LATEST NEWS

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

THE LAST FEEDBACK

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • title:
 • МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ
 • Альтернативное название:
 • НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ дошкольников СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ
 • The number of pages:
 • 242
 • university:
 • УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  На правах рукопису

  БАБІЙ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК: 37.034

  МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
  ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ


  Спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Кочубей Тетяна Дмитрівна,
  кандидат педагогічних наук, доцент  Умань – 2012


  ЗМІСТ
  ВСТУП ………………………………………………………………………...
  3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МОРАЛЬНОГО
  ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ
  НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ………………………………….

  12
  1.1. Сутнісна характеристика ключових понять дослідження …... 12
  1.2. Ґенеза досліджень проблеми морального виховання
  дошкільників засобами народної педагогіки …………………
  21
  1.3. Стан дослідженості проблеми морального виховання
  старших дошкільників засобами народної педагогіки
  у сучасній педагогіці ………………………………………...

  34
  1.4 Діагностика моральної вихованості старших дошкільників …. 43
  Висновки до першого розділу ………………………………………………..
  78
  РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
  СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОЇ
  ПЕДАГОГІКИ …………………………………………………

  81
  2.1. Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів
  до морального виховання старших дошкільників засобами
  народної педагогіки …………………………………………….

  81
  2.2. Характеристика засобів та методів народної педагогіки
  у контексті морального виховання старших дошкільників ….
  98
  2.3. Технологія морального виховання старших дошкільників
  засобами народної педагогіки …………………………………
  114
  2.4 Зміст та результати формувального етапу дослідження ……. 148
  Висновки до другого розділу …………………………………………………
  168
  ВИСНОВКИ ………………………………………………………………….. 172
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………. 176
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………………. 200


  ВСТУП

  Актуальність теми. У сучасному інформатизованому і технізованому суспільстві особливої актуальності набувають проблеми окультурення життя, створення і збереження духовності, формування етичної культури, душевної рівноваги, конструктивної поведінки, свідомості й відповідальності особистості. Для початку формування моральних якостей найбільш сприятливим періодом життя людини є дошкільний вік. Адже на цьому етапі закладаються основи моральності особистості, розвиваються уявлення, почуття, виробляються звички і навички, які спрямовуватимуть подальше її вдосконалення. Дошкільне дитинство є початковим періодом становлення особистості, коли закладаються основи ставлення до навколишнього світу, людей, до себе, засвоюються перші моральні норми поведінки.
  Сучасні орієнтири виховання дітей та молоді знайшли своє відображення в Законах України «Про освіту» [80], «Про дошкільну освіту» [81], «Про охорону дитинства» [83], «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст.» [151], Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні [12], Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності [111], Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Білій книзі національної освіти України [23], Програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», схваленій на І Всеукраїнському з’їзді педагогічних працівників дошкільної освіти (2010 р.), та інших нормативних документах, які визначили провідні напрями морально-духовного удосконалення особистості.
  На жаль, у системі сучасної освіти спостерігається значний дисбаланс, сутність якого полягає в надмірному акцентуванні на розвитку інтелектуальних та фізичних якостей дитини і недостатній увазі до духовного, а особливо морального її виховання як особистості. Водночас, саме від того, які моральні цінності засвоять старші дошкільники, залежить майбутнє українського народу, адже моральність нації – основа духовної стійкості та спадкоємності її історичного буття. Згідно з дослідницькими висновками (О. Запорожець [84], О. Кононко [108], В. Мухіна [150], Я. Неверович [156] та ін.), уже наприкінці дошкільного віку дитина виявляє здатність усвідомлювати і себе саму, і те місце, яке вона займає в житті. Дослідники проблеми морального розвитку дитини А. Виноградова [44], В. Нечаєва [157], С. Козлова [103], Р. Буре [23] стверджують, що за умови цілеспрямованого виховання у дітей старшого дошкільного віку суспільно важливі мотиви можуть переважати мотиви особистої користі. Дитина у цьому віці здатна усвідомлювати моральний смисл своєї поведінки. Виникають внутрішні моральні інстанції (Л. Виготський [51]) – прагнення поводитися згідно з моральними нормами не тому, що цього вимагають дорослі (батьки, вихователі), а тому, що це приємно для себе й інших.
  Отже, моральне виховання старших дошкільників нині є важливою складовою змісту роботи дошкільних навчальних закладів і сім’ї, головним завданням яких є формування моральної свідомості (уявлення про моральні норми), розвиток навичок моральної поведінки, виховання моральних почуттів.
  Вагоме місце у системі морального виховання дітей займає народна педагогіка, яка розвивалася упродовж тисячоліть і становить собою невичерпне джерело людської мудрості щодо виховання підростаючого покоління. Упродовж віків український народ визначив систему знань, ідей, принципів, традицій, засобів, які досить продуктивно завжди використовувались у формуванні загальнолюдських та національно-культурних вартостей. Цей унікальний досвід було узагальнено та виокремлено в напрям педагогічної науки, що дістав назву «народна педагогіка» та акумулював багатющий досвід виховання, вироблений віками, допомагаючи вихователям прилучати дитину до національних традицій, звичаїв, норм поведінки. Метою виховання в народній педагогіці є формування усвідомлення належності до коренів роду і народу, значущості таких людських чеснот, як голос совісті, обереги, любов до матері, до рідної країни тощо. Сутність народної педагогіки дослідники розкривають у сукупності і взаємозв’язку понять, поглядів, ідей, досвіду в теорії та практиці національного виховання (Г. Ващенко [39-43], О. Духнович [75-77], В. Кузь [130-131], В. Майборода [140], В. Мосіяшенко [148], І. Огієнко [159-160], С. Русова [195-201], М. Стельмахович [2, 218-223], В. Сухомлинський [232-240], Є. Сявавко [242-243], П. Щербань [277-278], М. Ярмаченко [167] та ін.).
  У сучасних науково-педагогічних дослідженнях різні аспекти використання народної педагогіки у вихованні підростаючих поколінь розкриті у працях І. Беха [15-22], А. Богуш [2, 24-29], О. Вишневського [45], Т. Кравченко [127-128], Н. Лисенко [2, 135], З. Мустафаєвої [149], Л. Повалій [172], Л. Редькіної [189], Н. Рогальської [191], Ю. Руденка [193-194], О. Сухомлинської [230-231], В. Чайки [266], М. Чепіль [269], К. Чорної [271], Ж. Юзвак [282], О. Ярмоленка [285], О. Ярошинської [286] та ін.
  Актуальними в контексті нашого дослідження є праці, в яких відображено окремі аспекти морального виховання особистості. Це зокрема праці Л. Артемової [2], М. Гагаріна [52], О. Кисельової [96], О. Коберника [97], Т. Кочубей [115-124], Т. Поніманської [178-181], Н. Побірченко [171], Л. Степаненко [227], В. Страшного [223], Т. Фасолько [259] та ін.
  У сучасних педагогічних дослідженнях обґрунтовується ефективність використання засобів народної педагогіки у трудовому (Ю. Коломієць [102], Т. Мацейків [146]), моральному (Л. Степаненко [227], С. Стефанюк [225], О. Гордійчук [60], М. Гагарін [52]), екологічному (Л. Різник [191], В. Скутіна [215]), патріотичному (В. Каюков [96]), естетичному (Р. Дзвінка [67], Г. Карась [94], В. Пабат [164]) вихованні, у процесі формування національної самосвідомості (Г. Кловак [97]) тощо.
  Однак, у педагогічній науці залишаються недостатньо розробленими теоретичні та прикладні аспекти комплексного використання засобів народної педагогіки у моральному вихованні старших дошкільників, незважаючи на те, що актуальність цієї проблеми засвідчена державними документами та потребою виховної практики.
  Отже, мають місце суперечності між:
  - важливістю морального виховання підростаючої особистості і недостатньою увагою до розв’язання зазначеної проблеми з боку дошкільних закладів;
  - потребою систематичної роботи з морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки та відсутністю розробленого та науково обґрунтованого методичного забезпечення означеного процесу;
  - необхідністю підвищення рівня моральної вихованості старших дошкільників та відсутністю науково обґрунтованих педагогічних умов її удосконалення засобами народної педагогіки.
  Зважаючи на актуальність проблеми, недостатню її наукову розробленість та необхідність розв’язання вказаних суперечностей у педагогічному процесі було обрано тему дослідження – «Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності до науково-дослідної теми кафедри теорії та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Педагогічний супровід підготовки студентів до практичної діяльності в умовах ДНЗ і сім’ї» (державний реєстраційний № 0111U007552) та згідно з тематичним планом лабораторії «Дошкільна освіта: історія, традиції та перспективи розвитку у ХХІ столітті». Тема дослідження затверджена Вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 6 від 29.01.2007 р.) і узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології НАПН України (протокол № 3 від 20.03.2007 р.).
  Мета дослідження полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці педагогічних умов морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки.
  Гіпотеза дослідження полягає у тому, що ефективність морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки підвищиться в разі створення таких педагогічних умов: удосконалення теоретико-методичної підготовки вихователів дошкільних закладів до використання комплексу засобів народної педагогіки у моральному вихованні старших дошкільників; наукового обґрунтування та впровадження технології морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки; супроводу виховного процесу систематичною діагностикою рівнів прояву моральної вихованості старших дошкільників.
  Відповідно до мети й гіпотези було визначено такі задачі дослідження:
  1. З’ясувати стан дослідженості проблеми морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки у сучасній теорії і практиці та уточнити ключові поняття дослідження.
  2. Визначити компоненти, критерії, показники та охарактеризувати рівні моральної вихованості старших дошкільників.
  3. Розробити та апробувати технологію морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки.
  4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки.
  Об’єкт дослідження – процес морального виховання старших дошкільників.
  Предмет дослідження – педагогічні умови морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки.
  Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і розв’язання визначених задач використовувався комплекс методів дослідження, що доповнювали один одного, а саме:
  теоретичні – вивчення й аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження з метою з’ясувати стан дослідженості проблеми, розкриття сутнісної характеристики ключових понять проблеми дослідження; аналіз документації ДНЗ; вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду, що уможливили здійснити діагностику моральної вихованості старших дошкільників;
  емпіричні – діагностичні (анкетування, інтерв’ювання, бесіди, опитування, педагогічне спостереження, аналіз продуктів діяльності дітей старшого дошкільного віку), за допомогою яких вивчався стан сформованості моральної вихованості старших дошкільників засобами народної педагогіки;
  педагогічний експеримент – констатувальний та формувальний етапи апробація технології та впровадження педагогічних умов морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки;
  статистичні – кількісний і якісний аналіз одержаних результатів для забезпечення об’єктивності діагностики та їх достовірності.
  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася протягом 2007–2011 рр. на базі дошкільних закладів № 12, № 15 м. Умані, с. Собківка Уманського району, с. Вікторівка Маньківського району Черкаської області, № 14 м. Новограда-Волинського Житомирської обл. Експериментом було охоплено 150 дітей старшого дошкільного віку та 100 педагогічних працівників дошкільних установ.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  вперше визначено педагогічні умови морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки (удосконалення теоретико-методичної підготовки вихователів дошкільних закладів до використання комплексу засобів народної педагогіки у моральному вихованні старших дошкільників; наукове обґрунтування та впровадження технології морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки; супровід виховного процесу систематичною діагностикою рівнів прояву моральної вихованості старших дошкільників); розроблено технологію морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки, яка охоплює мету, завдання, компоненти, критерії та показники, педагогічні умови, методи, форми, засоби; визначено компоненти (пізнавальний, емоційний, поведінковий), критерії (інформаційно-пізнавальний, емоційно-почуттєвий, когнітивно-поведінковий), показники та рівні (високий, достатній, середній, початковий) моральної вихованості старших дошкільників;
  уточнено сутність поняття «моральне виховання старших дошкільників» як цілісний процес взаємодії педагогів і вихованців, що спрямований на формування у дітей провідних моральних якостей та уявлень, їхньої моральної свідомості і переконань, на засвоєння і актуалізацію дошкільниками моральних норм і правил з позиції народного розуміння моралі, на розвиток моральних почуттів, вироблення навичок моральної поведінки, підготовку до переходу на рівень самовиховання і самовдосконалення особистості;
  подальшого розвитку набули теоретичні положення щодо морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та апробації програми теоретико-методичної підготовки вихователів дошкільних установ «Моральне виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки», змісту, форм і методів морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки, методики діагностування моральної вихованості старших дошкільників. Результати дослідження можуть бути використані у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів (вихователями, батьками), у розробці програм виховання дітей дошкільного віку та методичних посібників. Матеріали дослідження можуть знайти застосування у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних закладів та в системі післядипломної педагогічної освіти.
  Основні положення, висновки дослідження й рекомендації впроваджено у виховну діяльність дошкільних закладів № 12 (акт № 114 від 21.03.2011 р.), № 15 (акт № 132 від 20.04.2011 р.) м. Умані, с. Собківка (акт № 74 від 17.03.2011 р.) Уманського району, с. Вікторівка (акт № 12 від 22.02.2011 р.) Маньківського району Черкаської області, № 14 (акт № 123 від 20.02.2011 р.) м. Новограда-Волинського Житомирської обл.
  Апробація результатів дисертації. Результати дослідження оприлюднені на науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних – «Роль едукаційного середовища у підготовці вчителя сільської школи» (Умань, 2007), «Проблеми дошкільної та початкової освіти у контексті сучасного виміру» (Умань, 2008), «XVI Міжнародна наукова конференція молодих науковців» (Запоріжжя, 2008), «Сучасне дошкілля: реалії і перспективи» (Київ, 2009), «Спільна робота школи, сім’ї, громадськості з формування особистості, громадянина України» (Черкаси, 2010); всеукраїнських – «Проблеми дошкілля України в контексті гуманізації освіти» (Умань, 2007), «Педагогічне просвітництво в епоху українського Бароко» (Умань, 2007), «Дошкільне дитинство: інноваційний досвід освіти, проблеми, традиції та перспективи» (Переяслав-Хмельницький, 2008), «Сучасні технології розвитку професійності майбутніх учителів» (Умань, 2008), «Видатні педагоги ХІХ ст. про виховання «нової людини» (М. Демков, М. Корф, К. Ушинський, М. Пирогов, С. Русова, М. Костомаров, М. Драгоманов та ін.)» (Ніжин, 2009), «Дошкільна освіта у контексті розвитку суспільства: тенденції та перспективи» (Умань, 2009), ХVII Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю», VІІІ всеукраїнських Захаренківських педагогічних читаннях (Черкаси, 2010), «Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти» (Полтава, 2010); міжвузівській конференції «Проблеми гуманізації і демократизації дошкільної освіти» (Умань, 2009); місцевих та регіональних наукових, методичних і практичних семінарах для психологів, соціальних педагогів, методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів; на засіданнях кафедр теорії та методик дошкільної освіти, виховних технологій та педагогічної творчості, на звітних наукових конференціях Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2007–2011 р.).
  Публікації. Основні результати дослідження викладено у 16 одноосібних наукових працях автора, з яких: 12 статей у наукових фахових виданнях, 4 публікації у збірниках матеріалів конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 241 сторінка. Основний текст – 175 сторінок. Робота містить 12 додатків на 41 сторінці, 20 таблиць, 7 рисунків та 5 схем. Список використаних джерел містить 286 найменувань.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і новий підхід до вирішення важливого й актуального завдання, що виявляється у вигляді обґрунтування та експериментальної перевірки педагогічних умов морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки.
  1. Аналіз наукової літератури та освітньої практики засвідчив, що проблема морального виховання дітей ніколи не втрачала своєї актуальності. Особливо загострилася вона на сучасному етапі, коли українська держава, взявши курс на розбудову громадянського суспільства та впровадження ринкової економіки, зіткнулася з проблемами, зокрема, й морального характеру. Недоліки в організації виховного процесу в дошкільних закладах зумовили низький рівень моральної вихованості дітей. Ця проблема в цілому привертала увагу вітчизняних учених і педагогів-практиків, однак моральне становлення старших дошкільників, зокрема засобами народної педагогіки, залишилося поза їхньою увагою і не стало предметом спеціального науково-педагогічного дослідження. Не відпрацьовані також конкретні рекомендації, розробки, методики щодо використання засобів народної педагогіки у моральному вихованні дошкільників. Насамперед, старших дошкільників, тимчасом саме наприкінці дошкільного віку дитина вже здатна усвідомлювати і себе саму, і те місце, яке вона в цей час займає в житті, здатна розуміти моральний смисл своєї поведінки. В цьому віці виникають внутрішні моральні імперативи – прагнення поводитися згідно з моральними нормами не тому, що цього вимагають дорослі (батьки, вихователі), а тому, що це приємно для себе й інших.
  У результаті вивчення психолого-педагогічної та філософської літератури з проблеми дослідження уточнено сутність поняття «моральне виховання старших дошкільників», що є цілісним процесом взаємодії педагогів і вихованців, спрямованим на формування у дітей моральних якостей та уявлень, їхньої моральної свідомості і переконань, засвоєння і актуалізацію дошкільниками моральних норм і правил у сенсі народного поняття моралі, розвиток у них моральних почуттів, вироблення навичок моральної поведінки, підготовку до переходу на рівень самовиховання і самовдосконалення особистості.
  Аналіз стану морального виховання в дошкільних закладах засвідчує, що обсяг народно-педагогічного матеріалу з моральним змістом у них використовується недостатньо. Дослідження професійної компетентності сучасних вихователів засвідчило їх певну поверхову обізнаність із засобами народної педагогіки та можливість реалізації завдань морального виховання старших дошкільників означеними засобами.
  2. Визначено компоненти (пізнавальний, емоційний, поведінковий), критерії та показники моральної вихованості старших дошкільників: інформаційно-пізнавальний (наявність знань та уявлень про моральні якості, способи їх прояву, розуміння сутності певних понять, уміння характеризувати моральні (аморальні) прояви, аналізувати та давати їм адекватну оцінку); емоційно-почуттєвий (реакція дітей на біль і горе оточуючих, уміння цілеспрямовано виражати свої почуття у відповідь на різноманітні внутрішні стани інших людей, усвідомлення чужих емоцій та відгуки на них); когнітивно-поведінковий (реальне сприяння та турбота, які виявляються у ставленні до оточення, наявність власного досвіду доброчинних проявів, безкорислива допомога і діяльність).
  На основі встановлених критеріїв і показників нами охарактеризовано такі рівні підвищення морального виховання старших дошкільників: високий, достатній, середній та початковий.
  3. Встановлено, що ефективність морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки забезпечується обґрунтованою і апробованою нами технологією, яка відображає взаємозв’язок між її структурними компонентами (метою, завданнями, компонентами, критеріями та показниками, педагогічними умовами, методами, формами, засобами) та слугує основною програмою спільної діяльності педагогів та батьків у моральному вихованні старших дошкільників.
  Важливою характеристикою розробленої технології морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки є її системність і послідовність. Впровадження змістових і процесуальних компонентів технології здійснювалося за допомогою різноманітних форм: занять народно-педагогічного напряму, занять Добра і Краси, морально-етичних казок, хвилинок ввічливості, дидактичних ігор та вправ, народних та родинних свят тощо. Найбільшу доцільність і результативність виховного впливу забезпечили виокремленні під час експерименту такі засоби народної педагогіки: фольклор (малі фольклорні жанри, народні казки, народні пісні), гра (народні ігри), традиції (звичаї, обряди, національні свята).
  4. Доведено, що на ефективність морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки впливають такі педагогічні умови: удосконалення теоретико-методичної підготовки вихователів дошкільних закладів до використання комплексу засобів народної педагогіки у моральному вихованні старших дошкільників; наукове обґрунтування та впровадження технології морального виховання старших дошкільників засобами народної педагогіки; супровід виховного процесу систематичною діагностикою рівнів прояву моральної вихованості старших дошкільників.

  Експериментальна перевірка педагогічних умов засвідчила, що їх реалізація забезпечує підвищення рівня моральної вихованості старших дошкільників. Насамперед значно зріс відсоток дітей з високим і достатнім рівнем. Встановлено, що показники пізнавального, емоційного та поведінкового компонентів моральної вихованості набули позитивної тенденції.
  Виконане дослідження не претендує на вичерпне розв’язання порушеної проблеми. Подальшої розробки потребують такі питання, як організація тісної взаємодії ДНЗ з сім’єю та громадськістю в моральному вихованні дошкільників засобами народної педагогіки; забезпечення спеціальної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів з метою підвищення їхньої професійної компетентності тощо.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абетка моральності: Що в характері твоїм? / А. І. Мовчун, Л. В. Мовчун. – К. : Навч. книга, 2004. – 271 с.
  2. Актуальні проблеми українського національного дошкілля : для наук. працівників, студ., практикам дошк. виховання / Л. В. Артемова, А. М. Богуш, Н. В. Лисенко, М. Г. Стельмахович ; М. Г. Стельмахович (ред.). ; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 1995. – 242 с.
  3. Алексєєнко Т. Ф. Формування національно-духовних цінностей дитини у сім'ї / Т. Ф. Алексєєнко, З. І. Мустафаєва, Т. В. Яковенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – К. : Педагогічна думка, 1999. – Кн. 1. – С. 106–113.
  4. Амонашвили Ш. Возвышение к детству / Ш. Амонашвили // Педагогический вестник. – 2001. – Июнь (№ 11). – С. 11.
  5. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике / Ш. А. Амонашвили. – М. : Издательский Дом Шалвы Амонашвили, 1995. – 496 с.
  6. Анисимов С. Духовные ценности: производство и потребление / С. Анисимов. – М. : Мысль, 1988. – 255 с.
  7. Афанасьев А. Н. Народ-художник. Мир. Фольклор. Література / А. Н. Афанасьев. – М., 1986. – 121 с.
  8. Бабій І. В. Ґенеза розвитку проблеми морального виховання дошкільників засобами народної педагогіки / І. В. Бабій // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). – Ніжин, 2009. – № 4 – С. 78–82.
  9. Бабій І. В. До визначення сутності поняття «моральне виховання» / І. В. Бабій // Рідна школа. – 2009. – № 11. – С. 38–42.
  10. Бабій І. В. Духовно моральне виховання особистості / І. В. Бабій // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші. – К. : Міленіум, 2007. – Випуск 20. – С. 130–134.
  11. Бабій І. В. Народна педагогіка про виховання підростаючого покоління (історичний аспект) / І. В. Бабій // Рідна школа. – 2008. – № 11. – С. 74–76.
  12. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / [гол. ред. Н. О. Андрусич]. – К. : Дошкільне виховання, 1999. – 68, [4] с. – (Бібліотечка журналу „Дошкільне виховання”).
  13. Батухтіна О. Г. Формування елементів національної культури у дітей шостого року життя засобами української народної іграшки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Батухтіна Ольга Геннадіївна.  К., 1999.  232 с.
  14. Бердяєв М. Національність і людство / М. Бердяєв // Сучасність. – 1993. – № 1. – С. 154–157.
  15. Бех І. Відповідальність особистості як мета виховання / І. Бех //Початкова школа. – 1994. – № 9–10. – С. 4–8.
  16. Бех І. Вчинок у морально-духовному розвитку особистості / І. Бех // Початкова школа. – 2006. – № 5. – С. 1–5.
  17. Бех І. Почуття цінності іншої людини як моральний пріоритет особистості / І. Бех // Початкова школа. – 2001. – № 12. – С. 16–21.
  18. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч.-метод. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  19. Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади : навч.-метод. посібник / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.
  20. Бех І. Д. Виховання особистості: Сходження до духовності : наук. видання. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
  21. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : науково-метод. посібник / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
  22. Біла книга національної освіти України : (проект) [Електронний ресурс] / Акад. пед. наук України ; ред. В. Г. Кремень. – К., 2009. – 185 с. – Режим доступу : http://www.ukraine3000.org.ua/img/forall/Ped.pdf.
  23. Буре Р. С. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду : [Пособие / А. М. Виноградова, Г. Н. Година, С. А. Козлова и др.] ; Под ред. Р. С. Буре. – М. : Просвещение, 1987. – 221 с.
  24. Богуш А. Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку / А. Богуш // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 112–120.
  25. Богуш А. М. Духовні цінності в контексті сучасної парадигми виховання / А. М. Богуш // Виховання і культура. – 2001. – № 1. – С. 3–8.
  26. Богуш А. М. Народознавча обізнаність дітей дошкільного віку / А. М. Богуш // Наукові записки Рівненського педінституту.  1999.  № 5.  С. 8–11.
  27. Богуш А. М. Принципи народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку / А. М. Богуш // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 2. – С. 3–4.
  28. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко.  К. : Вища школа, 2002.  407 с.
  29. Богуш А. М. Уроки духовності дітям / А. М. Богуш, В. А. Сучок. – Одеса : СВД Черкасов, 2005. – 126 с.
  30. Бодалев А. А. Психология о личности / А. А. Бодалев. – М. : МГУ, 1988. – 188 с.
  31. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М. : Просвещение, 1968. – 460 с.
  32. Болотина Л. Краткий словарь социального педагога общеобразовательного учреждения / Л. Болотина // Воспитание школьников. – № 7. – 2004. – С. 28–30.
  33. Бондаревская Е. В. Воспитание как возрождение человека культуры и нравственностью / Е. В. Бондаревская. – Ростов-на-Дону : РГПУ, 1991. – 56 с.
  34. Бондаревская Е. В. Смыслы и стратегии личностно ориентированного воспитания / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 2001. – № 1. – С. 17–24.
  35. Бучківська В. В. Особистісно орієнтований підхід до виховання в педагогічні спадщині А. С. Макаренка : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бучківська Валентина Вікентіївна. – К., 2004. – 212 с.
  36. Васянович Г. Збірка наукових праць / Г. Васянович. – Львів: Норма, 2006. – 448 с.
  37. Васянович Г. П. Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів / Г. П. Васянович, І. І. Черніков. – Прилуки : [б. в.], 1995. – 24 с.
  38. Вахтеров В. П. Основы новой педагогики. Т. 1 / В. П. Вахтеров. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Т-во И. Д. Сытина, 1916. – 591 с.
  39. Ващенко Г. Виховний ідеал : підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 192 с.
  40. Ващенко Г. Діагностика моральних цінностей особистості школярів / Г. Ващенко // Рідна школа. – 1996. – № 2. – С. 24–25.
  41. Ващенко Г. Мораль християнська і комуністична : вибрані пед. твори / Г. Ващенко. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 85 с.
  42. Ващенко Г. Служба Богові і Батьківщині / Г. Ващенко // Рідна школа. – 1992. – № 2. – С. 12–18.
  43. Ващенко Г. Традиційний український ідеал людини в контексті народної поезії та літератури / Г. Ващенко // Нар. творчість та етнографія. – 1995. – № 2–3. – С. 13–17.
  44. Виноградова А.М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников / А. М. Виноградова, Г. Н. Година. – М. : Просвещение, 1991. – 106 с.
  45. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.
  46. Відроджуємо духовні традиції народу : З досвіду роботи Ялтинської міської бібліотеки-філії Першотравневої районної ЦБС / уклад. Н. П. Супрунець, Л. П. Васильєва ; ред. О. В. Рязанцева ; Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської, Відділ науково-методичної роботи і соціологічних досліджень, Першотравнева районна ЦБС. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2006. – 8 с.
  47. Вікова та педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
  48. Волков Г. Н. Этнопедагогика : учеб. для студ. сред. и высш. пед. учеб заведений / Г. Н. Волков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.
  49. Волкова С. В. Фольклор як педагогічних феномен: орієнтація на моральні цінності / С. В. Волкова // Освіта і управління. – 2003. – Т. 6. – № 4. – С. 98–101.
  50. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников : кн. для воспитателя дет. сада / [Буре Р. С., Година Г. Н., Шатова А. Д. и др.] ; под ред. А. М. Виноградовой. – М. : Просвещение, 1989. – 96 с.
  51. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Л. С. Выготский. – Санкт-Петербург: СОЮЗ, 1997. – 224 с.
  52. Гагарін М. Критерії добору української народної казки для виховання морально-естетичних почуттів / М. Гагарін // Початкова школа. – № 1. – 2006. – С. 55–59.
  53. Гайдар Т. Жанр фольклору та відображення в них виховного ідеалу українців / Т. Гайдар // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 3. – С. 9–12.
  54. Гегель Георг Вильгельм Фридрих. Лекции по эстетике : в 2 т. Т. 2 / А. П. Огурцов (подгот.), Б. С. Чернышев (пер.), Ю. Н. Попов (подгот.) – СПб. : Наука, 1999. – 603 с.
  55. Геник М. Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами народознавства : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Геник Марія Степанівна. – К., 2008. – 173 с.
  56. Гербарт И. Ф. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. Т. 1 / И. Ф. Гербарт. – М. : Учпедгиз, 1940. – 292 с.
  57. Гердер И. Г. Избранное / И. Г. Гердер. – М. : Мысль, 1959. – 394 с.
  58. Героїчні казки українського народу : [для дошк. і мол. шк. віку] / О. М. Конечна (ред.) ; А. В. Сокол (упоряд.) ; В. С. Мухіна (художн.). – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2004. – 96 с.
  59. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 374 с.
  60. Гордійчук О. Використання педагогічного потенціалу народних прислів’їв у моральному вихованні учнів початкової школи / О. Гордійчук // Духовна культура як домінанта українського життєтворення : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 грудня 2005 р.). – К., 2005. – Ч. ІІ. – С. 210–215.
  61. Гордійчук О. Педагогічні ідеї Ю. Федьковича в практиці духовно-морального виховання сучасної початкової школи / О. Гордійчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2004. – Вип. 222. – С. 3 – 7.
  62. Гордійчук О.Є. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Оксана Євгенівна Гордійчук ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2008. - 20 с.
  63. Гуменникова Т. Р. Українські національні традиції як засіб формування першооснов моральної культури / Т. Р. Гуменникова // Початкова школа. – 1996. – № 1. – С. 38–40.
  64. Гусейнов А. А. Золотое правило нравственности / А. А. Гусейнов. – М. : Мол. гвардия, 1982. – 208 с.
  65. Даль В. И. Толковы словарь живого великорусского языка : Т. 1–4. / В. И. Даль. – М., 1955–1956. – Т. 1. – С. 504.
  66. Державна Національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 61 с.
  67. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. / А. Н. Джуринский – М. : Форум, 1998. – 272 с.
  68. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку навчання й виховання дітей.  Запоріжжя : ЛІПС. Лтд, 2000.  268 с.
  69. Дитина. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – К. : Освіта, 1993.  234 с.
  70. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
  71. Довженок Г. В. Український дитячий фольклор / Г. В. Довженок. – К. : Наук. думка, 1981. – 171 с.
  72. Дорошенко О. А. Виховні засади української етнопедагогіки та їх використання в сучасній школі / О. А. Дорошенко // Збірник матеріалів конференції «Традиції української етнопедагогіки і їх використання в навчально виховній роботі в школі». – Київ, 1993. – С. 19–21.
  73. Драгоманов М. П. Вибране / М. П. Драгоманов. – К. : Либідь, 1991. – 668 с.
  74. Дробницкий О. Г. Проблеми нравственности / О. Г. Дробницкий. – М. : МГУ, 1977. – 435 с.
  75. Духнович А. Сокращенная грамматика рускаго языка / А. Духнович. – Буда, 1853. – 51 с.
  76. Духнович А. В. Народная педагогия в пользу училищ и учителей сельских. Ч. 1 : Педагогия общая / А. В. Духнович. – Львов, 1857. – 91 с.
  77. Духнович О. Народна педагогія // Вибрані твори / О. В. Духнович ; під ред. Д. М. Федак. – Ужгород : ВАТ Видавництво «Закарпаття», 2003. – 566 с.
  78. Дьюї Д. Моральні принципи в освіті / Джон Дьюи ; [пер. с англ. М. Олійник]. – Львів : Літопис, 2001. – 32 с.
  79. Етнопедагогіка : навч. посібник. Ч. І. / В. Б. Євтух, А. А. Марушкевич, Н. М. Демяненко, В. В. Чепак. – Київ : Видавнично-поліграфічний центр «Київський університет», 2003. – 320 с.
  80. Жуковская Р. И. Воспитание ребенка в игре / Р. И. Жуковская. – М. : Знание, 1990.  216 с.
  81. Закон України „Про дошкільну освіту” – К. : Ред. журналу „Дошкільне виховання”, 2001. – 55, [1] с. – (Бібліотечка журналу „Дошкільне виховання”).
  82. Закон України «Про освіту». – К., 1996. – 40 с.
  83. Закон України «Про охорону дитинства» // Основні чинні кодекси і закони України / уклад. Ю. П. Єлісовенко. – 2-ге видання. – К. : Махаон, 2003. – 973 с.
  84. Запорожец А. В. Избранные психологические труды : в 2 т.  Т. 1. / А. В. Запорожец.  М. : Педагогика, 1986.  297 с.
  85. Зеньковский В. В. Психология детства / В. В. Зеньковский. – Екатеринбург : Деловая книга, 1995. – 348 с.
  86. Иванов И. П. Воспитание коллективистов / И. П. Иванов. – М., 1982. – 80 с.
  87. Измайлов А. Э. Народная педагогика: педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана / А. Э. Измайлов. – М. : Педагогіка, 1991. – 252 с.
  88. Ильин Е. Герой нашего урока / Е. Ильин. – М. : Педагогика, 1991. – 288 с.
  89. Іванчук М. Г. Виховання працею душі / М. Г. Іванчук // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 1. – С. 41–47.
  90. Ідея народної та наукової педагогіки у вихованні дітей та молоді / за ред. Р. П. Скульського. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – 317 с.
  91. Калуська Л. В. Народні ремесла як засіб морально-трудового виховання старших дошкільників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Калуська Любомира Василівна  І.-Ф., 1994.  169 с.
  92. Кант И. Из лекций по этике 1778–1782. О конечном назначении человеческого рода / И. Кант // Этическая мысль : научно-публицистические чтения. – М. : Знание, 1990. – С. 321–322.
  93. Каптерев П. Ф. Задачи и основы семейного воспитания / П. Ф. Каптерев // Умом и сердцем: Мысли о воспитании. – М. : Политиздат, 1986. – С. 254–256.
  94. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посібник / С. Г. Карпенчук. – К., 1997. – 304 с.
  95. Киричук О. В. Основні принципи і структура організації виховного процесу / О. В. Киричук // Рідна школа. – 1991. – № 12. – С. 12–16.
  96. Кисельова О. І. Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського фольклору : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Кисельова Ольга Ігорівна. – К., 2009. – 278 с.
  97. Коберник О. М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі : навч.-метод. посіб. / О. М. Коберник. – К. : Наук. світ, 2001. – 182 с.
  98. Кобзар Б. Педагогічна діагностика і виховний процес / Б. Кобзар, Л. І. Макарова // Рідна школа. – 1992. – № 2. – С. 67–72.
  99. Кобзар Б. С. Виховання основ духовної культури / Б. С. Кобзар. – Суми : МКВВП Мрія, 1992. – 237 с.
  100. Кобзар Б. С. Розвиток гуманізму молодших школярів / Б. С. Кобзар // Початкова школа. – 1994. – № 1. – С. 15–19.
  101. Кобзар Б. С. Саморозвиток особистості як предмет філософського осмислення / Б. С. Кобзар, О. І. Ігнатова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – К. : Педагогічна думка, 1999. – Кн. 1. – С. 18–23.
  102. Коломієць М. Н. Фразеологія як засіб формування моральної свідомості / М. Н. Коломієць // Формування громадської самосвідомості молоді : тези та матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої роковинам Олега Ольжича (24–25 лютого 1995 р., м. Донецьк). – Донецьк, 1995. – С. 193–194.
  103. Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольника в процессе ознакомления с окружающим миром / А. С. Козлова. – М. : Просвещение, 1988. – 111 с.
  104. Коменський Я. А. Вибрані педагогічні твори. Т. 1. Велика дидактика / Я. А. Коменський. – К. : Радянська школа, 1940. – 247 с.
  105. Кононенко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості / О. Л. Кононенко. – К. : Освіта, 1998. – 102 с.
  106. Кононко О. Духовність, душевність, моральність… / О. Кононко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 4. – С. 4–5.
  107. Конституція України : офіційне видання. – К. : Видання Інституту законодавства Верховної Ради України, 1996. – 250 с.
  108. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Виховна робота в закладах освіти України. – Вип. 2. – К. : ІЗМН, 1998. – С. 179–192.
  109. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності : проект // Педагогічна газета Академії педагогічних наук України. – 2000. – № 6 (72). – червень. – С. 4–6.
  110. Концепція національного виховання / за ред. Ю. Д. Руденка // Освіта. – 1996. – № 41. – С. 2–7.
  111. Концепція сучасного українського виховання // Основа. – Львів, 1996. – 10 серпня. – С. 4–5.
  112. Корф Н. А. Наши педагогические вопросы : в 2 т. / Н. А. Корф. – М. : «Сотрудник шк.» А. К. Залесской, 1882–1886. – 409 с.
  113. Костів В. І. Моральне виховання дітей із неповних сімей / В. І. Костів. – Івано-Франківськ, 2001. – 304 с.
  114. Котирло В. К Виховання слухняності дітей у сім’ї / В. Котирло. – К. : Рад шк., 1967. – 103 с.
  115. Кочубей Т. Д. В. О. Сухомлинський: філософське осмислення дитинства / Т. Д. Кочубей // До витоків становлення української педагогічної науки : збірник наукових праць. Спеціальний випуск 2 / В. Г. Кузь (гол. ред.) та інші. – К. : Науковий світ, 2002. – С. 185–201.
  116. Кочубей Т. Д. Г. С. Сковорода і В. О. Сухомлинський: два погляди на проблему свободи і відповідальності / Т. Д. Кочубей // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Випуск 5 (44). Серія: Педагогічні науки. – Полтава, 2005. С. 141–149.
  117. Кочубей Т. Д. Григорій Савович сковорода: до питання гуманізації освітнього процесу / Т. Д. Кочубей // Проблеми гуманітаризації навчання та виховання у вищому закладі освіти : матеріали Міжнародних педагогічних читань. – Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2007. – С. 335–337.
  118. Кочубей Т. Д. Дитина – центр навчально-виховного комплексу «школа – дитячий садок» / Т. Д. Кочубей // Наукові основи організації педагогічного процесу в навчально-виховному закладі «школа – дитячий садок» : монографія / гол. ред. В. Г. Кузь. – К. : Наук. світ, 2001. – С. 61–67.
  119. Кочубей Т. Д. Дитинство: найбільша соціальна цінність / Т. Д. Кочубей // рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 13–16.
  120. Кочубей Т. Д. Дитинство: наукові підходи до його розуміння / Т. Д. Кочубей // Рідна школа. – 2003. – № 12. – С. 17–20.
  121. Кочубей Т. Д. Духовний розвиток школяра як педагогічна проблема у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Т. Д. Кочубей // Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини Януша Корчака в ХХ столітті : збірник наукових праць. Спеціальний випуск / В. Г. Кузь (гол. ред.) та інші. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 76–82.
  122. Кочубей Т. Д. Духовно-моральний розвиток особистості в дитинстві / Т. Д. Кочубей // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 54. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – С. 182–185.
  123. Кочубей Т. Д. Людина починається в дитинстві / Т. Д. Кочубей // Рідна школа. – 1999. – № 12. – С. 73–74.
  124. Кочубей Т. Д. Філософія виховання: сучасне і минуле / Т. Д. Кочубей // В. О. Сухомлинський і сучасні проблеми особистісно зорієнтованого виховання : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. В. Г. Кузя. – К. : Науковий звіт, 2000. – С. 59–62.
  125. Кошелівська О. І. Стимулювання морального вибору дошкільників у процесі педагогічного впливу : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.08 / Кошелівська Оксана Іванівна. – Київ, 2002. – 180 с.
  126. Кравець Н. П. Український фольклор на уроках читання – як засіб соціалізації учнів допоміжної школи / Н. П. Кравець // Сім’я та родинне виховання у національній етнопедагогічній культурі : збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький : ПЦ «Ризографіка», 2005. – С. 300–304.
  127. Кравченко Т. В. Допомога батькам у вихованні дітей: метод. рекомендації для соц. працівників / Т. В. Кравченко, І. М. Трубавіна – К. : ДЦССМ, 2004. – 100 с.
  128. Кравченко Т. В. Технологія сімейного спілкування та її складові / Т. В. Кравченко // Сім’я та шлюбно-родинні стосунки в Україні – К.: УАДУ, 2001. – Вип. 1а. – С. 95 – 98.
  129. Крупская Н. К. Дети – наше будущее / Н. К. Крупская // Сб. статей и речей о дошк. воспитании / сост. Л. Э. Иоффе, Р. Е. Орлова, Ц. Л. Печерская, Н. И. Стриевский. – 4-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1984. – 272 с.
  130. Кузь В. Г Українська козацька педагогіка і духовність / Кузь В. Г., Руденко Ю. Д., Губко О. Т. – Умань, 1995. – 115 с.
  131. Кузь В. Г. Організація педагогічного дослідження / Кузь В. Г. – К.: Знання України, 2006. – 48 с.
  132. Кузнецова О. А. Педагогічні умови формування моральних норм поведінки молодших школярів : наукове видання / О. А. Кузнецова. – Миколаїв : Вид-во «ІЛІОН», 2004. – 154 с.
  133. Лаппо В. В. Формування у старших дошкільників ціннісного ставлення до рідного краю засобами етнокультури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Лаппо Віолетта Валеріївна. – К., 2008. – 290 с.
  134. Левкович Т. П. Український фольклор як основа сучасного навчально-виховного процесу / Т. П. Левкович // Сім’я та родинне виховання у національній етнопедагогічній культурі : збірник наукових статей. – Переяслав-Хмельницький : ПЦ «Ризографіка», 2005. – С. 321–323.
  135. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка : навчально-методичний посібник / Н. В. Лисенко, В. В. Лаппо. – Івано-Франківськ, 2001. – 350 с.
  136. Лихачев Б. Т. Введение в теорию и историю воспитания ценностей / Б. Т. Лихачев. – Самара, 1997. – 156 с.
  137. Лубенец Т. Г. Вместо руководства к третьей книжке «Зернышко» (для учителей) / Т. Г. Лубенец. – С.-Пб. : Изд. П. В. Луковникова, 1905. – 28 с.
  138. Лубенец Т. Г. О наглядном преподавании / Т. Г. Лубенец. – К., 1911. – С. 5–6.
  139. Лубенець Т. Г. Педагогічні бесіди / Т. Г. Лубенец. – К., 1903. – 198 с.
  140. Майборода В.К. Вища педагогічні освіта в Україні: історія, досвід, уроки (1917-1985 рр.) [за ред. В.І.Лугового] / В.К.Майборода. – К. - Либідь, 1992. – 196 с.
  141. Макаренко А. С. Мои педагогические воззрения / А. С. Макаренко. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 4. – С. 343–363.
  142. Максимюк С. П. Педагогіка : навчальний посібник / С. П. Максимюк. – К. : Кондор, 2005. – 667 с.
  143. Малиновська М. В. Концепція мовної освіти і мовленнєвого розвитку дітей у педагогічній спадщині Софії Русової / М. В. Малиновська // Педагогіка і психологія. – 1999. – № 1. – С. 134–140.
  144. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку.  К., 1999. – 287 с.
  145. Матвієнко О. В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра / О. В. Матвієнко. – К. : Стилос, 1999. – 152 с.
  146. Марьенко И.С. Основы процесса нравственного воспитания школьников: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. / И. С. Марьенко – М. : Просвещение, 1980. – 183 с.
  147. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 4-е видання, доповнене. – К. : Білоцерківська книжна фабрика, 2003. – 615 с.
  148. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 176 с.
  149. Мустафаева З. И. Воспитание дошкольников средствами этнопедагогики в крымскотатарских семьях : Дисс. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Мустафаева Зюре Исмаиловна. – К., 2001. – 158 с.
  150. Мухина В. С. Феноменология ризвития и бытия личности / В. С. Мухина. – М. : Московс. психолого-соц. инст. – Воронеж : НПО «МОДЭК», 1999. – 640 с.
  151. Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – № 29 від 18 липня. – С. 4–6.
  152. Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002. // Освіта України. – № 33. – 23 квітня 2002 року. – С. 4–6.
  153. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2004. – № 415. – С. 7–30.
  154. Національна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та моральних засад суспільства. – К. : Либідь, 2002. – 21 с.
  155. Національне виховання учнів засобами українського народознавства: Посібник для вчителів / за ред. Р. П. Скульського. – Івано-Франківськ : Науково-метод. Центр «Українська етнопедагогіка і народознавство» АПН України і Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, 1995. – 178 с.
  156. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6–7 лет / Н. И. Непомнящая ; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии АПН СССР.  М. : Педагогика, 1992.  160 с.
  157. Нечаева, В.Г. Нравственное воспитание дошкольника / В.Г. Нечаева – М. : Педагогика, 1972. – 192 с.
  158. Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология / Л. Ф. Обухова.  М. : Российское педагогическое агентство, 1996.  374 с.
  159. Огієнко І. І. Українська культура: коротка історія культурного життя українського народу / І. І. Огієнко. – К. : Абріс, 1991. – 272 с.
  160. Огієнко Іван. Наука про рідномовні обов’язки : рідномовний катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства / Іван Огієнко. – К. : АТ «Обереги», 1994. – 72 с.
  161. Осадченко І. І. Загальна структурна характеристика технології навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів / І. І. Осадченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Випуск 4. – Частина 2. – С. 13–21.
  162. Осадченко І. І. Категоріальна розмежованість понять «технологія навчання» та «методика навчання» Наука і освіта / І. І. Осадченко // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 8/LXXXXV. – Жовтень-листопад. – С. 102–108.
  163. Осадченко І. І. Методологічні підходи до розуміння сутності поняття «технологія навчання» / І. І. Осадченко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : Зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2011. – Вип. 17(70). – С. 156–162.
  164. Основи національного виховання: Концептуальні положення / В. Г. Кузь, Ю. Д. Руденко, З. О. Сергійчук та ін. ; за заг. ред. В. Г. Кузя та ін. – К. : Інформ.-видав. Центр «Київ», 1993. – Ч. 1. – 152 с.
  165. Пащенко Д.І. Генезис гуманістичних ідей у педагогіці: Монографія / Д.І.Пащенко. – К.: Науковий світ, 2001. – 280 с.
  166. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии : учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов и др. ; под ред. С. Л. Смирнова. – 4-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 512 с.
  167. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. – К. : Педагогічна думка, 2001. – 514 с.
  168. Пентилюк М. Основні аспекти навчання рідної мови / М. Пентилюк // Початкова школа. – 1997. – № 4. – С. 10–13.
  169. Песталоцци Й. Г. Избранные педагогические произведения : в 3 т. / Й. Г. Песталоцци. – М. : Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1961 – Т.1: Лингард и Гертруда. – 1961. – 720 с.
  170. Петровский В.А. К психологии активности личности // Вопросы психологии.- 1975.- № 3.- С. 26-38.
  171. Побірченко Н. С. Використання української етнопедагогіки в дошкільному закладі : навч. посіб. / Н. С. Побірченко, Н. В. Рогальська.  К. : Науковий світ, 2003.  117 с.
  172. Повалій Л. Виховання у підлітків поваги до батьків засобами етнопедагогіки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Повалій Людмила Вікторівна. – К., 1999. – 207 с.
  173. Повчання Володимира Мономаха дітям / Повість минулих літ: Літопис. (Переказ В.С.Близнеця). – К.: Веселка, 1982. – С. 177-183.
  174. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К. : СПД Кулінічев Б. М., 2007. – 144 с.
  175. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / за ред. О. І. Пометун. – К. : Вид-во А.С.К., 2004. – 192 с.
  176. Пометун О. І. Технологія – це відповідь. А про що ми запитуємо? / О. І. Пометун // Рідна школа. – 2011. – № 8–9. – С. 23–26.
  177. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище / О. Пометун // Рідна школа. – 2007. – № 5. – С. 46–49.
  178. Поніманська Т. І. Виховання людяності: технологічний аспект / Т. І. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2008. – № 4. – С. 3–5.
  179. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : [навч. посіб.] / Т. І. Поніманська. – К. : «Академвидав», 2006. – 456, [1] с. – (Серія «Альма-матер»).
  180. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка. Практикум : навч. посіб. / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2004. – 352 с.
  181. Поніманська Т. І. Моральне виховання дошкільників : навч. посіб. / Поніманська Т. І. – К. : Вища школа, 1993. – 111 с.
  182. Попович О. Новочасна школа / О. Попович // Каменярі. – 1913, 25.11. – С. 4–7.
  183. Православна християнська етика : навч. посіб. / за ред. Коцар С. В. – К. : МАУП, 2007. – 240 с.
  184. Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян. Указ Президента України від 15.09.99 року № 1697 // Освіта України. – 1999. – 18 вересня. – С. 3–5.
  185. Проблема индивидуальности в онтопсихологии : учеб. пособие / Н. А. Волкова, В. К. Гербачевскеий, Л. А. Головей и др. ; Санкт- Петербургский гос. ун-т. – СПб., 1994. – 122 с.
  186. Програма та методичні рекомендації морально-етичного виховання дітей дошкільного віку [Текст]. – К. : Рад. школа, 1981. – 49 с.
  187. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (проект) [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/news/53640.html.
  188. Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольников / Е. В. Проскура ; под ред. Л. А. Венгера.  К. : Рад. школа, 1982.  128 с.
  189. Редькина Л. И. Формирование народоведческих представлений у детей старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления их с народными традициями Крыма : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Редькина Людмила Ивановна. – К., 2000. – 166 с.
  190. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості : навч. посібник / В. В. Рибалка. – К. : ІЗМНІ, 1996. – 246 с.
  191. Рогальська Н. В. Розвиток надбань української дошкільної етнопедагогіки та їх використання в сучасному дошкільному закладі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. В. Рогальська. – К., 1996. – 192 с.
  192. Рувинский Л. И. Нравственное воспитание личности / Л. И. Рувинский. – М. : Изд-во МГУ, 1997. – 235 с.
  193. Руденко В. Виховання лицарської духовності / В. Руденко, Ю. Руденко // Рідна школа. – 1996. – № 7. – С. 31–64.
  194. Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Ю. Руденко. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 328 с.
  195. Русова С. В оборону казки / С. Русова // Сільська школа. – 2001. – № 6. – С. 8–11.
  196. Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2-х кн. / С. Русова. – К. : Либідь, 1997. – Кн. 1. – 272 с.
  197. Русова С. Дещо про український моральний тип. Де шукати його зразків? / С. Русова // Жінка. – Львів, 1936. – Ч. 18. – С. 2.
  198. Русова С. Дидактика / С. Русова. – Прага : Сіяч, 1925. – 190 с.
  199. Русова С. Сучасна мрія виховання / С. Русова // Софія Русова і Галичина : збірник статей і матеріалів / упор. Нагачевська З. І. – Івано-Франківськ : Вік, 1996. – С. 31–34.
  200. Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Русова. – Прага : Сіяч, 1924. – С. 2–123.
  201. Русова С. Українські дитячі книжки / С. Русова // Світло. – 1913. – № 4. – С. 43–47.
  202. Руссо Ж Ж. Избранные сочинения: В.3 т. / Ж Ж. Руссо. – М. : Гос. изд-во худож. литературы, 1961 – Т.1: Педагогический роман. Емиль, или о воспитании. – 1961. – 851 с.
  203. Рындак В.Т. Младший школьник и близкие ему люди: воспитание уважительного отношения. Программы. Хрестоматия : методические рекомендации / В. Т. Рындак. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2004. – 264 с.
  204. Сапожнікова Л. С. Формування мотивів дисциплінованої поведінки у молодших школярів / Л. С. Сапожнікова // Радянська школа. – 1955. – № 7. – С. 26–30.
  205. Сапожнікова Л. С. Як формується мрральна зрілість / Л. С. Сапожнікова. – К. : Рад. шк., 1988. – 126 с.
  206. Сивачук Н. Виховний потенціал українських народних колискових пісень / Н. Сивачук // Початкова школа. – 2006. – № 1. – С. 51–55.
  207. Сивачук Н. Збагачення мовленнєвого етикету школярів засобами пареміографії / Н. Сивачук // Початкова школа. – 1997. – № 4. – С. 50–51.
  208. Сизон В. Г. До розуму через почуття / В. Г. Сизон // Світло. – 1998. – № 3. – С. 39–43.
  209. Сільська початкова школа в контексті реформування системи освіти в Україні / О. А.Біда, Г. П. Волошина, О. М. Коберник ; В. Г. Кузь (ред.). ; Уманський державний педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – К. : Науковий світ, 2002. – 220 с.
  210. Склярова Т. В. Духовно-н
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины