LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 • The number of pages:
 • 271
 • university:
 • СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису


  Домашенко Марина Дмитрівна


  УДК 339.944:351.863:658:621 (043.5)


  ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ  Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
  (за видами економічної діяльності)


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук

  Науковий керівник
  Прокопенко Ольга Володимирівна
  доктор економічних наук, професор


  Суми – 2012  ЗМІСТ

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗЕД МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 11
  1.1 Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки вітчизняного машинобудування 11
  1.2 Економічна безпека ЗЕД у загальній безпеці вітчизняного машинобудування 25
  1.3 Аналіз наукових підходів до забезпечення економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств 43
  Висновки до розділу 1 60
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗЕД МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 64
  2.1 Особливості управління економічною безпекою ЗЕД машинобудівних підприємств 64
  2.2 Оцінка рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств 89
  2.3 Підбір інструментарію забезпечення економічної безпеки ЗЕД вітчизняного машинобудування 124
  Висновки до розділу 2 138
  РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ЗЕД МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 142
  3.1 Стан економічної безпеки ЗЕД вітчизняних підприємств машинобудування у розрізі регіонів 142
  3.2 Підвищення рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств в Сумській області: проблеми та перспективи 158
  3.3. Особливості управління економічною безпекою ЗЕД машинобудівних підприємств Сумської області 181
  Висновки до розділу 3 204
  ВИСНОВКИ 207
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 209
  ДОДАТКИ 232


  ВСТУП
  Актуальність теми. Світові тенденції щодо розвитку процесів міжнародної економічної інтеграції та глобалізації світового господарства сприяють зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД) підприємств машинобудування, яка відкриває перед ними можливості економічного зростання за рахунок розширення каналів збуту. При цьому робота на зовнішньому ринку характеризується значним ступенем ризику, який необхідно враховувати, особливо з огляду на важкий фінансовий стан сучасних машинобудівних підприємств України. Враховуючи перспективність ЗЕД машинобудівних підприємств України та високий ступінь ризику, що її супроводжує, актуальності набувають питання забезпечення економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств.
  Теоретичні, методологічні, методичні та практичні аспекти економічної безпеки підприємств досліджувалися у працях багатьох зарубіжних і вітчизняних учених, зокрема А. Л. Бєсєдіна, М. А. Бендикова, М. П. Войнаренка, С. М. Ілляшенка, С. Л. Маламедова, Н. М. Яценка, А. В. Колосова, Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьова, О. М. Ляшенко, Н. О. Подлужної, О. Ю. Попової, Т. М. Соколенка, Т. І. Сухорукової. Дослідження зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств знайшло відображення у працях Ю. В. Макогона, І. З. Должанського, Ю. А. Гохберга, О. О. Лебедєвої, Л. І. Михайлової, О. Ю. Слабоспицької та ін.
  Разом із тим залишаються невирішеними питання забезпечення економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств. Формування теоретичних та науково-методичних основ економічної безпеки дозволить машинобудівним підприємствам управляти економічною безпекою ЗЕД із метою ефективного функціонування на міжнародному ринку.
  Актуальність зазначених питань зумовила вибір теми дисертаційного дослідження, його мету, завдання і структуру.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертаційного дослідження відповідає державним програмам, затвердженим Кабінетом Міністрів України, серед яких: «Державна цільова науково-технічна програма розвитку машинобудування на 2012–2017 рр.» від 28 вересня 2010 р., «Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 рр.), «Шляхом європейської інтеграції» № 493/2004 від 28 квітня 2004 р., а також регіональним програмам, у тому числі Стратегії економічного та соціального розвитку Сумської області на період до 2015 р. «Нова Сумщина – 2015» та Програмі економічного та соціального розвитку Сумської області на 2012 р. і основним напрямам розвитку на 2013–2014 рр.» № 649 від 03.10.2011 р.
  Тематика дисертаційного дослідження відповідає державним бюджетним, господарсько-договірним темам, а також ініціативним дослідженням Сумського державного університету. Дисертант брала участь як співавтор у їх виконанні, підготовці відповідних звітів, серед яких «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем» (№ ДР 0109U008930), де автором запропоновано формування трикомпонентного показника оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств та підходи до забезпечення економічної безпеки вітчизняного машинобудування; «Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку промислового підприємства у контексті концепції стійкого розвитку» (№ ДР 0111U004965), виконаної в рамках гранту Президента України GP/F72/087, де автором запропоновано підхід до вибору стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств; «Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону» (№ ДР 0109U00782), де автором науково обґрунтовано категорію «економічна безпека ЗЕД машинобудівних підприємств»; «Розроблення наукових основ маркетингу інновацій» (№ ДР 0109U001384), де автором запропоновано наукові підходи до забезпечення економічної безпеки вітчизняних машинобудівних підприємств-інноваторів.
  Метою дослідження є розроблення науково-методичних засад оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств та вибору інструментарію її забезпечення.
  Відповідно до поставленої мети визначено комплекс завдань:
  - дослідити сучасний стан економічної безпеки підприємств вітчизняного машинобудування;
  - проаналізувати організаційно-економічні передумови забезпечення економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств;
  - визначити сутність поняття «економічна безпека ЗЕД машинобудівних підприємств»;
  - розвинути теоретико-методичні положення процесу управління економічною безпекою ЗЕД машинобудівних підприємств;
  - розробити теоретико-методичний підхід до оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств;
  - удосконалити підхід до вибору стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства;
  - розвинути теоретико-методичний підхід до вибору інструментарію забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД вітчизняних машинобудівних підприємств.
  Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають в процесі забезпечення економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств.
  Предметом дослідження є теоретичні та науково-методичні основи управління економічною безпекою ЗЕД машинобудівного підприємства.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, системний підхід, фундаментальні положення сучасної економічної теорії, ризикології та сучасні концепції управління економічною безпекою підприємства.
  Для вирішення поставлених завдань використано такі методи дослідження: системний підхід та методи логічного узагальнення для аналізу еволюції поглядів до трактування категорії «економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств»; системний підхід та логічний аналіз – при удосконаленні теоретико-методичного підходу до вибору стратегій та заходів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств; факторний аналіз – при розробленні методичного підходу щодо оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства; економіко-математичний аналіз – при визначенні трикомпонентного показника оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства.
  Інформаційно-фактологічну базу дисертаційної роботи склали: законодавчі акти Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств і відомств, інших органів державного управління. Використано офіційні матеріали Державного комітету статистики, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних авторів, інформаційні матеріали, опубліковані у періодичних виданнях, а також дані про зовнішньоекономічну діяльність машинобудівних підприємств Сумської області, зібрані та опрацьовані особисто автором.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробленні та обґрунтуванні нових теоретичних та методичних положень, що в комплексі визначають концептуальні основи формування системи економічної безпеки ЗЕД підприємства для його ефективного функціонування та розвитку.
  Найбільш вагомі результати роботи, що мають наукову новизну, такі:
  вперше:
  - розроблено теоретико-методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства, який полягає в розрахунку трикомпонентного показника, що враховує рівень економічного потенціалу підприємства для здійснення ЗЕД, рівень країнового ризику та рівень ринкових можливостей машинобудівного підприємства;
  удосконалено:
  - організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою ЗЕД машинобудівного підприємства, який на відміну від існуючих ґрунтується на дослідженні рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства при прийнятті рішення про вибір напряму діяльності;
  - теоретико-методичний підхід до вибору стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства, який на відміну від існуючих ґрунтується на визначенні зон економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства;
  - науково-методичні засади вибору заходів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД, який на відміну від існуючих проводиться в рамках попередньо обраних стратегій забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства на основі поелементного аналізу складових потенціалу підприємства;
  дістало подальший розвиток:
  - теоретичне обґрунтування поняття «економічна безпека ЗЕД машинобудівного підприємства» як стану найбільш ефективного використання його ресурсів для стабільного функціонування та розвитку на міжнародному ринку і здатність протистояти впливу небезпечних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища з метою забезпечення ефективних взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності як на території України, так і за її межами;
  - методичний підхід до оцінки потенціалу підприємства при здійсненні ЗЕД, який на відміну від існуючих ураховує вплив ЗЕД на функціонування машинобудівного підприємства.
  Практичне значення отриманих наукових результатів полягає у тому, що теоретичні та методичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи доведені до рівня методичних розробок і практичних пропозицій щодо забезпечення економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств з метою їх подальшого використання в практичній діяльності підприємств для їх ефективного функціонування та розвитку.
  Розробки та рекомендації автора впроваджені у практичну діяльність ТОВ «Сумський завод ГТВ» (акт № 1 від 21.05.2012 р.); ТОВ «Тростянецький машзавод» (акт № 3/5 – 1521 від 15.05.2012 р.); ТОВ «Турбомаш» (акт № 3 від 04.06.2012 р.). Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес Сумського державного університету як розділи курсів: «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Економічна безпека міжнародної діяльності», «Ризикологія» (акт від 25.05.2012 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій сформульовано, науково обґрунтовано та апробовано підходи до оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств та до вибору заходів її забезпечення. Наукові положення, висновки і рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно. Особистий внесок автора у наукові праці, опубліковані у співавторстві, зазначено у списку публікацій.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи доповідалися на наукових і науково-практичних конференціях різних рівнів, зокрема: III–V Міжнародній науково-практичній конференціях «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (м. Суми, 2009–2011 рр.); Десятій міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка» (м. Донецьк, 2010 р.); Науково-технічній конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченій Дню науки в Україні (м. Суми, 2010 р.); І–ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (м. Суми, 2010–2011 рр.); П’ятій міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми управління виробництвом» (м. Донецьк, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку», (м. Суми, 2011 р.); VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми ефективність» (м. Київ, 2012 р.).
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 20 друкованих працях (11 із них належать особисто автору), у тому числі 6 статтях у наукових фахових виданнях, 1 статті в інших виданнях, 3 підрозділах у колективних монографіях. Загальний обсяг публікацій за темою дисертації становить 4,82 друк. арк., з них особисто дисертанту належить 3,93 друк. арк.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 220 найменувань.
  Загальний обсяг дисертації становить 272 сторінки, у тому числі
  34 таблиці на 32 сторінках, 28 рисунків на 20 сторінках, додатки на
  40 сторінках, список використаних джерел на 23 сторінках.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  Загальним результатом дисертаційної роботи є розроблені та обґрунтовані науково-методичні засади оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств, а також вибір інструментарію її забезпечення. Проведене дослідження дало змогу дійти таких висновків:
  1. Систематизація підходів до визначення понять «економічна безпека підприємства» та «зовнішньоекономічна діяльність» дозволила визначити поняття «економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств» як стан найбільш ефективного використання його ресурсів для стабільного функціонування та розвитку на міжнародному ринку та здатність протистояти впливу небезпечних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища з метою забезпечення ефективних взаємовідносин суб’єктів господарської діяльності як на території України, так і за її межами.
  2. Розроблено теоретико-методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства, в основу якого покладено розрахунок трикомпонентного показника оцінки, який враховує рівень економічного потенціалу підприємства, рівень країнового ризику та рівень ринкових можливостей підприємства при здійсненні ЗЕД. Даний підхід дозволяє обґрунтовано визначати напрями діяльності машинобудівного підприємства реалізація яких сприяє розвитку підприємства та укріплення позицій на міжнародному ринку.
  3. Удосконалено організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою ЗЕД машинобудівного підприємства, який базується на визначенні рівня економічної безпеки ЗЕД підприємства. Цей підхід дозволяє приймати обґрунтовані рішення про вибір напряму діяльності. Виділено принципи його функціонування, які передбачають збереження стабільності діяльності підприємства та захист від негативного впливу внутрішнього та зовнішнього середовища.
  4. Запропоновано теоретичний підхід до формування та визначення стратегій, спрямованих на забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств. Даний підхід передбачає впровадження стратегій залежно від зон економічної безпеки, що дозволяє оперативно реагувати на зміни рівня економічної безпеки ЗЕД.
  5. Запропоновано науково-методичні засади вибору заходів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівних підприємств, який проводиться в рамках попередньо обраних стратегій та поелементного аналізу складових потенціалу. Впровадження обраних за даним підходом заходів, дозволяє підвищити рівень економічної безпеки ЗЕД підприємств та привнесення позитивних змін у його діяльність.
  6. Дістав подальшого розвитку методичний підхід до оцінки потенціалу підприємства при здійсненні ЗЕД шляхом доповнення складових потенціалу з урахуванням особливостей ЗЕД. Його реалізація дозволяє врахувати вплив ЗЕД на функціонування машинобудівного підприємства.
  7. Основні теоретико-методичні розробки та рекомендації дисертаційного дослідження впроваджено у практику управління економічною безпекою ЗЕД машинобудівних підприємств Сумської області, що дозволило визначити стратегії забезпечення економічної безпеки ЗЕД, обрати пріоритетні заходи, впровадження яких сприяло зростанню прибутку машинобудівних підприємств за період з вересня 2010 р. по червень 2012 р.: ТОВ «Тростянецький машзавод» – на 50 107 грн., ТОВ «Сумський завод ГТВ» – на 14 012 грн., ТОВ «Турбомаш» – на 28 620 грн.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Адміністративний менеджмент : навч.-метод пос. / [В.Г. Борошсова, М.А. Ажажа, Н.І. Вельчева, Є. С. Коваленко]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2008. – 195.
  2. Амоша О.І. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика / О.І. Амоша, І.П. Булєєв, Г.З. Шевцова // Економіка промисловості. – 2007. – № 1. – С. 3-9.
  3. Амоша А.И. Один из эффективных путей разрешения инновационного процесса / А.И. Амоша, Л.Г. Мельцер // Инновации. – 2008. – № 10. – С. 54-56.
  4. Ансофф И. Стратегическое управление / Ансофф И.;[сокр. Пер. с англ.] – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
  5. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс]. – http://www.refine.org.ua/pageid-1330-1.html
  6. Ареф’ев С.О. Місце грошових коштів у системі управління економічною безпекою підприємства / С.О. Ареф’ев // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 7 (97). – С. 86-90.
  7. Ареф’єва О.В., Кузенко Т.Б. Планування економічної безпеки підприємств. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 170 с.
  8. Банківський менеджмент : підручник / [за ред.О.А. Кириченка, В.І. Міщенка]. – К. : Знання, 2005. – 831 с.
  9. Баранець Г.В. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства / Г.В. Баранець, Н.М. Свинаренко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 225.– Т.3. - С. 628-634.
  10. Барановський О. І. Банківська безпека : проблема виміру [Текст] / О. І. Барановський // Економіка і прогнозування (укр..). – 2006. – № 1. С. 7-26.
  11. Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития / М.А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. – № 2. – С.17-29.
  12. Бендиков М.А. Совершенстование диагностики финансового состояния предприятия промышленного предприятия / М.А. Бендиков, Е.В. Джамай // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 5. – С. 80-95.
  13. Бень Т.Г. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України. – 2002. – № 6. – С. 53-59.
  14. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учебное пособие / Т.Б. Бердникова. М. ИНФРА-М, 2001. – 215с.
  15. Беседин А.Л. Экономическая безопасность предприятия в контексте системного подхода к решению проблемы защиты конфиденциальной информации / А.Л. Беседин, В.В. Беляев // Финансы и кредит. – 2004. – № 27. – С. 63-68.
  16. Бондаренко С. С. Машинобудівні підприємства: потреба в нових управлінських інструментах / С. С. Бондаренко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 21. Ч. ІІ. – С. 135–140.].
  17. БорщукЄ. Еколого-економічна ефективність / Є. Борщук, М. Бугель // Економічна енциклопедія / [Гаврилишин Б.Д., Мочерний С.В., Устенко О.А та ін.] :[у 3 т.]. – К. : ВЦ «Академія», Тернопіль: Академія народного господарства, 2000. – Т.1. – С.376.
  18. Быков А. Этапы эволюции антикризисной стратеги / А. Быков // Вісник КНТЕУ. – 2006. – №1. – С. 11-16.
  19. Вакульчик О., Дубицький Д. Визначення зон економічних ризиків на основі аналізу показників економічної безпеки підприємства / О Вакульчик, Д. Дубицький // Економіст. – 2009. – № 8. – С. 40-43.
  20. Вакульчик О., Дубицький Д. Оцінка впливу зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку підприємства / Вісник АМСУ. Економіка. – 2009. – № 1 (41). – С. 22-28.
  21. Войнаренко М., Яременко О. Управління економічною безпекою підприємств на основі оцінки відхилень порогових показників / М. Войнаренко, О. Яременко // Економіст. – 2008. – № 12. – С. 60-63.
  22. Воеводин С.А Экономический механизм управления промышленным производством: методология и практика организации / С.А. Воеводин. – К.: Вища школа, 1991. – 152 с.
  23. Воронкова А.Е., Свірідова О.В. Сценарний підхід до вибору стратегії забезпечення експортної діяльності підприємства / А.Е. Воронкова. О.В. Свірідова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - №4, Т. 1. – С. 96-99.
  24. Галушкина Т.П.Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика) / Т.П. Галушкина. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2000. – 280 с.
  25. Гапоненко В.Ф., Безпалько А.А. Экономыческая безопасность предприятий. Подходы и принципы. – К., 2007. – 208 с.
  26. Гічова Н.Ю. Діагностика та підвищення економічної безпеки підприємства: Автореф. Дис. Канд.. екон. наук.: 08.00.04. / Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України. – К. 2012. – 20.
  27. Горячова К. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємства [Текст] / К. С. Горячова // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 9. – С. 43-49.
  28. Гукова А.В. Роль финансовой безопастности предприятия в системе его экономической безопасности / А. В. Гукова, И. Д. Аникина // Образование и общество. – 2006. – № 3. – С. 98-102.
  29. Гуков Я. Проблеми вітчизняного сільгоспмашинобудування та шляхи їх вирішення – думка науковця / Я. Гуков // Техніка АПК. – 2006. - № 5. – С. 12
  30. Гранатуров В.М.Экономический риск : сущность, методы измерения, пути снижения: [учебное пособие] / Гранатуров В.М.. – М.:Издат. «Дело и Сервис», 1999. – 112с.
  31. Давыдов И. Система безопасности фирмы / И. Давыдов // Служба безопасности – 1999. - № 2-3. – С. 12-20.
  32. Данилюк О.І. Теоретичні аспекти оцінки трудового потенціалу підприємства / О.І. Данилюк // Вісник економічної науки України. – 2006. - № 1. – С. 50-52.
  33. Дегтяренко О.Г., Колосок С.І. Інноваційний механізм управління машинобудівними підприємствами / О.Г. Дегтяренко, С.І. Колосок // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2007. - № 2. – С. 91-98. (с. 92)
  34. Державна програма розвитку машинобудування на 2006-2011 роки // Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2006 р. № 516 // www.rada.gov.ua
  35. Державний комітет статистики України // Режим доступу до матер.:http://www.ukrstat.gov.ua.
  36. Дзюба М.І Аналіз стану машинобудівних підприємств України на зовнішніх та внутрішніх ринках/ М.І. Дзюба м. Хмельницький 2011 І Міжнароднародної науково-практичної Internet-конференції "Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів".
  37. Довбня С.Б. Методическиеосновы и направления реструктуризации предприятий в промышленности: [монография] / С.Б. Довбня. – Днепропетровск: Наука и образование, 2002. – 312 с.
  38. Довбня С.Б. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Сучасні технології та методи управління підприємствами» для студентів спеціальності 8.050107 – економіка підприємства (аналіз конкретних ситуацій) / Укл.: С.Б. Довбня, Т.Л. Охлопкова, Н.Ю. Гічова. – Дніпропетровськ: НметАУ, 2009. – 46 с.
  39. Довгань Л.Є, Сімченко Н.О. Сучасні аспекти сталого розвитку машинобудівних підприємств / Л.Є Довгань, Н.О. Сімченко // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008, – № 3 (з). – С. 71-83.
  40. Должанский И. З. Инвестиционный риск как угроза экономической безопасности / И. З. Должанский, С. В. Ткачук // Управління розвитком : зб. наук. статей. Вип. 8 / [гол. ред. В. С. Пономаренко]. – Х. : ХНЕУ, 2007. - С. 20-22.
  41. Домашенко М.Д. Формування показника комплексної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Вісник Донецького національного університету. – 2011. Спецвипуск. Т. 1. – С. 312-314.
  42. Домашенко М.Д. Формування зон економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. № 4. Т. 2 – С. 181-185.
  43. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Оцінка стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі його ефективного управління: [монографія] / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія (за ред. д.е.н. проф. С.М. Ілляшенко). – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус»», 2010. – С. 48-52.
  44. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Проблеми науки. – 2011. – № 5. – С. 22-25.
  45. Домашенко М.Д. Аналіз наукових підходів до визначення поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - №1. – С. 167-172.
  46. Домашенко М.Д. Ефективність впровадження інструментів забезпечення достатнього рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Механізм регулювання економіки. – 2011. Т.3, №3. – С. 101-105
  47. .Домашенко М.Д., Формирование механизма управления экономической безопасностью внешнеэкономической деятельности предприятий машиностроения / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Сборник научных статей «Эффективное управление предприятием и регионом». – 2011. – Ч. 2. – С. 189-194.
  48. Домашенко М.Д., Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко, // Збірник тез доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, прередова думка» (Том 1), (25-26 березня 2010 року). – Донецьк: ДРУК - ІНФО, 2010. – С. 116-120.
  49. Домашенко М.Д. Фактори впливу на економічну безпеку інноваційної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (01-03 жовтня 2009 р.). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2009. – С. 247–249.
  50. Домашенко М.Д. Аналіз методів оцінки стану економічної безпеки зовнішньекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко, // Збірник тез доповідей Десятої міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, прередова думка» (Том 1), (25-26 березня 2010 року). – Донецьк: ДРУК-ІНФО, 2010. – С. 116–120.
  51. Домашенко М.Д. Поняття економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез доповідей науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» присвяченої дню науки в Україні (Частина 3). – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 157–158.
  52. Домашенко М.Д. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства регіонального рівня / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (6-7 травня 2010). – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – С. 81–83.
  53. Домашенко М.Д. Основні положення економічної безпеки вітчизняного машинобудування / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня–01 жовтня 2010 р.). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 76.
  54. Домашенко М.Д. Аналіз наукових підходів до забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління виробництвом» (14–15 жовтня 2010 р.). – Донецьк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 115.
  55. Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Показники інтегральної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко, О.В. Прокопенко// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» (18–20 травня). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – Т.2. – С. 29–31.
  56. Домашенко М.Д. Врахування країнового ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства / М.Д. Домашенко // Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону» (18-20 травня 2011). – Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – С. 56–57.
  57. Домашенко М.Д. Формування стратегій забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М.Д. Домашенко // Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (29 вересня–1 жовтня 2011р.). – Суми: ТОВ Друкарський дім «Папірус», 2011. – С.63-65.
  58. Домашенко М.Д. Стратегії забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств / М. Д. Домашенко // Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми ефективність» (15–16 березня 2012р). – м. Київ, 2012. – С. 21.
  59. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства : [навч. посібник] / Л. І. Донець., Н. В. Ващенко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 240 с.
  60. Дубецька С.П. Економічна безпека підприємств України // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Збірник матеріалів наук.-практ. конф., Київ. 16-17.05.2001. – К.:Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2003. – С.146-172.
  61. Дубицький Д.П. Методологічні особливості оцінки економічної безпеки підприємства та аналізу зовнішньоекономічної діяльності / Д.П. Дубицький // Прометей. – 2009. - №3(30). – С. 157-160.
  62. Економіка підприємства: [підручник] / [Грещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П та інші]; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – [2-ге вид., перероб. та доп]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
  63. Економічна енциклопедія / Под ред. Воронович Л.М. – Тернопіль, 2000.
  64. Экономическая безопасность хозяйственных систем / Под общей редакцией А.В. Колосова. – М.: Изд-во РАГС. 2001. – 446 с.
  65. Економічна політика України [Електронний ресурс] : Міністерство економіки. – Режим доступу: http :// www.me.gov.ua/control/uk/publish/category
  66. Экономика предприятия : учебное пособие / [под общ. ред. д.э.н., проф. Л.Г. Мельника]. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.
  67. Економічна енциклопедія : У трьох томах / [за заг. ред.. С.В Мочерного]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – Том 1 – 864 с.
  68. Економічна енциклопедія : У трьох томах / [за заг. ред.. С.В Мочерного]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – Том 2 – 846 с.
  69. Економічна енциклопедія : У трьох томах / [за заг. ред.. С.В Мочерного]. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – Том 3 – 952 с.
  70. Єдинак В. Ю. Механізм забезпечення економічної безпеки країни в умовах глобалізації / В. Ю. Єдинак // Прометей. – 2009. – № 3 (30). – С. 36-40.
  71. Живко З.Б. Аналіз та оцінка системи мотивації персоналу як чинника безпеки / З.Б. Живко // Актуальні проблеми економіки. – 2009, № 10 (100). – С. 65-73.
  72. Жукова Н.К. Сучасні методи антикризового управління підприємством / Н.К. Жукова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. – С. 14-18.
  73. Забияко С.В. Риск-менеджмент – основа экономической безопасности предприятия / С.В. Забияко, Е.С. Светлова // Защита информации. Конфидент. – 2002. – № 3. – С. 51-55.
  74. Загорна Т.О. Економічна діагностика : навчальний посібник / Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 400с.
  75. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р., № 959-XII.
  76. Захаров В.Я. Антикризисный менеджмент: стратегии развития промышленных предприятий в России / В.Я. Захаров // Инновации. – 2006. – № 5. – С. 80-81.
  77. Иванов А.В. Экономическая безопасность предприятий. Методическое пособие для руководителей предприятий / А.В. Иванов, В.В. Шлыков. – М.: Вираж-Центр, 1995. – 40 с.
  78. Ігнатенко А.В., Кабанов В.Г., Харченко О.І. Інвестиціне регулювання інноваційної діяльності за умови забезпечення оптимального рівня економічної безпеки України / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009, № 4 (94). – С. 33-40.
  79. Ильяшенко С.Н. Экономическая безопасность предприятия и подходы к оценке ее уровня / С.Н. Ильяшенко // Машиностроитель. – 2008, № 10. – С. 4-10.
  80. Ілляшенко С.М. Економічний ризик : [навч посібник] / С.М. Ілляшенко. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 181 с.
  81. Ілляшенко С.М Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник / С. М. Ілляшенко. – [2-ге вид., перероб. і доп.] – Суми : ВТД «Університетська книга»; К. : ВД «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.
  82. Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к ее оценке / С.Н. Ильяшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №3. – С. 12-19.
  83. Ілляшенко С.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства : монографія / С.М. Ілляшенко, О.М. Олефіренко [за заг. ред.. С.М. Ілляшенко]. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 272 с.
  84. Интернет-портал рейтингового агенства «РусРейтинг» / Страновый риск и методы его оценки; [Электронный ресурс]. – Режим доступа www.reglament.net
  85. Интернет-портал рейтингового агентства «Рус-Рейтинг» / Шкала рейтингов агентства RusRating; [Элекронный ресурс]. – Режим доступа:
  http://www.rusrating.ru/content/view/1350/68/
  86. Интернет-портал компании «Безопасные технологии бизнеса» [Элекронный ресурс]: Публикации: Тимофеев Т.В., Наумова Л.Г. Экономическая безопасность и управление риском предприятий. – Режим доступа: http://btb-cons.ru/articles/?art_id=6
  87. Інтернет-портал Кабінету міністрів України Постанова кабінету міністрів України № 516 від 18 квітня 2006р. Про затвердження державної програми розвитку машинобудування на 2006-2011роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:www.rada.gov.ua
  88. Інтернет-портал Міністерства закордонних справ України Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні заходи стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/ua/publication/content/2994.htm
  89. Інтернет-портал Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua
  90. Інтернет-портал Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
  91. Інтернет-портал Верховної Ради України / Законодавство України / Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  92. Інтернет-портал Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України: Річна звітність емітентів цінних паперів [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Інтернет-порталу: http://smida.gov.ua/reestr/smreestr.php?info=at&year=&obls=
  93. Кавун С.В. Концептуальная модель системы экономической безопасности предприятия / С.В. Кавун // Економіка розвитку. – 2007. – № 3. – С. 97-101.
  94. Камишникова Э.В. Методы формирования комплексной оценки уровня экономической безопасности предприятия / Э.В. Камишникова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 12 (102). – С. 87-92.
  95. Камишнікова Е.В. Методика оцінки рівня економічної безпеки металургійного підприємства / Камишнікова Е.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 11 (101). – С. 77-82.
  96. Капустин Н. П. Экономическая безопасность отрасли и фирмы / Н. П. Капустин // Бизнес-информ. – 1999. - № 11-12. – С. 45-47.
  97. Кашин А.В. Экономическая безопасность предприятий : управленческие проблемы // Экономические науки. – 2008. – № 1. – С. 171-173.
  98. Квасницька Р.С., Доценко І.О. Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2. – T. 1 – C. 34-38.
  99. Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджментуу : навчальний посібник. – Л.: Кінапрі ЛТД, 2000. – 367 с.
  100. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посіб. / О.А. Кириченко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с.
  101. Клейнер Г.Б. Предприятия в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность / Г.Б. Клейнер, Л.В. Тамбовский, Р.М. Качалов. – М.: ОАО «изд-во «Экономика»,1997. – 288 с.
  102. Князь О.В. Аналіз та оцінювання факторів, які впливають на рівень інноваційного розвитку підприємств / О.В.Князь // Економіка промисловості. – 2006. – С. 128-135
  103. Ковалев В.В. Финансовый анализ : методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М.: АО «Финстатинформ», 1995. – 96 с.
  104. Ковальов В. В. Фінансовий аналіз : Керування капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності / В. В. Ковальов. – М. : Фінанси і статистика, 1996. – 432 с.
  105. Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия / Д. Ковалев, Т. Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. – № 10. – С. 48-52.
  106. Козаченко Г.В. Экономическая безопасноть: сущность и механизмы обеспечения: [монографія] / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарев, О.М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280с.
  107. Козанцева С.О. Формування власної економічної системи безпеки – стабільна діяльність підприємства / С.О. Козанцева // Прометей. – 2009. - № 3 (30). С. 221-223
  108. Корієнко А.В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: Автореф. Дис.. канд.. екон. наук.:08.06.01 / Київський національний економічний університет. – К.. 2000. – 19 с.
  109. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства / М.Я. Коробов. – Знання, 2000. – 347 с.
  110. Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства / О.Л. Коробчинський // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4 (94). – С. 41-45.
  111. Кракос Ю.Б. Подход к оценке уровня финансовой составляющей экономической безопасности предприятия / Ю.Б. Кракос, Н.И. Серик // Економіка, фінанси, право. – 2006. – № 12. – С. 7-12.
  112. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией / М.И. Круглов. – М. : Русская деловая литература, 1998. – 767 с.
  113. Кузенко Т.Б. Тактичне і стратегічне планування економічної безпеки підприємства / Т.Б. Кузенко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 3. – С. 142-151.
  114. Кузьмін О. Технології стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств: сутність, класифікація та перспективи використання / О. Кузьмін, Н. Петрушин // Вісник Тернопільського національного економічного університету: зб. Наук. Праць.. - № 2. – Тернопіль, 2009. – С. 80-86.
  115. Кузнецов Э. А. Стратегии для предприятий, переживающих период промышленной зрелости или упадка [Электронный ресурс] / Э. А. Кузнецов, А. Г. Балог // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – №21. – 2009. –
  Режим доступа к журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Emp/2009_21/29KuzBal.htm.].
  116. Криклій О. А. Управління прибутком банку : монографія / О. А. Крик лій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 136 с.
  117. Лапин В.Е Содержание и структура экономического потенциала предприятия / Е.В Лапин // Механизм регулирования экономики. – 2002. - №1-2. – С. 188-192.
  118. Литвак Б.Г. Экспертныеоценки и принятиерешений / Б.Г. Литвак. - М.: Патент, 1996. - 271 с.
  119. Ліпич Л.Г. Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України / Л.Г. Ліпич, А.О. Фатенок-Ткачук // Економіка та держава. – 2008. - № 5. – С. 23-31.
  120. Лебедева О.О. Планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України в умовах європейської інтеграції, 2008.
  121. Лебедева О.О. Планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України в умовах Європейської інтеграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Інтернет-порталу:
  http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VNULP/Menegment/2008_6...
  122. Лисяков В.П. Ефективність інновації – анкерного кріплення у вугледобувному виробництві / В.П. Лисяков // Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка».(Том 1), (25-26 березня 2010 року). – Донецьк: ДРУК - ІНФО, 2010. – С. 184-186.
  123. Лянной Г. Система экономической безопасности предприятия / Г. Лянной // BOS – журнал о личной и . - коммерческой безопасности. – № 7. – С. 16-19.
  124. Майорченко В. Аналіз ключових галузевих показників фінансового стану підприємств України / Віктор Майорченко, Валерій Калюжний, Наталія Михаліцька // Економіст. – 2003. – № 10. – С. 46-49.
  125. Макогон Ю.В., Гохберг Ю.А., Чернега О.Б.. Управление международной конкурентоспособностью предприятий (организаций). – Донецк: ДонНУ, 2003. – 278 с.;
  126. Маламедов С.Л. Формирование стратеги экономической безопастности предпринимательских структур: дис.канд. эк. наук: 08.00.05 / Маламедов Сергей Леонидович. – СПб, 2002. – 146 с.
  127. Малашук Д.В. Методичні підходи, щодо визначення міжнародної конкурентоспроможності машинобудівної галузі України / Д.В. Малашук // Формування ринкових відносин в Україні : зб. Наук. Праць Науково-дослідницького економічного інституту Міністерства економіки України. – № 3 (58). – К., 2010. – С. 60-65.
  128. Маркетинг для магістрів : навчальний посібник / [за заг. Ред.. д.е.н., проф.. Ілляшенка С.М.]. – Суми : ВТД : «Університетська книга», 2007. – 928 с.
  129. Мартиненко В.П. Методи оцінки конкурентоспроможності суб’єктів господарювання / В.П. Мартиненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 10. – С. 42-45.
  130. Машинобудування в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. /Під заг. ред. чл.-кор. НАН України Б.М. Данилишина. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007 - 308 с.
  131. Машиностроительный комплекс Украины: что дальше? / А. В. Ноговицин, И. К. Марченко, Е. И. Скрипников [и др.] // Украина промышленная. – 2006. – № 2. – С. 34–41.]
  132. Минцберг Г. Структура в кулаке : создание эффективной организации : пер с англ / под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.
  133. Михайлова Л.І., Слабоспицька О.Ю. Оцінка динаміки вектор-структури експорту продукції машинобудування вітчизняними підприємствами / Л.І. Михайлова, О.Ю. Слабоспицька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. - №2. – С. 164-171.
  134. Мельник Д.Л. Маркетиного стратегія підприємста / Д.Л. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету 2009. № 3. Т. 1, С. 213-219
  135. Мельник Ю.М. Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством / Ю.М. Мельник // Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – С. 505 - 516.
  136. Менеджмент організацій : підручник / [за заг. ред. Л.І. Федулової]. – К.: Либідь, 2003. – 448 с.
  137. Менеджмент для бакалаврів : підручник у двох томах / [за ред. О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 605 с.
  138. Менеджмент виробництва та операції (тестові, проблемні ситації, практичні завдання) : навч. Посібник / [П.І. Белінський, І.Ф. Комарницький, В.І. Кравець]. – Чернівці : Рута, 2004. – 220 с.
  139. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф Ходоури; пер. с англ. – М. Дело, 1992. – 702 с.
  140. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: [монографія] / [Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін.]; за ред. В.М. Геєця. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
  141. Моргулець О.Б. Реструктуризація підприємства як інструмент антикризового управління: автореф. дис. на здобутя наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / О.Б. Моргулець. — К., 2008. — 20 с.
  142. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник : у 2 томах / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устиненко, С.І. Юрій; [за ред. С.В Мочерного]. – Львів : Світ, 2005. – 616 с.
  143. Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. – К.: Вид-во КВЩ, 1999. – 463 с.
  144. Мухина А.С Бухгалтерский учет. Настольная книга бухгалтера (от начинающего до главного) / А.С Мухина. – М.: Мир деловой книги, 1998. – 243 с.
  145. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. — К.: НВЦ НБУВ, 2010. — 232 с., с. 5]
  146. Нагорянская Н.В. Особенности функционирования предприятий черной металлургии и основные направления формирования и развития эффективного адаптивного управления / Н.В. Нагорянская // Економіка промисловості – 2007. – № 3. – С. 67-82
  147. Наукова періодика України [Електронний ресурс] / Різник Н.С. Економічна розвідка в системі забезпечення економічної безпеки регіону . – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua
  148. Новосядло Е. В. Система управления финансовой безопасностью фирмы / Е. В. Новосядло // Свое дело и карьера. – 2006. – № 14. – С. 14-16.
  149. Оцінка економічного стану України (грудень 2009 року) / Національний банк України // Режим доступу до матер.: http://www.bank.gov.ua.
  150. Организация и управление внешнеэкономической деятельностью на фирме (предприятии) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///D:/дисертация / ЗЕД.php.htm
  151. Основы экономической безопасности (государство, регіон, предприятие. личность) / под.. ред. Е.А. Олейникова. – М.: Интел-Синтез, 1997. – 288 с.
  152. Основы менеджмента : современные технологии : учебно-методическое пособие / [под ред. М.А. Чернышова]. – 2-е изд., изм., доп. – М. – Ростов/Д : МарТ, 2004. – 3320 с.
  153. Основы современного социального управления : учебное пособие / [под ред. проф. В.Н.Иванова]. – М., 2000. – 270 с.
  154. Олейников Е.А. Основы экономической безопасности. Учебно-практическое пособие – М. ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»», 1997. – 280
  155. Пестрецова О. Финансовая ответственность внутри предприятия как метод мотивации персонала // Бизнес. – 2004. – № 6. – С. 56-57.
  156. Півень А.І. Фактори кризового стану підприємств машинобудівної галузі / А.І. Півень // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2009. – № 4 (8). – С. 85-96.
  157. Пит Г. Уточнение содержания контролинга как функции управления и его поддержки / Г. Пит, Э. Шерм // Проблемы теории и практики управления. – 2001. №3. – С. 102-107.
  158. Полушкин О.А. Управление безопасностью предприятий в условиях рыночной экономики / О.А. Полушкин // Закон и право. – 2005. - №10. – с. 46-50.
  159. Попова О.Ю. Рівні забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудування / [Електронний ресурс] / О.Ю.Попова // Ефективна економіка. – 2012. - №6. – Режим доступу до журналу: http: // www.economy.nayka.com.ua
  160. Постанова КМУ від 18 квітня 2006 р. № 516 «Про затвердження Державної програми розвитку машинобудування на 2006-2011 роки».
  161. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного зростання та соціального розвитку України на 2002-2011 роки».
  162. Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності : [монографія] / О.В. Прокопенко. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 395 с.
  163. Пілова Д.П. Формування та оцінка економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Д.П. Пілова. – Кривий Ріг, 2007. – 20 с.
  164. Півень А.І. Фактори кризового стану підприємств машинобудівної галузі / А.І. Півень // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галуз: проблеми теорії та практики. – 2009. – №4 (8). – С. 85-96. (С. 87)
  165. Пілова Д.П. Формування та оцінка економічної безпеки гірничо-збагачувальних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / Д.П. Пілова. – Кривий Ріг, 2007. – 20 с.
  166. Покрытан П. О предметеантикризисногоуправления / П. Покрытан // Экономист. – 2005. – № 6. – С. 50-53.
  167. Подлужна Н.О. Організація управління економічною безпекою підприємства: Автореф. дис.. канд.. екон. наук: 08.06.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2003. – 20с.
  168. Портер Конкуренция : учебное пособие / М. Портер. – М. : Издательский длм «Вильямс», 2000. – 495 с.
  169. Раздина Е.В. Экономическая безопасность (сущность и тенденции развития): Дис. канд. экон. наук: 08.00.01. – М., 1998. – 164 с.
  170. Решетнікова І.Л. Оцінка ефективності маркетингової діяльності на підприємстві / І.Л. Решетнікова // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4. Т.2. – С. 65-69.
  171. Розміщення продуктивних сил:Посібник / ЛП. Тарангул, І.О. Горленко, Г.І. Євтушенко. – К., 200 – 264 с.
  172. Романко О.П. Чинники формування конкурентносроможності машинобудівного підприємства. / О.П. Романко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 3 (93). – С. 113-125.
  173. Романова Н.И. Анализ хозяйственной деятельности: [краткий курс лекцій] / Н.И. Романова. - М.: Юрайт-Издат, 2003. – 220с.
  174. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність : Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 377 с.
  175. Салли В.И. К созданию системы оценки состояния угольных шахт / В.И. Салли, С.В. Салли // Уголь Украины. – 2009. – № 6. – С. 35-38.
  176. Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятий / Г.В. Савицкая. – Мн.: Новое Знание, 2003. – 354с.
  177. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий: прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций / В.П. Савчук. – К.: Издательский дом "Максимум", 2001. – 600 с.
  178. Сергеев А.А. Критерии оценки экономической безопасности предприятия / А.А. Сергеев // Финансы и кредит. – 2003. – № 15. – С. 67-69.
  179. Смирнов А. Тонны эффективности / Алексей Смирнов // Металл. – 2007. – №5. – С. 16.
  180. Соколенко Т.М Економічна безпека підприємства в умовах транзитивної економіки / Т.М. Соколенко // Сучасна наука ХХІ століття: сьома міжнародна наук.-практ. інтернет-конф. 16-18 червня 2011р:матеріали конф. – Київ, 2011.
  181. Соломандина Т.О. Концепция безопасности организационного развития компании / Т.О. Соломандина // Трудовое право. – 2003. – № 9. – С. 64-72.
  182. Солоп А. Формування комплексу економічної безпеки підприємства / А. Солоп // Баланс. Малий бізнес. – 2002. – № 9. – С. 56-58.
  183. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави : національна доповідь / за заг. ред.. В.М. Гейця [та ін..]. К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
  184. Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства / І.В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 12 (102). – С. 114-121.
  185. Статистичний щорічник України за 2008 рік / Державний комітет статистики України; за ред.. О.Г. Осауленка. – К.: ДП «Інформаційно аналітичне агенство». – 2009. – 568с.
  186. Сусанов Д. Метод измерения странового риска // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.rcd.ru/archive/articles.asp?id=2063
  187. Сухорукова Т. Индикаторы ресурсной безопасности предприятия / Татьяна Сухорукова // Бизнес Информ. – 1998. – № 6. – С. 44-47.
  188. Тарангул Л.Г., Горленко О.І., Євтушенко Г.І. Розміщення продуктивних сил: Посібник / Л.Г. Тарангул, О.І.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины