LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ
 • The number of pages:
 • 260
 • university:
 • ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
  ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

  На правах рукопису


  САХНО АРТЕМ ПЕТРОВИЧ

  УДК 351.811:06.027:340.131(477) (043)

  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ

  Спеціальність 12.00.07 –
  адміністративне право та процес; фінансове право;
  інформаційне право

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата юридичних наук

  Науковий керівник:
  Коваль Микола Васильович професор, кандидат юридичних наук
  Донецьк 2012
  ЗМІСТ
  Вступ 3
  РОЗДІЛ № 1. ЗАКОННІСТЬ І СЛУЖБОВА ДИСЦИПЛІНА В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
  1.1. Загальна характеристика законності та її гарантії в діяльності ОВС України 13
  1.2. Службова дисципліна в ОВС України: поняття, сучасний стан та шляхи покращення 30
  1.3. Поняття, сутність і принципи законності та службової дисципліни в діяльності Державтоінспекції МВС України 49
  Висновки до 1 розділу 68
  РОЗДІЛ № 2. ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ
  2.1. Державний контроль за дотриманням законності та службової дисципліни в діяльності підрозділів Державтоінспекції 70
  2.2. Внутрівідомчий контроль за забезпеченням законності та службової дисципліни в діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України 88
  2.3. Судовий адміністративно-деліктний контроль за забезпеченням законності та службової дисципліни в діяльності Державтоінспекції МВС України 114
  2.4. Громадський контроль за дотриманням законності та службової дисципліни в діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України 128
  2.5. Право на звернення як засіб забезпечення законності та службової дисципліни в діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України 145
  2.6. Прокурорський нагляд за дотриманням законності в діяльності підрозділів Державтоінспекції 159
  Висновки до 2 розділу 173
  РОЗДІЛ № 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ З КАДРАМИ В ПІДРОЗДІЛАХ ДЕРЖАВТОІНСПЕКЦІЇ МВС УКРАЇНИ
  3.1. Удосконалення кадрового забезпечення підрозділів ДАІ МВС України 175
  3.2. Удосконалення виховної роботи з особовим складом Державтоінспекції МВС України 193
  Висновки до 3 розділу 211
  ВИСНОВКИ 213
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 218
  ДОДАТОК 1 240
  ДОДАТОК 2 245
  ДОДАТОК 3 249

  ВСТУП
  Актуальність теми. Побудова правової держави вимагає постійного вдосконалення діяльності всього її апарату й насамперед органів виконавчої влади. Запорукою їх успішної діяльності є високий рівень дотримання законності та дисципліни в державному управлінні.
  Органи внутрішніх справ України відіграють важливу роль у реалізації функцій демократичної, соціальної, правової держави. Проте серед багатьох підрозділів міліції Державна автомобільна інспекція МВС України (далі – Державтоінспекція) посідає особливе місце у зв’язку з тим, що чинне законодавство покладає на неї найширший обсяг повноважень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Особам рядового й начальницького складу Державтоінспекції надаються владні повноваження. Здійснюючи їх, вони представляють державу, а тому тільки відповідальне ставлення цих осіб до виконання покладених повноважень забезпечує нормальну реалізацію поставлених перед міліцією завдань.
  Крім того, норми чинного законодавства, надаючи співробітникам Державтоінспекції значні права для забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони громадського порядку в місцях несення служби, покладають на них обов’язок неухильного дотримання законності та службової дисципліни.
  Разом з тим серйозною проблемою діяльності правоохоронних органів є численні порушення законності, які проявляються у вигляді корупції, хабарництва, зловживання службовим становищем та інших діянь. Особливе занепокоєння подібні зловживання викликають, якщо мова йде про діяльність Державтоінспекції, яка здійснює контрольні та наглядові функції у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
  У зв’язку з цим неприпустимим є недотримання співробітниками Державтоінспекції у своїй службовій діяльності вимог правових норм і допущення порушень прав та свобод людини. На цьому фоні створюється атмосфера страху та невпевненості громадян, посилюється їх неспокій, росте відчуження й недовіра до влади, відбувається культивування вседозволеності, правового нігілізму та зневаги до закону. Тому сьогодні в умовах глобальних соціально-економічних і політичних перетворень у нашій державі надзвичайно актуальним і важливим є вирішення питання про визначення шляхів зміцнення таких категорій, як законність та службова дисципліна в діяльності Державтоінспекції.
  У науковій літературі питанням, пов’язаним із забезпеченням законності й дисципліни в діяльності органів внутрішніх справ, приділялось багато уваги. Дослідженням цієї проблематики займалися такі наукові діячі, як: О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, В.П. Ворушило, І.П. Голосніченко, С.С. Громико, В.В. Гурін, С.Ф. Зибін, С.В. Ківалов, М.М. Колюка, А.Т. Комзюк, В.К. Колпаков, Я.Ю. Кондрат’єв, В.В. Конопльов, О.М. Ломов, В.В. Марков, О.А. Мартиненко, Є.М. Моісеєв, О.П. Нагорний, О.В. Нікіфоров, Л.А. Ніколаєва, В.В. Новіков, Т.Л. Оленченко, О.І. Остапенко, В.І. Олефір, А.В. Перепелиця, В.П. Пєтков, С.В. Пєтков, В.А. Понікаров, О.В. Ряшко, О.Ю. Синявська, А.А. Стародубцев, A.B. Стремоухов, В.А. Тарасова, С.О. Шапаренко та інші.
  Крім того, адміністративно-правові засади діяльності Державтоінспекції МВС України були предметом дослідження таких вітчизняних та зарубіжних учених, як Г.В. Галімшина, С.М. Гусаров, М.М. Долгополова, В.В. Єгупенко, Р.Я. Зайцев, Я.І. Маслова, Д.К. Медведєв, М.А. Микитюк, А.М. Подоляка, А.Є. Рубан, О.Ю. Салманова, М.М. Стоцька, Я.І. Хом’як, С.М. Чмирьов та інші.
  Проте на сьогоднішній день проблема дотримання законності та службової дисципліни серед працівників Державтоінспекції вивчена недостатньо. Крім того, у правозастосовній діяльності щодо забезпечення законності та службової дисципліни співробітниками Державтоінспекції накопичилась велика кількість проблемних питань, які потребують свого негайного вирішення.
  Отже, обумовлюючи актуальність і важливість обраної теми дослідження, варто наголосити на необхідності якісного вдосконалення стану законності та службової дисципліни в діяльності Державтоінспекції у зв’язку з наявністю значної кількості зауважень з боку пересічних громадян на дії або бездіяльність працівників Державтоінспекції, а також з причини недостатньої наукової розробленості питань, пов’язаних із дотриманням законності та службової дисципліни працівниками Державтоінспекції під час виконання службових обов’язків.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до вимог Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої Указом Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98, п. 11 Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 років, затвердженого наказом МВС України від 29.07.2010 № 347, а також Пріоритетних напрямів наукових досліджень Донецького юридичного інституту МВС України на 2006-2010 рр. Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Донецького юридичного інституту МВС України, протокол № 5 від 29 січня 2010 року.
  Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнення практики його реалізації визначити поняття, сутність, особливості та засоби забезпечення законності та службової дисципліни в діяльності підрозділів Державтоінспекції, надати науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо їх вдосконалення.
  Для досягнення визначеної мети поставлено такі задачі:
  – розробити проект інструкції про організацію наставництва в підрозділах Державтоінспекції МВС України з метою подальшого її впровадження у практичну діяльність підрозділів Державтоінспекції;
  – здійснити загальну характеристику режиму законності в діяльності органів внутрішніх справ;
  – визначити поняття службової дисципліни в органах внутрішніх справ, сучасний стан та шляхи її покращення;
  – розкрити поняття і зміст режиму законності та службової дисципліни в діяльності Державтоінспекції;
  – визначити та охарактеризувати суб’єктів державного контролю за дотриманням законності та службової дисципліни Державтоінспекцією;
  – розкрити особливості внутрівідомчого контролю за дотриманням законності та службової дисципліни Державтоінспекцією;
  – з’ясувати переваги судового адміністративно-деліктного контролю за дотриманням законності Державтоінспекцією;
  – визначити суб’єктів громадського контролю за дотриманням законності та службової дисципліни Державтоінспекцією;
  – сформулювати пропозиції щодо вдосконалення адміністративного законодавства у сфері забезпечення законності та службової дисципліни Державтоінспекцією за допомогою звернень громадян;
  – виокремити найсуттєвіші напрями підвищення ефективності прокурорського нагляду за дотриманням законності в діяльності Державтоінспекції;
  – надати конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи кадрового забезпечення підрозділів Державтоінспекції;
  – визначити напрями покращення виховної роботи з особовим складом підрозділів Державтоінспекції.
  Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються з приводу забезпечення законності та службової дисципліни в діяльності Державтоінспекції.
  Предметом дослідження є забезпечення законності та службової дисципліни в діяльності підрозділів Державтоінспекції.
  Методи дослідження. Методологічну основу дослідження утворює система прийнятих в юридичній науці методів пізнання соціальної реальності й соціально-правових інститутів в їх історичному розвитку, взаємозв’язку і взаємообумовленості з точки зору теорії та практики, історії та сучасності. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат (розділ 1). Порівняльно-правовий метод використано для дослідження поняття та сутності законності (підрозділ 1.1), службової дисципліни в органах внутрішніх справ (підрозділ 1.2), поняття, значення і принципів законності та службової дисципліни в Державтоінспекції (підрозділ 1.3). Формально-логічний та соціологічний методи дозволили визначити роль контролю (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) і нагляду (підрозділ 2.6) у забезпеченні законності та службової дисципліни співробітниками Державтоінспекції. Порівняльно-правовий, статистичний та структурно-логічний методи використовувались для визначення напрямів удосконалення забезпечення законності та службової дисципліни у процесі роботи з кадрами підрозділів Державтоінспекції (підрозділи 3.1, 3.2).
  Нормативну основу дослідження становлять Конституція та закони України, акти Президента України й Кабінету Міністрів України, а також нормативно-правові акти МВС України у сфері забезпечення законності та службової дисципліни в підрозділах Державтоінспекції.
  Емпіричною базою дослідження є узагальнення статистичних даних УДАІ МВС України та УДАІ ГУМВС України в Донецькій області про стан адміністративно-правозастосовної діяльності Державтоінспекції в 2010 році, а також узагальнені дані анкетування працівників Державтоінспекції (у 2010-2011 р.р. дисертантом опитано 240 працівників Державтоінспекції з 24 областей України, які проходили навчання на курсах післядипломної освіти ДЮІ МВС України).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших комплексних досліджень проблем забезпечення законності та службової дисципліни в діяльності Державтоінспекції. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень і висновків, запропонованих особисто дисертантом.
  Основні з них такі:
  вперше:
  – з метою вдосконалення діяльності підрозділів Державтоінспекції запропоновано проект інструкції про організацію наставництва в Державтоінспекції, зміст якої полягає в регулюванні організації та здійснення наставництва в Державтоінспекції на професійній основі, тобто підрозділами з організації та проведення наставництва, які структурно входять до складу Державтоінспекції, з метою підготовки співробітників (підшефних) до самостійного виконання службових обов’язків, а також поглибленого підходу до навчання й виховання молодих співробітників та їх підготовки до самостійного несення служби;
  удосконалено:
  – характеристику режиму законності в органах внутрішніх справ як важливого чинника, що забезпечує належне здійснення прав і свобод людини та громадянина, зміст якого полягає в необхідності й доцільності комплексного підходу під час застосування правових гарантій щодо забезпечення режиму законності;
  – розуміння сутності службової дисципліни в органах внутрішніх справ як певного порядку поведінки осіб рядового та начальницького складу з обов’язковим дотриманням законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, а також правил внутрішнього трудового розпорядку;
  – зміст: режиму законності в діяльності Державтоінспекції, сутність якого полягає в точному і неухильному додержанні та виконанні законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів працівниками Державтоінспекції під час виконання службових обов’язків у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; службової дисципліни в діяльності Державтоінспекції, яка полягає не тільки у виконанні й дотриманні нормативно закріплених правил поведінки, але й морально-етичних норм, встановлених у державі та суспільстві, а також правил внутрішнього трудового розпорядку;
  – характеристику суб’єктів державного контролю за дотриманням законності та службової дисципліни Державтоінспекцією шляхом класифікації суб’єктів контролюючої діяльності залежно від компетенції відповідних контролюючих органів;
  – особливості внутрівідомчого контролю в діяльності Державтоінспекції, які полягають у наявності в структурі Державтоінспекції підрозділів адміністративної практики, діяльність яких прямо пов’язана із здійсненням контролю за дотриманням законності під час провадження у справах про адміністративні правопорушення, а також за станом діловодства та обліком виявлених правопорушень правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху;
  – перелік суб’єктів громадського контролю в діяльності Державтоінспекції, до яких належать політичні партії, громадські організації, профспілкові організації, засоби масової інформації;
  – адміністративне законодавство у сфері безпеки дорожнього руху щодо забезпечення законності та службової дисципліни працівниками Державтоінспекції шляхом внесення змін та доповнень до Закону України «Про звернення громадян»;
  – зміст наглядової діяльності прокуратури щодо дотримання законності Державтоінспекцією та виокремлено головні напрями підвищення ефективності цієї діяльності, які полягають у вдосконаленні тактики й методики виявлення порушень законів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, підвищенні якості прокурорських перевірок та встановлення обставин, що їм сприяють, удосконаленні практики реагування прокурора на порушення законів тощо;
  набули подальшого розвитку:
  – положення про дієвість судового адміністративно-деліктного контролю за іншими видами контролю та нагляду щодо дотримання законодавства працівниками Державтоінспекції під час здійснення адміністративно-правозастосовної діяльності;
  – положення щодо вдосконалення системи кадрового забезпечення підрозділів Державтоінспекції шляхом приведення у відповідність специфіки й різноплановості штатних посад певній галузі освіти та професійної підготовки;
  – напрями покращення виховної роботи з особовим складом Державтоінспекції, зміст яких полягає в необхідності використання найбільш дієвих, результативних форм проведення виховної роботи, таких як: індивідуальний контроль, заслуховування звітів і повідомлень працівників, оцінка їх оперативно-службової діяльності, використання можливостей виховного впливу колективу.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані у:
  – правотворчості – для вдосконалення положень Закону України «Про звернення громадян» та нормативно-правового забезпечення діяльності Державтоінспекції МВС України (акт впровадження Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України від 10.10.2011);
  – правозастосовній діяльності – для покращення діяльності відділу Державтоінспекції Донецького міського управління ГУМВС України в Донецькій області (акт впровадження ВДАІ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області від 26.05.2011), управління Державтоінспекції ГУМВС України в Донецькій області (акт впровадження УДАІ ГУМВС України в Донецькій області від 20.06.2011);
  – навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін «Адміністративне провадження та діловодство у справах про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху», «Адміністративна діяльність ДАІ», «Робота з персоналом», а також при підготовці навчальних посібників, лекцій, методичних рекомендацій для студентів вищих навчальних закладів (акт впровадження Донецького юридичного інституту МВС України від 06.06.2011).
  Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки обговорювались на кафедрі адміністративної діяльності ДАІ Донецького юридичного інституту МВС України та були оприлюднені дисертантом на науково-практичних конференціях: міжнародній науково-практичній конференції «Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи» (м. Сімферополь, 2010); міжнародній науково-практичній конференції «Безпека дорожнього руху: сучасність та майбутнє» (м. Донецьк, 2010); всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих вчених» (м. Донецьк, 2011); міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку» (м. Київ. Центр правових наукових досліджень, 2011); всеукраїнській з міжнародною участю науково-практичній заочній конференції «Молода наука України – третє тисячоліття» (м. Запоріжжя, 2011); міжвузівській науково-теоретичній конференції «Підготовка кадрів міліції (поліції): історія та сучасність» (Національна академія внутрішніх справ, 2011); науково-практичній конференції «Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів» (м. Івано-Франківськ, 2011); на круглому столі «Сучасні проблеми надання адвокатами правової допомоги при застосуванні Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» (м. Харків, 2010).
  Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження викладено в чотирьох статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України, а також у восьми тезах доповідей на науково-практичних конференціях.
  Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, поділених на 11 підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 260 сторінок, із них основного тексту – 218 сторінок. Список використаних джерел складається із 247 найменувань і займає 22 сторінки. Дисертація містить 3 додатки, розташовані на 19 сторінках.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ
  Отже, у дисертаційному дослідженні наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової задачі, що виявляється в наданні обґрунтованих пропозицій, спрямованих на визначення поняття, сутності, особливостей та засобів забезпечення законності та службової дисципліни в діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України, наданні науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо їх удосконалення. У результаті дисертаційного дослідження здобувачем сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій. Основні з них такі:
  1. З метою вдосконалення організації та здійснення наставництва дисертантом розроблено проект інструкції «Про організацію наставництва в підрозділах Державтоінспекції МВС України». Особливістю здійснення наставництва згідно із зазначеним документом є призначення на посаду наставника на професійній основі та виключно із числа осіб середнього та старшого начальницького складу Державтоінспекції, які мають високі показники у службовій діяльності, володіють значним професійним та життєвим досвідом, виявляють здібності до виховної роботи й користуються авторитетом у колективі, з метою більш поглибленого підходу до підготовки працівників Державтоінспекції до самостійного виконання службових обов’язків, а також навчання та виховання молодих працівників Державтоінспекції.
  2. Зроблено висновок, що законність у діяльності Державтоінспекції виступає як необхідний елемент (режим) дотримання працівниками органів внутрішніх справ прав та законних інтересів громадян, а її гарантії, які класифіковано автором на загальні та спеціальні, – це комплекс взаємопов’язаних об’єктивних умов та суб’єктивних факторів і спеціальних засобів, що забезпечують режим законності.
  3. Обґрунтовано, що службова дисципліна в органах внутрішніх справ – це певний порядок поведінки осіб рядового та начальницького складу з обов’язковим дотриманням Конституції, законів України, підзаконних нормативно-правових актів, а також морально-етичних норм, встановлених у державі та суспільстві, за порушення яких передбачена юридична відповідальність або громадський осуд. До шляхів покращення службової дисципліни в ОВС України слід віднести такі: підвищення якості професійного відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ; своєчасне доведення до відома працівників органів внутрішніх справ офіційної інформації про порушників службової дисципліни й законності та вжиті стосовно них заходи; матеріальне та моральне стимулювання працівників органів внутрішніх справ, які протягом року не притягувались до дисциплінарної відповідальності.
  4. Зроблено висновок, що законність у діяльності Державтоінспекції – це такий режим функціонування підрозділів Державтоінспекції, під час якого забезпечується точне й неухильне додержання і виконання законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів працівниками Державтоінспекції протягом виконання службових обов’язків у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Проте сутність службової дисципліни в Державтоінспекції зводиться не тільки до виконання й додержання нормативно закріплених правил поведінки, але й морально-етичних норм, встановлених у державі та суспільстві, а також правил внутрішнього трудового розпорядку.
  5. Охарактеризовано суб’єктів державного контролю за дотриманням законності та службової дисципліни в діяльності Державтоінспекції, до яких належать Верховна Рада України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Президент України, Кабінет Міністрів України, судові органи, центральні та місцеві органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, а також органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом.
  6. Наголошено особливу значущість внутрівідомчого контролю в діяльності Державтоінспекції та виявлено його особливості, які полягають у наявності в структурі ДАІ підрозділів адміністративної практики, діяльність яких прямо пов’язана зі здійсненням контролю за дотриманням законності підрозділами Державтоінспекції під час здійснення правозастосовної діяльності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
  7. Встановлено, що переваги судового адміністративно-деліктного контролю за дотриманням законності Державтоінспекцією під час здійснення адміністративно-правозастосовної діяльності полягають головним чином у повноваженнях судів щодо повернення адміністративних матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху на дооформлення посадовим особам Державтоінспекції. Крім того, специфіка судового адміністративно-деліктного контролю полягає в тому, що, по-перше, суд незалежний від інших гілок влади та наділений конституційними гарантіями цієї незалежності; по-друге, суд є спеціальним органом, який здійснює контроль за законністю; по-третє, суд підпорядковується лише закону і йому не властива відомча зацікавленість; по-четверте, усне й безпосереднє дослідження всіх обставин, змагальність процесу, рівність сторін та інші демократичні принципи судочинства є загальновизнаними перевагами судової процедури; по-п’яте, вже саме право звертатися зі скаргою до суду відіграє істотну роль у зміцненні законності в діяльності Державтоінспекції.
  8. Зазначено, що громадський контроль за дотриманням законності та службової дисципліни Державтоінспекцією здійснюється політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками та засобами масової інформації. Особливість його полягає у відсутності права безпосереднього втручання у службову діяльність Державтоінспекції та має на меті виявлення й усунення недоліків під час виконання працівниками Державтоінспекції службових обов’язків.
  9. Запропоновано шляхи вдосконалення адміністративного законодавства у сфері забезпечення законності та службової дисципліни в діяльності Державтоінспекції через внесення змін у статтю 20 Закону України «Про звернення громадян» та викладення її у такій редакції: «Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше десяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів».
  10. Виявлено, що до основних напрямів підвищення ефективності прокурорського нагляду за дотриманням законності в діяльності Державтоінспекції слід віднести: комплексне використання прокурором усіх наданих у його розпорядження правових засобів; удосконалення тактики й методики виявлення порушень законів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху; підвищення якості прокурорських перевірок та встановлення обставин, що їм сприяють; удосконалення практики реагування прокурора на порушення законів; удосконалення управління (керівництва) наглядовою діяльністю з боку вищих прокуратур; удосконалення законодавства, що регулює організацію та діяльність прокуратури.
  11. Удосконалення системи кадрового забезпечення Державтоінспекції, в тому числі й порядок професійного відбору та підготовки працівників Державтоінспекції, доцільно вирішувати в таких напрямах: по-перше, професійний відбір кадрів повинен здійснюватися на основі науково обґрунтованих методів з урахуванням особливостей проходження служби в Державтоінспекції; по-друге, доцільно переглянути питання початкової підготовки працівників Державтоінспекції, що здійснюється в навчальних центрах МВС України, а саме перелік необхідних дисциплін і кількість часу, що виділяють для їх вивчення; по-третє, кожна штатна посада з урахуванням її специфіки й різноплановості у структурі Державтоінспекції повинна відповідати певній галузі освіти та професійної підготовки, просування по службі можливе тільки після здобуття відповідної додаткової освіти; по-четверте, доцільно активніше використовувати інститут резерву кадрів у процесі здійснення кадрового забезпечення Державтоінспекції висококваліфікованими спеціалістами.
  12. Удосконалення виховної роботи полягає у відновленні діяльності Рад зборів рядового й начальницького складу Державтоінспекції та збільшенні повноважень Рад зборів середнього і старшого начальницького складу, яке полягає в наданні їм права приймати стосовно порушників службової дисципліни не рекомендаційні, а обов’язкові для виконання рішення. Крім того, з метою покращення виховної роботи доцільно використовувати такі її форми, як індивідуальний контроль, заслуховування звітів і повідомлень працівників, оцінка їх оперативно-службової діяльності, а також використовувати можливості виховного впливу колективу.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Кивалов С.В. Административное право Украины / С.В. Кивалов. – Одесса: Юридическая литература, 2003. – 917 с.
  2. Голосніченко І.П. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / І.П. Голосніченко, Я.Ю. Кондрат’єв. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1995. – 177 с.
  3. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: навчальний посібник / [В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Ф. Константінов та ін.]; за заг. ред. Є.М. Моісеєва. – К.: КНТ, 2008. – 264 с.
  4. Нагорний О.П. Законність в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ та шляхи її удосконалення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О.П. Нагорний. – К., 2003. – 21 с.
  5. Ряшко О.В. Законність у контексті профілактики правопорушень в службовій діяльності міліції України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / О.В. Ряшко. – К., 2006. – 20 с.
  6. Ворушило В.П. Управлінські рішення щодо зміцнення законності в діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / В.П. Ворушило. – Ірпінь, 2003. – 16 с.
  7. Конопльов В.В. Організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 / В.В. Конопльов. – Х., 2006. – 32 с.
  8. Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма / Н.Г. Александров. – М.: Госюриздат, 1961. – 272 с.
  9. Александров Н.Г. Теория государства и права / Н.Г. Александров. – М.: Юридическая литература, 1968. – 548 с.
  10. Теория государства и права: учебник / [под ред. М.Н. Марченко]. – М.: МГУ, 1987. – 432 с.
  11. Теория государства и права: учебник / [под ред. проф. А.М. Васильева]. – М.: Юридическая литература, 1983. – 416 с.
  12. Теория государства и права / [под ред. С.С. Алексеева]. – М.: Юридическая литература, 1985. – 480 с.
  13. Новий тлумачний словник української мови: у 4 т. [уклад. В.В. Ярошенко, О.М. Сліпушко]. – К.: Аконіт, 1998. – Т. 1. – 910 с.
  14. Юридический энциклопедический словарь / [гл. ред. А.Я. Сухарев]. – М., 1984. – 415 с.
  15. Додин Е.В. Гарантии законности административной ответственности / Е.В. Додин. – К.: Знання, 1976. – 48 c.
  16. Ремнев В.І. Социалистическая законность в государственном управлении / В.І. Ремнев. – М.: Наука, 1979. – 301 с.
  17. Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве / П.А. Лупинская. – М.: Изд-во ВЮЗИ, 1972. – 79 с.
  18. Иванов В.В. Материально-правовые и процессуальные гарантии законности привлечения к административной ответственности: дис. ... кандидата юрид. наук: спец. 12.00.07 / В.В. Иванов. – Одесса, 2001. – 191 с.
  19. Комзюк А.Т. Законність застосування міліцією доставлення і адміністративного затримання правопорушників / А.Т. Комзюк // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод і обов’язків: наук. збірник. – Х.: Українська академія управління при Президентові України (Харківський філіал), 2000. – С. 151-156.
  20. Ануфрієв М.І. Динаміка дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ України / М.І. Ануфрієв // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1998. – № 3-4. – С. 314-322.
  21. Клочков В.Г. Судебный контроль за соблюдением законности и обоснованности избрания меры пресечения заключения под стражу / В.Г. Клочков // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 1988. – № 4. – С. 100-125.
  22. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
  23. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. – Харьков: Изд-во БЕК, 1994. – 224 с.
  24. Адміністративне право України: підручник [для юрид. вузів і фак.]; за ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2000. – 520 с.
  25. Боннер А.Т. Законность и справедливость в правоприменительной деятельности / А.Т. Боннер. – М.: Российское право, 1992. – 320 с.
  26. Бахрах Д.Н. Административное право: учебник [для вузов] / Д.Н. Бахрах. – М.: БЕК, 1996. – 368 с.
  27. Ткаченко В.Д. Функціональне призначення законності / В.Д. Ткаченко // Вісник Академії правових наук України. – 1996. – № 6.
  28. Коваль Л.В. Адміністративне право України: курс лекцій: Загальна частина / Л.В. Коваль. – К.: Основи, 1994. – 154 с.
  29. Капустин М.П. Есть ли законность «калужская» и «казанская»? / М.П. Капустин, В.В. Лазарев. – М.: Знание, 1990. – В. 1. – 64 с.
  30. Олейник П.А. Личность. Демократия. Законность / П.А. Олейник. – М.: Юрид. лит., 1981. – 121 с.
  31. Мельник Р.С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов’язаних з відповідальністю: дис. … кандидата юрид. наук: спец. 12.00.07 / Р.С. Мельник. – Харків‚ 1999. – 211 с.
  32. Общая теория права и государства: учебник [для вузов] / [В.С. Афанасьев, А.П. Герасимов, В.И. Гойман и др.]. – М.: Юристъ, 2001. – 517 с.
  33. Государственное управление: основы теории и организации: учебник / [под ред. В.А. Козбаненко]. – М.: Статут, 2000. – 912 с.
  34. Скакун О.Ф. Теория государства и права: учебник / О.Ф. Скакун. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.
  35. Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе / Н.В. Витрук. – М.: Наука, 1979. – 229 с.
  36. Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние / В.Н. Кудрявцев. – М.: Юрист, 1988. – 320 с.
  37. Комаров С.А. Общая теория государства и права / С.А. Комаров. – М.: Юрайт, 1998. – 416 с.
  38. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні / В.М. Гаращук. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.
  39. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебное пособие [для высших учебных заведений]; под ред. проф. В.Г. Стрекозова. – М.: ИПП «Отечество», 1993. – 344 с.
  40. Стародубцев А.А. Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ: дис. ... кандидата юрид. наук: спец. 12.00.07 / А.А. Стародубцев. – Харків, 1999. – 173 с.
  41. Патюлин В.А. Государство и личность в СССР (Правовые аспекты взаимоотношений) / В.А. Патюлин. – М.: Наука, 1974. – 246 с.
  42. Самощенко И.С. Охрана режима законности / И.С. Самощенко. – М., 1960. – 200 с.
  43. Мицкевич А.В. Субъекты советского права / А.В. Мицкевич. – М.: Госюриздат, 1962. – 212 с.
  44. Васильев А.М. Теория государства и права / А.М. Васильев. – М., 1983. – 248 с.
  45. Недбайло П.Е. Система юридических гарантий применения советских правовых норм / П.Е. Недбайло // Правоведение. – 1971. – № 3.
  46. Государство, демократия, законность. Ленинские идеи и современность / [Бабий Б.М., Смирнов Л.Н., Терлецкий В.М., Чхиквадзе В.М.]. – М.: Юридическая литература, 1967. – 503 с.
  47. Рабинович П.М. Проблемы теории законности развитого социализма / П.М. Рабинович. – Львов, 1979. – 204 с.
  48. Дюрягин Н.Я. Применение норм советского права / Н.Я. Дюрягин. – Свердловск, 1973. – 139 с.
  49. Буденко Н.И. Административно-правовое положение граждан в сфере общественного порядка: дис. … кандидата юрид. наук: спец. 12.00.07 / Н.И. Буденко. – М.: МВШМ МВД СССР, 1986. – 180 с.
  50. Пехтерев А.Ф. Принципы советского государственного управления в деятельности органов внутренних дел: учебное пособие / А.Ф. Пехтерев. – Омск: Омская высшая школа милиции, 1983. – 75 с.
  51. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 52. – С. 1122 (з наступними змінами та доповненнями).
  52. Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 31. – С. 338.
  53. Про пожежну безпеку: Закон України від 17 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 5. – С. 21.
  54. Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 7. – С. 397.
  55. Комплексна програма удосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції на 1999 – 2005 рр.: Затверджена наказом МВС України від 29 січня 1999 р. № 61.
  56. Вищий заклад освіти МВС України: науково-практичний посібник / [Ануфрієв М.І., Бандурка О.М., Ярмиш О.Н.]. – Х.: Ун-т внутр. справ, 1999. – 369 с.
  57. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: навчальний посібник / М.І. Хавронюк. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.
  58. Васьков П.Т. Государственная дисциплина в СССР / П.Т. Васьков. – М. Госюриздат, 1960. – 146 с.
  59. Подкопаєв С.В. Дисциплінарна відповідальність судді: сутність, механізм реалізації / С.В. Подкопаєв. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. – 192 с.
  60. Пашерстник А.Е. Укрепление социалистической дисциплины труда – одна из важнейших задач советского права / А.Е. Пашерстник // Советское государство и право. – 1952. – № 10.
  61. Соціологічно-правові аспекти зміцнення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України: навчально-методичний посібник / [М.І. Ануфрієв, В.С. Венедиктов, О.В. Негодченко, В.О. Соболев, В.К. Шкарупа, В.І. Щербина]. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 164 с.
  62. Шорина Е.В. Контроль и проверка исполнения – важные средства укрепления государственной дисциплины / Е.В. Шорина. – М.: Юрид. лит., 1978. – 318 с.
  63. Ануфрієв М.І. Управлінські шляхи зміцнення дисципліни в органах внутрішніх справ (соціолого-правові аспекти): дис. … кандидата юрид. наук: спец. 12.00.07 / М.І. Ануфрієв. – Харків, 1998. – 171 с.
  64. Крушельницька О.В. Управління персоналом: навчальний посібник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К.: Кондор, 2003. – 296 с.
  65. Шкатулла В.И. Кадровая политика в современных условиях / В.И. Шкатулла // Библиотека журнала «Кадры». – 1995. – № 47.
  66. Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2 т. / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1972. – Т. 1. – 360 с.
  67. Манохин В.М. Государственная дисциплина в народном хозяйстве / В.М. Манохин. – М.: Юрид. лит., 1970. – 218 с.
  68. Новіков В.В. Внутрівідомчий контроль як засіб забезпечення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ: дис. ... кандидата юрид. наук: спец. 12.00.07 / В.В. Новіков. – Х., 2006. – 201 с.
  69. Синявська О.Ю. Засоби забезпечення службової дисципліни в органах внутрішніх справ України (організаційно-правові питання): дис. … кандидата юрид. наук: спец. 12.00.07 / О.Ю. Синявська. – Х., 2001. – 215 с.
  70. Щербина В.І. Трудове право України: підручник / В.І. Щербина [за ред. В.С. Венедиктова]. – К.: Істина, 2008. – 384 с.
  71. Попов С.В. Увольнение работников органов внутренних дел за нарушение дисциплины и законности (теоретико-правовой аспект): дис. … кандидата юрид. наук: спец. 12.00.05 / С.В. Попов. – Х., 2001. – 186 с.
  72. Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України: Закон України від 04.09.2008 р. № 373-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 9. – Ст. 114.
  73. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22.02.2006 р. № 3460-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 29. – Ст. 245.
  74. Про Дисциплінарний статут митної служби України: Закон України від 06.09.2005 р. № 2805-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 42. – Ст. 467.
  75. Про схвалення Етичного кодексу працівника органів внутрішніх справ України: Рішення колегії МВС України від 6 жовтня 2000 року № 7 км/8.
  76. Про стан дисципліни й законності в діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ та заходи щодо його покращання: наказ МВС України від 26.03.2010 р. № 90. – К.: МВС, 2010.
  77. Про оголошення рішення колегії МВС України від 3 вересня 2002 р. «Про суттєві недоліки в кадровій діяльності, що призвели до вчинення злочинів працівниками міліції, та завдання щодо виконання доручень Президента України Л.Д. Кучми з питань поліпшення кадрової роботи в органах внутрішніх справ»: наказ МВС України від 10.09.2002 р. № 890. – К.: МВС, 2002.
  78. Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ: наказ МВС України від 31.12.2007 № 499 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0205-08.
  79. Малый толковый словарь. – М., 1993. – 746 с.
  80. Тлумачний словник української мови [уклад. Т.В. Ковальова, Л.П. Коврига]. – Харків: Синтекс, 2005. – 672 с.
  81. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 860 с.
  82. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / В.И. Даль. – М.: Русский язык, 1935. – Ч. 1. – 700 с.
  83. Марков В.В. Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів внутрішньої безпеки щодо забезпечення законності і дисципліни в ОВС України: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Марков В’ячеслав Валерійович. – Х., 2009. – 216 с.
  84. Ведерников Л.М. Служебная дисциплина в органах внутренних дел и средства ее обеспечения: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.02 / Ведерников Леонид Михайлович. – М., 1996. – 185 с.
  85. Про затвердження Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ Української РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 29.07.1991 р. № 1368 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 45. – Ст. 599.
  86. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
  87. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24.03.1999 р. № 551-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 197.
  88. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. / [редколегія: В.Б. Авер’янов (голова)]. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2004. – Т. 1: Загальна частина. – 2004. – 584 с.
  89. Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол. Ю.С. Шемшученко та ін.]. – К.: Українська енциклопедія, 1999. – Т. 2: Д–Й. – 1999. – 672 с.
  90. Новиков В.В. Политико-воспитательная работа по укреплению дисциплины в советской милиции: лекция / В.В. Новиков. – М.: ВШ МВД СССР, 1970. – 27 с.
  91. Прокопенко В.І. Трудове право України: підручник / В.І. Прокопенко. – Х.: Консум, 1998. – 480 с.
  92. Спиридонов Л.И. Теория государства и права: учебное пособие / Л.И. Спиридонов. – М.: Проспект, 1996. – 304 с.
  93. Общая теория права и государства: учебник / [под ред. В.В. Лазарева]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 520 с.
  94. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник / О.Ф. Скакун: [пер. з рос.]. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.
  95. Погребной И.М. Теория права: учебное пособие / И.М. Погребной, А.М. Шульга. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1998. – 149 с.
  96. Общая теория права: учебник [для юридических вузов] / [Ю.А. Дмитриев, И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др.]; под общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. – 384 с.
  97. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства: Вопросы и ответы / В.Н. Протасов. – М.: Новый Юрист, 1999. – 240 с.
  98. Теория государства и права / [под ред. В.М. Карельского и В.Д. Перевалова]. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 570 с.
  99. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник [для юридических вузов] / А.Б. Венгеров. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 528 с.
  100. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / В.Н. Хропанюк [под ред. В.Г. Стрекозова]. – М.: Интерстиль, 2000. – 377 с.
  101. Щербина В.І. Дисциплінарна відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / В.І. Щербина. – Х., 1998. – 22 с.
  102. Кобзін Д.О. Соціальні зміни як детермінанта дисципліни в ОВС: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук: спец. 22.00.03 «Соціальна структура та соціальні відносини» / Д.О. Кобзін. – Харків, 2000. – 19 с.
  103. Джига М.В. Проблеми законності та доцільності при забезпеченні правового статусу обвинуваченого під час розслідування злочинів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / М.В. Джига. – К., 2002. – 22 с.
  104. Матюхіна Н.П. Управління персоналом органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.07 / Матюхіна Наталія Петрівна. – Х., 2002. – 446 с.
  105. Нагорний О.П. Законність в адміністративній діяльності ОВС та шляхи її удосконалення: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Нагорний Олексій Павлович. – К., 2003. – 205 с.
  106. Ворушило В.П. Управлінські рішення щодо зміцнення законності у діяльності органів внутрішніх справ (організаційно-правові питання): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Ворушило Віктор Павлович. – Запоріжжя, 2003. – 176 с.
  107. Оспіщєв Є.Я. Організаційно-правове забезпечення службової дисципліни курсантів вищих навчальних закладів МВС України: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Оспіщєв Євген Якович. – Харків, 2004. – 210 с.
  108. Коптєв П.Б. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по роботі з персоналом ОВС: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Коптєв Павло Борисович. – Харків, 2006. – 212 с.
  109. Ряшко О.В. Законність у контексті профілактики правопорушень в службовій діяльності міліції України: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Ряшко Олена Василівна. – Львів, 2006. – 217 с.
  110. Адміністративне право України: підручник / [Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.]; за ред. Ю.П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
  111. Колпаков В.К. Адміністративне право України: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  112. Административное право Украины: учебник / [под общ. ред. С.В. Кивалова]. – X.: Одиссей, 2004. – 880 с.
  113. Старилов Ю.Н. Курс общего административного права: в 3 т. / Ю.Н. Старилов. – М.: Изд-во НОРМА (Издат. группа НОРМА-ИНФРА-М), 2002. – Т. 1: История. Наука. Предмет. Нормы. Субъекты. – 2002. – 728 с.
  114. Административное право России: учебник: в 2 ч. / [под ред. А.П. Коренева]. – М.: Московск. акад. МВД России; Щит, 2002. – Ч. 2: Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях управления. – 348 с.
  115. Овсянко Д.М. Административное право: учебное пособие / Д.М. Овсянко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 468 с.
  116. Алехин А.П. Административное право Российской Федерации: учебник / [А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов]; под ред. А.П. Алехина. – М.: Зерцало-М, 2003. – 608 с.
  117. Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник / Д.Н. Бахрах, С.Д. Хазанов, А.В. Демин. – М.: Норма-Инфра-М, 2002. – 623 с.
  118. Цветков В.В. Дисциплина и ответственность в аппарате государственного управления / В.В. Цветков, А.И. Щербак. – К.: Юрид. лит., 1985. – 342 с.
  119. Гавриленко Д.А. Государственная дисциплина: сущность, функции, значение / Д.А. Гавриленко [под ред. А.П. Шергина]. – М.: Наука и техника, 1988. – 328 с.
  120. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України: підручник / О.М. Бандурка. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998. – 480 с.
  121. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: підручник / В.М. Плішкін [за ред. Ю.Ф. Кравченка]. – К.: НАВСУ, 1999. – 702 с.
  122. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / [за заг. ред. В.Б. Авер’янова]. – К.: Факт, 2003. – 428 с.
  123. Илясов С.Г. Дисциплинарная ответственность работников органов внутренних дел: учебное пособие / С.Г. Илясов [под ред. А.Н. Тимофеева]. – М.: Учеб.-метод. каб. МВД СССР, 1974. – 42 с.
  124. Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права: учебное пособие / [рук. авт. кол. Н.И. Панов]. – Харьков: Статус, 1993. – 165 с.
  125. Лукашева Е.А. Социалистическая законность в современный период / Е.А. Лукашева // Советское государство и право. – 1986. – № 3. – С. 10-14.
  126. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: підручник / [під заг. ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондрат’єва]. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1995. – 177 с.
  127. Тараненко О.М. Забезпечення законності в діяльності митних органів: дис. ... кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Тараненко Олександр Миколайович. – Одеса, 2006. – 203 с.
  128. Философский словарь / [под ред. И.Т. Фролова]. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1987. – 590 с.
  129. Словник української мови / [ред. кол. І.К. Білодід]. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 7. – 724 с.
  130. Кузьмичов В.С. Слідча діяльність: сутність, принципи, криміналістичні прийоми та засоби здійснення: автореф. дис. ... на здобуття наукового ступеня док. юрид. наук / В.С. Кузьмичов. – К., 1996. – 36 с.
  131. Колодій А.М. Принципи права України: монографія / А.М. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.
  132. Фролов О.С. Принципи застосування сили і вогнепальної зброї / О.С. Фролов // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1997. – № 1. – С. 93-100.
  133. Тимченко С.М. Здійснення принципів правової держави як умова формування громадянського суспільства в Україні / С.М. Тимченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 2. – С. 26-39.
  134. Принципы самоорганизации : [пер. с англ. А.С. Ведерникова]. – М.: Прогресс, 1982. – 438 с.
  135. Мичко М. Про основні принципи організації прокуратури / М. Мичко, Н. Голова // Право України. – 2000. – № 12. – С. 74-77.
  136. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави: навчальний посібник / П.М. Рабінович. – 3-є вид., зі змінами і доп. – К.: ІСДО, 1995. – 172 с.
  137. Комаров С.А. Общая теория государства и права: курс лекций / С.А. Комаров. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Манускрипт, 1996. – 312 с.
  138. Теория государства и права: учебник [для вузов]; под ред. М.М. Рассолова, В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001. – 640 с.
  139. Общая теория государства и права. Академический курс: в 2 т. [под ред. М.Н. Марченко]. – М.: Зерцало, 1998. – T. 1: Теория государства. – 416 с.
  140. Теория государства и права. Курс лекций / [под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько]. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.
  141. Общая теория права и государства: учебник / [под ред. В.В. Лазарева]. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – 472 с.
  142. Рабинович П.М. Упрочение законности – закономерность социализма / П.М. Рабинович. – Львов: Вища школа, 1975. – 260 с.
  143. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  144. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: дис. … доктора юрид. наук: 12.00.07 / О.Ф. Андрійко. – К., 1999. – 390 с.
  145. Гаращук В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. … доктора юрид. наук: 12.00.07 / В.М. Гаращук. – Х., 2003. – 413 с.
  146. Малиновський В.Я. Державне управління: навчальний посібник / В.Я. Малиновський. – Луцьк: Вежа, 2000. – 558 с.
  147. Пояснювальна записка до Закону України від 05.07.2011 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=40171.
  148. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 року № 116/95-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 19. – Ст. 134.
  149. Комітет планує підготувати комплексний проект закону, що включатиме п’ять складових безпеки дорожнього руху [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://komzakonpr.rada.gov.ua/komzakonpr/control/uk/publish/article.
  150. Про Уповноваженого Верховної Ради України: Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 20. – Ст. 99.
  151. Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам: Указ Президента України від 17.06.2008 № 556/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/ru/documents/8014.html.
  152. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). – 1991. – № 4. – Ст. 20.
  153. Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2006 року № 1577.
  154. Положення про Міністерство фінансів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2011 року № 446.
  155. Про Положення про Державну казначейську службу України: Указ Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011.
  156. Про Положення про Державну фінансову інспекцію України: Указ Президента України від 23.04.2011 року № 499/2011.
  157. Братель С.Г. Здійснення контролю в органах внутрішніх справ / С.Г. Братель // Митна справа. – 2011. – № 3(75). – Ч. 2. – С. 239-243 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2011_3_2/239.pdf
  158. Турбанов А.В. Ведомственный контроль как средство обеспечения социалистической законности в деятельности органов внутренних дел / А.В. Турбанов // Соблюдение социалистической законности в деятельности ОВД: сборник научных трудов Академии МВД СССР. – М., 1984. – С. 58-64.
  159. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 06.04.2011 року № 383/2011.
  160. Про внесення змін до Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 року № 356.
  161. Про оптимізацію структури та штатної чисельності підрозділів Державної автомобільної інспекції: наказ МВС України від 29.06.2011 року № 382.
  162. Організація управління персоналом в органах внутрішніх справ: монографічне дослідження / [Сущенко В.Д., Смирнов А.М., Коваленко О.І., Смирнов А.А.]. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 352 с.
  163. Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ боротьби із злочинністю та корупцією: Закон України від 12.05.2011 року № 3334-VI.
  164. Про організацію діяльності постійно діючих мобільних груп з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ: наказ МВС України від 31.08.2006 року № 894.
  165. Про затвердження інструкції з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС: наказ МВС України від 27.03.2009 року № 111.
  166. Боннер А.Г. Судебный контроль в области государственного управления: учебное пособие / А.Г. Боннер, В.Г. Квиткин. – М.: Изд-во МГУ, 1973. – 110 с.
  167. Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №№ 35, 36, 37. – Ст. 446.
  168. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45, Ст. 529.
  169. Ялбулганов А.А. О правовом регулировании государственного финансового контроля / А.А. Ялбулганов // Юрист. – 1999. – № 2. – С. 16-18.
  170. Державне управління: навчальний посібник / [А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко]; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343 с.
  171. Московець В.І. Взаємодія населення з міліцією: стан та шляхи удосконалення: дис. ... канд. юрид наук: 22.00.03 / В.І. Московець. – Х., 2001. – 214 с.
  172. Борьян Б.А. Государственный контроль в Союзе ССР и Западной Европе / Б.А. Борьян. – М.: Изд-во Наркомторга СССР и РСФСР, 1928. – 291 с.
  173. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06.1992 № 2460-ХІІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1992. – № 34. – Ст. 504.
  174. Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341.
  175. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2365-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 23. – Ст. 118.
  176. Правоохоронні органи в Україні: контрольована безконтрольність [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=361.
  177. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.
  178. Положення про Громадську раду при Міністерстві внутрішніх справ України: схвалено на засіданні Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України (Протокол № 5 від 31 березня 2011 року).
  179. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
  180. Професійна спілка атестованих працівників міліції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://papovs.at.ua.
  181. Про вдосконалення взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації: наказ МВС України від 23 березня 2010 року № 88.
  182. Положення про громадську прес-службу при Управлінні ДАІ МВС України: наказ МВС України від 11.07.2002 № 677.
  183. Подоляка А.М. Адміністративно-правовий статус Державної автомобільної інспекції МВС України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Подоляка Анатолій Миколайович. – Харків, 2004. – 194 с.
  184. Загряцков М.Д. Административная юстиция и право на жалобы в теории и законодательстве / М.Д. Загряцков. – М.: Кооперативное издательство, 1924. – 96 с.
  185. Карасева М.В. Конституционное право граждан СССР на обжалование / М.В. Карасева. – Воронеж: Изд. Воронежского ун-та, 1989. – 152 с.
  186. Хаманева Н.Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти / Н.Ю. Хаманева. – М.: Изд-во ИГиП РАН, 1997. – 216 с.
  187. Адміністративне право: підручник / [Ю.П. Битяк (кер. авт. кол.), В.М. Гаращук, В.В. Богуцький та ін.]; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В. В. Зуй. – X.: Право, 2010. – 624 с.
  188. Про зверн
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины