LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
 • Альтернативное название:
 • ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА В УЧЕНИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
 • The number of pages:
 • 273
 • university:
 • ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ
 • The year of defence:
 • 2013
 • brief description:
 • ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ


  На правах рукопису


  Іванчук Ірина Олександрівна  УДК: 159.922.4+159.923.2

  ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
  19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи
  дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  доктор психологічних наук, професор
  Ліщинська Олена Альбертівна


  Київ – 2013
  ЗМІСТ
  ВСТУП………………………………………………………………………………..4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ………………………………………………………...10
  1.1. Картина світу як соціально-психологічна категорія…………...10
  1.2. Картина світу як феномен масової свідомості…………………..19
  1.3. Етнолінгвістичні чинники формування картини світу…………28
  Висновки до першого розділу…………………………………………...43
  РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО ТА КОНАТИВНОГО КОМПОНЕНТІВ КАРТИНИ СВІТУ………………………………………………………………45
  2.1. Обґрунтування методів дослідження та процедура збору даних……………………………………………………………….45
  2.2. Характеристика вибірки та дослідження етнічної та мовної належності учнівської молоді…………………………………….70
  2.3. Соціально-психологічний зміст ціннісного компонента картини світу учнівської молоді…………………………………………...75
  2.4. Факторна структура ціннісних орієнтацій картини світу учнівської молоді. ………………………………………………...87
  2.5. Якісний аналіз правил життя як складових конативного компонента картини світу в учнівської молоді …………….….104
  Висновки до другого розділу…………………………………………..121
  РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИХ ЧИННИКІВ ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО ТА ЕМОЦІЙНО-ОЦІННОГО КОМПОНЕНТІВ КАРТИНИ СВІТУ…………………………..123
  3.1. Соціально-психологічний аналіз когнітивного компонента картини світу..……………………………………………………123
  3.2. Дослідження особливостей невербальної картини світу в учнівської молоді ………………………………………………..153
  3.3. Характеристика емоційно-оцінного компонента картини світу……………………………………………………………….166
  3.4. Визначення семантичної структури понять «сучасна культура», «етнічна культура», «традиції», «сучасний світ»……………...175
  Висновки до третього розділу …………………………………………196
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….198
  ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………………201
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………………219  ВСТУП

  Дослідження картини світу набуває дедалі більшої актуальності, оскільки в умовах трансформації суспільства загострюються проблеми світоглядного самовизначення особистості. Вивченню картини світу присвячено багато праць (О. Баксанський, Ф. Василюк, А. Гуревич, Р. Грановська, Г. Колшанський, Дж. Келлі, О. Леонтьєв, С. Лур’є, Д. Медведєв, О. Семенюк, Т. Титаренко, Т. Цив’ян, Т. Шибутані). У них, зокрема, досліджуються особистісні особливості картини світу суб’єкта (Ф. Василюк, С. Максименко, Т. Титаренко), її ціннісні орієнтації (Р. Грановська, В. Личковах, А. Панькін), пропонуються класифікації і структура картини світу (Ф. Василюк, Є. Романова, Г. Залеський, Д. Медведєв), аналізуються сенсові орієнтації особистості у структурі картини світу (Д. Леонтьєв, Н. Низовських, В. Петренко), відображення часу в картині світу суб’єкта (Р. Свинаренко), розкриваються психологічні особливості становлення образу світу у дітей шкільного віку (І. Бушай).
  Вивчаючи феномен картини світу, багато науковців послуговуються поняттям етнічної картини світу, зосереджуючись на єдності світоглядних настанов представників одного соціокультурного середовища (О. Донченко, В. Куєвда, Д. Леонтьєв, О. Леонтьєв, Г. Макушинська, Ю. Мединська, Є. Мельникова). Зокрема, етнічну картину світу як продукт етнічної свідомості, етнічний гештальт-контекст перцепції досліджує О. Лозова, етнопсихологічні особливості картини світу вивчає І. Маякова, особливості колективного несвідомого як глибинно-психологічного чинника рис етнічного менталітету висвітлює Ю. Мединська, аналіз психокультури соціуму з позиції соцієтальної психіки запропоновано О. Донченко.
  Однак, попри численні дослідження етнічної картини світу, залишаються поза увагою етнолінгвістичні чинники її формування. В умовах етнічної та мовної біполярності України, зростання білінгвізму та поширення ідей регіоналізму дослідження етнолінгвістичних чинників формування картини світу особистості набуває особливої актуальності. Бракує також висвітлення змісту основних компонентів картини світу в учнівської молоді. Актуальність зазначеної проблеми та недостатня її розробленість зумовили вибір теми дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження належить до комплексних науково-дослідних тем лабораторії мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України «Соціально-психологічні чинники інтеграції російськомовної спільноти в сучасне українське суспільство» (державний реєстраційний номер 0107U000545). Тему дисертації узгоджено Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології НАПН України (протокол № 5 від 27.05.2008).
  Мета роботи – визначити основний зміст компонентів картини світу учнівської молоді з урахуванням етнолінгвістичних чинників її формування.
  Відповідно до мети було сформульовано такі завдання:
  1) здійснити теоретико-методологічний аналіз вітчизняних і зарубіжних праць із проблеми формування картини світу особистості;
  2) обґрунтувати методологічні засади та розробити методичний комплекс для дослідження етнолінгвістичних чинників формування картини світу в учнівської молоді;
  3) визначити основний зміст компонентів картини світу учнівської молоді;
  4) дослідити особливості та виявити основні відмінності в картині світу учнів з різними мовною належністю, етнічною та регіональною ідентичностями, мовою вторинної соціалізації.
  За об’єкт дослідження взято процес формування картини світу в учнівської молоді.
  Предметом дослідження є етнолінгвістичні чинники формування картини світу в учнівської молоді.
  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс теоретичних та емпіричних методів: теоретичні: аналіз, узагальнення, порівняння результатів наукових досліджень; емпіричні: анкетування – для визначення етнічної та мовної належності; методика «Етнічна афіліація» Г. Солдатової – для дослідження етнічних афіліативних тенденцій; методика «Культурно-ціннісний диференціал» Г. Солдатової, І. Кузнецова, С. Рижової – для визначення в межах психологічної категорії «індивідуалізм – колективізм» групових ціннісних орієнтацій; методика «Ретроспективна анкета настанов» Н. Нізовських – для окреслення провідних правил життя, які є складовою конативного компонента картини світу, виявлення джерел цих правил та означення ролі прецедентних текстів у формуванні світоглядних орієнтирів; проективний рисунок «Картина світу, світ, яким я його уявляю» – для визначення емоційно-оцінного та когнітивного компонентів картини світу; твір на тему «Сучасний світ, світ, у якому я живу» – для визначення когнітивного та емоційно-оцінного компонентів картини світу; аналіз асоціацій на словосполучення-стимули – для визначення семантичної структури досліджуваних понять; методи математичної статистики: аналіз частот, факторний аналіз, контент-аналіз, t-критерій Ст’юдента для незалежних вибірок, t- критерій Ст’юдента для залежних вибірок, критерій Манна-Уітні, порівняння середніх для незалежних вибірок за допомогою апостеріорних критеріїв з поправкою Воnferroni, метод довірчого інтервалу для частки ознаки в генеральній сукупності. Математична обробка даних здійснювалась за допомогою пакету статистичних програм SPSS (17).
  Наукова новизна роботи:
  - вперше з’ясовано, що мова вторинної соціалізації та регіональна ідентичність є визначальними чинниками формування ціннісного, конативного, емоційно-оцінного та когнітивного компонентів картини світу, тоді як мовна належність та етнічна ідентичність – переважно ціннісного компонента;
  - виявлено відмінності картини світу в учнів з різною мовною належністю, мовою вторинної соціалізації, регіональною та етнічною ідентичностями; зокрема з’ясовано, що в картині світу україномовних учнів домінують цінності колективізму, орієнтації на традиційність, російськомовних – цінності індивідуалізму і власного волевиявлення; картина світу російськомовних учнів більш екоцентрична, україномовних – планетарна з підвищеною увагою до України. Встановлено, що учні з українською етнічною ідентичністю більше орієнтовані на соціально заохочувану поведінку, підтримку традиційних цінностей та авторитетів, тоді як учні з російською етнічною ідентичністю – на цінності індивідуалізму і ризик, вони частіше звертаються до есхатологічної тематики. Виявлено регіональні відмінності в емоційному забарвленні світосприйняття, ціннісних орієнтаціях, частоті звернення до певних реалій оточуючого світу, в уявленнях про роль етнічності та орієнтаціях на традиційність і звичаєвість, екоцентричності та технологічності картини світу. Встановлено відмінності між учнями з різною мовою вторинної соціалізації в орієнтації на минуле, схильності до мовної експресії, орієнтації на абстрактні або формальні спільноти, вираженості цінностей індивідуалізму та прихильності до традиційних норм і етнічних цінностей, сприйнятті ролі людини в світі, відданні переваги територіальній або етнічній чи національній ідентичності, екоцентричності картини світу;
  - якісно описано основний зміст компонентів картини світу в учнівської молоді; встановлено, що картина світу учнів є антропоцентричною, технологічною, кордоцентричною, екоцентричною; емпірично підтверджено, що в учнів домінує негативне та невизначене ставлення до світу; виявлено, що конативний компонент картини світу учнів представлено домінуванням орієнтації на цінності моралі, досягнення та силу волі, настановами на легке та оптимістичне ставлення до життя, недовірою до оточуючих, принципом взаємності, орієнтацією на допомогу абстрактному «ближньому»; з’ясовано, що ціннісний компонент картини світу учнів представлено орієнтаціями на групу, на зміни, один на одного з високою мотивацією досягнень, слабким соціальним контролем і такими ціннісними моделями: «опозиція зі світом та оточуючими», «орієнтація на регулюючі інститути», «орієнтація на соціально заохочувану поведінку та взаємодію з оточуючими», «орієнтація на узалежнення».
  Практичне значення одержаних результатів. Основні теоретичні положення та сформульовані за результатами дослідження висновки можуть бути застосовані при розробці національних соціально-психологічних програм та програм із соціальної роботи, в яких необхідно враховувати особливості картини світу учнів із різними етнічною та регіональною ідентичностями, мовною належністю, мовою вторинної соціалізації. Отримані результати можуть використовувати практичні психологи та соціальні педагоги під час консультування, психокорекції, при розробленні тренінгів з метою гармонізації картини світу особистості, корекції деструктивних аспектів картини світу в учнів середніх загальноосвітніх шкіл. Запропоновані для дослідження картини світу методики можуть бути використані в процесі індивідуальної консультаційної, психодіагностичної, психокорекційної роботи.
  Результати дослідження впроваджено в практику роботи Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю. Бугая (довідка № 85 від 10.09.2012 р.) та спеціалізованої загальноосвітньої школи № 274 м. Києва (довідка № 263 від 25.10.2012 р.).
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні положення дисертаційного дослідження доповідалися на ХVII Міжнародній науковій практичній конференції «Наука: вчора, сьогодні, завтра» (Горлівка, 2012), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації» (Ялта, 2012), І Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури у сучасному поліетнічному суспільстві» (Мелітополь, 2012), Науково-практичній конференції «Наука та прогрес» (Київ, 2012), ІІ Студентсько-аспірантській конференції «Соціологія – соціальна робота – регулювання соціальних проблем» (Львів, 2012).
  Публікації. Результати дослідження представлено у 4 статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях, включених до переліку МОНмолодьспорту.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  За результатами дослідження визначено особливості основних компонентів картини світу учнів, виявлено основні відмінності в картині світу учнів з різними мовою вторинної соціалізації, мовною належністю, етнічною та регіональною ідентичностями.
  1. Визначено, що етнолінгвістичні чинники, зокрема, мовна належність, етнічна ідентичність, регіональна ідентичність, мова вторинної соціалізації, відіграють важливу роль у формуванні картини світу особистості. Емпірично підтверджено, що регіональна ідентичність більшою мірою, ніж етнічна, визначає формування картини світу, зокрема особливості її когнітивного, ціннісного, емоційно-оцінного та конативного компонентів. Етнічна ідентичність здебільшого визначає ціннісні орієнтації картини світу. Мова вторинної соціалізації визначає особливості ціннісного, конативного, емоційно-оцінного та когнітивного компонентів картини світу, а мовна належність – переважно особливості ціннісного компонента картини світу.
  2. Установлено, що регіональна ідентичність є більш вагомим чинником формування картини світу в учнів, ніж етнічна належність. Зафіксовано, що учні з різною регіональною ідентичністю відрізняються ціннісними орієнтаціями, частотою звернення до певних реалій оточуючого світу, уявленнями про роль етнічності та орієнтаціями на традиційність і звичаєвість. Виявлено регіональні відмінності в емоційному забарвленні світосприйняття, екоцентричності та технологічності картини світу учнівської молоді.
  3. Встановлено, що когнітивний компонент картини світу учнівської молоді характеризується домінуванням етичних, персонажних, наслідкових параметрів оточуючої дійсності. Картина світу учнів є антропоцентричною, технологічною, кордоцентричною, екоцентричною. У ній присутні есхатологічні мотиви, сум за минулими традиційними формами життя, демонстрація бажання близькості до природи, потреби в кордонах, протиставлення матеріальних цінностей духовним. Виявлено, що в конативному компоненті картини світу учнів домінують орієнтації на цінності моралі, досягнення та силу волі, настанови на легке та оптимістичне ставлення до життя, недовіра до оточуючих, принцип взаємності, орієнтація на допомогу абстрактному «ближньому». З’ясовано, що в ціннісному компоненті картини світу учнів домінують орієнтації на групу, орієнтації на зміни, орієнтації один на одного з високою мотивацією досягнень, слабкий соціальний контроль і такі ціннісні моделі: «опозиція зі світом та оточуючими», «орієнтація на регулюючі інститути», «орієнтація на соціально заохочувану поведінку та взаємодію з оточуючими», «орієнтація на узалежнення». Встановлено, що в учнів домінує негативне та невизначене емоційне забарвлення картини світу.
  4. Виявлено відмінності в ціннісному компоненті картини світу в учнів із різними мовною належністю та етнічною ідентичністю. Так, у картині світу україномовних учнів домінують цінності колективізму, орієнтації на традиційність. Натомість у картині світу російськомовних учнів переважають цінності індивідуалізму і власного волевиявлення. Картина світу російськомовних учнів більш екоцентрична, україномовних – більш планетарна з підвищеною увагою до України. Показано, що учні з українською етнічною ідентичністю більше орієнтовані на соціально заохочувану поведінку, підтримку традиційних цінностей та авторитетів, тоді як учні з російською етнічною ідентичністю – на цінності індивідуалізму і ризик. В картині світу учнів з російською етнічною ідентичністю більше виражені есхатологічні мотиви.
  Виявлено, що ціннісні орієнтації учнів є амбівалентними, але більшою конфліктністю та напруженістю характеризуються цінності російськомовних учнів та етнічних росіян.
  5. Зафіксовано істотні відмінності в картині світу учнів з різною мовою вторинної соціалізації. Зокрема, в картині світу учнів з російською мовою вторинної соціалізації виявлено більшу орієнтацію на минуле, на абстрактні спільноти, схильність до мовної експресії, домінування цінностей індивідуалізму та самостійності, надання більшого значення ролі локальної територіальної ідентичності, екзистенційні переживання цінності природи, акцентування на ролі суб’єктивного сприйняття світу, на існуванні расизму у світі, підвищену увагу до субкультур.
  У картині світу учнів з українською мовою вторинної соціалізації переважають орієнтація на формально існуючу спільноту, увага до морально-етичних характеристик оточуючих, орієнтація на прийняття світу, активна позиція щодо захисту природного середовища, більша екоцентричність світосприйняття, більша значущість національної та етнічної ідентичності, орієнтація на традиційну поведінку й авторитети, прихильність до традиційних норм та етнічних цінностей.
  6. Доведено, що учні демонструють переважно позитивне і нейтральне ставлення до традицій та етнічної звичаєвості. Виявлено суттєві відмінності у варіантах збереження етнокультурних цінностей і традицій в учнів з різною мовою вторинної соціалізації та регіональною ідентичністю.
  Перспективи подальшої роботи вбачаються у дослідженні статевих і вікових особливостей світосприйняття; особливостей картини світу представників недомінантних етносів, які проживають на території України; мовної картини світу учнів із різною етнічною ідентичністю.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авер’янова Г. М. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства / Авер’янова Г. М., Дембицька Н. М., Москаленко В. В. – Київ: «ППП», 2005. – 207 с.
  2. Аверьянов Л. Я. Контент-анализ / Аверьянов Л. Я. – М.: КноРус, 2009. – 450 с.
  3. Артюхіна Н. В. Дослідження життєдіяльності особистості в культурно-історичному просторі / Артюхіна Н. В. – Одеса, 2004. 20 с.
  4. Бабосов Е. М. Философия науки и культуры / Бабосов Е. М. – Минск: «Белорусская наука», 2006. – 582 с.
  5. Бардина Н. В. Языковая гармонизация сознания / Бардина Н. В. – Одеса: Астропринт, 1997. – 272 с.
  6. Батліна Л. В. Теоретичні основи пізнання людини як особистості: Монографія / Батліна Л. В. – Запоріжжя: Юридичний інститут МВС України: Дике Поле. – 2005. – 248 с.
  7. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / Бахтин М. М. – М.: «Искусство», 1986. – 445 c.
  8. Бердяев Н. А. Философия неравенства / Бердяев Н. А.; [состав., предисловие и примечание Л. В. Полякова]. – М.: ИМА-пресс, 1990. – 288 с.
  9. Бердяев Н. А. Судьба России: Книга статей / Бердяев Н. А. – М.: Эксмо, 2007. – 640 с. – (Русская классика)
  10. Берн Э. Игры, в которые играют люди; Люди, которые играют в игры: Психология человеческих взаимоотношений; Психология человеческой судьбы / Э. Берн [пер. с англ.]. – СПб. : Специальная литература, 1996. – 399 с.
  11. Бичко О. В. Психологічні особливості етнічної ідентичності студентської молоді Східного і Південного регіонів України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / О. В. Бичко. – Київ, 2004. – 20 с.

  12. Богачевская И. В. Язык религии в контексте национального самосознания / Богачевская И. В. – К., 1999. – 180 с.
  13. Боднар М. Б. Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи» / М. Б. Боднар. – Київ, 2004. – 18 с.
  14. Боринштейн Е. Р. Особистість: її мовні ціннісні орієнтації: Монографія / Е. Р. Боринштейн, А. А. Кавалеров. – Одеса: Астропринт, 2001. – 168 с.
  15. Буслаев Ф. И. Народный эпос и мифология / Ф. И. Буслаев; сост. вст. С. Н. Азбелова. – М.: Высш. Школа, 2003. – 400 с. – (Классика литературой науки)
  16. Бушай І. М. Психологічні основи становлення образу світу дітей шкільного віку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук: спец.19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І. М. Бушай. – К., 2009. – 41 с.
  17. Василюк Ф. Е. Психология переживания: анализ преодоления критических ситуаций / Василюк Ф. Е. – Изд-во Московского университета, 1984. – 180 с.
  18. Васютинський В. Психологічні виміри спільноти: монографія / В. Васютинський. – К.: Золоті ворота, 2010. – 120 с.
  19. Волянская Е. В. Социокультурная детерминация подростковой агрессии / Волянская Е. В., Пилипенко В. Е., Сапелкина Е. В.; научн. ред. В. Е. Пилипенко. – К.: ПЦ «Фолиат», 2004. – 174 с.
  20. Вопросы социальной и этнической психологии: сборник начных трудов / [под ред. докт. филол. наук, проф. Ю. В. Красикова]. – Сев.-Осет. гос. ун.–т. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2001. – 138 с.
  21. Вознюк С. Філософія як теоретична основа загальнолюдського та національного в структурі духовності особистості / С. Вознюк // Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей / Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2002. – 176 с.
  22. Воробьев В. В. О русской национальной личности в языке и культуре / В. В. Воробьев // Язык и культура: шестая междунар. науч. конф. – К., 1998. – Том 1. – С. 52-57.
  23. Вундт В. Проблемы психологии народов / В. Вундт. – М.: Либроком, 1998. – 320 с.
  24. Гайдаенко А. В. Лексикон харизматической языковой личности как отражение её концептуальной картины мира / А. В. Гайдаенко // Культура народов Причерноморья. –2003. – № 37. – С. 30-32.
  25. Гачев Г. Д. Национальные образы мира / Гачев Г. Д. – М., 2002. – 413 с.
  26. Гнатенко П. И. Идентичность: философский и психологический анализ / П. И. Гнатенко, В. Н. Павленко. – К.: 1999. – 466 с.
  27. Гнатенко П. І. Український національний характер / Гнатенко П. І. – К.: «ДОК-К», 1997. – 116 с.
  28. Гнатенко П. И. Национальная психология / Гнатенко П. И. – Днепропетровск: ДГУ, 2000. – 213 с.
  29. Грабовий П. М. Український молодіжний сленг: сучасна картина світу / Грабовий П. М; за ред. Ю. Л. Мосенкіса. – К.; Умань: ПП Жовтий, 2010. – 220 с.
  30. Грамчук С. Особливості співвідношення релігійної віри та наукового досвіду / С. Грамчук // Сучасна людина в царині релігійних та безрелігійних цінностей: матеріали міжн. студенської наук. конф. – Чернівці: Рута, 2005. –
  С. 9 – 11.
  31. Грановская Р. М. Психология веры / Грановская Р. М. – Спб.: Издательство «Речь», 2004. – 567 с.: ил.
  32. Гогиберидзе Г. М. Диалог культур в системе литературного образования / Гогиберидзе Г. М. – М.: Наука, 2003. – 183 с.
  33. Горбач Н. Я. Специфіка української філософії / Горбач Н. Я. – Львів: Каменяр, 2006. – 216 с.
  34. Горбаченко Т. Г. Вплив християнства на становлення писемної культури Русі-України: релігієзнавчо-філософський аспект: Монографія / Горбаченко Т. Г. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 272 с.
  35. Губко О. Психологія українського народу: Наук. дослідж. / О. Губко – К.: ПВП «Радуга», 2004 – 400 с. – (Психологічний склад проукраїнської народності; кн. 1)
  36. Гумьольт В. Избранные труды по языкознанию / В. Гумбольт. – М.: Прогресс, 1984 – 397 с.
  37. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли / Гумилев Л. Н. – М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994 – 544 с.: ил.
  38. Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе / Гуревич А. Я. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. – 424 с., илл. (Серия «Российские Пропилеи»).
  39. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / Гуревич А. Я. – М.: Искусство, 1990. – 396 с.
  40. Гусельцева М. С. Культура как психологическая реальность: опыт идеального моделирования / М. С. Гусельцева // Вопросы психологии. – 2007. – № 5. – С. 13-24.
  41. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Данилевский Н. Я. – М.: «Известия», 2003. – 606 с.
  42. Данилевский И. В. Структура коллективного бессознательного: Квантовоподобная социальна реальность / Данилевский И. В. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М.: Ком Книга, 2005. – 376 с.
  43. Джин Шинода Болен Боги в каждом мужчине. Архетипы управляющие жизнью мужчин / Джин Шинода Болен; [перев. с англ.]. – М.: ООО Издательский дом «София», 2006. – 304 с.
  44. Джин Шинода Болен Богини в каждой женщине. Новая психология женщины. Архетипы богинь / Джин Шинода Болен; [перев. с англ.]. – М.: ООО Издательский дом «София», 2006. – 272 с.
  45. Донченко Е. А. Социетальная психика / Донченко Е. А. – К.: Наукова думка, 1994. – 206 с.
  46. Донченко О. Архетипи соціального життя і політики (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення) / О. Донченко, Ю. Романенко. – К.: «Либідь», 2001. – 334 с.
  47. Ефимкина Р. П. Пробуждение Спящей Красавицы. Психологическая инициация женщины в волшебных сказках. Монография / Ефимкина Р. П. – СПб.: Речь, 2006. – 263 с.
  48. Залесский Г. Е. Психология мировоззрения и убеждений личности / Залесский Г. Е. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 144с.
  49. Заховаева А. Г. Искусство: социально-философский аналіз / Заховаева А. Г. – М.: КомКнига, 2005. – 208 с.
  50. Зварич І. Т. Етнополітика в Україні: регіональний контекст / Зварич І. Т. – К.: Дельта, 2009. – 320 с.
  51. Jewish Identity, Values, and Religion in a Globalized world: A Study of Late Adolescent / Vassilis Sarogloy and Benoit Hanique // An International Journals of theory and research. – 2006. – № 6 (3). – С. 231-249. – Режим доступу до ресурсу: http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/psyreli/documents/2006.Identity.pdf
  52. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики: монографія / Надолішній П. І. – К.: Вид-во УАДУ, 1998. – 262 с.
  53. Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – 431 с.
  54. Етнополітика в Україні: загальне та регіональне як об’єкт і предмет наукового пізнання // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 40 (№ 10). – С. 429–441.
  55. Иванова Н. Л, Мазилова Г. Б. Изменения этнической и гражданской идентичности в новых общественных условиях / Н. Л. Иванова, Г. Б. Мазилова // Вопросы психологии. – 2008. – № 2. – С. 83-93.
  56. Иная ментальность / [Карасик В. И., Прохачева О. Г., Зубкова Я. В., Грабарова Э. В.]. – М.: Гнозис, 2005. – 352 с.
  57. Історія європейської ментальності / [за ред. Петра Дінцельбахера / Переклав з нім. Володимир Кам'янець]. – Львів: Літопис, 2004. – 720 с.
  58. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография / Караулов Ю. Н. – М.: Изд-во Наука, 1976. – 356 с.
  59. Карасик В. И. Этнокультурные типы институционального дискурса / В. И. Карасик // Этнокультурная специфика речевой деятельности: сб. обзоров РАН ИНИОН Центр гуманит. научн.-информ. исслед., отд. языкознания. – М., 2000. – С. 41.
  60. Карасик В. И. Языковые ключи / Карасик В. И. – М.: Гнозис, 2009. – 406 с.
  61. Келли Дж. Теория личности. Психология личностных конструктов / Дж. Келли. – СПб.: Речь, 2000. – 249 с.
  62. Кісь Р. Чи змарновані смислові ресурси Майдану (сенс сенсоутворювання) / Р. Кісь. – Дрогобич: Коло, 2007. – 134 с.
  63. Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму) / Р. Кісь. – Львів, 2002. – 303 с.
  64. Когнитивный образ мира: Научная монография / [авт. тексту О. Е. Баксанский, Е. Н. Кучер]. – М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2010. – 224 с.
  65. Крысин Л. П. Заимствованное слово как транслятор иной культуры / Л. П. Крысин // Глобализация-этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы: в 2 кн. / [отв. За ред. Г. П. Немищенко]; Науч. Совет РАН «История мировой культуры»; Ин-т славяноведения РАН. – М.: Наука, 2006. – Кн. 1. – 2006. – С. 106-113.
  66. Крупа В. Языковые мифы и их миссия / В. Крупа, С. Ондрейович // Глобализация-этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы: в 2 кн. / [отв. За ред. Г. П. Немищенко]; Науч. Совет РАН «История мировой культуры»; Ин-т славяноведения РАН.- М.: Наука, 2006. – Кн. 1. – 2006. – С. 164-181.
  67. Колшанський Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / Г. В. Колшанський; отв. ред. А. М. Шахнарович, предисл. С. И. Мельник и А. М. Шахнаровича; – [3-е изд., стереотипное]. – М.: КомКнига, 2006. – 128 с. (Лингвистическое наследие 20 века).
  68. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. Издание третье, испр. и доп. / Костомаров В. Г. – СПб.: «Златоус», 1999. – 320 с. – (Язык и время. Вып. 1).
  69. Кривицька О. Регіональні ідентичності: виклики та перспективи на фоні сучасних суспільно-політичних реалій / О. Кривицька // Наукові записки Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип. 44 (підсерія «Курасівські читання»). – С. 178-190.
  70. Кросс-культурная психология. Исследование и применение. – Харьков: Гуманитарный цент, 2007. – 240 с.
  71. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Кубрякова Е. С. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с. – (Язык. Семиотика. Культура) (Рос. Академия наук. Ин-т языкознания).
  72. Кузнецова Т. В. Психология культури: (Психолог-філософ. аналіз): Курс лекцій / Кузнецова Т. В. – К.: МАУП, 2006. – 152 с.
  73. Кузнецова І. В. Розвиток ментальної моделі світу в ранній юності засобами Інтернет-середовища: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І. В. Кузнецова. – К., 2009. – 18 с.
  74. Куєвда В. Міфологічні джерела української етнокультурної моделі: психологічний аспект. Монографія / В. Куєвда – Донецьк: Український культурний центр, Донецьке відділення НТШ, 2007. – 264 с., 3 табл., 129 іл.
  75. Куєвда В. Національні психотипи у творчості Шевченка / В. Куєвда // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – №11. – С. 52-56.
  76. Кульміна С. Філософсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича: Монографія / С. Кульміна. – К.: Центр практичної філософії, 2002. – 164 с.
  77. Культура чи імітація культури? Верховна рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 160 с. – (Серія Парламентські слухання).
  78. Кустова Л. С. Тайна национального характера / Кустова Л. С. – М.: Издательство ИКАР, 2003. – 164 с.
  79. Купина Н. А. Языковое сопротивление в контексте тоталитарной культуры / Купина Н. А. – Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 1999. – 176 с. (Серия ‘STUDIA HUMANITATIS”)
  80. Лебон Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – СПб.: Макет, 1995. – 313с. – (Памятники здравой мысли).
  81. Левин Д. М. Статистика для менеджеров с использованием Microsoft Excel / Д. М. Левин, Д. Стефан, Т. С. Кребиль, М. Л. Беренсон. – Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1312 с.
  82. Леонтьева Е. А. Лингвистические и экстралингвистические различия эквивалентных русских и английских пословиц как устойчивых словесных комплексов коммуникативного типа / Е. А. Леонтьева // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 27. – С. 96-104.
  83. Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: Избранные психологические труды / Леонтьев А. А. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 536 с. – (Серия «Психологи России»).
  84. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности – 3-е изд., доп./ Леонтьев Д. А. – М.: Смысл, 2007. – 511 с.
  85. Лисий І. Філософська і мистецька культура / І. Лисий. – К.: Вид. Дім «КМ Академія», 2004. – 368 с.
  86. Личковах В. А. Світ людини в мистецтві: світоглядно-антропологічні засади теорії естетичного виховання / Личковах В. А. – Чернігів, 2005. – 154 с.
  87. Ліщинська О. А. Звіт про результати вивчення громадської думки жителів України з приводу поширення «нетрадиційних релігій» / О. А. Ліщинська // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 11. – С. 57-63.
  88. Лісовський П. М. Маніпуляція свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному трансформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз): Монографія / Лісовський П. М. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 200 с.
  89. Лобок А. М. Антропология мифа / Лобок А. М. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1997. – 688 с.
  90. Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / [отв. ред. Н. А. Арутюнова, И. Б. Левонтина]. – М.: Издательство «Индрик», 1999. – 424 с.
  91. Лозова О. М. Психосемантична структура етнічної свідомості: автореф. дис. д-ра психол. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія; історія психології» / О. М. Лозова. – К., 2008. – 36с.
  92. Людина. Суб’єкт. Вчинок: Філософсько-психологічні студії / [за заг. ред. В. О. Татенка]. – К.: Либідь, 2006. – 360 с.
  93. Links between race/ethnicity and cultural values as mediated by racial/ethnic identity and moderated by gender / Stanley O. Gaines, William D. Marelich, Katrina L. Bledsoe, W. Neil Steers, Michael C. Henderson, Cherlyn S. Granrose, Diana I. Rios, Karlyn R. Farris, Mary S. Page, Ben F. Garcia, Lisa Barayas, Diana Hicks, Michael Lyde, Yumi Takahashi, Nancy Yum // Journal of Personality and Social Psychology. – 1997. – № 6. – С. 1460-1476.
  94. Макаренко Н. Регіональний вимір національної ідентичності: витоки й модерні виклики (південноукраїнський формат) / Н. Макаренко // Наукові записки Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2010. – Вип. 47. – С. 14-17.
  95. Макушінська Г. П. Народна мудрість як фактор духовної єдності суспільства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія, філософія історії» / Г. П. Макушінська. –Запоріжжя, 2003. – 16 с.
  96. А. В. Мальгин. Украина: Соборность и регионализм / Мальгин А. В. – СОНАТ, 2005. – 280 с.
  97. Малиновская Е. А. Турки-месхитинцы в Украине: этносоциологический очерк / Малиновская Е. А. – К.: Генеза, 2006. – 320 с.: илл.
  98. Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики / Л. Масенко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 243 с.
  99. Маякова І. В. Етнопсихологічні особливості картини світу дітей молодшого шкільного віку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія» / І. В. Маякова. – К., 2009. – 17 с.
  100. Мединська Ю. Фемінні архетипи українського етносу / Ю. Мединська. – Т.: ТНЕУ, 2006. – 202 с.
  101. Медведев Д. А Образ мира современного студента: основы системно-текстологической парадигмы / Медведев Д. А. – Астрахань: Изд-во Астраханского гос. пед. ун.-та, 2001. – 198 с.
  102. Мельник Ю. В. Языковая ситуация на фоне глобализации в Украине в среде постсоветских эмигрантов / Ю. В. Мельник // Глобализация-этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы: в 2 кн. / [отв. За ред. Г. П. Немищенко]; Науч. Совет РАН «История мировой культуры»; Ин-т славяноведения РАН. – М.: Наука, 2006. – Кн. 1. – 2006. – С. 351-364.
  103. Мельникова А. А. Язык национальный характер. Взаимосвязь структуры языка и ментальности / Мельникова А. А. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с. (Психологический практикум).
  104. Мельникова Е. В. Культура и традиции народов мира (этнопсихологический аспект) / Мельникова Е. В. – М.: Диалог культур, 2006. – 304 с.
  105. Міфи та фольклор народів світу: посібник-хрестоматія / [наук ред. І. Б. Матяш; автори упорядники: І. Б. Матяш, А. А. Астахова, І. Г. Панченко]. – К.: УНДІАСД, 2003. – 280 с.
  106. Михайлова Л. И. Народная художественная культура: детерминанты, тенденции, закономерности социодинамики / Михайлова Л. И. – [3-е изд.]. – М.: Вузовская книга, 2006. – 264 с.
  107. Мнацаканян М. О. Нации и национализм. Социология и психология национальной жизни: Учебн. пособие для вузов / Мнацаканян М. О. – М.: ЮНИТИДАНА, 2004. – 367 с.
  108. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації / За ред. Юліане Бестерс-Дільгер. – 2-ге вид. – Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 363 с.
  109. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 398 с.
  110. Mark E. Koltko-Rivera The psychology of worldviews / Mark E. Koltko-Rivera // Rewiew of General Psychology. – 2004. – Vol. 8. – No. 1. – С. 3-58. – Режим доступу: http://ru.scribd.com/doc/76615618/Koltko-Rivera-2004-RGP-Psych-of-Worldviews.
  111. Нагорна Л. П. Регіональна ідентичність: український контекст / Нагорна Л. П. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.
  112. Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных / Наследов А. Д. – СПб.: Речь, 2007. – 392 с.
  113. Наумов В. В / Лингвистическая идентификация личности. Изд. 2-е., стереотипное / Наумов В. В. – М.: КомКнига, 2007. – 240 с.
  114. Национальная психология и духовные ценности народа: материалы межрегиональной научно-практической конф. // Ред. кол. П. И. Гнатенко, А. В. Гарник, Л. О. Кострюкова, А. Б. Филатов. – Днепроп.: ДГУ 1994. – 144 с.
  115. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу / І. Нечуй-Левицький. – К.: АТ «Обереги». – 1992. – 88 с.
  116. Низовских Н. А. Человек как автор жизни: психосемантика жизненных ориентаций / Низовских Н. А. – Киров: Изд-во Вятского ГПУ, 2000. – 116 с.
  117. Никонорова Л. В. Мировоззрение личности и возрастные особенности его формирования / Никонорова Л. В. – К.: Наукова думка, 1989. – 112 с.
  118. Никитина А. В. Русская демонология / Никитина А. В. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 400 с.
  119. Основи фрактальної психології: проект психологічного оновлення [за ред. О. А. Донченко]. – К.: Міленіум, 2006. – 472 с.
  120. Орлова М. И., Обухов Я. Л. Ведьма / М. И. Орлова, Я. Л. Обухов // Психотерапия. – 2006. – №7. – C. 8-13.
  121. Панькин А. Б. Формирование этнокультурной личности: учеб. Пособие / Панькин А. Б. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2006. – 280 с. – (Серия «Библиотека педагога-практика»)
  122. Панова Н. Ю. Психологічні функції неормативних мовленевих конструктів у комунікативній поведінці особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» / Н. Ю. Панова. – К., 2005. – 18 с.
  123. Петренко В. Ф. Психосемантика сознания / Петренко В. Ф. – Питер, 2005. – 480 с.
  124. Петрова Л. А. Языковая картина мира в русле теоретических изысканий / Л. А. Петрова // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 69. – С. 19-23.
  125. Пінчук О. Ф. Нариси з етно- та соціолінгвістики / О. Ф. Пінчук, П. І. Черв’як. – К.: Вид. Центр «Просвіта», 2005. – 152 с.
  126. Пищук В. И. Трансформация ценностно-смысловых составляющих менталитета населения / В. И. Пищук // Вопросы психологии. – 2008. – № 3, C. 192 с.
  127. Поміткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості: Монографія /
  Поміткін Е. О. – К.: Наш час, 2005. – 280 с.
  128. Проблеми теорії ментальності. – К.: Наукова думка, 2006 . – 407 с.
  129. Профілактика психологічного насильства і маніпулювання свідомісттю та розвиток критичного мислення в молодіжному середовищі: матеріали міжн. науково-практичної конференції / гол. ред. М. М. Слюсаревський. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. – 319 с.
  130. Радчикова Е. Н. Библеизмы как способ отражения национальной и социокультурной языковой картины мира в русском и немецких язиках / Е. Н. Радчикова, И. П. Назарова // Язык и национальные образы мира: материалы междунар. науч. конф., – Майкоп: изд-во АГУ, 2001. – С. 233-239.
  131. Развитие национальной, этнолингвистической и религиозной идентичности у детей и подростков / [отв. за ред. М. Барретт, Т. Рязанова, М. Воловикова]. – М.: Издательство Института психологии РАН, 2001. – 196 с.
  132. Романенко Ю. В. Проблеми соціально-психологічного впливу американізму на українську психокультуру. Навчальний посібник / Романенко Ю. В. – К.: Інститут післядипломної освіти Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2001. – 127с.
  133. Романова Е. С. Графические методы в практической психологии / Романова Е. С. – СПб.: Речь, 2002. – 416 с.
  134. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: учеб. пособие [для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. психологи] / Рубинштейн С. Л. – СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж: Питер, 2008. – 705с. – (Мастера психологии).
  135. Руснак І. Глобальні проблеми сучасності у світі науки та релігії / І. Руснак // Сучасна людина в царині релігійних та безрелігійних цінностей: міжнародна студентська наукова конференція «Світоглядно ціннісне самовизначення сучасної особи: альтернати релігійної та безрелігійної духовності». – Чернівці: Рута, 2005. – С. 12-16.
  136. Racial and ethnic identity and development / Alicia Fedelina Chaves, Florence Guido-DiBrito // New Direction for Adult and Continuing Education. – 1999. – № 84. – С. 39-47. – Режим доступу: http://numerons.in/files/documents/Racial-and-Ethnic-Identity-and-Development.pdf.
  137. Семенюк О. А. Мова епохи та мовна особистість у сатирико-гумористичному тексті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук: спец. 10.02.01; 10.02.02 «Російська мова», «Українська мова» / О. А. Семенюк. – К., 2002. – 33 с.
  138. Семенюк О. А. Ключевые слова в картине мира и языке эпохи / О. А. Семенюк // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 32. – С. 129-132.
  139. Семенюк О. А. Трансформація фрагментів мовної картини світу пострадянської особистості / О. А. Семенюк // Культура народов Причерноморья. – 2002. – № 30. – С. 136-140.
  140. Свинаренко Р. М. Відображення часової складової в картині світу суб'єкта: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец.19.00.01 «Загальна психологія; історія психології» / Р. М. Свинаренко. – Х., 2008. – 17 с.
  141. Селігей П. О. Мовна свідомість: структура, типологія, виховання / Селігей П. О. / НАН України. Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 118 с.; іл.
  142. Сергеева А. В. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность / Сергеева А. В. – [4-е изд., испр.]. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 320 с.
  143. Соболєва Н. І. Соціологія суб’єктивної реальності / Н. І. Соболєва – К.: Інститут соціології НАН України, 2002. – 296 с.
  144. Слобин Д., Гин Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Д. Гин; [пер с анг.]. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 352 с.
  145. Смиронов С. Д. Мир образов и образ мира / С. Д. Смирнов // Психология Вестник Моск. ун-та. – Сер 14. – 1981. – №2. – С. 15-29.
  146. Соколов А. В. Феномен социально культурной деятельности / Соколов А. В. – СПб.: СПбГУП, 2003. – 204 с.
  147. Соколовская Ж. П. «Картина мира» в значениях слов: Семантические фантазии или «катехизис семантики» / Соколовская Ж. П. – Симферополь: Таврия, 1993. – 232 с.
  148. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности / Солдатова Г. У. – М.: Смысл, 1998. – 389 с.
  149. Сухарев В. А. Психология народов и наций / В. А. Сухарев, М. В.Сухарев. – Д.: Сталкер, 1997. – 400 с.: ил.
  150. Тарасов Е. Ф. Глобализация и этнизация: семиотические проблемы / Е. Ф. Тарасов // Глобализация-этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы: в 2 кн. / [отв. За ред. Г. П. Немищенко]; Науч. Совет РАН «История мировой культуры»; Ин-т славяноведения РАН. – М.: Наука, 2006. – Кн. 1. – 2006. – С. 69-75.
  151. Текст как явление культуры [Антипов Г. А., Донских О. А., Марковина Н. Ю., Сорокин Ю. А.] – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1989. – 197 с.
  152. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності / Титаренко Т. М. – К. : Либідь, 2003. – 373с.
  153. Тітовський М., Яковлєв І. Регіональна і політична ідентичність: Дніпропетровська область / М. Тітовський, І. Яковлєв // Наукові записки Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип. 44 (під серія «Курасівські читання»). – С. 208-212.
  154. Ткаченко О. Мова і національна ментальність (спроба сучасного синтезу) / О. Ткаченко. – К.: Грамота, 2006, - 240 с.
  155. Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Тойнби; [пер с англ.]. – М: Прогресс, 1991. – 736 с.
  156. Томалинцев В. Н. Человек на рубеже тысячелетий: Парадоксы духовного развития: Опыт исследования феномена изощренности в культуре и творчестве / Томалинцев В. Н. – СПб: Изд-во С.-Петербургского университета, 2001. – 112 с.
  157. Тощенко Ж. Т. Этнократия: История и современность Социологические очерки / Тощенко Ж. Т. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 432 с.
  158. Туманян Э. Г. Роль религии в процессах культурно-языковой интеграции и дифференциации / Э. Г. Туманян // Глобализация-этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы: в 2 кн. / [отв. За ред. Г. П. Немищенко]; Науч. Совет РАН «История мировой культуры»; Ин-т славяноведения РАН. – М.: Наука, 2006. – Кн. 2. – 2006. – С. 284-304.
  159. Фазылова А. Р. Перекрестная рецепция сакральных концептов носителей русского и крымотатарского языкового сознания / А. Р. Фазылова // Культура народов Причерноморья. – 2005. – №69. – С. 144-147.
  160. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Л. Фестингер; [пер. с анг.]. – СПб.: «Ювента», 1999. – 318 с.
  161. Филозоп А. А. Терапия творческим общением с литературой: клинико-психологический поход / А. А. Филозоп // Психотерапия. – 2007. – №4 (52). –C. 5-11.
  162. Формування духовного світу студента [Монографія / за заг. ред. проф. Л. В. Гнатюка]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 263 с.
  163. Форманова С. В., Кислицина Н. М. Формування національної мовної картини світу формами та засобами вираження етикету (на матеріалі української та англійської мов) / С. В. Форманов, Н. М. Кислицина // Культура народов Причерноморья. – 2002. – №48, Т.1. – С. 122-124.
  164. Фромм Э. Бегство от свободы; Человек для себя / Э. Фромм [пер. с англ. Д. Н. Дудинский]. – Мн.: ООО «Попурри», 2000. – 672 с.
  165. Фромм Еріх. Мати чи бути? / Еріх Фромм [пер. з англ. Ольги Михайлової та Андрія Буряка]. – К. : Український письменник, 2010. – 222 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою.
  166. Фурман А. В. Психокультура української ментальності: Наукове видання / Фурман А. В. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 132 с.
  167. Хренов Н. А. Культура в эпоху социального хаоса / Хренов Н. А. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.
  168. Хренов Н. А. Воля к сакральному / Хренов Н. А. – СПб.: Алетейя, 2006. – 571 с.
  169. Цивьян Т. В. Модель мира и ее лингвистические основы / Цивьян Т. В. – [4-е изд.]. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 280 с.
  170. Чепа М. А. Етнопсихологічний вимір цивілізаційного поступу: монографія / Чепа М. А. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 104 с.
  171. Шевченко О. В. Національна ідентифікація у становленні Я-образу особистості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. В. Шевченко. – К., 2005. – 20 с.
  172. Шевченко А. Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи. Міжнародна науково-практична конференція / А. Шевченко // Інститут національних відносин і політології НАНУ, Інститут держави і права ім. В. Корецького НАНУ, Міністерство України у справах національностей, міграції та культів. – К., 1995.
  173. Шеховцова Л. Ф. Элементы православной психологи / Л. Ф. Шеховцова, Ю. М. Зенько. – СПб. 2005. – 252 с.
  174. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани; [пер. с анг. В. Б. Ольшанского]. – Ростов н/д: «Феникс», 2002. – 544 с.
  175. Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира и межкультурная коммуникация / А. Д. Шмелев // Культура народов Причерноморья. – 2003. – №37. – С. 8-11.
  176. Шульга Н. А. Этническая самоидентификация личности / Шульга Н. А. – Киев: Ин-т социологии НАН Украины, 1996. – 200 с.
  177. Эдингер Э. Ф. Христианский архетип. Юнгианское исследование жизни Христа. Аналитическая психология / Э. Эдингер; [пер с англ.]. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 96 с.
  178. Юнг К. Г. Божественный ребенок: Аналитическая психология и воспитание / К. Г. Юнг. – М.: «Олимп»; ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. – 400 с.
  179. Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени / К. Г. Юнг; [предисл. А. В. Брушлинского]; [пер. с нем. А. М. Боковикова]. – [2-е изд.]. – М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. – 336 с. – (Библиотека зарубежной психологии).
  180. Язык. Человек. Картина мира: материалы всероссийской научн. конф. / под ред. М. П. Одинцовой. – Ч. 2. – Омск: Омский госуд. универ., 2000. – 168 с.
  181. Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модель пространства, времени и восприятия) / Яковлева Е. С. – М.: Гнозис, 1994. – 343 с. (Язык. Семиотика. Культура)
  182. Янів В. Нариси до історії української етнопсихології / Янів В.; [упоряд. М. Шафовал]. – [3-тє вид., стер.]. – К.: Знання, 2006. – 341 с.
  183. Яремчук О. В. Міфологічний компонент ментальності особистості в культурно-історичній психології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук: спец. 19.00.01 «Загальна психологія; історія психології» / О. В. Яремчук. – Одеса., 2004. – 20 с.
  184. Ясперс К. Всемирная история философии / К. Ясперс. – СПб.: «Наука», 2000. – 272 с.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины