LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
 • Альтернативное название:
 • ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В общеобразовательных учебных заведениях
 • The number of pages:
 • 330
 • university:
 • ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА
 • The year of defence:
 • 2009
 • brief description:
 • Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

  На правах рукопису


  Свєртнєв Олександр Анатолійович

  УДК 378,22.041:796

  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник –
  Кравченко Любов Миколаївна,
  кандидат педагогічних наук, доцент
  Полтава – 2009

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ………………………………………….. 4
  ВСТУП………………………………………………………………………………… 5
  РОЗДІЛ I. СТАН ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ (ЗНЗ) ………………….…………………………………………...
  14
  1.1. Історичні аспекти впровадження спортивних ігор у практику навчання майбутніх учителів фізичної культури ………………..

  14
  1.2.
  Законодавчо-правова база та практика спортивно-ігрової діяльності як основа спеціалізації процесу навчання вчителів фізичної культури (на прикладі уроків з елементами футболу)……………………………………………………………..
  Висновки до першого розділу ………………………………….…


  37
  53

  РОЗДІЛ II. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗНЗ.……………………….………………….…..


  57

  2.1. Наукові засади моделі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в ЗНЗ…………………………………………………………………...

  57

  2.2.
  Система професійних функцій і компетенцій шкільного фахівця зі спортивно-ігрової діяльності та рівні їх сформованості .……..
  73

  2.3. Зміст моделі та авторської діагностичної методики інтеграції педагогічних, фізкультурних та спортивних аспектів діяльності майбутнього вчителя фізичної культури............................................

  87

  2.4. Модульно-рейтингова технологія підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності...……………………………………………………………

  123

  Висновки до другого розділу …………………………………………
  134

  РОЗДІЛ III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО СПОРТИВНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗНЗ ………………………….……...  138
  3.1. Результати експериментальної роботи з упровадження моделі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в ЗНЗ……....................................

  138

  3.2. Методичні рекомендації щодо впровадження результатів дослідження в практику роботи системи вищої педагогічної та загальної середньої освіти...……………………………...…..…….

  161

  Висновки до третього розділу …………………………..…………….
  178

  ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...…
  181

  ДОДАТКИ …………………………………………………………................................
  185

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………..………………………
  302


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  ВНЗ – вищий навчальний заклад
  ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад
  ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика
  ОПП – освітньо-професійна програма
  ТМ – теорія і методика
  СПВ – спортивно-педагогічне вдосконалення


  ВСТУП

  Інтенсифікація темпу життя сучасної людини, розширення світових інформаційних потоків ведуть до ускладнення умов життєдіяльності особистості в інтегрованому освітньо-ринковому середовищі, зростання явищ гіподинамії та обсягів шкільних навчальних навантажень, що спричиняє випадки різкого погіршення стану здоров’я дітей. Це вимагає зміни національних стандартів здорового способу життя, поглиблення розуміння всебічно й гармонійно розвиненої особистості на основі пошуків сучасних стратегій і технологій здоров’язбереження, ставить завдання підготовки фахівців, здатних до забезпечення високої якості спеціалізованого процесу розвитку фізичних здібностей, інтелектуально-креативних і морально-вольових якостей нових поколінь та компетентного формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я.
  Удосконалення в даному контексті підходів до розуміння компетентності майбутнього вчителя фізичної культури передбачає опанування ним педагогічними, фізкультурними і спортивними знаннями, навичками вироблення в дітей готовності до підтримки оптимального фізичного стану, пошуку форм і можливостей щоденного комплексного фізичного впливу на організм, гармонійного розвитку його природних здібностей та психічних якостей. Це може забезпечити різнопланова й системно організована спортивно-ігрова діяльність у загальноосвітніх навчальних закладах, до 72,3% навчальних планів яких за статистичними даними головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації у регіоні введено щотижневі уроки з елементами футболу та інших спортивних ігор, водночас 63,1% вчителів фізичної культури за результатами опитування слухачів інституту післядипломної педагогічної освіти, на їхню думку, потребують перепідготовки в даному напрямі.
  Указане вище викликає потребу переосмислення методолого-теоретичних і практичних засад формування компетентності вчителя фізичної культури, оновлення змісту та визначення ефективних технологій його підготовки до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі як важливого чинника здоров’язбереження й гармонійного розвитку особистості учня з урахуванням кращих традицій вітчизняної педагогічної науки і практики, світових освітніх стандартів та вимог сучасного етапу розвитку системи освіти держави.
  У психолого-педагогічній літературі проблема професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі має багатоаспектне теоретичне висвітлення. Науковий інтерес становлять методолого-теоретичні й навчально-методичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців у педагогічному навчальному закладі III-IV рівнів акредитації, які розглядалися вченими А. Алексюком, А. Бойко, Б. Годом, Н. Дем’яненко, В. Кременем, Н. Кузьміною, О. Савченко, О. Сухомлинською [7; 28; 59; 64; 134; 136; 219; 259] та ін. Дидактичні основи загальної середньої і вищої педагогічної освіти розроблено у працях Ю. Бабанського, Я. Болюбаша, В. Бондаря, Л. Кравченко, І. Лернера, В. Огнев’юка, М. Поташника, В. Стрельнікова, Н. Шиян [16; 36; 37; 128; 140; 173; 207; 256; 281] та ін. Концептуальні засади підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту обґрунтовано у працях вітчизняних (Е. Вільчковський, О. Демінська, В. Завацький, М. Носко, Л. Сущенко, А. Цьось, Б. Шиян [52; 63; 77; 172; 261; 271; 279] та ін.) і російських (Г. Бабушкін, В. Байдак, А. Баранов, В. Головін, В. Ільїніч, В. Каргаполов, Т. Колгуріна, В. Корецький, А. Кузьмін, О. Петунін, В. Фідельський, Г. Шашкін, В. Шмельов [15; 60; 220] та ін.) дослідників. Чинники підготовки вчителя з позицій здоров’язберігальної освіти розглядали О. Ахвердова, В. Бобрицька, В. Горащук, О. Дубогай [13; 24; 62; 77]; розробці моделей підготовки фахівців фізичної культури присвятили свої роботи Я. Бєльський, О. Демінський, В. Мазін, А. Нурлибекова [64; 152; 220]; дослідженням проблем формування особистості студентів факультетів фізичного виховання займалися Н. Зубанова, М. Кричфалуший, Г. Максименко, І. Ткаченко, А. Цьось [155; 220; 271]; підготовки спеціалістів зі спортивних ігор – В. Бабаліч, І. Верблюдов, Л. Волков, І. Максименко [15; 47; 54; 157]; готовності до професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури – О. Богініч, Г. Генсерук, Н. Зубанова, Р. Карпюк, О. Онопрієнко, М. Римар, Т. Ротар, В. Смолюк [179; 217; 220] та ін.
  Окремо виділяємо праці О. Вацеби – „Нариси з історії західноукраїнського спортивного руху” (Івано-Франківськ, 1997), де доводиться, що футбол як шкільна спортивна гра у середній освіті Західної України був відомий ще в к. ХІХ – на поч. ХХ століття, а вчителі гімназій потребували спеціальної підготовки як тренери з футболу та організатори змагань з копаного м’яча; В. Мудрика – „Науково-методичні основи управління фізичною культурою і спортом в Україні” (Харків, 2001), у якій підготовка вчителя до спортивно-ігрової діяльності в ЗНЗ розглядається як чинник розвитку масового спорту і засіб оздоровлення дітей; Б. Шияна – „Теорія і методика фізичного виховання школярів” (Тернопіль, 2000), де підкреслюється значення уроків зі спортивно-ігровими елементами у вихованні, інтелектуальному розвитку та фізичному загартуванні дітей, що стимулює необхідність підготовки вчителя до такої діяльності.
  Проте результати аналізу педагогічних і спеціальних фізкультурно-спортивних досліджень професійних аспектів формування вчителя фізичної культури в педагогічному університеті засвідчують, що проблема підготовки до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі спеціалістів цього профілю залишається розробленою недостатньо, потребує вироблення готовності до здоров’язбереження, різнобічної спортивної спеціалізації змісту навчальних дисциплін для забезпечення конкурентноздатності фахівця, вимагає вирішення таких суперечностей:
  – між розумінням стандартів здорового способу життя особистості, завдань її всебічного й гармонійного розвитку у світовій науці й соціальній практиці та реальним станом теоретико-методичного їх обґрунтування й упровадження у вітчизняній системі педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури;
  – між потребою реалізації мети українського суспільства щодо виховання здорового й активного покоління та недостатнім рівнем усвідомлення вчителями фізичної культури значення спортивно-ігрової діяльності для набуття стійкої мотивації щодо збереження здоров’я, розвитку природних фізичних здібностей своїх та учнів;
  – між орієнтацією вітчизняної системи професійної освіти на традиційну модель підготовки і прагненням майбутнього вчителя фізичної культури до саморозвитку, його відповідальністю за якість спортивно-ігрових знань і вмінь, зорієнтованістю на високу результативність роботи з учнями у процесі проведення уроків і позакласних заходів з елементами ігрових видів спорту (футболу, волейболу, баскетболу, гандболу).
  Формування і самоздійснення майбутнього вчителя фізичної культури сьогодні можливе лише на засадах підготовки, заснованої на глибокій конверсії педагогічних і спортивних знань, теорії і практики фізичного виховання, спеціалізації фахівця на популярних і доступних ігрових видах спорту, які розвивають фізичні, інтелектуально-креативні здібності й морально-вольові якості дітей у поєднанні з опануванням ними навичками здорового способу життя.
  Отже, соціально-педагогічна значущість, потреби освітньої практики та недостатня теоретична розробленість проблеми зумовили визначення теми дисертаційного дослідження: „Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі”.
  Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є плановою в структурі науково-дослідної роботи кафедри педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка з вивчення проблеми „Антропологічні засади формування особистості вчителя в системі неперервної педагогічної освіти” та держбюджетної наукової теми кафедри педагогіки „Педагогічні засади єдності теорії і практики в багаторівневій підготовці майбутніх учителів (бакалаврів та магістрів)” № 0100U001530; тематиці науково-дослідної роботи кафедри методики викладання спортивних дисциплін з проблеми „Особливості модульно-рейтингового контролю в процесі викладання спортивних дисциплін”; затверджена вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (протокол № 12 від 5 травня 2009 року) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 5 від 16 червня 2009 року).
  Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі.
  Відповідно до мети визначено завдання дослідження:
  1. Проаналізувати стан розробленості проблеми підготовки майбутнього фахівця з фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в педагогічній теорії і практиці.
  2. Науково обґрунтувати мету, принципи, функції і зміст організаційно-функціональної моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності.
  3. Виявити функції та відповідний їм комплекс професійних компетенцій зі спортивно-ігрової діяльності вчителя фізичної культури.
  4. Обґрунтувати критерії та рівні ефективності організаційно-функціональної моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності, здійснити її експериментальну перевірку на основі авторської діагностичної методики.
  5. Розробити методичне забезпечення нормативних та елективних навчальних
  дисциплін зі спортивно-ігрової діяльності в освітньому процесі педагогічного навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації.
  6. Обґрунтувати методичні рекомендації щодо впровадження моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності у системі вищої професійної, післядипломної та загальної середньої освіти.
  Об’єкт дослідження – підготовка майбутнього вчителя фізичної культури у педагогічних навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
  Предмет дослідження – модель підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі.
  Гіпотезою дослідження є припущення про те, що професійна підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності буде успішною на основі науково обґрунтованої моделі у єдності базової педагогічно-професійної, професійно орієнтованої фізкультурної і спеціалізованої спортивно-ігрової функцій та відповідних їм компетенцій фахівця, включення до змісту підготовки нормативних, елективних за вибором університету і студентів навчальних дисциплін, їх організаційно-методичного забезпечення та експериментальної перевірки пропонованої моделі з використанням авторської діагностичної методики.
  Методи дослідження. Для реалізації мети, вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези дослідження використано комплекс сучасних загальнонаукових методів:
   теоретичних: аналізу (історико-генетичного, парадигмального, ретроспективного, порівняльного), узагальнення нормативних документів, факторно-критеріального та організаційно-функціонального моделювання – для обґрунтування моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в ЗНЗ; формулювання й модифікації визначень основних понять – для виявлення сутності функцій і компетенцій майбутнього вчителя фізичної культури як фахівця зі спортивно-ігрової діяльності;
   емпіричних: методи діагностики, адаптовані відповідно до завдань дослідження, та масового накопичення емпіричного матеріалу (анкетування, експертне опитування), кваліметричний та контент-аналіз нормативної документації і методичних матеріалів – для дослідження сутності інтегрованої компетентності майбутнього вчителя фізичної культури як фахівця зі спортивних ігор; педагогічний експеримент, методи експертної оцінки, самооцінки, взаємооцінки, пряме, включене та опосередковане спостереження, спеціально сплановане спілкування, взаємоспостереження, педагогічна і спортивна самодіагностика тощо – для перевірки ефективності впровадження пропонованої моделі підготовки в навчально-виховному процесі факультету фізичного виховання педагогічного університету;
   статистичних описових та індуктивних методів: середніх величин, парних порівнянь, кореляційного аналізу, визначення обсягів і характеристик вибіркової сукупності, аналізу показників за допомогою сучасних інформаційних технологій – для обробки емпіричних даних, результатів вхідного й підсумкового діагностування, визначення характеру та достовірності різниці між рівнями вираженості змістових компонентів моделі й критеріїв до та після формувального етапу експерименту.
  Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше:
  – теоретично обґрунтовано мету і принципи моделі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі у єдності базової педагогічно-професійної, професійно орієнтованої фізкультурної, спеціалізованої спортивно-ігрової функцій і відповідних їм компетенцій, розроблено її зміст (нормативні й елективні навчальні дисципліни); виявлено основні професійні функції і відповідний їм комплекс компетенцій; обґрунтовано критерії (особистісно-креативний, теоретичний і практико орієнтований, підсумково-аналітичний) та рівні (високий, середній, низький) ефективності моделі; створено авторську діагностичну методику інтеграції педагогічних, фізкультурних та спортивних аспектів діяльності майбутнього вчителя для експериментальної перевірки моделі; проведено аналіз стану підготовки майбутніх учителів фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в теорії і практиці вітчизняної системи освіти;
  – уточнено й модифіковано поняття: „спортивно-ігрова діяльність учителя фізичної культури”, „урок фізичної культури з елементами футболу, волейболу, баскетболу, гандболу”, „шкільний футбол”, „фахівець зі шкільних спортивних ігор”; систематизовано теоретичні (педагогічний, психологічний, спортивний) та практико-тренувальні (технічний, тактичний, фізичний, інтегральний) компоненти змісту шкільних уроків з елементами спортивних ігор відповідно вікових категорій дітей; подальшого розвитку набули науково-теоретичні положення про сутність, зміст, системоутворювальні чинники функцій і компетенцій майбутнього вчителя фізичної культури, особливості його професійної самореалізації як фахівця зі спортивно-ігрової діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі.
  Практичне значення дослідження полягає у розробленні науково-методичного супроводу підготовки фахівця напряму „0101. Педагогічна освіта”, спеціальності „6.010201. Педагогіка середньої освіти. Фізична культура (спеціалізація футбол)”, практико-організаційного забезпечення нормативних та елективних авторських курсів („Теорія і методика викладання спортивних ігор”, „Теорія і методика викладання футболу”, „Спортивно-педагогічне вдосконалення (спортивні ігри)”, „Основи управління футболом”, „Професійний футбол”, „Організація навчально-тренувальної роботи у футболі”, „Спортивно-педагогічне вдосконалення зі шкільної програми „Футбол”), їх навчальних і робочих програм, завдань для індивідуальної й самостійної навчально-тренувальної роботи студентів, модульних підсумкових контрольних робіт, діагностичної методики оцінювання, взаємооцінювання та самооцінювання професійних досягнень тощо. Матеріали дослідження можуть використовуватися на регіональному і всеукраїнському рівнях педагогічними і спеціальними навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, інститутами післядипломної педагогічної освіти, районними (міськими) методичними кабінетами, загальноосвітніми навчальними закладами відповідно розробленої моделі підготовки вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності.
  Результати дослідження впроваджувалися в освітній процес підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (довідка від 27 березня 2009 р. № 3273/01-37/29); Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (акт від 26 березня 2009 р. № 373/03); Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічного освіти імені М.В. Остроградського (довідка від 23 березня 2009 р. № 1475); відділу освіти Машівської РДА Полтавської області (довідка від 24 березня 2009 р. № 677); Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Машівської районної ради Полтавської області (довідка від 25 березня 2009 р. № 243); Новосанжарського НВК Полтавської області (довідка від 20 березня 2009 р. № 371).
  Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення та результати дисертації були оприлюднені на науково-практичних конференціях, круглих столах, педагогічних читаннях та семінарах, зокрема –
  міжнародних: „Конструктивні підходи в забезпеченні єдності навчально-виховного процесу фізичного виховання різних ланок освіти” (Полтава, 2004); „Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу” (Полтава, 2004); „Інноваційний зміст фізичного виховання в умовах реформування вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації” (Полтава, 2006); „Проблеми сучасної освіти і культури в контексті європейських вимог” (Дрогобич, 2008);
  всеукраїнських: „Історія розвитку олімпійського руху на Україні” (Полтава, 2001); „Роль фізичної культури та спорту в становленні та зміцненні генофонду України” (Полтава, 2003); „Перспективи реформування предмету “Фізичне виховання” (Полтава, 2004); „Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у системі освіти” (Полтава, 2005); „Фізична культура як провідний компонент розвитку особистості вчителя” (Полтава, 2007); “Освіта та здоров’я студентської молоді: проблеми та перспективи” (Львів, 2009).
  Матеріали дисертації доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедр педагогіки, методики викладання спортивних дисциплін, теорії та методики фізичного виховання Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, відділу національного виховання Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського.

  Публікації. Основні наукові положення й результати дослідження опубліковано в 22 наукових і науково-методичних працях: 6 одноосібних статтях у фахових наукових виданнях, 1 словнику, 10 публікаціях у збірниках матеріалів і тез конференцій, 5 навчально-методичних виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 22,8 авторських аркуші.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (292 найменування) і додатків. Загальний обсяг роботи становить 330 сторінок, з них основного тексту – 184 сторінки. Дисертаційне дослідження містить 15 таблиць на 20 сторінках і 20 рисунків на 15 сторінках.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі здійснено нове вирішення проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в ЗНЗ, що полягає у теоретичному обґрунтуванні організаційно-функціональної моделі підготовки, її експериментальній перевірці. Результати проведеного теоретичного пошуку й дослідно-експериментальної діяльності підтвердили гіпотезу дослідження та дали можливість сформулювати відповідно визначених завдань такі висновки:
  1. Проаналізовано стан розробленості проблеми підготовки майбутнього фахівця з фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності в педагогічній теорії і практиці. Установлено, що О. Бутовський, М. Драгомиров, П. Лесгафт, М. Пирогов й ін. у кінці ХІХ століття обґрунтовували введення спортивних ігор, у першу чергу – футболу, в процес фізичного виховання дітей та юнацтва. В. Гориневський, М. Іваницький, О. Крестовніков, П. Лесгафт, Л. Орбелі, П. Рудик та ін. у першій половині ХХ ст. розробляли аспекти підготовки вчителя до викладання масового футболу, волейболу та інших спортивних ігор. І. Боберський, І. Медрецький, Е. Ценар, Ф. Ширгер та ін. розглядали футбол як засіб фізичного й інтелектуального розвитку школярів. Г. Ващенко на основі аналізу поглядів своїх попередників створив оригінальну систему тіловиховання, яка передбачала використання вчителями гри в копаний м’яч як комплексного засобу фізичного, духовного, морального та інтелектуального виховання молоді. Підготовка вчителів до спортивно-ігрової діяльності розпочалася на рубежі ХІХ-ХХ ст. одночасно з підготовкою викладачів фізичної культури. У сучасних умовах спостерігається постійний інтерес педагогів (науковців, учителів, викладачів фізичного виховання) до спортивно-ігрової діяльності. Цей вид діяльності українські вчені Г. Максименко, Т. Ротар, А. Цьось, Б. Шиян та ін. розглядають як ефективний педагогічний засіб здоров’язбереження й інтелектуального розвитку особистості.
  Проте в умовах формування вітчизняної системи підготовки майбутніх учителів як фахівців з фізичного виховання та викладачів шкільних уроків з елементами спортивних ігор відсутнє наукове обґрунтування організаційно-функціональної моделі, визначення її мети, принципів і змісту підготовки вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності, не виявленими залишаються функції та відповідний їм комплекс професійних компетенцій, не розроблене організаційно-методичне забезпечення нормативних та елективних навчальних дисциплін, діагностичних методик та ін., що визначає соціально-педагогічну значущість та необхідність даного дослідження.
  2. Науково обґрунтовано мету організаційно-функціональної моделі – підготовка вчителя фізичної культури як фахівця зі спортивно-ігрової діяльності в ЗНЗ та її принципи: загальнодидактичні (активності, доступності, наочності, диференціації, цілісності, індивідуалізації, вікової відповідності, рефлективності, цілеспрямованості, послідовності реалізації завдань) та спеціальні (повторності циклів тренувань, динамічності навчально-тренувального процесу, поступового зростання фізичного навантаження, єдності загальної фізичної та спортивно-ігрової підготовки, різноманітності й новизни навчально-тренувальної діяльності); функції та відповідний їм зміст навчальних дисциплін (нормативних – „Теорія і методика викладання футболу”, „Теорія і методика викладання спортивних ігор (баскетбол, волейбол і гандбол)”; елективних за вибором університету – „Спортивно-педагогічне вдосконалення (спортивні ігри)”; елективних за вибором студентів – „Організація навчально-тренувальної роботи у футболі”, „СПВ (спортивно-педагогічне вдосконалення) зі шкільної програми „Футбол”, „Основи управління футболом”, „Професійний футбол”).
  3. Виявлено функції та відповідний їм комплекс професійних компетенцій зі спортивно-ігрової діяльності вчителя фізичної культури, до якого віднесено: базову педагогічно-професійну функцію (когнітивна компетенція, виховна компетенція, компетенція суб’єкт-суб’єктних відносин, здоров'язберігальна компетенція, комунікативна компетенція, інформаційна компетенція), професійно орієнтовану фізкультурну функцію (компетенція інтегрувати одержані знання та досвід, тренувальна спортивно-ігрова компетенція, спортивно-ігрова методична компетенція, компетенція морально-вольових якостей спортсмена, суддівська спортивно-ігрова компетенція), спеціалізовану спортивно-ігрову функцію (лікувальної фізкультури компетенція, реабілітаційно-відновлювальна компетенція, ортобіотико-футбольна компетенція, ергономічна спортивно-ігрова компетенція, компетенція дослідження здоров’я дітей у школі).
  4. Обґрунтовано критерії ефективності моделі: особистісно-креативний (анатомофізіологічні дані, результати самоосвіти майбутнього вчителя) теоретичний та
  практико орієнтований (рівень фізичних якостей, результати навчання з усіх дисциплін); підсумково-аналітичний (орієнтація на професійні цінності, особистий рівень спортивно-ігрових досягнень), які відповідають трьом основним рівням, що відображають високий, середній і низький ступені порівняння даних. Здійснено експериментальну перевірку організаційно-функціональної моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності на основі авторської діагностичної методики інтеграції педагогічних, фізкультурних та спортивних аспектів діяльності вчителя, яка передбачає виявлення (з урахуванням даних самооцінки, взаємооцінки та експертної оцінки) результатів навчання, спортивного тренування, індивідуальної самоосвітньої роботи з усіх розроблених дисциплін, установлення та оперативне коригування рівнів сформованості компетенцій майбутнього вчителя фізичної культури в експериментальних групах шляхом поетапного виконання системи інтегральних (когнітивних, інтелектуально-креативних, техніко-тактичних, психологічних і фізичних) завдань.
  Перевірка моделі підтвердила ефективність пропонованих авторських навчальних курсів, діагностичної методики, кредитно-модульної технології навчання майбутніх фахівців: якість кадрів учителів фізичної культури як спеціалістів зі спортивно-ігрової діяльності за результатами підсумкового узагальнення даних на основі визначених критеріїв ефективності зросла на 25,3 %; середньостатистистичний приріст кількісних показників становить 20,2 бала.
  5. Розроблено відповідне до моделі професійної підготовки методичне забезпечення (навчальний план, навчальні та робочі програми, плани семінарських і практичних занять, модульні підсумкові контрольні роботи тощо) нормативних та елективних дисциплін з семи авторських навчальних курсів для формування і самоздійснення шкільного фахівця зі спортивно-ігрової діяльності; модифіковано стосовно завдань процесу підготовки кредитно-модульну систему організації навчання; створено діагностичну методику оцінювання актуальних і залишкових знань, умінь та навичок, що сприяло оптимізації технологій педагогічної, фізкультурної та спортивно-ігрової діяльності майбутнього вчителя у процесі його підготовки.
  6. Обґрунтовано методичні рекомендації щодо впровадження моделі підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до спортивно-ігрової діяльності у системі вищої професійної, післядипломної та загальної середньої освіти: розроблені в процесі дослідження варіативні частини ОКХ і ОПП спеціальності „6.010201. Педагогіка середньої освіти. Фізична культура (спеціалізація футбол)” та авторські навчальні дисципліни для студентів факультету фізичного виховання педагогічного університету і слухачів курсів підвищення кваліфікації інститутів післядипломної педагогічної освіти доцільно використовувати на регіональному та всеукраїнському рівнях як нормативні й елективні у підготовці, перепідготовці та підвищенні спортивно-ігрової кваліфікації фахівців з фізичної культури загальноосвітнього навчального закладу.
  Одержані результати підтверджують гіпотезу дослідження. Проведена робота дозволила виділити й конкретизувати напрями подальших наукових і практичних пошуків з проблеми: дослідження теоретико-методичних основ перепідготовки вчителів фізичної культури як фахівців зі спортивно-ігрової діяльності ЗНЗ в педагогічних вищих навчальних закладах та інститутах післядипломної педагогічної освіти; обґрунтування змістового наповнення науково-методичної роботи шкільних і районних методичних об’єднань учителів фізичної культури науково-технологічною й спортивно-організаційною проблематикою для ефективного проведення уроків з елементами футболу, волейболу, баскетболу, гандболу.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования / О. А. Абдуллина. — М. : Просвещение, 1990. — 141 с.
  2. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. С.Абульханова-Славская. — М. : Мысль, 1991. — 299 с.
  3. Аганянц Е. К. Перспективы оценки двигательных способностей по электрофизиологическим показателям / Е. К. Аганянц, А. Б. Трембач, А. С. Гронская // Проблемы физиологии произвольных движений и функциональных основ физического воспитания. — Краснодар, 1996. — С. 4—12.
  4. Айрапетянц Л. Р. Педагогические основы планирования и контроля соревновательной и тренировочной деятельности в спортивных играх : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра пед. наук / Л. Р. Айрапетянц. — М., 1992. — 41 с.
  5. Алабин В. Г. Комплексный контроль в спорте / В. Г. Алабин // Теория и практика физической культуры. — 1995. — №3. — С. 43—46.
  6. Алабин В. Г., Алабин А. В., Бизин В. П. Многолетняя тренировка юных спортсменов / В. Г. Алабин, А. В. Алабин, В. П. Бизин . — М. : Физкультура и спорт, 1994. — 244 с.
  7. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання: Навчальний посібник / А.М. Алексюк. — К. : ІСДО, 1993. — 563 с.
  8. Амонашвили Ш. А. Психологические основы педагогики сотрудничества / Ш. А. Амонашвили. — К. : Освіта, 1991. — 111 с.
  9. Андрущенко В. Культура. Ідеологія. Особистість / В. Андрущенко, М. Грабовський, М. Михальченко. – К. : Знання України, 2002. — 578 с.
  10. Антология по истории педагогики в России (первая половина XX века) : учеб. пособие / сост. Л. Н. Беленчук, С. В. Лыков, А. В. Овчинников. — М. : Наука, 2000. — 386 с.
  11. Антонович В. Про козацькі часи на Україні / В. Антонович. — К. : Дніпро, 1991. — 230 с.
  12. Арестов Ю. М. Подготовка футболистов высших разрядов : учеб. пособие для слушателей ВШТ / Ю. М. Арестов, М. А. Годик ; ГЦОЛИФК. — М. : Физкультура и спорт , 1980. — 127 с.
  13. Ахвердова О. А. К исследованию феномена "Культура здоровья" в области профессионального физкультурного образования / О. А. Ахвердова, В.А. Магин // Теория и практика физической культуры. — 2002. — №9. — С. 5—7.
  14. Ашанін В. С. Стан і перспективи інформатизації освіти у вузах фізичної культури / В. С.Ашанін // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / під ред. С. С. Єрмакова. — Харків : ХХПІ, 2000. — №19. — С. 20—26.
  15. Бабаліч В. А. Особливості підготовки вчителів фізичної культури до формування здорового способу життя в учнівської молоді / В. А. Бабаліч // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту // зб.наук.праць за редакцією проф. Єрмакова С.С. — Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. — №1. — С. 14—17.
  16. Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения / Ю.К. Бабанский. — М.: Педагогика, 1976. — 256с.
  17. Баженов В. В. Оценка уровня скоростной выносливости футболистов по интегральному результату прохождения контрольной дистанции 7 х 50 м. / В. В. Баженов, Е. В. Скоморохов, С. Ю. Тюленьков // Тез. докл. III-й респуб. науч.-практ. конф. по проблемам детско-юношеского футбола. — Фрунзе, 1985. — С. 13—14.
  18. Балл Г. А. Теория учебных задач : психолого-педагогический аспект / Г. А. Балл. — М. : Педагогика, 1990. — 183 с.
  19. Барамидзе А. М. Построение тренировок в подготовительном периоде футболистов высокой квалификации : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук / А. М. Барамидзе. — М., 1990. — 25 с.
  20. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання / І. Д. Бех. — К. : ІЗМН, 1998. — 203 с.
  21. Бібік Н. М. Пріоритети розвитку післядипломної педагогічної освіти / Н. М. Бібік // Педагогічна газ. — 2001. — № 1(79). — С. 2.
  22. Білоус В. І. Спортивно-педагогічне вдосконалення : (Спортивні ігри) : навч. посіб. для студ. фак. фіз. виховання пед. ун-тів та ін-тів / Вільям Іванович Білоус ; Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. — Кам'янець-Подільський, 1998. — 243 с.
  23. Боберський І. М. Забави і ігри рухові. Копаний м'яч / І. М. Боберський. —Львів : Сокіл, 1906. — 36 с.
  24. Бобрицька В. І. Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 / Валентина Іванівна Бобрицька. — Київ, 2006.— 40 с.
  25. Богатыри России / сост. В. Е. Смирнов. — М. : Наука , 1983. — 124 с .
  26. Богачихин М. М. Уроки китайской гимнастики. Вып. 1 / М. М. Богачихин. — М. : Физкультура и спорт , 1990. — 68 с .
  27. Боген М. М. Обучение двигательным действиям / М. М. Боген. — М. : Просвещение , 1985. — 210 с .
  28. Бойко А. М. Виховуємо громадянина і професіонала : теорія, досвід / А. М. Бойко, П. Г. Шемет. — Полтава, 2003. — 403 с.
  29. Бойко А. М. Розвиток освіти України в контексті Болонського процесу / А. М. Бойко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2004.— Вип. 5 (38). — С. 4–5. — (Серія “Педагогічні науки”).
  30. Бойко А. М. Суб’єкт-суб’єктні відносини вчителів і учнів: від спів порядкування до співробітництва і співтворчості / А. М. Бойко, Н. І. Шиян // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2004.— Вип. 5 (38). — С. 5—22. — (Серія “Педагогічні науки”).
  31. Бойко А. М. Сутність, закономірності та принципи виховання і самовиховання як особистісно-соціального явища / А. М. Бойко // Педагогіка : інтегрований курс теорії та історії : навч.-метод. посіб. для закл. вищої пед. освіти ІІІ – ІУ рівнів акредит. : у 2 ч. — К. ; Полтава, 2004. — Ч. 2. – С. 63—86.
  32. Бойко А. М. Шляхи забезпечення єдності теорії і практики у підготовці вчителя / А. М. Бойко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2002.— Вип. 5 – 6. — С. 4—11. — (Серія “Педагогічні науки”).
  33. Бойскауты: Руководство самовоспитанием молодежи по системе «скаутинг» сэра Роберта Баден-Пауэла применительно к условиям русской жизни и природы. — М. : [б.и.], 1917. — 46 с.
  34. Болобан В. Н. Дидактическая система обучения спортивным упражнениям со сложной координационной структурой / В. Н. Болобан, Т. Е. Мистулова // Наука в олимпийском спорте. — К., 1995. — Вып. 2. — С. 27—30.
  35. Болонський процес у фактах і документах : (Сорбонна – Болонья – Саламанка – Прага – Берлін) / упоряд. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.] — К. ; Тернопіль : Вид-во ТДПУ ім. Гнатюка, 2003. — 52 с.
  36. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти : навч. посіб. для слухачів закл. підвищ. кваліфікації системи вищ. освіти. — К. : Компас, 1997. — 64 с.
  37. Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі / В. І. Бондар. – К. : Компас , 2000. — 191 с.
  38. Бондаревская Е. В. Смыслы и стратегии личностно ориентированого образования / Е. В. Бондаревская // Педагогика. — 2001. — № 1. — С. 17—24.
  39. Борзов В. П. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» і олімпійський рух / В. П. Борзов // Сучасний олімпійський спорт. — К., 1993. — 36 с.
  40. Васильев В. С. Некоторые резервы и пути повышения профессионально-педагогической подготовки студентов факультета физической культуры / В. С. Васильев // Теория и практика физической культуры. — 1987. — №9. — С. 21—22.
  41. Васьков Ю. В. Уроки футболу в загальноосвітній школі / Ю. В. Васьков, І. М. Пашков. — Х. : Торсінг, 2003. — 224 с.
  42. Вацеба О. Діяльність українського науково-дослідного інституту фізичної культури (1931-1939) як науково-організаційна основа формування та розвитку державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту в сучасній Україні / Оксана Вацеба // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. — 2003. — №1. — С. 39—45.
  43. Вацеба О. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні / О. Вацеба. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. — 232 с.
  44. Вацеба О. М. Характеристика основ розвитку фізичної культури і спорту у вітчизняній та сучасній українській науково-методичній думці [Електронний ресурс] / О. М. Вацеба, А. О. Кухтій // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — № 12. — С. 19—26.
  45. Ващенко Г. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру / Григорій Ващенко ; [упоряд. та авт. передм. О. М. Вацеба, А. М. Окопний]. — Львів : Українські технології, 2001.— 56 с.
  46. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. — К. ; Ірпінь : Перун, 2002. — 1440 с.
  47. Верблюдов І. Б. Оптимізація індивідуальної тренувально-оздоровчої програми для студентів вищих педагогічних навчальних закладів : дис... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Верблюдов Ігор Борисович. — Суми, 2007. — 193 с.
  48. Викторов В. О педагогах которых нет / В. Викторов // Комсомольская правда. — 1940. — 11/У. — С. 9—10.
  49. Винничук О. Педагогічна діяльність січових товариств на Західно
  Українських землях (1899—1939рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / О. Винничук. — Івано-Франківськ, 1997.— 24 с.
  50. Вишневський О. І. Сучасне українське виховання : педагогічні нариси. — Львів : Львів. обл. пед. тов-во ім. Г. Ващенка, 1996. — 238 с.
  51. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя; авт. колектив : М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.]. — Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2004. — 384 с.
  52. Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч. посіб. для студентів дошк. фак. вищих пед. навч. закл. / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. — 2-е вид., переробл. та доп. — Суми, 2004. — 428 с.
  53. Віхров К. Впровадження уроку фізкультури з елементами футболу в школах України / Костянтин Віхров, Євген Столітенко // Фізичне виховання в шк. — 2000. — № 1. — С. 2—4.
  54. Волков Л.В. Теория спортивного отбора: способности, одаренность, талант / Л.В. Волков. — К.: Вежа, 1997. — 128 с.
  55. Вузи УРСР : довідк. матеріали / [підг. В. І. Пітов та В. М. Попов] — К. : Вид-во Київськ. ун-ту, 1968. — 181 с.
  56. Выдрин В. М. Россияни в МОК / В. М. Выдрин // Физкультура и спорт. —1964. — № 6. — С. 42—48.
  57. Гаврих Я. Регіональні курси з методики викладання футболу / Ярослав Гаврих // Фізичне виховання в шк. — 2001.— № 3. — С. 2-3.
  58. Галин С. Сравнить и посмотреть : Заметки о школьной Америке / С. Галин // Со¬беседник. — 1988. — № 19. — С. 11.
  59. Год Б. В. Виховання в епоху європейського Відродження (середина ХІV – початок ХVІІ століття) : [монографія] / Б. В. Год ; Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава: АСМІ, 2004. — 464 с.
  60. Головин В. А. Физическое воспитание : [учебник] / Под ред. В.А. Головина, В.А. Маслякова, А.В. Коробкова и др. — М.: Высшая школа, 1983. — 391 с.
  61. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие для студ. пед. вузов. — М. : Академия, 2004.— 312 с.
  62. Горащук В. П. Формирование культуры здоровья школьников (теория и практика) / В. П. Горащук. — Луганск : Альма матер, 2003. — 388 с.
  63. Демінська Л.О. Оздоровча фізична культура в системі загальноосвітньої школи / Л.О. Демінська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. моног. /за ред. проф. Єрмакова С.С. — Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. — № 10. — С. 90-92.
  64. Деминский А. Ц. Основы теории физической культуры / А. Ц. Деминский. — Донецк: Доминанта, 1996. —328 с.
  65. Дем’яненко Н. М. Болонський процес і реформування системи вищої освіти в Україні // Педагогіка / за ред. А. М. Бойко. — К. ; Полтава, 2004. — С. 15-38.
  66. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні. —
  К. : Райдуга, 1994. — 31 с.
  67. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007—2011 роки : Постанова кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 р. № 1594 // Збірник урядових нормативних актів України. — 2007. — №3. — С. 24—45.
  68. Державний класифікатор України : Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009-96 95 [Електронний ресурс] – Режим доступу : : http://www.dnop.com.ua/dnaop/act3424.php
  69. Державний класифікатор України : Класифікатор професій ДК 003-95 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.10346.0&nobreak=1#st13
  70. Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді // Фізичне виховання в школі. — 1999. — №3. — С. 29 — 32.
  71. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. № 80. — Київ, 1996 р. — Режим доступу: http://erudittar.narod.ru/Dokymetu/InstrDok/D112.HTM
  72. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / за ред. М. Д. Зубалія. — 2-е вид., перероб. і доп. — К. : Олімпійська література, 1997. — 36с.
  73. Дмитренко Г. А. Стратегический менеджмент в системе образования : учеб. пособие / Г. А. Дмитренко. — К. : МАУП, 1999. — 174 с.
  74. Дмитренко К. Урок футболу в школі : підсумки та перспективи / К. Дмитренко, Є. Столітенко // Фізичне виховання в шк.— 2002.— № 3. —С. 5—6.
  75. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників : галузеві випуски. — Краматорськ : Вид-во центру продуктивності, 1997. — Режим доступу: http://lg.lica.com.ua/component/lica/?p=0&base=1&menu=250344&u=1&type=1&view=text
  76. Договір про співробітництво між Федерацією футболу України та Міністерством освіти і науки України у розвитку шкільного футболу // Фізичне виховання в школі. — 2001. — Спеціальний випуск „Футбол у школі”. — С. 8 — 9.
  77. Дубогай О.Д. Методика фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи : [навч. посіб. для пед. вузів] / Дубогай О.Д., Завацький В.Й., Короп Ю.О. — Луцьк, 1995. — 220 с.
  78. Євдокимов В. І. Болонський процес і кредитно-модульна система організації навчального процесу : метод. рекомендації для викладачів і студ. / В. І. Євдокимов, О. М. Микитюк, Л. П. Харченко, В. В. Луценко . – Харків : Вид-во ХНУРЕ, 2004. — 160 с.
  79. Євдокимов В. І. Педагогічний експеримент : [навч. посіб. для пед. вузів] / В. І. Євдокимов, Т. П. Агапова, І. В. Гавриш, Т. О. Олійник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : ТОВ „ОВС”, 2001. — 148 с.
  80. Єльникова Г. В. Наукові основи управління загальною середньою освітою в регіоні : [монографія] / Г. В. Єльникова. – К.: ДАККО, 1999. — 303с.
  81. Жарова Л. Не только на уроке : физическое воспитание в западной школе / Л. Жарова, Е. Станиславская // Спорт за рубежом. — 1987. — № 7. — С. 18—21.
  82. Заброда В. Від уроку футболу в школі – до змагань у чемпіонаті України / В. Заброда, О. Орєхов, Є. Столітенко // Фізичне виховання в школі. — 2002. — № 4. — С. 13—15.
  83. Загоруйко С. Шкільний футбол ¬– шлях до здоров’я, масовості та майстерності / Сергій Загоруйко // Фізичне виховання в шк. — 2001. — № 1. — С. 2—6.
  84. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»// Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №4. — С. 80—82.
  85. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»// Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 34. — С. 27—29.
  86. Закон України «Про загальну середню освіту»// Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 28. — С. 230—232.
  87. Закон України «Про освіту»// Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 34. — С. 451—461.
  88. Закон України «Про туризм»// Відомості Верховної Ради України. —
  1995. — № 31. — С. 241—245.
  89. Закон України «Про фізичну культуру і спорт» — [Електронний ресурс] – Режим доступу: — www.mon.gov.ua/laws/list_1_9_264.doc.
  90. Закон України “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради. — 2002. —№ 20.— С. 134—145.
  91. Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов. — К.: Здоров'я, 1988. — 144 с.
  92. Запорожанов В. А., Платонов В. Н. Управление тренировочным процессом высококвалифицированных спортсменов / В. А. Запорожанов, В. Н. Платонов. – К. : Здоров'я, 1985. — 192 с.
  93. Зарождение западноукраинского футбола (1890-1918) [Електронний ресурс] Сайт UkrainianSoccer.net. – Режим доступу : http://www.ukrsoccerhistory.com/index.aspx?page=history2
  94. Заходи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на виконання листа МОН України про розвиток футболу на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах області в 2004 році. — Полтава : ПОІППО, 2003. — 16 с.
  95. Зациорский В. М. Физические качества спортсмена / В. М. Зациорский. – М. : Физкультура и спорт, 1970. — 200 с.
  96. Зеленцов А. М. К вопросу об управлении развитием физических качеств футболиста в подготовительном периоде / А. М. Зеленцов, О. П. Базилевич, В. В. Лобановский // Управление спортивной тренировкой. — К., 1974. — С. 54—58.
  97. Зеленцов А. М. Тактика и стратегия в футболе / А. М. Зеленцов, В. В. Лобановский . — К. : Здоров’я, 1988. — 192 с.
  98. Зеленцов А. М. Моделирование тренировки в футболе / А. М. Зеленцов, В. В. Лобановский . — К. : Здоров’я, 1985. — 134 с.
  99. Зеленцов А. М. Технико-тактические действия футболистов // Футбол : ежегодник / А. М. Зеленцов, В. В. Лобановский, Е. А. Разумовский ; сост.: В. П. Климин, С. А. Савин. — М., 1982. — С. 9—13.
  100. Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони праці : Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002 р. №1/9-307 // Інформаційний вісник “Вища освіта”. — 2003. — № 11. — С. 16—19.
  101. Золотарев А. П. Структура и содержание многолетней подготовки спортивного резерва в футболе : дис. … д-ра пед. наук / А. П. Золотарев. – Краснодар, 1997. — 445 с.
  102. Золотарев А. П. Структура основных компонентов соревновательной деятельности юных футболистов : учеб.-метод. пособие / А. П. Золотарев, А. И. Шамардин ; под ред. Н. Д. Васильева. — Волгоград : ВГИФК, 1993. —33 с.
  103. Золоті сторінки олімпійського спорту України / за ред. І. Н. Федоренка. — К. : Олімпійська літ., 2000. — 192 с.
  104. Зонин Г. С. Исследование физической, технической подготовленности и их совершенствование у футболистов : автореф. дис. на соискание научной степени канд. пед. наук / Г. С. Зонин. — М., 1975. — 21 с.
  105. Зубалій М. Д. О. Д. Бутовський – перший українець у Міжнародному олімпійському комітеті / М. Д Зубалій, В. М. Зубалій // Фізичне виховання в шк. — 2005. — № 4. — С. 47—50.
  106. Зязюн І. А. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу / І. А. Зязюн // Рідна шк. — 2000. — № 8. — С. 8—14.
  107. Жуков М. Н. Подвижные игры : учебник для студ. пед. вузов / М. Н. Жуков. — 2-е изд., стер. — М. : Академия, 2004. — 160 с.
  108. История педагогики в России : хрестоматия / сост. С. Ф. Егоров. — М. : Наука, 1999. — 478с.
  109. История физической культуры и спорта : учебник для студ. техникумов физ. воспитания. — М. : Фис, 1984. —186 с.
  110. Історія фізичної культури : навч. посіб. / за ред. С. М. Філя. — Харків : „ОВС”, 2003. — 160 с.
  111. Каган В. И. Основы оптимизации процесса обучения в высшей школе : единая метод. система ин-та : теория и практика : [науч.-метод. пособие] / В. И. Каган, И. А. Сычеников И. А. — М. : Высш. шк., 1987. — 143 с.
  112. Карпушко Н. А. Историко-теоретический анализ школьных программ по физической культуре : учеб. пособие / Н. А. Карпушко. — М. : Высш. шк., 1992. — 184 с.
  113. Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів / В. С. Келлер, В. М. Платонов. — Львів: Українська спортивна асоціація, 1993. — 270 с.
  114. Клусов Н. П. Ручной мяч в школе : пособие для учителей / Н. В. Клусов. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Просвещение, 1986. — 127 с.
  115. Кобзев В. А. Показатели МПК, физического развития и работоспособности у учащихся СДЮШОР и школьников 9–15-летнего возраста / В. А. Кобзев // Координация функций при срочной и долговременной адаптации организма спортсмена к физическим нагрузкам : сб. науч. трудов. — Л., 1990. — С. 6—7.
  116. Колот А. Реалізація основних принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю / А. Колот // Вища шк. — 2004. — № 2—3. — С. 20—33.
  117. Компаниец Ю. А. Построение и контроль тренировочного процесса баскетболисток на этапе углубленной підготовки : дис. ... канд. пед. наук / Ю. А. Компаниец. — Луганск, 1990. — 179 с.
  118. Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.98р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001р. №28 // Інформаційний вісник “Вища освіта”. — 2003. — № 10. — С. 82.
  119. Комплексна програма розвитку футболу на 2003-2008 роки // Урядовий кур’єр. — 2004. — 19 серпня. — С. 20—21.
  120. Константинов Н. А. История педагогики : учебник для студ. пед. ин-тов / Н. А. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. — 5е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 1982. — 447 с.
  121. Конституція України. — К. : Преса України, 1997. — 80 с.
  122. Контроль за тренировочным процессом в группах спортивного совершенствования вузов : учеб. пособие / под ред. Г. Н. Максименко и В. Н. Севастьянова. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. — 160 с.
  123. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки (№396, 2006-р ) // Збірник нормативно-правових документів з вищої освіти. —К., 2007. — С. 26—32.
  124. Концепція фізичного виховання в системі освіти України // Фізичне виховання в шк. — 1998. — №2. — С. 2—7.
  125. Короткий словник футбольних термінів / [авт.-уклад. О. А. Свєртнєв] ; Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. — Полтава, 2007. — 36 с.
  126. Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография / Н. Костомаров; сост. и ист.-биогр. очерк В. А. Замлинского ; примеч. И. Л. Бутича. — К. : Либідь, 1989. — 736 с.
  127. Кравченко Л. М. Моделювання в діяльності менеджера навчального закладу / Л. М. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2004.— Вип. 5 (38). — 6. — С. 50—59. — (Серія “Педагогічні науки”).
  128. Кравченко Л. М. Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти : [монографія] / Л. М. Кравченко ; Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. —Полтава: Техсервіс, 2006. — 420 с.
  129. Кравченко Л. М. Професійна діагностика у системі післядипломного підвищення кваліфікації вчителя : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Любов Миколаївна Кравченко . — К., 1996. — 224 с.
  130. Кравченко Л. М. Особистісно-соціальні аспекти конструювання трудового колективу загальноосвітнього навчального закладу / Л. М. Кравченко // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. — Полтава, 2002.— Вип. 5(32). — С. 22—32. — (Серія “Педагогічні науки”).
  131. Кравчук Т. М. Становлення та розвиток загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих педагогічних закладах України в 20 – 50-х рр. ХХ ст. / Т. М. Кравчук // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 7. — С. 20—26.
  132. Краевский В. В. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах / В. В. Краевский, А. В. Хуторской // Педагогика. — 2003. — № 2. — С. 3—10.
  133. Кредитно-модульна система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації : матеріали наук.-практ. семінару, 21-23 листоп. 2003., Львів / М-во освіти і науки України. — Львів : Львівська політехніка, 2003. — 111 с.
  134. Кремень В. Філософія освіти ХХІ століття / В. Кремень // Вища шк. — 2002. — № 6. — С. 9—17.
  135. Крип'якевич І. Історія українського війська / І. Крип'якевич, Б. Гнатович. —Львів: Світ, 1992. — 168 с.
  136. Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности / Нина Васильевна Кузьмина. — Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1967. — 183 с.
  137. Кулик Я. Л. Історія виникнення й розвитку фізичної культури та спорту на Україні / Я. Л. Кулик, С. А. Костюк, М. І. Петренко. — Вінниця: Логос, 1997. — 133 с.
  138. Курамшин Ю. Ф. Педагогічний процес у сфері фізичного виховання / Ю. Ф. Курамшин // Теорія і методика фізичного виховання : [підр. для студ. вищ. навч. закладів фіз. виховання і спорту] : в 2 т. / під ред. Т. Ю. Круцевич. — К., 2003. — Т. 2. — С. 46—65.
  139. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. — Таллин : Валтус, 1980. — 334 с.
  140. Лернер И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер. — М. : Знание, 1974. —170 с.
  141. Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. для фізкультурних вузів / М. М. Линець. — Львів : Штабар, 1997. — 207 с.
  142. Лист МОН України про введення уроку футболу в загальноосвітніх закладах I-III ступенів // Фізичне виховання в шк . — 2001. — № 3. — С. 2.
  143. Лист МОН № 1/9-398 від 04.09.2002 „Щодо вивчення в початковій школі в 2002/2003 н. р. предмета „Основи здоров'я і фізична культура””. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/education/prof-tech/11/0001
  144. Лист МОН України від 11.03.2003р. № 1/9-122. „Про проведення Всеукраїнського конкурсу серед учителів фізичної культури на кращий інноваційний урок з фізичної культури та кращий інноваційний урок з фізичної культури з елементами футболу”. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/education/prof-tech/4/0001
  145. Лоза Т. О. Вивчення рівня підготовки викладачів факультету фізичної культури / Т. О. Лоза, В. В. Затилкін // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — № 11. — С. 23—28.
  146. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посіб. / В. І. Лозова. — Харків : „ОВС”, 2002. — 400 с.
  147. Ломов А. Г. Сторінки історії полтавського футболу (1909-1999) / А. Г. Ломов. — Полтава : „ГРОТЕСК”, 1999. — 156 с.
  148. Лосовський П. Фізкультурні навчальні заклади на Україні / П. Лосовський // Вестник физической культуры. — 1929. — №9. — С. 18—22.
  149. Лукин Ю. К. Методика планирования тренировочной нагрузки скоростно-силовой направленности в системе годичной и многолетней подготовки футболистов: автореф. дис. на соискание научной степени канд. пед. наук / Ю. К. Лукин. — М., 1990. — 19 с.
  150. Люкшинов Н. М. Формирование модельных характеристик соревновательной деятельности футболистов на основе анализа игр чемпионатов мира и первенства СССР: автореф. дис. на соискание научной степени канд. пед. наук / Н. М. Люкшинов. — Л., 1989. — 21 с.
  151. Люпа Б. Українському футболу — 100 років / Б. Люпа, Ю. Михайлик // Старт. — 1994. — № 7—8. — С. 8—10.
  152. Мазін В. М. Формування культури професійної самореалізації майбутніх учителів фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Василь Миколайович Мазін. — Запоріжжя, 2008.— 20 с.
  153. Макарова Г. А. Медико-биологическое обеспечение в циклических видах спорта : метод. рекомендации для спортивных врачей и тренеров / Г. А. Макаров. — Краснодар : [б.и.], 1984. — 60 с.
  154. Максименко Г. Н. О критериях оценки интенсивности тренировочных нагрузок у специализирующихся по спортивным играм / Г. Н. Максименко // Теория и практика физ. культуры. — 1978. — № 9. — С. 12—15.
  155. Максименко Г. Н. Экспериментальное обоснование специфической дополнительной нагрузки в занятиях с юными спортсменами / Г. Н. Максименко // Теория и практика физ. культуры. — 1970. — № 5. — С. 8—10.
  156. Максименко И. Г. Планирование и контроль тренировочного процесса в спортивных играх / И. Г. Максименко. — Луганськ : Знание, 2000. — 276 с.
  157. Максименко И. Г. Контроль за уровнем развития быстроты и скоростно-силовых качеств у футболистов различной квалификации / И. Г. Максименко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. праць / під ред. С. С. Єрмакова. — Харків, 1998. — № 3. — С. 23—24.
  158. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : Методологія, методи, програми, процедури : навч. посіб. для вищ. шк. / Сергій Дмитрович Максименко. — К. : Наук. думка, 1998. — 224 с.
  159. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А.Маслоу. — СПб. : Издат. группа Евразия, 1997. — 430 с.
  160. Матвеев Л. П. О некоторых проблемах теории и практики физической культуры // Теория и практика физ. культуры. — 1982. — № 7. — С. 36-42
  161. Михалюк Ю. Історія Львівського футболу / Ю. Михалюк, Р. Мелех, Ю. Назаркевич. — Львів : Троян, 1999. — 68 с.
  162. Морозова Т. Ю. Погляд на освітні стандарти крізь призму компетентнісного підходу / Т. Ю. Морозова // Проблеми освіти : науково-метод. зб. / Науково-метод. центр вищої освіти МОН України. —— К., 2005. —— Вип. 46 : Болонський процес в Україні. —— Ч.2. —— С. 73——80.
  163. Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури з методики викладання футболу // Фізичне виховання в шк. — 2003. — № 4. — С. 14—16.
  164. Найминова Э. Б. Фізкультура : методика преподавания : спортивные игры.: кн. для учителя / Э. Б. Найминова. — Ростов-н/Д : Феникс, 2001. — 256 с.
  165. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27 січня 2007 року № 58 «Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
 • Стоимость доставки:
 • 50.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины