочник»)
  37. Большой энциклопедический словарь. [Редкол.: А.М. Прохоров (гл. ред.) и др. — 2-е изд., перераб. и доп.] — М.: Большая рос. энцикл.; СПб: Норинт., 1997. — 1456 с.: ил.
  38. Большой толковый психологический словарь. В 2-х томах / Ребер Артур - М.: Вече, АСТ, 2000 - Т. 2. – 560 с.
  39. Большой толковый медицинский словарь. Основные термины и понятия/ Билич. Г.Л. –М.: Вече, АСТ, 2001 г. - 589 с.
  40. Большой толковый словарь русского языка / [под ред. С.А.Кузнецова] - СПб, 2000. – 1536с.
  41. Борсук И. В. Терпимость и веротерпимость в контексте педагогики / И.В. Борсук // Мир образования - образование в мире.-2007. - № 3. – С. 133-142.
  42. Братченко С.Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты /Братченко Сергей Леонидович // Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии - М., 1997. С.201-222.
  43. Братченко С.Л. Психологические основания исследования толерантности в образовании /С. Л. Братченко // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. – Красноярск, 2003. – С. 104–117.
  44. Бринза І. В.. Особливості переживання професійної кризи у осіб з різним типом емоційності. : дис... канд. наук: 19.00.01 / Ірина Вячеславівна Бринза – К., 2000.- 233с.
  45. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика [Учебник для вузов]/ Леонид Фокович Бурлачук – СПб.: Питер, 2006 – 351с.
  46. Василенко І.А. Психологічні особливості емоційності і товаристкості дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»/ І.А. Василенко. – Одеса, 2005. – 19 с.
  47. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций) /Федор Ефимович Василюк-М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.-200 с.
  48. Варій М. Й. Загальна психологія/ М.Й. Варій - К.: «Центр учбової літератури», 2007.- С. 514-522 – (Навчальний посібник / 2-ге видан., випр. і доп.).
  49. Виноградова Е.Г. Субъективные предпосылки толерантности личности : дис... канд. наук: 19.00.01/ Елена Геннадьевна Виноградова – Сочи, 2002. – 118с.
  50. Воробьева И.В. Феномен толерантности в контексте педагогического взаимодействия : дис....канд. наук : 19.00.07/ Ирина Владимировна Воробьева - Екатеринбург, 2006 - 170 с.
  51. Волошина О.В. Педагогічні проблеми виховання толерантності у підлітковому віці. Наукові записки/ О.В. Волошина. – Тернопіль: ТНПУ, 2005. – Вип.3. – С. 20-24.
  52. Вольтер. Собрание сочинений, тт. 1–3.- М., 1998
  53. Габдулхаков В.Ф. О технологии формирования толерантной личности / В.Ф. Габдулхаков // Мир образования - образование в мире. – 2004. – № 1. – С. 64-74.
  54. Галицких Е.О. Диалог в образовании как способ становления толерантности /Е.О. Галицких – М.: Академичексий Проект, 2004. – 240с. – (Учебно-методические пособие)
  55. Гершунский Б.С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования /Б.С. Гершунский// Педагогика. – 2002.- № 7. – С. 3-12.
  56. Громкова М.Т. Психология и педагогика профессиональной деятельности: Учеб. пособие для вузов / Майя Тимофеевна Громкова — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 415 с.
  57. Грива О.А. Толерантність молоді у полікультурному середовищі: [Монографія] /Ольга Анатоліївна Грива.–К.:Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 2007. – 275 с.
  58. Гриншпун И.Б. К вопросу о методах диагностики толерантности/ И.Б. Гриншпун//Толерантное сознание и формирование толерантных отношений (теория и практика): Сб.научн.-метод.ст. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж : Издательство НПО "МОДЭК", 2003 - 2 изд., стереотип - С.209-216.
  59. Гришук В. М. Формирование коммуникативной толерантности у студентов гуманитарных специальностей в вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08/ Гришук Вера Михайловна.- Киров, 2005. - 228 с.
  60. Гусев А.И. К проблеме измерения толерантности к неопределенности / Андрей Игоревич Гусев // Практична психологія та соціальна робота. - № 1. – 2007. – С. 21-28.
  61. Гусєв А.І. Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості : автореф. дис.. на здобуття наукового ступеня канд. психол. наук: 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» /А.І. Гусєв. – Одеса,2009. – 20с.
  62. Даль В. Толковый словарь русского языка. / В. Даль. - М., 1998 – 401с.
  63. Декларація принципів толерантності / [Проголошена та підписана 16 листопада 1995 р.]. – Париж: ООН, 1996. – 16 с.
  64. Джерелиевская М.А. Установки коммуникативного поведения: диагностика и прогноз в конкретных ситуациях / Мария Анатольевна Джерелиевская. - М.: Смысл, 2000. - 191 с.
  65. Дзялошинский И.М. Культура, журналистика, толерантность. Роль СМИ в достижении социальной толерантности и общественного согласия. [Текст] / И.М. Дзялошинский – Екатеринбург, 2002. – 250 с.
  66. Дробижева Л.М Толерантность и рост этнического самосознания: пределы совместимости /Леокадия Михайловна Дробижева // Толерантность и согласие / Отв. ред. В.А. Тишков. – М., 1997. – С. 62-63.
  67. Євтух О.Б. Межетнічний конфлікт у контексті міжетнічної взаємодії /О.Б. Євтух// Методологія, теорія і практика соціологічного анализу сучасного суспільства: Збірн. наук. р. – Випуск16. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна. – 2010. – С.484 - 488.
  68. Еникеев М.И. Энциклопедия. Общая и социальная психология /М.И. Еникеев – М.: «Издательство ПРИОР», 2002. – 560 с.
  69. Жадан І.В. Методика дослідження політичної толерантності: показники, критерій, інструментарій/ І.В. Жадан// Практична психологія та соціальна робота. - 2004.-№ 6.- С.33-35.
  70. Жемчугова Л.В. Связь динамических качеств активности общительности со свойствами нервной системы и темперамента. [Психология и психофизиология индивидуальных различий в активности и саморегуляции поведения человека: сборник трудов.]./Л.В. Жемчугова - Свердловск: Свердловский пединститут, 1980. - С. 35–44.
  71. Журавльова Л.П. Емпатійні детермінанти толерантності / Лариса Петрівна Журавльова. – Наука і освіта. – 2010. - № 1. – С. 28-31.
  72. Журавльова Л.П. Психологія емпатії: [Монографія]/ Лариса Петрівна Журавльова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328с.
  73. Захарян И.С. Эмпатия / И.С. Захарян// Журнал практического психолога. 1998.- №1 – С.38-41
  74. Зимбули А.Е. Почему терпимость и какая терпимость /А.Е. Зимбули// Вестник СпбГУ,1996 - №3 - С. 23-27
  75. Зиновьев Д.В. Повышение педагогического мастерства будущего педагога на основе формирования социокультурной толерантности: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.08/ Зиновьев Дмитрий Викторович. - Красноярск, 2000. - 148 с.
  76. Золотухин В.М. Две концепции толерантности /В.М. Золотухин.- Изд-во Кузбасс. гос. техн. ун-т Кемерово: Кузбасс. гос. техн. ун-т, 1999.- С.15-25
  77. Золотухин В.М. Терпимость как общечеловеческая ценность /Владимир Михайлович Золотухин// Современные проблемы гуманитарных дисциплин.- М.,1997. - Ч. 1.- С.7-9.
  78. Изард К.Э. Психология эмоций /Перев. с англ.- СПб.: Издательство «Питер», 2000 – 464 с.: ил. (Серия «Мастера психологии»)
  79. Ильин И.А. Собрание сочинений: В 10т. /Иван Александрович Ильин - М.: Русская книга, 1994 – Т. 3. – 592 с.
  80. Ильин Е.П. Психология воли / Евгений Павлович Ильин - СПб.: Питер, 2000. - 280 с.: ил. - (Мастера психологии)
  81. Ильина А.И. Общительность и темперамент у школьников / А.И. Ильина. – Пермь, 1961. – 264 с.
  82. Ильченко Л.П. Формирование межэтнической толерантности у школьников: Дис. ... доктора пед. наук : 13.00.01/Ильченко Лариса Петровна. - Москва, 2005- 469 с.
  83. Иноземцев В.Л. Глобальный конфликт ХХI в. (Размышления об истоках и перспективах межцивилизационных противоречий)/ Иноземцев В.Л., Кузнецова Е.С.- Полис, 2001.– №6. - С. 139
  84. Исмагилова З.А. Воспитание толерантности как условие формирования социально-ориентированной личности / З.А. Исмагилова, В.Р. Шамсутдинова // Воспитание социально-ориентированной личности: Сборник научных статей. - Казань: ИСПО РАО, 2005. - С. 101-112.
  85. Ищенко Ю.А. Толерантность как философско-мировоззренческая проблема /Ищенко Ю.А.// Философская и социологическая мысль, 1990. - №4 с.48-60
  86. Калинин С.И. Компьютерная обработка данных для психологов / С.И. Калинин [под науч. ред. А.Л. Тулупьева].– СПб.: “Речь”,2002.-136 с.
  87. Кандиба М. Толерантність студентів як основа формування моральності суспільства/ М. Кандиба // матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Психологічна служба ВНЗ: досвід та перспективи розвитку»] (19-20 травня 2009 року) / відповід. за вип. Н. О. Губа. – Запоріжжя, 2009. – С. 18-19.
  88. Капустина Н. Г. Формирование толерантности в структуре этического мировоззрения / Н. Г. Капустина // Известия Уральского государственного университета. – 2008. – № 60. – С. 61-69.
  89. Кисильова О.А. Особливості психологічної проникливості у осіб з різною емоційною диспозицією: автореф. дис. автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології / О.А. Кисильова – К, 1999. – 19с.
  90. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов / Пол Клайн. – К.: ПАН Лтд, 1994. – 276 с.
  91. Клепцова Е.Ю. Психология и педагогика толерантности: учебное пособие для вузов / Елена Юрьевна Клепцова.- М.: Академический проект, 2004. - 176 с.
  92. Кожухарь Г.С. Проблема толерантности в межличностном общении /Г.С. Кожухарь// Вопросы психологии, 2006.- № 2.- с. 10-13.
  93. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах: учеб. пособие / Яков Львович Коломинский. - 2-е изд., доп. Мн.: ТетраСистемс, 2000. – 432 с.
  94. Колмогоров П.Ф. Формирование толерантности в межличностных отношениях студентов: автореф. дис. канд. пед.: по спец. 13.00.01 – "Общая педагогика, история педагогики и образования" / П.Ф. Колмогоров - Курган, 2000
  95. Колюткин Ю.Н. Личностные факторы развития познавательной активности /Ю.Н. Колюткин // Вопросы психологии,1984 - № 5 - с.41
  96. Кондаков A.M. Формирование установок толерантного сознания / A.M. Кондаков: м-лы Всерос. науч.-практ. конф [«Культура мира и ненасилия в воспитании учащихся: опыт регионов России»] - М.: Центр развития системы доп. образования детей, 1999.- С. 95-97.
  97. Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности / О.А. Конопкин. – М. : Наука, 1980 - С. 251.
  98. Копіца О. Формування толерантності як ціннісної риси майбутнього педагога : [О.Копіца, Криворізький держ. пед. ун-т] / О. Копіца // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2006. – Вип. 21, Ч.2. – С. 63-68.
  99. Краткий психологический словарь/ [состав. Л.А.Карпенко].- СП-б.: изд-во полит. лит-ры, 1985 – 432 с.
  100. Краткая философская энциклопедия/ Губский Е.Ф., Кораблева Г.В., Лутченко В.А.- М. Прогресс, 1994г. – 576с.
  101. Кривцова Е.В. Толерантность личности в системе структурно-содержательных характеристик ценностного самоопределения: дисс…канд..психол.наук: 19.00.01- «Общая психология, психология личности, история психологи»/ Евгения Владимировна Кривцова.- Кемерово, 2010. – 201с.
  102. Кристалл Г. Аффективная толерантность / Кристалл Генри // Журнал практичекой психологии и психоанализа, 2001- №3 – С. 24-39
  103. Крупнов А.И. Соотношение показателей эмоциональности и динамических характеристик общения/А.И. Крупнов, А.Е. Ольшанникова, В.А. Домодедов// Вопросы психофизиологии активности и саморегуляции личности. – Сведловск, 1979. – С. 17-26.
  104. Кувакин В.А. Научное мировоззрение и гуманизм / Кувакин В.А.// Вестник Московского университета. Серия 7, Философия. - 2006.- №4.- С. 84 – 92.
  105. Кузнєцова О.В. Індивідуально-типологічні чинники адаптивності особистості дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.01 /Оксана Володимирівна Кузнєцова – Одеса, 2005 – 233с.
  106. КУРтЦ Современный гуманизм: документы и исследования // Здравый смысл. Журнал скептиков, оптимистов и гуманистов: Спец. вып. / Сост. В. А. Кувакин. М.: РГО, 2000. С. 81 91.
  107. Лабунская В.А. Социально психологические презентации толерантного – интолерантного межличностного общения: Научно-метод. пособие/ [Науч. ред. П.Н. Ермаков; РГУ, фак.-т психологии]. - Ростов н/Д: Ростов. гос. ун-т, 2002. - 122с.
  108. Леви-Стросс К. Раса и история //Леви-Стросс К. Путь масок /Пер. с. фр.- М.: Республика, 2000. - 399 с.
  109. Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме/ В.А. Лекторский // Вопросы философии. – 1997. – № 11. – С. 45–54.
  110. Локк Дж. Послание о веротерпимости Сочинения в трех томах: Т. 3.— М.: Мысль, 1988.— С. 91-135
  111. Луковицкая Е.Г. Социально-психологическое значение толерантности к неопределенности : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05/ Елена Геннадьевна Луковицкая - СПб., 1998 - 173 c.
  112. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива / Анатолий Николаевич Лутошкин – М.: Педагогика, 1988 – 128 с.
  113. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов: экспериментально-психологическое исследование / Александр Романович Лурия — М.: Наука,1974. — 172 с.
  114. Лушин П.В. Толерантность и модели психологической службы в существующей образовательной системе: экопсихологическая перспектива /П.В. Лушин// Практична психологія та соціальна робота, 2005. –№ 6.С. 1-3.
  115. Лубенець Н.В. Толерантність як персональний стан: філософсько-психологічний аспект / Н.В. Лубенець // Вісник Житомирського державного університету. – Вип. 40. – 2008. – С. 15-18.
  116. Ляска Є.І. Роль педагога у формуванні толерантності в учнівської та студентської молоді : [Є. І. Ляска, Жешівський ун-т, м. Жешів, Польща] / Є.-І. Ляска // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2005. – Вип. 19, Ч. 1. – С. 125-134.
  117. Мазоха І.С. Індивідуально-психологічні особливості агресивності особистості: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.01 /Інна Степанівна Мазоха – Одеса, 2008 – 197с.
  118. Малькова В.К. Этничность и толерантность в средствах массовой информации / Малькова В.К., Тишков В.А. – М.. 2002, 348с.
  119. Маралов В.Г. Психология педагогического взаимодействия воспитателя с детьми /В.Г. Маралов - М.: Прометей, 1992. – 80 с.
  120. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: Методологія, методи, програми, процедури [Навчальний посібник для вищої школи] / Сергій Дмитрович Максименко — К. : Наукова думка, 1998. — 226 с.
  121. Мельников В.М. Введение в экспериментальную психологию личности / В.М. Мельников, Л.Т. Ямпольский – М.: Просвещение,1985.– 319с.
  122. Мерлин В.С. Очерки теории темперамента / Вольф Соломонович Мерлин. – М., 1964. – 302 с.
  123. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания [Учебное пособие]/ Л.И. Маленкова – М.: Педагогическое общество России, 2002 – С. 197.
  124. Митина Л. М. Интеллектуальная гибкость учителя: Психологическое содержание диагностика, коррекция: [Учеб.пособие] / Митина Л. М., Ефимова Н.С. /Гл. ред. Д.И. Фельдштейн/ - Рос. акад. образования, Моск. психолого-социальный ин-т. - М.: Моск. психолого-социальный ин-т: Изд-во "Флинта", 2003. - 143с.: ил.- (Б-ка психолога)
  125. Мудрик А.В. Социальная педагогика [Учеб. для студ. пед. вузов] / А.В. Мудрик // [под ред. В.А. Сластенина] – 5-е изд., доп. – М., Издательский центр «Академия», 2005 – 200 с.
  126. На пути к толерантному сознанию / [отв. ред. А.Г. Асмолов]. – М.: Смысл, 2000. – 255 с.
  127. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. [Учебное пособие. 3-е изд., стереотип] / А.Д. Наследов – СПб.: Речь, 2007. – 392 с.
  128. Небылицин В.Д. Темперамент /В.Д. Небылицин// Психология индивидуальных различий. [Тесты] / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М.: Изд-во МГУ, 1982.- С. 153-159.
  129. Недорезова Н.В. Толерантность в межличностном общении старшеклассников : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.05 «Социальная психология (психологические науки)»/ Недорезова Наталья Владимировна. – М., 2005. – 26 с.
  130. Нетерпимость в России: старые и новые фобии /[под ред. Г. Витюковой и А. Малашенко] – Моск. Центр Карнеги – М., 1999 – 196с.
  131. Никитина И.В. Практика толерантного взаимодействия в образовательной среде /И.В. Никитина// Вестник Университета Российской Академии Образования, 2006. - № 4. – С. 72-74
  132. Нікітюк Є. Виховання духовності і толерантності молоді є основою розвитку сучасної освіти: виклад виступу заст. голови Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України Євгена Нікітюка на ХІ пленумі ЦК Профспілки / Є. Нікітюк // Освіта України. – 2005. – 15 квіт. (№ 29). – С. 6-7.
  133. Новая философская энциклопедия. В 4 т. / Институт философии РАН, Нац. общ.-научн. фонд., научно-ред. совет: предc. B.C. Степин, замест, предc: A.A. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А.П. Огурцов. - М.: Мысль, 2001. -[Т.] 4: Т — Я. — 2001. — 605 с.
  134. Новый словарь иностранных слов: более 60000 слов и выражений /[Под ред. В.В. Аврамчика]. – М.: АСТ: Минск.: Хорвест, 2005. – С.980
  135. Носенко Е. Толерантність до невизначеності як системоутворювальний особистісний чинник творчої обдарованості/ Елеонора Носенко, Марина Шаповал// Психологія суспільства. – 2002 - №1.- с. 97-106
  136. Ожегов С.И. Словарь русского языка / [Под ред. Н.Ю. Шведовой]. – М.: Рус.яз., 1982. – 812с.
  137. Оллпорт Г. Становление личности: избранные труды /Гордон Олпорт – М.: Смысл,2001 – 462с. (Перевод с английского Л. В. Трубицыной и Д.А. Леонтьева под общей редакцией Д. А. Леонтьева)
  138. Ольшанникова А.Е. К психологической диагностике эмоциональности /А.Е. Ольшанникова// Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии.- М.: МГУ, 1978.- С.93-105
  139. Ольшанникова А.Е. Опыт исследования некоторых индивидуальных характеристик эмоциональности / А.Е. Ольшанникова, Л.А. Рабинович // Вопросы психологии. – 1974. - № 3. – С. 65-74.
  140. Ольшанникова А.Е. Эмоции и воспитание / А.Е. Ольшанникова. – М.: Знание, 1983. – 80 с.
  141. Орищенко О.А. Дифференциально-психологический анализ эмпатии: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.01 / Оксана Анатольевна Орищенко – Одесса, 2004. – 200с.
  142. Орищенко О.А. Тип емпатії та особливості комунікативної толерантності/ О.А. Орищенко, О.М. Шаповал: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Індивідуально-психологічні якості особистості майбутніх психологів, та їх динаміка у період професійної підготовки»], (Одеса, 20 травня 2010 р.) / МОН України, ПНПУ імені К.Д.Ушинського. – Одеса: СМИЛ, 2010. – С. 148-151.
  143. Пацявичюс И.В. Модальная структура эмоциональных переживаний / И.В. Пацявичюс // Экспериментальные исследования по проблемам общей и социальной психологии и дифференциальной психофизиологии. – М., 1979. – С. 43-51.
  144. Пацявичус И.В. Эмоциональность и самооценка организации деятельности/И.В. Пацявичус// Вопросы психологии, 1985-№4- С.134-139.
  145. Петленко В.П. Основы валеологии/ В.П. Петленко// Книга третья, 1999 – С.300-302
  146. Петрицкий В.А. Толерантность – универсальный этический принцип /В.А. Петрицкий //Известия СП лесотехнической академии.- СПб., 1993.- С. 139-151
  147. Перекрестова І.Ю. Феномен толерантності в системі міжетнічних відносин / І.Ю. Перекрестова // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць / Голов. ред. С.В. Ківалов. — Одеса: Фенікс, 2005. — Вип. 25. — С. 313 — 317.
  148. Перцев А. В. Ментальная толерантность/ А.В. Перцев// Толерантность: Вестн. Урал. межрегионал. ин-та обществ. отношений. - Екатеринбург, 2001.- С. 57.
  149. Підборський Ю.Г. Педагогічні умови виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів на ідеях толерантності/ Ю.Г. Підборський// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 22. - С. 159-162.
  150. Пісоцький В.П. Толерантність і виживання людства /Вадим Петрович Пісоцький// Людина і світ. - 1997.- №10. - С.33-36.
  151. Поваренков Ю.П. Психологическая характеристика профессиональной толерантности учителя // Вопросы психологии внимания: сб. науч. трудов / [под ред. проф. В.И. Страхова]. - Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2003. - Вып. 21. - 256 с.
  152. Петренко В.Ф. Психосемантический анализ этнических стереотипов: лики толерантности и нетерпимости / В.Ф. Петренко, О.В. Митина, К.В. Бердников, А.Р. Кравцова, В.С. Осипова – Издательство: Смысл, 2000 - 74 с.
  153. Попик Ю. В. Формування фрустраційної толерантності у менеджерів освіти в умовах спільної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»/ Ю.В. Попик. – Київ, 2008. – 19с.
  154. Попова М.В. О толерантности: материалы конференции /М.В. Попова, Ю.В. Таланова, В.М. Таланов. – СПб: Санкт-петербурское философское общество, 2002. – С. 149-151
  155. Поштарева Т.В. Сущностные компоненты толерантности /Т.В. Поштарева // Толерантность и коммуникативная культура педагога: материалы VI Всерос. Научно-практ. конф. Ачинск: АГПУ, 2004.-С. 52-54
  156. Психологическая діагностика: Учебное пособие/ [под редакцией М.К. Акимовой].– СПб: Питер, 2005. – 304с.
  157. Психодиагностика толерантности личности: практ. пособие / [под ред. Г.У. Солдатовой, Л. А. Шайгеровой]; авт.-сост.: Г.У. Солдатова и др. - Москва : Смысл, 2008. - 172 с.
  158. Радул А.А. Соціальна зрілість молодого вчителя./ А.А. Радул – К.: Вища школа, 1997. – 270 с.
  159. Разина Л.С. Психологические механизмы толерантного поведения студенческой молодежи в процессе педагогического взаимодействия: дис. … кандидата психол. наук : спец. 19.00.07 /Разина Лидия Сергеевна. – Смоленск, 2009. – 185 с.
  160. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Изд. Дом «БАХРАХ – М», 2001. -672 с.
  161. Рахматшаева В.А. Психология взаимоотношений : кн. для учителя / Валентина Александровна Рахматшаева. - М. : Просвещение : Учеб. лит., 1996. - 272 с.
  162. Рерих Н. К. О Вечном.../ Н.К. Рерих - М.: Политиздат, 1991. - 462 с
  163. Рихлик Т.І. Від авторитарності до толерантності: [Вишгородська освіта, Київська обл. Розвиток особистості учня в Димерській гімназії] / Т.І. Рихлик // Педагогіка толерантності. – 2004. – № 1. – С. 7-8.
  164. Риэрдон Б.Э.Толерантность — дорога к миру. / Б.Э Риэрдон – М.: Логос, 2001. – 325 с.
  165. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека /К.Роджерс; пер. с англ. М.Исениной / Общ. ред. и предисл. Исениной Е.И. – М.: Изд. группа “Прогресс”, “Универс”,1994. – 480 с.
  166. Родионов Т.П. Толерантность как социоприродное явление /Т.П. Родионов // Толерантность. - Якутск, 1994. – С. 78
  167. Рожков М.И. Воспитание толерантности у школьников / Рожков М.И., Байбородова Л.В., Ковальчук М.А. - Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2003. - 192 с.
  168. Розанов В.В. Сочинения: в 2т. М.:Религия и культура, 1990, С. – 424.
  169. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы / Евгения Сергеевна Романова. – [2-е изд.]. – СПб.: Питер, 2004. – 464с.
  170. Рижова С.В. Этническая и гражданская идентичность в контексте межэтнической толерантности: автореф. дис… канд. соц. наук : 23.00.02 «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологи» / Светлана Валентиновна Рижова. – Москва, 2008. – 20 с.
  171. Российский энциклопедический словарь: В 2 кн. / Гл. ред.: А. М. Прохоров — М.: Большая Российская энциклопедия, 2001, - Кн. 1: А-Н., Кн. 2: Н-Я. — 2015 с.
  172. Российская социологическая энциклопедия /Под общей ред. Г.В. Осипова/. – М.: Изд.группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 672с.
  173. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии./ С.Л. Рубинштейн - М.: Просвещение, 1976.- 415с.
  174. Рукавишников А.А. Факторный личностный опросник Р. Кэттелла. Руководство по использованию / А.А Рукавишников, М.В Соколова. – Санкт-Петербург, 1995. – 89 с.
  175. Рыбак Е. Толерантность - феномен образовательного пространства/ Е.Рыбак, А. Коржуев, В. Попков // Высшее образование в России. – 2004. – № 3. – С. 175-176.
  176. Рябикина З. И. Феномен толерантности: дуальность психологического содержания / З.И. Рябикина// Толерантность в межличностном общении. - Ростов н/Д, 2002. - С. 23–27.
  177. Рюмшина Л.И. Библиотека психологии и педагогики толерантности /Л.И. Рюмшина// Вопросы психологии,2002 - №2 – С. 130-131.
  178. Савченко О.О. Гуманізація освіти як передумова формування толерантної свідомості / О.О. Савченко // Вісник Житомир. Держ. Ун-ту ім. І. Франка – 2008 - №38 С. 13-16.
  179. Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации /А.П. Садохин –М.: Высш. шк., 2005г – 310 с.
  180. Санникова О.П. Досвід діагностики толерантності: результати апробації оригінальної методики /О. П. Саннікова, О. Г. Бабчук// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. Київського національного університету імені Тараса Шевченка.–2011.–Т.2.–С. 68-73.
  181. Санникова О.П. Науково-методичний твір «Тест-опитувальник якісних показників толерантности»/ О.П. Саннікова, О.Г. Бабчук/ Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 33969. Мін. освіти і науки України. Дата реєстрації 05.07.2010 р.- 32с.
  182. Санникова О.П. Науково-методичний твір «Тест-опросник формально-динамических показателей общительности» / Ольга Павлівна Саннікова. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 8838. Міністерство освіти і науки України. Заяв. № 8655 від 01.10.2003. Опубл. 24.11.2003. – 24 с.
  183. Саннікова О.П. Феноменологія особистості: Вибрані психологічні праці / Ольга Павлівна Саннікова. – Одеса: СМИЛ, 2003. – 256 с.
  184. Санникова О.П. Формально-динамические и качественные метахарактеристики индивидуальности / О.П. Санникова // Наука і освіта. - № 6-7. – 2007. – С. 30-32.
  185. Санникова О.П. Эмоциональность в структуре личности / Ольга Павловна Санникова. – Одесса: Хорс, 1995. – 334 с.
  186. Сергеева А.В.Психологические особенности трудностей общения у лиц с различной эмоциональной диспозицией: дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.01/ Алла Владимировна Сергеева– Одесса, 1993. – 142с.
  187. Ситаров В.А. Педагогика и психология ненасилия в образовательном процессе/ В.А. Ситаров, В.Г. Маралов - М.: Академия, 2000.- с. 587.
  188. Скипник Н. І. Виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. канд. педагог. наук : 13.00.07 / Неля Іванівна Скипник. – Умань, 2011. – 20 с.
  189. Скрябина О.Б. Педагогические условия формирования коммуникативной толерантности у старшеклассников : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Скрябина Ольга Борисовна. - Кострома, 2000. - 209 c.
  190. Скок А.Г. Соціально-психологічні умови формування комунікативної толерантності у викладача вищого навчального закладу : автореф. дис. на здобуття канд. психол. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / А.Г. Скок — К., 2007. — 19 с.
  191. Словарь иностранных слов и выражений/ [авт.- сост. Е.С. Зенович] – М.: Олимп ООО «Фирма «Изд-во АС
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины