LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
 • The number of pages:
 • 322
 • university:
 • ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  ПОЛЯКОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА


  УДК 377.36:51  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (математика)

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник
  СКАФА ОЛЕНА ІВАНІВНА,
  доктор педагогічних наук,
  професор

  ДОНЕЦЬК – 2011

  ЗМІСТ
  ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1.1. Психолого-педагогічні основи процесу навчання математики молодших спеціалістів харчової промисловості . . . . . . . . . . . .
  1.1.1. Аналіз стану дослідження проблеми в психолого-педагогічній і методичній літературі . . . . . . . . . . . . .
  1.1.2. Психолого-педагогічні передумови організації навчання математики в технікумах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1.2. Професійно-орієнтоване навчання математики в технікумах
  харчової промисловості в умовах формування освітнього інформаційного середовища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1.2.1. Загальна характеристика процесу навчання математики в системі підготовки майбутнього молодшого спеціаліста харчової галузі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1.2.2. Аналіз навчальної літератури з математики для організації професійно-орієнтованого навчання. . . . . .
  1.2.3. Інформаційно-аналітична діяльність у системі професійно-орієнтованого навчання математики молодших спеціалістів харчової промисловості. . . . . .
  1.3. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування інформаційно-аналітичної культури майбутнього фахівця харчової галузі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1.3.1. Аналіз сучасних комп’ютерних засобів у навчанні математики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  1.3.2. Інтегративна роль курсу інформатики у професійно орієнтованому навчанні математики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Висновки до розділу 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТО-ВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІКТ. . . . . . . . . . . .
  2.1. Методичні вимоги до професійно орієнтованого навчання математики з використанням ІКТ студентів технікумів харчової промисловості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2.2. Методичні прийоми організації навчального процесу з
  математики із застосуванням комп'ютера . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2.2.1. Формування мотивації до інформаційно-аналітичної діяльності через інтегровані лабораторні і практичні роботи з математики . . . . . . . . . . . . . . . .
  2.2.2. Використання ІКТ на етапі актуалізації знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2.3. Організація самостійної роботи студентів-технологів у професійно орієнтованій системі навчання математики з використанням ІКТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  2.4. Оцінка ефективності запропонованої методичної системи навчання математики з використанням ІКТ студентів- технологів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Висновки до розділу 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  ВСТУП

  Реформування освіти в умовах соціально-економічного розвитку України, в контексті євроінтеграції, орієнтує вищі навчальні заклади (ВНЗ) І-ІІ рівнів акредитації на створення умов для розвитку й самореалізації особистості, і як громадянина країни, і як фахівця, конкурентоспроможного на ринку праці. Серед завдань соціально-економічного розвитку країни важливе значення відводиться підвищенню якості обслуговування населення, задоволенню попиту споживачів. Сфера обслуговування, до якої належить і галузь харчування, потребує значної кількості працівників, але, на разі, кваліфікованих, якісно підготовлених фахівців недостатньо. Це зумовлює пошук більш досконалих концепцій підготовки кадрів, зокрема для сфери харчування, у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.
  Майбутня професійна діяльність молодшого спеціаліста харчової промисловості вимагає особливого стилю мислення, уміння приймати виважені, обґрунтовані рішення, оцінювати отриманий результат і достовірність висновків, прогнозувати розвиток подій. У нинішніх умовах набуває значен¬ня потреба формування у майбутніх працівників цієї галузі технологічної грамотності та інформаційно-аналітичної культури. Корінна перебудова господарства потребує якісно но¬вих підходів до питань підготовки спеціалістів для підприємств харчової промисловості, використовуючи, в першу чергу, дисципліни загальноосвітнього циклу.
  Майбутній технолог, який працюватиме у сфері харчування, повинен мати не лише вузько направлені спеціальні знання, але й глибокі знання в області застосування комп'ютерних технологій, товарознавства, фізіології харчування, санітарії і гігієни, організації виробництва на підприємствах ресторанного господарства, обслуговування технологічного устаткування, економіки, менеджменту, організації підприємницької діяльності. Математична підготовка, при цьому, є необхідною умовою для формування його інтегрованих професійних знань. Математика має широкі можливості розвитку логічного мислення, просторового бачення, формування алгоритмічної культури, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, моделювати ситуації, використовувати комплексний підхід до об'єктів і явищ, що вивчаються. Тому, при підготовці студентів-технологів для роботи у сфері харчової промисловості і для подальшого їх навчання в університетах, саме математична освіта є основою для вивчення дисциплін природничо-наукового і спеціального циклів, фундаментом для подальшої самоосвіти. Вона озброює майбутніх фахівців уміннями правильно орієнтуватися в ситуації, аналізувати її, приймати рішення, отримувати результати й обґрунтовувати їх.
  Питання удосконалення процесу навчання математики, безперервної математичної підготовки, методики навчання математики і особливо питання, пов'язані з професійною спрямованістю викладання математики у ВНЗ, розробкою і впровадженням комп'ютерних технологій у навчальний процес постійно розглядаються в дослідженнях педагогів, психологів, методистів.
  Так, на методиці викладання математики в різних навчальних закладах зосереджували увагу науковці І. А. Акуленко [1], Г.П. Бевз [17], В.Г. Бевз [18], М.І.Бурда [31],Н.А.Вірченко [36], Б.В.Гнеденко [47], Я.І.Груденов [53], О.Б. Єпі¬¬¬¬¬шева [68], М.Я. Ігнатенко [91], Ю.М. Колягін [113; 173], Т.В. Крилова [130; 131], Л.Д. Кудряв¬цев [136], Н.М. Лосєва [160], Г.О. Михалін [175], В.Г.Моторіна [183], Л.І. Нічуговська [185], Г.І. Саранцев [240], О.І. Скафа [255], З.І. Слєп¬кань [266; 264; 265], О.В. Співаковський [272], О.О. Столяр [274], Н.А. Та¬расенкова [278], Л.М.Фридман [287], В.О.Швець [293], П.М.Ерднієв [300] та ін.
  Що стосується проблем удосконалення процесу навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації взагалі, то в останні роки з цього приводу в дисертаційних роботах розглядалися питання: організації та управління самостійною роботою студентів (Н.Л. Бельська [20], Н.І.Бойко [29], Я.В.Галета [41], О.М.Королюк [118], І.Ф.Сулим-Карлір [275]); активізації пізнавальної діяльності, пізнавальної самостійності та мотивації до навчання у технікумах (М.Л.Бакланова [13], Р.В.Борківська [30], І.І.Засядько [87]); інтеграції знань з різних дисциплін у технікумах і коледжах (Л.С.Васіна [34], О.М.Гнездилова [48], С.І.Тищенко [282], Г.І.Шатковська [292]); професійної спрямованості навчання спеціальним дисциплінам, формування професійної етики та інноваційного стилю професійної діяльності (Л.М.Гасюк [44], В.В.Завірюха [78], С.Л.Загребельний [79], Л.С.Колодійчук [112], О.В.Кузнєцова [139], М.Т.Левочко [146], С.Б.Літвінчук [153], М.С.Лобур [155], О.Я.Романішина [236]); упровадження різноманітних педагогічних технологій навчання в процес підготовки майбутніх фахівців середньої ланки (Н.В.Ізотова [93], О.О.Кіяшко [104], В.П.Крижанівська [128], Т.Є.Кристопчук [133], М.М.Лукащук [161], Н.Ю.Олійник [191], С.С.Якубовська [302]).
  З метою удосконалення математичної підготовки студентів у технікумах та коледжах, зосереджувалася увага на змісті навчального матеріалу, застосуванні прикладних задач, використанні засобів мультимедіа і взагалі методиці навчання математики у коледжах фінансово-економічного спрямування (Г.О.Білянін [24, 25], Г. Я. Дутка [66], Т.М.Задорожня [80], Н.Ю. Іщук [99]), використанні графічних засобів навчання алгебри та початків аналізу студентів техніко-технологічних спеціальностей технікумів і коледжів (С.П.Параскевіч [195]), реалізації компетентнісного підходу до математичної підготовки студентів медичних коледжів в умовах комп’ютеризації навчання (О.В.Шавальова [289]).
  Проте, досліджень, пов'язаних з розробкою професійно орієнтованого навчання математики в технікумах і, зокрема тих, що спрямовані на формування фахівців у галузі харчової промисловості, майже немає.
  Одним із перспективних напрямів вирішення цієї проблеми є введення системи навчання математики в технікумах та коледжах на основі реалізації міждисциплінарних зв'язків між математикою, природничо-науковими та спеціальними дисциплінами, впровадження у навчання математики комп'ютерних технологій, які диференціюють навчання, активізують пізнавальну діяльність студентів, розширюють можливості самостійної діяльності, що в свою чергу забезпечує інформатизацію освіти в цілому.
  Інформатизація освіти, згідно Концепції національної програми інформатизації [226], спрямовується на формування та розвиток інтелектуаль-ного потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дає можливість вирішувати проблеми освіти на більш високому рівні з урахуванням світових вимог. Одним із результатів інформатизації освіти має бути розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості).
  Останнім часом в Україні ведуться інтенсивні пошуки шляхів застосу-вання комп'ютерних технологій у навчальному процесі ( Ю.В.Горошко [50], М.І.Жалдак [73,75,76], В.І. Клочко [108], Н.В.Морзе [179], С.А.Раков [231], Ю.С. Рамський [232], С.О.Семеріков [244; 95], О.В. Співаковський [273], Ю.В. Тріус [283; 284] і ін.). У цих дослідженнях є багато цікавих ідей, теоретичних узагальнень і методичних рекомендацій, які можна успішно використовувати у навчально-виховному процесі ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
  Зміни в системі освіти України, зростаючі вимоги до рівня підготовки молодших спеціалістів, до наявності практичних навичок застосування комп'ютерних технологій в майбутній професійній діяльності, створюють перед викладачами математики технікумів проблеми, пов’язані з удосконаленням старих і пошуками нових технологій навчання. В цих умовах, методика навчання математики молодших спеціалістів, у тому числі і харчової промисловості, залишається недостатньо розробленою. Нагальною є проблема створення методичної системи навчання математики із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, що формувала б одночасно і інформаційно-аналітичну культуру молодшого спеціаліста. Аналіз роботи викладачів математики технікумів та коледжів показав, що відбір навчального матеріалу, пошук більш доступних і ефективних способів передачі його студентам здійснюється, на практиці, без відповідного наукового обґрунтування. Саме інформаційно-аналітичну культуру майбутнього фахівця у галузі харчової промисловості треба формувати, виходячи з нових тенденцій розвитку народного господарства.
  Аналіз методичних рекомендацій вищеназваних літературних джерел і практичного досвіду розробки і викладання курсу математики дозволив виявити суперечності: між необхідністю удосконалення рівня професійної підготовки студентів технікумів та коледжів і відсутністю системи професійно орієнтованих завдань з математики; між потенціалом методичної системи навчання математики з використанням комп'ютера і реальною педагогічною практикою; між необхідністю активізації роботи студентів на заняттях, підтримки їх інтересу до матеріалу, що вивчається, до самостійного придбання знань і використанням традиційних методів, форм і засобів навчання.
  Таким чином, актуальність дослідження обумовлена: 1) новою, сучасною парадигмою вищої освіти, що орієнтує майбутнього молодшого спеціаліста на формування інформаційно-аналітичної культури; 2) необхідністю удосконалення методичної системи навчання математики в технікумах та коледжах, у зв'язку з підвищенням вимог суспільства до сучасного фахівця; 3) відсутністю у молодшого спеціаліста багатогранних сформованих спеціальних знань і умінь, які дозволять йому виконувати професійну діяльність на відповідному рівні; 4) можливістю розвитку творчої складової особистості майбутнього фахівця опосередковано через формування у нього інформаційно-аналітичної культури; 5) відсутністю напрацьованих теоретичних, у тому числі й методичних, основ формування інформаційно-аналітичної культури молодших спеціалістів харчової промисловості при вивченні математики за рахунок упровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
  Актуальність дослідження і зумовила вибір теми: “Методика навчання математики молодших спеціалістів харчової промисловості з використанням інформаційно-комунікаційних технологій”.
  Вирішення проблеми, обраної для дослідження, ми вбачаємо в створенні такої методичної системи професійно орієнтованого навчання математики, яка дала б можливість викладачу математики залучити студентів до різних видів навчальної діяльності. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів та її управління при цьому передбачають підбір такого змісту, методів, засобів і форм навчання, які створювали б умови для організації професійно орієнтованої діяльності та формування інформаційно-аналітичної культури майбутнього молодшого спеціаліста у галузі харчової промисловості.
  Управління професійно орієнтованою діяльністю в нашому дослідженні здійснюється в умовах об'єднання традиційних методів навчання та інформаційно-комунікаційних технологій. Сприятливі умови для організації професійно орієнтованого навчання математики створює залучення до навчального процесу педагогічних програмних засобів.
  Незважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемі навчання математики з використанням ІКТ, на наш погляд, потребує уточнення та доповнення система професійно орієнтованих умінь, які доцільно сформувати у студентів-технологів харчової промисловості в процесі навчання математики з використанням ІКТ. Крім того, недосконалою є технологія професійно орієнтованого навчання математики з використанням ІКТ та система задач, що формує навички професійно орієнтованої діяльності студентів технікумів харчової промисловості. Тому ці питання потребують подальшої розробки.
  Це підтверджують також і деякі виробничі функції і типові завдання діяльності й уміння, якими повинен володіти спеціаліст-технолог харчової промисловості (див. Додаток А).
  Значущими, для викладача математики, з переліку завдань і умінь, зазначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста-технолога харчової промисловості є: розрахунок потреби сировини, напівфабрикатів; розрахунок енергетичної цінності страв; розрахунок потреби в трудових ресурсах; аналіз і оцінка ефективності виробничого процесу на малому підприємстві (у підрозділі); розробка річних і оперативних планів виробничо-фінансової діяльності підрозділу; організація обліку виробничо-фінансової діяльності підприємства ресторанного господарства; бухгалтерська і статистична звітність підприємства (підрозділу) та ін.
  Розв’язання, обраної для дослідження проблеми, вбачається у створенні такої методичної системи навчання математики, яка ґрунтується на моделюванні навчальної діяльності студентів-технологів харчової промисловості опосередковано через відтворення прийомів математичного моделювання у процесі розв’язання прикладних професійно орієнтованих задач, а також на формуванні мотивації до професійно орієнтованої діяльності завдяки введенню в курс математики інтегрованих практичних і лабораторних робіт та системи професійно орієнтованих завдань з використанням ІКТ.
  Необхідними умовами організації професійно орієнтованого навчання математики студентів-технологів є традиційні дидактичні принципи, принципи розвивального навчання (В.В.Давидов [55], Л. В. Занков [85], З. І. Калмикова [101], С.П.Семенець [243], І. С. Яки¬манська [301] та ін.), ідеї проблемного навчання (І. Я. Лернер [150, 151], О.М.Матюшкін [168], М. І. Махмутов [169] та ін.), евристичного навчання (Дж.Пойа [201], О. І. Скафа [254, 258], В. М. Соколов [271], А. В. Хуторський [288]), інтерактивного навчан-ня (І.С. Маркова [96], О.І По¬метун [221]), з урахуванням специфіки їх реалізації у вищій школі та опорою на ІКТ.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося відповідно до законів України „Про освіту” [84], „Про вищу освіту” [83], Державної національної програми „Освіта” („Україна ХХІ століття”) [58], Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті [184], освітніх стандартів [59], сучасних психолого-педагогічних і методичних наукових досліджень та ін.
  У дисертації використано результати, отримані автором у ході виконання держбюджетної науково-дослідницької теми “Моделювання евристико-дидак¬тич¬них систем” (Г - 10/41, № 0110U004318), що розробляється на кафедрі вищої математики і методики викладання математики Донецького національного університету. Дисертаційна робота тісно пов’язана з розробкою та введенням в дію Державних освітніх стандартів підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.05170101 “Виробництво харчової продукції”, напряму підготовки 1401 “Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції”, що здійснюється колективом ВНЗ “Донецький державний коледж харчових технологій і торгівлі ”.
  Тему дисертації затверджено (протокол № 10 від 28 грудня 2007 р.) вченою радою Донецького національного університету та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 5 від 16 червня 2009 р.).
  Об’єкт дослідження – процес навчання математики майбутніх молодших спеціалістів із виробництва харчової продукції у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
  Предмет дослідження – методика професійно орієнтованого навчання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій молодших спеціалістів із виробництва харчової продукції.
  Мета дослідження – розробити та експериментально перевірити науково обґрунтовану методичну систему професійно орієнтованого навчання математики молодших спеціалістів із виробництва харчової продукції з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
  Гіпотеза дослідження полягає в тому, що, якщо ввести методичну систему професійно-орієнтованого навчання математики з використанням ІКТ, спрямовану на оволодіння сучасними технологіями навчання та формування інформаційно-аналітичної культури, то якість підготовки молодших спеціалістів з виробництва харчової продукції значною мірою зростає.
  Згідно з метою та гіпотезою дослідження було сформульовано завдання дослідження:
  1) проаналізувати стан опрацювання проблеми формування професійно орієнтованої діяльності майбутніх молодших спеціалістів харчової промисловості в психолого-педагогічній, методичній, навчальній літературі
  та практиці навчання математики у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації; визначити роль і місце інформаційно-аналітичної культури в процесі навчання математики
  з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
  2) схарактеризувати сутність і структуру професійно орієнтованої діяльності студентів технікумів та коледжів, дослідити психолого-педагогічні передумови організації професійно орієнтованої діяльності студентів ВНЗ
  І–ІІ рівнів акредитації для формування у процесі навчання математики професійно орієнтованих умінь та інформаційно-аналітичної культури майбутніх молодших спеціалістів харчової промисловості;
  3) розробити методичну систему професійно орієнтованого навчання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій студентів технологічних спеціальностей, що підвищувала б рівень їхньої математичної підготовки, суттєво впливала на формування інформаційно-аналітичної культури майбутніх молодших спеціалістів харчової промисловості;
  4) експериментально перевірити ефективність розробленої методичної системи.
  У дослідженні використано такі методи: теоретичні – аналіз науково-методичної, психолого-педагогічної та методичної літератури, який дав змогу з’ясувати стан розробленості проблеми формування інформаційно-аналітичної культури у процесі навчання математики студентів-технологів харчової промисловості ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (1.1 (тут і далі – підрозділи дисертації)); синтез, систематизація, узагальнення наявних теоретичних положень, методик і практичних результатів та їх порівняння, які уможливили визначення особливостей упровадження методичної системи професійно-орієнтованого навчання математики студентів-технологів (1.2 – 1.4, 2.1 – 2.3); абстрагування, ідеалізація та теоретичне моделювання при побудові методичної системи професійно орієнтованого навчання математики та формування інформаційно-аналітичної культури (1.4), узагальнення досвіду проведення занять із запропонованого курсу у коледжі та аналіз досвіду інших ВНЗ 1-2 рівня акредитації (1.1, 1.4, 2.1 – 2.3); емпіричні – обсерваційні: педагогічні спостереження за навчальною діяльністю студентів – майбутніх технологів харчової промисловості (2.4); діагностичні: бесіди з викладачами ВНЗ, студентами з проблеми дослідження, аналіз усних відповідей і письмових робіт студентів, тестування, аналіз передового педагогічного досвіду (2.4); цілеспрямований педагогічний експеримент (констатувальний, пошуковий, формувальний) для дослідження ефективності запропонованої методичної системи й упровадження положень дисертації у практику підготовки майбутнього технолога харчової галузі (2.4); методи математичної статистики – непараметричний критерій Пірсона : узагаль-нення статистичних даних, отриманих у процесі експерименту, обробка результатів експерименту (2.4).
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
  уперше досліджено сутність поняття професійно орієнтованої діяльності майбутнього молодшого спеціаліста харчової промисловості в процесі навчання математики як особливого виду навчальної діяльності студентів, організованої на основі інтеграції математики, інформатики та спеціальних професійних дисциплін із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованої на створення нової стратегії або системи дій у процесі вивчення математики, унаслідок чого відбувається активізація пізнавальних, творчих, організаційних якостей, формування і розвиток професійно значущих для майбутнього молодшого спеціаліста знань і вмінь; створено методичну систему професійно орієнтованого навчання математики студентів технікумів і коледжів харчової промисловості із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованого на опанування студентами знань, умінь і навичок із математики через моделювання професійних ситуацій засобами комп’ютерних технологій та формування професійно орієнтованих умінь та інформаційно-аналітичної культури в майбутнього технолога харчової промисловості;
  удосконалено систему відбору й структуризації змісту навчальної діяльності, визначення цілей, методів, організаційних форм, що сприяють формуванню професійно орієнтованих умінь у процесі навчання математики студентів-технологів харчової промисловості ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації; методичне забезпечення курсу математики комп'ютерними технологіями, які сприяють формуванню інформаційно-аналітичної культури студентів-технологів харчової промисловості у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації;
  подальшого розвитку дістало вивчення ролі й місця професійно орієнтованої діяльності в процесі математичної підготовки та формування майбутнього молодшого спеціаліста; з’ясування сутності поняття інформаційно-аналітичної культури майбутнього молодшого спеціаліста; виокремлення психолого-педагогічних і методичних передумов організації професійно орієнтованої діяльності студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації для формування в процесі навчання математики професійно орієнтованих умінь та інформаційно-аналітичної культури молодших спеціалістів харчової промисловості.
  Практичне значення дослідження полягає у:
  – створенні системи професійно орієнтованих завдань з математики для навчання студентів-технологів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, що може бути використана викладачами математики для навчання студентів технікумів та коледжів різних технологічних напрямів харчової промисловості;
  – систематизації комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання математики, використання яких сприяє формуванню інформаційно-аналітичної культури майбутніх фахівців харчової промисловості;
  – розробленні навчально-методичного посібника для студентів-технологів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації харчової промисловості “Інтегровані практичні і лабораторні роботи з математики”[220], використання якого сприяє формуванню професійно орієнтованих умінь із математики;
  – упровадженні в практику навчання технікумів і коледжів харчової промисловості електронного підручника “Практикум з математики для майбутнього технолога харчової галузі” [256];
  – розробленні презентацій до лекцій з математики та комп’ютерних евристичних тренажерів для мотивації навчання математики та формування інформаційно-аналітичної культури студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації харчової промисловості.
  Ідеї, сформульовані в дисертації, можуть слугувати підґрунтям для створення нових або вдосконалення чинних посібників із математики для технікумів і коледжів.
  Результати дослідження можуть стати в нагоді викладачам математики, студентам технологічних спеціальностей ВНЗ І–ІІ та ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також математичних спеціальностей педагогічного напряму.
  Упровадження здійснювалося в навчальному процесі державного ВНЗ “Донецький державний коледж харчових технологій і торгівлі ” (довідка № 287 від 06.12.2011); Чернігівського кооперативного технікума (довідка № 157 від 03.11.2011); математичного факультету Донецького національного університету (довідка № 1540/01-26/6.10 від 09.12.2011); ВНЗ УКООПСПІЛКИ „Полтавський університет економіки і торгівлі” (довідка № 01-08/186 від 14.11.2011); Докучаєвського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського (довідка № 468 від 06.12.2011).
  Особистий внесок здобувача. У статті [253], написаній у співавторстві, внесок здобувача полягає в тому, що описано технологію використання системи прикладних професійно орієнтованих задач з математики для формування інформаційно-аналітичної культури майбутнього спеціаліста харчової промисловості, підготовлено текст статті. У статті [259] особистий внесок здобувача полягає в розкритті вікових і психологічних особливостей студентів технікумів та аналізі психолого-педагогічних передумов для формування професійно орієнтованої діяльності майбутнього технолога, підготовлено текст статті. У тезах доповіді [194] особистий внесок здобувача полягає в тому, що автором показано доцільність використання комп’ютерно орієнтованих засобів під час вивчення математики майбутніми молодшими спеціалістами харчової галузі на прикладі теми “Похідна та її застосування”, підготовлено текст. В електронному підручнику [256] автором запропоновано систему організації самостійної роботи студентів з використанням професійно орієнтованих задач, дібрано теоретичні питання й тестові завдання для самоперевірки студентів, розроблено дидактичний практикум з математики для студентів-технологів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні і практичні результати дослідження попередньо обговорювалися у період з 2005 по 2008 роки та дістали схвалення в період з 2009 по 2011 роки на ІІ та ІІІ міжнародних науково-методичних конференціях “Евристичне навчання математики” (Донецьк, 2005, 2009 рр.); ХII та ХIII міжнародних наукових конференціях імені академіка М. Кравчука (Київ, 2008, 2010 рр.), 2-й міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 80-річчю заснування кафедри вищої математики ДонНТУ (Донецьк, 2007р.), Міждержавній науково-методичній конференції “Проблеми математичного моделювання” (Дніпродзержинськ, 2008 р.), Міжнародній науковій конференції “Информатизация образования – 2008” (Мінськ, 2008 р.), Міжнародній науково-методичній конференції “Проблеми математичної освіти” (Черкаси, 2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи” (Бердянськ, 2007 р.), Всеукраїнській науково-методичній конференції “Стан та перспективи підготовки вчителя математики в Україні” (Вінниця, 2009 р.), XII регіональному методичному семінарі “Застосування та удосконалення методики викладання математики” (Донецьк, 2006), науковій конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідницької роботи (Донецьк, 2011).
  Узагальнені результати дослідження обговорені на засіданні кафедри вищої математики і методики викладання математики Донецького національного університету (протокол № 5 від 8 грудня 2011 р.) і викладені в публікаціях.
  Публікації. Основні положення і результати дисертації опубліковано в 22 працях, зокрема в: 8 статтях у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України [206, 208, 212, 214, 213, 217, 253, 259]; 12 – у матеріалах і тезах конференцій [194, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 211, 215, 216, 218, 219], навчально-методичному посібнику “Інтегровані практичні і лабораторні роботи з математики” для майбутніх технологів харчової промисловості [220] та електронному підручнику „Практикум з математики для майбутнього технолога” [256].
  Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 9 додатків, серед яких комп’ютерний диск CD-R, списку використаних джерел із 322 найменувань, з них 17 іноземною мовою. Основний зміст дисертації викладений на 178 сторінках, він містить 48 рисунків і 16 таблиць. Загальний обсяг дисертації становить 275 сторінки.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  На шляху інтеграції освіти України в Європейський освітній простір особливої уваги вимагає визначення можливостей його удосконалення на новому етапі. Впровадження сучасних методичних підходів має бути спрямоване на забезпечення цінності вищої освіти для українського суспільства, задоволення особистих потреб майбутнього молодшого спеціаліста, орієнтуючи його на постійний розвиток і поповнення своїх знань. Проведене дослідження спрямоване на вирішення завдань, що підтверджують його актуальність.
  Відповідно до поставлених цілей і завдань в дослідженні:
   проаналізовано психолого-педагогічну і методичну літературу з вибраної проблеми;
   обгрунтовано психолого-педагогічні передумови формування професійно-орієнтованої діяльності при навчанні математики майбутніх молодших спеціалістів;
   розроблено і науково обгрунтовано методичну систему навчання математики майбутніх молодших спеціалістів харчової галузі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, засновану на організації професійно-орієнтованої діяльності;
   сформульовано методичні вимоги до уточнення цілей навчання, відбору змісту навчального матеріалу з математики для студентів-технологів харчової галузі, вибору методів, організаційних форм і засобів навчання, які сприяють формуванню і розвитку професійно-орієнтованих умінь майбутніх молодших спеціалістів;
   розглянуто технології використання програмно - педагогічних засобів, комп'ютерних навчальних програм, застосування яких у системі професійно зорієнтованого навчання математики сприяє формуванню інформаційно-аналітичної культури майбутнього фахівця;
  - визначено роль професійно спрямованих задач в управлінні професійно орієнтованою діяльністю і на цій основі вказано шляхи та способи формування професійно орієнтованих умінь майбутніх технологів у процесі навчання математики;
  - розроблено навчально-методичний комплекс з математики, що включає електронний підручник з математики та навчально-методичний посібник „Інтегровані практичні та лабораторні роботи з математики” для майбутніх технологів, що сприяють організації професійно орієнтованої діяльності студентів-технологів та управління нею;
  - проведено педагогічний експеримент, який цілком підтвердив гіпотезу дослідження і свідчить про вирішення однієї з актуальних проблем методики навчання математики – упровадження системи професійно зорієнтованого навчання математики студентів технологічних спеціальностей харчової галузі.
  Результати теоретичного дослідження й педагогічного експерименту вможливили підстави для формулювання концептуальних висновків.
  1. Професійна діяльність молодшого спеціаліста харчової промисловості вимагає високого рівня й належної якості підготовки майбутнього фахівця, підґрунтям якої є професійно орієнтована математична підготовка, що базована на застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій. З огляду на це навчання математики студентів досліджуваного напряму у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації повинно забезпечувати зв'язок зі змістом професійної освіти, відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики та задовольняти потреби дисциплін професійно спрямованого циклу. У нових умовах важливою є спадковість професійно орієнтованого навчання математики й професійної діяльності майбутнього фахівця, тобто в процесі навчання математики в технікумах і коледжах мусимо формувати інтелектуальне інформаційне середовище, у якому через кілька років працюватимуть нинішні студенти-технологи.
  2. З’ясування сутності поняття системи професійно орієнтованого навчання математики, з урахуванням психолого-педагогічних передумов, нерозривно пов’язане з аналізом таких понять, як професійно орієнтована діяльність, система професійно орієнтованих умінь студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації, інформаційно-комунікаційні технології, що спрямовані на формування нової системи дій. Унаслідок таких дій активізуються пізнавальні, творчі, організаційні якості, формуються професійно значущі для майбутнього молодшого спеціаліста знання й уміння, що свідчить про розвиток інформаційно-аналітичної культури, показником якої слугує певний набір знань, умінь і навичок, необхідних для оперування інформацією та засобами інформаційних технологій.
  3. Методична система професійно орієнтованого навчання математики студентів технікумів харчової промисловості орієнтує майбутнього фахівця на інтеграцію математики з інформатикою та спеціальними професійними дисциплінами, на застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні та майбутній професійній діяльності.
  У структурно-організаційному аспекті методична система професійно орієнтованого навчання математики студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації потрактована як відкрита динамічна система взаємопов'язаних і взаємозалежних її компонентів, що змінюються завдяки посиленню міждисциплінарних зв'язків, уведенню системи професійно орієнтованих технологічних задач та інтегрованих практичних і лабораторних робіт, застосуванню актуальних комп’ютерних засобів. Це вможливлює прогнозовану якість вивчення майбутніми молодшими спеціалістами як математики, так і профільних технологічних дисциплін, сприяє формуванню інформаційно-аналітичної культури.
  4. Систематичне, цілеспрямоване формування професійно орієнтованих умінь майбутніх фахівців харчової промисловості в процесі навчання математики з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дає змогу не лише підвищити рівень математичної підготовки студентів, але й сформувати інформаційно-аналітичну культуру майбутнього фахівця. Експериментальна перевірка сформованості методичної системи підтвердила факт високорезультативної підготовки молодших спеціалістів. Розроблено дидактичне забезпечення, спрямоване на формування професійно орієнтованої діяльності в курсі математики для студентів технікумів і коледжів харчової промисловості, що має загальний характер і може бути застосоване для компонування навчальних колекцій (чи їхніх окремих елементів) з інших навчальних дисциплін.
  На підставі проведеного дослідження окреслено низку актуальних проблем, які потребують подальшого наукового й методичного опрацювання, а саме: екстраполяція отриманих результатів на інші галузі професійної підготовки молодших спеціалістів; розроблення методичної системи формування професійно орієнтованої діяльності молодших спеціалістів для вищої математики та інформатики.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Акуленко І. А. Принцип професіоналізації навчання математики в профільній школі / І. А. Акуленко // Вісник Черкаського університету. Сер.: Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 191. – С. 3–7.
  2. Алгебра і початки аналізу : підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С. Дубинчук. – К. : Зодіак-ЕКО, 2004. – 308 с.
  3. Алгебра і початки аналізу : підручник для 11кл. загальноосвіт. навч. закладів / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С. Дубинчук. – К. : Зодіак-ЕКО, 2004. – 308 с.
  4. Александров Е. А. Основы теории эвристических решений. Подход к изучению естественного и построению искусственного интеллекта / Е. А. Александров; под ред. П. Г. Кузнецова. – М. : Сов. радио, 1975. – 256 с.
  5. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 326 с.
  6. Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого саморазвития / В. И. Андреев. – Казань, 2000. – 600 с.
  7. Андреев В. И. Эвристическое программирование учебно-исследова-тельской деятельности студентов на лабораторных занятиях в вузе / В. И. Андреев, Ф. М. Вивдич, О. С. Шулындина. – М. : Отд. науч. инф. НИИВШ, 1979. – 24 с.
  8. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы : учеб.-метод. пособие / С. И. Архангельский. – М. : Высшая шк., 1980. – 369 с.
  9. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении / Г. А. Атанов. – Донецк : ЕАИ-пресс, 2001. – 160 с.
  10. Атанов Г. А. Обучение и искусственный интеллект, или основы современной дидактики высшей школы / Г. А. Атанов, И. Н. Пустынникова; под ред. Г. А. Атанова. – Донецк : Изд-во ДОУ, 2002. – 504 с.
  11. Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса : (методические основы) / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1982. – 192 с.
  12. Баврин П. А. Методика оценки эффективности применения информационных ресурсов в учебном процессе [Электронный ресурс] / П. А. Баврин; под ред. М. Е. Прохорова. – Режим доступа: http://www. humanities.edu.ru/db/msg/74827. – Заголовок з титул. екрана.
  13. Бакланова М. Л. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дисциплін : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Марина Леонідівна Бакланова. – К., 2009. – 308 с.
  14. Балл Г. А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Г. А. Балл. – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.
  15. Батышев С. Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса / С. Я. Батышев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Высшая шк., 1975. – 448 с.
  16. Башмаков А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков. – М. : Информ.-издат. дом «Филинъ», 2003. – 616 с.
  17. Бевз Г. П. Методика викладання математики : навчальний посібник / Г. П. Бевз. – К. : Рад. шк., 1989. – 296 с.
  18. Бевз В. Г. Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів : монографія / В. Г. Бевз. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 360 с.
  19. Бевз В. Г. Засоби навчання історії математики / В. Г. Бевз // Дидактика математики: проблеми і дослідження : Міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк : ТЕАН, 2003. – Вип. 20. – С. 40–53.
  20. Бельская Н. Л. Система самостоятельной работы – средство активизации учебной деятельности студентов в обучении математике : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. Л. Бельская. – М., 1999. – 20 с.
  21. Беспалов П. В. Компьютерная компетентность в контексте личностно ориентированного обучения / П. В. Беспалов // Педагогика. – 2003. – № 4. – С.41–49.
  22. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров : (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько. – М. ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2002. – 352 с.
  23. Білоусова Л. І. Статистична обробка даних з використанням табличного процесора Excel / Л. І. Білоусова, О. Г. Колгатін, Л. С. Колгатіна. – Х., 2002. – 35 с.
  24. Білянін Г. І. Методична система навчання математики в фінансово-економічних коледжах : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. І. Білянін; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.
  25. Білянін Г. І. Цілепокладання та планування навчальної діяльності студентів колежду під час вивченя математики / Г. І. Білянін // Дидактика математики: проблеми і дослідження. – Донецьк, 2005. – Вип. 23. – С. 30–35.
  26. Блинов В. М. Эффективность обучения / В. Я. Блинов. – М. : Педагогика, 1976. – 192 с. : ил.
  27. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике : учеб. пособие для техникумов / Н. В. Богомолов. – 5-е изд., стер. – М. : Высшая шк., 1990. – 495 с.
  28. Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы / В. А. Бодров. – М. : Ин-т психологии РАН, 2006. – 623 с.
  29. Бойко Н. І. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. І. Бойко. – К., 2008. –198 с.
  30. Борківська Р. В. Формування мотивації навчальної діяльності студентів коледжу економіки та права : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Руслана Валеріївна Борківська. – Тернопіль, 2005. – 20 с.
  31. Бурда М. І. Принципи відбору змісту шкільної математичної освіти / М. І. Бурда // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 1. – С. 40–45.
  32. Валуцэ И. И. Математика для техникумов на базе средней школы : учеб. пособие / И. И. Валуцэ, Г. Д. Дилигул. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1990. – 576 с.
  33. Васильева И. Е. Информационная компетенция как культурный и социальный компонент устойчивого развития [Электронный ресурс] / И. Е. Васильев // Телематика' 2004 : XI Всероссийская научно-методическая конференция. Секция : Информатизация общего среднего и профессионального образования / И. Е. Васильева, Л. М. Завьялова, М. В. Корпусова. – Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/vconf/index.php ?a=vconf&c=getForm&d= light&id_sec=144&id_thesis =5801&r=thesisDesc. – Назва з титул. екрана.
  34. Васіна Л. С. Дидактичні умови інтеграції знань з математики та спеціальних дисциплін у підготовці майбутніх радіотехніків : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Людмила Степанівна Васіна. – К., 2006. – 21 с.
  35. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход : метод. пособие / А. А. Вербицкий. – М. : Высшая шк., 1991. – 204 с.
  36. Вирченко Н. А. Очерки по методике преподавания математики / Н. А. Вирченко. – К. : ТОВ „За друга”, 2006. – 396 с.
  37. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник / М. Ф. Степко, Я. Я. Балюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубіянко, І. І. Бабин ; за ред. В. Г. Кременя. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2004. – 384 с.
  38. Власенко К. В. Теоретичні й методичні аспекти навчання вищої математики з використанням інформаційних технологій в інженерній машинобудівній школі : монографія / К. В. Власенко; наук. ред. О. І. Скафа. – Донецьк : «Ноулідж», 2011. – 410 с.
  39. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский; под ред. А. Н. Леонтьева и А. Р. Лурия. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 520 с.
  40. Гайдамак Е. С. Информационно-аналитическая деятельность специалиста в области образования [Электронный ресурс] / Е. С. Гайдамак // Вестник Омского государственного педагогического университета : электронный науч. журнал. – 2006. – Режим доступа: http://www.omsk.edu. – Заголовок с титул. екрана.
  41. Галета Я. В. Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ярослав Володимирович Галета. – Кировоград, 2005. – 27 с.
  42. Гальперин П. Я. Психология как объективная наука. Избр. психол. тр. / П. Я. Гальперин; под ред. А. И. Подольского. – М. : Ин-т практ. психологии, 1998. – 479 с.
  43. Гапонова С. А. Зависимость динамики психических состояний взрослых учащихся от способов предъявления информации / С. А. Гапонова, Н. А. Мартынова // Психологический журнал. – 2003. – Т. 24, № 6. – С. 86–94.
  44. Гасюк Л. М. Формування професійної етики молодших спеціалістів сфери побутового обслуговування у системі навчально-виховної роботи коледжу : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Лариса Миколаївна Гасюк. – К., 2004. – 23 с.
  45. Гершунский Б. С. Прогнозирование содержания обучения в техникумах : учебно-метод. пособ. / Б. С. Гершунский. – М. : Высшая шк., 1980. – 144 с.
  46. Глинський Я. М. Практикум з інформатики : навч. посіб. / Я. М. Глинський. – Л. : СПД Глинський, 2007. – 296 с.
  47. Гнеденко Б. В. Математическое образование в вузах : учеб.-метод. пособие / Б. В. Гнеденко. – М. : Высшая шк., 1981. – 174 с.
  48. Гнездилова О. Н. Формирование информационных умений будущего менеджера в процессе изучения дисциплины „Інформатика”: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Н. Гнездилова. – Елец, 2004. – 186 c.
  49. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  50. Горошко Ю. В. Вплив нової інформаційної технології на практичну значимість результатів навчання математики в старших класах середньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. В. Горошко. – К., 1993. – 20 с.
  51. Горячов А. В. О понятии „информационная грамотность” // Информация и образование. – 2001. – № 8. – C. 14–16.
  52. Грабарь М. И. Применение математической статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М. И. Грабарь, К. А. Краснянская. – М. : Педагогика, 1977. – 136 с.
  53. Груденов Я. И. Совершенствование методики работы учителя математики. Книга для учителя / Я. И. Груденов. – М. : Просвещение, 1990. – 223 с.
  54. Гуревич Р. С. Інтеграція сучасної науки і деякі проблеми змісту освіти у вищій педагогічній школі / Р. С. Гуревич // Вища освіта в Україні : реалії, тенденції, перспективи розвитку. –К., 1996. – Ч. ІІІ. – С. 95–97.
  55. Давыдов В. В. О понятии развивающего обучения / В. В. Давыдов // Педагогика. – 1995. – № 1. – С. 29–40.
  56. Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие для студ. втузов / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М. : Высшая шк., 1989. – Ч. 1. – 365 с.
  57. Данко П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие для студ. втузов / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова. – М. : Высшая шк., 1989. – Ч. 2. – 385 с.
  58. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). – К. : Радуга, 1994. – 61 с.
  59. Десятов Т. М. Професійні стандарти: теоретичні аспекти і методика : метод. посібник / Т. М. Десятов, М. І. Пальчук, Н. П. Паршина; за ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Арт Економі, 2011. – 234 с.
  60. Дибкова Л. М. Інформатика та комп'ютерна техніка : посібник / Л. М. Дибкова. – К. : Академвидав, 2003. – 319 c.
  61. Дидактика средней школы. Некоторые вопросы современной дидактики / под ред. М. А. Данилова, М. Н. Скаткина. – М. : Просвещение, 1975. – 303 с.
  62. Дидактика современной школы : пособ. для учителей / Б. С. Кобзарь, Г. Ф. Кумарина, Ю. А. Кусый и др.; под ред В. А. Онищука. – К. : Рад. шк., 1987. – 351 с.
  63. Дидактичні матеріали з математики : навч. посіб. / О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко. – К. : Вища шк., 2001. – 271 с.
  64. Дружинин Н. К. Логика оценки статистических гипотез / Н. К. Дружинин. – М. : Статистика, 1973. – 212 с.
  65. Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности / А. К. Дусавицкий. – М. : Дом педагогики, 1996. – 208 с.
  66. Дутка Г. Я. Формування умінь студентів розв’язувати прикладні задачі при навчанні математики в коледжах економічного профілю : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. Я. Дутка. – К., 1998. – 19 с.
  67. Евсеева Е. Г. Деятельностное обучение математике в высшей школе / Е. Г. Евсеева // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк, 2006. – Вип. 25. – С. 197–205.
  68. Епишева О. Б. Деятельностный подход как теоретическая основа проектирования методической системы обучения математике : автореф. дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02 / О. Б. Епишева. – М., 1999. – 54 с.
  69. Ерецкий М. И. Совершенствование обучения в техникуме : учеб.-метод. пособие / М. И. Ерецкий. – М. : Высшая шк., 1987. – 264 с.
  70. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов : учебник / О. Ю. Ермолаев; Моск. психолого-социальный ин-т. – 2-е изд., испр. – М. : Флинта, 2003. – 336 с.
  71. Ершов А. П. Компьютеризация школы и математическое образование / А. П. Ершов // Информатика и образование. – 1992. – № 5-6. – С. 3–12.
  72. Жак Я. Е. Решая прикладные задачи / Я. Е. Жак // Вестник высшей школы. – 1984. – № 2. – С. 17–19.
  73. Жалдак М. И. Компьютер на уроках геометри : пособ. для учителей / М. И. Жалдак, А. В. Витюк. – К. : РУНЦ „ДИНИТ”, 2004. – 172 с.
  74. Жалдак М. І. Елементи стохастики з комп’ютерною підтримкою : посіб. для вчителів / М. І. Жалдак, Г. О. Михалін. – К. : РННЦ „ДІНІТ”, 2001. – 70 с.
  75. Жалдак М. І. Комп’ютер на уроках математики : посіб. для вчителів / М. І. Жалдак. – К. : Техніка, 1997. – 302 с.
  76. Жалдак М. І. Математика з комп’ютером : посіб. для вчителів / М. І. Жалдак, Ю. В. Горошко, Є. Ф. Вінниченко. – К. : РННЦ „ДІНІТ”, 2004. – 254 с.
  77. Жиряева Е. В. Товароведение / Е. В. Жиряева. – СПб. : Питер, 2002. – 416 с.
  78. Завірюха В. В. Формування здатності до професійного самозростання студентів в умовах інноваційного навчання : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / В. В. Завірюха; Ін-т психол. ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007. – 20 с.
  79. Загребельний С. Л. Формування у старшокласників інтересу до професії у процесі вивчення предметів фізико-математичного циклу : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / С. Л. Загребельний; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.
  80. Задорожня Т. М. Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в змісті математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. М. Задорожня; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 24 с.
  81. Зайцев И. Л. Элементы высшей математики для техникумов / И. Л. Зайцев; под ред. А. М. Пышкало. – изд. 13-е, стереотип. – М. : Наука, 1974. – 416 с.
  82. Зайцева Т. В. Розвиток розумової діяльності старшокласників у процесі навчання алгебри та початків аналізу з використанням інформаційних технологій : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. В. Зайцева; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – 215 с.
  83. Закон України „Про вищу освіту” // Вища освіта України. – 2002. – № 6. – С. 5–17.
  84. Закон України „Про освіту”. – К. : ГЕНЕЗА, 1996. – 36 с.
  85. Занков Л. В. Дидактика и жизнь / Л. В. Занков. – М. : Просвещение, 1968. – 175 с.
  86. Занюк С. С. Психологія мотивації : навч. посібник / С. С. Занюк. – К. : Либідь, 2002. – 304 с.
  87. Засядько І. І. Активізація пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації у процесі вивчення фізики : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / І. І. Засядьмо; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 20 с.
  88. Зверев И. Д. Межпредметные связи в современной школе / И. Д. Зверев, В. Н. Максимова. – М. : Педагогика, 1981. – 160 с.
  89. Зверева Н. М. Развивается творческая самостоятельность: опыт и предложения / Н. М. Зверева // Вестник высшей школы. – 1983. – № 5. – С. 70–72.
  90. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить : кн. для учащихся ст. кл. / А. А. Ивин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 237 с.
  91. Ігнатенко М. Я. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів при вивченні математики : монографія / М. Я. Ігнатенко. – К. : Тираж, 1997. – 300 с.
  92. Ігнатенко М. Я. Реалізація прикладної спрямованості шкільного курсу математики як засіб активізації навчально-пізнавальної активності учнів : навч. посібник / М. Я. Ігнатенко, Л. О. Соколенко. – К. : ІЗМН, 1997. – 76 с.
  93. Изотова Н. В. Корректирующий контроль как фактор повышения качества обучения в вузе : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Изотова Надежда Васильевна. – Брянск, 2004. – 217 с.
  94. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.
  95. Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч. посібник / В. В. Корольський, Т. Г. Крамаренко, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк; наук. ред. М. І. Жалдак. – Кривий Ріг : Кн. вид-во Кирєєвського, 2009. – 380 с.
  96. Інтерактивні технології на уроках математики / укл. І. С. Маркова. – Х. : Вид. група „Основа”, 2008. – 126 с.
  97. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : підручник / В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М. Горлач та ін. – К. : Каравела, 2004. – 464 с.
  98. Інформатика : навч. посібник / І. Т. Зарецька, Б. Г. Колодяжний, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. – К. : Форум, 2001. – 496 с.
  99. Іщук Н. Ю. Застосування засобів мультимедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. Ю. Іщук; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2004. – 20 с.
  100. Казанцев О. Ю. Створення та використання тренажерно-імітаційного комплексу / О. Ю. Казанцев // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер.: Війсково-спеціальні науки. – 2003. – Вип. 5.– С. 9–13.
  101. Калмыкова З. И. Психологические принципы развивающего обучения / З. И. Калмыкова. – М. : Знание, 1979. – 48 с.
  102. Каплан Б. С. Методы обучения математике: некоторые вопросы теории и практики / Б. С. Каплан, Н. К. Рузин, А. А. Столяр; под ред. А. А. Столяра. – Минск : Нар. асвета, 1981. – 191 с.
  103. Квас В. М. Професійна спрямованість лабораторно-практичних занять у педагогічному вищому навчальному закладі : навч.-метод. посібник / В. М. Квас. – Кіровоград : КДПУ, 2009. – 89 с.
  104. Кіяшко О. О. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Олександр Олександрович Кіяшко. – Луганськ, 2001. – 20 с.
  105. Киршев С. П. Компьютер как средство повышения эффективности учебного процесса [Электронный ресурс] / С. П. Киршев, Н. В. Киршева. – Режим доступа: URL:http: // www.lib.sportedu.ru. – Заголовок з титул. екрана.
  106. Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии : (анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига : НПЦ „Эксперимент”, 1998. – 176 с.
  107. Климов Е. А Психология профессионала. Избранные психологические труды / Е. А. Климов. – М. : Ин-т практ. психологии, 1996. – 400 с.
  108. Клочко В. І. Проблема трансформації змісту курсу вищої математики в технічних університетах в умовах використання сучасних інформаційних технологій / В. І. Клочко // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк, 2004. – Вип. 22. – С. 10–15.
  109. Ковалев В. И. Учитывая степень мотивации / В. И. Ковалев // Вестник высшей школы. – 1985. – № 8. – С. 33–36.
  110. Коджаспирова Г. М. Технические средства обучения и методика их использования : учеб. пособие / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. – М. : Академия, 2001. – 254 с.
  111. Козлакова Г. О. Інформаційні технології: інтелектуалізація навчання у вищій школі / Г. О. Козлакова // Вища освіта України. – 2002. – № 1. – С. 48–52.
  112. Колодійчук Л. С. Професійна підготовка молодших спеціалістів-електриків в агротехнічному коледжі : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. С. Колодійчук; Тернопіл. держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., 2000. – 20 с.
  113. Колягин Ю. М. О системе учебных задач как средстве развития математического мышления школьников / Ю. М. Колягин, В. Ф. Харьковская, В. Г. Гульчевская // Из опыта преподавания математики в средней школе : пособ. для учителей / сост.: А. В. Соколова, В. В. Пипан, В. А. Оганесян. – М., 1979. – С. 114–118.
  114. Кон И. С. Психология ранней юности. Кн. для учителя / И. С. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с. : ил.
  115. Конотопов П. Ю. Информационно-аналитическая работа и модель мира эксперта-аналитика [Электронный ресурс] / П. Ю. Конотопов. – Режим доступа: http://tiara.narod.ru/2002_1/a2002_1_5.html (12.11.03). – Заголовок с титул. экрана.
  116. Концептуальні засади реформування вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (проект). 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.mon.gov.ua. – Заголовок з титула екрану.
  117. Копетчук В. А. Професійна спрямованість навчання предметів природного-математичного циклу в медичному коледжі : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Валентина Анатоліївна Копетчук. – К., 2009. – 20 с.
  118. Королюк О. М. Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо-математичних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Олена Миколаївна Королюк. – Житомир, 2008. – 20 с.
  119. Корнійчук О. Напрями інтеграції математики з інформатикою в процесі підготовки молодших спеціалісті економічного профілю / О. Корнійчук // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 1. – С. 56–58.
  120. Кошова О. П. Особливості навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів ВНЗ за кредитно-модульною системою навчання / О. П. Кошова // Евристичне навчання математики : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. ДонНУ. – Донецьк, 2005. – С. 208–210.
  121. Кошова О. П. Формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх економістів в процесі вивчення дисциплін циклу природничо-наукової підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Петрівна Кошова. – Черкаси, 2011. – 20 с.
  122. Корсунська Н. Проблеми комп’ютеризації навчання / Н. Корсунська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 3. – С. 21–29.
  123. Крамаренко Т. Г. Уроки математики з комп’ютером : посіб. для вчителів і студентів / Т. Г. Крамаренко; за ред. М. І. Жалдака. – Кривий Ріг : Видавничій дім, 2008. – 272 с.
  124. Кремень В. Г. Шляхи модернізації освіти: Доповідь міністра освіти і науки на Всеукраїнській нараді керівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / В. Г. Кремень // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2004. – № 1(7). – С. 4–11.
  125. Кремень В. Г. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і формування інформаційного суспільства / В. Г. Кремень // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. – № 6. – С. 5–9.
  126. Кречетников К. Г. Гуманизация информационных технологий в обучении / К. Г. Кречетников // Информатика и образование. – 2002. – № 7. – С. 20–22.
  127. Кривова В. А. Профессиональная подготовка студентов на лабораторных занятиях / В. А. Кривова // Информатика и образование. – 2001. – № 7. – С. 39–40.
  128. Крижанівська В. П. Особливості застосування особистісно зорієнтованих технологій навчання в підготовці майбутніх економістів у коледжах : дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Валентина Петрівна Крижанівська. – Вінниця, 2009. – 289 с.
  129. Крикунова Л. Застосування інтерактивних технологій – один із напрямків удосконалення навчального процесу на уроках математики [Електронний ресурс] / Л. Крикунова. – Режим доступу : http://www. osvita.ua/school/technol/334. – Заголовок з титул. екрана.
  130. Крилова Т. В. Наукові основи навчання математики студентів нематематичних спеціальностей (на базі металургійних, енергетичних і електромеханічних спеціальностей вищого закладу технічної освіти) : автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Т. В. Крилова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 36 с.
  131. Крилова Т. В. Проблеми навчання математики в технічному вузі : монографія / Т. В. Крилова. – К. : Вища шк., 1998. – 438 с.
  132. Крилова Т. В. Дидактичні засади фундаменталізації математичної освіти студентів нематематичних спеціальностей університетів / Т. В. Крилова, О. М. Гулєша, О. Ю. Орлова // Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк, 2011. – Вип. 35. – С. 27–35.
  133. Кристопчук Т. Є. Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у підготовці землевпорядників в аграрному коледжі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Євгенівна Кристопчук. – Вінниця, 2008. – 22 с.
  134. Крупицкий Э. И. Организация теоретического обучения в училищах профтехобразования / Э. И. Крупицкий. – Минск : Вышэйша шк., 1977. – 160 с.
  135. Крутецкий В. А. Психология : учеб. для учащихся пед. училищ / В. А. Крутецкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1986. – 336 с.
  136. Кудрявцев Л. Д. Современная математика и ее преподавание : учеб. пособ. для вузов / Л. Д. Кудрявцев. – М. : Наука, 1985. – 176 с.
  137. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / А. І. Кузьмінський. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
  138. Кузнецов И. Н. Учебник по информационно-аналитической работе / И. Н. Кузнецов. – М. : Яуза, 2001. – 320 с.
  139. Кузнецова О. В. Формування інноваційного стилю професійної діяльності у студентів педагогічного коледжу : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Оксана Вікторівна Кузнєцова. – Х., 2009. – 20 с.
  140. Куліш І. М. Проблема гри, ігрової діяльності в психолого-педагогічній теорії та практиці / І. М. Куліш // Проблеми освіти. – К., 2001. – Вип. 23. – С. 69–73.
  141. Кулюткин Ю. Н. Эвристические методы в структуре решений / Ю. Н. Кулюткин. – М. : Педагогика, 1970. – 232 с.
  142. Куписевич Ч. Основы общей дидактики / Ч. Куписевич; пер. с пол. О. В. Долженко. – М. : Высшая шк., 1986. – 368 с.
  143. Кушнір В. А. Системний аналіз педагогічного процесу: методологічний аспект : монографія / В. А. Кушнір. – Кіровоград : КДПУ, 2001. – 348 с.
  144. Лаврівська О. С. Застосування інтерактивних комп’ютерних технологій засобами мультимедіа (програма Microsoft Power Point) при вивченні курсу «Вищої математики» для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації / О. С. Лаврівська // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2007. – № 1(16). – С. 46–52.
  145. Левитас Г. Г. Комп’ютер на уроках математики / Г. Г. Левитас, В. Г. Арутюнян // Інформатика и образование. – 2002. – № 3. – С. 91.
  146. Левочко М. Т. Професійна підготовка молодших спеціалістів з бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М. Т. Левочко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2003. – 20 с.
  147. Левченко М. В. К вопросу об адаптации студентов младших курсов к условиям обучения в педвузе / М. В. Левченко // Психологические и социально-психологические особенности адаптации студентов. – М., 1977. – С. 82.
  148. Леднев В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы / В. С. Леднев. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая шк., 1991. – 224 с.
  149. Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  150. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 185 с.
  151. Лернер И. Я. Развивающее обучение с дидактических позиций / И. Я. Лернер // Педагогика. – 1996. – № 2. – С. 7–11.
  152. Лисичкин В. Т. Математика : учеб. пособие для техникумов / В. Т. Лисичкин, И. Л. Соловейчик. – М. : Высшая шк., 1991. – 480 с.
  153. Літвінчук С. Б. Професійна підготовка майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін в аграрних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / С. Б. Літвінчук; Центр. ін.-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2005. – 21 с.
  154. Лихолетов В. Инвариантные компоненты деятельности знаний в профессиональном образовании / В. Лихолетов // Alma mater. – 2002. – № 2. – С. 10–15.
  155. Лобур М. С. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сфери харчування : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / М. С. Лобур; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К., 2006. – 19 с.
  156. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка. Основні положення : навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / В. С. Лозниця. – К. : Ексоб, 2001. – 304 с.
  157. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – 2-е вид., випр. і доп. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с.
  158. Ломов Б. Ф. Системность в психологии: Избранные психологические труды / Б. Ф. Ломов; под ред. В. А. Барабанщикова. – М. : Ин-т практ. психологии, 1996. – 384 с.
  159. Лосева Н. Н. Разнообразие моделей организации и проведения практических занятий по математическим курсам / Н. Н. Лосева, Е. И. Скафа. – Донецк : ДонНУ, 2005. – 120 с.
  160. Лосєва Н. М. Інтеграція навчальних знань як спосіб самореалізації у навчальному процесі викладача і студента / Н. М. Лосєва // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк, 2004. – Вип. 21. – С. 25–30.
  161. Лукащук М. М. Дидактичні умови використання нових інформаційних технологій у навчанні біології і хімії в медичних коледжах : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Микола Миколайович Лукащук. – Вінниця, 2007. – 20 с.
  162. Максимова В. Н. Межпредметные святи и совершенствование процесса обучения : кн. для учителя / В. Н. Максимова. – М. : Просвещение, 1984. – 143 с.
  163. Маркова А. К. Формирование мотивации учения : книга для учителя / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.
  164. Маслоу А. Г. Мотивация и личность / А. Г. Маслоу; пер. с англ. – СПб. : Изд. группа «Евразия», 1999. – 479 с.
  165. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа : учебник / М. И. Каченовский, Ю. М. Колягин, А. Д. Кутасов, Г. Л. Луканкин и др.; под ред. Г. Н. Яковлева. – М. : Наука, 1987. – Ч. 1. – 464 с.
  166. Математика для техникумов. Алгебра и начала анализа : учебник / М. И. Каченовский, Ю. М. Колягин, А. Д. Кутасов, Г. Л. Луканкин и др.; под ред. Г. Н. Яковлева. – М. : Наука, 1988. – Ч. 2. – 336 с.
  167. Математика : підручник / О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко. – К. : Вища шк., 2001. – 447 с.
  168. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с.
  169. Махмутов М. И. Проблемное обучение / М. И. Махмутов. – М. : Просвещение, 1975. – 368 с.
  170. Машбиц Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью / Е. И. Машбиц. – К. : Вища шк., 1987. – 223 с.
  171. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьюте-ризации обучения / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с.
  172. Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника. Избранные психологические труды / Н. А. Менчинская. – М. : Педагогика, 1989. – 224 с.
  173. Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика : учеб. пособ. для студ. физ.-мат. фак. пед. ин-тов / Ю. М. Колягин, В. А. Оганесян, В. Я. Саннинский, Г. Л. Луканкин. – М. : Просвещение, 1975. – 462 с.
  174. Міжнародний альянс з інформаційної грамотності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.infolit.org/activities.html. – Назва з титул. екрану.
  175. Михалін Г. О. Структурно-логічні схеми взаємозв’язків між поняттями, що розкривають сутність індивідуального підходу у навчанні / Г. О. Михалін, С. Л. Надточій // Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнар. зб. наук. робіт. – Донецьк, 2008. – Вип. 29. – С. 88–94.
  176. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / М. Ф. Степко, Я. Я. Балюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков // Освіта. – 2004. – 25 серп.–1 вер. – С. 12–17.
  177. Мойсеєнко Л. А. Психологія розуміння творчих математичних задач на різних етапах їхнього розв’язування / Л. А. Мойсеєнко // Освіта Донбасу. – 2002. – № 3. – С. 117–124.
  178. Морзе Н. В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах : дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Н. В. Морзе; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 605 с.
  179. Морзе Н. В. Шляхи ефективного навчання вчителів використанню інформаційно-комунікативних технологій / Н. В. Морзе // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – К., 2005. – № 2 (9). – С. 14–30.
  180. Морогин В. Г. Зависимость профессионального предпочтения студентов технического вуза от их индивидуально-типологических особенностей / В. Г. Морогин, И. Ю. Соколова // Психологический журнал. – 1995. – № 2 (Том 16). – С. 114–119.
  181. М
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины