LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГІМНАЗІЙНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
 • Альтернативное название:
 • Становление И РАЗВИТИЕ СОДЕРЖАНИЯ гимназического математического ОБРАЗОВАНИЯ на западноукраинских землях (конец ХIХ - начало ХХ ВЕКА)
 • The number of pages:
 • 259
 • university:
 • СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • ГАПАК Оксана Михайлівна

  УДК: 373.545

  СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГІМНАЗІЙНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)


  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  ТАДЕЄВ Петро Олександрович,
  кандидат фізико-математичних наук, доцент
  РІВНЕ – 2011


  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………4
  ВСТУП………………………………………………………………………….….5
  РОЗДІЛ 1
  СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ, ЕКОНОМІЧНЕ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ГІМНАЗІЙНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ……...................................................................................................................14
  1.1 Становлення математичної складової гімназійної освіти на західноукраїнських землях ………………………………………..……………………14
  1.2 Реформування змісту гімназійної математичної освіти під впливом розвитку математики, ідей Міжнародного руху з математичної освіти та Всеросійських і Австрійських з’їздів учителів математики..........................................50
  1.3 Вплив наукових та просвітянських товариств на розвиток гімназійної математичної освіти………..………………………………….………………………...64
  Висновки до першого розділу …………………………………………………..78
  РОЗДІЛ 2
  ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗМІСТУ ГІМНАЗІЙНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ……………………………………………………..…..82
  2.1 Розвиток змісту математичної освіти в гімназіях під впливом ідей відомих педагогів-математиків Східної Галичини ……………………………………………..82
  2.2 Пошуки шляхів формування змісту навчання математичних дисциплін у гімназіях Закарпаття…………………………………………………………………..…95
  2.3 Тенденції розвитку змісту гімназійної математичної освіти на Волині…106
  Висновки до другого розділу ………………………………………………..…121
  РОЗДІЛ 3
  ВІДОБРАЖЕННЯ ЗМІСТУ ГІМНАЗІЙНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ, ПІДРУЧНИКАХ, ПОСІБНИКАХ ………...125
  3.1 Порівняльний аналіз навчальних програм з математики для гімназій на територіях Східної Галичини, Закарпаття та Волині………………………………..125
  3.2 Особливості побудови підручників та навчальних посібників з математичних дисциплін для гімназій ………………………….……………………154
  Висновки до третього розділу ………………………………….……………...174
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………….……....178
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..…..184
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………….....214


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  КФМТ Київське Фізико-Математичне Товариство
  ММК Міжнародний математичний конгрес
  НТШ Наукове товариство ім. Шевченка  ВСТУП

  Актуальність теми. В умовах розбудови національної системи освіти в Україні, відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу українського народу, інтеграції вітчизняної освіти до європейського освітнього простору, переходу до ринкових відносин особливо важливим стає забезпечення належного рівня математичної підготовки випускників різних типів середніх навчальних закладів.
  Актуальною проблемою розвитку шкільної математичної освіти на сучасному етапі є ретельний відбір базового компонента змісту навчальних планів і програм, розроблення програм та підручників для шкіл і класів із різним рівнем вивчення математичних дисциплін для учнів із неоднаковим ступенем розвитку інтелектуальних і творчих здібностей. В сучасних умовах перегляду змісту шкільної математичної освіти винятковий інтерес математиків-педагогів звернено на його удосконалення у школах нового типу: ліцеях, гімназіях, колегіумах.
  Особливий статус в умовах означеної підготовки має такий предмет, як математика. У наш час загальновизнано, що молодь, вступаючи у життя, повинна мати належну природничо-математичну підготовку, а дисципліни цього циклу зобов’язані вивчати всі без винятку учні в межах шкільної програми. У програмах навчальних дисциплін природничо-математичного циклу вміщено матеріал, що розкриває взаємозв’язок науки, технології та суспільства і сприяє усвідомленню відповідальності людини за збереження життя на планеті.
  Зміст середньої математичної освіти формується під впливом досягнень математичної науки. Втім, підґрунтя змісту середньої математичної освіти, наповнення навчальних програм із математики в середній школі неодмінно повинні бути апробовані часом і досвідом не одного покоління педагогів. Для формування сучасної національної системи середньої освіти є важливим досвід побудови змісту освіти в гімназіях на західноукраїнських землях наприкінці XIX – на початку ХХ ст., у яких, попри зорієнтованість на європейські освітні системи, як-от польську, австро-угорську, чехословацьку, було створено власні, з урахуванням місцевих особливостей, зміст та методи навчання, зокрема й у сфері гімназійної математичної освіти. На розвиток її змісту суттєво впливали шкільні реформи в Російській імперії, які реалізовувалися під впливом Міжнародного реформаторського руху в галузі математичної освіти.
  Актуальність дослідження підсилюється прийняттям Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року (Постанова КМ України від 13 квітня 2011 року № 561), в якій акцентовано на проблемі оновлення змісту освіти у старшій школі з урахуванням вивчення та збереження збалансованості співвідношення природничо-математичної, суспільно-гуманітарної та оздоровчо-технологічної складових загальної середньої освіти, а також удосконалення навчальної, методичної, науково-популярної літератури, створення інформаційно-методичних комплексів природничо-математичних предметів.
  Значний внесок у формування змісту шкільної освіти зробили такі дослідники, як С. Гончаренко, В. Краєвський, В. Лєднєв, І. Лернер, І. Малафіїк, О. Савченко, О. Сухомлинська та ін. Сутність змісту математичної освіти школярів детально опрацьовано відомими педагогами-математиками, як-от: М. Бурда, Б. Гнеденко, З. Слєпкань, І. Тесленко та ін. Гімназійна освіта в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття – вектор наукового пошуку В. Алфімова, О. Бабіної, Б. Білого, Т. Завгородньої, А. Лопухівської, В. Павленко, Л. Потапової, С. Русової, Б. Ступарика, С. Фатальчука та ін.
  Проблема становлення і розвитку шкільної математичної освіти в Україні є предметом вивчення багатьох вітчизняних науковців. У такому контексті особливе теоретичне значення мають праці Б. Білого, А. Боголюбова, В. Боровика, Л. Вивальнюк, Л. Граціанської, Н. Дічек, М. Маланюк, у яких розкрито дидактичні та методичні ідеї українських педагогів-математиків кінця ХІХ – початку ХХ століття.
  З огляду на те, що історично й територіально західноукраїнські землі було поділено на Волинь, Східну Галичину, Закарпаття і Буковину науковці досліджували зміст освіти окремо на кожній території і комплексно в порівняльному аспекті. Розвиток гімназійної освіти на Волині досліджували Т. Джаман, Л. Єршова, С. Коляденко, О. Кондратюк, В. Омельчук та ін. Становлення освітньої системи у Східній Галичині слугувало сферою наукового зацікавлення ряду учених, як-от: В. Кемінь, І. Комісар, І. Курляк, М. Маланюк та ін. Загальні тенденції розвитку освіти на Закарпатті висвітлено у працях А. Волошина, В. Гомонная, А. Ігната, М. Талапканича та ін. Праці таких педагогів-математиків, як М. Ващенка-Захарченка, М. Ізвольського, Д. Сінцова, К. Щербини, варто визнати особливо посутніми в аспекті реформування змісту математичної освіти в Російській імперії, а отже, на частині західноукраїнських земель, які в досліджуваний час були її складовою.
  Особливий пласт дослідницького матеріалу з проблем розвитку математичної освіти в Україні складають дисертаційні роботи. У дисертації О. Хічія розглянуто розвиток математичної освіти на Закарпатті, однак широкі хронологічні межі дослідження не дали змогу вченому більш детально проаналізувати стан гімназійної математичної освіти на цих землях. У дисертаційній праці Е. Морокишко окреслено особливості викладання математики в початкових школах Східної Галичини в період з 1574 року до 1918 року. Аналогічний до пропонованого нами дослідження період розвитку математичної освіти схарактеризовано у дисертації Н. Міськової, однак у цій студії представлено розвиток початкової її ланки. О. Павлюк висвітлила становлення шкільної математичної освіти в Україні в другій половині ХХ століття.
  Проведений історіографічний аналіз дає підстави констатувати, що системного історико-педагогічного дослідження, присвяченого вивченню становлення та розвитку гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття, у педагогічній науці не було здійснено. З огляду на вище означене доцільно зауважити, що дисертаційна робота „Становлення і розвиток змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях (кінець ХIХ – початок XX століття)” є актуальною і потребує детального наукового опрацювання.
  Хронологічні межі дослідження охоплюють кінець ХІХ – початок ХХ століття. Нижня межа зумовлена активізацією національного життя українців і якісно новими освітніми перетвореннями, поштовхом до яких стали освітні реформи 60-х – 70-х років ХІХ століття, які проводились в Австро-Угорській та Російській імперіях. Верхню межу – 30-ті роки ХХ століття – окреслено вітчизняною історико-педагогічною наукою як новий період, за яким настала зміна суспільно-політичного ладу, економічних умов, здійснювався наступ на українську національну культуру, відбувалося закриття гімназій на західноукраїнських землях.
  Територіальні межі дослідження охоплюють ті частини території Західної України, які наприкінці ХІХ – початку ХХ століття входили до складу Російської та Австро-Угорської імперій, а згодом – до Польської та Чехословацької держав, що відповідає територіям сучасних Волинської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Закарпатської областей.
  Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає планам наукової роботи Приватного вищого навчального закладу „Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука” (м. Рівне) в межах наукової теми „Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школах і вищих навчальних закладах” (державний реєстраційний номер 0106U002439). Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука” (протокол № 2 від 25.09.2008 р.) та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 27.04.2010 р.).
  Мета дослідження – виявити особливості та закономірності становлення і розвитку змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях у кінці ХІХ – на початку ХХ століття і окреслити можливості їх творчого використання в теорії і практиці сучасної гімназійної освіти.
  Завдання дослідження:
  1) простежити особливості становлення та виявити закономірності розвитку і реформування гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях під впливом соціально-політичних, економічних та культурологічних чинників;
  2) схарактеризувати вплив наукових, просвітянських товариств, а також освітньої діяльності педагогів-математиків на формування змісту гімназійної математичної освіти;
  3) визначити основні етапи становлення і територіальні особливості розвитку змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях;
  4) на основі порівняльного аналізу визначити специфіку відображення змісту гімназійної математичної освіти в навчальних програмах, підручниках та посібниках означеного періоду на територіях Східної Галичини, Закарпаття та Волині;
  5) окреслити можливості використання структурних компонентів змісту математичної освіти західноукраїнських гімназій в сучасній теорії і практиці навчання математики.
  Об’єкт дослідження – зміст гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття.
  Предмет дослідження – становлення та розвиток змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях у досліджуваний період.
  Методологічним підґрунтям слугують положення теорії пізнання про взаємозв’язок та взаємозалежність історико-педагогічних явищ, соціально-історичної, економічної та культурологічної зумовленості змісту освіти, кількісних та якісних змін об’єкта дослідження у процесі його розвитку; концептуальні ідеї сучасної філософії освіти; принципи історизму, науковості, єдності наступності і мінливості, об’єктивного і суб’єктивного, теоретичного та емпіричного, використані під час аналізу динамічних змін у змісті гімназійної математичної освіти; основні положення системного підходу як методологічного способу пізнання педагогічних фактів та явищ; провідні ідеї сучасної науки щодо збереження культурної спадщини минулого; компаративний підхід, який уможливив аналіз територіальних особливостей змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях.
  Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення енциклопедизму, дидактичного формалізму, утилітаризму та інших сучасних концепцій змісту освіти (В. Краєвський, В. Леднєв, О. Локшина), теоретичні положення про мету і сутність математичної освіти (А. Колмогоров, З. Слєпкань, І. Тесленко, М. Шкіль), теоретичні підходи до з’ясування особливостей історико-педагогічного процесу (Н. Дічек, О. Савченко, О. Сухомлинська), ідеї щодо періодизації розвитку шкільної освіти (М. Євтух, Б. Ступарик, О. Сухомлинська), концептуальні положення, які слугують підґрунтям розвитку шкільної математичної освіти, що відображено у Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, концепції шкільної математичної освіти.
  Методи дослідження. Для реалізації мети, вирішення поставлених завдань дослідження використано комплекс методів: пошуково-бібліографічний – з метою систематизації, класифікації наукової літератури та архівних матеріалів із теми дослідження; порівняльно-хронологічний, що дав змогу в хронологічній послідовності відтворити ґенезу розвитку змісту гімназійної математичної освіти; історико-географічний – для вивчення особливостей регіонального розвитку шкільництва і математичної освіти; аналіз, синтез, систематизація й узагальнення наукових і архівних джерел, періодичних видань з метою визначення організаційних аспектів та процесуально-змістових складових математичної освіти; систематизація та класифікація нормативних документів, державних програм, планів, концепцій, архівних документів, довідково-інформаційних матеріалів і літератури, інтерпретація отриманих даних для визначення тенденцій розвитку змісту шкільної математичної освіти та перспектив щодо використання історико-педагогічного досвіду в сучасних умовах.
  Джерельну базу дослідження складають: фонди Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Державного архіву Закарпатської області (справи фондів: 50 – Правління культурно-просвітницького товариства ім. О. Духновича, 72 – Правління культурно-освітнього товариства „Просвіта”), Центрального державного історичного архіву України у м. Львів (справи фондів: 178 – Шкільна рада, 309 – Наукове товариство ім. Шевченка, 361 – Крушельницький Антін (1878 –1937), письменник, журналіст, літературний критик, педагог, громадсько-політичний діяч, редактор журналів „Нові шляхи” і „Критика” у Львові), Державного архіву Рівненської області (справи фондів: 568 – Ровенская женская гимназия, 215 – Ровенское реальное училище), Центрального державного історичного архіву України в м. Київ (справи фондів: 707 – Управління Київського учбового округу, 442 – Канцелярія Київського, Подільського та Волинського генерал-губернаторств); матеріали бібліотек: Польської Академії Наук (м. Краків), Ужгородського національного університету, Державного архіву Закарпатської області, Закарпатського державного краєзнавчого музею, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника, Львівського університету імені Івана Франка; підручники, які використовували у навчально-виховному процесі гімназій в другій половині XIX – першій половині XX ст., річні звіти про діяльність навчальних закладів названого періоду, матеріали педагогічної періодики, матеріали конференцій, матеріали Всеросійських з’їздів вчителів математики; історико-педагогічні, психолого-педагогічні праці, дисертаційні роботи, монографії, статті; навчальні плани, програми, підручники, методичні посібники; довідково-енциклопедичні видання; матеріали мережі Інтернет, сучасні дослідження з історії шкільництва та теорії і методики викладання математики в гімназіях.
  Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше: комплексно розглянуто та обґрунтовано процес становлення, розвитку та реформування гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях у контексті європейського та російського шкільництва в окреслений період; узагальнено та систематизовано вплив наукових, просвітянських товариств на розвиток змісту гімназійної математичної освіти, а також науково-педагогічні погляди відомих учених-математиків означеного періоду на формування змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях; визначено основні етапи становлення та територіальні особливості змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття; окреслено особливості відображення розвитку змісту гімназійної математичної освіти в навчальних планах, програмах, підручниках та посібниках означеного періоду на територіях Східної Галичини, Волині та Закарпаття. Подальшого розвитку набули висвітлення дидактичних засад формування і структурування змісту математичної освіти у окреслений період та їх реалізація в навчальних планах, програмах, підручниках і посібниках гімназій. До наукового обігу введено значну кількість маловідомих архівних документів, фактів, теоретичних положень, пов’язаних із розвитком змісту гімназійної математичної освіти.
  Практичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що її результати використано автором під час розроблення рекомендацій, які можна ефективно впроваджувати в сучасній теорії і практиці гімназійної математичної освіти. Окремі положення дисертаційної роботи можуть бути використані в процесі удосконалення навчальних планів, програм, підручників та посібників з математики.
  Матеріали дослідження слугували основою для створення спеціального курсу „Реформування системи гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях та його реалізація у нормативній та навчальній літературі наприкінці ХІХ – початку ХХ століття” для студентів педагогічних та математичних спеціальностей Ужгородського національного університету та Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука. Основні положення, результати і висновки наукового пошуку можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів для доповнення лекційного курсу „Історія педагогіки України” фактичним матеріалом із проблем розвитку освіти, а також під час проведення практичних занять із історії математики та методики навчання математики.
  Результати дослідження впроваджено у практику роботи вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації України та інших освітніх установах: Державного вищого навчального закладу „Ужгородський національний університет” (довідка № 01-10/2172 від 14.06.2011 р.), Приватного вищого навчального закладу „Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука” (м. Рівне) (довідка № 04/627 від 06.05.2011 р.), Рівненського економіко-гуманітарного та інженерного коледжу (довідка № 693 від 11.10.2011 р.), Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 125 від 12.05.2011 р), Мукачівської гімназії (довідка № 87 від 12.10.2011 р.).
  Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження систематично обговорювали на засіданнях кафедри педагогіки Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука та кафедри педагогіки Ужгородського національного університету. Основні положення та висновки викладено в доповідях на міжнародних науково-практичних конференціях: „Педагогічне мислення в контексті теоретико-методичної спадщини А. С. Макаренка і сучасної педагогіки” (Рівне, 2008), „Професіоналізм педагога. Інноваційні підходи до процесу його формування” (Краматорськ, 2008), „Теоретико-методологічні засади підготовки педагогічних кадрів у поліетнічному регіоні” (Ужгород, 2008), „Дванадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука” (Київ, 2008), „Карпатська Україна в контексті українського державотворення” (Ужгород, 2009), „Інтеграція системи безперервної освіти України в європейський освітній простір: стан, проблеми, перспективи” (Чернівці, 2009), „Розвиток інтелектуальних вмінь та творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання математики” (Суми, 2009), „Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном” (Горлівка, 2010), „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології” (Рівне, 2010).
  Публікації. Результати дослідження висвітлено в 11 публікаціях. Серед них: 7 наукових статей у фахових виданнях із педагогічних наук; 1 – в іншому науковому виданні; 3 – у збірниках матеріалів наукових конференцій. Серед названих статей одна у співавторстві з науковим керівником, де автору належить порівняльний аналіз змісту математичної освіти у Волинській та Мукачівській гімназіях, а керівнику – постановка проблеми дослідження.
  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (296 найменувань), 21 додатка. Загальний обсяг дисертації складає 258 сторінок, з них 183 сторінки основного тексту.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ
  Становлення і розвиток змісту гімназійної математичної освіти на Волині, у Східній Галичині та на Закарпатті наприкінці XIX – на початку XX ст. відбувалося в умовах економічних, соціально-політичних та культурологічних змін на вищеназваних західноукраїнських землях, які упродовж різних історичних періодів належали до складу Російської, Австро-Угорської імперії, Чехословацької республіки, Польської та Румунської держав.
  1. У ході наукового пошуку виявлено підґрунтя трансформаційних змін у змісті гімназійної математичної освіти, основними складовими якого були розвиток промислового виробництва і техніки, зміна суспільного світогляду, зародження вітчизняної математичної науки та Міжнародний рух за реформу математичної освіти. Провідним чинником, який негативно позначився на розвитку змісту гімназійної математичної освіти, була реакційна політика урядів держав, до складу яких належали західноукраїнські землі.
  Встановлено, що на території Волині політика у галузі математичної освіти формувалася під впливом рішень російського і польського урядів, що унеможливило введення україномовної математичної термінології як основи побудови національно-зорієнтованого змісту гімназійної математичної освіти. Гімназійна математична освіта на Галичині попри шалений тиск з боку правлячих кіл позитивно відрізнялася друкуванням україномовних навчальних програм, підручників та посібників з математики. Доведено, що політика Австро-Угорської імперії на території Закарпаття привела до створення наприкінці ХІХ – початку ХХ століття угорських гімназій, що сприяло подальшому розробленню та підготовці навчальних програм та підручників із математики угорською мовою, хоча вони характеризувалися доволі прогресивним змістом математичної освіти.
  2. Схарактеризовано вплив Наукового Товариства імені Тараса Шевченка на формування змісту гімназійної освіти на західноукраїнських землях, який було реалізовано шляхом видання підручників та посібників з математики для гімназій, публікації власного часопису з проблем математики та математичної освіти, безпосередньої участі його членів у розробленні та впровадженні у практику діяльності галицьких гімназій змісту навчання математики.
  З’ясовано, що визначальну роль у розвитку змісту гімназійної математичної освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття на західноукраїнських землях відіграла науково-освітня діяльність вчених-педагогів А. Волошина, М. Зарицького, М. Кравчука, В. Левицького, П. Огоновського, М. Чайковського, А. Штефана та ін. Ці математики-педагоги уклали низку шкільних підручників, навчальних програм, методичних посібників, методичних рекомендацій українською мовою.
  Обґрунтовано, що важливу роль у формуванні змісту гімназійної освіти відіграла діяльність товариства „Просвіта”. У статуті товариства було регламентовано відкриття народних читалень, книгарень, друкарень, організацію різних курсів та шкіл. Боротьба за українську школу низки інших просвітніх товариств, полягала у фінансуванні освітніх заходів, популяризації математичних знань серед широких верств населення.
  3. На основі аналізу соціально-політичних, економічних та культурологічних умов, в яких відбувалося становлення змісту гімназійної математичної освіти в Західній Україні, виокремлено такі етапи:
  – перший етап (1864–1900 рр.) – формування змісту математичної освіти у період буржуазних реформ у соціально-політичній, культурній та економічній сферах;
  – другий етап (1900–1918 рр.) – реформування змісту гімназійної математичної освіти внаслідок розвитку математичних наук, впливу ідей Міжнародного руху за реформу математичної освіти та Всеросійських і Австрійських з’їздів учителів математики;
  – третій етап (1918–1939 рр.) – полонізація та українізація освіти, зокрема математичної, в період входження західноукраїнських земель до складу Польщі та Чехословацької республіки.
  Спостережено на досліджуваному хронологічному зрізі еволюцію змісту гімназійної математичної освіти під впливом об’єктивних факторів. Встановлено, що економічне пожвавлення спричинило інтенсифікацію розвитку точних наук, зокрема математичних, а соціальна і політична нестабільність виступали чинниками гальмування їхнього розвитку.
  На першому етапі гімназії Волині працювали за статутами гімназій Російської імперії, за якими на вивчення природничих дисциплін (математика, фізика, географія) було відведено в середньому 17% від усього обсягу навчального часу, а у визначенні цілей математичної освіти було підсилено формальний аспект. У межах аналізованого хронологічного проміжку в сфері математичної освіти Галичини і Закарпаття, які входили до Австро-Угорської імперії, за навчальними планами гімназій математика належала до предметів обов’язкового циклу навчання, а на її вивчення відповідно було виділено 11% та 15% навчального часу. Попри те, що навчальний процес гімназій Галичини і Закарпаття ґрунтувався на використанні австрійських планів та програм, кількість годин на вивчення математики у них була неоднаковою і цілі навчання у гімназіях названих регіонів були різними.
  Другий етап відзначено, як важливий період реформування математичної освіти у царській Росії та Австро-Угорській імперії. Реформаторський рух за наближення математики до життя, за навчання, яке забезпечило б розвиток активності та самостійності учнів, підтримали педагоги і математики обох імперій, які першими відгукнулися на потребу часу та розробили нові навчальні плани та програми для гімназій і реальних училищ. Сутність основної ідеї математичної реформи полягала у введенні до гімназійного курсу математики елементів вищої математики.
  Виявлено, що на третьому етапі (1918–1939 рр.) політичні події 20-х років ХХ століття не сприяли проведенню реформ гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях, що належали на той час до Польщі і Чехословаччини. Гімназійна освіта Волині і Східної Галичини цього періоду відзначається негативним впливом полонізації освіти і культури, а на Закарпатті – позитивною динамікою зростання українських шкіл та гімназій, зумовленою освітньою політикою Чехословацького уряду.
  4. У результаті порівняльного аналізу встановлено, що зміст гімназійної математичної освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття на всіх західноукраїнських землях реалізовувався у навчальних програмах, підручниках та посібниках.
  Доведено, що наприкінці ХІХ століття навчальні програми з математики для російських гімназій не зазнали суттєвих змін. Позитивні зрушення стосувалися лише більш раціонального розподілу тем, що забезпечувало доступність навчального матеріалу. Значні зміни в програмах з математики для реальних училищ та гімназій відбулися в 1906 році, коли до навчальних програм було введено основи аналітичної геометрії на площині та основи математичного аналізу. Програма із аналітичної геометрії містила всі основні питання цього курсу, крім кривих другого порядку. У програмі з математичного аналізу розглядали такі питання: границя, функція, похідна та диференціал, визначений і невизначений інтеграл, неперервність та дослідження функції на екстремум.
  Визначено, що гімназії Галичини та Закарпаття працювали за австрійськими і угорськими навчальними програмами. На основі детального аналізу таких навчальних програм із математики для гімназій за 1900 рік встановлено, що у них із елементів вищої математики було представлено лише окремі розділи: теорія сполук, біноміальний розподіл, елементи аналітичної геометрії та поняття уявної одиниці. До навчального плану за 1909 рік було внесено поняття функції та її графічне зображення, розширено вивчення аналітичної геометрії і розглядалося наближене розв’язання алгебраїчних та трансцендентних рівнянь за допомогою графічного методу. Порівняльний аналіз навчальних програм для австрійських та російських гімназій дав змогу стверджувати, що останні більше відповідали основним ідеям реформаторського руху в математичній освіті.
  Встановлено, що на третьому етапі (1918–1939 рр.) спільним для гімназій Закарпаття, Галичини та Волині була наявність в навчальних програмах поняття функції. Унаслідок детального аналізу значної кількості підручників та навчальних посібників з математики кінця ХІХ – початку ХХ століття з’ясовано, що їхнім визначальним позитивним аспектом була практична спрямованість вивчення математики та застосування математичних знань у подальшій суспільній діяльності випускників гімназії.
  Питання підготовки і видання підручників з математики для гімназій і середніх шкіл в окреслений період на західноукраїнських землях вважаємо одним із основних, оскільки україномовні підручники на той час були рідкістю. У результаті порівняльного аналізу підручників із математики, якими послуговувалися у гімназіях на західноукраїнських землях, встановлено, що російські підручники та посібники були значно прогресивнішими за ті, що видавалися на Закарпатті та Галичині і були близькими за структурою до сучасних підручників.
  5. Проведений аналіз становлення і розвитку змісту гімназійної математичної освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття дає змогу окреслити шляхи використання історичного досвіду структурування змісту математичної освіти в гімназіях на сучасному етапі. Встановлено, що ефективність відбору змісту гімназійної математичної освіти визначається низкою чинників, серед яких: залежність змісту гімназійної математичної освіти від рівня розвитку математики як науки, впливу суспільно-економічного стану розвитку держави, врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини тощо. З огляду на історико-педагогічний досвід варто констатувати, що ефективність розроблення навчальних програм з математики, якість підручників та навчальних посібників зумовлена, крім усіх інших чинників, залученням провідних педагогів-математиків до їхнього розроблення. Проведене дослідження дало можливість сформулювати рекомендації, які можуть ефективно використовуватись в сучасній теорії і практиці гімназійної математичної освіти: по-перше, для обговорення питань модернізації змісту гімназійної математичної освіти доцільно організовувати Всеукраїнські з’їзди вчителів математики, детально висвітлювати реформаторські ідеї на засіданнях наукових та освітніх товариств і на сторінках науково-методичних журналів; по-друге, для створення навчальних програм з математики, підручників та навчальних посібників необхідно залучати провідних педагогів-математиків; по-третє, під час підготовки програм, підручників та посібників з математики потрібно акцентувати на практичному аспекті розглядуваних теоретичних положень; по-четверте, активізувати самостійну роботу учнів шляхом залучення їх до наукової та практичної діяльності, як це практикувалося у досліджуваний період; по-п’яте, під час практичних занять із геометрії використовувати предмети побуту та навколишнього середовища, а під час занять із арифметики та алгебри – задачі практичного характеру, сформульовані із використанням кількісних характеристик домашнього господарства, промисловості та торгівлі.
  Виконане дослідження не охоплює всіх аспектів становлення і розвитку гімназійної математичної освіти в Україні. Подальшими напрямами історико-педагогічних студій можуть бути: вивчення цієї проблеми в інші історичні проміжки часу, аналіз сучасних тенденцій розвитку змісту гімназійної математичної світи у різних регіонах незалежної України.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Алексеевъ Г. Правила и программы всехъ классовъ мужскихъ гимназій и прогімназій Ведомства Мин. Нар. Просвещенія / Г. Алексеевъ. – Одесса : Книгоиздательство „Школа”, 1917. – 223 с.
  2. Алешинцев И. А. История гимназического образования в Росии (ХVІІІ–ХІХ вв.) / И. А. Алешинцев. – СПб., 1912. – С. 55–61.
  3. Алешинцев И. А. История гимназического образования в России (XVIII–XIX века) / И. А. Алешинцев. – Спб. : Изд. О. Богданова, 1912. – 346 с.
  4. Алиськевич А. Реформа середніх шкіл / Андрій Алиськевич // Підкарпатська Русь. – 1925. – № 9. – С. 137–162.
  5. Алиськевич А. Шкільні підручники і бібліотеки на Підкарпатській Русі / Андрій Алиськевич // Підкарпатська Русь. – 1925. – № 1. – С. 3–5.
  6. Алфімов В. М. Модель творчої особистості ліцеїста / В. М. Алфімов // Рідна школа. – 2005. – № 5. – с. 9–13.
  7. Андронов И. Полвека развития школьного математического образования в СССР / Иван Андронов. – М. : Просвещение, 1967. – 180 с.
  8. Антология педагогической мысли России второй половины ХІХ – начала ХХ в. / [сост. П.А. Лебедев].– М.: Педагогика, 1990. – 608 с.
  9. Ариөметика въ двухъ частяхъ / [Общество Св. Василія Вел.]. – Унгваръ : Типографія вдовы Карла Іегера, 1869. – 86 с.
  10. Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.
  11. Бабіна О. І. Становлення та розвиток гімназійної освіти в Україні (в кінці ХІХ – початку ХХ століття) : дис. канд. пед. Наук : 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. І. Бабіна. – К., 2000. – 199 с.
  12. Бажанський І. М. Щоденник-хроніка буковинського педагога та письменника (Вашківці 31.08.1914 – 29.11.1917/1922) / І. М. Бажанський ; упорядник О. Д. Огуй, коментар В. Заголовського. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 236 с.
  13. Банов А. Забавні рахунки / Арпад Банов. – Ужгород : накладом Педагогичного Товариства Подкарпатской Руси, 1925. – 35 с.
  14. Басараб М. М. Августин Волошин – визначний педагог початку ХХ століття / М. М. Басараб // Освіта Закарпаття. – Ужгород, 2009. – С. 72–74.
  15. Беспалько В. П. О некоторых предпосылках построения дидактической теории учебника / В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1980. – № 1. – С. 83–89.
  16. Білий Б. М. Методика викладання математики. Становлення і розвиток в УРСР / Б. М. Білий. – К. : Вид-во Київського торгово-економічного інституту, 1970. – 174 с.
  17. Боднар В. Дидактика / Володимир Боднар. – К. : Либідь, 2005. – 264 с.
  18. Борейко О. М. Просвітницько-педагогічна діяльність громадських товариств Волині (др. пол. XIX – поч. XX ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / Борейко О. М. – Житомир, 2004. – 20 с.
  19. Братчиков А. Матеріалы для изслъдованія Волынской губерніи (въ статистическомъ, этнографическомъ, сельськохозяйсвенномъ и другихъ отношенияхъ) / А. Братчиков. – Житомиръ : Типографія Шидова и Синкевича, 1868. – 182 с.
  20. Бурда М. І. Принципи відбору змісту шкільної математичної освіти / М. І. Бурда // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 1. – С. 40–54.
  21. Бурда М. І. Теорія шкільного підручника з математики як предмет методичного дослідження / М. І. Бурда // Математика в школі. – 1999. – № 2. – С. 4–7.
  22. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905–1920 рр.) / Г. Васькович. – К. : Український вільний університет, 1996. – 359 с.
  23. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920 рр.) / Г. Васькович // Мандрівець. – 1995. – № 3 (6). – С. 6–13.
  24. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905–1920 рр.) / Г. Васькович // Мандрівець. – 1995. – № 2. – С. 7–40.
  25. Ващенко- Захарченко М. Е. Исторія математики. Исторический очеркъ развитія геометріи / М. Е. Ващенко-Захарченко. – Киевъ : Типографія Императорскаго Университета св. Владиміра, 1883. – Т. 1. – 678 с.
  26. Вегеш М. М. Карпатська Україна – незалежна держава / Микола Вегеш // Вони боронили Карпатську Україну. Нариси історії національно-визвольної боротьби закарпатських українців / [за заг. ред. М. М. Вегеш]. – Ужгород : Карпати, 2002. – С. 186–280.
  27. Вивальнюк Л. М. Елементи історії математики : навч. посібник / Л. М. Вивальнюк, М. Я. Ігнатенко. – К. : ІЗМН, 1996. – 180 с.
  28. Вірченко Н. О. Вибрані питання методики вищої математики / Н. О. Вірченко. – К., 2003. – 282 с.
  29. Волинський П. До реорганізації шкільної справи на Західній Україні / П. Волинський // Комуніст. освіта. – 1939. – № 12. – С. 26–27.
  30. Волкова Н. П. Педагогіка / Н. П. Волкова. – К. : Академія, 2003. – 576 с.
  31. Волошин А. Логіка / Августин Волошин. – Ужгород : накладом Педагогического товариства Подкарпатской Руси, 1932. – 26 с.
  32. Волошин А. Методика народно-шкільного навчання [на правах рукопису] / Августин Волошин. – Ужгород, 1935. – 113 с.
  33. Волошин А. Наука о числахъ для І. и ІІ.класовъ народныхъ школъ / Августин Волошин. – Ужгород : Уніо, 1919. – 56 с.
  34. Волошин А. Наука о числахъ для ІІІ.класы народныхъ школъ / Августин Волошин. – Ужгород : Уніо, 1919. – 48 с.
  35. Волошин А. Наука о числахъ для ІV.класы народныхъ школъ / Августин Волошин. – Ужгород : Уніо, 1919. – 60 с.
  36. Волошин А. Педагогіка і дидактика [на правах рукопису] / Августин Волошин. – Ужгород, 1935. – 42 с.
  37. Волошин А. Перегляд історії школьництва Підкарпатської Русі / Августин Волошин // Коротка історія педагогіки для учительських семінарій [на правах рукопису]. – Ужгород, 1931. – С. 75–86.
  38. Возняк Г. Математки-дійсні члени Наукового товариства імені Шевченка / Г. Возняк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 128 с.
  39. Врецьона Г. Статистика / Георгий Врецьона // Школьна часопись. Письмо педагогічно-наукове. – Львів, 1886. – № 7. – С. 45–47.
  40. Врецьона Г. Наука рахунковъ в высшех клас народныхъ школ / Георгий Врецьона // Школьна часопись. Письмо педагогічно-наукове. – Львів, 1888. – № 9. – С. 45–63
  41. Гальперін Я. Як побудувати план уроку з математики / Я. Гальперін // Комуніст. освіта. – 1939. – № 9. – С. 68.
  42. Гапак О. М. Августин Волошин та його внесок у розвиток математичної освіти) / Оксана Гапак // „Нова педагогічна думка” : науково-методичний журнал. – Рівне, 2011. – № 2. – С. 26 – 30.
  43. Гапак О. М. Вивчення математики у школах другого ступеня з польською мовою викладання на Західній Україні у 30-тих роках ХХ століття / Оксана Гапак // Проблеми освіти. – Краматорськ, 2009. – № 58, Ч. 1. – С. 130–137.
  44. Гапак О. М. Вплив міжнародних математичних конгресів на розвиток змісту гімназійної математичної освіти на Закарпатті (кінець ХІХ– початок ХХ століття) / Оксана Гапак // Науковий вісник Чернівецького університету: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2009. – № 468. – С. 91–100.
  45. Гапак О. М. Вплив наукових та просвітянських товариств Західної України на розвиток гімназійної математичної освіти в кінці ХІХ – початку ХХ століття Оксана Гапак // Вища освіта України – Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – Київ, 2011. – № 3. – Т. 1. – С. 237 – 244.
  46. Гапак О. М. Київське товариство природодослідників та його роль у зародженні реформаторського руху в математичній освіті / Оксана Гапак // Дванадцята Міжнародна наукова конференція імені академіка М. Кравчука: матеріали конф., 15–17 травня 2008 р. – К.: ТОВ „Задруга”, 2008. – С. 181.
  47. Гапак О. М. Математична освіта в школах Закарпаття (друга половина ХІХ– початок ХХ століття): угорський період / Оксана Гапак // Вища освіта України. – 2009. – № 3. – Додаток 1. – Тематичний випуск „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. – К. : Гнозис, 2009. –– С. 149–153.
  48. Гапак О. М. Підручники Августина Волошина „Наука о числах” та їх вплив на розвиток творчих здібностей молодших школярів в Закарпатті на початку ХХ століття / Оксана Гапак // Розвиток інтелектуальних вмінь та творчих здібностей учнів і студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., 3–4 грудня, 2009 р. – Суми, 2009. – С. 26–28.
  49. Гапак О. М. Реформаторські ідеї українських педагогів-математиків на всеросійських з’їздах викладачів математики на початку ХХ століття / Оксана Гапак // Педагогічне мислення в контексті теоретико-методичної спадщини А. С. Макаренка і сучасної педагогіки : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 березня, 2008 р. – Рівне, 2008. – С. 134–136.
  50. Гапак О. М. Розвиток математичної освіти в гімназіях Закарпаття на початку ХХ століття / Оксана Гапак // Освіта Закарпаття. – Ужгород, 2009. – № 9. – С. 74–78.
  51. Гапак О. М. Розвиток шкільної математичної освіти на Волині та Закарпатті в ХІХ столітті: порівняльний аналіз / Гапак О. М., Тадеєв П. О. // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія „Педагогіка. Соціальна робота”. – Ужгород, 2008. – № 14. – С. 23–26.
  52. Гапак О. М. Становлення і розвиток змісту математичної освіти в закарпатських гімназіях періоду Австро-Угорської імперії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Оксана Гапак // Науково-методичний збірник Слов’янського державного педагогічного університету: Гуманізація навчально-виховного процесу. Ч. 1. – Слов’янськ, 2010. – С. 275–281.
  53. Гарат Р. М. Діяльність товариства „Просвіта” (1868–1921 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 „історія України” / Роман Гарат. – Чернівці, 2004. – 24 с.
  54. Герцюк Д. Д. Учительський рух на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / Д. Д. Герцюк. – Львів, 1996. – 24 с.
  55. Годичный отчет державной подкарпаторуской реальной гимназіи в Ужгороде за 1936/37 учебный год / [сост. : В. Сулинчак]. – Ужгород : УНІО, 1937. – 50 с.
  56. Годовой отчет державной реальной гимназии в Хусте за 1932/33 учебный год / [сост. : В. Сулинчак]. – Мукачевъ : Панонія, 1933. – 53 с.
  57. Годичный отчет державной реальной гимназии в Хусте за 1933/34 учебный год / [сост. : В. Сулинчак]. – Мукачевъ : Панонія, 1934. – 42 с.
  58. Годовой отчетъ Мукачевской державной реальной гимназіи за учебный годъ 1924/25 / [сост. : Н. Драгула]. – Мукачевъ : Панонія, 1925. – 58 c.
  59. Годовой отчетъ Мукачевской державной реальной гимназіи за учебный годъ 1925/26 / [сост. : Н. Драгула]. – Мукачевъ : Панонія, 1925. – 47 c.
  60. Годичный отчет Мукачевской державной реальной гимназии за 1930/ 31 учебный год / [сост. : Н. Драгула]. – Мукачевъ : Панонія, 1931. – 56 с.
  61. Годовой отчет Хустской державной реальной гимназіи за учебный год 1925/26 / [сост. : В. Сулинчак]. – Мукачевъ : Панонія, 1926. – 24 с.
  62. Годичный отчет за 1934/35 учебный год державной реальной гимназии в Хусте / [сост. : Л. Лукович]. – Мукачевъ : Панонія, 1935. – 51 с.
  63. Голубенко М. Курс математики для семилітньої школи / Голубенко М., Карпенко Н., Фесенко В. – Харків. – К. : Книгоспілка, 1923. – Ч. 1. – 106 с.
  64. Голубенко М. Курс математики для семилітньої школи (на селі), другий рік навчання. Книжка для учнів / Голубенко М., Фесенко В. – Харків. – К. : Книгоспілка, 1925. – Ч. 2. – 107 с.
  65. Гомоннай В. В. Антологія педагогічної думки Закарпаття (XIX–XXст.) / Василь Гомоннай. – Ужгород : Закарпаття, 1992. – 290 с.
  66. Гомоннай В. В. Школа та освіта Закарпаття / Гомоннай В. В., Росул В. В., Талапканич М. І. – Ужгород : Госпрозрахунок. РВВ Закарп. ком. у справах преси та інформації, 1997. – 248 с.
  67. Гончаренко С. У. Державний стандарт змісту шкільної освіти (дидактична концепція) / С. У. Гончаренко // Проф. освіта: педагогіка і психологія: Укр. пол. щорічник. – Ченстохова. – К., 1999. – С. 29–37.
  68. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям / С. У. Гончаренко. – К. – Вінниця, 2008. – 278 с.
  69. Гофман-Пйотровська Е. Математика і математики в гімназії і ліцеї в Кременці / E. Гофман-Пйотровська // Волинські Афіни : 1805-1833 : зб. наук. праць / [під ред. С. Маковського і В. Бобчука ; Кременецький обл. гум. – пед. ін-т ім. Тараса Шевченка]. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 34–37 с.
  70. Грищенко М. С. Нариси із історії школи в УРСР (1917–1962) / М. С. Грищенко. – К. : Рад. шк., 1966. – С. 76.
  71. Грот Я. К. По поводу школьной реформы / Я. К. Грот. – Спб. : Типография И. Н. Кушнерова, 1901. – 42 с.
  72. Гуревич Я. Г. К вопросу о реформе средней школы / Я. Г. Гуревич. – Спб. : Типогр. И. Н. Скороходова, 1901. – 55 с.
  73. Давись И. Легкій счет / Иван Давись. – Рига : Книгоиздательство Педагогъ, 1915. – 63 с.
  74. Дацюк Г. Син неба, або я на сторожі коло вас число поставив / Ганна Дацюк // Независимость. – 1998. – № 4. – С. 4–5.
  75. Державна національна програма „Освіта: Україна ХХІ століття”. – К., 1994. – 61 с.
  76. Дзюбишина Н. Б. Реформа шкільній системи в Чехословаччині в період першої республіки (1918–1938) / Н. Б. Дзюбишина // Оновлення змісту, форм та методів навчання та виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ. – 2000. – Вип. 13. – С. 43–48.
  77. Дічек, Н. П. Астряб Олександр Матвійович : [життєвий та творчий шлях вченого й педагога] / Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн.: Кн. 2 : навч. посібник / [ред. О. В. Сухомлинської]. – К.: Либідь, 2005. – С. 330–335.
  78. Довбня П. І. Становлення і розвиток Київської науково-математичної школи: педагогічний аспект (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / П. І. Довбня. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – 20 с.
  79. Доклады, читанные на 2-м Всероссийском Съезде Преподавателей математики в Москве. – М., 1915. – 320 c.
  80. До історії національних меншин Австро-Угорщини (ХІХ – поч. ХХ ст.) – Ужгород : Карпати-Ґражда, 2001. – 88 с.
  81. Єршова Л. М. Розвиток жіночої освіти на Волині (кінець ХVIII – початок ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / Л. М. Єршова. – К., 2002. – 22 с.
  82. Желваков Н. А. Хрестоматия по истории педагогіки. История русской педагогіки с древних времен до Великой пролетарской революции / Н. А. Желваков. – М. : Гос. уч.-пед. изд-во, 1936. – T. IV. – 516 с.
  83. Житарюк І. В. Математична освіта у загальноосвітніх та професійних навчальних закладах Буковини під час її перебування у складі Австрії / І. В. Житарюк // Наука. Релігія. Суспільство. – 2007. – №2. – С. 26 – 31.
  84. Завгородня Т. Розвиток теорії і практики навчання в Галичині (1919–1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / Т. Завгородня. – К., 2000. – С. 11–12.
  85. Заволока М. Г. Загальноосвітня школа України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / М. Г. Заволока. – К. : Рад. школа, 1971. – 105 с.
  86. Заволока М. Г. Загальноосвітня школа України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / М. Г. Заволока. – К., 1971. – 21 с.
  87. Закон України „Про загальну середню освіту”. – К., 1999.
  88. Збігнев В. Технічні школи при Волинській гімназії та Волинському ліцеї / Вуйцек Збігнев // Волинські афіни: 1805–1833 : Зб. наук. праць // [під ред. С. Маковського і В. Cобчука ; Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка]. – Тернопіль : Богдан , 2006. – 304 с.
  89. Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імені Шевченка. Часть математично-природописна. Т. VI. Випуск І / [під редакцією І. Верхрадського і В. Левицького]. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1900. – 20 с.
  90. Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імені Шевченка. Часть математично-природописна. Т. VIII. Випуск ІІ / [під редакцією І. Верхрадського і В. Левицького]. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1902. – 41 с.
  91. Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імені Шевченка. Часть математично-природописна. Т. ХІI / [під редакцією І. Верхрадського, В. Левицького і С. Рудницького]. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1908. – 61 с.
  92. Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імені Шевченка. Часть математично-природописна. Т. ХIII / [під редакцією І. Верхрадського і В. Левицького]. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1909. – 37 с.
  93. Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імені Шевченка. Часть математично-природописна. Т. ХХV / [під редакцією І. Раковського і В. Левицького]. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1926. – 93 с.
  94. Збірник математично-природописно-лікарської секції Наукового Товариства імені Шевченка. Часть математично-природописна. Т. ХХVІІ / [під редакцією президії секції]. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1928. – 254 с.
  95. Зейфман Н. В. Среднее образование в системе контрреформ 80-х годов ХІХ в. : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. истор. Наук : спец. 07.00.02 „всемирная история” / Н. В. Зейфман. – М., 1973. – 25 с.
  96. Зведомленя руской державной реальной гимназіи и ей ровнорядных оттелов в Ужгороде за школ. годы 1918–23 / [сост. : А. Алискевич]. – Ужгород : УНІО, 1923. – 119 с.
  97. Зведомленя руской державной реальной гимназіи и ей ровнорядных оттелов в Ужгороде за школ. годы 1923/24 / [сост. : А. Алискевич]. – Ужгород : УНІО, 1924. – 37 с.
  98. Звідомленя руськоі державноі реальноі гимназіи в Берегові за шкільний рік 1921/22 / [сост. : А. Алиськевич]. – Ужгород : УНІО, 1922. – 18 с.
  99. Звідомлення руськоі державноі реальноі гимназии и еі ровнорядних одделов чешскословацких и мадярських в Ужгороді за шкільний рік 1924/25 / [сост. : А. Алиськевич]. – Ужгород, 1925. – 84 с.
  100. Звідомлення руськоі державноі реальноі гимназии и еі ровнорядних одделов чешскословацких и мадярських в Ужгороді за шкільний рік 1925/26 / [сост. : А. Алиськевич]. – Ужгород, 1926. – 91 с.
  101. Зубалій О. Освітній рух в Україні доби національного відродження / О. Зубалій, Д. Рященко // Український історичний журнал. – 1998. – С. 12–16.
  102. Испытовъ предписы / [Редакцією и накладом школьного оддъла цив. управы Подкарпатскоъ Руси]. – Ужгород : Вікторія, 1923 – 40 с.
  103. История педагогики. Часть 2. С ХVII в. до середины ХХ в. : [учебное пособие для педагогических университетов / под ред. академика РАО А. И. Пискунова]. – М. : ТЦ „Сфера”, 1997. – Ч.2. – 304 с.
  104. Ігнат А. М. Загальноосвітня школа на Закарпатті в ХІХ – поч. ХХ ст. /Андрій Ігнат. – Ужгород : Ужгородський державний університет, 1971. – 69 с.
  105. Ігнат А. М. Стан освіти на Закарпатті в 20–30-х рр. ХХ ст. /Андрій Ігнат // Великий жовтень і розквіт возз‘єднаного Закарпаття : матеріали наукової сесії, присвяченої 50-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Ужгород : Карпати, 1970. – С. 212–221.
  106. Ільченко В. Р. Дидактичні засади інтеграції змісту природничо-наукової шкільної освіти з погляду продуктивного навчання / В. Р. Ільченко // Педагогіка і психологія. – К., 2000. – № 2. – С. 5–12.
  107. Кемінь В. П. Розвиток освіти й педагогічної думки українців у країнах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи (1918–1996 рр.) / В. П. Кемінь. – К. : ТОВ “Міжнар. фін. агенція”, 1997. – 186 с.
  108. Ковальов С. Наука правила трьох / Стефан Ковальов // Школьна часопись. Письмо педагогічно-наукове. – Львів, 1882. – С. 140–141.
  109. Коляденко С. Кременецький ліцей в системі освіти Волині (XIX – 30-ті рр. XXст.) / С. Коляденко. – Житомир, 2003. – 128 с.
  110. Коменський Я. А. Великая дидактика / Я. А. Коменський // Избранные педагогические сочинения. – М., 1982. – Т.1. – 356 с.
  111. Комісар І. Становлення української національної школи в Галичині (1920–1939) / І. Комісар // Визвольний шлях. – 2000. – Кн.1. – С. 27-32.
  112. Кондратюк О. П. Розвиток школи і освіти на Тернопільщині (1900–1957) : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. П. Кондратюк. – К., 1958. – 384 с.
  113. Кондратьев Г. В. Школьное математическое образование в России (вторая половина ХIХ века) / Г. В. Кондратьев. – М. : МГОУ, 2005. – 128 с.
  114. Коновець О. Ф. Просвітницький рух в Україні: ХІХ – перша третина ХХ ст. / О. Ф. Коновець. – К. : Хрещатик, 1992. – 120 с.
  115. Константинов Н. А. Очерки по истории средней школы / Н. А. Константинов. – М. : Учпедизд., 1947. – 346 с.
  116. Константитов Н. А. Очерки по истории средней школы: гимназии и реальные училища с конца ХІХ в. до Февральской рефолюции 1917 года / Н. А. Константитов. – М. : Учпедгиз., 1956. – 247 с.
  117. Концепція шкільної математичної освіти // Інформ. збірник М-ва освіти України. – 1995. – № 17. – С. 20–32.
  118. Концепція математичної освіти 12-річної школи // Математика в школі – 2002. – № 2. – С. 12–17.
  119. Копач І. Новий австрійський нормальний плян науки / Іван Копач. – Львів : Наукове Товариство імені Шевченка, 1909. – 72 с.
  120. Кормош Г. Учебник арифметики и геометріи для высшего (ІІІ) одела неподдельных и для ІІІ и ІV поддельных народных школ / Гарев Кормош. – Ужгород : Книгопечатня Юлія Фелдешій, 1928. – 132 с.
  121. Корсакова О. К. Зміст сучасної шкільної освіти : дидактичний аспект / Корсакова О. К., Трубачева С. Е. – К., 2003. – 60 с.
  122. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / В. П. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 357 с.
  123. Краєвский В. В. Основы обучения. Дидактика и методика : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Краєвский В. В., Хуторской А. В. – М. : Издательский центр „Академия”, 2007. – 352 с.
  124. Краєвский В. В. Проблемы научного обоснования: Методологический анализ / В. В. Краєвский. – М., 1997. – 264 с.
  125. Курляк І. Є. Зміст освіти української середньої школи в історії галицьких гімназій (1864–1918 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / І. Є. Курляк. – К., 1995. – 23 с.
  126. Курляк І. Є. Класична освіта на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ ст.) : історико-педагогічний аспект / І. Є. Курляк. – Тернопіль, 2000. – 328 с.
  127. Курляк І. Є. Народне шкільництво у Галичині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І. Є. Курляк // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 144–151.
  128. Курляк І. Є. Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / І. Є. Курляк. – К., 2000. – 25 с.
  129. Курляк І. Є. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864–1918) / І. Є. Курляк. – Львів, 1997. – 222 с.
  130. Ланков О. В. До історії розвитку передових ідей в російській методиці математики / О. В. Ланков. – К. : Рад. шк., 1953. – 178 с.
  131. Лебединцев К. Ф. Математика в народной школе / К. Ф. Лебединцев. – М., 1919. – 130 с.
  132. Лебединцев К. Ф. Математика в трудовій школі / К. Ф. Лебединцев // Вільна укр. школа. – М., 1920. – Т. 1. – С. 18–25.
  133. Леднєв В. С. Содержание общего среднего образования: Проблемы структуры / В. С. Леднєв. – М. : Педагогика, 1980. –264 с.
  134. Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія / О. І. Локшина. – К.: Богданова А. М., 2009. – 404 с.
  135. Лопухівська А. В. З історії розвитку гімназій і ліцеїв в Україні : посібник для вчителів / А. В. Лопухівська. – К. : Інститут сист. досліджень освіти, 1994. – 97 с.
  136. Маврицький В. Правила и программы класических гимназий и прогимназий відомства Министерства народного просвещения / В. Маврицький. – М. : Универстетская типогр., 1900. – 232 с.
  137. Магочій П. Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848–1948) / П. Р. Магочій. – Ужгород, 1994. – 295 с.
  138. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки / В. К. Майборода. – К. : Либідь, 1992. – 195 с.
  139. Маланюк М. Матеріали з історії розвитку шкільної математичної освіти в Україні / Мирон Маланюк. – К. – Тернопіль : Українська Республіканська партія, 1995. – 103 с.
  140. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. / І. В. Малафіїк. – К. : Кондор, 2005. – 398 с.
  141. Маляр Л. В. Августин Волошин та Олександр Маркуш як автори підручників з літератури, редактори педагогічних часописів : матеріали для студентів гуманітарного напряму підготовки з курсу „Історія педагогіки”/ Любов Маляр. – Ужгород, 2008. – 40 с.
  142. Мартін А. М. Розвиток змісту природничої освіти у вітчизняній середній школі (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / Аліна Миколаївна Мартін. –Кіровоград, 2008. – 193 с.
  143. Материалы по вопросу о реформе преподавания математики : [сборник програмъ и инструкций по преподаванию математики в Западной Европе / под редакцией проф. Д. М. Синцова]. – М. : Типография т-ва И. Д. Сатина, 1914. – 268 с.
  144. Материалы по реформе средней школы. Примерные программы и объяснительные записки / [по распоряжению г. Министра Народного Просвещения]. – Петроградъ : Сенатская Типография, 1915. – 547 с.
  145. Міськова Н. М. Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) : дис. канд. пед. наук : 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / Наталія Миколаївна Міськова. –Рівне, 2005. – 288 с.
  146. Міськова Н. М. Творення підручників з математики в початкових школах України в 1917–1933 рр. / Наталія Миколаївна Міськова // Нова пед. думка. – 2003. – №3. – С. 81–83.
  147. Морокишко Е. П. Преподавание математики в начальных школах Восточной Галиции (1574–1918) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „общая педагогика и история педагогики” / Е. П. Морокишко. –Дрогобич, 1965. – 21 с.
  148. Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / [Сухомлинська О. В., Калинеченко Н. П., Копиленко Н. Б. та ін.; за ред. О. В. Сухомлинської]. – К. : Заповіт, 1996. – 304 с.
  149. Нариси історії Закарпаття : у 2 т. – Т. 1 (з найдавніших часів до 1918 року) [ред. І. Гранчак]. – Ужгород : Закарпаття, 1993. – 432 с.
  150. Нариси історії Закарпаття : у 2 т. – Т. 2 (1918–1945) [ред. І. Гранчак]. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 663 с.
  151. Новые учебные планы и примерные программы / [сост. В. Горбунов]. – М. : Изд. неоф., 1891. – 168 с.
  152. Огоновський П. Учебник аритметики для низших клас шкіл середних Ч.1 / Петро Огоновський. – Львів : Книгарня НТШ, 1911. – 119 с.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины