LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
 • The number of pages:
 • 229
 • university:
 • ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  На правах рукопису  КАКОДЄЙ АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

  УДК 658.8:504.05:669 (477)  МЕХАНІЗМ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ
  ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ  08.00.04 - економіка та управління
  підприємствами (за видами економічної діяльності)
  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук

  Науковий керівник
  Бєлявцев Михайло Іванович
  к.е.н., професор
  Донецьк - 2011

  ЗМІСТ

  Вступ 3

  РОЗДІЛ І ТЕОРИТЕКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
  10
  1.1. Організаційно-економічна сутність поняття «ризик» та «екологічний ризик»
  10
  1.2. Аналіз та оцінка екологічних ризиків, як складові процесу управління
  33
  1.3. Методи маркетингового управління екологічними ризиками на промисловому підприємстві
  48
  Висновки до першого розділу 68

  РОЗДІЛ ІІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
  70
  2.1. Аналіз показників динаміки розвитку українських металургійних підприємств
  70
  2.2. Дослідження екологічних ризиків функціонування підприємств металургійної галузі
  89
  2.3. Оцінка витрат ресурсів та джерел забруднення навколишнього середовища при виробництві основних видів продукції металургійними підприємствами ВАТ «ММК ім. Ілліча», ЗАТ «Донецьксталь-МЗ» та ВАТ «ДМЗ»


  101
  Висновки до другого розділу 127

  РОЗДІЛ ІІІ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

  129
  3.1. Складові механізму маркетингового управління екологічними ризиками на металургійному підприємстві
  129
  3.2. Аналіз можливих методів та технологій зниження екологічних ризиків в металургійному виробництві 144
  3.3. Оцінка ефективності втілення механізму маркетингового управління екологічними ризиками на ЗАТ «Донецьксталь – МЗ» та ВАТ «ММК ім. Ілліча»

  158
  Висновки до третього розділу 185
  Висновки 187
  Список використаних джерел 190
  Додатки 209


  ВСТУП

  Актуальність теми дисертації. Сучасний негативний стан навколишнього середовища визначається виробничою діяльністю людини. Будь-яка діяльність супроводжується постійним ризиком, незалежно від того усвідомлює це людина чи ні. На сьогодні навколишнє середовище досягло стану «неповернення». Боротьба за споживача змушує підприємців нехтувати вимогами екологічних нормативів та постійно збільшувати навантаження на середовище існування. Безконтрольне використання природних ресурсів, величезні масштаби забруднень, прагнення збільшити об’єми виробництва та розміри прибутків в супереч з вимогами суспільства щодо захисту від негативних впливів виробничої діяльності породжують боротьбу інтересів. Боротьба інтересів збільшує значення екологічних ризиків для підприємств виробничих галузей. Тим більше якщо річ іде про таке «брудне» виробництво, як металургійне, а більшість підприємств цієї галузі знаходяться в кордонах багатонаселених міст.
  Суперечка в інтересах виробників та контактних аудиторій породжує необхідність управління екологічними показниками діяльності з метою постійного контролю та зменшення забруднення, що дасть змогу покращити стан навколишнього природного середовища.
  Необхідність маркетингового управління екологічними ризиками викликана тим, що стан обладнання металургійних підприємств постійно погіршується, що не дає змогу зменшувати навантаження на навколишнє середовище, керівництво спрямовує всі маркетингові зусилля на досягнення максимальних економічних показників, а вимоги до соціальної орієнтації виробництва постійне підвищуються.
  В практиці вітчизняних металургійних підприємств не існує механізму маркетингового управління екологічними ризиками. Всі дії в цьому напрямку зводяться лише до вимірів показників забруднення та сплати податкових зборів. Тому виникла потреба в розробці механізму маркетингового управління екологічними ризиками, в удосконаленні методів зменшення наслідків настання подій екологічних ризиків на принципах маркетингу, що дозволить покращити екологічні показники та забезпечити підприємствам позитивне ставлення як з боку державних органів та контрагентів, так і з боку громадськості.
  Сутність ризику, аналіз та оцінка ризиків, поняття екологічних ризиків, управління ризиками розглядають такі вітчизняні та зарубіжні вчені: О. Альгін, Ю. Буравльов, П. Ваганов, В. Вiтлiнський, Н. Внукова, В. Волошин, Р. Давидова, Т. Загорна, Б. Заславський, Ю. Кінев, А. Матвійчук, Г. Моткін, В. Сідорчук, М. Хохлов, І. Якось, Є. Яйлі.
  Різні аспекти управління господарською діяльністю, маркетинговою діяльністю та маркетингового управління процесами на підприємствах досліджено такими науковцями, як: М. Бєлявцев, М. Білопольський, П. Друкер, С. Ілляшенко, О. Кендюхов, А. Коротков, Ф. Котлер, В. Молак, В. Омельченко, А. Старостіна, Г. Черніченко. Але використання маркетингового підходу до управління екологічними ризиками розкрито неповною мірою, а саме не визначено етапи механізму маркетингового управління екологічними ризиками.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з планом наукових досліджень Донецького національного університету в рамках державної бюджетної науково-дослідної теми Г-07/17 «Маркетинг і логістика в управлінні комерційною діяльністю підприємств: галузевий та регіональний аспекти» (номер держреєстрації 0107U004401). У рамках названої теми автором доповнено теоретико-методичні підходи до розуміння процесу маркетингового управління промисловими підприємствами, удосконалено методичні підходи до підвищення ефективності управління екологічними показниками діяльності.
  Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розв’язання теоретико-методологічної проблеми формування механізму маркетингового управління екологічними ризиками підприємств металургійної галузі на основі розширення напрямів вивчення маркетингового середовища для визначення впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на ступінь екологічних ризиків та їх наслідки.
  Для реалізації сформульованої мети поставлено та вирішено такі задачі:
  здійснено узагальнення категоріальних термінів «ризик», «екологічний ризик», «управління», «маркетингове управління» та запропоновано авторське бачення поняття «маркетингове управління екологічними ризиками»;
  розширено класифікацію екологічних ризиків із використанням маркетингових інструментів;
  досліджено стан і динаміку розвитку підприємств металургійної галузі України та Донецької області;
  проаналізовано стан навколишнього середовища Донецької області та вплив металургійної промисловості на процес погіршення екологічної ситуації;
  визначено фактори макро- та мікросередовища, що збільшують загрозу виникнення екологічних ризиків на металургійних підприємствах;
  розроблено механізм маркетингового управління екологічними ризиками на підприємствах металургійної галузі;
  оцінено ефективність методів маркетингового управління екологічними ризиками для підприємств металургійної галузі;
  запропоновано моделювання розподілу фінансових ресурсів на природоохоронні заходи металургійних підприємств.
  Об’єктом дослідження є процеси управління екологічними ризиками на підприємствах металургійної галузі Донецької області.
  Предмет дослідження − теоретичні та методичні аспекти маркетингового управління екологічними ризиками.
  Методи дослідження. Теоретико-методичну основу дослідження становлять фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених.
  Інформаційною базою дослідження є статистичні дані Державного комітету статистики України, офіційні звіти та аналітичні публікації вітчизняних та міжнародних організацій, звітна документація підприємств металургійної галузі, монографічна та періодична література, результати власних досліджень автора.
  У дисертаційній роботі використано такі методи емпіричного і теоретичного дослідження: аналізу та синтезу − для вивчення складових поняття «управління», поєднання окремих частин процесу управління з точки зору маркетингового підходу, побудови механізму маркетингового управління екологічними ризиками; індукції − при дослідженні процесів на окремих металургійних підприємствах, перенесення одержаних результатів на галузь у цілому; логічного аналізу − для уточнення понятійного апарату.
  При проведенні дослідження були використані: економічний аналіз (при аналізі обсягів виробництва, для оцінки ефективності впровадження механізму маркетингового управління екологічними ризиками); графічний метод (при зображенні процесів розвитку в динаміці); метод експертних оцінок (при побудові профілю маркетингового середовища металургійного підприємства), ситуаційний підхід (при аналізі зовнішніх та внутрішніх факторів середовища, що впливають на наявність екологічного ризику функціонування); методи функціонального аналізу (при дослідженні функціональної ролі окремих етапів виробничого процесу в утворенні та розповсюдженні шкідливих речовин).
  Для оцінки ефективності впровадження запропонованих заходів щодо маркетингового управління екологічними ризиками використано статистичні методи, прогнозування і моделювання.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці механізму маркетингового управління екологічними ризиками для металургійних підприємств і теоретико-методологічних рекомендацій щодо напрямів вивчення маркетингового середовища металургійного підприємства. Основні результати, які характеризують наукову новизну, полягають у такому:
  уперше:
  розроблено механізм маркетингового управління екологічними ризиками для промислових підприємств, який являє собою послідовність маркетингових процесів планування, організації, мотивації та контролю екологічної складової функціонування підприємств металургійної галузі, використання якого дозволило одержати економічний ефект від скорочення забруднення атмосферного повітря підприємствами металургійного комплексу.
  удосконалено:
  класифікацію екологічних ризиків шляхом доповнення класифікаційних ознак інструментами маркетинг-міксу, що уможливило визначення додаткових маркетингових ризиків з огляду на вплив екологічних факторів мікро- та макросередовища функціонування металургійних підприємств;
  методику «PEST» дослідження макросередовища функціонування підприємства шляхом додавання екологічного чиннику, що надало можливість встановити додаткові фактори, які безпосередньо впливають на діяльність металургійних підприємств та на відміну від існуючих методик дозволяє визначити екологічні складові макросередовища;
  дістали подальшого розвитку:
  понятійний апарат дослідження екологічних ризиків, а саме на основі вивчення сутності термінів «екологічний ризик», «маркетингове управління», «екологічний маркетинг», «екологічний ризик», «управління ризиком» сформовано авторське поняття «маркетингове управління екологічними ризиками», що трактується як діяльність, спрямована на максимальне задоволення індивідуальних і суспільних еколого-орієнтованих потреб шляхом втілення на практиці певних дій у визначеній послідовності, які мають на меті попередження настання екологічного ризику та зменшення негативного впливу в разі несприятливої події, що дозволило розширити теоретико-методологічну базу дослідження за обраною темою;
  методика проведення SWOT-аналізу з урахуванням екологічного чинника, що надало можливість оцінити вплив екологічних факторів на результативність металургійного виробництва з огляду на конкурентне середовище;
  методика використання імітаційного моделювання, яка враховує екологічні показники функціонування металургійних підприємств та визначає оптимальне співвідношення інвестицій у виробничий процес та встановлення очисних споруд; ця методика дозволяє побудувати систему причинно-наслідкових зв’язків та імітаційну модель оцінки ефективності інвестицій в очисні споруди на промислових підприємствах.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці практичних пропозицій щодо маркетингового управління екологічними ризиками. Результати дослідження використано в практичній діяльності ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» − рекомендації щодо оцінки екологічних ризиків діяльності промислового підприємства; різні методи маркетингового управління ризиками (довідка № 11/734 від 08.09.2011 р.) та адаптовано до діяльності інших промислових підприємств: ТОВ «Завод ЖБК 1» (м. Саратов, Росія) – рекомендації щодо розрахунків оптимального розподілу інвестицій в установку очисних споруд та модернізацію виробництва (довідка № 138 від 15.08.2011 р.); ТОВ «Kaz-metiz» (м. Караганда, Казахстан) – рекомендації щодо врахування впливу факторів мікро- та макросередовища у процесі складання переліку можливих екологічних ризиків; методологія визначення оптимального розподілу коштів при прогнозуванні прибутку підприємства (довідка № 301 від 03.08.2011 р). Сектор екології Донецької торгово-промислової палати використовував результати дослідження при розрахунку прогнозних обсягів викидів СО2 до атмосфери (довідка № 112/02 від 13.09.2011 р.).
  Положення дисертації стосовно розширення класифікації ризиків виробничої діяльності, аналізу та оцінки ризиків, етапів процесу управління ризиками впроваджено в навчальний процес ДонНУ при викладанні дисципліни «Управління комерційними ризиками» (довідка № 883/01-27/6.9.0 від 23.09.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійних наукових досліджень автора. Теоретичні положення одержано особисто автором на основі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних учених та статистичного матеріалу. Особистий внесок автора в наукові праці, опубліковані у співавторстві, конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались і були схвалені на: науково-практичній конференції, присвяченій 40-річчю факультету міжнародної економіки Одеського державного економічного університету (2008 р., м. Одеса); ІХ міжнародній конференції студентів та молодих учених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (2008 р., м. Донецьк); І Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Економіка і фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» (2009 р., м. Макіївка); ІІ Міжнародній науковій конференції «Теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в умовах глобальної економічної системи» (2009 р., м. Маріуполь); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Економіка і фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» (2010 р., м. Макіївка); ΙX Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми планування в ринкових умовах» (2010 р., м. Алушта).
  Публікації. Основні наукові положення, висновки та рекомендації автора опубліковано у 14 наукових працях, у тому числі: 6 статей у наукових фахових виданнях, 7 тез у збірниках матеріалів конференцій, 1 стаття в іншому науковому виданні. Загальний обсяг публікацій становить 5,07 д.а., з них особисто здобувачу належить 4,72 д.а.
  Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 179 найменувань на 20 сторінках і 6 додатків на 14 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 229 сторінок, у тому числі 48 таблиць на 24 сторінках та 22 рисунки на 8 сторінках
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  У результаті дослідження вирішено наукове завдання щодо формування механізму маркетингового управління екологічними ризиками та розроблено науково-практичні рекомендації щодо його використання. Основні результати та висновки полягають у такому:
  1. Головною метою процесу управління екологічними ризиками має бути мінімізація впливу екологічних чинників і їх можливих наслідків. Маркетингове управління екологічними ризиками являє собою діяльність, спрямовану на максимальне задоволення індивідуальних та суспільних еколого-орієнтованих потреб шляхом втілення на практиці певних дій у визначеній послідовності, націлених на попередження настання екологічного ризику та зменшення негативного впливу в разі несприятливої події. Механізм маркетингового управління екологічними ризиками необхідно використовувати на різних стадіях маркетингового процесу, що впливає на навколишнє середовище. Цей вплив залежить від складу первинних ресурсів, специфіки виробничого процесу і застосовуваних природоохоронних технологій, які формують викиди в навколишнє середовище.
  2. Виходячи з основного інструментарію маркетингової діяльності, екологічні ризики розподілено на: ризик невідповідності якості товару екологічним нормативним вимогам та стандартам; ризик завищення ціни порівняно з конкурентами в результаті підвищення собівартості продукції через використання застарілих технологій виробництва та сплати додаткових штрафів за перевищення нормативів скидів, викидів та захоронення відходів виробництва; ризик розповсюдження шкідливих речовин, наявних у продукції на складах та у відходах металургійного виробництва на прилеглих до місця продажу та збереження територіях; ризик втрати довіри споживачів та громадськості внаслідок розповсюдження неправдивої та недостатньої інформації з приводу впливу виробництва на навколишнє середовище.
  3. Розвиток металургійної галузі України залежить від тенденцій світового ринку металопродукції. Використання застарілих технологій виробництва (знос основних фондів складає 50,7%) не дозволяє виробникам підвищувати конкурентоспроможність на світовому ринку, а також має негативний вплив на стан навколишнього середовища, що викликає появу додаткових екологічних ризиків.
  4. У Донецькій області найгірша екологічна ситуація в Україні. Це обумовлено багаторічною інтенсивною експлуатацією ресурсів регіону, високою концентрацією підприємств металургійної промисловості в поєднанні з недосконалими технологіями та експлуатацією застарілого устаткування. Наслідком багаторічного ігнорування питань модернізації та підвищення енергоефективності виробництва є постійний негативний вплив на навколишнє середовище. Донецька область посідає перше місце серед областей України за обсягами викидів шкідливих речовин в атмосферу (33,3%).
  5. До головних факторів виникнення екологічних ризиків металургійних підприємств належать: знос основних виробничих фондів і застарілість технологій; перевищення показників реальних викидів в атмосферне повітря, скидів у водні джерела та утворення відходів виробництва понад нормативні показники; відсутність фінансової підтримки у процесі модернізації виробництва та використанні новітніх технологій з боку державних, обласних та міських фондів. ВАТ «ММК ім. Ілліча» та ЗАТ «Донецьксталь - МЗ» − це типові представники металургійної галузі, які входять до складу корпорацій та розташовані в межах великих міст. Усі основні цехи підприємств є джерелами забруднення атмосферного повітря сполуками, що належать до різних груп тяжкості.
  6. Маркетингове управління екологічними ризиками має такі складові поняття «управління»: планування, організацію, мотивацію та контроль, кожен із цих процесів складається з певної кількості заходів, що мають відповідати маркетинговій концепції діяльності підприємства. Таке управління має здійснюватися на всіх етапах виробничої та комерційної діяльності. Головним результатом використання механізму маркетингового управління екологічними ризиками має бути досягнення максимального задоволення потреб суспільства та індивідуумів у прагненні захистити себе від негативного екологічного впливу, при цьому мають бути враховані виробничі можливості та спрямованість на отримання максимально можливого прибутку.
  7. Доведено, що для українських металургійних підприємств найбільш ефективним методом у процесі маркетингового управління екологічними ризиками є попередження. Цей метод дозволяє запобігти настанню ризикової події. Його використання являє собою встановлення нового очисного обладнання та введення технологій, що дозволяють здійснювати виробничий процес із меншими витратами сировини і матеріалів та зі зменшенням негативного впливу на довкілля.
  8. Для розрахунку доцільності інвестування в очисні споруди та модернізацію виробництва використано імітаційну модель. За результатами моделювання варіантів розподілу фінансових ресурсів на інвестиції в удосконалення виробництва продукції та установлення очисних споруд доведено, що в умовах відносної стабільності попиту на готову продукцію підприємства більшу ефективність приносить інвестування в очисні споруди, оскільки це дозволяє скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу. Як наслідок, зменшуються витрати, пов’язані з настанням події екологічного ризику, і штрафи за перевищення лімітів щодо забруднення навколишнього природного середовища.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Адамчук, Н. Управление риском на предприятии и страхование /
  Н. Адамчук, Д. Алешин // Управление риском. – 2001. – №1. – С. 32-39.
  2. Акимов, И.М. Промышленный маркетинг / И.М. Акимов. – 2-е изд. – К.: «Знание», КОО, 2001. – 294с.
  3. Алачева, Т.А. Маркетинговая информация в управленческой деятельности предприятия / Т.А. Алачева. – Донецк: Донбасс, 1998. – 32с.
  4. Альгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – М.: Мысль, 1989. – 187с.
  5. Андрєєва, Т. Є. Ризик у ринковій економiцi: навч. посiб. / Т. Є. Андрєєва, Т. Е. Петровська. – Х.: Бурун Книга, 2005. – 128 с.
  6. Анташов, В. Экономический советник менеджера: Пособие по управлению предприятием/ В. Анташов, Г. Уварова. – Минск: Финансы, учет, аудит, 1996. – 320 с.
  7. Архипова, Н.Л. Управление в чрезвычайных ситуациях / Н. И. Архипова, В. В. Кульба. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РГГУ, 1998. - 320 с.
  8. Балдин, К.В. Управление рисками: учеб. пособие для вузов по специальностям экономики и управления (060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 511 с.
  9. Башкин, В.Н. Управление экологическим риском / В. Н. Башкин. – М.: Науч. мир, 2005. – 367 с.
  10. Белов, П. Автоматизированная оценка техногенного риска и оптимизация мер по его снижению / П. Белов, А. Гражданкин // Управление риском. – М.: «АНКИЛ». – 1999. – №4. – С. 22-26.
  11. Белявцев М.И. Использование маркетинговых стратегий управления сбытом на промышленных предприятиях / М.И. Белявцев, А.А. Какодей // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницьк: ХНУ, 2010. – Т.1. – С. 163-165.
  12. Берлимер, Б. Оценка рисков для иностранного инвестирования в российскую экономику / Б. Берлимер // Иностранная печать об экономическом научно-техническом и военном потенциале государств-участников СНГ и технических средствах его выявления. – 1998. – № 10. – С. 19-23.
  13. Биць, Н.С. Проблеми атмосферного повітря Донецької області / Н.С. Биць //Международный форум ECO.INN: инновационная модель экологической системы промышленного региона (Донецк, 3-4 июня 2010г.). – Донецк: Б.И., 2010. – С. 117-119.
  14. Биченок, М. М. Ризики життєдiяльностi у природно-техногенному середовищi / М. М. Биченок, С. П. Iванюта, Є. О.Яковлєв; Iн-т пробл. нац. безпеки Ради нац. безпеки i оборони України. – К., 2008. – 160 с.
  15. Бланк И.А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – 2-е изд., расшир. и доп. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002. – 751 с.
  16. Бланк, И. А. Управление финансовыми рисками / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2005. – 600 с.
  17. Братусь, С. Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк теории) / С.Н. Братусь . – М.: Городец-издат, 1976. – 208с.
  18. Білопольський, М.Г. Маркетингова діяльність металургійних підприємств: моногр. / М. Г. Білопольський, Т. В. Мордвінцева, О. В. Кленін, Р. О. Толпежніков; НАН України, Ін-т економіки пром-сті: Донецьк. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2010. – 220 с.
  19. Буравлев, Ю. М. Промышленная экология и технология основных производств / Ю. М. Буравлев; Донец. нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, 2006. – 503 с.
  20. Буравлев, Ю.М. Промислова екологія і технології основних виробництв / Ю.М. Буравлева, О.Б. Ступин., О.Г. Мирославский. – Донецьк: ДонНУ, 2008. –
  568 с.
  21. Буркинський, Б.В. Еколого-економічні орієнтири стратегії сталого розвитку України / Б.В. Буркинський, В.М. Степанов, С.К. Харічков // Проблеми сталого розвитку України – К.: БМТ, 1998. – С. 81-92.
  22. Буркинський, Б.В. Методологічні аспекти розробки і оцінки стратегій розвитку промислового комплексу регіону / Б.В. Буркинський, М.А. Коваленко; ІПРЕЕД НАН України. – Херсон: Олді-плюс, 2008. – 405с.
  23. Ваганов, П.А. Экологические риски: учеб. пособие / П.А. Ваганов, М.-С. Им. – СПб.: Санкт-Петербург. ун-та, 2001. – 152 с.
  24. Вачевський, М. В. Промисловий маркетинг: Основи теорiї i практики: навч. посiб. для студ. вузiв / М.В. Вачевський, В.Г. Скотний, О.М. Вачевський. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 254 с.
  25. Веклич, О.О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні / О.О. Веклич. – К.: УІНСіР, 2003. – 89с.
  26. Вiтлiнський, В. В. Ризикологiя в зовнiшньоекономiчнiй діяльності: навч. посiб. / В. В. Вiтлiнський, Л. Л. Маханець; Київський нац. екон. ун-т iм. Вадима Гетьмана. – К.: КНЕУ, 2008. – 424 с.
  27. Вiтлiнський, В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вiтлiнський, С.І. Наконечний. – К.: Борисфен-М, 1996. – 336 с.
  28. Вітлінський В.В. Ризкологія в економіці та підприємництві: моногр. / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
  29. Вітлінський, В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.
  30. Викиди шкідливих речовин та парникових газів у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення у 2010 року [Електронний ресурс] [21.03.2011 р №64] / Державний комітет статистики України/ – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
  31. Винокуров, В.А. Организация стратегического управления на предприятии / В.А. Винокуров. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2003. – 128 с.
  32. Виробництво найважливіших видів промислової продукції по місяцях 2008, 2009 і 2010 років [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступа: www.ukrstat.gov.ua.
  33. Внукова, Н.М. Управління ризиком лізингових операцій: наук.-метод. рекомендації / Н.В. Внукова. – Х.: Бізнес Інформ, 1997. – 47с.
  34. Внутренний рынок металлопроката обвалился на 37%. [объемы производства металлопродукции в 2010 году] [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ukrrudprom.ua/news/Vnutrenniy_rinok_metalloprokata_obvalilsya_na_37.htm
  35. Время финансового, экономического, экологического, социального кризисов: ставки, противоречия, возможности // Социальные и гуманитарные науки: отечественная и зарубежная литература. Сер. 2: Экономика. РЖ. – М., 2010. - №2. – С. 134-141.
  36. Вяткина, В.Н Управление риском в рыночной экономике / В.Н. Вяткина, В.А. Гамза, Дж.Дж. Хэмптон. – М.: Экономика, 2002. – 200с.
  37. Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: полный курс МВА: принципы управления решений и российская практика / Т. А. Гайдаенко. – М.: Эксмо: МИРБИС, 2006. – 496 с.
  38. Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовый, С.Н. Петров, С.И. Полтавцев и др. – М.: Аланс. 1994. – 200с.
  39. Гранатуров, В.М. Регіональні аспекти розвитку українського внутрішнього ринку металопродукції / В.М. Гранатуров, В.М. Осипов, В.Д. Шамілов // Економіка промисловості. –2009. – №4 – С. 54-61.
  40. Грачева, М. В. Риск-анализ инвестиционного проекта / М.В. Грачева. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 352 с.
  41. Гринів, Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: многр. /Л.С. Гринів; - ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 240 с.
  42. Давыдова, Рашида Бизнес и стандарты екосистем / Рашида Давыдова // РИСК. – М. – 2002. – №2. – С. 18-23.
  43. Данько, Т. П. Управление маркетингом: Методол. аспект / Т.П. Данько. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 280 с.
  44. Деньга, В. Перспективы и направления развития методологии количественного анализа риска / В. Деньга // Управление риском. – 1999. – № 3. – С. 46-50.
  45. Динаміка основних показників утворення та поводження з відходами I-III класів небезпеки по Україні [Электронный ресурс] / Держкомстат України. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
  46. Десятка крупнейших стран-производителей стали [Електронне видання] / Експерт online. – Режим доступа: http://expert.ru/data/public/323935/323957/ural_474_030-4.jpg.
  47. Диксон, П. Управление маркетингом: учеб. пособие для студентов, обуч. по экон. направлениям и спец; пер. с англ. / под общ. ред. Ю. В. Шленова. – М.: БИНОМ, 1998. – 558 с.
  48. Директиви Ради ЄС 96/61/ЄС від 24.09.1996г. «Про комплексне запобігання і контроль забруднень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=994_497.
  49. Домащенко, Д.В. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Д. В. Домащенко, Ю. Ю. Финогенова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 237с.
  50. Донець, Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навчальний посіб. / Л.І. Донець. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 312с.
  51. Дорогунцов, С.И. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения / С. И. Дорогунцов, О. М. Ральчук; НАН; Совет по изучению производит. сил Украины. – К. : Наук. думка, 2002. – 200 с.
  52. Дослідження можливостей зменшення викидів парникових газів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України з метою виконання вимог Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату: звіт про НДР / УкрДНТЦ «Енергосталь»; керівник Нотич А.Г. – Харків, 2004. – 44 с.
  53. Драчук, Ю.З. Эффективность инноваций и безопасность производства: моногр. / Ю.З. Драчук. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – 272 с.
  54. Друккер, П.Управление, нацеленное на результаты / П. Друкер; пер. с англ. – М.: Технол. шк. бизнеса, 1994. – 200 с.
  55. ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. – К.: Держстандарт України, 1994. – 31 с.
  56. Егоров, П.В. Управление инвестиционными рисками в производственно-хозяйственных системах / П. В. Егоров, А. А. Лактионова. – Донецк: Юго-Восток, 2005. – 209 с.
  57. Еремина, Л. А. Управление закупочной деятельностью в условиях маркетинговой ориентации торговых предприятий / Л.А. Еремина. – Донецк: Донбасс, 1998. – 38 с.
  58. За сентябрь 2010 года выпуск стального проката на Украине вырос на 10,8% [Электронный ресурс] / Аналитическая группа «MetalTorg.Ru». – Режим доступа: http://www.metaltorg.ru/news/market_show.php?cdate=2010-10-04.
  59. Завертаный, А.Ф. Водные ресурсы Донецкой области / А.Ф. Завертаный // Международный форум ECO.INN: инновационная модель экологической системы промышленного региона. (Донецк, 3-4 июня 2010г.). – Донецк: Б.И., 2010. – C. 119-123.
  60. Загорная Т.О. Управление интеграционными рисками металлургических предприятий / Т.О. Загорная, О.А. Холод // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету: Вип. 23: у 3 ч. / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Ч. ІІІ. – С. 28-35.
  61. Загорная Т.О. Формирование социально-ориентированной системы маркетинга: стратегический аспект / Т.О.Загорная // Механізм регулювання економіки . – Суми: СумДУ. – 2008. – № 4, т. 2. – С. 91-100.
  62. Заславский, Б.Г. Управление экологическими системами / Б. Г. Заславский, Р. А. Полуэктов. – М.: Наука, 1988. – 294с.
  63. Зензерова, Л.В. Организация процесса управления экологическими рисками / Л.В. Зензерова //Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – Вип. 46. – С. 56-62.
  64. Зозулев, А.В. Промышленный маркетинг: рыночная стратегия: учеб. пособие / А.В. Зозулев. – К.: Центр учеб. лит., 2010. – 576 с.
  65. Иванова, Р.Х. Маркетинговый менеджмент: Конспект лекций / Р.Х. Иванова. – Харьков: ИНЖЭК, 2007. – 120 с.
  66. Частка металургії в загальних обсягах національного експорту України [Электронный ресурс] / Информационное агентство «Металл-Курьер». – Режим доступу: http://www.metalcourier-online.com/.
  67. В черной металлургии Украины [Электронный ресурс] / Аналитическая группа «MetalTorg.Ru» // Информационный бюллетень МЭР РФ. – 2009. – 16 декабря. – Режим доступа: http://metaltorg.ru/analytics/publication/?id=3462.
  68. На рынке стали Украины [Электронный ресурс] / Аналитическая группа «MetalTorg.Ru» // Информационный бюллетень МЭР РФ. – 2010. – 27 января. – Режим доступа: https://www.metaltorg.ru/analytics/publication/index.php?id=3482.
  69. На рынке стали Украины [Электронный ресурс] / Аналитическая группа «MetalTorg.Ru» // Информационный бюллетень МЭР РФ. – 2010. – 13 августа. – Режим доступа: .
  70. Десять основных рисков для международного бизнеса [Исследование «Эрнст энд Янг» в области бизнес-рисков 2009]. – Oxford: Analytica, Ernst & Young 2009. – 30 с.
  71. Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учеб. пособие / С. Н. Кабушкин. – М.: Новое знание, 2004. – 336 с.
  72. Какодей, А.А. Вертикально интегрированные компании – путь к повышению эффективности деятельности металлургических предприятий / А.А. Какодей // Вісник Криворізького технічного університету: збірник наук. пр. – Кривий Ріг: КТУ, 2008. – Вип 20. – С. 288-292.
  73. Какодей, А.А. Влияние мирового кризиса на состояние металлургического комплекса Украины / А.А. Какодей // Економіка і фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Макіївка, 22-24 квіт. 2009р.) – Макіївка.: МЕГІ, 2009. – Т.3. – С. 95-98.
  74. Какодей, А.А. ВТО: перспективы развития металлургического комплекса Украины / А.А. Какодей // Вісник соціально-економічних досліджень : міжнародна наук. конф. (м. Одеса, 25-26 вересня 2008р.). – Одеса: ОДЕУ, 2008. – Вип. 33. – С. 52-57.
  75. Какодей, А.А. Государственная поддержка предприятий ГМК / А.А. Какодей // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т.3. – С.142-147.
  76. Какодей, А.А. Металлургический комплекс Украины в условиях финансового кризиса / А.А. Какодей // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідницької роботи за період 2007-2008 рр. (м. Донецьк, 6 квіт. - 14 трав. 2009 року). Суспільно-гуманітарні науки. – Донецьк: Цифрова типографія, 2009. –Т.2. – С. 231-232.
  77. Какодей, А.А. Технологическая компонента повышения конкурентоспособности промышленного предприятия / А.А. Какодей // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: VIII міжнар. конф. (м. Донецьк, 11-13 груд. 2007р). – Донецьк: ДонНУ, 2007. – Ч.4. – С. 106-108.
  78. Какодей, А.А. Ценовая борьба за потребителя в условиях мирового перепроизводства / А.А. Какодей // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: ІХ міжнар. конф. (м. Донецьк, 9-11 груд. 2008р.). – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Ч.3. – С. 66-68.
  79. Какодей, А.А. Экологизация производственных процессов / А.А. Какодей // Економіка і фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Макіївка, 21-23 квітня 2010р.). – Макіївка: МЕГІ, 2010. – Т.3. – С. 72-74.
  80. Какодей, А.А. Экологическое развитие промышленности Украины / А.А. Какодей // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 6–7 травня 2010р.). – Суми: СумДУ, 2010. – С. 113-116.
  81. Какодєй, А.О. Металургійний комплекс України в умовах світової кризи / А.О. Какодєй // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць – Маріуполь: Вега-Принт, 2009. – С.272-276.
  82. Какодєй, А.О. Показники експортної діяльності металургійного комплексу України / А.О. Какодєй // Міжнародна стратегія розвитку регіону: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 18-20 травня 2011р.). – Суми: СДУ, 2011. – С. 84-87.
  83. Какодєй, А.О. Поняття «ризику» в маркетинговій діяльності / А.О. Какодєй // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових співробітників і аспірантів Донецького національного університету за підсумками науково-дослідницької роботи за період 2009-2010 рр. – Донецьк: Цифрова типографія, 2011. – Т.2. – С. 332-333.
  84. Какодєй, А.О. Визначення поняття «ризик» та його класифікація / А.О. Какодєй // Зовнішня торгівля. – 2009. – №5-6. – С. 13-19.
  85. Какодєй, А.О. Вплив металургійного виробництва на стан навколишнього середовища Донецької області / А.О. Какодєй // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. пр. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Т. 2. – С. 207-212.
  86. Кандинская, О.А. Управление финансовыми рисками : Поиск оптимальной стратегии / О.А. Кандинская. – М.: Консалтбанкир, 2000. – 272 с.
  87. Каневский, А.Л. Реализация механизмов Киотского протокола – один из инструментов в решении проблем защиты окружающей среды / А.Л. Каневский, А.Л. Скоромный // Збірник наукових статей III-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: у 2-х т. / УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2007. – Т.2. – С. 229–232.
  88. Капон, Н. Управление маркетингом / Н. Капон, В. Б. Колчанов, Д.Макхалберт; [пер. с англ. В. Б. Колчанова]. – М.: Питер, 2010. – 832 с.
  89. Кендюхов, А.В. Основные маркетинговые подходы в области экологии / А.В. Кендюхов // Збірник тез наукових доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркетинг у третьому тисячолітті» (м. Донецьк, 15-16 травня 2009 року.). – Донецьк: ДонНУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2009. – С. 314-316.
  90. Кендюхов, О.В. Маркетингова стратегія підприємництва: бренд-підхід до визначення ефективності: моногр. / О.В. Кендюхов, С.М. Димитрова; НАН України. Ін-т економіки промисловості; ДонУЕП; ДонНТУ. – Донецьк: ДонУЕП, 2009. – 215 с.
  91. Кинев, Ю.Ю. Оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятий на этапе принятия управленческого решения / Ю.Ю. Кинев // Маркетинг в России и за рубежом. – 2002. – №5. – С.73 – 83.
  92. Кислый, В.Н. Экологизация управления предприятием / В. Н. Кислый, В.Е. Лапин, Н. А. Трофименко. – Сумы: Универ. кн., 2002. – 232 с.
  93. Козир, О.О. Поводження з відходами в Донецькій області / О.О. Козир //Международный форум ECO.INN: инновационная модель экологической системы промышленного региона. (Донецк, 3-4 июня 2010г.). – Донецк: Б.И., 2010.
  94. Коптева, Н. Задолженность по НДС перед металлургами — 2,9 млрд. [Электронный ресурс] / Н. Коптева. – Режим доступа: http://www.ukrrudprom.com/news/Zadolgennost_po_NDS_pered_metallurgami__29_mlrd_griven.htm.
  95. Корнiйчук, М. Т. Ризик i надiйнiсть: Екон.-стохаст. методи й алгоритми побудови та оптимiзацiї систем / М. Корнiйчук, I. Совтус; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2000. – 212 с.
  96. Коротков, А. Категории управления в маркетинге / А. Коротков // Маркетинг. – 2005. – №1. – C.23-29.
  97. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент: Экспресс-курс / Филип Котлер; [Пер. с англ. Т. Виноградова и др.]. - М. и др.: Питер; СПб.: Питер Принт, 2004. - 495 с.
  98. Лапуста, М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шартукова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 224 с.
  99. Лук’янова, В.В. Економічний ризик: Навч. Посіб. / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.
  100. Любич, А.А. Формирование институциональной модели экономики устойчивого развития стран СНГ: экология и защита окружающей среды / А.А. Любич //Международный форум ECO.INN: инновационная модель экологической системы промышленного региона. (Донецк, 3-4 июня 2010г.). – Донецк: Б.И., 2010.
  101. Макогон, Ю.В. Управление международной конкурентоспособностью предприятий (организаций): учеб. пособие для студентов вузов / Ю. В. Макогон, Ю. А. Гохберг, О. Б. Чернега; Донец. нац. ун-т. - Донецк : ДонНУ, 2003. - 278 с.
  102. Маркетинг: підручник / А.О. Старостіна, Н.П. Гончарова, Є.В. Крикавський та ін.; за ред.. А.О. Старостіної. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.
  103. Маркетинг: бакалаврський курс [Текст]: Навчальний посібник / За загальною редакцією д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 976 с.
  104. Маркетинговое стратегическое планирование – центральная функция управления маркетингом // Вісник Донецького національного університету, Сер. В: Економіка і право. – 2002. – №2. – С. 80-82.
  105. Маркетинговый менеджмент: учеб. пособие / под общ. ред. М.И.Белявцева, В.Н. Воробьева. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 545 с.
  106. Мартякова, Е.В. Экономический механизм реформирования социальных процессов: страхование, маркетинг, риск-менеджмент: моногр. / Е.В. Мартякова / НАН Украины, Ин-т экономики пром.-ти. – Донецк, 2003. – 590 с.
  107. Матвійчук, А.В. Економічні ризики в інвестиційній діяльності: монографія / А.В. Матвійчук. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2005. – 205 с.
  108. Машина, Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: навч. посіб. / Н.І. Машина. – К.: Центр навч. літ, 2003. – 188 с.
  109. Металлурги сократили потребление газа на 34% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ukrrudprom.ua/news/Metallurgi_sokratili_potreblenie_gaza_na_34.htm.
  110. Металлургия Украины в первом полугодии 2010 года оказалась нерентабельной [Электронный ресурс] / Аналитическая группа «MetalTorg.Ru». – Режим доступа: http://www.metaltorg.ru/?module=news&cat=market&showdate=2010-8-9.
  111. Металлургия Украины: кризис или временный спад? [Электронный ресурс] / Аналитическая группа «MetalTorg.Ru». – Режим доступа: http://www.metalltorg.ru/analytics/black/?id=411.
  112. Минаев, А.А. Этапы развития энергосберегающих технологий в черной металлургии / А.А. Минаев, Ю.В. Коновалов // Збірник наукових праць Донецького державного технічного університету. Металургія. – Донецьк: ДонДТУ, 1999. Вип. 14. – С. 3-8.
  113. Мировое производство чугуна в октябре 2010 года выросло на 1,6%, WSA: мировое производство стали за январь–сентябрь 2010 года выросло на 19% [Электронный ресурс] / Аналитическая группа «MetalTorg.Ru». – Режим доступа: http://www.metaltorg.ru/news/market_sho.
  114. Моделирование социо-эколого-экономической системы региона: монография /под. ред. Е.В. Рюминой. – М.: Наука, 2003. – 175 с.
  115. Моисеева, Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии: учеб. пособие по спец. "Менеджмент организации", "Маркетинг" / Н. К. Моисеева, М. В. Конышева; под ред. Н. К. Моисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 416 с.
  116. Моткин, Г.А. Начальные оценочные параметры экологического риска / Г.А. Моткин, А.С. Тулупов // Труды VI всерос. конф. «Теория и практика экологического страхования: обращение с отходами». – М. – Уфа: ИПР РАН, 2005 – С.70-79.
  117. Наказ Міністерства охорони навколишнього природнього середовища України «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» від 09.03.2006р № 108 // Офіційний вісник України. – 2006. – №13. – Ст. 916
  118. Наметов Т. На линии безубыточности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukrrudprom.com/analytics/2547878787878.html.
  119. Недодаева, Н.Л. Эколого-экономическая политика природопользования в условиях специфики горного производства: монография /Н.Л. Недодаева; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2006. – 356 с.
  120. Николайчук, В. Е. Международный маркетинг деловых услуг / В. Е. Николайчук, В. Г. Кузнецов. – Донецк :Юнипресс, 2007. – 542 с.
  121. Обэр-Крие, Джейн. Управление предприятием: Классика менеджмента / Дж. Обэр-Крие; пер. с фр. Ф. Р. Окунев, А. П. Сизов. – М.: Сирин, 1998. – 257 с.
  122. Ойгензихт, В.А. Категория «риска» в советском гражданском праве / В.А. Ойгензихт. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 128 с.
  123. Омельченко, В. Я. Управление материальными потоками в микроэкономике переходного периода: монография / В. Я. Омельченко, А. П. Омельченко, В. Г. Кузнецов; под общ. науч. ред. В.Я. Омельченко; Донец. нац. ун-т; Донец. ун-т экономики и права. – Севастополь: Вебер; Донецк ДонНУ, 2003. – 263 с.
  124. Организация объединенных наций [Электронный ресурс]: Глобальный Договор. 10 Принципов Глобального Договора. – Электрон. текстовые данные – Режим доступа: http://www.unglobalcompact.org/docs/languages/russian/GC_Brochure_Russian.pdf.
  125. Оснач, О.Ф. Промисловий маркетинг: пiдручник для студ. вищих навч. закладiв / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко; ДВНЗ «Київський нац. ун-т iм. Т. Шевченка»; ОДЕУ - Київ: Центр учбової л-ри, 2009. – 363 с.
  126. Металлургия и экология в неразрывном единстве [Электронный ресурс] / Официальный сайт ЗАО «Донецксталь – металлургический завод». – Режим доступа: http://www.dmz.com.ua/news/publications/?id=250.
  127. Политика Группы Метинвест в области охраны труда, здоровья и окружающей среды [Электронный ресурс] / Офіційний сайт Метінвест. – Режим доступа: http://www.metinvestholding.com/ru/activity/steel_rolling/ecology.
  128. Петрук В. Теплый декабрь [Цены на рынке металлопродукции в 2009 году] [Электронный ресурс] / В. Петрук. – Режим доступа: http://www.ukrrudprom.com/analytics/Tyopliy_dekabr.html.
  129. Підсумки роботи промисловості України за січень–вересень 2010 року [Электронный ресурс] / Держкомстат України, 2010. – Режим доступа: www.ukrstat.gov.ua.
  130. Импорт стального проката в Украину вырос вдвое в 2010 году [Электронный ресурс] / Аналитическая группа «MetalTorg.Ru». – Режим доступа: http://www.metaltorg.ru/news/market_index.php?cdate=2010-07-19.
  131. Порфирьев, Б. Н. Организация управления в чрезвычайных ситуациях: Проблемы предотвращения и сокращения масштабов последствий технологических и природних катастроф / Б. Н. Порфирьев– М.: Знание, 1989. – 64 с.
  132. Прахалад, К.К. Будущее конкуренции. Создание уникальности вместе с потребителями / К.К. Прахалад, Б. Рамансави; пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2007. – 352 с.
  133. Промислова екологiя: навч. посiбник / С. О. Апостолюк, В. С. Джигирей, А. С. Апостолюк та iн. – К. : Знання, 2005. – 474 с.
  134. Пути снижения энергозатрат на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины / Д.В. Сталинский, В.А. Ботштейн, А.Л. Каневский, А.Г. Нотыч // Экология и промышленность. – 2006. – № 2. – С. 4–7.
  135. Рамкова Конвенція ООН про зміну клімату. Конференція ООН про навколишне середовище та розвиток // Форум по проблемам розвитку Землі. – Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 1992.
  136. Резник, Г. Занятная статистика [Электронный ресурс] / Г. Резник. – Режим доступа: .
  137. Редхед, К. Управление финансовыми рисками / Редхед Кейт, Хьюс Стюарт; пер. с англ. А. В. Дорошенко. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 288 с.
  138. Решетникова, И.Л. Категории управления в маркетинге / И.Л. Решетникова, А. Коротков // Маркетинг, 2005. – №1 C.23-29.
  139. Ріщук, Л.І. Управління ризиками господарської діяльності на нафтопереробних підприємствах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук.: 08.00.04. / Л.І. Ріщук. – Івано – Франківськ, 2010. – 23 с.
  140. Румянцев, Н.В. Моделирование гибких производственно-логистических систем / Н.В. Румянцев. – Донецк: ДонНУ, 2004. – 235 с.
  141. Самочкин, В.Н. Учет риска при принятии управленческих решений на этапе формирования бюджета / В.Н. Самочкиа, О.А. Тимофеева, А.А. Калюкин, Р.А. Захарова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2000. – №3. – С. 52-58.
  142. Сивый, В. Управление хозяйственным риском / В.Сивый, С. Балыка // Бизнес-Информ. – 1998. – №12. – С. 23-27.
  143. Сидорчук, В. Экологические риски: анализ, расчеты, аудит / В.Сидорчук, Н. Асамбаева // РИСК. – М. – 2002. – №2. – С. 29-38.
  144. Степанова, О.М. Організація маркетингового управління діяльністю підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. екон. наук: 08.06.02 /О.М. Степанова; Східноукр. нац. ун-т. – Луганськ, 2000. – 25с.
  145. Строков, В.А. Управление маркетингом на предприятии: учеб. пособие / В. А. Строков. – М. : Хорс, 2004. – 239 с.
  146. SWOT – аналіз – основа формування маркетингових стратегій: навч. посіб. / за ред.. Л.Б. Балабанової. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 301с.
  147. Терещенко, Л. К. Законодательство о техническом регулировании: его развитие / Л.К. Терещенко, А. В. Калмыкова, В. Ю. Лукьянова // Государство и право. – 2008. – № 2. – С. 5-12.
  148. Третьяков, С.В. Инвестиции в экологию – гарант экологической безопасности территории / С.В. Третьяков // Международный форум ECO.INN: инновационная модель экологической системы промышленного региона (Донецк, 3-4 июня 2010г.). – Донецк: Б.И., 2010. – С. 12-15.
  149. Управление в чрезвычайных ситуациях: проблемы теории и практики / Порфирьев Б.Н. // Проблемы безопасности: чрезвычайные ситуации. – М.: ВИНИТИ, 1991. – Т.1. – 192 с.
  150. Петренко, С.А., Симонов С.В. Управление информационными рисками: Экономически оправданная безопасность : Информ. технологии для инженеров / С. А. Петренко, С. В. Симонов. – М. : АйТи : ДМК-ПРесс, 2004. – 383 с.
  151. Управление крупным промышленным комплексом в транзитивной экономике / Ю. Г. Лысенко, Н. Г. Гузь, В. Н. Андриенко и др.; Под ред. Ю. Г. Лысенко, Н. Г. Гузя. – Донецк : Юго-Восток, 2004. – 668 с.
  152. Управление по результатам / Т. Санталайнен, Э. Воутилайнен, П. Поренне, Й. Х. Ниссинен; общ. ред. и предисл. Я. А. Лейманна. – М.: Прогресс: Универс, 1993. – 320 с.
  153. Данилова, Т.Г. Управление экологическим риском при обращении с промышленными отходами / Т.Г. Данилова, В.С. Волошин // Вісник Приазовського державного технічного університету. — 2003. — Вип. 13. — С. 288-291.
  154. Управління маркетинговим потенціалом металургійних підприємств: моногр. / М.Г. Білопольський, Н.М. Маркова, О.В. Кленін, Р.О. Толжепніков / НАН України, Ін.-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2010. – 228 с.
  155. Усатый, И. Металлургическая отрасль Украины в 2010 году [Электронный ресурс] / И. Усатый. – Режим доступа: http://ua.mkstainless.com/news/metallurgicheskaya-otrasl-ukrainy-v-2010-godu.html.
  156. Устенко, О.Л. Теория экономического риска: моногр. / О.Л. Устенко. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.
  157. Хардинг, Г. Маркетинг промышленных товаров / Г. Хардинг; пер. с англ – М.: Сирин, 2002. – 272 с.
  158. Хохлов, Н.В. Управление риском: учеб. пособие для студентов вузов / Н.В. Хохлов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 238 с.
  159. Чентуков, Ю.І. Стратегія інтеграції крупних промислових комплексів в умовах глобалізації: монографія / Ю.І. Чентуков. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 294 с.
  160. Черниченко, Г.А. Развитие промышленного производства: (эколого-экономический аспект) / Г.А. Черниченко. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2001. – 320с.
  161. Чернова, Г.В. Управление рисками: учеб. пособие / Г. В. Чернова, А. А. Кудрявцев. – М.: Проспект: ТК Велби, 2007. – 160 с.
  162. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2006. 544 с.
  163. Шарова, Т. Управление валютными рисками / Т. Шарова. – К.: Вiпол, 1994. – 199 с.
  164. Шегда, А. В. Ризики в пiдприємництвi: оцiнювання та управлiння: навч. посiб. / А. В. Шегда, М. В. Голованенко; за ред. А. В. Шегди. – К.: Знання, 2008. – 271 с.
  165. Щелкунов, В.И. Деловые стратегии и менеджмент Украины XXI в.: моногр. / В.И. Щелкунов. – К.: Наукова думка, 2002. – 415 с.
  166. Экологический учет для предприятий / Конференция ООН по торговле и развитию: пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 200 с.
  167. Экология и безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для вузов / Д.А. Кривошеин, Л.А. Муравей, Н.Н. Роева и др.; под ред. Л.А. Муравья. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 447 с.
  168. Экономико–экологический рейтинг в системе управления предприятием: моногр. / А.А. Садеков [и др.]; Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк: ДонНУЭТ, 2008. – 173 с.
  169. Экспорт черных металлов из Украины в США вырос в 161 раз за полугодие 2010 года [Электронный ресурс] / Аналитическая группа «MetalTorg.Ru». – Режим доступа: http://www.metalbulletin.ru/news/black/10054191/.
  170. Экспорт металлопродукции из Украины вырос на 5,8% в 2010 году [Электронный ресурс]. Режим доступа: .
  171. Энергоэффективность Донецкого региона: опыт и перспективы // Энергосбережение. – 2009. – №8 (118). – С. 4-8.
  172. Яйли, Е.А. Традиционный и коэволюционный взгляды на системные подходы к проблеме управления экологическими рисками / Е.А. Яйли, А.А. Музалевский // Управление риском. – 2006. – № 2. – С. 10-24.
  173. Якось, І.С. Необхідність упровадження комплексної системи управління ризиками на підприємствах реального сектору економіки / І.С. Якось // Економіка промисловості. – 2009. - №4. – С. 152-156.
  174. Crude Steel statistics Total 2010 [Электронный ресурс] / Офіційний сайт Всесвітної організації сталі. – Режим доступу: http://www.worldsteel.org/?action=stats&type=steel&period=latest&month=13&year=2010.
  175. Kolluru, R.V. Health Risk Assessment: Principles and Practices / R.V. Kolluru // Risk Assessment and Management Handbook. For Environmental, Health and Safety Professionals. – New York. – 1996. – P. 123-151.
  176. McGregor, Douglas The Human Side of Enterprise / D. McGregor. – McGraw-Hill Professional, 2006. – 423р.
  177. Molak, V. Introduction and Overview / V. Molak // Fundamentals of Risk Analysis Management. – Boca Raton, 1997. - P. 1-10.
  178. Rowe, W.D. An Anatomy of Risk / W.D. Rowe. – Malabar, Florida, 1984. – 416 p.
  179. Zadeh, Lotfi From computing with numbers to computing with words — from anipulation of measurements to manipulation of perceptions /L. Zaden // International Journal of Applied Math and Computer Science. – 2002. – № 3. – Р. 307–310.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины