LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
 • The number of pages:
 • 199
 • university:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


  На правах рукопису


  Шинкаренко Наталія Валентинівна


  УДК 338.45:659.15


  ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
  ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА


  Спеціальність 08.00.04–Економіка та управління підприємствами
  (за видами економічної діяльності)

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук
  Науковий керівник
  д.е.н., професор, зав. кафедрою
  маркетингу Державного ВНЗ «НГУ»
  Решетілова Т.Б.  Дніпропетровськ 2011
  ЗМІСТ
  Стор.
  ВСТУП……………………………………………………………………………. 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА …………………………………………
  12
  1.1. Економічні та маркетингові засади виставкової діяльності промислового підприємства ……………………………………………………...
  12
  1.2. Інформаційні ресурси виставкової діяльності машинобудівного підприємства ………………………………………………………………………
  27
  1.3. Інструменти маркетингових комунікацій в процесі виставкової діяльності машинобудівного підприємства……………………………………...
  40
  Висновки до розділу 1 ……………………………………………………………. 61
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОБРАННЯ ВИСТАВОК ДЛЯ УЧАСТІ МАШИНОБУДІВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ…………………...........
  64
  2.1. Формування цілей участі машинобудівного підприємства у виставках…………………………………………………………………………..
  64
  2.2. Моделювання процесу вибору підприємством виставок для участі…. 80
  2.3. Обґрунтування процесу обрання виставок машинобудівним підприємством в умовах обмежених ресурсів…………………………………..
  87
  Висновки до розділу 2 ……………………………………………………………. 104
  РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ …………………………………………………

  109
  3.1. Модель формування комплексу маркетингових комунікацій машинобудівного підприємства по окремих стадіях виставкового процесу…
  109
  3.2.Формування інформаційного комплексу підприємства у межах виставкового процесу ……………………………………………………………
  128
  3.3.Розроблення тактичних дій щодо удосконалення виставкової діяльності машинобудівного підприємства ……………………………………
  153
  Висновки до розділу 3 …………………………………………………………… 170
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………………. 175
  Список використаних джерел …………………………………………………… 178
  Додатки……………………………………………………………………………. 190


  ВСТУП

  Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку промислового сектору економіки країни для виробників машинобудівної продукції склалась ситуація, що може бути охарактеризована як гіперконкуренція. Вона змушує вітчизняних виробників постійно активізувати потенційних споживачів, підштовхуючи їх до придбання товарів, що зробило актуальним потребу подальшого розвитку методологічних підходів до вдосконалення просування продукції за допомогою виставок, як комплексного інформаційно-комунікаційного інструменту.
  Здійснення досліджень у вирішенні цього завдання істотно корегують суттєві ознаки сучасних ринків машин та обладнання, якими, перш за все, є розвинені комунікації, мобільність споживачів і виробників, що має своїм підґрунтям інформатизацію суспільства, поширення застосування інноваційних технологій для досягнення конкурентних переваг, об’єднання економічних, психологічних та соціальних методів впливу на споживачів.
  Промислові виставки, як комплекс спеціалізованих заходів, володіють потенціалом, що може бути використаний її учасниками для формування обізнаності, мотивування споживання та активізації процесу прийняття рішення щодо придбання продукції (заключення контракту).
  З огляду на характер змін, що зазнає сучасний механізм просування промислової продукції, та з урахуванням незадовільного стану і тенденцій зниження конкурентоспроможності продукції вітчизняного машинобудування проблема розвитку забезпечення ефективного просування продукції за допомогою такого комплексного маркетингового комунікаційного засобу, як виставковий процес промислового підприємства, є актуальною в науково-дослідницькому і практичному аспектах.
  Дослідженню проблем виставкової діяльності та обґрунтуванню фундаментальних засад економічного обміну за допомогою ринкового посередника «виставка» присвячено наукові праці таких всесвітньо відомих вчених, як Н. Барден, В. Ватерсхут, М. Дженсен, П. Друкер, Ф. Котлер, Р. Коуз, Дж.Мак-Карті, У. Меклінг, Ф. Найт, Д. Норт.
  На формування наукових поглядів щодо розвитку методологічного забезпечення управління виставковою діяльністю промислового підприємства вплинули роботи таких видатних представників зарубіжних і вітчизняних шкіл маркетинг-менеджменту, економічної оцінки управління виставковою діяльністю, управління інноваційною діяльністю як О. Азарян, Н. Александрової, Е. Бернса, Р. Буша, А. Войчака, Є. Голубкова, С. Ілляшенка, В. Кардаша, Н. Кочкіної, Я. Критсотакиса, Н. Куденко, Н. Малхотри, С. Міллера, С. Морроу, М. Окландера, А. Павленка, В. Петеліна, Т. Примак, Е.Сорокіної, А. Старостіної, К.-Н. Стротманна, Г. Черчілля, Н. Чухрай.
  На наукові підходи до економіко-математичного моделювання процесу прийняття рішень підприємством про участь у виставках вплинули праці всесвітньо відомих вчених С. Біра, В. Вітлинського, В. Гейця, Ж.-Ж. Ламбена, К. Ланкастера, Т. Тарларзіка, Ф. Фішбейна.
  Віддаючи належне науковому доробку та практичній значущості праць видатних представників зарубіжної та вітчизняної шкіл маркетингу, слід зазначити, що певне коло завдань методологічного забезпечення управління виставковим процесом промислового підприємства залишається недостатньо розробленим. Зазвичай об’єктом дослідження виступає виставка, як організаційна структура-координатор економічного обміну між суб’єктами ринку, що знецінює механізм формування виставкового процесу підприємствами-експонентами, які, використовуючи можливості ринкового посередника «виставка», саме і формують цей процес різноманітними способами для різних цілей з метою досягнення запланованої корисності.
  Потребують поглибленого теоретичного обґрунтування закономірності формування сукупного результату підприємства від виставкової діяльності із розширенням об’єкту дослідження, включенням в аналіз чинника одночасності участі промислового підприємства у певній кількості виставок для досягнення загальної корисності у відповідності до поставленої сукупності цілей.
  Особливо актуальним є завдання розвитку методологічного забезпечення інноваційного розвитку машинобудівного підприємства шляхом використання виставки, за умов його діяльності на висококонкурентних ринках.
  Зростаюча гострота проблеми ефективного просування продукції вітчизняних машинобудівних підприємств на висококонкурентні ринки та відсутність достатнього методологічного і методичного підґрунтя для впровадження системи управління їхньою виставковою діяльністю обумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її логіко-структурну побудову, мету, об’єкт, предмет і завдання дослідження.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження входить до державних, галузевих та регіональних наукових програм і тем Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет». Дисертант брала участь, як співавтор, у виконанні наступних держбюджетних і госпдоговірних тем кафедри маркетингу: «Розробка методології оцінки і контролю конкурентоспроможного потенціалу гірничовидобувних підприємств» (№ДР 0104U000775, 2004-2006 рр.), де дисертантом досліджено можливості використання ситуаційного аналізу у якості інструменту управління комерційним ризиком, проаналізовано інформаційну корисність маркетингових комунікацій для зниження ризику; «Дослідження процесу розповсюдження інновацій» (№ДР 0107U001544, 2007-2009 рр.), де автором визначено проблеми просування інноваційних продуктів вітчизняних товаровиробників на ринок, а також обґрунтовано інноваційний потенціал виставок; «Проведення маркетингового досліджень для механообробного виробництва ДП “ВО ПМЗ імені О.М. Макарова” на стадії розробки бізнес-планів» (№ госп.договору 070603 від 01.07.2008 р.), де автором розроблено методику дослідження ринку, яка базується на встановленні оптимальної інформаційної корисності сукупності ринкових чинників, що впливають на підприємство.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методологічного і методичного забезпечення та практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління виставковою діяльністю промислового підприємства. Для досягнення зазначеної мети поставлені та вирішені такі завдання:
  - узагальнити методологічні підходи до обґрунтування сутності виставки як координатора економічного обміну із визначенням чинників його корисностей для промислового підприємства;
  - розвинути методологічну базу дослідження та обґрунтувати методичний підхід до управління процесом обрання виставок для участі машинобудівного підприємства та інформаційно-комунікаційних інструментів по кожній з них;
  - розробити мультиатрибутивну модель використання підприємством виставкової діяльності як послуги ринкового посередника «виставка»;
  - виявити інформаційні ресурси виставки і систематизувати механізми їхнього використання промисловими підприємствами-експонентами і відвідувачами виставки;
  - обґрунтувати методологічні засади використання можливостей виставок у якості передумови розповсюдження і отримання інновацій для формування потенціалу підприємства;
  - розвинути методичне забезпечення управління маркетинговими комунікаціями в процесі виставкової діяльності машинобудівного підприємства;
  - обґрунтувати методичний підхід до оцінки ефектів від виставкової діяльності у відповідності до цілей, які переслідує машинобудівне підприємство, приймаючи участь у виставці;
  - розробити заходи з удосконалення організації та підвищення результативності виставкової діяльності машинобудівного підприємства.
  Об’єкт дослідження – процес виставкової діяльності промислового підприємства в умовах висококонкурентних ринків.
  Предмет дослідження – теоретичні засади формування та методичне забезпечення управління виставковою діяльністю машинобудівного підприємства.
  Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід, діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення економічних теорій, сучасні концепції маркетингу та організації управління.
  Для вирішення поставлених завдань дисертаційного дослідження були використані: абстрактно-логічний метод – при узагальненні та практичній оцінці виставкової діяльності; аналітичний – при аналізі економічних засад виставкової діяльності, в т.ч. для визначення поняття «інноваційний потенціал виставки»; наукового узагальнення і систематизації – для визначення чинників, що впливають на прийняття рішень щодо участі підприємства у виставці; економіко-математичного моделювання – при удосконаленні теоретико- методичної бази управління вибором виставкових комунікацій просування товарів і технологій відповідності до мети участі у виставці; метод експертних оцінок, маркетингові методи – при розробленні практичних рекомендацій щодо управління процесом виставкової діяльності промислового підприємства.
  Інформаційну базу дисертаційної роботи склали: зібрані, опрацьовані й узагальнені особисто дисертантом первинні матеріали маркетингових досліджень і внутрішньої документації підприємств гірничого машинобудування України, статистичні данні Державного комітету статистики України; законодавчі та нормативні акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України; ресурси мережі Інтернет.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці нових методологічних положень і методичного забезпечення управління процесом виставкової діяльності підприємства як дієвого засобу просування машинобудівної продукції на висококонкурентних ринках.
  Основні положення дисертаційної роботи, що отримані особисто автором і визначають її наукову новизну, полягають у наступному:
  вперше:
  - обґрунтовано концептуальний підхід і розроблено модель відбору промисловим підприємством виставок для участі шляхом максимізації загальної корисності як суми часткових корисностей від виставкових заходів, обраних за допомогою формування загальної системи атрибутів виставок відповідно до поставленого підприємством комплексу цілей;
  удосконалено:
  - механізм дослідження процесу виставкової діяльності підприємства, що на відміну від існуючих базується на розкритті ієрархічної структури системи корисностей (перший рівень – головне призначення участі у виставці; другий рівень – основні характеристики (параметри) виставкового заходу; третій рівень – додаткові заходи у ході виставкового процесу, які збільшують загальну корисність участі у виставці), а також взаємозв’язку між корисностями від виставкового процесу і його характеристиками – атрибутами, як такими, що суб’єктивно сприймаються й оцінюються підприємством;
  - методологію економіко-математичного моделювання процесу прийняття управлінських рішень, зокрема розроблено оптимізаційну модель відбору виставок для участі на основі максимізації загальної корисності від виставкової діяльності підприємства протягом певного періоду з урахуванням ресурсних обмежень, що підвищує рівень об’єктивності управлінських рішень;
  - методичний підхід до використання потенціалу виставки як системи активного продажу, отримання та розповсюдження інформації про інновації, в якій обґрунтовано виділення чотирьох складових інноваційного потенціалу виставки і встановлений наступний їх взаємозв’язок зі складовими інноваційного потенціалу підприємства: активи ринку – нематеріальні активи, пов’язані з обмінними операціями підприємства; активи інтелектуальної власності, пов’язані із захищеною законом інтелектуальною власністю підприємства; активи інфраструктури – пов’язані з технологіями й процесами, що забезпечують функціонування підприємства; людські активи, які формуються під впливом участі у виставках й набуваються безпосередньо під час виставки або опосередковано через активи трьох попередніх груп;
  дістали подальшого розвитку:
  ­ методичні підходи щодо використання інформаційних ресурсів виставки і інструментів маркетингових комунікацій промислових підприємств в процесі виставкової діяльності в контексті маркетингу взаємовідносин, що обумовило новий спосіб використання, по-перше, виставок як елементу комунікаційної політики підприємства, по-друге, сукупності комунікацій по окремих стадіях виставкового процесу, по-третє, інформації, що отримується підприємствами під час виставок для інноваційного їх оновлення;
  ­ система показників оцінки ефективності виставкового процесу, яка поєднує комунікаційні й економічні показники ефективності з урахуванням встановлених особливостей виставок, як засобу комунікацій, що надало змогу оцінити комплексний ефект від участі у окремому виставковому заході, порівняно з іншими засобами маркетингових комунікацій, а також від участі у сукупності виставок.
  Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що теоретичні положення, висновки і рекомендації, наведені в дисертаційному дослідженні, доведені до рівня методичних розробок і пропозицій щодо удосконалення механізму управління виставковою діяльністю промислового підприємства. Вони призначені для використання в практиці маркетингової діяльності.
  Розроблені методичні підходи щодо вибору виставкових заходів для участі впроваджені у практичну діяльність підприємств Донецької області (ПАТ «Донецький електротехнічний завод», довідка про впровадження № 420 від 17 березня 2011 р.) та Дніпропетровської області (ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна», довідка про впровадження №304-А від 19 квітня 2011 р.).
  Основні наукові результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі напряму 6.030507 «Маркетинг» та спеціальності 8.050108 «Маркетинг» Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» при викладанні наступних дисциплін студентам денної і заочної форм навчання: «Маркетингові комунікації», «Рекламний менеджмент», «Маркетингові дослідження», «Поведінка споживачів» (довідка про використання від 30.06.2011 р. №01-19/114).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій сформульовано, науково обґрунтовано та випробувано у практичній діяльності підприємств машинобудівної галузі промисловості підходи щодо управління виставковою діяльністю. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані дисертантом самостійно. У спільно опублікованій праці [87] здобувачем надано обґрунтування поняття «інноваційний потенціал виставки», визначено складові цього потенціалу, а також встановлений їх зв'язок зі складовими інноваційного потенціалу підприємства. У спільно опублікованій праці [89] здобувачем на основі декомпозиції процесу прийняття рішення щодо участі промислового підприємства у виставці виділені основні його етапи, а також визначено комплекс необхідних заходів, що повинні бути при цьому реалізовані у даній фазі довиставкової стадії.
  Апробація результатів досліджень. Основні положення, висновки і результати дисертації неодноразово доповідалися і обговорювалися на наукових і науково-практичних конференціях, серед яких: Міжнародні науково-практичні конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» (Дніпропетровськ, 2010 р., 2011 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Маркетингове управління конкурентоспроможністю» (Дніпропетровськ, 2010 р.); Международная научная онлайн-конференция «Инновации в создании и управлении бизнесом» (м. Москва, 2010 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (м. Львів, 2010 р.); V Міжнародна науково-практична конференція «Механизмы устойчивого развития инновационных социально-экономических систем» (м. Бобруйськ, 2010 р.); ІІ Міжнародно-практична конфренція «Маркетингові дослідження в Україні» (м. Луганськ, 2002 р.).
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 12 наукових працях (з них 8 одноосібно), у т.ч. 6 статтях у фахових виданнях (4 одноосібно), 6 публікацій у збірниках матеріалів науково-технічних конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 2,61 д.а., з яких особисто автору належить 2,2 д.а.
  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний зміст викладено на 200 сторінках комп’ютерного тексту, що містить 14 рисунків, 27 таблиць (з них 7 на одній сторінці), список використаних джерел з 120 найменувань на 11 сторінках, 5 додатків на 11 сторінках.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі представлено результати теоретичного та емпіричного пізнання виставкового процесу промислового підприємства, на підставі яких запропоновано методичний та прикладний інструментарій управління виставковою діяльністю машинобудівного підприємства в умовах висококонкурентних ринків. Результати спрямовані на отримання підприємством максимальної загальної корисності від виставкових заходів і полягають у наступному:
  1. Виходячи з економічних відносин у ході виставкового процесу та враховуючи функціональну його спрямованість як інтегрального інструменту маркетингових комунікацій встановлено, що корисність виставки для підприємства-експонента є відображенням множини маркетингових заходів, які це підприємство може реалізувати на виставці за допомогою сукупності її характеристик. У зв’язку з цим виставку доцільно розглядати як сукупність виставкових бізнес-процесів підприємств-експонентів, що є множиною заходів з реалізації поставлених ними цілей з метою отримання певних корисностей.
  2. Розвитку методологічної бази дослідження процесу виставкової діяльності підприємства сприяє використання ідеї мультиатрибутивного підходу до товарів (послуг). В основу управління виставковим процесом промислового підприємства покладено підхід, заснований на отриманні сукупної корисності від атрибутів – характеристик виставок відповідно до поставленого комплексу цілей. Це змінює існуючий методичний підхід до прийняття управлінських рішень в сфері виставкової діяльності підприємства і тим самим дозволяє підвищити результативність цієї діяльності.
  3. На підставі розробленого методологічного підходу запропонована трьохетапна модель відбору машинобудівним підприємством виставок для участі та інструментів маркетингових комунікацій, що використовуватимуться в процесі виставкової діяльності на різних її стадіях:
  ­ перший етап – відбір множини потенційно привабливих виставок із загальної їх кількості на основі рейтингових показників;
  ­ другий – відбір оптимальної сукупності виставок для участі зі сформованої множини за допомогою економіко-математичної моделі;
  ­ третій – формування набору інструментів комплексу маркетингових комунікацій по кожній виставці.
  4. Розроблено оптимізаційну економіко-математичну модель відбору виставок машинобудівним підприємством для участі, яка базується на мультиатрибутивній теорії корисності, пов’язує атрибути конкретної виставки з частковою корисністю, а суму часткових корисностей за всією множиною виставок, в яких приймає участь підприємство, – із загальною корисністю. Модель дозволяє поставити корисність у відповідність до рівня показника атрибуту, що дає можливість враховувати неоднакову важливість атрибуту для різних експонентів у зв’язку із різноманіттям цілей участі у виставках та суб’єктивних поглядів відносно важливості атрибуту.
  5. Спираючись на визначені наукові аспекти управління виставковою діяльністю промислового підприємства в умовах виявлених ознак гіперконкуренції на ринках машинобудівної продукції, дійшли висновку, що модель відбору виставок для участі повинна враховувати різну корисність інформаційних ресурсів. Це дозволяє систематизувати напрями їх використання підприємством і тим самим сформувати потенціал активного продажу, отримання та розповсюдження інформації, а також дозволяє здійснювати інформаційний вплив на споживачів і конкурентів з метою досягнення максимальної корисності від участі у сукупності виставок.
  6. На підставі аналізу складових інформаційних ресурсів виставки аргументовано наявність інноваційного потенціалу виставки, який формується за рахунок інноваційного потенціалу всіх її учасників і є системою заходів активізації розповсюдження та залучення інновацій. Встановлено, що інноваційний потенціал виставки включає наступні складові: активи ринку – нематеріальні активи, активи інфраструктури та людські активи. У цьому зв’язку інноваційний потенціал повинний враховуватись у якості атрибуту виставки, що дозволяє отримувати певні корисності для формування потенціалу підприємства.
  7. Виходячи з виявлених особливостей формування комплексу маркетингових комунікацій у ході виставкового процесу обґрунтовано інтенсивність використання комунікаційних інструментів по різних стадіях виставкового процесу машинобудівного підприємства: довиставковій, участі у виставці, післявиставковій. Зокрема, обґрунтовано, що використання знижок для стимулювання збуту під час виставок доцільне лише у випадках періодичності закупівель не менше 3-6 місяців; заходи прямого маркетингу доцільно здійснювати на основі класифікації встановлених під час виставки контактів, а також використовувати виставки для впливу на органи влади з метою участі у державних, галузевих і територіальних програмах.
  8. Шляхом аналізу методичних підходів до оцінки ефектів виставкової діяльності у відповідності до цілей, які переслідує машинобудівне підприємство, приймаючи участь у виставці, науково обґрунтовано систему показників, яка поєднує комунікаційні та економічні показники ефективності, що надало змогу оцінити ефект від участі у виставковому заході, порівняно з іншими окремими засобами маркетингових комунікацій.
  9. На підставі розроблених організаційно-управлінських засад забезпечення виставкової діяльності машинобудівного підприємства запропоновано алгоритм відбору виставок для участі та перелік заходів, які включають формування цілей виставкової діяльності, схему використання інструментів маркетингових комунікацій, організацію збирання та розповсюдження інформації під час виставки і подальшого її опрацювання.
  .
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Виставкова діяльність в Україні. Статистичний бюлетень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.expo.org.ua/ua/statistics.php.
  2. Выставки Торгово-промышленных палат Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ucci.org.ua.
  3. Фридман С. Как показать товар лицом: выставки и презентации / Сьюзан Фридман. – М. : Консэкспо, 1994. – 126 с.
  4. Статистика виставок Centrex за 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.expo.org.ua/ua/ufi_news_item.php?id=42.
  5. Мельникович О. М. Виставковий бізнес в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку / О. М. Мельникович, Т. В. Бугрімова // Економіка і підприємництво: стан та перспективи : зб. наук. праць Київ. нац. торг.-економ. ун-ту. – 2004. – С. 197–203.
  6. Фарберов В. И. Управление выставочным процессом: механизм реализации инноваций и инвестиций / Вениамин Исакович Фарберов. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 2001. – 119 с.
  7. Александрова Н. В. Выставочный менеджмент: стратегии управления и маркетинговые коммуникации / Н. В. Александрова, И. К. Филоненко. – Тула : ОАО ИПО «Лев Толстой», 2006. – 384 с.
  8. Гуменна О. В. Роль виставкової діяльності в забезпеченні ефективного функціонування агропромислового виробництва / Олександра Віталіївна Гуменна // Вісник НАУ. – К. : НАУ. – 2005. – № 82. – 172 с. – С. 136–140.
  9. Banting P. M. The role of industrial trade shows / P. M. Banting and D. L. Blenkhorn // Industrial Marketing Management. – Volume 3, Issue 5. – 1974. – pp. 285–295.
  10. Критсотакис Я. Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и коммуникации / Я. Г. Критсотакис. – М. : Ось-89, 1997. – 224 с.
  11. Конвенция о международных выставках: сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – М. : 1938. – Вып. IX. – С. 181–196.
  12. Назаренко Л. Ф. Выставка как инструмент маркетинга / Лариса Федоровна Назаренко. – М. : Филинъ, 1997. – 120 с.
  13. Бердышев С. Н. Организация выставочной деятельности / Сергей Николаевич Бердышев. – М. : Дашков и Ко, 2008. – 228 с.
  14. Концепція розвитку виставково-ярмаркової діяльності: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. N 459-р. // Бюлетень «Офіційний вісник України». – 2003. – № 31.
  15. Колесніков Б. П. Виставкова діяльність в умовах європейської економічної інтеграції України : монографія / Б. П. Колесніков, О. І. Падашуля – Донецьк : Вебер, 2008. – 101 с.
  16. Стоун М. Прямой и интерактивный маркетинг / М. Стоун, Э. Бонд, Э. Блей. – Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005. – 552 с.
  17. Coase R. The nature of the Firm // Economica, Blackwell Publishing, 1990. – № 4 (16). – pp. 386–405.
  18. Philip Kotler. Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control / Kotler Philip, Turner Ronald E. – Canadian 7th edn, Scarborough, ON : Prentince-Hall, 1993. – 1453 p.
  19. Mittelstaeld R. Economics, psychology and the literature of the subdiscipline of consumer behavior / Robert Mittelstaeld // Journal of the Academy of Marketing Science. – 1990. – № 18. – pp. 303–311.
  20. Lancaster K. Variety, Equity and Efficiency / Kelvin Lancaster. – New York : Columbia University Press, 1979. – 373 p.
  21. Deligonul Z. Does comparative advantage theory of competition really replace the neoclassical theory of perfect competition? / Deligonul Z. Seyda, Cavusgil S. Taymer // Journal of Marketing. – 1997. – № 60. – pp. 65–73.
  22. Базилевич В. Д. Экономическая теория: политэкономия / [под ред. В. Д. Базилевича]. – К. : Знання, 2009. — 870 с.
  23. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль / Фрэнк Найт – М. : Дело, 2003. – 359 с.
  24. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Дуглас Норт – М. : Фонд экономической книги «Начала», 1997. – 189 с.
  25. Природа фирмы / [к 50-летию выхода в свет работы Р. Коуза «Природа фирмы»]. – М. : «Дело», 2001. – 360 с.
  26. Дженкинсен М. Теория фирмы: поведение менеджеров, агентские издержки и структура собственности: Пер. с англ. / М. Дженкинсен, У.Х. Меклинг // СПб. : Вестник Санкт-Петербургского университета : – 2004. – Вып. 4. – 191 с. – (Серия Менеджмент).
  27. Exhibition and trade fair activities. Terms and Definitions: The Simmons Market Bureau Research Study [Електронний ресурс]. – 1992. – Режим доступу : http:// www.ceir.org.
  28. Портер М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 654 с.
  29. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навчальний посібник / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна. – К. : КНЕУ, 2003. – 316 с.
  30. Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация : монография / А. Э. Воронкова. – Луганск : Изд-во Восточноукраинского национального университета, 2000. – 315 с.
  31. Миллер С. Как использовать торговые выставки с максимальным эффектом / Стив Миллер. – М. : Издательский дом «Довгань», 1998. – 126 с.
  32. Чухрай Н. І. Формування інноваційного потенціалу підприємства: маркетингове і логістичне забезпечення : монографія / Наталія Іванівна Чухрай. – Львів : Націон. ун-т "Львівська політехніка", 2002. – 315 с.
  33. Dean J. Managerial economics. Englewood Cliffs / Joel Dean. – NJ : Prentince-Hall, 1951. – 621 p.
  34. Drucker P. ‘The practice of Management’ / Peter Drucker. – New York : Harper & Row, 1954. – 780 p.
  35. Levitt T. Marketing Myopia / Teodor Levitt // Harvard Business Review. – 1960. – July-August. – pp. 405–425.
  36. McCarthy E. Jerome Basic Marketing: A Managerial Approach / McCarthy E. Jerome Homewood. – I11 : Irwin, 1960. – 770 p.
  37. Borden Neil H. The concept of marketing mix / Borden Neil H. // Journal of Advertising Research. – 1964. – pp. 39–40.
  38. Kotler Philip Marketing Management: Analysis, Planning and Control / Philip Kotler. – Englewood Cliffs, NJ : Prentince-Hall, 1967. – 893 p.
  39. Alexander R.S. Marketing Definitions: A Glossary of Marketing Terms / R.S. Alexander – Chicago : American Marketing Association, 1960. – 420 p.
  40. Lancaster K. Competition and product variety / K. Lancaster // Journal of Business. – 1980. – № 53. – pp. 79-103.
  41. Horsky Dan and Sen. Interfaces between marketing and economics: an overview / Horsky Dan and Sen, K. Subrata // Journal of Business. – 1980. – № 53. – pp. 5–12.
  42. Mark I. Alpert. Identification of Determinant Attributes – A Comparison of Methods / Mark I. Alpert // Journal of Marketing Research. – 1971. – № 8. – pp. 184–191.
  43. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер : 12-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 816 с.: ил. – (Серия «Классический зарубежный учебник»).
  44. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен; [пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова]. – СПб. : Питер, 2008. – 800 с.
  45. . Fishbein, Martin . The Search for Attitudinal-Behavioral Consistency in Joel B. Cohen, ed., Behavioral Science Foundations of Consumer Behavior / Fishbein, Martin. – New York : The Free Press, 1972. – pp. 245–252.
  46. Барташевська Ю. М. Розвиток машинобудування в Україні: стан, проблеми, перспективи / Ю. М. Барташевська // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць. – 2010. № – 1 (8). – 243 с. – С. 19–25.
  47. Коренной А. А. Информация и коммуникация / А. А. Коренной. – К. : Наукова думка, 1986. – 128 с.
  48. Економічна теорія: Політекономія / За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2007. – 719 с.
  49. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 400 с.
  50. Тоффлер Э. Третья волна / Элвин Тоффлер. – М. : ООО «Фирма «Издатетьство ACT», 1999. – 784 с.
  51. Стиглиц Д. Информация и смена парадигмы в экономической науке / Джозеф Стиглиц // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : Всемирное признание. [в 5 т.]. М. : Мысль, 2005. – (Лекции нобелевских лауреатов) : в 5 т. / Кн. 2. – 2005. 816 с.
  52. Дослідження процесу розповсюдження інновацій : Звіт про НДР (заключ.) / Національний гірничий університет ; Керівник Т. Б. Решетілова. – № ДР 0107U001544. – Дніпропетровськ, 2009. – 46 с.
  53. Проведення маркетингового дослідження для механообробного виробництва ДП «ВО ПМЗ імені Макарова» : Звіт про НДР (заключ.) / Національний гірничий університет ; Керівник Т. Б. Решетілова. № госп. договору 070603. – Дніпропетровськ, 2008. – 92 с.
  54. Smith G., Nagle T. Frames of reference and buyers’ perception of price and value / G. Smith, T. Nagle // California Management Review. – 1995. – № 38. – pp. 98–116.
  55. Создать методологию повышения конкурентоспособности горнодобывающих корпораций путем управления коммерческим риском : Отчет о НИР (заключ.) / Национальная горная академия Украины ; Руководитель Т. Б. Решетилова. – № ГР 0100U001823. – Днепропетровск, 2001. – 62 с.
  56. Розробити методологічні засади до трансформації організаційної структури гірничої корпорації у відповідності до змінюючихся ринкових умов : Звіт про НДР (заключ.) / Національний гірничий університет ; Керівник Т. Б. Решетілова. № ДР 0102U003038. – Дніпропетровськ, 2003. – 115 с.
  57. Розробка методології оцінки і контролю конкурентоспроможного потенціалу гірничовидобувних підприємств : Звіт про НДР (заключ.) / Національний гірничий університет ; Керівник Т. Б. Решетілова. № ДР 0104U000775. – Дніпропетровськ, 2005. – 113 с.
  58. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Энни Брукинг ; [пер. с англ.] – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
  59. Друкер П. Бизнес и инновации / Питер. Друкер. – СПб. : Вильямс, 2008. – 432 с.
  60. Beem E.R. Triggers to Action – Some Elements in a Theory of Promotional Inducement / E.R. Beem, H.J. Shaffer // MA : Marketing Science Institute. – 1981. – Vol. 6. – pp. 81–106.
  61. Baker M. The Marketing book / Michael Baker. – Oxford : Butterworth-Heinemann Ltd. – 1994. – 645 p.
  62. The Concept of the Marketing Mix Revisited: A case Analysis of Metaphor in Marketing Theory and Management / Cliff Van den Bule. Ghent : The Vlerick School of Management, University of Ghent. – 1991. – pp. 405 425.
  63. Kotler Philip. Megamarketing / Philip Kotler // Harvard Business Review. – 1986. – № 64. – pp. 117–124.
  64. Houston F.S. Marketing and Exchange / F.S. Houston and Gassenheimer J.B. // Journal of Marketing. – 1987. – № 51. – pp. 3–18.
  65. Winkelmann Communication // Acquisa. – 2001. – № 12. – pp. 8.
  66. Smith G. Frames of reference and buyers’ perception of price and value / G. Smith, T. Nagle // California Management Review. – 1995. – № 38. – pp. 98–116.
  67. Rao A. Price premium variations as a consequence of buyers lack of information / A. Rao, M. Bergen // Journal of Consumer Research. – 1992. – № 19. – pp. 412–423.
  68. Thaler R. Mental Accounting and consumer choice / Richard Thaler // Marketing Science. – 1985. – № 4. – pp. 199–214.
  69. Davis T. Efficient supply chain management / Tom Davis // Sloan Management Review Summer. – 1993. – pp. 35–46.
  70. McCarthy. Basic Marketing / McCarthy, J.E. Shapiro, J. Stanley. – Canadian 3rd edn., Homewood, IL : Richard D. Irwin. – 1983. – 545 p.
  71. Galbraith J. K. The management of specific demand in Kangun / John. K. Galbraith. – NY : Harper and Row. – 1972. – 302 p.
  72. Comanor W. S. Advertising and the distribution of consumer demand, in Divita S.F. (ed.), Advertising and the Public Interest / W. S. Comanor, T. A. Wilson. – Chicago : American Marketing Association, 1974. – pp. 59–71.
  73. Morgan R. M. The commitment-trust theory of relationship marketing / R. M. Morgan, S. D. Hunt // Journal of Marketing. – 1994. – № 58. – pp. 20–38.
  74. Sheth J. N. The evolution of relationship marketing / J. N. Sheth, Parvatiyar A. // International Business Review. – 1995. – № 4. – pp. 397–418.
  75. Institute of Public Relations. Professionalism in Practice, London: Institute of Public Relations. – 1994.
  76. Chartered Institute of Marketing [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.cim.co.uk/home.aspx.
  77. Kent R. A. Faith in 4 Ps: an alternative / R. A. Kent // Journal of Marketing Management. – 1986. – № 2. – pp. 145–154.
  78. Шумилкин С. М. Нижегородская ярмарка / Сергей Михайлович Шумилкин – Н. Новгород : Волго-Вят. кн. изд-во, 1996. – 224 с.
  79. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: монографія / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак, Т. О. Примак. – К. : КНЕУ, 2005. – 408 с.
  80. Жарников Д. С. Методика оценки эффективности выставки / Дмитрий Сергееевич Жарников // Практический маркетинг. – 2004. – № 11 (92). – С. 2–5.
  81. Шоу Р. Прибыльный маркетинг: Окупается ли ваш маркетинг? / Р. Шоу, Д. Меррик ; [пер. с англ.]. – К. : Companion Group, 2007. – 496 с.
  82. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Браун. Твисс – М. : Экономика, 1989. – 279 с.
  83. Миллер С. Как использовать торговые выставки с максимальным эффектом / Стив Миллер. – М. : Издательский дом «Довгань», 1998. – 126 с.
  84. Шинкаренко Н.В. Ситуационный анализ в управлении рисками производственно-сбытовой деятельности / Т.Б. Решетилова, А.Ф. Косолапов, Н.В. Шинкаренко // Маркетингові дослідження в Україні: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Ялта, 2002 р. : тези доп. – Луганськ : Вид-во СНУ, 2002. – С. 152–153.
  85. Шинкаренко Н. В. Показники оцінки ефективності участі у виставках/ярмарках промислового підприємства / Н.В. Шинкаренко // Науковий вісник Національного гірничого університету, 2009, № 12. – 104 с. – С. 99–101.
  86. Шинкаренко Н.В. Особливості процесу прийняття рішення промислового підприємства щодо участі у виставці / Т.Б. Решетілова, Н.В. Шинкаренко // Науковий вісник Національного гірничого університету, 2010, №2. – 104 с. – С.98–100.
  87. Шинкаренко Н.В. Инновационный потенциал выставок и его использование промышленным предприятием / Т.Б. Решетилова, Н.В. Шинкаренко // Инновации в создании и управлении бизнесом : сборник статей М. : РУДН, 2010. – 150 с. – С. 83–86.
  88. Шинкаренко Н.В. Використання виставок для просування на ринок інноваційної продукції / Н.В. Шинкаренко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : Міжнар. наук.-практ. конф.: матер. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. – Т.3. – 190 с. – С. 40–41.
  89. Шинкаренко Н.В. Отраслевые выставки как инструмент продвижения инновационной продукции промышленного предприятия / Т.Б. Решетилова, Н.В. Шинкаренко // Механизмы устойчивого развития инновационных социально-экономических систем : V Междунар. науч.-практ. конф. Бобруйск, 1 апреля 2010г. : матер. – Минск : БГЭУ, 2010. – 310 с. – С. 49–51.
  90. Шинкаренко Н.В. Виставки як джерело інноваційних можливостей промислового підприємства / Н.В. Шинкаренко // Управління інноваційним процесом в Україні : проблеми, перспективи, ризики : III Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 554 с. – С.509–510.
  91. Шинкаренко Н. В. Інноваційний потенціал виставок / Н.В. Шинкаренко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : Міжнар. наук.-практ. конф., матер. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2011. – Т. 2. – 213 с. – С. 83–85.
  92. Шинкаренко Н. В. Мультиатрибутивна теорія корисності як основа прийняття управлінських рішень щодо виставкової діяльності підприємства / Н.В. Шинкаренко // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наукових праць ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – т. XIII. – 440 с. – (серія «Економіка»; вип. 201). – С. 364–372.
  93. Грищенко І. М. Ринкові аспекти виставкової діяльності в Україні на сучасному етапі / І. М. Грищенко, Н. А. Крохмальова // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 113-119.
  94. The Power of Trade Shows: The Simmons Market Bureau Research Study [Електронний ресурс]. – 2007. Режим доступу : http// www.ceir.org.
  95. Примаков Е. М. Задачи выставочной деятельности в повышении конкурентоспособности / Евгений Максимович Примаков // Роль выставочно-ярмарочной деятельности в развитии экономики России : материалы 1-й Всероссийской конф.. – М. : ЗАО «Экспоцентр», 2005. – С. 8–13.
  96. Экономика качества. Основные принципы и их применение / [под ред. Дж. Компанеллы]. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2005. – 232 с.
  97. Воронин С. В. Формирование товарных знаков и брендов / Сергей Владимирович Воронин. – М. : Копиринг, 2010. – 168 с.
  98. Илышев А. М. Общая теория статистики: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / Анатолий Михайлович Илышев – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 535 с.
  99. Рейтинг выставок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.exporate.ru./top-rated-vystavky.
  100. Петелин В. Г. Основы менеджмента выставочной деятельности / Владимир Герасимович Петелин. – М. : Юнити-Дана, 2005. – 447 с.
  101. Выставки в Украине в 2011г. [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.expoua.com/Exhibition/lang/ru/region/11/.
  102. Манн И. Арифметика маркетинга для первых лиц / Игорь Манн. – М. : Иванов и Фербер, 2010. – 160 с.
  103. Шинкаренко Н. В. Модель прийняття рішення щодо участі промислового підприємства у виставці / Н.В. Шинкаренко // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наукових праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – т. XI. – 434 с. – (серія «Економіка»; вип. 177). – С. 371–378.
  104. Кокорев Б. В. Роль рекламы в выставочной деятельности / Борис Владимирович Кокорев. – М. : Наука, 1992. – 267 с.
  105. Уэллс У. Реклама: Принципы и практика: Стратегия и планирование. Технологии создания. Методы и инструменты воздействия. Маркетинговые коммуникации / Уильям Уэллс. – СПб. : Питер, 2003. – 797 с.
  106. Дейян А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи / А. Дейян, А. Троадек, Л. Троадек. – М. : Прогресс, 1994. – 189 с.
  107. Хасси Д. Стратегия и планирование. Путеводитель менеджера / Дэвид Хасси. – СПб. : Питер, 2001. – 378 с.
  108. Березин И. С. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение / Игорь Станиславович Березин. – М. : Вершина, 2008. – 480 с.
  109. Шаповалов В. А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ / Владимир Александрович Шаповалов. – М. : Феникс, 2008. – 352 с.
  110. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан. – М. : Бином, 2005. – 541 с.
  111. Advertising Industry Research Reports [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.marketresearch.com/.
  112. Environment / Power / Industrial [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.hitachi.com/products/business/energy/index.html.
  113. Царев В. В. Оценка конкурентоспособности предприятий / В. В. Царев, А. А. Кантарович, В. В. Черныш. – М. : Юнити-Дана, 2008. – 800 с.
  114. Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми / Наталья Владимировна Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с.
  115. Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли / Роб Рейдер. – М. : РИА "Стандарты и качество", 2006. – 248 с.
  116. Кобаяси И. 20 ключей к совершенствованию бизнеса. Практическая программа революционных преобразований на предприятии / Ивао Кобаяси. – М. : РИА "Стандарты и качество", 2006. – 248 с.
  117. Боган К. Бизнес-разведка: внедрение передовых технологий / К. Боган., М. Инглиш. – М. : Вершина, 2005. – 368 с.
  118. Михайлова Е. А. Бенчмаркинг / Елена Альбертовна Михайлова. – М. : Благовест-В, 2002. – 176 с.
  119. Шинкаренко Н. В. Маркетингові комунікації промислового підприємства на стадіях виставкового процесу / Н. В. Шинкаренко // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою : зб. наукових праць ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2011. – т. XIІ. – 396 с. – (серія «Економіка»; вип. 190). – С. 355–362.
  120. Шинкаренко Н.В. Бенчмаркінг виставкової діяльності промислового підприємства як інструмент формування конкурентних переваг / Н.В. Шинкаренко // Маркетингове управління конкурентоспроможністю : Всеукр. наук.-практ. конференції молодих вчених і студентів, Дніпропетровськ, 16 квітня 2010р. : матер. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2010. – 248 с. – С. 237–239.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины