ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Название:
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
 • Кол-во страниц:
 • 213
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКЙИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКЙИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМ. В. В. ДОКУЧАЄВА


  На правах рукопису

  КАЛЮЖНА ЮЛІЯ ПЕТРІВНА

  УДК 631.164.23.003.13:631.11


  ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

  08.00.04 – економіка та управління підприємствами
  (за видами економічної діяльності)


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  кандидат економічних наук, професор
  СОЛОВЙОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ


  Харків – 2011

  ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 10
  1.1. Економічна природа та сутність інвестицій та інвестиційної
  діяльності 10
  1.2. Особливості інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств 28
  1.3. Методи оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств 38
  Висновки до розділу 1 46
  РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 48
  2.1. Ринкові трансформації та тенденції розвитку сільськогосподарських підприємств 48
  2.2. Напрями та джерела залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства 69
  2.3. Привабливий інвестиційний клімат як передумова відродження і ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств 89
  Висновки до розділу 2 104
  РОЗДІЛ 3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ 106
  3.1. Стратегія розвитку та виробнича програма підприємства 106
  3.2. Програма інвестиційної діяльності та джерела її фінансування 135
  3.3. Економічна ефективність реалізації інвестиційної програми 153
  Висновки до розділу 3 176
  ВИСНОВКИ 180
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 185
  ДОДАТКИ 203  ВСТУП

  Актуальність теми. Неодмінною умовою подальшого розвитку агропромислового виробництва, підвищення його конкурентоспроможності потребують достатнього інвестиційного забезпечення та широкого впровадження інноваційних розробок. Саме інвестиції дають змогу впроваджувати інновації у виробництво, що передбачає радикальне прискорення науково-технічного прогресу і на цій основі – зниження витрат на одиницю сільськогосподарської продукції і продовольства та підвищення їх конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках. Проблеми залучення інвестицій та підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності завжди були предметом дослідження українських та іноземних вчених–економістів. Питання теорії та практики інвестицій, формування джерел їх фінансування, дослідження інвестиційної діяльності підприємств вивчали зарубіжні вчені М. Джонк, Є. Дж. Долан, Л. Гиттман, Т. Г. Линвуд, Д. С. Линдсей, У. Шарп, Ю. А. Несветаев, В. В. Царьов, Т. С. Хачатуров та інші дослідники. Вагомий внесок в економічну теорію засад інвестиційної діяльності, оцінки економічної ефективності інвестицій та інвестиційної привабливості зробили вітчизняні науковці: І. О. Бланк, М. П. Денисенко, А. Б. Гончаров, А. С. Музиченко, Т. В. Майорова, А. А. Пересада, та багато інших. Дослідженням проблем інвестування в аграрному секторі економіки України та його галузей, подальшого розвитку та підвищення його ефективності присвячені наукові праці А. Г. Бабенко, О. В. Березіна, О. І. Гуторова, В. Ф. Іванюти, М. І. Кісіля, П. М. Макаренка, О. В. Олійника, А. О. Пантелеймоненка, В. І. Перебийніса, П. Т. Саблука, М. Ф. Соловйова, О. В. Ульянченка, А. В. Чупіса та ін.
  Віддаючи належне існуючим фундаментальним науковим розробкам, слід підкреслити, що спектр багатьох питань цієї складної і багатопланової проблеми як в теоретичному, так і практичному плані поки що залишається недостатньо дослідженим, зокрема: розкриття сутності інвестицій та інвестиційної діяльності; визначення привабливості інвестиційного клімату, розробки інвестиційних програм інтенсивно-інноваційного типу розвитку; визначення системи економічних показників для оцінки ефективності інвестиційної діяльності. Особливу увагу необхідно приділити розробці заходів інвестиційного забезпечення й зміцнення виробничого потенціалу галузі тваринництва.
  Тому розробка і обґрунтування пропозицій відносно підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств є надзвичайно актуальною проблемою. Теоретико-методичне та практичне значення поставленої проблеми, недостатнє її дослідження і обумовили вибір теми дисертаційної роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва з теми «Розробка пропозицій по удосконаленню економічного механізму та підвищенню ефективності використання ресурсного потенціалу в реформованих сільськогосподарських підприємствах» (номер державної реєстрації 0107U010373). Автором здійсненні дослідження, на основі яких були обґрунтовані заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств.
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Для досягнення цієї мети в дисертації розв’язувалися такі завдання:
  - дослідити економічну природу і сутність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств;
  - узагальнити і систематизувати підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств;
  - здійснити комплексну оцінку сучасного стану і тенденцій розвитку економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств;
  - визначити напрями та джерела залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства;
  - дослідити місце і роль привабливого інвестиційного клімату як передумови відродження і ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств;
  - обґрунтувати методичні підходи і прийоми до оцінки ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств;
  - розробити інвестиційну програму підприємства інтенсивно-інноваційного типу розвитку.
  Об’єктом дослідження є процеси формування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств та підвищення її економічної ефективності.
  Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних підходів, визначення умов і факторів підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств.
  Методи дослідження. Теоретико-методична основа дослідження побудовані на діалектичному методі пізнання та законах економічної теорії. У дисертації використано системний аналіз і комплексний підхід до розв’язання складних проблем активізації та підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах інтенсивно-інноваційного типу розвитку. Теоретичною основою були також фундаментальні наукові праці та розробки провідних вітчизняних і закордонних вчених з проблем інвестування та інвестиційної діяльності в галузях економіки. Стосовно аналізу окремих явищ і процесів у ході дослідження були використані такі основні методи: аналізу й синтезу (при дослідженні тенденцій розвитку, умов і факторів підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств); абстрактно-логічний (тeорeтичні узагальнення та формування висновків); монографічний (узагальнення передового досвіду діяльності сільськогосподарських підприємств); розрахунково-конструктивний (при розробці інвестиційної програми розвитку підприємства на перспективу); eкономіко-статистичний (при проведенні статистичних групувань, при визначенні впливу окремих умов і факторів на результати господарської діяльності); кореляційно-регресійний аналіз (при визначенні зв’язків і залежностей окремих явищ і процесів); графічний (для наочного зображення отриманих результатів дослідження) та ін.
  Інформаційною базою дослідження стали закони України, інші нормативні документи, матеріали Державного комітету статистики України та Головного управління статистики Полтавської області, річні звіти сільськогосподарських підприємств Полтавської області, наукові публікації, норми і нормативи, результати особистих спостережень та досліджень.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні теоретико-методичних основ і розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму формування та ефективного використання інвестиційних ресурсів сільськогосподарських підприємств, а саме:
  вперше:
  - розроблена перспективна модель інвестиційної програми, спрямована на формування великих спеціалізованих молочних господарств інтенсивно-інноваційного типу розвитку з високим рівнем прибутковості за рахунок ефективного поєднання галузей за чотирма варіантами, які відрізняються рівнем концентрації поголів’я корів, обсягами виробництва молока і питомою вагою у структурі ринкової продукції підприємства;
  удосконалено:
  - теоретичні та методичні прийоми аналізу інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, що на відміну від існуючих, ґрунтуються на виявлені, систематизації та оцінці впливу різних умов і факторів на залучення та ефективне використання інвестиційних ресурсів;
  - концептуальні підходи щодо оцінки інвестиційного клімату сільськогосподарських підприємств, що ґрунтуються на врахуванні впливу природних (бонітету ґрунтів) та економічних (трудозабезпеченість та фондозабезпеченість) показників;
  дістали подальшого розвитку:
  - оцінка умов і факторів при визначенні інвестиційного клімату сільськогосподарських підприємств, яка ґрунтується на врахуванні сукупності зовнішніх і внутрішніх важелів та стимулів впливу на виробничу систему, взаємодія яких забезпечує отриманням високого економічного ефекту;
  - підходи до обґрунтування і розробки концепції інвестиційної стратегії розвитку підприємства, що, на відміну від інших, ґрунтуються на формуванні загального обсягу капіталовкладень за наявності виробничої програми;
  - методичний підхід щодо оцінки ефективності інвестиційних програм і проектів, який побудовано на синтезі показників традиційних і сучасних методик, тобто загальної (абсолютної) та порівняльної (відносної) ефективності.
  Практичне значення отриманих результатів. Розробки, які містяться в дисертації, доведені до рівня методичних рекомендацій, що дає можливість адекватно оцінювати умови активізації та пожвавити інвестиційну діяльність сільськогосподарських підприємств. Отримані результати будуть сприяти формуванню і подальшому розвитку великих спеціалізованих господарств інтенсивно-інноваційного типу розвитку. Рекомендації щодо підвищення економічної ефективності галузі тваринництва в результаті збільшення поголів’я та удою молочного скотарства використані у роботі Головного управління агропромислового розвитку Полтавської обласної державної адміністрації (довідка № 02-02-ІІ/20 від 28.07.2011 р.), управління агропромислового розвитку Великобагачанської районної державної адміністрації (довідка № 01-17/336 від 19.07.2011 р.).
  Основні положення, висновки та рекомендації розроблені при обґрунтуванні інвестиційної програми, використовуються у СТОВ «Воскобійники» Шишацького району. Це підприємство прийняло до впровадження результати наукових розробок, щодо моделі інвестиційної програми, спрямованої на формування великих спеціалізованих молочних господарств інтенсивно-інноваційного типу розвитку з високим рівнем прибутковості і рентабельності (довідка № 646 від 20.07.2011 р.). Пропозиції автора щодо ефективної діяльності підприємства і перетворення його у велике спеціалізоване підприємство молочного напрямку на основі інноваційно – інвестиційного розвитку впроваджені у ПАФ «Україна» Великобагачанського району (довідка № 215 від 18.07.2011 р.). ТОВ «Бурат-Агро» Решетилівського району прийняло до впровадження підходи щодо інвестиційної стратегії розвитку підприємства, яка ґрунтується на формуванні загального обсягу капіталовкладень (довідка № 160 від 08.08.2011 р.). Рекомендації автора щодо найбільш ефективного поєднання галузей рослинництва і тваринництва впроваджені у ТОВ «Багачанське» Великобагачанського району (довідка № 136 від 15.07.2011 р.).
  Теоретичні та практичні розробки дисертаційної роботи, а саме елементи визначення економічної ефективності інвестиційної діяльності використовуються у навчальному процесі Полтавської державної аграрної академії при викладанні дисциплін «Інвестиційний аналіз», «Інвестування», «Проектний аналіз» (довідка № 01-07-857 від 03.08.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Наукові результати, приведені у дисертаційній роботі, є результатом самостійного наукового дослідження, в якій викладено авторський підхід до проблеми інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств з урахуванням регіональних особливостей. Наукові праці по темі дисертаційного дослідження опубліковані автором одноосібно.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного положення доповідались і отримали позитивну оцінку на наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Роль інформаційних систем і технологій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємств» (м. Полтава 2006 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інтенсифікація і сталий розвиток сільськогосподарського виробництва» (м. Харків, 2006 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006» (м. Дніпропетровськ, 2006 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна політика та стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі» (м. Полтава, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства» (м. Харків, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток агробізнесу: міжнародний досвід» (м. Полтава, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, аудиту, фінансів і менеджменту в агропромисловому виробництві України» (м. Харків, 2008); Міжнародній науково-практичній конференції «Удосконалення управління ресурсами підприємств АПК в умовах глобалізації економіки» (м. Полтава, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні аспекти управління підприємствами аграрної сфери» (м. Полтава 2010 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Маркетингове забезпечення продовольчого ринку України» (м. Полтава, 2011 р.).
  Публікації. Основні результати досліджень відображено в 13 одноосібних статях у наукових фахових виданнях та 10 тезах доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій, які відображають основний зміст дисертації і належать особисто авторові, становить 6,0 друкованих аркушів.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел, що налічує 211 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 254 сторінки комп’ютерного тексту, основний зміст роботи викладено на 183 сторінках. Робота містить 46 таблиць, 31 рисунок та 50 додатків.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертаційній роботі вирішено науково-практичне завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретично-методичних засад і розробки практичних рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності інвестиційної діяльності. За результатами досліджень можна зробити такі висновки.
  1. Інвестиції – це засоби (кошти) на впровадження нових заходів щодо вдосконалення умов функціонування підприємств. Тобто, як економічна категорія, інвестиції виконують ряд найважливіших функцій, без яких неможливий розвиток як економіки, так і сільського господарства. З поняттям інвестицій тісно пов’язане й визначення «інвестиційна діяльність» та «інвестиційний процес». Принципова відмінність між цими категоріями полягає в тому, що інвестиційна діяльність – це проектна, організаційна, управлінська робота, що виконується в інтересах планової реалізації інвестицій. Інвестиційний процес – це сукупність послідовних дій для досягнення прибутку. Джерелом інвестиційної діяльності – виступають інвестиційні ресурси – об’єкти за допомогою яких здійснюються всі напрями і форми інвестиційної діяльності.
  2. Для збільшення потоку інвестицій в аграрний сектор економіки області необхідно підвищити рівень інвестиційної привабливості. Сама інвестиційна привабливість характеризується як своєрідний товар. Для визначення інвестиційної привабливості було використано такі показники: бонітет ґрунтів (грошова оцінка землі), фондозабезпеченість і трудозабезпеченість. При розрахунках було виділено три групи районів за різними пріоритетами інвестиційної привабливості. До першої групи увійшли райони, в яких величина інтегрального індексу перевищує одиницю. У другій групі регіонів цей показник перебуває в межах 0,95 – 1,00. Таким чином, основні райони області віднесені до груп районів пріоритетної або середньої інвестиційної привабливості. При проведені інвестиційного рейтингу було виявлено, що перше місце займає Шишацький район (І – 1,38), а до першої п’ятірки входять також Хорольський, Диканський, Решетилівський і Глобинський райони. Останнє п’ятє місце займають Семенівський, Пирятинський, Кобеляцький, Чорнухинський і Козельщинський райони.
  3. Полтавська область має сприятливі природнокліматичні та економіко-географічні умови, а також значний ресурсо-виробничий потенціал для забезпечення інвестиційної діяльності в сільському господарстві, ефективного виробництва і експорту продукції галузі. Однак, інвестиційний процес у сільськогосподарських підприємствах значною мірою характеризується негативними тенденціями. Так, у продовж 1990 – 2010 рр. інвестиції в основний капітал в сільськогосподарських підприємствах області з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь у порівняльних цінах скоротилися з 260 до 19 грн (в 13,7 раза). У 1998 – 2000 рр. вони не перевищували 5 – 7 грн., що негативно сказалося на інтенсифікації та індустріалізації сільськогосподарського виробництва й формуванні його матеріально-технічної бази. Однією з основних причин різкого скорочення інвестицій є низька рентабельність виробництва. Якщо в 1990 р. рівень рентабельності господарської діяльності у сільськогосподарських підприємствах складав 52,9 %, то в 2005 – 2010 р. він коливався в межах від – 0,4 % в 2006 р. до 28,7 % в 2007 р. Продукція тваринництва тільки в двох роках була рентабельною (2005 р. – 5,1 %, 2010 р. – 4,7 %), а в інші роки – збитковою.
  4. При обґрунтуванні стратегії розвитку підприємства слід враховувати не тільки вітчизняний, але і зарубіжний досвід. З урахуванням цього досвіду розроблено стратегію формування і функціонування великого спеціалізованого молочного підприємства на прикладі одного із передових господарств СТОВ «Воскобійники» Шишацького району Полтавської області. Обґрунтовані параметри виробничої програми і найбільш ефективного поєднання галузей за чотирма варіантами, що характеризуються рівнем концентрації поголів’я корів, обсягами виробництва молока і питомою вагою молока в структурі ринкової продукції підприємства. У найбільш ефективному IV варіанті (всього 2400 корів) у розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь припадає 32,8 корів, буде вироблятися 1971 ц молока, а його питома вага в структурі ринкової продукції складатиме 52,3 %. При проведені прогнозу на перспективу було виявлено поступове підвищення поголів’я великої рогатої худоби у всіх досліджуваних підприємствах у 1,2 – 1,3 рази. Поголів’я у ТОВ «Бурат-Агро» Решетилівського району підвищиться до 6153 гол., ПАФ «Україна» Великобагачанського району до 2945 гол.
  5. Зміни в темпах і пропорціях розвитку окремих галузей призведуть до суттєвої зміни галузевої структури виробництва. Одержать нові тенденції, характерною рисою яких буде значне зростання питомої ваги виробництва продукції тваринництва при деякому скороченні продукції рослинництва. Загальною тенденцією для всіх варіантів є значне зростання обсягів виробництва і підвищення питомої ваги продукції тваринництва. Якщо в першому варіанті обсяг товарної продукції тваринництва становить 37,2 млн. грн, то в четвертому – 55,7 млн. грн, а питома вага – відповідно 61,5 і 69,8 %. Принципові зміни відбудуться в обсягах грошової виручки від реалізації молока: в першому варіанті вона становить 27,0 млн. грн, а в четвертому – 54,9 млн. грн. Питома вага молока в структурі товарної продукції підвищиться з 42,0 % (І варіант) до 54,9 % (IV варіант). Поряд з головною галуззю (питома вага продукції великої рогатої худоби в IV варіанті 66,0 %) в господарстві будуть гармонійно розвиватися зернове господарство, виробництво цукрових буряків і соняшнику, свинарство). Концентрація виробництва, спеціалізація і оптимальне сполучення галузей дадуть можливість перетворити підприємство в потужний виробничий комплекс, в якому буде створена не тільки належна виробнича, але і соціальна інфраструктура.
  6. Мета укладання інвестиційної програми полягає в тому, щоб дати керівництву як найповнішу картину становища підприємства та можливостей розвитку. Вона є ефективним засобом донесення нової ідеї до осіб, здатних фінансувати програму. Це оцінка перспективи розвитку управління новим бізнесом. Кінцевою метою інвестиційної програми, розробленої у СТОВ «Воскобійники», є перетворення його в крупне спеціалізоване сільськогосподарське підприємство молочного спрямування, що буде відповідати кращим вітчизняним і світовим стандартам. На рік освоєння інвестиційної програми обсяги виробництва і реалізації молока складатимуть відповідно 144 і 138 тис. ц. Суттєві зміни відбудуться і в якісних показниках. При середньому річному надою молока від однієї корови 6000 кг, витрати кормів на 1 ц молока складатимуть 1,0 ц корм. од., а затрати праці – 2,42 люд. – год. Буде забезпечено випереджаючий ріст продуктивності в порівнянні з виробничими витратами на одну корову. Весь приріст виробничих витрат буде спрямований на кількісне збільшення і перш за все якісне покращення кормових ресурсів. Це основна передумова зниження собівартості 1 ц молока, підвищення прибутковості і рентабельності.
  7. Програма реального інвестування, розробленої у СТОВ «Воскобійники», в повній мірі враховує стратегію розвитку підприємства на перспективу й програму розвитку тваринництва на період до 2015 р. Відповідно до цієї програми визначені операції і об’єкти реального інвестування по рокам вказаного періоду. У процесі здійснення інвестиційної програми будуть використовуватися всі можливі як власні кошти, так і банківські інвестиційні кредити, а також державні інвестиційні ресурси. Як і раніше основним джерелом інвестиційних ресурсів будуть власні кошти підприємства. За методом прогнозування в досліджуваних підприємствах на перспективу розвитку відбудеться підвищення залучення інвестиційних ресурсів. У СТОВ «Воскобійники» до 20,1 млн. грн, ТОВ «Бурат-Агро» до 125,8 млн. грн, ПАФ «Україна» до 15,0 млн. грн. Найбільшу питому вагу серед джерел фінансування інвестицій в основний капітал у СТОВ «Воскобійники» буде посідати прибуток – в III і IV варіантах відповідно 51,9 і 52,4 %. Другу роль буде відігравати амортизація, питома вага якої за варіантами буде коливатися в межах від 30,9 до 39,9 %. Питома вага банківського кредиту буде коливатися по варіантах від 7,8 до 15,3 %, а бюджетних фінансових ресурсів від 6,3 до 7,5 %.
  8. В усіх чотирьох варіантах величина коефіцієнта загальної (абсолютної) ефективності інвестицій є відносно високою, що свідчить про доцільність і ефективність вибраного напряму інвестиційних вкладень. Термін окупності основного капіталу має позитивну динаміку і скорочується з 2,69 в І-му варіанті і до 2,27 – в IV-му. Переваги показника строку окупності інвестицій полягають у тому, що він простий для визначення і має чіткий економічний зміст. Тенденція змін розрахункового коефіцієнту ефективності додаткових інвестицій від І-го до IV-го варіанту має позитивну динаміку. Якщо в І-му варіанті його величина складає 0,642, то в IV-му – 0,948. Строк окупності додаткових інвестицій має стійку тенденцію до скорочення.
  9. Методи визначення загальної (абсолютної) економічної ефективності капіталовкладення, які використовувалися у плановій економіці, були пристосовані до неринкових умов господарювання. Тому в дисертації економічна оцінка інвестиційної програми побудована на синтезі традиційних і сучасних методик, зокрема загальної (абсолютної) порівняльної (відносної) ефективності та терміну окупності основного капіталу. Для досягнення цієї мети в процесі дослідження використані методики, в яких до показників оцінки відносять чистий дисконтований дохід, внутрішня норма доходності, дисконтований термін окупності інвестицій, індекс рентабельності використання капіталу та ін. У розрахунках порівняльної оцінки економічної ефективності варіантів інвестиційної програми за методом чистої приведеної вартості одержання прибутку очікується на другий рік після здійснення інвестицій. В усіх варіантах окупність починається з третього року після здійснення інвестиційних вкладень, що свідчить про високу ефективність інвестиційної програми у цілому.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Ульянченко О. В. Інвестиційний процес і його складові елементи / О. В. Ульянченко // Ефективна економіка. – № 1. – 2011. – С. 26 – 30.
  2. Аквінський Т. Коментарі до Арістотелевої «Політики» / Т. Аквінський [Олександр Кислюк (пер. з латини): Віктор Котусенко (авт. передм.)].[ – 2-е вид.]. – К. : Вид-во Соломії Павличко «ОСНОВИ», 2003. – 796 с.
  3. Інституційна інвестологія: [навч. посіб.]; за заг. ред.. д-ра екон. наук. проф. С. К. Реверчука. – К. : Атака, 2004. – 208 с.
  4. Мочерний С. В. Основи економічних знань / С. В. Мочерний. – К.: Феміна, 1995. – 349 с.
  5. Маренков Н. Л. Инвестиции: [учеб.-метод. пособие для студентов экон. фак.] / Н. Л. Маренков. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 442 с.
  6. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі / М. Блауг; пер. з англ.: – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 670 с.
  7. Федоренко В. Г. Інвестиціцний менеджмент: [навч. посіб.] / В. Г. Федоренко. – К.: МАУП, 1999. –184 с.
  8. Найденов В. И. Инвестиции: [учеб. пособ.] / В.И. Найденов. – М.: ЗИОР, 2004. – 127 с.
  9. Бутко М. П. Генезес теорії інвестицій у процесі еволюції економічної думки / М. П. Бутко, О. Ю. Акименко //Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 13. – С. 4 – 10.
  10. Мазур Н. А. Проблеми і перспективи інвестицій в АПК України / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 73 – 77.
  11. Пешко А. В. Інвестиції: їх значення, види та форми / А. В. Пешко. // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. – № 1. – С. 3 – 6.
  12. Титаренко Н.О. Теорії інвестицій: [навч. посіб.] / Н. О. Титаренко, А. М. Поручник:. – К.: КНЕУ, 2000. – 160 с.
  13. Мойсеєнко І. П. Інвестування: [навч. посіб.] / І. П. Мойсеєнко. – К.: Знання, 2006. 490 с.
  14. Дмитренко Л. И. Экономическая сущность инвестиций: методологический аспект / Л. И. Дмитренко, И. А. Брайлівський // Фондовый рынок. – 2006. – №2. – С. 24-27.
  15. Основи економічної теорії (політикоекономічний аспект): [підруч.] ; За ред. Г. Н. Климка, В.П. Несторенка. – К.: Знання, 1997. – 400 с.
  16. Гуторов О. І. Інвестування: [навч. посіб.] / О. І. Гуторов / Харк. Нац.. агр. ун-т. – Х. 2003. – 293 с.
  17. Вовченко О. Л. Інвестиції:економічна сутність та форми / О. Л, Вовченко //Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6 (36). – С. 19 – 24.
  18. Инвестиции: [учеб. пособ.] / [Г. П. Подшеваленко, Н. И. Лахметкина, М. В, Макарова [и др.]. – М.: КНОРУС, 2004 . – 176 с.
  19. Інвестування в аграрній сфері; за ред. А. В. Чупіса. – Суми: Вид-во «Довкілля». 2002. – 244 с.
  20. Чирик Н. В. Економічна суть інвестицій: сучасні погляди та концепції / Н. В. Чирик // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – № 7. – С. 17 –20.
  21. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капитальных вложений. / П. Массе. – М.: Статистика. 1971. – 504 с.
  22. Keynes I. M. General Theory of Employment, Interest and Money. Collected writings of Ijhn Maynard Keynes, vol. VII, London Macmillan,1973.
  23. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи; пер. с англ. – [2-е изд.]. – М.: Дело ЛТД, 1993. – 864 с.
  24. Манків Г. Макроекономіка / Г. Манків; пер. з англ. наук. ред. і пер. С. Панчишина. – К.: Основи, 2000. – 588 с.
  25. Шарп У. Инвестиции. / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли; пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 1028 с.
  26. Гиттман Л. Основы инвестирования / Л. Гиттман, М. Джонк; пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – 1008 с.
  27. Розенберг Дж. М. Инвестиции: Терминологический словар / Дж. М. Розенберг. – М.: Инфра – М, 1997. – 400 с.
  28. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. / А. А. Пересада. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.
  29. Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності. / В. Я. Шевчук, П. С. Рогожин. – К.: Генеза, 1997. – 384 с.
  30. Дорошенко Т. В. Сутність інвестицій як економічної категорії. / Т. В. Дорошенко // Фінанси України. – 2000. – №11. – С. 144 – 118.
  31. Ройзберг Б. А. Современный экономический словарь. / Б. А. Ройзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – [2-е изд., испр.] – М.: ИНФРА – М. 1999. – 479 с.
  32. Недосекин А. О. Аналіз риска инвестиций с применением нечетных множетелей / А. О. Недосекин, К. И. Воронов // Управление риском. – 2000. – № 1. – С. 25 – 30.
  33. Большой юридический словар. – [3-е изд., доп. и перераб.]; под ред. проф. А. Я. Сухарева. – М.: ИНФРА – М., 2007. – 858 с.
  34. Словник фондового ринку: [Автор – упорядник В.Ф. Кобзар.]; під заг. ред. Ю. М. Тараторіка. – Київ – Кіровоград, 1997. – 155 с.
  35. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА; пер. з англ. – К.: «АртЕк», 2000. – 640 с.
  36. Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. / И. А. Бланк. Т.1. – К.: Эльга-Н, Ника – Центр, 2001. – 536 с.
  37. Гайгер Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика / Гайгер Линвуд Т; пер. с англ. – М.: «ИНФРА – М», 1996. – 560 с.
  38. Щукін Б. М. Інвестиційна діяльність: [метод. посіб.] / Б. М. Щукін. – К.: МАУП. 1998. – 68 с.
  39. Долан Є.Дж. Микроєкономика. / Є. Дж. Долан, Д. С. Линдсей. –СПб.: Листра – Плюс. 1994. – 32 с.
  40. Кравцов О. С. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: [навч. посіб.] / О. С. Кравцов, В. М. Бережний, В. М. Онєгіна. – К.: Центр навчальної літератури. 2004. – 200с.
  41. Мікроекономіка. Макроекономіка: [підруч.]; за ред. С. Будаговської. – К.: ОСНОВА. 1998.
  42. Гончаров А. Б. Інвестування: [навч. посіб. для самост. вивч. дисцип.] / А. Б. Гончаров. – Х.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. – 336 с.
  43. Інвестування: [навч. - метод. посіб. для самостійного вивч. дисцип.] /А. А. Пересада, О. О. Смирнова, О. В. Олінієнко [і ін.]; Київ. нац. економ. ун-т. – К.: КНЕУ. 2001. – 252 с.
  44. Завадський Й. С. Менеджмент: [підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / Й. С. Завадський: у 2т. Т.2. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 640 с.
  45. Вовчак О. Д. Інвестування: [навч. посіб.] – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 544 с.
  46. Юровский Б. С. Особенности национального инвестирования: как добиться личной финансовой защищенности в Украине / Б. С. Юровский. – Харків: Консульт, 2009. – 251 с.
  47. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: [учеб. пособ.] / И. Т. Балабанов. – [2-е изд. доп. и перераб.]. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с.
  48. Гайдис Н. М. Інвестування: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Нац. банк України; Львівський банків. ін-т. – Л., 2002. – 271 с.
  49. Милль Дж. С. Основы политической экономики / Дж. С. Милль. – М.: Прогресс, 1981. – 148 с.
  50. Маркс К. Капитал.Т.1. // Маркс К., Энгельс Ф. - Соч. – [2-е изд.]. Т.23. – С. 529 – 612.
  51. Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д. М. Черваньов, Л. І. Нейкова. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 514 с.
  52. Мертнес А. В. Инвестиции: Курс лекцій по совместной финансовой теории. – К.: Киев.инвестиц.агентство, 1997. – 416 с.
  53. Крушвиц Л. Инвестиционные расчеты / [Пер. с нем. под общ. ред.. В. В. Ковалева и З. А.Сабова]. – СПб.: Питер, 2001. – 432 с.
  54. Игонина Л. Л. Инвестиции. / Л. Л. Игонина. – М.: Экономистъ, 2005. – 478 с.
  55. Blaek’s Law Dictionary/ by Hemry Campbell Black / by the publisher’s staff contributing authors Joseph R. Nolan [et al]. – West Group? 1990/ - 649 p.
  56. Schwarzenberger G. Foreigh Investment and International Law / G. Schwarzenberger L., 1969. – p. 17.
  57. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: [підруч.] – [2-ге вид., доп. і перероб.] / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.
  58. Баліцька В. В. Капіталоутворення в Україні як предмет системного аналізу та ухвалення стратегічних рішень / В. В. Баліцька // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8 (86). – С. 55 – 65.
  59. Мринська Т. С. Інноваційно – інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств в процесі ринкової економіки / Т. С. Мринська //Формування ринкових відносин в Україні. – 2004. – № 5. – С. 87 – 95.
  60. Бабець Є. К. Теорія капітального інвестування: [навч. посіб.] / Є. К. Бабець, О. О. Губенко. – Д. : Наука і освіта, 2003. – 209 с.
  61. Про інвестиційну діяльність. З-н України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної ради України. – 1991. – № 47, ст. 646.
  62. Про оподаткування прибутку підприємств. З-н України від 22.05.1997 р. № 283/97. // Відомості Верховної ради України. – 1997. – № 27. – ст. 181.
  63. Калюжна Ю. П. Значення і роль інвестицій у розвитку сільськогосподарських підприємств / Ю. П. Калюжна // Вісник ХНТУСГ:. – Харків: ХНТУСГ. – 2010. Екон. науки. Вип. 104. – С. 166 – 171.
  64. Пшик Б. І. Фінансові інвестиції банків: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Б. І. Пшик, О. М. Сарахман, Н. П. Дребот. / Нац. банк України; Ун-т банківської справи; за ред. Б. І. Пшик. – К.: УБС НБУ, 2008. – 196 с.
  65. Пересада А. А. Фінансові інвестиції: [підруч.] / А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко. / Київ. нац. Економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 728 с.
  66. Данілов О. Д. Інвестування: [навч. посіб.] / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченько. – К.: Вид-й дім «Комп’ютерпрес». 2001. – 364 с.
  67. Ямстремська О.М. Інвестування в регіоні: аналіз та позиції / О. М Ямстремська // Регіональні перспективи. – 2001. – №5 – 6(18-19). – С. 63 – 65.
  68. Бирман Г., Шмідт С. Экономический анализ инвестиционных проектов; пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 631 с.
  69. Грідасов В.М. Інвестування: [навч. посіб.] / В. М. Грідасов, С. В. Кравченко, О. Є. Ісаєва. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 164 с.
  70. П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91. // Газета «Все про бухгалтерський облік»ю - № 10 від 28.01.2011. – с. 60.
  71. Інвестування: [навч. посіб.].; під заг. ред. доктора екон. наук. проф. В. М. Гриньової. – Х.: ВД «Інжек», 2003. – 320 с.
  72. Шевченко С. Ю. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності / С. Ю. Шевченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №1. – С. 7 – 18.
  73. Гончаров В. М. Інвестиційні ресурси та їх економічне регулювання / В. М. Гончаров, А. А, Навроцький, О. А, Коломійцев. – Донецьк: СПД Купріянов В. С., 2006. – 204 с.
  74. Турянська М. М. Інвестиційні джерела. / М. М. Турянська. – Донецьк: Юго-Восток, 2004. – 317 с.
  75. Просяник В. М. Інвестиційні ресурси: Теоретичний та прикладний аналіз. / В. М. Просяник. –Х.; Гриф. 2001. – 78 с.
  76. Ворсовський О. Л. Інвестиційні ресурси як основний елемент фінансового потенціалу інвестиційної діяльності підприємств./ О. Л Ворсовський // Інвестиції: практика та досвід. – 2007. - №16. – С. 8-10.
  77. Дука А. П. Інвестування: [навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец.] / А. П. Дука. Київ. нац-й ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – 172 с.
  78. Інвестування: [навч.-метод. посіб.]; [І. А. Андрейцева (уклад.), П.А. Стрельбіцький (уклад.)]. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 56с
  79. Мойсеєнко І. П. Інвестування: [навч. посіб.] / І. П. Мойсеєнко. – К.: Знання, 2006. – 490 с.
  80. Інвестиційна діяльність в Україні: Нормативні документи / О. М. Роїна (упоряд.). – К. : КНТ, 2007. – 192 с.
  81. Пріб К. Інвестування: [навч. посіб. для дистанц. навч.] / К. Пріб / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». Інститут дистанційного навчання / [М. Ю. Коденська (наук.ред.)]. – К. : Унів-т «Україна», 2007. – 260 с.
  82. Гнипа Л.В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства: [Текст лекції] / Л. В. Гнипа, О. В. Токар. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 26 с.
  83. Кочанова П. В. Інвестиційний процес і його особливості в економіці України / П. В. Кочанова // Проблеми науки. – 2002. - №5. – С. 22 –24.
  84. Райковська О. Теоретична модель регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / О. Райковська // Журнал європейської економіки. Том 5 (№2). Червень 2006. – С. 164 – 173.
  85. Майорова Т.В, Інвестиційна діяльність: [навч. посіб.] / Т. В. Майорова. – К.: «Центр навчальної літератури». 2004. – 376 с.
  86. Музиченко А. С. Державне регулювання інвестиційної діяльності / А. С. Музиченко // Формування ринкових відносин України. – 2004. – №9. – С. 46 – 53.
  87. Крейдич І. М. Державне регулювання інвестиційної діяльності / І. М. Крейдич // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 20 – 22.
  88. Мазур А.Г. Управління регіональними інвестиційними процесами в агропромисловому комплексі: [монографія] / А. Г. Мазур, С. В. Козловський, Ю. В. Герасименко:. – Вінниця: «Глобус-Прес», 2008. – 208 с.»
  89. Данилишин Б. М. Інвестиційна політика в Україні / Б. М. Данилишин, М. Х. Корецький, О. І. Дацій / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Донецьк : Юго-Восток, 2006. – 290 с.
  90. Кириченко О. А. Антикризова інвестиційна політика України / О. А. Кириченко, О. І. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10 (12). – С. 64 – 74.
  91. Анпілогова Ж. Д. Управління інвестиціями агропромислового виробництва / Ж. Д. Анпілогова // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. - №14. – С. 9 – 11.
  92. Ткаченко К. Л. Формування державної інвестиційної політики. / К. Л. Ткаченко // Фінанси України. – 2002. – №1. – С.86 – 91.
  93. Онищенко В. А. Правовые основы управления размещением инвестиций на региональном уровне. / В. А. Онищенко, В. В. Гранаш // Регіональні перспективи. – 2001. – №5 – 6(18–19). – С.107 – 109.
  94. Гретченко А. А. Инвестиционная политика и финансовый механизм: – сб. науч. ст.: «Экономика России: теория и практика возрождений». – 2003. – №6. – С. 140 – 146.
  95. Дацій Н. В. Створення ефективної інфрастуркури управління інвестиційною діяльністю / Н. В. Дацій. // Фондовий ринок. – 2007. – №46. – С. 34 – 40.
  96. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні: [навч. посіб.] / А. С. Музиченко. – К. : Кондор, 2005. – 406 с.
  97. Сугай Т. Ю. Стан інвестиційного клімату в АПК України / Т. Ю. Сугай // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10 (112). – С. 18 – 24.
  98. Болейко Ю. О. Оцінка інвестиційного клімату регіону / Ю. О. Болейко // Фінанси України. – 2000. – №7. – С.79 – 87.
  99. Іващук І. О. Мотиваційні фактори формування інвестиційного клімату регіону / І. О. Іващук // Фінанси України. – 1998. – №1. – С.79 – 87.
  100. Карпінський Б. А. Інвестиційний клімат в Україні. / Б. А. Карпінський // Фінанси України. – 2001. – №8. – С.139 – 148.
  101. Лесечко М. Д. Інвестиційний клімат: теорія і практика /М. Д. Лесечко, А. О. Чемерис, О. М. Чемерис: Українська академія держ. управління при Президентові України. – Львівський філіал. – Л.: ЛФ УАДУ, 2001. – 166 с.
  102. Марцин В. С. Організація та проведення оцінки інвестиційного середовища / В. С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №2. – С. 6 – 10.
  103. Вечеринський І. В. Сучасний стан та пріоритети інвестування в економіку України / І. В. Вечеринський //Финансовая консультация. – 2000. – №39-40, (спецвипуск). – С.5 – 9.
  104. Пересада А. А. Реалізація інвестиційних проектів в Україні / А. А. Пересада, В. В. Зубленко // Фінанси України. – 2004. – №3. – С.106 – 112.
  105. Мельник М. І. Інвестиційний клімат регіону: теоретичні та прикладні засади дослідження / М. І. Мельник. / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Л., 2005. – 304 с.
  106. Асаул А. Формування інвестиційного клімату / А. Асаул. // Економіка України. – 2002. – №4. – С. 83 – 87.
  107. Калюжна Ю. П. Основні напрями інвестиційного забезпечення АПК Полтавського регіону / Ю. П. Калюжна // Вісник ХНАУ. – 2008. – №7. Серія «Економіка АПК і природокористування». – С. 246 – 253.
  108. Димарець Ю. П. До питання про підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору Полтавського регіону // Ю. П. Димарець // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. Випуск 204. в 5 т. Том ІІІ. – С. 679 – 683.
  109. Кісіль М. І. Інвестиційна та інноваційна складові доктрини аграрної політики України // М. І. Кисіль // Економіка АПК. – 2003. – № 7. – С. 81 – 87.
  110. Вініченко І. І. Концептуальні методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості аграрних підприємств / І. І. Вініченко // Агросвіт. – 2009 (січень). – №1. – С. 2 – 4.
  111. Зайцев В. Є. Забезпечення інвестиційної привабливості регіонів / В. Є. Зайцев. // Регіональні перспективи. – 2001. - №5 -6 (18-19). – С. 65 – 67.
  112. Сорока М. П.. Інвестиційна привабливість агропідприємництва. / М. П. Сорока. – Рівне : Вид-во «Волинська обласна друкарня», 2000. – 39 с.
  113. Саблук П. Т. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / П. Т. Саблук, М. І. Кисіль, М. Ю. Коденська [і ін.] / Нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки». – К., 2005. – 478 с.
  114. Калюжна Ю. П. Стан та тенденції розвитку інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах / Ю. П. Калюжна // Вісник ХНТУСГ. – Харків: ХНТУСГ. – 2011. Економічні науки. Вип. 112. – С. 293 – 297.
  115. Лаврук В. В. Розвиток та інвестування сільськогосподарського виробництва України / В. В. Лаврук // Економіка АПК. – 2011. – №2. – С. 88 – 94.
  116. Лайко Г. П. Залучення іноземних інвестицій в агропромислове виробництво / Г. П. Лайко // Наук. Вісник. НАУ. – К.. – 2001.– №43. – С.242 – 247.
  117. Лугнівська О. П. Управління інвестиційями / О. П. Лугнівська: Опорний конспект лекцій. – Полтава: РВВПУСКУ, 2004. – 41 с.
  118. Березівський П. С. Економічна ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств: стан проблеми, перспективи. / П. С. Березівський., С. М. Онисько., О. Б. Садура [і ін.]. – Львів, 2007. – 167 с.
  119. Крупка І. М. Макроекономічний аналіз інвестування у трансформаційній економіці України. / І. М. Крупка. – Львів.: Вид-й центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 465 с.
  120. Дзябура Л. П. Концептуальні основи розвитку механізму інвестиційної діяльності в аграрній сфері України / Л. П. Дзябура //Економіка АПК і природокористування. – Вісник ХНАУ. – 2002. – №7. – С.264 – 269.
  121. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу: [підруч.] / М. Й. Хорунжий. – К.: КНЕУ, 2000. – 458 с.
  122. Гайдуцький П. І. Формування ринкових відносин в агропромисловому комплексі / П. І. Гайдуцький. – К. : Вища школа, 1994. – 174 с.
  123. Стрілець Р. А. Формування інвестиційного механізму в аграрній сфері / Р. А. Стрілець // Вісн. Сумського держ. аграр. ун-ту. – 1999. Серія: фінанси і кредит. Вип. 2 (7). – С. – 142 – 146.
  124. Борейко І. П. Оцінка інвестиційної діяльності підприємств аграрного сектору економіки / І. П. Борейко // Економіка АПК. – 2009. – №12. – С. 74 – 79.
  125. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Денисенко. – Київ: Алеута, 2003. – 338 с.
  126. Бондарчук О. П. Економічний механізм інвестиційної діяльності в сільському господарстві 2004 год: автореф. дис. канд.. екон. наук. 08.07.02. / О. П. Бондарчук: Хар. нац. аграр. ун-т. ім.. В. В. Докучаєва. – Х.: 2004, – 20 с.
  127. Козловський С. В. Модель оцінки інвестиційного клімату сільського господарства Вінницької області на основі нечіткої логіки. / С. В. Козловський // Вісн. Хмельницького нац. ун-ту. – 2006. – Т. 2 (83).– С. 195 – 205.
  128. Олексик О. І. Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості / О. І. Олексик // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №3. – С. 21 – 26.
  129. Вахрин П. И. Инвестиции: [учеб.]. – М.: Издательско-торговая корпорація. Дашков и Ко, – 2002. – 384 с.
  130. Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. / А. Ф. Гойко. – К.: ВІРА-Р. 1999. – 320 с.
  131. Методика определения эффективности капитальних вложений / В. П. Красовский, М. Н. Лойтер, Т. Г. Зотова [и др.]; заг. ред. Т. С. Хачатуров: АН СССР. Ин-т экономики. – [4. изд.]. – М.: Наука, 1991. – 23 с.
  132. Богатин Ю. В. Оценка єффективности бизнеса и инвестиций. / Ю. В. Богатин. – М.: Фин. и стат., 1998. – 252 с.
  133. Губенко І. Про методи оцінки ефективності інвестиційних проектів / І. Губенко, А. Растяпін // Економіка України. – 2002. – №12. – С. 80 – 83.
  134. Глазунов В. Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций / В. Н. Глазунов. – М.: Информатика, 1996. – 228 с.
  135. Behrens W. Manual of the Preparation of Industrial Feasibility Studies. / W. Behrens, P. M. Hawranek. - Vienna: UNIDO, 1991. – 415 p.
  136. Моран Кейт. Оценка инвестиций для нефинансовых менеджеров / К. Моран.: пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 256 с.
  137. Sharp W. Investments / W. Sharpю – New York: Prentice Hall, 1985. – 567 p.
  138. Самуельсон П. Экономика. / П. Самуельсон. – М.: Прогресс, 1964. – 843 с.
  139. Хонко Я. Планирование и контроль капиталовложений. / Я. Хонко. –М.: Экономика, 1987. – 191 с.
  140. Хачатуров Т. С. Эффективность капитальных вложений. / Т. С. Хачатуров. – М.: Экономика, 1979. – 336 с.
  141. Виленский П. Л. Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта: Рассчет с коментариями. / П. Л. Виленский, С. А. Смоляк. – М.: Ин-т промышленного развития, 1996. – 148 с.
  142. Обритько Б. А. Методичні рекомендації з експертної оцінки інвестиційних проектів/ Б. А. Обритько // Інвестиції: практика та досвід. – 2002. – №10. – С. 27 – 30.
  143. Савчук А. В. Аналіз єффективности инвестиционных проектов и экономических русловий их реализации / А. В. Савчук / НАН Украины. Інститут проблем рынка и экономико-экологических исследований. – Одеса: 2000. – 176 с.
  144. Растяпін А. Інтегральний показник економічної ефективності інвестиційних проектів / А. Растяпін, І. Бубунко. // Економіка України, – 2002. –№12. – С. 54 – 60.
  145. Блех Ю. Инвестиционные расчеты. / Ю.Блех, У. Гетце: пер. с нем.; под ред. к.э.н. А. М. Чуйкина, Л. А. Малютина. – [1-е изд. стреотип]. –Калининград: Янтар. сказ, 1997. – 450 с.
  146. Дегтяренко В. Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов. / В. Н. Дегтяренко. – М.: Экспертное бюро. 1997.
  147. Старик Д. Э. Как рассчитать эффективность инвестиции./ Ю. Є. Старик. – М.: Финстатинформ. 1996. – 165 с.
  148. Вітлінський В. В. Модель вибору інвестиційного проекту / В. В. Вітлінський, В. О. Макаренко // Фінанси України. – 2002. – №4. – С. 63 – 72.
  149. Коваль Н. В. Удосконалення підходів до оцінки ефективності інвестиційних проектів / Коваль Н. В. // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №2. – С. 17 – 21
  150. Гуриненко О. М. Підготовка бізнес-плану та оцінка ефективності інвестиційного проекту / О. М. Гуриненко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – №3. – С. 41 – 48.
  151. Бромвич М. Аналіз экономической эффективности капиталовложений. / М. Бромвич. – М.: Инфра, 1996. – 426 с.
  152. Олійник О. В. сталість розвитку господарств різних категорій в аграрному секторі / О. В. Олійник, Г. С. Морозова // Економіка АПК. – 2010. - № 6. – С. 96 – 101.
  153. Покатаєв К. П, Інвестиційна діяльність підприємств у глобальному середовищі: методичний інструментарій управління: [монографія]. / К. П. Покатаєв. Харк. Нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Х.: ХНАДУ, 2009. – 168 с.
  154. Гончарук Т. П. Результативність трансформаційних процесів в сільськогосподарському виробництві. / Т. П. Гончарук. // Вісник ХНАУ. – 2004. – №9. Серія: «Економіка АПК і природо використання. – С. 87 – 92.
  155. Лялькова Н. Г. Використання фінансових важелів в регулюванні та управлінні інвестиціями. / Н. Г. Лялькова // Інвестиції ХХІ століття: регіональні аспекти; зб. доп. між нар. наук.-практ. конф. 17 – 18 лист. 2000 р. м. Умань. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 120 – 123.
  156. Іванюта В. Ф. Державне регулювання підприємницькою діяльністю в контексті аграних відносин / В. Ф. Іванюта // Агросвіт. – 2008. – № 4. – С. 20 – 23.

  157. Лукінов І. І. Вибрані праці. / І. І. Лукінов. у 2 кн. − К. : ННЦ ІАЕ, 2007. − Кн. 1. – С. 734.
  158. Статистичний щорічник Полтавської області за 2000 рік; за ред. Т. Л. Бугайченко; у 2 т., Т. 2. Головне управління статистики у Полтавській області. – Полтава. 2007. – 245 с.
  159. Статистичний щорічник Полтавської області за 2010 рік; за ред. Л. М. Безхлібняк: Головне управління статистики у Полтавській області. – Полтава. 2011. – 422 с.
  160. Статистичний збірник «Сільське господарство Полтавської області у 2010 році; за ред. Л. М. Безхлібняк: Головне управління статистики у Полтавській області. – Полтава. 2010. – 274 с.
  161. Галанець В. Г. Особисті господарства населення / В. П. Галанець, О. Ф. Стасів; – Львів, 2005. – 161 с.
  162. Економіка розвитку: [підруч.] / О. М. Царенко, Н. О. Бей, І. І. Д’яковська, І. В. Сало; За ред.. д.е.н., професора І. В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. 0 590 с.
  163. Щорічник за 2000 рік України; за ред. Ю. М. Остапчука: Державний комітет статистики України. – К. 2001. – 325 с.
  164. Статистичний щорічник України за 2010 рік; За ред. Ю. М. Остапчука: Державний комітет статистики України. – К:. 2011. – 530 с.
  165. Статистичний щорічник «Сільське господарство України» за 2010 рік: за ред. Ю. М. Остапчука. Державний комітет статистики України. – К.: 2011. – 420 с.
  166. Щорічник Сільське господарство Полтавської області за 2006 рік; за ред. Т. Л. Бугайченко: Головне управління статистики. – Полтава, 2007. – 205 с.
  167. Статистичний бюлетень «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Полтавської області за 2008 рік; за ред.. Л. В. Романенко: Головне управління статистики. – Полтава, 2009. – 225 с.
  168. Статистичний бюлетень «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Полтавської області за 2009 рік; за ред.. П. В. Романенко: Головне управління статистики. – Полтава, 2010. – 233 с.
  169. Статистичний бюлетень «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств Полтавської області за 2010 рік; за ред.. П. В. Романенко: Головне управління статистики. – Полтава, 2011. – 230 с.
  170. Калюжна Ю. П. Джерела фінансування сільськогосподарських підприємств Полтавського регіону / Ю. П. Калюжна // Вісник ХНАУ. – 2008. – № 9. Серія «Економіка АПК і природокористування». – С . 213 – 216.
  171. Калюжна Ю. П. Інвестиційний процес в АПК Полтавського регіону / Ю. П. Калюжна // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.: В 5 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. Вип. 232. – С. 305 – 309.
  172. Калюжна Ю. П. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств / Ю. П. Калюжна // Вісник Запорізького нац. ун-ту: зб. наук. пр. – Запоріжжя: Запоріжський нац. ун-т, 2010. Економічні науки. – С. 235 – 239.
  173. Дроздовський Я. Концептуальні засади реалізації регіональної інвестиційної стратегії / Я. Дроздовський // Економіка України. – 2004. – №4. – С. 64 – 70.
  174. Лановий В. Аспекти інвестиційної привабливості української економки / В. Лановий // Пріоритети. – 2002. – №3. – С.2 – 3.
  175. Грамотнєв В. Інвестиційний клімат України з точки зору інвестора: неупереджені оцінки і пропозиції / В. Грамонтнєв // Пріоритети. – 2002. – № 3. – С. 4 – 10.
  176. Захарін С. В. Державне регулювання іноземного інвестування / С. В. Захарін // Фінанси України. – 2002. – № 1. – С. 92 – 101.
  177. Трансформаційні процеси України в регіональному вимірі: монографія; за ред. проф. І. М. Школи. – Чернівці: Книги – ХХ, 2004 . – 360 с.
  178. Гришина И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей / И. Гришина, А. Шахназаров, И. Ройзман // Инвестиции в России. – 2001. – № 4. – С. 5 – 16.
  179. Удалих О. О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: [навч. посіб.] / О. О. Удалих.. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 292 с.
  180. Бланк И. Инвестиционный менеджмент. / И. Бланк. – К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.
  181. Пшенична В. П. Ефективність механізму формування інвестиційного клімату в Україні / В. П. Пшенична //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №7. – С. 14 – 17.
  182. Кондрашова М. Теоретичні основи формування державної інвестиційної політики на рівні регіону / М. Кондрашова //Держава та регіони. – 2008. – №2. Серія: Державне управління. – С. 118 – 121.
  183. Захарін С. В. Моніторинг інвестиційного клімату / С. В. Захарін // Фінанси України. – 2001. – №1. – С.111 – 117
  184. Купалова Г. І. Статистичне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості регіонів України / Г. І. Купалова, Н. О. Коренєва // Статистика України. – 2009. – №1. – С. 76 – 81.
  185. Мазур Н. А. проблеми і перспективи інвестицій в АПК України / Н. А. Мазур // Економіка АПК. – 2009. - №4. – С. 73 -77.
  186. Рудь Л. П. Методика рейтингової оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств / Л. П. Рудь // Вісник ХНАУ. – 2005. – №3. Серія «Економіка АПК і природокористування. – С. 404 – 412.
  187. Молочний феномен Каліфорнії // Молоко і ферма. – 2010. – № 3 (03) грудень. – С. 60 – 75.
  188. Гресь И. Белая русь: четрые года спустя. // Киевский вестник. – № 102 (6779). – 12 октября 2010 г.
  189. Наукові основи агропромисловому виробництві в зоні Лісостепу України: [Редкол.: М. В. Зубець (голова) [та ін.]. – К. : Логос, 2004. – 776 с.
  190. Чопенко В. В. С аграрной обочины на проторенную дорогу / В. В. Чопенко // Зеркало недели. – № 9 (598). – 20 мая 2006 г.
  191. Фо
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины