LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ НАРОДОЗНАВЧОЇ РОБОТИ
 • Альтернативное название:
 • Речевое развитие МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ народоведческой работы
 • The number of pages:
 • 310
 • university:
 • РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО ОВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису


  МИХАСЮК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
  УДК 372. 461: 39 „3752“  МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ НАРОДОЗНАВЧОЇ РОБОТИ


  13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник –
  доктор педагогічних наук, професор
  Коваль Ганна Петрівна  Рівне – 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП …………………………………………………………………………………….4
  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ
  ШКОЛЯРІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ НАРОДОЗНАВЧОГО СПРЯМУВАННЯ …………………………………………………………….................12
  1.1. Народознавчі засоби формування національно-мовленнєвої особистості ……..12
  1.2. Психолого-педагогічні та лінгводидактичні основи розвитку мовлення молодших школярів засобами народознавства ……………..…..………………...…...43
  1.3. Сутність позакласної народознавчої роботи з розвитку мовлення молодших школярів ………………………….…………………...…..……..…………....................59
  Висновки з першого розділу …….......………………………………………………….74
  РОЗДІЛ 2
  СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАРОДОЗНАВСТВА У РОБОТІ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ …………………...………..77
  2.1. Потенційні можливості підручників з української мови для 1-4 класів у збагаченні учнів народознавчими знаннями …………………..………….…..............77
  2.2. Стан використання народознавчих засобів у позакласній роботі з розвитку мовлення учнів початкових класів ……………...…………………………….………..83
  2.3. Рівні розвитку мовлення молодших школярів …..……………………………….96
  Висновки з другого розділу …...…………………………………………....................121
  РОЗДІЛ 3
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАРОДОЗНАВЧОГО СПРЯМУВАННЯ…...…………………………………...……………………………..123
  3.1. Методика розвитку мовлення молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи ………………………………………………….…..…..…........123
  3.2. Функціонування народознавчого кабінету – провідна умова реалізації методики розвитку мовлення молодших школярів у позакласній народознавчій роботі ....…138
  3.3. Особливості реалізації експериментальної методики ...…………………….…..145
  3.4. Результати дослідно-експериментальної роботи ……....………….………….....173
  Висновки з третього розділу .…………………………………………………….……187
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ………………………………………………………………189
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….….…..193
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………………………...224
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Молодший шкільний вік – це час, коли за допомогою рідної мови відбувається інтенсивна етнізація дитини, закладаються основи світобачення і світосприйняття, культури мовлення і спілкування, розвиваються комунікативні здібності, пізнавальна активність, образне, творче мислення.
  У педагогічній спадщині Г.Сковороди, О.Духновича, К.Ушинського, С.Русової, Г.Ващенка, В.Сухомлинського, М.Стельмаховича, Р.Скульського та інших знаних педагогів переконливо доведено, що дитина для розкриття своїх природних схильностей, розвитку здібностей, найповнішого виявлення етнопсихологічних особливостей має перебувати під постійним виховним впливом матеріальної і духовної культури рідного народу.
  У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що курс української мови покликаний прилучити молодших школярів до скарбниць духовності й культури рідного народу, виховувати громадянськість, патріотизм, національну самосвідомість у дитини [63, с. 41], тобто має сприяти формуванню національно-мовленнєвої особистості, яка розвивається в умовах етносередовища і є носієм та транслятором рідної мови і культури [62, с. 4].
  Відтак цілеспрямована, педагогічно керована робота з розвитку мовлення молодших школярів як під час урочної, так і позакласної діяльності з використанням народознавчих матеріалів, урахуванням народнопедагогічних принципів, методів, засобів навчання, заслуговує на особливу увагу дослідників.
  Можливості використання народознавчих матеріалів, ідей етнопедагогіки в навчально-виховному процесі науковці досліджували різноаспектно, зокрема, визначали роль і значення народних традицій, свят, обрядів, фольклору в процесі формування особистості школяра (Н.Ємельянова, В.Кузь, Ю.Руденко, Н.Савченко, Н.Сивачук, Г.Шах та ін.), національної самосвідомості молодших школярів (Г.Кловак), соціокультурного виховання учнів початкової школи (Л.Кириченко-Стасюк), виховання духовної культури молодших школярів (І.Бужина), моральної культури (М.Геник, Т.Гуменникова, М.Іванчук), морально-естетичних почуттів (М.Гагарін), патріотизму (В.Киричок, С.Литвиненко), дозвіллєвої культури (Т.Черніговець, Л.Шемет), статевої культури (Ю.Бурцева); підкреслювали важливість використання народознавчого матеріалу в позакласній навчально-виховній роботі (І.Гутник, В.Коротєєва, В.Стрельчук, О.Столяренко).
  Умови впровадження народознавства у практику роботи навчальних закладів висвітлено у працях Л.Граціанської, Т.Дем’янюк, С.Домбровського, П.Ігнатенко, В.Ковальської, О.Ковальчука, В.Кононенка, Н.Косарєвої, Л.Крицької, В.Кузьменка, В.Кузя, О.Макаренко, Н.Поклад, О.Потапенка, Ю.Руденка, З.Сергійчук, Б.Ступарика, Т.Усатенко, К.Щербини та ін.
  Педагогічний вплив національно-культурних традицій на формування особистості дитини, її духовний розвиток, підвищення рівня пізнавальної активності висвітлено й у працях сучасних лінгводидактів. Проблему мовленнєвого розвитку особистості з опорою на народознавчу основу досліджували Н.Бабич, А.Богуш, Л.Мацько, Л.Паламар, М.Пентилюк, В.Трунова та ін..
  Лінгводидактичні основи національно-мовного виховання особистості засобами фольклору розкрито О.Смолінською; етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи – Р.Дружененко. Досліджено вплив народознавчих засобів на мовленнєвий розвиток дошкільника (Л.Березовська, С.Ласунова, Н.Луцан, О.Трифонова та ін.), молодшого школяра (Л.Соловець), учня середньої ланки школи (Н.Голуб, Л.Кожуховська, Т.Левченко та ін.).
  Натомість, не була, зокрема, предметом дослідження методика збагачення мовно-мовленнєвого досвіду молодших школярів народознавчою лексикою в позакласній роботі, не визначено зміст, завдання й напрями позакласної народознавчої роботи з розвитку мовлення молодших школярів, не розкрито особливості використання народознавчих засобів у процесі формування культури мовлення молодших школярів, не з’ясовано, які форми і методи роботи доцільно застосовувати задля вдосконалення звуковимови, розвитку фонематичного слуху та слухової культури, збагачення, активізації словникового запасу школярів, виховання культури спілкування в позакласній роботі з української мови тощо.
  Практика роботи вчителів свідчить, що розвитку мовлення молодших школярів в процесі позакласної діяльності приділяється мало уваги, народознавчий матеріал для цього використовується епізодично, безсистемно, без достатнього врахування вікових особливостей і дидактичних ситуацій, відповідного збагачення змісту та способів навчально-пізнавальної діяльності учнів. З огляду на це розроблення спеціальної методики розвитку мовлення молодших школярів у позакласній роботі з використанням народознавчих засобів і впровадження її в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи є важливою лінгводидактичною проблемою.
  Відтак аналіз наукових праць і практики роботи сучасної початкової школи уможливив висновок про наявність суперечностей між суспільними вимогами щодо необхідності формування національно свідомої мовленнєвої особистості й недостатнім залученням усіх форм навчальної діяльності до цього процесу; вимогами Державного стандарту щодо системного підходу до реалізації змістових ліній початкової мовної освіти та епізодичним використанням позакласної роботи з розвитку мовлення молодших школярів як важливої ланки навчально-виховного процесу в школі; між необхідністю інтенсивної етнізації дитини на основі засвоєння мовно-культурного досвіду свого народу, що відповідає особистісним потребам кожної людини, й відсутністю науково-методичного супроводу для здійснення відповідної роботи в початкових класах; між потенційними можливостями позакласної народознавчої роботи впливати на розвиток мовлення учнів та недостатньою розробленістю змісту, форм і методів її використання, що значно знижує ефективність процесу розвитку мовлення молодших школярів, гальмує формування національно-мовленнєвої особистості в початковій ланці освіти.
  Актуальність проблеми, недостатній теоретичний рівень її розробленості та виявлені суперечності зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету та є складовою теми «Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис» (державний реєстраційний номер 0106U000636). Тему дисертації затверджено вченою радою Рівненського державного гуманітарного університету (протокол № 3 від 31.10. 2002 р.), уточнено та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 10 від 23.12. 2003 р.).
  Об’єкт дослідження – навчально-мовленнєва діяльність учнів початкових класів.
  Предмет дослідження – теоретико-методичні основи роботи з розвитку мовлення молодших школярів у позакласній роботі народознавчого спрямування.
  Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні засад, розробці та експериментальній перевірці методики розвитку мовлення молодших школярів у процесі позакласної роботи народознавчого спрямування.
  Завдання дослідження:
  – виявити потенційні можливості засобів народознавства впливати на розвиток мовлення молодших школярів та визначити сутність позакласної народознавчої роботи з розвитку мовлення;
  – проаналізувати сучасний стан проблеми розвитку мовлення молодших школярів у позакласній роботі народознавчого спрямування;
  – розробити методику розвитку мовлення молодших школярів у позакласній народознавчій роботі та експериментально перевірити її ефективність;
  – створити навчально-методичне забезпечення процесу розвитку мовлення молодших школярів у позакласній роботі народознавчого спрямування для його реалізації в практиці загальноосвітньої школи І ступеня.
  Для розв’язання поставлених завдань використовували такі методи наукового дослідження: теоретичні – аналіз і синтез, порівняння, зіставлення, узагальнення основних положень педагогічної, психологічної, народознавчої, а також навчально-методичної літератури з проблеми мовленнєвого розвитку молодших школярів та нормативних документів для визначення сутності позакласної народознавчої роботи та стану досліджуваної проблеми; систематизації та моделювання, що допомогло побудувати модель розвитку мовлення молодших школярів у процесі позакласної роботи народознавчого спрямування; логічного узагальнення, на основі чого було зроблено висновки та подано рекомендації щодо ефективного використання позакласної роботи народознавчого спрямування з метою розвитку мовлення молодших школярів; емпіричні – анкетування вчителів, вихователів груп подовженого дня, логопедів, батьків та психолого-педагогічне спостереження за навчально-виховним процесом, позакласною діяльністю в початковій школі, індивідуальні та колективні бесіди для одержання фактичного матеріалу з досліджуваної проблеми; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, підсумковий етапи) для реалізації та перевірки ефективності запропонованої методики розвитку мовлення молодших школярів у позакласній народознавчій роботі; діагностувальні – анкетування, тестування, усне й письмове опитування учнів, аналіз їхніх творчих робіт з метою визначення рівнів розвитку мовлення молодших школярів; математичної статистики для кількісного та якісного аналізу результатів дослідження.
  База дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася у загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів № № 19, 8, колегіумі м. Рівного, с. Біла Криниця та с. Олександрія Рівненського району Рівненської області, с. Стовпець Дубенського району Рівненської області, № 2 м. Жидачіва Львівської області, гімназії с. Банилів-Підгірний Сторожинецького району Чернівецької області, у загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів с. Птича Дубенського району Рівненської області, с. Дашино Володарськ-Волинського району Житомирської області. Експериментом було охоплено 660 учнів, з них 320 школярів – на констатувальному етапі, 125 учителів початкових класів, 28 вихователів груп подовженого дня, 12 логопедів, що працюють з учнями початкових класів, 160 батьків.
  Дослідження здійснювалося поетапно впродовж 2001-2010 років.
  Теоретико-методологічними засадами дослідження є положення наукової теорії пізнання про взаємозв’язок мови, мислення і мовлення, філософське вчення про мову як засіб спілкування окремого етносу та пізнання ним світу, зв’язок мови представника окремого етносу з його психологією, способом мислення, пріоритетної ролі мови як національного джерела формування особистості; принципи народної педагогіки, які розкривають виховний потенціал народознавчих засобів; положення про формування національно свідомої мовленнєвої особистості (О.Біляєв, М.Вашуленко, С.Єрмоленко, Л.Мацько, Л.Скуратівський), концепції вивчення українського народознавства (В.Кононенко, В.Кузь, Ю.Руденко, З.Сергійчук та ін.).
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
  – вперше розроблено й репрезентовано науково обґрунтовану методику як систему роботи з розвитку мовлення школярів 1-4 класів у позакласній діяльності народознавчого спрямування, що ґрунтується на лінійно-концентричному принципі накопичення мовно-мовленнєвого досвіду на тлі поступового розширення та поглиблення знань з українського народознавства, системотвірними компонентами якої є мета, завдання, методи та прийоми, форми та види позакласної роботи, які реалізуються упродовж ознайомлювально-репродуктивного (1-2 класи), репродуктивно-конструктивного (3 клас), конструктивно-творчого (4 клас) етапів навчання; визначено умови її реалізації, що передбачають взаємозв’язок та інтеграцію виховної, мовленнєвої, комунікативної, музично-пісенної, трудової, образотворчої та ігрової діяльності; поступове введення основних народознавчих понять і слів на їх позначення; концентричність накопичення школярами мовно-мовленнєвого та соціокультурного досвіду; поєднання масової, групової та індивідуальної форм позакласної роботи; використання можливостей народознавчого кабінету та системи народознавчих завдань, ситуацій, видів діяльності, спрямованих на розвиток мовлення учнів початкових класів;
  – з’ясовано особливості використання засобів народознавства в процесі розвитку мовлення молодших школярів під час індивідуальних, групових консультативних інтегрованих занять та гурткової роботи, масових форм позакласної роботи задля вдосконалення звуковимови, розвитку фонематичного слуху та слухової культури учнів, розширення, збагачення, активізації словникового запасу школярів, виховання культури спілкування;
  – уточнено сутність поняття «позакласна народознавча робота з розвитку мовлення», що відбиває різноманітну, гнучку, багатоаспектну навчально-виховну діяльність учителя та учнів, яка відбувається у вільний від уроків час у різних формах із використанням народознавчого матеріалу.
  Подальшого розвитку набули наукові уявлення про зміст та напрями реалізації соціокультурної змістової лінії в курсі української мови початкової школи.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що розроблено методику розвитку мовлення молодших школярів у позакласній роботі народознавчого спрямування; визначено критерії добору народознавчих матеріалів і відповідної лексики та напрацьовано структурно-змістове наповнення народознавчого кабінету для роботи з розвитку мовлення молодших школярів; підготовлено навчально-методичне забезпечення гуртка української мови на народознавчій основі для 3-4 класів (програма, тематичні плани, методичні рекомендації, орієнтовні конспекти занять, словнички народознавчої лексики).
  Матеріали дослідження можуть бути використані вчителями початкових класів, керівниками гуртків та факультативів для навчання української мови та розвитку мовлення; вихователями груп подовженого дня в навчально-виховній роботі з молодшими школярами; викладачами та студентами вищої школи та системи післядипломної освіти вчителів у роботі спецкурсів та дисциплін за вибором; для вдосконалення програм та підручників з української мови.
  Достовірність результатів дослідження забезпечується обґрунтованістю його вихідних теоретичних положень, використанням комплексу взаємозумовлених методів, що відповідають основній меті та завданням дослідження, кількісним та якісним аналізом здобутих даних.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дослідження було викладено в доповідях та повідомленнях на науково-практичних конференціях: міжнародній – «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності на основі змісту освіти і сучасних педагогічних технологій» (Дрогобич, 2004 р.); всеукраїнських – «Ефективні підходи та результативні технології навчання й виховання в умовах нової структури і змісту початкової освіти (психологічні та педагогічні аспекти)» (Рівне, 2002 р.), «Соціально-психологічні детермінанти трансформування ґендерних стереотипів в умовах сучасного суспільства» (Рівне, 2003 р.), «Проблеми сучасного підручника» (Київ, 2008 р.), «Формування мовної компетенції та мовної культури в духовно-моральному розвитку особистості» (Рівне, 2010 р.), «Готовність педагогів до інноваційної діяльності в умовах безперервної післядипломної педагогічної освіти» (Рівне, 2011 р.).
  Про результати дослідження доповідалося на обласних, міських науково-практичних семінарах учителів Рівненської області, засіданнях кафедри педагогіки і психології Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, засіданнях методичних об’єднань учителів початкових класів м. Рівного, кафедри теорії та методик початкового навчання, трибуни перспективного педагогічного досвіду педагогічного факультету Рівненського державного гуманітарного університету, під час проходження міського етапу конкурсу «Учитель року – 2001», обласного та всеукраїнського етапів конкурсу «Класний керівник – 2004» .
  Публікації. За темою дисертаційного дослідження автором опубліковано 8 одноосібних праць, з них 7 – у фахових виданнях України, 1 – у матеріалах конференції.
  Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
 • bibliography:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  Узагальнення теоретичних та практичних результатів проведеного дослідження дало підстави для таких висновків:
  1. Встановлено наявність значного пізнавального та виховного потенціалу в народознавчих матеріалах для забезпечення мовленнєвого розвитку дитини та формування національно-мовленнєвої особистості. Можливості емоційного впливу народознавчих засобів на молодших школярів допомагають зацікавити учнів, спонукають до сприйняття ними науки про мову, активізують процеси пам’яті, уваги, мислення, дозволяють здійснювати мовленнєву діяльність в єдності почуттєвого й раціонального. Засвоєння традиційних народних правил спілкування є шляхом осягнення особливостей українського мовлення, що забезпечує спадковість етномовної єдності. Вивчення зразків усної народної творчості, розуміння символів сприяє використанню їх у мовленні, увиразнюючи його, забезпечує розвиток образного мовлення, формування правильної звуковимови та звукової культури, культури мовлення, мовленнєвої поведінки й спілкування, умінь побудови діалогічних, монологічних висловлювань, володіння невербальними засобами мовлення, формування виховання любові до рідної мови, її краси, милозвучності.
  2. У процесі дослідження було уточнено поняття «позакласна народознавча робота з розвитку мовлення в початкових класах» і визначено як різноманітну, гнучку, багатоаспектну навчально-виховну діяльність учителя та учнів, яка відбувається у вільний від уроків час у різних формах із використанням народознавчого матеріалу; базується на принципах народної дидактики; покликана сприяти мовленнєвому розвиткові молодших школярів, системному збагаченню їхнього мовно-мовленнєвого та соціокультурного досвіду народознавчою лексикою та народознавчими знаннями; враховує потреби школярів та здійснюється за умов їхньої добровільної участі, що забезпечує високу мотивацію навчання; пов’язана з навчально-виховним матеріалом уроків української мови; містить різні види мовленнєвої діяльності.
  3. Дослідження дало змогу окреслити та науково обґрунтувати напрями позакласної народознавчої роботи з розвитку мовлення молодших школярів, до яких віднесено такі: виховання любові до рідної мови під час ознайомлення молодших школярів з традиціями, звичаями, обрядами, святами українського народу; розвиток мовлення і культури спілкування молодших школярів у процесі ознайомлення з народними трудовими традиціями; засвоєння власне української лексики у процесі ознайомлення учнів з історією, мистецькою спадщиною, ремеслами та промислами українців; знайомство з діалектами та засвоєння топонімів рідного краю на основі використання літературно-краєзнавчого матеріалу; формування мовленнєвих умінь молодших школярів засобами народного календаря; увиразнення мовлення молодших школярів засобами української народної творчості, дитячого фольклору; збагачення лексики молодших школярів засобами народної гри; розвиток образного мовлення учнів у процесі поглиблення їхніх знань про українську народну символіку; виховання побутової та мовленнєвої культури молодших школярів під час ознайомлення з родинними традиціями та оберегами.
  4. У результаті пошукового етапу дослідження з’ясовано, що методи та засоби народної педагогіки не знаходять належного місця в родинному вихованні та позакласній навчально-виховній роботі з молодшими школярами.
  Серед факторів, які уповільнюють розвиток українського мовлення учнів початкових класів виявлено такі: недооцінювання вчителями ролі народознавчих засобів як важливого чинника розвитку мовлення школярів; незнання батьками тих здобутків народної педагогіки, які допомагають розвинути мовлення молодших школярів; відсутність систематичності в ознайомленні з духовною культурою та матеріальним надбанням українського народу; недостатнє наповнення підручників з української мови матеріалами народознавчого характеру. Було доведено, що за умов усунення зазначених факторів значно підвищується рівень розвитку мовлення в молодших школярів та пришвидшується формування основ національно-мовленнєвої особистості.
  На основі аналізу наукової, психолого-педагогічної, лінгводидактичної літератури та нормативних документів було доповнено критерії розвитку мовлення молодших школярів показниками, що мали засвідчити засвоєння соціокультурної змістової лінії, а саме: знання найбільш відомих українських народних традиційних свят і обрядів, трудових та родинних звичаїв, власного родоводу, зразків малих жанрів фольклору, розуміння сутності народного календаря-прогностика, використання у мовленні висловів традиційного мовленнєвого етикету, обізнаність з народознавчою лексикою та відомими фразеологізмами.
  5. Проведене теоретичне дослідження дало змогу науково обґрунтувати методику розвитку мовлення молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи, особливістю реалізації якої стало навчання в народознавчому кабінеті (світлиці) за умов наближення до витоків українського народу, його традицій, звичаїв, давньої історії, духовної та матеріальної культури; визначення тематичних напрямів позакласної народознавчої роботи та відповідна систематизація й розподіл народознавчих матеріалів за ними; добір мовних текстів та відповідної лексики; інтеграція різних видів навчально-виховної роботи: мовленнєвої, комунікативної, музично-пісенної, трудової, образотворчої та ігрової; поетапність розвитку мовлення в процесі позакласної народознавчої роботи та поступовість уведення основних народознавчих знань, понять і слів; дотримання лінійно-концентричного принципу накопичення мовно-мовленнєвого та соціокультурного досвіду; поєднання масової, групової та індивідуальної форм позакласної роботи; формування мовленнєвих умінь і навичок школярів, необхідних для побудови діалогічних і монологічних висловлювань соціокультурного спрямування в різних видах мовленнєвої діяльності.
  6. Результати експерименту довели ефективність поетапного системного збагачення мовно-мовленнєвого та соціокультурного досвіду молодших школярів народознавчою лексикою і народознавчими знаннями і на цій основі розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності в процесі позакласної народознавчої роботи, що реалізується в 1-2 класах упродовж ознайомлювально-репродуктивного, 3 класі – репродуктивно-конструктивного, 4-му – конструктивно-творчого етапів навчання.
  На прикінцевому етапі дослідження впродовж двох циклів навчання різних експериментальних груп констатовано позитивну динаміку в розвитку мовлення молодших школярів ЕГ, що виявилась у збільшенні кількості учнів з високим рівнем розвитку мовлення на 17,5%. Збільшення кількості учнів з високим рівнем у КГ відбулося на 2,9%.
  Порівняння результатів констатувального та прикінцевого етапів експерименту виявило, що кількість учнів ЕГ з високим рівнем розвитку мовлення збільшилася на 22,2%, а учнів КГ – на 2%, що засвідчило ефективність експериментальної методики.
  За результатами дослідження створено навчально-методичне забезпечення процесу розвитку мовлення молодших школярів у позакласній роботі народознавчого спрямування: підготовлено навчально-методичний супровід гуртка української мови на народознавчій основі для 3-4 класів, а саме: програму, тематичні плани, методичні рекомендації, орієнтовні конспекти занять, словнички народознавчої лексики; розроблено орієнтовну тематику масових позакласних заходів народознавчої тематики для 1-4 класів; здійснено добір народознавчих матеріалів (малих жанрів фольклору, народних ігор) за тематичними групами та визначено орієнтовний обсяг народознавчої лексики для забезпечення змістового наповнення групових консультативних інтегрованих позакласних занять з молодшими школярами; розроблено систему вправ та завдань з розвитку різних рівнів мовлення молодших школярів для індивідуальних занять з учнями.
  Виконана робота не вичерпує всіх аспектів зазначеної проблеми. Перспективним напрямом наукової діяльності в галузі лінгводидактики є наукове обґрунтування та створення єдиної системи урочної та позаурочної народознавчої роботи з української мови в початкових класах з метою мовленнєвого розвитку молодших школярів та формування національно-мовленнєвої особистості.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Айдарова Л. И. Психологические проблемы обучения младших школьников русскому языку [Текст] / Л. И. Айдарова – М. : Просвещение, 1978. – 144 с.
  2. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) [Текст] / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М. : ЗАО Издательство ИКАР, 2010. – 448 с.
  3. Бабенко Н. Б. Інтеграція родинних традицій, свят і обрядів у форми культурогенної життєдіяльності сучасної сім’ї [Текст] / Н. Б. Бабенко // Український соціум – 2005. – № 1 (6). – C. 73-83.
  4. Бабич Н. Д. Навчи мене, вчителю, розмовляти [Текст] / Н. Д. Бабич. – К. : Товариство «Знання» України, 1992. – 48 с.
  5. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення [Текст] : навч. посіб. / Н. Д. Бабич. – Львів : Світ, 1990. – 231 с.
  6. Бадер В. І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів [Текст] : навч. посіб. для вчителів початкових класів / В. І. Бадер ; Міністерство освіти України; Інститут змісту і методів навчання. – К. : ІЗМН, 1997. – 92 с.
  7. Безрукова І. Збагачення українського мовлення першокласників засобами народної поетичної творчості [Текст] / Інна Безрукова // Початкова школа. – 1998. – №9. – С. 54.
  8. Березовська Л. І. Розвиток творчого мовленнєвого самовираження старших дошкільників в ігрових казкових ситуаціях [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Березовська Людмила Іванівна. – Одеса, 2004. – 213 с.
  9. Білецька М. А. Рідна мова [Текст] : підруч. для 2 кл. : у 2 ч. / М. А. Білецька, М. С. Вашуленко. – К. : Освіта, 2002.
  Ч. І. – 127 с.
  Ч. ІІ. – 126 с.
  10. Благослови, мати, весну зустрічати [Ноти] : свято ягілок - веснянок: 30 укр. автентичних текстів та мелодій з описами- поясненнями / упоряд. З. Бервецький. – Дрогобич : Відродження, 1991. – 40 с.
  11. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність [Текст] / С. К. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 475 с.
  12. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільних закладах [Текст]: навч. посіб. [для студ. пед навч. закл.] / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – К: Вища школа, 1994. – 398 с.
  13. Божович Е. Д. Развитие языковой компетенции школьников: проблемы и подходы [Текст] / Е. Д. Божович // Вопросы психологии. – 1997. – № 1. – С. 33-43.
  14. Болдырев Н. И. Классный руководитель [Текст] / Н. И. Болдырев – М. : Просвещение, 1978. – 271 с.
  15. Болотина Л. Р. Методика внеклассной воспитательной работы в начальных классах [Текст] : учеб. пос. [для студ. пед. вуз.] / Л. Болотина, Д. Латышина. – М.: Просвещение, 1978. – 128 с.
  16. Бондаренко А. А. Формирование навыков литературного произношения у младших школьников [Текст] : пособ. для учителя / А. А. Бондаренко, М. Л. Каленчук. – М. : Просвещение, 1990. – 143 с.
  17. Братко-Кутинський О. Семантика української символіки [Текст] / О. Братко-Кутинський // Молода гвардія. – 1991. – 30 лип. – С. 2.
  18. Братко-Кутинський О. Символіка світобудови. Українська традиція [Текст] : [Історія української символіки] / О. Братко-Кутинський // Людина і світ. – 1992. – №4. – C. 22-26.
  19. Братко-Кутинський О. Символіка світобудови. Українська традиція: [Семантика укр. нац. символів] [Текст] / О. Братко-Кутинський // Людина і світ. – 1991. – №7. – С. 31-38.
  20. Був собі журавель [Текст] : українські жартівливі пісні, небилиці, скоромовки та лічилки / худож. А. М. Паливода. – К. : Музична Україна, 1993. – 31 с.
  21. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях [Текст] / Георгій Булашев. – К. : Довіра, 1993. – 403 с.
  22. Бурцева Ю. О. Статеве виховання молодших школярів засобами українського фольклору [Текст] : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Юлія Олександрівна Бурцева. – Луганськ, 2006. – 192 с.
  23. Бушканец М. Г. Руководство жизнью и деятельностью школьников в свободное время как педагогическая проблема [Текст] / М. Г. Бушканец // Организация свободного времени школьников [Текст] : метод. рек. – Казань, 1975. – С. 12 – 21.
  24. Вакулюк В. П. Оповіді про дерева [Текст] / В. П. Вакулюк. – К. : Урожай, 1991. – 296 с.
  25. Варзацька Л. О. Активізація мовленнєвої творчості дітей [Текст] / Л. О. Варзацька // Початкова школа. – 1988. – №5 – С. 7.
  26. Вашуленко М. С. Державний освітній стандарт з української мови (початкова ланка) [Текст] / М. С. Вашуленко // Початкова школа. – 1997. – №2. – С. 3.
  27. Вашуленко М. С. Рідна мова [Текст]: підруч. для 3 кл : у 2-х ч. / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко. – К. : Освіта, 2003.
  Ч. І. – 126 с.
  Ч. ІІ. – 128 с.
  28. Вашуленко М.С. Рідна мова [Текст]: підруч. для 3 кл. : у 2-х ч. / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко, Л. В. Скуратівський. – К.: Освіта, 2004.
  Ч. І. – 128 с.
  Ч. ІІ. – 126 с.
  29. Вашуленко М. С. Буквар [Текст] / М. С. Вашуленко, Н. Ф. Скрипченко. – К. : Освіта. – 2005. – 143 с.
  30. Вашуленко М. С. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання [Текст] / М. С. Вашуленко // Початкова школа. – 2001. – №1. – С. 11-15.
  31. Ващенко Г. Виховний ідеал [Текст] : підруч. для педагогів, вихователів молоді і батьків : у 2 т. / Григорій Ващенко; Пед. товариство ім. Г. Ващенка. – Вид. 3-тє. – Полтава : Редакція газети «Полтавський вісник», 1994.
  Т. 1. – 199 с.
  32. Верховинець В. Весняночка: ігри з піснями [Текст] / В. Верховинець. – К. : Музична Україна, 1989. – 134 с.
  33. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте [Текст] / Л. С Выготский; ред. А. Н. Драчев. – СПб. : Союз, 1997. – 96 с.
  34. Выготский Л. С. Мышление и речь [Текст] / Л. С.Выготский // Выготский Л. С. Собрание сочинений [Текст] : в 6 т. / Л. С.Выготский. – М. : Просвещение, 1982.
  Т.2. – 392 с.
  35. Выготский Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский. – М. : Педагогика-Пресс, 1996. – 536 с. – (Психология).
  36. Выготский Л. С. Педагогическая психология [Текст] / Л. С. Выготский; под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
  37. Використання ідей народознавства в навчально-виховному процесі [Текст] // Освіта і незалежна Україна. – Рівне : [б.в.], 1991. – С. 27-28.
  38. Винниченко І. А. Система позакласної роботи у восьмирічній школі [Текст] / І. А. Винниченко, Е. М. Марієнгоф. – К. : Рад.школа, 1968. – 417 с.
  39. Вишневський О. І. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси [Текст] / О. І. Вишневський. – Львів : ЛОНМІО Львівське обласне педагогічне товариство ім. Г. Ващенка, 1996. – 238 с.
  40. Вовк Х. К. Студії з української етнографії та антропології [Текст] / Х. К. Вовк – К. : Мистецтво, 1995. – 336 с.
  41. Воробйова Л. М. Психолінгвістичний глосарій [Текст] / Л. М. Воробйова. – 2 вид., доп. – Рівне, 2011. – 128 с.
  42. Воропай О. Звичаї нашого народу [Текст] : етнографічний нарис / Олекса Воропай. – Харків: Фоліо, 2007. – 508 с.
  43. Вохмина Л. В. Хочеш говорить – говори [Текст] / Л. В.Вохмина. – М. : Русский язик. – 1993. – 176 с.
  44. Гагарін М. І. Виховання морально-етичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Микола Іванович Гагарін. – Умань, 2007. – 196 с.
  45. Гачев Г. Национальные образы мира [Текст] / Г. Гачев. – М. : Сов. писатель, 1988. – 448 с.
  46. Гільбух Ю. З. Темперамент і пізнавальні здібності школяра: діагностика, педагогіка [Текст] / Ю. З. Гільбух; Міністерство освіти України; НДІ психології; Респ. наук.- практ. центр «Психодіагностика й диференційоване навчання». – К. : [б.в.], 1992. – 213 с.
  47. Глібов Л. І. Цяцькований осел [Текст] / Л. І. Глібов. – К. : Веселка, 1987. – 200 с.
  48. Глущенко А. Г. Внеклассная работа в начальных классах [Текст] / А. Г. Гнутель. – К. : Рад. школа, 1982. – 124 с.
  49. Гнутель Я. Виховна робота в сучасних умовах: теорія і методика [Текст] / Я. Гнутель. – Тернопіль : Астон, 1998. – С. 144-168.
  50. Голуб Н. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів власне українською лексикою [Текст] / Ніна Голуб // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 1. – С. 4-8.
  51. Гончаренко С. Український педагогічний словник [Текст] / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.
  52. Горелов И. Н. Основы психолингвистики [Текст] : уч. пособ. / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 2011. – 303 с.
  53. Горохова скриня [Текст]: укр. народні ігри для дошк. та мол. шк. віку / [упоряд., передм. В. Пепа]. – К. : Веселка, 1993. – 95 с.
  54. Грушевський М. С. Історія української літератури [Текст] : в 6 т. / М. С. Грушевський. – К. : Либiдь, 1995. – (Літературні пам’ятки України).
  Т.1. – 391 с.
  55. Грушевський М. С. Як жив український народ [Текст] / М. С. Грушевський. – К. : Веселка, 1992. – 111 с. : іл. – (Українське відродження).
  56. Гусев В. Э. Эстетика фольклора [Текст] / В. Э. Гусев. – Л. : Просвещение, 1967. – 176 с.
  57. Гутник І. М. Педагогічні засади організації дозвілля підлітків засобами народної педагогіки [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.06 / Ірина Миколаївна Гутник. – К., 2006. – 273 с.
  58. Гуцан Л. А. Виховання у молодших школярів позитивного ставлення до традицій і звичаїв українського народу у процесі художньо-трудової діяльності [Текст]: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Леся Андріївна Гуцан. – К., 2005. – 227 с.
  59. Давыдов, В. В. Периодизация психологического развития детей [Текст] / В. В. Давыдов // Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособ. – М. : Педагогика, 1980.- С.41-45.
  60. Данилюк А. Г. Українська хата [Текст] / А. Г. Данилюк. – К. : Наукова думка, 1991. – 112 с.
  61. Демидчик Г. С. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами службових частин мови [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Галина Степанівна Демидчик. – К., 2001. – 176 с.
  62. Державна національна програма «Освіта» : Україна XXI ст. [Текст] / Ін-т системних досліджень освіти України. – К. : Райдуга, 1994. – 61 c.
  63. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс] : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011р. №462. – Режим доступу: http://www.balance.ua/sai/sprav_info/budjetnii_proces/gosstandart_obrazovaniya.html . – вільний. – Назва з екрану.
  64. Дзиґа. Українські дитячі й молодечі народні ігри та розваги [Текст] / [уклад. В. Семеренський, П. Черемський]. – Харків : Друк, 1999. – 528 с.
  65. Дзюбишина-Мельник Н. Мова і духовність / Н.Дзюбишина-Мельник // Дошкільне виховання. – 1990. – №12. – С. 6.
  66. Дистервег А. Избранные педагогические очерки [Текст] / А. Дистервег. – М.: Учпедгиз, 1956. – 374 с.
  67. Дмитренко М. К. Народні повір’я [Текст] / М. К. Дмитренко. – К.: Радакція часопису «Народознавство», 2000. – 132 с. : іл.
  68. Довженок Г. В. Український дитячий фольклор [Текст] / Г. В. Довженок. – К. : Наукова думка, 1981. – 366 с.
  69. Довженок Г. В. Дитячі пісні та речитативи [Текст] / Г. В.Довженок, Н. К. Луганська. – К. : Наукова думка, 1991. – 448 с.
  70. Домбровський С. В. Використання народознавства у педагогічній діяльності вчителя початкових класів [Текст] / С. В. Домбровський; АПН України; Прикарпатський ун-тет ім. В. Стефаника; Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і народознавство». – Івано-Франківськ, 1996. – 80 с.
  71. Донченко Н. П. Мистецтво гри: теорія і практика ігрової діяльності в умовах дозвілля [Текст]: навч. посіб. / Н. П. Донченко. – К.: ДАКККіМ, 1999. – 176 с.
  72. Дощицина З. В. Оценка степени готовности детей к обучению в школе в условиях разноуровневой дифференциации [Текст] / З. В.Дощицина. – М. : Новая школа, 1994. – 48 с.
  73. Дружененко Р. С. Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи [Текст] : дис. …канд. пед. наук : 13.00.02 / Раїса Сергіївна Дружененко. – Херсон, 2005. – 245 с.
  74. Духнович А. В. Народная педагогика [Текст] // Антология педагогической мысли на Украине. – М.: Педагогика, 1988. – С. 203-208.
  75. Духнович О. В. Народна педагогіка на користь училищ і вчителів сільських. Педагогіка загальна [Текст] / О. В. Духнович. – Львів, 1857. Ч.1. – С. 3.
  76. Етнонаціональний розвиток України: терміни, визначення, персоналії [Текст] : [довідник] / Ін-т держави і права АН України [та ін.]; [відп. ред. Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас]. – К. : [б. в.], 1993. – 808 с.
  77. Ємельянова Н. Л. Підготовка майбутніх вчителів до роботи над засвоєнням старшими дошкільниками народознавчої лексики [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Наталія Леонідівна Ємельянова. – Одеса, 2003. – 178 с.
  78. Єрмоленко С. Я. Навчально-виховна концепція вивчення української (державної) мови [Текст] / С. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько // Дивослово. – 1994. – №7. – С. 28-36.
  79. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури [Текст]: словник - довідник / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.
  80. Жинкин Н. И. Психологические основы развития речи [Текст] / Н. И. Жинкин // В защиту живого слова: сб. статей / [сост. В. Н. Коровина]. – М. : Просвещение, 1966. – 270 с.
  81. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации [Текст] / Н. И. Жинкин. – М. : Наука, 1982. – 160 с.
  82. Забавлянки мами Мар’янки [Текст] : [народні забавлянки для дітей дошкіл. віку] / [упор. Г. В. Довженок]; художн. Н. В. Сосніна. – К. : Веселка, 1992. – 24 с.
  83. Забєліна В. П. Образ жар-птиці [Текст] / В. П. Забєліна // Культура мови. – К. : Наукова думка, 1978.
  Вип. 15. – С. 93-96.
  84. Заглада Н. Побут селянської дитини [Текст] / Н. Заглада. – К. : Держтрест «Київ-Друк», 1928. – 180 с.
  85. Законодавство України про освіту [Текст] : зб. законів за станом на 14 грудня 2006 року / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 200 с. – (Бібліотека офіційних видань).
  86. Захарченко В. Розвиток творчої особистості засобами гри [Текст] / В. Захарченко // Мистецтво та освіта. – 1997. – № 1. – С. 44 – 49.
  87. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности [Текст] / И. А. Зимняя. – Москва = Воронеж, 2001. – 430 с.
  88. Зинченко В. П. Методологические вопросы психологии [Текст] / В. П.Зинченко, С. Д. Смирнов. – М. : Привола, 1995. – 64 с.
  89. Зіронька ясна на небі сяє [Текст] : колядки та щедрівки, записані на Рівненщині В. П. Ковальчуком / [упор. М. В. Федоришин, вступ В. П Ковальчук]. – Рівне : ГТ Світоч, 1993. – 80 с.
  90. Знаки 155 стародавніх українських вишивок [Текст] : альбом / [упор., авт. вст. ст. Т. О. Островська]. – К. Соняшник, 1992. – 71 с
  91. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел [Текст] / И. П. Иванов. – М. : Педагогика, 1989. – 208с.
  92. Іващенко А. Г. Від філософії серця до філософії слова (духовні та морально-етичні проблеми сучасного мовлення) [Текст] / А. Г. Іващенко //
  93. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту / Міністерство освіти і науки України; Науково-дослідний інститут українознавства; ред. П. П. Кононенко. – Київ : Міленіум, 2006. – 428 с.
  Т. 10. Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: тематичний випуск. – С. 90-98.
  94. Ильина Т. А. Педагогика [Текст] : курс лекций: учеб. пособ. для студ. пед. ин.-тов / Т. А. Ильина – М. : Просвещение, 1984. – 496 с.
  95. Калашник В. С. Українські вербальні символи як чинник національно-культурної самоідентифікації [Текст] / В. С. Калашник, М. І. Філон // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Міністерство освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства ред. П. П. Кононенко. – Київ : Міленіум, 2006. – 450 с.
  Т. 9. Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: тематичний випуск. – С. 114-119.
  96. Календарно-обрядові пісні Рівненщини [Текст]: навч. посіб. з фольклору для загальноосвіт. шк. / [упоряд, вступн. слово, фолькл. зап., розшифр. В. П. Ковальчук]. – Рівне : Державне редакційно- видавниче підприємство, 1994. – 100 с.
  97. Калечиц Т. Н. Внеклассная и внешкольная работа [Текст] : учеб.-метод. пособ. для студ. заоч. пед. ин-тов / Т. Н. Калечиц, З. А Кейлина; Гл. упр. высш. и средн. пед. учеб. заведени; Министерство просв. РСФСР; Московский гос. заочный пед. ин-т. – М. : Просвещение, 1972.- 96с.
  98. Капинос В. И. Развитие речи: теория и практика обучения 5-7 кл. [Текст] : книга для учителя / В. И. Капинос, Н. Н. Сергеева, М. С Соловейчик. – М. : Просвещение, 1991. – 191 с.
  99. Кара-Васильєва Т. Українська сорочка [Текст] : альбом / уклад. Т. Кара-Васильєва. – К. : Томі ріс, 1994. – 32 с. : іл. – (Таємниці чарівної нитки).
  100. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н Караулов – М. Наука, 1987. – 264с.
  101. Килимник С. Український рік в народних звичаях в історичному освітленні [Текст] : у 2 т. / Степан Килимник. – К. : Обереги, 1994.
  Т. 1: (Зимовий цикл) – 400 с.
  Т. 2: (Весняний цикл). – 400 с.
  102. Кириченко-Стасюк Л. П. Соціокультурне виховання учнів початкової школи засобами українського фольклору [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Лариса Петрівна Кириченко-Стасюк. – Луганськ, 2006. – 236с.
  103. Кловак Г. Т. Традиції української етнопедагогіки як фактор формування національної самосвідомості молодших школярів [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Галина Тихонівна Кловак. – К., 1996. – 198 с.
  104. Кобзар Б. С. Позакласна та позашкільна виховна робота [Текст] / Б. С. Кобзар. – К. : Знания, 1973. – 46 с.
  105. Кобзарь Б. С. Внеурочная воспитательная работа в школах и группах продленного дня [Текст] / Б. С. Кобзарь. – К. : Рад. школа, 1984. – 149с.
  106. Коваль Г. П. Методика викладання української мови [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. ін-тутів, гум. ун-тетів, пед. кол. / Г. П. Коваль, Н. І. Деркач. – Вид. 2 дооп., доп. – Тернопіль : Астон, 2008. – 286 с.
  107. Ковальчук О. В. Українське народознавство [Текст] : книга для вчителя / О. В. Ковальчук. – К. : Освіта, 1994. – 176 с.
  108. Коменский Я.-А. Избранные педагогические сочинения [Текст] : в 2 т. / Я.- А. Коменский. – М. : Педагогика, 1982.
  Т.1. – 656 с;
  Т.2. – 574 с.
  109. Кон И. С. Этнография детства (проблемы методологии) [Текст] / И. С. Кон // Сов. Этнография.– 1981. – № 5. – С. 3-13.
  110. Кондратюк А. І. З вишневого саду [Текст] : наук.-худож. оповідання : для дітей серед. та ст. шк. віку / А. І. Кондратюк; передм. В. Т Скуратівський. – К. : Молодь, 1991. – 192 с.
  111. Кононенко В. І. Рідне слово [Текст] : підруч. для шк. із поглибленим вивч. укр. мови, ліцеїв, гімназій, колегіумів. / В. І. Кононенко – К. : Богдан, 2001. – 303 с.
  112. Кононенко В. І. Українська етнолінгводидактик [Текст] / В. І. Кононенко; АПН України; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ: [б.в.], 1995. – 58 с.
  113. Концепція вивчення державної мови в школах України [Текст] / [О М. Біляєв, Л. В. Скуратівський, Л. М. Симоненкова, Г. Т. Шелехова]. // Дивослово. – 1996. – №1. – С. 16-19.
  114. Концепція вивчення українського народознавства в сучасній національній школі [Текст] // Освіта України. – 1997.– №10. – С. 14 – 19.
  115. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості [Текст] / Г. С. Костюк. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.
  116. Котилася торба [Текст] : українські народні дитячі ігри : для молодшого шкільного віку / [упор. В. Бойко]. – К. : Веселка, 1990. – 321 с.
  117. Котик Т. М. Проблема формування мовної особистості в лінгводидактичній спадщині В. О. Сухомлинського // Т. М. Котик / Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. – 2008. – № 6. – С. 93-96.
  118. Крижко В. Народні педагогічні традиції зимового календарно-обрядового циклу в етногенезі українців [Текст] / В. Крижко, А Малихін // Рідна школа. – 2007. – №1. – С. 34-38.
  119. Кузь В. Г. Українська козацька педагогіка і духовність [Текст] / В. Г. Кузь; ред. Ю. Д. Руденко. О. Т. Губко. – Умань : [б.в.], 1995. – 116 с.
  120. Кузь В. Основи національного виховання (концептуальні положення) [Текст] / В. Кузь, Ю. Руденко, З. Сергійчук. – Умань : [б.в.], 1993. – 109 с.
  121. Кутьев В. О. Внеурочная деятельность [Текст] / В. О. Кутьев. – М. : Просвещение, 1983. – 220 с.
  122. Ладыженская Т. А. Система работы по развитию связной устной речи учащихся [Текст] / Т. А. Ладыженская. – М. : Педагогика, 1974. – 256 с.
  123. Левченко Т.М. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів етнокультурознавчою лексикою [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02. «Методика української мови» / Т.М. Левченко. – К., 2001. – 18 с.
  124. Левченко Т. М. Збагачення мовлення учнів 5-7 класів етнокультурознавчої лексикою [Текст] : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Левченко Тетяна Миколаївна. – К., 2001. – 193 с.
  125. Левченко Т. М. Система завдань і вправ щодо збагачення мовлення учнів 5-7 класів етнокультурознавчої лексикою [Текст] / Т. М. Левченко // Українська мова і література в школі. – 2000. – №1. – С. 20.
  126. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики [Текст] : учебник для студ. вузов / А. А.Леонтьев. – 3 изд. – М. : Смысл, 1999. – 287 с. – (Психология для студента).
  127. Леонтьев А. А. Основы теории речевой деятельности [Текст] / А. А. Леонтьев. – М. : Наука, 1974. – 368 с.
  128. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания [Текст] / А. А. Леонтьев. – 2 изд., стер. – М. : Едиториал URSS, 2003. – 307 с.
  129. Леонтьев А. А. Психология общения [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / А. А. Леонтьев.– М. : Смысл, 2007. – 365 с. – (Психология для студента).
  130. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность [Текст] / А. А. Леонтьев. – Изд. 4-е, стер. – М. : КомКнига URSS, 2007. – 212с
  131. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения [Текст] : в 2-х т. / А. Н. Леонтьев; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1983.
  Т. 2. – 318 с.
  132. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики [Текст] / А. Н. Леонтьев. – 4-е изд. – М. : МГУ, 1981. – 584 с.
  133. Літала сорока по зеленім гаю [Текст] : дит. та молод. укр. нар. ігри. / [упор. Г. В. Довженок] – К. : Молодь, 1990. – 160 с.
  134. Лозко Г. П. Етнологія України: філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект [Текст] / Г. П. Лозко. – К. : АртЕк, 2004. – 304с.
  135. Лозко Г. С. Українське народознавство [Текст] / Г. П. Лозко. – К. : Зодіак-Еко, 1995. – 368 с.
  136. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання [Текст] : навч. посіб. для студ. пед. навч. закладів / В. І. Лозова, Г. В. Троцко– Харків : ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1997. – 338 с.
  137. Лопушинський І. П. Позакласна робота з української мови в спеціалізованих школах / І. П. Лопушинський // Позакласна робота з рідної мови в школі [упоряд. К. Ю. Голобородько]. – Харків : Видавнича група «Основа», 2005. – 144 с.
  138. Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф [Текст] / А. Ф. Лосев. – М. : Издательство МГУ, 1982. – 443 с.
  139. Лотоцький А. Княжа слава [Текст]: історичні оповідання / Антін Лотоцький; [післям. В. Шевчук]. – вид. репр. – К. : Соняшник, 1991. – 47 с. – (Дитяча бібліотека журналу «Соняшник»)
  140. Луцан Н. І. Методика розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку за текстами українських народних ігор [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Надія Іванівна Луцан. – Одеса, 1995. – 186 с.
  141. Люлі, люлі, люліса [Текст] : Українські народні колискові пісні та забавлянки / [упоряд. А. І. Голентюк; передм. М. М. Ілляш]; художн. Т. П. Юрченко. – К. : Веселка, 1992. – 32 с.
  142. Львов М. Р. Методика развития речи младших школьников [Текст] пособ. для учит. / М. Р. Львов. – М. : Просвещение, 1985. – 176 с.
  143. Львов М .Р. Методологические вопросы обучения русскому языку [Текст] / М. Р. Львов // Начальная школа. – 1983. – №2. – С. 61-65.
  144. Майборода Г. Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості [Текст]: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. 13.00.06 / Галина Яківна Майборода. – Черкаси, 1996. – 193 с.
  145. Макаренко А. С. Избранные произведения [Текст]: в 3-х т. / А. С. Макаренко; редкол. Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др.; [примеч. и коммент. Н. Д. Ярмаченко]. – 2-е изд. – К. : Рад. школа, 1985.
  Т.2. – Книга для родителей. – 574 с.
  146. Макаренко А. С. Методика виховної роботи / А. С. Макаренко. – К.: Рад. школа, 1990. – 366 с.
  147. Макаренко О. П. Моделювання навчально-виховного процесу з народознавства у закладах освіти України [Текст] : дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Ольга Петрівна Макаренко. – Рівне, 1997. – 180 с.
  148. Марушкевич А. А. Народна педагогіка і ураїнознавство в спадщині І. Огієнка [Текст] / А. А. Марушкевич // Рідна школа. – 1994. – №9. – С. 35-37.
  149. Мацько Л. І. Українська мова: формування національної свідомості [Текст] / Л. І. Мацько // Педагогіка і психологія. – 1996. – №1. – С. 67.
  150. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови [Текст] : посіб. для вчит. / В. Я. Мельничайко – К. : Рад. школа, 1984. – 223 с.
  151. Мельничайко В. Я. Удосконалення змісту і методів навчання української мови [Текст] / В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, Л. П. Рожило. – К. : Рад. школа, 1982. – 216 с.
  152. Методика навчання української мови в початковій школі [Текст] : навч. посіб. для студ. факульт. підготовки вчителів початкових кл. / [за наук. ред. дійсного члена АПН України М. С. Вашуленка]. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 364 с.
  153. Михасюк Т. Виховання у молодших школярів любові до рідної мови через народні традиції [Текст] / Тетяна Михасюк // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2007. – №3. – С. 25-28.
  154. Михасюк Т. Кабінет роду і родоводу в практиці народознавчої роботи з української мови у початкових класах, його роль у мовленнєвому розвитку молодших школярів (з досвіду роботи) [Текст] / Тетяна Михасюк // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2006. – №4. – С.49-52.
  155. Михасюк Т. Комунікативний підхід до організації позакласної мовленнєвої діяльності молодших школярів засобами народознавства [Текст] / Тетяна Михасюк // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2011. – №3. – С. 60-65.
  156. Михасюк Т. Мовленнєвий розвиток молодших школярів засобами народознавства (на матеріалі використання народного календаря) [Текст] / Тетяна Михасюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 26. – Рівне, 2003. – С. 30-34.
  157. Михасюк Т. Народознавчі мотиви на сторінках букваря та їх роль у мовленнєвому розвитку першокласників / Тетяна Михасюк // Проблеми сучасного підручника: Збірник наукових праць. – К.: Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – С. 505-516.
  158. Михасюк Т. Національна ментальність як чинник статево-рольової соціалізації у вихованні дівчинки (з досвіду роботи з молодшими школярами) / Тетяна Михасюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2003. – Вип. 27. – С.75-81.
  159. Михасюк Т. Проблеми вивчення роду і родоводу у змісті народознавства і мовленнєвий розвиток молодших школярів [Текст] / Тетяна Михасюк // Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності на основі змісту освіти і сучасних педагогічних технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дрогобич, 2004). – Дрогобич, 2004. – С.133-140.
  160. Михасюк Т. Розвиток мовлення і культури спілкування молодших школярів у процесі ознайомлення з народними трудовими традиціями [Текст] / Тетяна Михасюк // Нова педагогічна думка. – Рівне, 2009. – №3. – С.60-66.
  161. Мишанич С. В. Усна народна творчість, культура і побут населення України [Текст] / С. В.Мишанич. – К., 1991. – 340 с.
  162. Мудрик С. Ефективність застосування національних рухливих ігор на уроках фізичної культури у початковій школі [Текст] : дис. ... канд.пед.наук з фізкультури і спорту / С. Мудрик. – Луцьк, 1999. – 172 с.
  163. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К.Мошинського [Текст] / [упоряд. С. Й. Грица]. – К. : Музична Україна, 1995. – 432 с.
  164. Муравицька М. П. Апостол правди і науки : концепція національної освіти М. П. Драгоманова [Текст] / М. П. Муравицька // Рідна школа. – 1996. – №4. – С. 8.
  165. На Верховині [Текст] : зб. творів письменників дорадянського Закарпаття / [упоряд., підгот. текстів, передм. О. В. Мишанич; редкол. В. І. Данконич та ін.]. – Ужгород : Карпати, 1984. – 527 с. – (Б-ка «Карпати»).
  166. Навчальні програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою [Текст] : 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с.
  167. Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс] : затв. Указом Президента України №347/2002 від 17 квітня 2002 р. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/151.html, вільний. – Назва з екрану.
  168. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://guonkh.gov.ua/content/documents/16/1517/Attaches/4455.pdf, вільний. – Назва з екрану.
  169. Напиткіна Г. П. Українська лялька-оберіг [Текст] / Галина Напиткіна. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 11 с.
  170. Неживий О. Особистість учителя національної школи в доробку Б. Грінченка [Текст] / О. Неживий, Л. Корольова // Дивослово. – 1997. – №4. – С. 36-40.
  171. Новий тлумачний словник української мови [Текст]: у 4 т. / [укл. В. Яременко, О. Сліпушко]. – Вид. 2-ге, виправл. – К. : Аконіт, 2006.
  172. Обертинська А. П. Масові ігри та свята [Текст] / А. П. Обертинська – К. : Вища школа, 1980. – 180 с.
  Т.3. – 862 с.
  173. Общественный семейный быт и духовная культура населения Полесья [Текст] / [рук. авт. кол. В. К.Бондарчик] – Минск : Наука и техника, 1987. – 386 с.
  174. Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки [Текст] / Іван Огієнко. – Львів : Фенікс=Відродження, 1995. – 46 с.
  175. Огієнко І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народа [Текст] / Іван Огієнко. – Вид. репр. відтворення 1918 р. – К. : Абрис, 1991. – 272 с.
  176. Ой на Івана, та й на Купала [Текст]: фольклорно-етнографічна розповідь / [фолькл.-етногр. запис та оправ. текстів Л. Івваннікова; ред.-упоряд. О. Яремійчук]. – К. : Веселка, 1999. – 39 с.
  177. Орієнтовна програма національного виховання учнівської молоді Рівненщини [Текст] // Методичний вісник РОІППО і ВТ РДГУ.– Рівне, 2007. – Вип.1. – 63 с.
  178. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению [Текст] / Е. И. Пассов. – 2 изд., испр. – М., 1991. – 223 с. – (Библиотека учителя иностранного языка).
  179. Педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов / (под ред. С. П. Баранова, В. А. Сластенина). – [2-е изд., доп.] – М. : Просвещение, 1986 – 336 с.
  180. Песталоцци И. Г. Избранные педагогические произведения[Текст] : в 3 т. / И. Г. Песталоцци – М., 1961.
  Т.1. – 719 с.
  Т. 3. – 633 с.
  181. Петрук Л. П. – Виховання школярів засобами народної педагогіки
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины