LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО І ОБВИНУВАЧЕНОГО ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 • The number of pages:
 • 234
 • university:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

  На правах рукопису


  Фоміна Тетяна Григорівна


  УДК [343.121:351.74] (477)

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ
  ПІДОЗРЮВАНОГО І ОБВИНУВАЧЕНОГО
  ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата юридичних наук  Науковий керівник –
  Юхно Олександр Олександрович,
  доктор юридичних наук, доцент  Харків – 2012
  ЗМІСТ

  Вступ………………………………………………………………………... 4
  Розділ 1. Сутність забезпечення процесуальних прав особи в кримінальному провадженні…………………………………………….
  13
  1.1. Дискусійні питання щодо визначення поняття та сутності забезпечення прав особи у кримінальному провадженні ………………
  13
  1.2. Кримінальні процесуальні гарантії як засоби забезпечення прав особи у кримінальному провадженні……………………………………..
  29
  Висновки до розділу 1……………………………………………………. 51

  Розділ 2. Процесуальні права підозрюваного і обвинуваченого як об’єкт забезпечення органами внутрішніх справ України…………..
  53
  2.1. Поняття підозрюваного і обвинуваченого у кримінальному провадженні …………………...……………………………………………
  53
  2.2. Обсяг процесуальних прав підозрюваного і обвинуваченого у кримінальному провадженні та їх класифікація………………………….
  61
  Висновки до розділу 2 ……………………………………………………. 84

  Розділ 3. Забезпечення процесуальних прав підозрюваного і обвинуваченого органами внутрішніх справ України……………….
  87
  3.1. Забезпечення процесуальних прав особи під час повідомлення їй про підозру та затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення……………………………………………………………

  87
  3.2. Забезпечення процесуальних прав підозрюваного і обвинуваченого під час застосування запобіжних заходів ……………
  112
  3.3. Забезпечення процесуальних прав підозрюваного при проведенні слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій …….
  136
  3.4. Забезпечення процесуальних прав підозрюваного під час закінчення досудового розслідування ……………………………………
  164
  3.5. Забезпечення процесуальних прав обвинуваченого під час досудового провадження……………………………………………….
  178
  Висновки до розділу 3 …………………………………………………. 185

  Висновки…………………………………………………………………… 189
  Список використаних джерел…………………………………………... 193
  Додатки ……………………………………………………………………. 223
  ВСТУП

  Актуальність теми. Стаття 3 Конституції України проголошує, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а утвердження та забезпечення таких цінностей є головним її обов’язком. Важливого значення ці положення мають для кримінальної процесуальної діяльності, яка пов’язана з втручанням в особисте життя громадян та обмеженням у випадках, передбачених законом, їх прав і свобод. Особи, залучені до кримінального судочинства як підозрювані та обвинувачені, зазнають істотних правообмежень. У зв’язку з цим, особливої актуальності набувають питання забезпечення їх прав під час кримінального провадження. Незважаючи на те, що особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення доти, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, під час досудового розслідування вона може бути тимчасово обмежена у правах, щодо неї можуть застосовуватися різноманітні заходи забезпечення кримінального провадження.
  У зв’язку з прийняттям 13 квітня 2012 року Кримінального процесуального кодексу України у національному законодавстві з’явилася значна кількість новел, які вимагають теоретичного осмислення. Тому існує нагальна потреба розглянути питання забезпечення прав підозрюваного і обвинуваченого органами внутрішніх справ України з позицій нового законодавства.
  Окремі аспекти забезпечення прав людини у різних сферах державної діяльності досліджувалися в роботах О.М. Бандурки, Т.В. Варфоломеєвої, А.М. Колодія, А.Т. Комзюка, В.В. Копєйчикова, В.В. Лисенка, М.І. Матузова, О.В. Негодченка, А.Ю. Олійника, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, В.Я. Тація, Ю.М. Тодики, О.Ф. Фрицького, Ю.С. Шемшученка та інших вчених.
  До цього часу не втратили свого значення наукові розробки зазначеної проблематики дореволюційних вчених Є.В. Васьковського, А.Я. Вишинського, М.М. Гродзинського, Й.В. Михайловського, А.Ф. Коні, І.Я. Фойницького тощо.
  Вагомий внесок у дослідження питань забезпечення прав окремих учасників кримінального процесу, в тому числі підозрюваного і обвинуваченого, зробили такі видатні вчені радянського періоду, як В.Д. Адаменко, С.П. Бекешко, М.А. Бєлий, В.П. Бож’єв, М.В. Вітрук, Б.О. Дєнєжкін, Т.М. Добровольська, П.С. Елькінд, З.З. Зінатуллін, В.І. Камінська, Д.С. Карєв, Л.Д. Кокорєв, В.М. Корнуков, В.Г. Кочєтков, Е.Ф. Куцова, В.З. Лукашевич, П.А. Лупинська, Є.Г. Мартинчик, Я.О. Мотовіловкер, І.Л. Петрухін, І.Д. Пєрлов, М.М. Полянський, В.М. Савицький, М.С. Строгович, А.Л. Ривлін, М.О. Чельцов-Бебутов, А.А. Чувільов, Ф.Н. Фаткуллін, С.А. Шейфер.
  Проблемні питання забезпечення процесуальних прав підозрюваного та обвинуваченого службовими особами, які здійснюють кримінальне провадження, досліджувалися в наукових працях вітчизняних вчених, зокрема, Ю.П. Аленіна, С.А. Альперта, М.І. Бажанова, В.Д. Бринцева, Ю.М. Грошевого, В.С. Зеленецького, Г.К. Кожевнікова, О.В. Капліної, В.Т. Маляренка, В.І. Мариніва, О.Р. Михайленка, М.М. Михеєнка, С.В. Слінька, В.В. Сташиса, В.М. Тертишника, В.М. Трофименка, В.П. Шибіка, О.Г. Шило, М.Є. Шумила, Ю.П. Яновича та інших. Здобутки вказаних вчених стали складовою теоретичної основи дисертаційного дослідження.
  Незважаючи на досить високий рівень наукової розробленості питань забезпечення прав підозрюваного і обвинуваченого, до цього часу не досягнуто єдиного розуміння поняття та сутності забезпечення прав особи, його співвідношення з поняттями реалізації, захисту та охорони прав. Крім того, питання забезпечення прав підозрюваного і обвинуваченого органами внутрішніх справ України в контексті нового законодавства ще не були предметом комплексного дисертаційного дослідження. У зв’язку з цим, у науці кримінального процесу та практичній діяльності органів внутрішніх справ України є ще багато невирішених питань, які потребують теоретичного осмислення. Зазначені вище обставини свідчать про актуальність теми дисертації.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно п. 13 додатку 17 Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 років, затверджених наказом МВС України від 29.07.2010 р. № 347, та п. 17.5 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2011–2014 роки, схвалених Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 27.12.2010 р., протокол № 10.
  Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб з урахуванням сучасних положень кримінального процесуального законодавства визначити систему засобів забезпечення процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого органами внутрішніх справ України і на цій основі сформулювати науково-практичні рекомендації щодо посилення ефективності правових механізмів у кримінальному провадженні.
  Для досягнення зазначеної мети поставлено такі задачі:
  – розкрити поняття та сутність забезпечення прав особи у кримінальному провадженні;
  – з’ясувати сутність та систему кримінальних процесуальних гарантій як засобів забезпечення прав особи у кримінальному провадженні;
  – удосконалити визначення понять «підозрюваний», «обвинувачений», що містяться у Кримінальному процесуальному кодексі України;
  – класифікувати процесуальні права підозрюваного, обвинуваченого і, залежно від цього, визначити систему засобів їх забезпечення;
  – окреслити проблемні питання забезпечення процесуальних прав особи під час повідомлення їй про підозру та затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення та запропонувати шляхи їх вирішення;
  – з’ясувати сутність та зміст засобів забезпечення процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого під час застосування запобіжних заходів;
  – визначити засоби забезпечення процесуальних прав підозрюваного при проведенні слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій;
  – встановити засоби забезпечення процесуальних прав підозрюваного під час закінчення досудового розслідування;
  – запропонувати шляхи удосконалення механізму забезпечення прав обвинуваченого під час досудового провадження.
  Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері кримінальної процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України з питань забезпечення прав підозрюваного і обвинуваченого.
  Предметом дослідження є забезпечення процесуальних прав підозрюваного і обвинуваченого органами внутрішніх справ України.
  Методи дослідження. Дисертаційне дослідження ґрунтується на використанні системи загальнофілософських, загальнонаукових та спеціальних методів. Обґрунтованість висновків і рекомендацій, що містяться в дисертації, досягається за рахунок комплексного застосування методів пізнання, де загальнометодологічну основу становить діалектичний метод. За допомогою формально-логічного методу з’ясовано сутність і визначення понять «механізм забезпечення прав учасників кримінального судочинства», «кримінальні процесуальні гарантії прав особи», «підозрюваний», «обвинувачений» (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Метод юридичного аналізу використовувався для усвідомлення змісту норм міжнародних і національних правових актів щодо обсягу прав підозрюваного і обвинуваченого у кримінальному провадженні (підрозділ 2.2). Порівняльно-правовий метод застосовано для з’ясування системи засобів забезпечення прав підозрюваного і обвинуваченого в Україні та різних державах світу (розділ 3). За допомогою соціологічного методу були вивчені та узагальнені думки юристів-практиків щодо сучасного стану забезпечення прав підозрюваного і обвинуваченого та вирішення наявних проблем (розділ 3). Структурно-логічний метод використано для визначення основних напрямів удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо забезпечення прав підозрюваного і обвинуваченого (висновки).
  Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі філософії, теорії держави і права, конституційного права, кримінального права, кримінального процесуального права, криміналістики.
  Нормативну та інформаційну базу роботи становлять Конституція України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, КПК України, Закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади, рішення Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України, накази МВС України, практика Європейського Суду з прав людини. У дисертації аналізується діюче кримінальне процесуальне законодавство Російської Федерації, Німеччини, США, Молдови, Литви, Узбекистану.
  Емпіричну базу дослідження становлять результати анкетування працівників ОВС України (проведено анкетування 317 працівників слідчих підрозділів ГУМВС України в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Рівненській областях та УМВС України на Південній залізниці); статистичні дані про діяльність слідчих підрозділів ОВС України, місцевих та апеляційних судів; результати узагальнення практики Верховного Суду України; судові прецеденти Європейського Суду з прав людини; опублікована слідча та судова практики, а також особистий досвід роботи у слідчих підрозділах.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням нового кримінального процесуального законодавства визначити систему засобів забезпечення процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого органами внутрішніх справ України. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень та висновків, запропонованих особисто здобувачем. Основні з них такі:
  вперше:
  – визначено зміст поняття «достатні докази для підозри», під яким пропонується розуміти достовірні відомості, зібрані і перевірені прокурором або слідчим у встановленому законом порядку, які в своїй сукупності приводять до висновку, що особа вчинила кримінальне правопорушення;
  – класифіковано права підозрюваного залежно від моменту реалізації на певному етапі кримінальної процесуальної діяльності на дві групи: 1) загальні – права, що виникають з моменту набуття особою статусу підозрюваного, та належать їй протягом усього часу перебування в такому статусі; 2) спеціальні – права, що виникають під час проведення особою, яка здійснює кримінальне провадження, певної процесуальної дії або прийняття процесуального рішення. На підставі класифікації сформульовано систему процесуальних засобів забезпечення прав підозрюваного і обвинуваченого;
  – запропоновано напрями удосконалення правового регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій. На законодавчому рівні мають бути конкретизовані: 1) засади проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 2) підстави їх проведення; 3) перелік негласних слідчих (розшукових) дій; 4) коло осіб, щодо яких вони можуть проводитися, а також осіб, які можуть залучатися до їх проведення;
  удосконалено:
  – поняття, мету, предмет, зміст, значення, основні риси кримінальних процесуальних гарантій прав особи, що визначаються як система законодавчо закріплених різних за своїм змістом засобів, які забезпечують особам, залученим до кримінального провадження, рівні правові можливості для реального здійснення своїх прав, а також засобів фактичної реалізації, всебічної охорони та надійного захисту прав;
  – розуміння сутності механізму забезпечення прав особи у кримінальному провадженні, який має подвійну природу і являє собою, з одного боку, динамічну систему взаємопов’язаних соціально-правових умов, засобів та заходів, що у своїй єдності сприяють забезпеченню прав учасника кримінального провадження; а з іншого боку − діяльність державних органів, службових осіб, які здійснюють кримінальне судочинство, та інших учасників, що спрямована на забезпечення реалізації, охорони, захисту прав особи;
  – дефініцію поняття «підозрюваний», котрого пропонується визначити як особу, якій у встановленому законом порядку на підставі фактичних даних, що свідчать про її причетність до вчинення кримінального правопорушення, повідомлено про підозру із винесенням мотивованої постанови про притягнення як підозрюваного;
  – визначення поняття «обвинувачений», під яким слід розуміти особу, щодо якої складений обвинувальний акт;
  дістали подальшого розвитку:
  – процесуальний порядок висунення обвинувачення, який з урахуванням нового визначення поняття обвинуваченого, необхідно конкретизувати, передбачивши умовно такі його етапи: 1) складання обвинувального акту; 2) роз’яснення прав обвинуваченому; 3) роз’яснення особі змісту обвинувачення; 4) з’ясування відношення особи до суті обвинувачення; 5) надання обвинуваченому, його захиснику, законному представнику копії обвинувального акту; 6) допит обвинуваченого;
  – наукові положення, що регламентують проведення обшуку житла чи іншого володіння особи;
  – заходи з реалізації процесуального порядку закінчення досудового розслідування у разі складання обвинувального акту;
  – пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства, а саме норм, які регулюють діяльність органів внутрішніх справ України щодо забезпечення процесуальних прав підозрюваного і обвинуваченого.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес:
  – у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки питань, пов’язаних із забезпеченням прав підозрюваного і обвинуваченого;
  – у нормотворчій діяльності – для уточнення та удосконалення окремих норм кримінального процесуального законодавства України;
  – у правозастосовній діяльності – для використання у практичній діяльності слідчих під час здійснення кримінального провадження, а також при проведенні занять у системі службової підготовки (акти впровадження у практичну діяльність СУ ГУМВС України в Харківській області та CВ УМВС України на Південній залізниці);
  – у навчальному процесі – під час підготовки навчально-методичних матеріалів для проведення занять з дисциплін «Кримінальний процес» та «Досудове слідство в ОВС» (акти впровадження у навчальний процес Харківського національного університету внутрішніх справ та Одеського державного університету внутрішніх справ).
  Особистий внесок здобувача. Основні положення, пропозиції та висновки, що характеризують наукову новизну та практичне значення результатів дисертаційного дослідження, розроблено автором самостійно. У співавторстві опубліковано: методичні рекомендації для практичних працівників «Забезпечення процесуальних прав підозрюваного і обвинуваченого під час застосування запобіжних заходів відповідно до положень нового Кримінального процесуального кодексу України» (частка дисертанта – 70 %), стаття «Проблемні аспекти нового КПК України щодо визначення статусу обвинуваченого» (частка дисертанта – 70 %). У дисертації не використовувалися ідеї та розробки, що належать співавторам.
  Апробації результатів дисертації. Основні положення і висновки дисертації оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: «Дізнання та досудове слідство в органах внутрішніх справ: сучасний стан та шляхи удосконалення» (Харків, 2010); «Моральні основи права» (Івано-Франківськ, 2010); «Теорія і практика кримінального судочинства» (Харків, 2011); «Державо і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (Суми, 2011); «Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі» (Харків, 2012); «Актуальні питання впровадження положень нового Кримінального процесуального кодексу України у практичну діяльність» (Дніпропетровськ, 2012).
  Матеріали дисертаційного дослідження використані при організації навчального процесу кафедрою кримінального процесу факультету з підготовки слідчих Харківського національного університету внутрішніх справ, а також кафедрою кримінального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ. Крім цього, результати дисертаційного дослідження використовуються у практичній діяльності та при проведенні занять в системі службової підготовки з працівниками СУ ГУМВС України в Харківській області та CВ Управління МВС України на Південній залізниці.
  Публікації. Основні положення дисертації викладено у восьми наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях, з яких одна – у науковому періодичному виданні іншої держави, а також у шести тезах доповідей на науково-практичних конференціях.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні системи засобів забезпечення процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого органами внутрішніх справ України, а також напрацюванні науково-практичних рекомендацій щодо посилення ефективності правових механізмів у кримінальному провадженні. У результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
  1. Розкрито соціальну та правову сутність механізму забезпечення прав особи у кримінальному провадженні, який слід розглядати як конструкцію із трьох підсистем: механізму забезпечення реалізації прав, механізму охорони прав, механізму захисту прав. Аргументовано висновок, що одним з найважливіших елементів механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження є кримінальні процесуальні гарантії прав особи; виділено систему гарантій прав підозрюваного і обвинуваченого.
  2. Обґрунтовано позицію, що дефініцію понять «підозрюваний», «обвинувачений», що містяться у Кримінальному процесуальному кодексі України, бажано удосконалити. Запропоновано авторське визначення понять вказаних учасників кримінального провадження. Окремо підкреслено, що момент набуття особою статусу обвинуваченого у чинному законодавстві чітко не визначений. З метою вирішення даної проблеми, пропонується у КПК України передбачити певний порядок висунення обвинувачення.
  3. Визначено систему засобів забезпечення прав підозрюваного і обвинуваченого залежно від розробленої класифікації прав. За моментом реалізації на певному етапі кримінальної процесуальної діяльності усі процесуальні права підозрюваного класифіковано на загальні та спеціальні. Останні розподілено на такі групи: а) під час повідомлення особі про підозру та затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення; б) при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження; в) при проведенні слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій; г) під час закінчення досудового розслідування.
  4. Окреслено проблемні питання щодо забезпечення процесуальних прав особи під час повідомлення їй про підозру та затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Вказано, що повідомлення про підозру або протокол затримання не можна вважати процесуальними рішеннями, тому вони не відповідають вимогам, що ставляться до правового акта наділення особи статусом учасника кримінального провадження. У зв’язку з цим доведено, що особа має набувати процесуального статусу підозрюваного після повідомлення їй про підозру із винесенням мотивованої постанови про притягнення як підозрюваного.
  5. З урахуванням вивчення та аналізу випадків повідомлення про підозру, перелічених у КПК України, наведено авторське визначення поняття «достатні докази для підозри», а також удосконалено алгоритм дій працівників ОВС України при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
  6. З’ясовано сутність та систему засобів забезпечення прав підозрюваного, обвинуваченого під час застосування запобіжних заходів. Виділено загальні процесуальні гарантії прав незалежно від виду обраного заходу, та спеціальні гарантії при застосуванні тих запобіжних заходів, які пов’язані із частковим або повним обмеженням волі особи: домашній арешт та тримання під вартою.
  7. Визначено гарантії прав підозрюваного при проведенні слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Особливої уваги приділено дослідженню механізму забезпечення прав підозрюваного під час проведення допиту та обшуку. Висловлено пропозиції щодо удосконалення деяких положень кримінального процесуального законодавства, які сприяють забезпеченню процесуальних прав особи. Підкреслено, що новелою для кримінального процесуального законодавства України стало закріплення положень щодо регламентації негласних слідчих (розшукових) дій. Надання органам досудового розслідування права на проведення негласних слідчих (розшукових) дій розширило доказові та тактичні можливості слідчого. Розширення повноважень слідчого щодо виявлення, фіксації, перевірки доказів у кримінальному провадженні сприяє більш ефективному та швидкому отриманню результатів їх проведення. Разом із тим, положення глави 21 КПК України потребують суттєвого доопрацювання. Тому автором запропоновано напрями удосконалення правового регулювання проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
  8. Встановлено засоби забезпечення процесуальних прав підозрюваного під час закінчення досудового розслідування. Доведено, що у КПК України необхідно більш детально регламентувати процесуальний порядок відкриття матеріалів іншій стороні. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення процедури розгляду клопотань під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування. Запропоновано КПК України доповнити статтею 290-1 наступного змісту:
  «Стаття 290-1. Клопотання під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
  1. Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваний, його захисник, законний представник та захисник особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, мають право подати слідчому, прокурору клопотання про проведення процесуальних дій, про закриття кримінального провадження, про зміну або скасування заходів забезпечення кримінального провадження, притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб та інші клопотання, що можуть сприяти швидкому, повному та неупередженому розслідуванню.
  2. Матеріали кримінального провадження не можуть бути направлені до суду до закінчення розгляду клопотань слідчим, прокурором відповідно до положень ст. 220 цього Кодексу».
  9. Аргументована необхідність уточнення положень п. 12 ч. 3 ст. 42, п. 6 ч. 3 ст. 42, ст. 181, ч. 4 ст. 183, ч. 2 ст. 184, п. 7 ч. 2 ст. 193, ч. 3 ст. 200, ч. 2 ст. 208, ч. 4 ст. 208, ч. 5 ст. 208, ч. 1 ст. 220, ст. 224, ч. 3 ст. 233, п. 2 ч. 2 ст. 291, п. 3 ч. 4 ст. 291 КПК України, а також доцільність доповнення Кодексу новими нормами: пунктом 7 до частини 2 статті 52, частиною 9 до статті 236, статтею 290-1.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція України : від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  2. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Наукова думка, Прецедент, 2007. – 344 с.
  3. Скакун О. Ф. Теорія держави та права (Енциклопедичний курс) : підручник / О. Ф. Скакун. – Харків : Еспада, 2006. – 776 с.
  4. Зеленецкий В. С. Доследственное производство в уголовном процессе Украины / В. С. Зеленецкий. – Харьков : Кроссроуд, 2009. – 172 с.
  5. Конституція України: науково-практичний коментар / [ред. кол. В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевой та ін.]. – Харків : Право ; Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.
  6. Аграновская Е. В. Правовая культура и обеспечение прав личности / Е. В. Аграновская. – М. : Наука, 1988. – 144 с.
  7. Лазарев В. В. Социально-психологические аспекты применения права / В. В. Лазарев. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1982. – 144 с.
  8. Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 350 с.
  9. Святоцький О. Д. Адвокатура історія і сучасність / О. Д. Святоцький, В. В. Медведчук. – К. : Ін Юре, 1997. – 288 с.
  10. Турута О. В. Забезпечення реальності прав і свобод громадян органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. В. Турута ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2009. – 20 с.
  11. Володина Л. М. Механизм обеспечения прав личности в российском уголовном процессе: дисс. ... доктора юрид. наук : 12.00.09 / Володина Людмила Мильтоновна; Уральск. гос. юрид. академия. – Екатеринбург, 1999. – 323 c..
  12. Гасанов К. К. Конституционный механизм защиты основных прав человека : монография / К. К. Гасанов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 2004. – 431 с.
  13. Васьковська В. П. Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / В. П. Васьковська ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2006. – 20 с.
  14. Горян Е. В. Органи місцевого самоврядування в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав і свобод громадян України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Е. В. Горян ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2005. – 20 с.
  15. Шмоткін О. В. Конституційно-праовий механізм захисту прав людини Службою безпеки України / О. В. Шмоткін // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2006. – № 4. – С. 5–10.
  16. Словник української мови: в 11 т. Т. 3 : З/ ред. Г. М. Гнатюк, Т. К. Черторизька. – Київ : Наукова думка, 1972. – 744 с.
  17. Словник української мови: в 11 т. Т. 4 : I – М / ред. А. А. Бурячок, П. П. Доценко. – Київ : Наукова думка, 1973. – 839 c.
  18. Волинка К. Г. Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / К. Г. Волинка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2000. – 17 с.
  19. Капинус Н. И. Процессуальные гарантии прав личности при применении мер пресечения в уголовном процессе : монография / Н. И. Капинус. – М. : Издательский дом «Буковед», 2007. – 416 с.
  20. Витрук Н. В. Социально-правовой механизм реализации конституционных прав и свобод граждан / Н. В. Витрук // Конституционный статус личности в СССР / Витрук Н.В., Масленников В.А., Топорнин Б.Н. – М. : Юрид. лит., 1980. – С. 195–209.
  21. Копейчиков В. В. Понятие и классификация условий, способствующих реализации прав личности / В. В. Копейчиков // Реализация прав граждан в условиях развитого социализма / под ред. Е. А. Лукашевой. – М. : Изд-во Наука, 1983. – С.171–182.
  22. Тимченко И. А. Гарантии конституционных прав и обязанностей советских граждан / И. А. Тимченко // Конституционные права и обязанности советских граждан / А. П. Таранов, И. А. Тимченко, Г. И. Чангули, Н. Г. Шуклина; Отв. ред.: Таранов А.П. – Киев : Наукова думка, 1985. – С. 74–179.
  23. Волколуп О. В. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства Российской Федерации : учебное пособие / О. В. Волколуп, Ю. Б. Чупилкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Краснодар : Кубанск. гос. ун-т, 2005. – 160 с.
  24. Снігур І. Й. Механізм реалізації права громадян на участь у здійсненні державної влади : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / І. Й. Снігур ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 18 с.
  25. Абрамов В. И. Соотношение понятий «охрана», «защита», «гарантированность», «обеспечение» прав ребенка / В. И. Абрамов // Государство и право. – 2006. – № 6. – С. 68–74.
  26. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України : від 09.08.2012 р., № 686 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 84. – Ст. 3408.

  27. Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / О. В. Негодченко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 36 с.
  28. Волинка К. Г. Проблеми становлення єдиного механізму забезпечення прав і свобод особи / К. Г. Волинка // Вісник Запорізьк. юрид. ін-ту. – 2000. – № 3 (12). – С. 38–48.
  29. Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений / В. С. Шадрин. – Волгоград : Изд-во Волгогр. юрид. ин-та МВД России, 1999. – 228 с.
  30. Конституційне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. Т. 2 / за заг. ред. Ю. С. Шемчученка. – К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2008. – 800 с.
  31. Матузов Н. И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права / Н. И. Матузов. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1972. – 294 с.
  32. Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России : учебное пособие / Л. Д. Воеводин. – М. : Изд-во МГУ, Издат. группа ИНФРА М-НОРМА, 1997. – 304 с.
  33. Берекашвили Л. Ш. Обеспечение прав человека и законности в деятельности правоохранительных органов : учебное пособие [с альбомом схем] / Л. Ш. Берекашвили, В. П. Игнатов. – М. : Московский ун-т МВД России, Изд-во «Щит-М», 2003. – 269 с.
  34. Мычко Н. И. Законность и обеспечение прав граждан при осуществлении правосудия в деятельности правоохранительных органов Украины / Н. И. Мычко. – Донецк : Донецк. юрид. ин-т ЛГУВД, 2008. – 364 с.
  35. Янович Ю. П. Проблемы совершенствования процессуального статуса подозреваемого и обвиняемого: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Янович Юрий Павлович; Укр. юрид. акад. – Х., 1992. – 222 c.
  36. Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе / Н. В. Витрук. – М. : Изд-во «Наука», 1979. – 230 с.
  37. Воеводин Л. Д. Конституционные права и обязанности советских граждан / Л. Д. Воеводин. – М. : Изд-во МГУ, 1972. – 300 с.
  38. Ростовщиков И. В. Обеспечение прав и свобод личности в СССР. Вопросы теории / И. В. Ростовщиков. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1988. – 120 с.
  39. Парфенова М. В. Охрана конституционных прав подозреваемого и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса России / М. В. Парфенова. – М. : Юрлитинформ, 2004. – 184 с.
  40. Темченко В. Поняття та зміст форм забезпечення прав людини і основних свобод у міжнародних та правових актах / В. Темченко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 8. – С. 82–84.
  41. Стремоухов А. В. Правовая защита человека. Теоретический аспект: дисс. … доктора юрид. наук : 12.00.01 / Стремоухов Алексей Васильевич. – СПб., 1996. – 423 с.
  42. Словник української мови: в 11 т. Т. 5. : Н - О / ред. Л. А. Юрчук, В. О. Винник. – Київ : Наукова думка, 1974. – 840 с.
  43. Матузов Н. И. Правовая система и личность / Н. И. Матузов. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1987. – 294 с.
  44. Наливайко О. І. Теоретико-правові проблеми захисту прав людини: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.01 / Наливайко Олег Іванович; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2002. – 178 с.
  45. Колодій І. М. Співвідношення понять «охорона», «захист», «гарантованість», «забезпечення» права фізичних та юридичних осіб на банківську інформацію / І. М. Колодій // Державо і право: Збірник наук. праць. Юридичні і політичні науки. – 2010. – Вип. 49. – С. 210–215.
  46. Верхогляд-Герасименко О. В. Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Верхогляд-Герасименко Олена Володимирівна; Нац. ун-т «Юридична академія ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 220 с.
  47. Словарь иностранных языков и выражений / авт.-сост. Е. С. Зялович. – М. : ООО «Издательство Астрель», 2004. – 778 с.
  48. Словник української мови: в 11 т. Т. 2 : Г – Ж / ред. П. П. Доценко, Л. А. Юрчук. – Київ : Наукова думка, 1971. – 550 с.
  49. Словник української мови: в 11 т. Т. 7 : Поїхати – Приробляти / ред. О. П. Петровська, М. М. Пилинський та ін. – Київ : Наукова думка, 1976. – 723 с.
  50. Загнітко А. П. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова / А. П. Загнітко, І. А. Щукіна. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 704 с.
  51. Воеводин Л. Д. Юридические гарантии конституционных прав и свобод личности в социалистическом обществе : монография / [Л. Д. Воеводин, Ю. М. Козлов, Э. Ф. Куцова и др.] ; под ред. Л. Д. Воеводина. – М. : Изд-во Московск/ ун-та, 1987. – 344 с.
  52. Тодика Ю. М. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні / Ю. М. Тодика, О. Ю. Тодика. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 368 с.
  53. Михайлик О. А. Проблеми забезпечення конституційних гарантій захисту прав і свобод людини в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «конституційне право» / О. А. Михайлик ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К., 2007. – 19 с.
  54. Білозьоров Є. В. Правові гарантії прав і свобод людини та громадянина у сфері діяльності міліції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Є. В. Білозьоров ; Київськ/ нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 17 с.
  55. Трофименко В. М. Кримінально-процесуальні гарантії особистості в стадії судового розгляду: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Трофименко Володимир Михайлович; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2000. – 226 c.
  56. Добровольская Т. Н. Гарантии прав граждан в уголовном судопроизводстве / Т. Н. Добровольская // Советское государство и право. – 1980. – № 2. – С. 128–135.
  57. Мартынчик Е. Г. Охрана прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве / Е. Г. Мартынчик, В. П. Радьков, В. Е. Юрченко ; под ред. к.ю.н. Т. И. Карпова. – Кишинев : Штииица, 1982. – 188 с.
  58. Советский уголовный процесс : учебник / под ред Л. М. Карнеевой, П. А. Лупинской, И. В. Тыричева. – М. : Юрид. лит., 1980. – 568 с.
  59. Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе / Э. Ф. Куцова. – М. : Изд-во Московск. ун-та, 1972. – 114 с.
  60. Кондратов П. Е. Гарантии интересов обвиняемого как фактор, определяющий формирование и осуществление советской уголовной политики / П. Е. Кондратов // Гарантии прав личности в социалистическом уголовном процессе : межвузовский тематический сборник / под ред. проф., д.ю.н. Я. О. Мотовиловкера. – Ярославль : Изд-во Яросл. ун-та, 1981. – С. 64–72.
  61. Алексеев Н. С. Советский уголовный процесс / [Н. С. Алексеев, А. И. Быстрыкин, В. Г. Даев и др.] ; под ред. Н. С. Алексеева, В. З. Лукашевича. – Л. : Изд-во Ленинградск. ун-та, 1989. – 472 с.
  62. Гурджи Ю. Гарантии прав личности в уголовном процессе: постановка и исследование проблемы в Украине / Ю. Гурджи // Юридический вестник. – 2003. – № 11. – С. 66–70.
  63. Вандышев В. В. Уголовный процесс : курс лекций / В. В. Вандышев. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 997 с.
  64. Советский уголовный процесс : учебник / под ред. Б. А. Викторова. – М. : Юрид. лит., 1975. – 560 с.
  65. Курушин С. А. Гарантии обеспечения права на защиту обвиняемого в досудебных стадиях по УПК Российской Федерации: дисс. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Курушин Сергей Анатольевич. – Саратов, 2003. – 213 c.
  66. Никоненко М. Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій / М. Я. Никоненко // Науковий вісник Нац. акад. внутр. справ України. – 2001. – № 1. – С. 59–68.
  67. Шуличенко А. А. О гарантиях прав обвиняемого по уголовно-процессуальному законодательству / А. А. Шуличенко // Вестник Московского университета. – 2005. – № 4. – С. 55–65.
  68. Кутоманов Д. Є. Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Кутоманов Дмитро Євгенович ; Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 217 с.
  69. Куцова Э. Ф. Гарантии прав личности в советском головном процессе (предмет, цель, содержание) / Э. Ф. Куцова. – М. : Юрид. лит., 1973. – 200 с.
  70. Омельченко Т. В. Конституційне право особи на правову допомогу і його реалізація на досудових стадіях кримінального процессу: дис. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Омельченко Тарас Володимирович ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2004. – 216 c.
  71. Зауваження до проекту Кримінального процесуального кодексу України. – № 9700 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=42312.
  72. Порівняльна таблиця до проекту Кримінального процесуального кодексу України : від 12.03.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=42312&pf35401=211921.
  73. Озерська А. Правові гарантії обвинуваченого та шляхи їх вдосконалення у кримінальному процесі / А. Озерська // Право України. – 2004. – № 8. – С. 36–42.
  74. Корнуков В. М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве / В. М. Корнуков. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1987. – 180 с.
  75. Советский уголовный процесс / под ред. проф. Д. С. Карева. – М. : Изд-во «Высшая школа», 1968. – 552 с.
  76. Кротова Л. А. Процессуальные гарантии достижения задач уголовного судопроизводства : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / Л. А. Кротова ; Казанск. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1982. – 16 с.
  77. Уголовный процесс / под ред. проф. М. А. Чельцова. – М. : Изд-во «Юридическая литература», 1969. – 464 с.
  78. Александров С. А. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовном процессе : учебное пособие / С. А. Александров. – Горький : Горьковск. высш. шк. МВД СССР, 1976. – 124 с.
  79. Советский уголовный процесс. Часть общая : учебное пособие / Под ред. Д.С. Карева. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1968. – 158 с.
  80. Мартынчик Е. Г. Cубъективные права обвиняемого и их процессуальные гарантии / Е. Г. Мартынчик // Советское государство и право. – 1976. – № 7. – С. 87–93.
  81. Стремовский В. А. Участники предварительного следствия в советском уголовном процессе / В. А. Стремовский. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовск. ун-та, 1966. – 260 c.
  82. Александров С. А. Правовые гарантии интересов гражданского истца и ответчика в уголовном процессе : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / С. А. Александров ; Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1968. – 19 с.
  83. Лукашевич В. З. Гарантии прав обвиняемого в стадиях предварительного расследования и предания суду : автореф. дисс. на соискание ученой степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.09 / В. З. Лукашевич ; Ленинградск. гос. ун-т им. А. А. Жукова. – Л., 1967. – 32 с.
  84. Лобойко Л. М Кримінально-процесуальне право : курс лекцій / Л. М. Лобойко. – 2-ге вид., змін. і доп. – К. : Істина, 2008. – 488 с.
  85. Манівлець Е. Є. Удосконалення кримінально-процесуальних гарантій у кримінальному судочинстві / Е. Є. Манівлець // Науковий вісник Академії Мін-ва внутр. справ. – 2003. – № 3 (12). – С. 308–310.
  86. Веденська В. В. Кримінально-процесуальні гарантії реалізації права на юридичну допомогу осіб, постраждалих від злочину : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / В. В. Веденська ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2009. – 18 с.
  87. Ребо В. А. Значение процессуальных гарантий прав личности в юридической практике: теоретико-правовой и отраслевые аспекты / В. А. Ребо // История государства и права. – 2007. – № 24. – С. 14–16.
  88. Кримінально-процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Юрисконсульт, КНТ. – 2008. – 896 с.
  89. Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса / Н. Н. Полянский. – М. : Изд-во Московск. ун-та, 1956. – 272 с.
  90. Каминская В. И. В чем значение процессуальных гарантий в советском уголовном процес се / В. И. Каминская // Советское государство и право. – 1950. – № 5. – С. 46–56.
  91. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса: основные положения науки советского уголовного процесса / М. С. Строгович. – Т. 1. – М. : Изд-во «Наука», 1968. – 470 с.
  92. Стецовский Ю. И. Конституционный принцип обеспечения обвиняемому право на защиту / Ю. И. Стецовский, А. М. Ларин. – М. : Наука, 1988. – 320 с.
  93. Джига М. В. Забезпечення правового статусу обвинуваченого у процесі досудового розслідування: проблеми законності та доцільності : монографія / М. В. Джига. – К. : Вид-во ПАЛИВОДА А. В., 2005. – 168 с.
  94. Тертишник В. Проблеми процесуальної форми і гарантій правосуддя / В. Тертишник // Право України. – 2001. – № 1. – С. 91–93.
  95. Курс советского уголовного процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бойкова, И. И. Карпеца. – М. : Юрид. лит., 1989. – 640 с.
  96. Карякин Е. А. Реализация принципа состязательности в уголовном судопроизводстве (вопросы теории и практики) : монография / Е. А. Карякин. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2005. – 98 с.
  97. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : підручник / М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, В. П. Шибіко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 1999. – 536 с.
  98. Кокорєв Л. Д. Процессуальные гарантии прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве / Л. Д. Кокорєв, В. З. Лукашевич // Вестник Ленинградск. ун-та. – 1977. – № 11. – С.109–116.
  99. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : от 22.11.2001 г., № 174-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.up-kodeks.ru.
  100. Давлетов А. Подозрение и подозреваемый в современном уголовном процессе России / А. Давлетов, И. Ретюнских // Уголовное право. – 2008. – № 6. – С. 40–46.
  101. Солтанович А. В. Право подозреваемого на защиту в уголовном процессе Республики Беларусь : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; судебная экспертиза» / А. В. Солтанович ; Беларусск. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Минск, 1992. – 22 с.
  102. Белый Н. А. Процессуальное положение подозреваемого в уголовном процессе (по законодательству Украины и Молдовы) : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза» / Н. А. Белый ; Укр. акад. внутр. дел. – Киев, 1995. – 20 с.
  103. Колосович С. А. Правовой статус подозреваемого и проблемы его совершенствования : автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика» / С. А. Колосович ; Акад. МВД СССР. – М., 1991. – 24 с.
  104. Грошевий Ю. М. Концептуальні засади побудови проекту кримінально-процесуального кодексу України / Ю. М. Грошевий // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : матеріали II-ї міжнародної наук.-практ. конф. (м. Одеса, 8 жовтня 2010 р.) : у 2 т. – Т. 2. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 103–106.
  105. Давлетов А. А. Подозреваемый по УПК РФ: проблема не решена / А. А. Давлетов, И. П. Ретюнских // Российская юстиция. – 2006. – № 1. – С. 20–21.
  106. Пантелеев И. А. Подозрение в уголовном процессе России : учебное пособие / И. А. Пантелеев. – Екатеринбург : Изд-во Уральск. юрид. ин-та МВД России, 2001. – 48 с.
  107. Овсянников И. В. Можно ли наделить лицо процессуальным статусом подозреваемого путем применения к нему меры пресечения до предъявления обвинения? / И. В. Овсянников // Закон и право. – 2004. – № 3. – С. 42–45.
  108. Цибарт Е. Э. Процессуальное положение подозреваемого в российском уголовном процессе: дисс. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Цибарт Евгений Эдуардович. – Оренбург, 2001. – 176 c.
  109. Чупилкин Ю. Б. Гарантии прав подозреваемого в российском уголовном процессе: дисс. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Чупилкин Юрий Борисович ; Ростов-на-Дону, 2001. – 185 c.
  110. Мазур О. В. Перспективи реформування процесуального статусу підозрюваного / О. В. Мазур // Вісник Луганськ. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2008. – № 3. Спеціальний випуск. – С. 71–75.
  111. Тарасевич И. П. Понятие подозреваемого в уголовном процессе / И. П. Тарасевич, С. В. Рыбак // Вестник Акад. МВД Республики Беларусь. – 2008. – № 1. – С. 211–216.
  112. Рожнова В. В. Застосування заходів процесуального примусу, пов’язаних з ізоляцією особи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / В. В. Рожнова ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2003. – 18 с.
  113. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан : от 22.09.1994 г., № 2013-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmc.uz/legisl.php?id=k_ug_pr.
  114. Терегулова А. А. Правовое положение подозреваемого в уголовном процессе России: дисс. … кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Терегулова Антонина Александровна. – Челябинск, 2009. – 238 с.
  115. Негодченко О. В. Теоретико-правові та історичні аспекти інституту прав людини / О. В. Негодченко // Права людини: теорія, реальність, перспективи : матеріали регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, ДДУВС, 5 грудня 2008 р.) / упоряд. к. ю. н. В. О. Боняк, к. ю. н. А. В. Самогута; за ред. д. ю. н., проф., засл. діяча науки і техніки України О. Ф. Фрицького. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 3–6.
  116. Громов Н. А. Уголовный процесс России : учебное пособие / Н. А. Громов. – М. : Юристъ, 1998. – 552 с.
  117. Mc Bride J. Human Rights and crimenal procedure / Jeremy Mc Bride. – Strasbourg : Council of Europe Publishing , 2009. – 400 p.
  118. Landman T. Studying Human Rights / Todd Landman. – London : Taylor&Francis, 2005. – 224 p.
  119. Cape E. Effective Criminal Defence in Europe / Ed Cape, Zaza Namoradze etc. – Antwerp : Intersentia, 2010. – 31 p.
  120. Рабінович П. М. Права людини і громадянина: навчальний посібник / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.
  121. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун. – К. : Алерта, КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 520 с.
  122. Теорія держави і права. Академічний курс : підручник / за ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 688 с.
  123. Фрицький О. Ф. Конституційне право України : підручник / О. Ф. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
  124. Петрухин И. Л. Конституционный статус личности в сфере уголовного судопроизводства (социально-экономические и политические права) / И. Л. Петрухин // Проблемы охраны прав и законных интересов личности в социалистическом уголовном праве и процессе : сборник науч. трудов. – Ярославль : Изд-во Яросл. ун-та, 1985. – С. 22–36.
  125. Корнуков В. М. Пути и средства укрепления социалистической законности и усиления охраны прав личности в уголовном судопроизводстве / В. М. Корнуков // Вопросы уголовного процесса. Проблемы обеспечения законности в уголовном судопроизводстве : межвузовский науч. сборник / Отв. ред.: Акинча Н.А., Корнуков В.М. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1989. – С. 3–13.
  126. Мартынчик Е. Г. Проблемы процессуального статуса личности в уголовном судопроизводстве / Е. Г. Мартынчик // Известия АН Молдавской ССР. Серия общественных наук. – 1986. – № 2. – С. 63–70.
  127. Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. Общая концепция. Неприкосновенность личности / И. Л. Петрухин. – М. : Наука, 1985. – 240 с.
  128. Михайленко А. Р. Укрепление правового положения обвиняемого в уголовном процессе / А. Р. Михайленко // Проблемы правового статуса личности в уголовном процессе. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та. – 1981. – С. 92–98.
  129. Права человека : учебник для вузов / отв. ред. чл.-корр. РАН, д.ю.н. Е. А. Лукашева. – М. : Издательство НОРМА, 2003. – 573 с.
  130. Karlan J. Criminal justice: introductory cases and materials / J. Karlan, J. Skolnich. – Mineola, 1992. – 208 p.
  131. Про міліцію : Закон України : від 20.12.1990 р., № 565-XII // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
  132. Про попереднє ув’язнення : Закон України : від 30.06.1993 р., № 3352-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.
  133. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України : від 02.12.2008 р., № 638 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 14. – Ст. 447.
  134. Про затвердження Положення про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину : Указ Президії Верховної Ради СРСР : від 13.07.1976 р., № 4203-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v4203400-76.
  135. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду : Закон України : від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.
  136. Коментарі, надані професором, доктором Хоакімом Геррманном, магістром права до проекту КПК [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://helsinki.org.ua/pda/index.php?print=1109854088.
  137. Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства в частині регламентації принципів кримінального процесу / Л. М. Лобойко // Науковий вісник Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутр. справ. – 2010. – № 2. – С. 18–25.
  138. Про міжнародні договори України : Закон України : від 29.06.2004 р., № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
  139. Малиновский О. Н. Нормы международного права о правах человека как источник российского уголовно-процессуального права: дисс. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Малиновский Олег Николаевич. – Краснодар, 2003. – 224 c.
  140. Антонович М. М. Україна в міжнародній системі захисту прав людини: теорія і практика / М. М. Антонович. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія». – 2007. – 384 с.
  141. Європейський Суд з прав людини. Аналітичний ресурс місцевого і регіонального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.municipal.gov.ua/1336.
  142. Карпачова Н. І. Стан дотримання Україною європейських стандартів з прав і свобод людини: спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з нагоди 60-річчя Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / Н. І. Карпачова. – К. : Омбудсман України, 2010. – 194 с.
  143. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України : від 23.02.2006 р., № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
  144. Бортновська З. П. Позитивні зобов’язання держави за Конвенцією про захист прав людини та основних свобод: практика Європейського суду з прав людини та завдання для України / З. П. Бортновська // Права людини в Україні: стан справ, проблеми, перспективи / редкол. : Ю. І. Сватко (голова) та ін. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – С. 34–38.
  145. Коломієць Н. Деякі проблемні аспекти виконання рішень Європейського суду з прав людини, винесених проти України / Н. Коломієць // Юридичний журнал. – 2009. – № 7. – С. 40-47.
  146. Ніколаєв О. О. Проблеми забезпечення процесуальних прав та законних інтересів обвинуваченого на досудовому слідстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / О. О. Ніколаєв ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 19 с.
  147. Аверченко А. К. Подозреваемый и реализация его прав в уголовном процессе: дисс. ... кандидата юрид. наук : 12.00.09 / Аверченко Александр Критэрьевич. – Томск, 2001. – 239 с.
  148. Обидина Л. Б. Процессуальный статус несовершеннолетнего обвиняемого / Л. Б. Обидина // Актуальные проблемы судоустройства, судопроизводства и прокурорского надзора : сборник науч. трудов / Отв. ред.: Орлов Ю.К. – М. : РИО ВЮЗИ, 1986. – С. 59–69.
  149. Рыжаков А. П. Подозреваемый. Понятие, права и обязанности. Научно-практическое руководство / А. П. Рыжаков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 208 с.
  150. Рыжаков А. П. Обвиняемый. Понятие, права и обязанности. Научно-практическое руководство / А. П. Рыжаков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 192 с.
  151. Галкин И. С. Процессуальное положение подозреваемого / И. С. Галкин, В. Г. Кочетков. – М. : Юридическая литература, 1968. – 64 с.
  152. Денежкин Б. А. Подозреваемый в советском уголовном процессе / Б. А. Денежкин ; под ред. проф. В. А. Познанского. – Саратов : Изд-во Саратовск. ун-та, 1982. – 144 с.
  153. Брынцев В. Д. Защита прав и законных интересов человека в уголовном судопроизводстве (судебные прецеденты, комментарий практики, образцы процессуальных документов) / В. Д. Брынцев, В. Г. Чернухин. – Х. : Ксилон, 2000. – 420 с.
  154. Ніколаєв О. Підстави притягнення особи як обвинуваченого і забезпечення її прав та законних інтересів / О. Ніколаєв // Право України. – 2000. – № 10. – С. 94–96.
  155. Фоміна Т. Г. Проблеми визначення поняття підозрюваного в кримінально-процесуальному законодавстві та проектах КПК України / Т. Г. Фоміна // Дізнання та досудове слідство в органах внутрішніх справ: сучасний стан та шляхи удосконалення : матеріали наук.-практ. конференції, 22 жовтня 2010 р., Харків. – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – С. 232–234.
  156. Строгович М. С. Уголовный процесс : учебник для юрид. школ / М. С. Строгович. – М. : Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. – 280 с.
  157. Фомин М. А. Сторона защиты в уголовном процессе (досудебное производство) / М. А. Фомин. – М. : Юрлитинформ, 2004. – 536 с.
  158. Мартынов А. Н. Проблемные вопросы, связанные с реализацией прав на защиту подозреваемого и обвиняемого в процессе уголовного судопроизводства / А. Н. Мартынов // Вісник Луганськ. ун-ту внутр. справ імені Е. О. Дідоренка. – 2008. –№ 3. Спеціальний випуск. – С. 36–41.
  159. Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві : Постанова Пленуму Верховного Суду України : від 24.10.2003 р., № 8 // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 6 (40). – С. 20–24.
  160. Фоков А. П. Судебный контроль в России: итоги и перспективы / А. П. Фоков // Российский судья. – 2002. – № 9. – С. 2–4.
  161. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканність, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист) : Закон України : від 12.01.2005 р., № 2322-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 187.
  162. Борзих Н. В. Діяльність захисника щодо забезпечення прав і свобод підозрюваного та обвинуваченого в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Н. В. Борзих. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.
  163. Давыденко Л. М. Особенности задержания по подозрению в совершении преступления в соответствии требованиями нового уголовно-процессуального законодател
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины