ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОЕФЕКТИВНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТИ К САМОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
 • Кол-во страниц:
 • 269
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА
 • Год защиты:
 • 2011
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА

  На правах рукопису


  ЛУК’ЯНЕНКО Валентина Володимирівна

  УДК 37.015.3 : 159.922.8

  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОЕФЕКТИВНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

  19.00.07 – педагогічна і вікова психологія

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук  Науковий керівник:
  ЗЕЛІНСЬКА Тетяна Миколаївна,
  кандидат психологічних наук,
  професор
  Київ – 2011


  ЗМІСТ

  ВСТУП……………………………………………………………………………….5

  РОЗДІЛ 1
  НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОЕФЕКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ……………………………………………………………….…..13
  1.1. Сутність самоефективності та її роль у становленні особистості…….…..13
  1.2. Психологічні теорії та концепції вивчення проблеми здатності до самоефективності особистості…………………………………………..……………25
  1.3. Генеза становлення здатності до самоефективності особистості…….…..38
  1.4. Структура та критерії самоефективності особистості в юнацькому віці...54
  Висновки до першого розділу…………………………………………………..….66

  РОЗДІЛ 2
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОЕФЕКТИВНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ………………...………….69
  2.1. Методичне забезпечення дослідження становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці…………………………………..…………..69
  2.2. Дослідження психологічних особливостей становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці………………………………………..……..78
  2.3. Взаємозв’язки самоефективності з особистісними утвореннями студентів юнацького віку…………………………………………………………….………..88
  2.4. Характеристика рівнів самоефективності в юнацькому віці……………108
  Висновки до другого розділу…………………………………………………….115

  РОЗДІЛ 3
  ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМОЕФЕКТИВНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ…..………………………117
  3.1. Теоретико-методичне обґрунтування програми підвищення здатності до самоефективності в юнацькому віці……………..……………….......................117
  3.2. Програма психокорекційної роботи щодо становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці…………………………………….…….…133
  3.3. Динаміка здатності до самоефективності в експериментальній і контрольній групах в умовах цілеспрямованого психологічного впливу…….160
  Висновки до третього розділу…………………………………………….…...…170

  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...….173

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………….………………….……..177

  ДОДАТКИ………………………………………………………..….……………201


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  ВНЗ вищий навчальний заклад

  ЕГ експериментальна група

  КГ контрольна група

  КЕ констатувальний експеримент

  ФЕ формувальний експеримент
  ВСТУП
  Актуальність дослідження. На сучасному етапі інтеграції України до європейського та світового співтовариства пріоритетним завданням є становлення цілеспрямованої, активної, впевненої у своїх силах особистості, яка здатна адаптуватися до нових соціально-економічних умов, а також використовувати конструктивні стратегії подолання труднощів на життєвому шляху. Одним із напрямків вирішення зазначеної проблеми є дослідження особливостей та умов посилення здатності до самоефективності особистості, що визначає успішність молодої людини в діяльності та у взаєминах із людьми.
  Сенситивним періодом для становлення самоефективності є юнацький вік, який характеризується розвитком інтелектуальних здібностей, професійною підготовкою, особистісним самовизначенням. Самоповага, вибір конструктивних копінг-стратегій є необхідною передумовою адекватної оцінки власних здібностей юнаків та дівчат, що призводить до успіху в різних сферах життєдіяльності. Почуття впевненості у собі та соціально-психологічна адаптація впливають на становлення соціальної компетентності, яка визначає здатність молодої людини виявляти ініціативу в соціальних контактах. Мотивація навчання у ВНЗ сприяє плануванню та коригуванню навчальної діяльності студентів юнацького віку, що детермінує гнучкість та наполегливість у досягненні життєвих цілей.
  Водночас у юнацькому віці має місце найнижча задоволеність смислом життя, невпевненість у собі, стан загальної невизначеності. Власне студентська специфіка кризового стану супроводжується зростанням критичного ставлення щодо викладачів, розчаруванням у навчанні, в обраному фаху та у власних перспективах і можливостях. Криза переходу від юності до ранньої дорослості вимагає бути відповідальним у конкретних напрямках життєдіяльності, а саме: у навчанні (професійній підготовці) як провідній діяльності студента та соціальній взаємодії.
  Поняття “самоефективність” закріпилось у психологічній науці у другій половині ХХ століття, проте має глибоке філософське підґрунтя. Філософи розглядають це особистісне утворення у зв’язку з цілепокладанням та впевненістю на шляху до поставленої мети (Аристотель, І.Кант, Дж.Локк), з почуттям власної гідності (О.І.Герцен), самовдосконаленням (Г.С.Сковорода).
  У зарубіжній психологічній літературі проблема здатності до самоефективності досліджується у контексті ефективного функціонування особистості в соціумі (Ф.Зімбардо, Д.Кенрік, М.Ляйпе, Д.Майерс, С.Нейнберг, Л.Піпло, У.Пфінстіген, Дж.Равен, Д.Сірс, Г.Сміт, Ш.Тейлор, Р.Чалдіні) та успішної діяльності: навчальної (А.Бандура, К.Барбаранеллі, Т.Буффар-Бушар, Б.Зіммерман, Дж.Капрара, С.Браун, Р.Лент, К.Малтон, К.Пастореллі, Д.Сервон, Д.Шанк), професійної (Н.Бетц, Ф.Лутанс, А.Стайкович), спортивної (Ф.Салліван, Д.Фельц, С.Шорт); як психічне утворення, пов’язане з самоповагою (Дж.Лейн, Дж.Пітч, Е.Чапман), копінг-стратегіями (С.Дженкін, Е.Фрайденберг), почуттям впевненості в собі (Р.Мієльке, Ф.Петерман), соціально-психологічною адаптацією (М.Йерусалем, В.Міттаг), мотивацією (Г.Марш, М.Міллер, Ф.Паджарес); як фундаментальна особистісна характеристика у взаємозв’язку з психічним здоров’ям та самоактуалізацією (А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл); позитивна самоустановка, що призводить до особистісного зростання (М.Селігман, Н.Пезешкіан).
  У радянській психології проблема самоефективності досліджується побіжно, супровідно з іншими проблемами (О.Г.Асмолов, Л.С.Виготський, Д.О.Леонтьєв, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн).
  Сучасною російською психологічною наукою здатність до самоефективності розглядається як психічне утворення, що має загальну, соціальну та діяльнісну складову (А.В.Бояринцева, Т.Й.Васильєва, М.І.Гайдар, О.А.Шепелєва); в якості особистісного утворення, що впливає на кар’єрний успіх та професійну самореалізацію (Ю.М.Гончаров, Р.Л.Кричевський, Є.О.Могилєвкін).
  Українські вчені вивчають зазначений феномен у контексті педагогічної парадигми (Т.І.Кремешна), крос-культурної адаптації (І.В.Брунова-Калісецька), сімейного благополуччя (Т.М.Зелінська), мотивації досягнення (С.С.Занюк); емпіричного корелята амбівалентності атитюдів (А.Е.Хурчак); особистісної детермінанти турботи про себе (І.В.Михайлова).
  Аналіз наукових джерел робить можливість дійти висновку, що спеціальних досліджень, які б висвітлювали психологічні особливості становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці не виявлено, тоді як їх знання є важливими в ефективній організації процесу подолання кризи під час переходу особистості до ранньої дорослості. У віковій психології на сьогодні виникла потреба вивчення здатності до самоефективності не на побіжному рівні, а як самостійного явища: необхідно дослідити психологічні особливості зазначеного феномену, його структуру, критерії, взаємопов’язані з ним особистісні утворення, що дозволить обґрунтувати шляхи психокорекційного впливу з метою підсилення самоефективності в юнацькому віці. Таким чином, соціальна значущість проблеми та її недостатнє вивчення зумовили вибір теми дисертаційного дослідження “Психологічні особливості становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації входить до плану наукових досліджень кафедри теоретичної та консультативної психології Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, затверджена Вченою радою університету (протокол № 8 від 28.02.2008 р.) та Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 6 від 17.06.2008 р.).
  Мета дослідження — теоретично обґрунтувати зміст, структуру, критерії діагностування, рівні здатності до самоефективності; виявити особливості її становлення у юності; визначити умови та засоби підвищення самоефективності в юнацькому віці.
  В основу нашого дослідження було покладено припущення про те, що становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці як складного психічного утворення, що проявляється в адекватній оцінці власних здібностей, соціальній компетентності, плануванні та коригування діяльності, в звичайних умовах розвитку особистості юнацького віку є недостатнім з огляду на суперечності цього вікового періоду, тісно взаємопов’язано з такими особистісними характеристиками як самоповага, копінг-стратегії, почуття впевненості в собі, соціально-психологічна адаптація, мотивація навчання і може бути успішнішим за умови цілеспрямованого впливу на ці особистісні утворення активними соціально-психологічними методами навчання.
  Для досягнення поставленої мети та згідно з висунутою гіпотезою нами визначено такі завдання дисертаційного дослідження:
  1. Обґрунтувати теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці.
  2. Визначити систему критеріїв та показників діагностування рівнів самоефективності в юності.
  3. Виявити психологічні особливості та динаміку становлення здатності до самоефективності студентів юнацького віку.
  4. Обґрунтувати та апробувати психокорекційну програму підвищення здатності до самоефективності у юнаків та дівчат і сформулювати практичні рекомендації для психологів, викладачів вищої школи, студентів.
  Об’єкт дослідження: здатність до самоефективності особистості.
  Предмет дослідження: психологічні особливості становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці.
  Теоретико-методологічною основою дослідження виступають: наукові положення психології про закономірності процесу розвитку особистості (І.Д.Бех, І.С.Булах, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, Г.С.Костюк, С.Д.Максименко, С.Л.Рубінштейн); теоретичні концепції про особистісне зростання та самоактуалізацію (Л.В.Долинська, А.Маслоу, К.Роджерс, В.Франкл, В.М.Ямницький); принципи актуалізації особистісного потенціалу як умови становлення особистості (Т.М.Зелінська, Д.О.Леонтьєв, Ю.О.Приходько, Г.Крайг, Т.М.Титаренко); наукові концепції про особливості становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці (Т.Й.Васильєва, М.І.Гайдар, Б.Зіммерман, Д.Шанк, О.А.Шепелєва); особливості вимірювання самоефективності особистості (А.Бандура, А.В.Бояринцева, Дж.Маддукс, М.Шерер); розвиток самоповаги, копінг-стратегій, впевненості у собі, соціальної адаптації, мотивації навчання у ВНЗ у юності (Н.Ю.Будіч, І.І.Галецька, Є.П.Ільїн, Н.Ендлер, І.С.Кон, Л.Лазарус, С.Р.Пантілєєв, Дж.Паркер, Д.Я.Райгородський, В.Г.Ромек, В.В.Столін, С.Фолькман).
  Методи дослідження. Для досягнення мети, вирішення визначених завдань і перевірки гіпотези нами була розроблена програма дослідження, реалізація якої передбачала застосування комплексу загальнонаукових теоретичних та емпіричних методів і методик. Основними теоретичними методами були: аналіз, порівняння, систематизація, узагальнення теоретичних і емпіричних даних. На етапі емпіричного дослідження використовувалися психолого-педагогічний експеримент, метод вивчення продуктів діяльності студентів юнацького віку, спостереження, бесіда, активні методи навчання, психодіагностичні, психокорекційні методики, а також методи статистичної обробки даних.
  Етапи дослідження. Дослідження проводилося у три етапи впродовж 2007-2011 рр.
  На першому етапі (2007—2008 рр.) здійснювався аналіз стану розробки проблеми здатності до самоефективності у зарубіжній, радянській та вітчизняній психологічній науці, уточнювалася мета, завдання та гіпотеза дослідження, був зроблений відбір і пілотажна апробація психодіагностичного інструментарію для його проведення.
  На другому етапі (2008—2009 рр.) реалізовувалося експериментальне вивчення психологічних особливостей становлення здатності до самоефективності за допомогою батареї методик, розроблялась і апробовувалась авторська програма роботи з психокорекції здатності до самоефективності в експериментальній групі, аналізувалися результати її впровадження у порівнянні з контрольною групою на основі методів математичної статистики та оформлювалися результати у вигляді статей, матеріалів конференцій.
  На третьому етапі (2009—2011 рр.) узагальнювалися результати експериментальної роботи, перевірялася їх відповідність меті, гіпотезі та завданням дослідження, проводилося оформлення отриманих результатів у вигляді статей, матеріалів конференцій, тексту кандидатської дисертації.
  Експериментальна база дослідження: 239 респондентів юнацького віку, а саме: 123 студентів (17-19 років) НТУУ “Київський політехнічний інститут” та 116 юнаків та дівчат (17-19 років) Івано-Франківського фінансово-комерційного кооперативного коледжу.
  Наукова новизна та теоретичне значення дослідження:
   вперше були вивчені вікові особливості становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці; визначені критерії і показники (оцінка використання власних здібностей: очікування успіху; соціальна компетентність: ініціатива та стійкість у соціальних контактах; здатність планувати та коригувати: гнучкість та наполегливість у досягненні мети), рівні здатності до самоефективності студентів юнацького віку (високий, середній, низький); теоретично обґрунтована та експериментально апробована психокорекційна програма підвищення здатності до самоефективності у студентів юнацького віку;
   доповнено методологічні підходи до вивчення становлення самоефективності особистості як здатності до адекватної оцінки власних здібностей, соціальної компетентності, планування та коригування діяльності;
   набуло подальшого розвитку вивчення самоефективності, її складових та емпіричних корелятів (самоповаги, копінг-стратегій, почуття впевненості в собі, соціально-психологічної адаптації, мотивації навчання у ВНЗ) у юності.
  Практичне значення дослідження полягає в тому, що дібрані та модифіковані методики вивчення самоефективності в юнацькому віці, розроблена і експериментально перевірена психокорекційна програма з підвищення здатності до самоефективності у студентів юнацького віку. Практичні рекомендації та програма психокорекційних заходів з підвищення рівня самоефективності можуть бути взятими до уваги викладачами ВНЗ та практичними психологами для підготовки студентів до самостійного дорослого життя. Виявлені психологічні особливості становлення самоефективності, комплексне дослідження її емпіричних корелятів у юнацькому віці можуть бути використані викладачами психології в лекційних курсах з питань розвитку особистості.
  Вірогідність і надійність одержаних результатів дослідження забезпечувалися методичним обґрунтуванням теоретичних положень; використанням валідних і надійних взаємодоповнюючих методів, що відповідають меті та завданням дисертаційної роботи; репрезентативністю вибірки досліджуваних; якісним і кількісним аналізом отриманих результатів; застосуванням методів математичної статистики та достовірною результативністю формувального експерименту.
  Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні теоретичні і практичні положення дисертаційного дослідження були презентовані та схвалені на: Міжнародній науково-практичній конференції “Формування психологічної культури у дітей та молоді” (19-22 вересня 2008 р., м.Севастополь), Другій Міжнародній науково-практичній конференції “Духовність у становленні та розвитку особистості” (1-2 жовтня 2009р., м. Суми); Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-психологічні проблеми реформування вищої освіти в контексті європейського досвіду” (21-22 травня 2010р., м.Луцьк); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді” (14-16 листопада 2007р., м.Ніжин), Восьмій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми практичної психології” (17-18 квітня 2008 р., м.Херсон), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців “Проблеми психологічної адаптації особистості в різних видах життєдіяльності” (13 квітня 2009 р., м.Одеса), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Психологічна служба ВНЗ: досвід та перспективи розвитку” (19-20 травня 2009 р., м. Запоріжжя); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Особистісно-діяльнісний підхід в навчанні іноземних мов немовних ВНЗ” (20 травня 2011р., м.Київ), на засіданнях кафедри теоретичної та консультативної психології, на звітно-наукових конференціях кафедр НПУ імені М.П. Драгоманова (м. Київ, 2007-2011 рр.).
  Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Республіканського вищого навчального закладу “Кримський гуманітарний університет” (м.Ялта)  довідка №118 від 11 квітня 2011р., Київського національного університету будівництва і архітектури (довідка № 3а від 20 травня 2011 р.), Національного університету державної податкової служби України (довідка №1066/0112 від 18 квітня 2011р.).
  Публікації. Основні теоретичні положення дисертації, результати експериментального дослідження, висновки висвітлені у десяти друкованих працях, зокрема, п’ять статей – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, п’ять – у збірниках матеріалів наукових конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел (266 найменувань), із яких 51 іноземною мовою, 22 додатків на 68 сторінках. Основний зміст дисертації викладений на 176 сторінках, містить 6 таблиць, 8 рисунків. Повний обсяг роботи – 269 сторінок.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційному дослідженні представлено вирішення проблеми становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці: розкрито сутність самоефективності, її психологічні особливості, критерії діагностування, рівні, умови її підвищення, також обґрунтовано та апробовано програму шляхів та засобів психологічного впливу на її становлення, визначені рекомендації стосовно підсилення самоефективності у студентів юнацького віку.
  1. Одним із напрямків виховання цілеспрямованої, успішної, впевненої у своїх силах особистості є дослідження психологічних особливостей та умов підвищення самоефективності як здатності до адекватної оцінки власних здібностей, соціальної компетентності, планування та коригування діяльності. Самоефективність спрямовує особистість на очікування успіху в різних сферах життєдіяльності, ініціативність та стійкість у встановленні та підтримці соціальних контактів, гнучкість та наполегливість у досягненні мети.
  Юнацький вік – період особистісного самовизначення, професійної підготовки, розширення кола соціальних взаємин – є сенситивним для зростання самоефективності особистості. Водночас, перехід від юності до ранньої дорослості супроводжується віковою кризою, для якої характерні незадоволеність смислом життя, розчарування у навчанні, критичне ставленні до викладачів, невпевненість у встановленні соціальних контактів, що гальмує процес особистісного зростання юнаків та дівчат.
  2. Структура самоефективності, яка зумовлена психологічними особливостями юнацького віку, містить у собі такі складові: загальна самоефективність, самоефективність соціальних взаємин, самоефективність у діяльності. Критерієм та показником загальної самоефективності є оцінка використання власних здібностей (очікування успіху), самоефективності соціальних взаємин – соціальна компетентність (ініціатива та стійкість у соціальних контактах), самоефективності в діяльності – здатність планувати та коригувати (гнучкість та наполегливість у досягненні мети). Психологічні особливості становлення здатності до самоефективності при переході до ранньої дорослості пов’язані з віковими проявами її складових, а також із такими особистісними утвореннями як самоповага (самокерування, самовпевненість, віддзеркалене самоставлення), копінг-стратегії (проблемний стиль, соціальне відволікання, емоційний стиль), почуття впевненості в собі, соціально-психологічна адаптація, мотивація навчання у ВНЗ (мотиви набуття знань, отримання професії, диплома). Таким чином, самоефективність у юнацькому віці – це здатність із самоповагою, впевнено оцінити власні можливості у досягненні успіху, бути адаптивним у соціальних взаєминах, мати внутрішню мотивацію діяльності та конструктивно вирішувати складні життєві ситуації.
  3. Здатність до самоефективності у юнацькому віці проявляється на трьох рівнях: високому, середньому, низькому. Високий рівень характеризується наявністю осмисленої інформації про власні здібності, здатністю до успішної міжособистісної взаємодії, що знаходить свій вияв у впевненості, ініціативності. Цьому рівню властиві наполегливість у досягненні цілей, задоволення як процесом, так і результатом діяльності, пошук конструктивних шляхів вирішення складних життєвих ситуацій. Вищезазначеному рівню притаманні високі показники самоповаги, впевненості, адаптованості у стосунках, а також внутрішня мотивація навчання. Середній рівень відзначається незбалансованістю позитивних і негативних оцінок власних можливостей, переживанням внутрішнього дискомфорту у ситуаціях взаємодії, нестійкістю цілей, уникненням відповідальності. Виявляються сумніви як щодо поваги до себе, так і у здатності викликати повагу оточення. У разі виникнення проблеми має місце абстрагування, соціальне відволікання. Зниження впевненості та соціально-психологічної адаптації впливає на ефективність соціальних взаємин. Виникають суперечності між зовнішньою і внутрішньою мотивацією навчання з переважанням останньої, зменшення інтересу до набуття нових і професійних знань. Низький рівень характеризується уникненням соціальних контактів, невпевненістю, дезадаптованістю, неспроможністю планувати діяльність, розподіляти власний час, долати перешкоди на шляху до мети. Цьому рівню властива надмірна фіксація уваги на власних недоліках, роздратованість, емоційна відчуженість, домінування зовнішньої мотивації навчання над внутрішньою, що знаходить свій вияв у прагненні отримати диплом про вищу освіту за мінімальних інтелектуальних зусиль.
  Становлення здатності до самоефективності обумовлюється особливостями юнацького віку. Констатується негативна вікова тенденція збільшення середнього і низького з одночасним зменшенням високого рівня здатності до самоефективності у 18-19-річних студентів, порівняно з 17-18-річними. Оптимальним для особистісного зростання студентів юнацького віку є високий рівень зазначеного психічного утворення, тоді як насправді, домінуючим є середній та низький рівні. Виявлені тенденції пояснюються кризою переходу до ранньої дорослості, що характеризується руйнацією життєвих планів, розчаруванням в обраному фаху, викладачах, у системі навчання у ВНЗ, незадоволеністю власним становищем у суспільстві, стосунками, станом загальної невизначеності
  4. Відсутність достовірної динаміки у проявах складових самоефективності та особистісних утворень, взаємопов’язаних із нею, обумовили необхідність психокорекційної роботи зі студентами юнацького віку. Ефективним шляхом оптимізації цього процесу є створення засобами психокорекції умов становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці: актуалізація усвідомлення значущості самоефективності особистості; посилення інтеграції оцінки позитивних і негативних сторін власної особистості з домінуванням позитивного переживання; активація адекватності оцінки власних здібностей; розвиток самоповаги особистості юнацького віку; сприяння використанню конструктивних копінг-стратегій у складних життєвих ситуаціях; регуляція міжособистісних стосунків; стимуляція прагнення до стійкого переживання успішності у соціальних взаєминах; актуалізація здатності до планування діяльності; посилення мотивації отримання нових знань, вироблення необхідних умінь і навичок.
  Програма психологічної корекції здатності до самоефективності базується на активізації у студентів юнацького віку самоповаги, конструктивних копінг-стратегій, почуття впевненості в собі, соціально-психологічної адаптації, мотивації навчання у ВНЗ. Позитивні зміни у рівнях особистісних утворень, взаємопов’язаних із самоефективністю, характеризуються зростанням самоповаги, яка виявляється у самокеруванні, самовпевненості, віддзеркаленому самоставленні; підсиленням здатності до проблемного стилю копінг-поведінки, зростанням впевненості в собі та соціальної адаптації, підвищенням внутрішньої мотивації навчання. Після проведення психокорекційної роботи в експериментальній групі були отримані результати, які дали можливість констатувати статистично достовірне збільшення кількості юнаків та дівчат з високим рівнем здатності до самоефективності та водночас зменшення чисельності студентів, які мають середній та низький рівні. У контрольній групі зміни виявилися статистично незначущими.
  5. У рекомендаціях підкреслюється, що викладачам, практичним психологам ВНЗ необхідно вдосконалювати свої знання про становлення здатності до самоефективності в юнацькому віці, зважати на умови формування цього особистісного утворення, підвищувати рівень самоефективності за допомогою вправ, спрямованих на формування адекватної оцінки власних здібностей, соціальної компетентності, здатності планувати та коригувати діяльність.
  Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми, що розглядається. Перспективи її подальшого вивчення пов’язані з поглибленим концептуальним аналізом здатності до самоефективності за усіма складовими, створенням психодіагностичних методик дослідження цього психічного явища, вивчення особливостей здатності до самоефективності у взаємодії “викладач-студент”, що й буде предметом нашого подальшого наукового пошуку.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авдеева Н.Н. Вы и младенец / Н.Н.Авдеева, С.Ю.Мещерякова. – М.: Педагогика, 1991. – 544 с.
  2. Аверин В.А. Психология для детей и подростков: Учебное пособие / Вячеслав Афанасьевич Аверин. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. – 379 с.
  3. Айві А. Цілеспрямоване інтерв’ювання і консультування: сприяння розвитку клієнта: Пер. з англ. / А.Айві. – К.: Сфера, 1998. – 342 с.
  4. Алберти Р.Э. Самоутверждающее поведение. Распрямись! Выскажись! Возрази! / Р.Э. Алберти, М.Л. Эммонс. – СПб.: Академический проект, 1998. – 190 с.
  5. Ананьев Б.Г. Психология педагогической оценки. Избранные психологические труды: в 2 т. / Борис Герасимович Ананьев. – М.: Педагогика. – Т. 2. – 1980. – 288 с.
  6. Анастази А. Психологическое тестирование/ А.Анастази, С.Урбина. – СПб.: Питер, 2007. – 688 с.
  7. Аристотель. Сочинения: в 4 т./ Аристотель. – М.: Мысль, 1976-1983 . – Т. 4. – 1983. – С. 376-644.
  8. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности / В.Г.Асеев. – М., 1976. – 158 с.
  9. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания; методоло¬гические проблемы неклассической психологии / Александр Григорьевич Асмолов. – М.: Смысл, 2002. – 480 с.
  10. Бандура А. Теория социального научения / Альберт Бандура. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.
  11. Бахтина И.А. Мотивация учебной деятельности студентов ССУЗ : дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.05 / Бахтина Ирина Анатольевна. – Казань, 1997. – 180 c.
  12. Бернс Р. Развитие я концепции и воспитание / Р.Бернс. – М:Просресс, 1986. – 224 с.
  13. Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник / Іван Дмитрович Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с.
  14. Бодалев А.А. Общая психодиагностика / А.А.Бодалев, В.В.Столин, В.С.Аванесов. – СПб.: Изд-во “Речь”, 2000. – 440 с.
  15. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под ред. Д.И. Фельдштейна / Лидия Ильинична Божович. – 2-е изд. М.: Издательство “Институт практической психологии”, Воронеж: “МОДЭК”, 1997. – 352 с.
  16. Большой психологический словарь /под ред. Б.Г.Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 666 с.
  17. Боришевский М.И. Развитие саморегуляции поведения школьников: автореф. дис. на соискание науч.степени д-ра психол. наук: спец. 19.00.07 “Педагогическая психология” / М.И. Боришевский . – М., 1990. – 77 с.
  18. Боярынцева А.В. Мотивационно-когнитивные характеристики личности молодого предпринимателя: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.01 / Боярынцева Алла Васильевна. – М, 1995. – 249 с.
  19. Брунова-Калисецкая И.В. Психологическая самоэффективность как фактор кросс-культурной адаптации: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.05 / Брунова-Калисецкая Ирина Владимировна. – К, 2009. – 196 с.
  20. Будич Н.Ю. Уверенность в себе как фактор личностного самоопределения: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.01 / Будич Наталья Юрьевна. – Хабаровск, 2005. –154 с.
  21. Булах І.С. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій. Навчально-методичний посібник/ І.С.Булах, Л.В.Долинська. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – 105 с.
  22. Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка / Ірина Сергіївна Булах: Монографія.—К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – 340 с.
  23. Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М.Морозов. – СПб.: Питер, 2001. – 528 с.
  24. Васильева Т.И. Динамика профессиональной самоэффективности будущего педагога-психолога: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Васильева Татьяна Иосифовна. – М, 2008. – 264 с.
  25. Ващенко І.В. Конфлікт. Посттравматичний стрес: шляхи їх подолання: Навч. посіб. / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / І.В.Ващенко, О.Г. Антонова. – К.: Знання, 1998. – 289 с.
  26. Вербицкий А.А. Развитие мотивации студентов в контекстном обучении / А.А.Вербицкий, Н.А. Бакшаева: Монография – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2000. – 200 с.
  27. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. – 2-ге вид. – К.: Просвіта, 2009. – 400 с.
  28. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т / Лев Семенович Выготский. — М.: Педагогика, 1982-1984 . – Т. 4: Детская психология / Под ред. Д.Б. Эльконина. – 1984. – 432 с.
  29. Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. / Лев Семенович Выготский. — М.: Педагогика, 1984 – . – Т. 6: Научное наследство / Под ред. М. Г. Ярошевского. – 1984. – 400 с.
  30. Гайдар М.И. Развитие личностной самоэффективности студентов-психологов на этапе вузовского обучения: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Гайдар Марк Игоревич. – Воронеж, 2008. –262 с.
  31. Галецька І.І. Психологічні чинники соціальної адаптації / І.І.Галецька // Вісник “Соціогуманітарні проблеми людини”. – 2005. – №1. – С.91-101.
  32. Галецька І.І. Самоефективність у структурі соціально-психологічної адаптації / І.І.Галецька //Вісник Львівського університету. Філософські науки. – 2003. – Вип. 5. – С.433-441.
  33. Герцен А.И. С того берега / Александр Иванович Герцен. – М.: Директ- Медиа, 2008. – 242 с.
  34. Глэддинг С. Психологическое консультирование / Сэмюэль Глэддинг. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.
  35. Гончаров Ю.Н. Личностные особенности профессионального развития государственных служащих: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.13 / Гончаров Юрий Николаевич. – М.: РАГС при Президенте РФ, М., 1997. – 183 с.
  36. Гордеева Т.О. Гендерные различия в академической и социальной самоэффективности и копинг-стратегиях у современных российских подростков / Т.О. Гордеева, Е.А. Шепелева //Вестник Моск. ун-та. – Сер. 14, Психология. – 2006. – №3. – С. 78-85.
  37. Гордеева Т.О. Мотивация достижения: теории, исследования, проблемы / Тамара Олеговна Гордеева // Современная психология мотивации / Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – С. 47-102.
  38. Грачева Л.В. Тренинг внутренней свободы: Актуализация творческого потенциала / Л.В.Грачева. – СПб: Речь, 2003. – 58 с.
  39. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков / Андрей Геннадьевич Грецов. – СПб.: Питер, 2008. – 160 с.
  40. Грецов А.Г. Тренинг уверенного поведения для старшеклассников и студентов / Андрей Геннадьевич Грецов. – СПб.: Питер, 2008. – 192 с.
  41. Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения. Практикум / Т.Г.Григорьева. – Новосибирск: Изд-во Новосибир. ун-та, М.: Совершенство, 1997. – 116 с.
  42. Григорьева Т.Л. Профессиональная Я-концепция государственных служащих разных уровней управления: автореф. дис. на соискание науч. степени. канд. психол. наук: спец. 19.00.13. “Психология развития, акмеология”/ Т.Л.Григорьева. – М.: РАГС при Президенте РФ, 2001. – 26 с.
  43. Гупаловська В.А. Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01“Загальна психологія, історія психології” / А.В.Гупаловська. – К., 2005. – 25 с.
  44. Гущин М.В. Самоэффективность как фактор профессиональной зрелости военнослужащих, проходящих военную службу по контракту / В.М.Гущин // Психологические эффекты как необходимые ресурсы современного образовательного процесса. Материалы региональной научно-практической конференции (Воронеж 25 октября 2007 г.). – Воронеж: ВО-ИПКиПРО, 2008. – С. 20-28.
  45. Давыдов В.В. Проблемы психического развития детей / В.В. Давыдов // Проблемы развивающегося обучения: Опыт теоретического и экспериментального исследования. – М.: Педагогика, 1986. – С. 38-83.
  46. Данилова Е.В. Формирование позитивного отношения студентов к учебно-познавательной деятельности: дисс. ... кандидата психол. наук : 19.00.07 / Данилова Евгения Викторовна. – Ставрополь, 2007. – 204 с.
  47. Деркач А.А. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости личности / А.А. Деркач, Л.Э.Обран. – М.: РАГС, 1995. – 207 с.
  48. Долинська Л.В. Підготовка молоді до сімейного життя: Соціально-психологічний тренінг / Л.В.Долинська Т.А. Демидова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. – 74 с.
  49. Дубчак Г.М. Внутрішньоособистісні конфлікти студентів у період навчання у вузі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.01 “загальна психологія, історія психології” / Г.М.Дубчак. – К., 2000. – 19 с.
  50. Ефремов Е.Г. Особенности формирования профессионального самосознания на различных стадиях профессионального обучения (На примере студентов-психологов): дисс. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Ефремов Евгений Георгиевич. – Томск, 2000. – 186 с.
  51. Єрмакова Н.О. Психологічні особливості становлення довіри до себе в ранньому юнацькому віці: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Єрмакова Наталія Олександрівна. – К., 2008. – 205 с.
  52. Загальна психологія / С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко, В.О. Соловієнко. За загальною редакцією акад. С.Д. Максименка. – К.: Форум, 2000. – 543 с.
  53. Занюк С.С. Психология мотивации / Сергей Степанович Занюк. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. – 352 с.
  54. Зелінська Т.М. Амбівалентність особистості: теорія, діагностика і психокорекція: Навч. посіб. / Тетяна Миколаївна Зелінська. – К.: Каравела, 2010. – 256 с.
  55. Зелінська Т.М. Психологія консультування амбівалентних особистостей: Навч.посібник / Тетяна Миколаївна Зелінська. – К.: Каравела, 2011. – 152 с.
  56. Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф.Зимбардо, М.Ляйпе. – СПб.: Питер, 2000. – 448 с.
  57. Зимняя И.А. Педагогическая психология / Ирина Алексеевна Зимняя. – М.: Логос, 2004. – 384 с.
  58. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Евгений Павлович Ильин. – СПб.: Питер, 2006. –512 с.
  59. Ічанська О.М. Становлення особистісної ідентичності в ранньому юнацькому віці: дис. ... кандидата псих. наук: 19.00.07/ Ічанська Олена Михайлівна. –К., 2002. – 225 с.
  60. Кант И. О педагогике / Иммануил Кант // Трактаты и письма. – М., 1980. – 712 с.
  61. Капрара Дж. Психология личности / Дж. Капрара, Д.Сервон. – СПб.: Питер, 2003. – 638 с.
  62. Квин В. Прикладная психология / В.Квин. – СПб: Питер, 2000. – 560 с.
  63. Киршбаум Э.И. Психологическая защита / Эдуард Киршбаум, Алина Еремеева. – 3-е изд. – М.; СПб.: Смысл; Питер, 2005. – 175 с.
  64. Кле М. Психология подростка: Психосексуальное развитие / Мишель Кле. – М.: Педагогика, 1991. – 176 с.
  65. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А.Климов. – Ростов н / Д: Феникс, 1996. – 512 с.
  66. Клочек Л.В. Розвиток процесів ідентифікації і відособлення у підлітковому і ранньому юнацькому віці: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Клочек Лілія Валентинівна. – К., 2005. – 259 с.
  67. Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия / Г.А.Ковалев // Вопр. психологии.– 1987. –№3. – С. 41-49.
  68. Кон И.С. В поисках себя: Личность и ее самосознание / Игорь Семенович Кон. – М.: Политиздат, 1984. – 355 с.
  69. Кон И.С. Дружба: Этико-психологический очерк / Игорь Семенович Кон . – М.: Политиздат, 1987. – 350 с.
  70. Кон И.С. Психология ранней юности: Книга для учителя / Игорь Семенович Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 225 с.
  71. Коновалова Г.Н. Деятельностный подход к управлению адаптацией к учебному процессу студентов вузов физической культуры на основе рейтинговой оценки: дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04/ Коновалова Галина Николаевна. – Смоленск, 2006. – 199 с.
  72. Коссов Б.Б. Личность: Теория, диагностика и развитие / Б.Б.Коссов. – М.: Академический проект, 2000. – 240 с.
  73. Костюк Г.С. Здібності та праця людини: Стенограма публ. Лекції / Григорій Силович Костюк. – К.: 1950. – 43 с.
  74. Крайг Г. Психология развития / Грейс Крайг.— СПб: Питер, 2000. –992 с.
  75. Кремешна Т.І.Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / Кремешна Тетяна Іванівна. – К., 2008. – 258 с.
  76. Кричевский Р.Л. Если Вы – руководитель. Элементы психологии менеджмента в повседневной работе / Р.Л. Кричевский. – М.: Дело, 1998. – С. 372-384.
  77. Кричевский Р.Л. Черты современного эффективного менеджера / Р.Л.Кричевский // Очерки организационной психологии / под общ. ред. А.С. Огнева. – Воронеж: ВГИ, 1998. – С. 65-84.
  78. Крюкова Т.Л. Возрастные и кросскультурные различия в стратегиях совладающего поведения / Т.Л.Крюкова// Психологический журнал. – 2005. – Т. 26, №2. – С. 5-15.
  79. Крюкова Т.Л. Методология исследования и адаптация опросника диагностики совладающего (копинг) поведения / Т.Л.Крюкова // Психологическая диагностика. – 2005. – №2. – С. 65-71.
  80. Крюкова Т.Л. Человек как субъект совладающего поведения / Т.Л.Крюкова // Психологический журнал. –2008. – Т. 29, №2. – С. 88-95.
  81. Крюкова Т.Л.Молодежь, стресс и копинг: изучение психологического совладания в социальном поведении личности / Т.Л.Крюкова, В.Д.Сапоровская // Личность и общество: актуальные проблемы современной психологии. — Кострома, 2000. – С.95-98.
  82. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч.посібник / С.Б.Кузікова. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006. – 384 с.
  83. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Развитие ребенка от рождения до 17 лет: Учебное пособие / И.Ю.Кулагина. – М.: УРАО, 1997. – 176 с.
  84. Кунигель Т.В. Тренинг “Активизация внутренних ресурсов подростка” / Т.В.Кунигель. – СПб.: Речь, 2006. – 101 с.
  85. Левченко Е.С. Социальная адаптация студентов вуза средствами физической культуры: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.04 / Левченко Евгений Сергеевич. – М., 2007. – 180 с.
  86. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Николаевич Леонтьев. – М., Академия, 2004. – 352 с.
  87. Леонтьев Д.А. Личностный потенциал как объект психодиагностики / Д.А.Леонтьев, Е.Н Осин // Психологическая диагностика. – 2007. – №1. – С. 4-7.
  88. Лисина М.И. Особенности общения у детей раннего возраста в процессе действий, совместных со взрослыми / М.И.Лисина // Развитие общения у дошкольников. М, 1974. – С.113-152.
  89. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении / Майя Ивановна Лисина. – СПб: Питер, 2009. – 320 с.
  90. Локк Д. Избранные философские произведения: в 2-х т. / Джон Локк. – М.: Соцэкгиз. – Т.2. – 1960. – 532 с.
  91. Ломов Б.Ф. Категории общения и деятельности в психологи / Б.Ф.Ломов // Вопросы философии. – 1979. – №8. – С.34-47.
  92. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Борис Федорович Ломов. – М: Наука, 1984. – 445 с.
  93. Лук’яненко Т.Н. Психологічні особливості прояву амбівалентності особистості в ранньому юнацькому віці: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Лук’яненко Тетяна Никифорівна. – К., 2003. – 230 с.
  94. Магомед-Эминов М.Ш. Трансформация личности / М.Ш. Магомед-Эминов. – М.: Психоаналитическая ассоциация (ПАРФ), 1988. – 496 с.
  95. Магнуссон Д. Ситуационный анализ: эмпирические исследования соотношений выходов и ситуаций / Магнуссон Д. // Психол. журнал. – 1983. – Т.4, № 2. – С.28–33.
  96. Майерс Д. Социальная психология / Дэвид Майерс. – 7-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 794 с.
  97. Макаренко А.С. Сочинения: в 7 т / Антон Семенович Макаренко. – М., 1957-1958. – Воля, мужество, целеустремленность // Т. 5. – М., 1958. – С. 102-118.
  98. Максимова Н.Ю. Основы детской патопсихологии: Учебное пособие / Н.Ю.Максимова, Е.Л.Милютина, В.М.Пискун.– К.: Перспектива, 1999.– 432 с.
  99. Маркелова Н.В. Развитие представлений об успешности в раннем юношеском возрасте: дис. … кандидата психол. наук: 19.00.07 / Маркелова Наталья Валерьевна. – Ставрополь, 2005. – 276 с.
  100. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. / Абрахам Маслоу. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с.
  101. Маслоу А.Психология бытия / Абрахам Маслоу. – М. : “Рефл-бук” – К.: Ваклер”, 1997. – 304 с.
  102. Мирзаянова Л.Ф. Динамика развития самоэффективности студентов в период вхождения в вузовскую реальность на этапе профессионализации / Л.Ф.Мирзаянова // Социально-педагогические и психологические исследования. – 2009. – Вып. 5. – С. 92-94.
  103. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. – 2-е изд. / Л.М.Митина. – М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО “МОДЭК”, 2003. – 400 с.
  104. Михайлова І.В. Особистісні детермінанти прояву турботи про себе у ранньому юнацькому віці: дис. … кандидата психол. наук: 19.00.07 / Михайлова Ірина Василівна. – К., 2009. – 269 с.
  105. Мілютіна К. Психологія успіху / Катерина Мілютіна. – К.: Главник, 2007. – 144с.
  106. Могилевкин Е.А. Личностные факторы профессиональной карьеры государственных служащих: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд.психол.наук: 19.00.13 “психология развития, акмеология” / Е.А.Могилевкин. – М.: РАГС при Президенте Р.Ф., 1998. – 24 с.
  107. Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников: Кн. для клас. руководителей. –2-е изд. / Анатолий Викторович Мудрик. – М.: Просвещение, 1981. – 176 с.
  108. Мухамедрахимов Р.Ж. Мать и младенец: психологическое взаимодействие / Р.Ж. Мухамедрахимов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2001. – 288 с.
  109. Наратова-Бочавер С.К. “Coping Behavior” в системе понятий психологии личности / С.К.Наратова-Бочавер // Психологический журнал. – 1997 – т. 18, № 5. – С. 20-30.
  110. Немов Р.С. Психологическое консультирование / Р.С.Немов.—М: Гуман. изд. центр ВЛАДОС, 200. – 528 с.
  111. Никитин Е.П.Феномен человеческого самоутверждения / Е.П.Никитин, Н.Е.Харламенкова. – СПб.: Алетейя, 2000. – 218 с.
  112. Никольская И.М. Психологическая защита у детей / И.М.Никольская, Р.М.Грановская. – СПб.: Речь, 2006. – 352 с.
  113. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. Учебное пособие / Л.Ф.Обухова. - М.: Педагогическое общество России, 1999. – 442 с.
  114. Одаренные дети: Пер. с англ. / Общ. Ред. Г.В.Бурменской и В.М.Слуйкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.
  115. Олпорт Г.Личность в психологии / Гордон Олпорт. – М.: КСП, СПб.: Ювента, 1998. – 325 с.
  116. Орлов Ю.М. Потребностно-мотивационные факторы эффективности учебной деятельности студентов ВУЗа: автореф. дис. на соиск. науч. степени д-ра психол.наук: 19.00.07 “Педагогическая и возрастная психология ”/ АПН СССР. НИИ общей и пед. психологии. – М., 1986. – 33 с.
  117. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов / А.А.Осипова. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 512 с.
  118. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.
  119. Основы педагогики и психологии высшей школы / под ред. А.В. Петровского. – М.: Узд.Моск.ун-та, 1986. – С. 67-73.
  120. Особистісні кризи студентського віку: Зб. наук. ст./ За ред. Т.М. Титаренко. – Луцьк: "Вежа": Волин. Держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2001. – 112 с.
  121. Останина Н.В. Теоретические основы формирования копинг-поведения учащихся / Н.В.Останина //Вестник ЧГПУ. –№1. – 2009. – с. 109-121.
  122. Пантилеев С.Р. Методика исследования самоотношения / С.Р.Пантилеев. – М.: Смысл, 1993. – 32 с.
  123. Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система / С.Р.Пантилеев. – М.: МГУ, 1991. – 110 с.
  124. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди / За ред. О.Г.Дзеверіна. – К.: Вища школа, 1972. – 246 с.
  125. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Носсрат Пезешкиан.— М.: Медицина, 1996. – 464 с.
  126. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия: Пер. с нем. / Носсрат Пезешкиан. – М.: Прогресс. – 240 с.
  127. Первин Л. Психология личности: Теория и исследования / Пер, с англ. М.С.Жамкочьян под ред. В. С. Магуна / Л.Первин, О.Джон. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 607 с.
  128. Перлз Ф. Гештальт-подход: свидетель терапии / Фредерик Перлз. – 2-е изд. – М.: „Писхотерапия“. – 2007. – 224 с.
  129. Петровский А.В. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип / А.В.Петровский, М.Г.Ярошевский. – М.: Издательский центр “Академія”, 2000. – 512 с.
  130. Платонов К.К. Проблемы способностей / К.К.Платонов. – М.: Наука, 1972. – 312 с.
  131. Платонов К.К. Система психологии и теория отражения / К.К.Платонов. – М.: Наука, 1982. – 310 с.
  132. Пов’якель Н.І. Психологічні вимоги та методичні засади конструювання психокорекційних програм як технологічної компоненти професійної діяльності практичного психолога / Н.І.Пов’якель //Психологія: Зб. наук. пр. Випуск 1 (8). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – С. 204-212.
  133. Попелюшко Р.П. Програма корекції відхилень у розвитку самооцінки студентської молоді / Р.П.Попелюшко // Практична психологія та соціальна робота. – №8. – 2006. – С.55-65.
  134. Портнова Ю.М. Формирование позитивного самоотношения студентов посредством психологического воздействия: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Портнова Юлия Михайловна. – Нижний Новгород, 2008. – 176 с.
  135. Потемкина О.Ф. Психологический анализ рисунка и текста / О.Ф.Потемкина, Е. В.Потемкина. – СПб.: Речь, 2006. – 524 с.
  136. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д.Я.Райгородский (редактор-составитель). – Самара: Издательский Дом “БАХРАХ-М”, 2002. – 672 с.
  137. Практическая психология образования. Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. Дубровиной. – СПб.: Питер, 2004. – 592 с
  138. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі / Юлія Олексіївна Приходько. – К.: Рад.шк., 1987. – 126 с.
  139. Прихожан А.М. Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе / А.М.Прихожан. – М: ТЦ “Сфера”, 2000. – 192 с.
  140. Психогимнастика в тренинге / Под редакцией Н.Ю.Хрящевой. – СПб.: Речь, Институт Тренинга, 2006. – 256 с.
  141. Психологическая диагностика индекса жизненного стиля / [Вассерман Л.И., Ерышев О.Ф., Клубова Н.Б. и др.]. – СПб., 1998. – 48 с.
  142. Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / Под ред. И.В.Дубровиной. – 5-е изд. – Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 128 с.
  143. Психология подростка / Под ред. А.А.Реана. – СПб: прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 512 с.
  144. Психология человека от рождения до смерти / Под общей редакцией А.А. Реана. – СПб: прайм-ЕВРОЗНАК – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 656 с.
  145. Психологічний словник/ За редакцією В.І. Войтка. – К.: “Вища школа”, 1982. – 216 с.
  146. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М. Титаренко. – К.: Агропромвидав України, 1998. – 348 с.
  147. Психосинтез. Теория и практика /Сост. и перев. В. Данченко. – 2-е изд. – К.: PSYLIB, 2003. – 298 с.
  148. Равен Дж. Компетентность в современном обществе / Джон Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.
  149. Раншбург И. Секреты личности: Пер. с венг. / И. Раншбург, П. Поппер – М.: Педагогика, 1983. – 160 с.
  150. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности: Пер. с нем / Х. Ремшмидт. – М.: Мир, 1994. – 320 с.
  151. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. В 2 кн. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения: учеб.пособие / Е.И.Рогов. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006. – С. 218-227.
  152. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека / Карл Рэнсом Роджерс. – М.: Прогресс, 1994. – 480 с.
  153. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области практической работы /Карл Рэнсом Роджерс.—М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 464 с.
  154. Рождественская Е.А. Особенности мотивации обучения в ВУЗе / Е.А. Рождественская, Н.А Рощина., Е.Н. Кубарев // Вестник ТГПУ. Серия: Психология. – 2005. – Выпуск 1(45). – С. 44-46.
  155. Ромек В.Г. Тесты уверенности в себе / В.Г. Ромек // Практическая психодиагностика и психологическое консультирование. – Ростов-на-Дону, Ирбис, 1998 . – С. 87-108.
  156. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях / Владимир Георгиевич Ромек. – СПб.: Речь, 2005. – 175 с.
  157. Ромек В.Г. Уверенность в себе как социально-психологическая характеристика личности: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.05 / Ромек Владимир Георгиевич. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1997. – 251 с.
  158. Рубинштейн С.Л. Проблема способностей и вопросы психологической теории / С.Л.Рубинштейн// Вопросы психологии. – 1960. – №3. – С. 5-17.
  159. Рудестам К. Групповая психотерапия / Кьел Рудестам. – 2-е международное издание. – СПб.: Питер, 2006. - 376 с.
  160. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори: У 2 кн. / Софія Федорівна Русова. – Кн. 2. / За редакцією Є.І. Коваленко. – К.: Либідь, 1997. – 320 с.
  161. Савотина Н.А. Социальная адаптация личности в условиях студенческой среды: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.06 / Савотина Наталья Анатольевна. – М., 1997. – 196 c.
  162. Сарджвеладзе Н.И. Личность и ее взаимодействие с социальной средой / Нодар Ильич Сарджвеладзе. – Тбилиси: Мецниереба, 1989. – 206 с.
  163. Сатир В. Как строить себя и свою семью: Пер. с англ.: улучш. изд. / Вирджиния Сатир. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 192 с.
  164. Селигман М. Как научиться оптимизму / Мартин Селигман. – М.: Персей, 1997. – 432 с.
  165. Селигман М. Новая позитивная психология: Научный взгляд на счастье и смысл жизни / Мартин Селигман.— М.: Издательство “София”, 2006. – 368 с.
  166. Семечкин Н.И. Социальная психология: в 2-х ч. / Н.И.Семечкин. – Владивосток. – Ч. 2. – 2003. – 132 с.
  167. Сивогракова З.А. Психологічні особливості подолання студентами складних життєвих ситуацій: дис. … кандидата психол. наук: 19.00.07 / Сивогракова Заріна Анатоліївна. – К., 2010. – 289 с.
  168. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии / Елена Васильевна Сидоренко. – СПб.: ООО “Речь”, 2007. –350 с.
  169. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию / Е.В.Сидоренко. – СПб.: Речь, 2003. – 256 с.
  170. Сидоров К.Р. Самооценка, уровень притязаний и эффективность учебной деятельности старшеклассников / К.Р.Сидоров // Вопросы психологии.—2007. –№3. – С. 149-157.
  171. Силвестру А.И. Роль индивидуального опыта и опыта общения в формировании у дошкольников представлений о своих возможностях: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук / А.И. Силвестру.– М., 1978.– 18 с.
  172. Смаглий Е.И. Проявление и формирование психологического состояния уверенности: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук / Е.И.Смаглий. – К., 1989. – 23 с.
  173. Соколова І.М. Психофізіологічні основи попередження дезадаптації студентів перших років навчання: автореферат дис. д-ра психол. наук : 19.00.02 “ Психофізіологія” / І. М. Соколова / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АМН України. – К., 2008. – 32 с.
  174. Соломатина Т.Б. Социальная адаптация студенческой молодежи в процессе профессионального образования: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.08 / Соломатина Татьяна Борисовна. – М., 2001. – 204 с.
  175. Соломка Т.М. Самоактуалізація студентів вищих аграрних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації в процесі професійної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец 19.00.07 “педагогічна та вікова психологія” / Т.М.Соломка. – К, 2009. – 23 с.
  176. Сомова Е.Г. Личностный аспект трудностей общения в юношеском возрасте: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 / Сомова Елена Григорьевна. – Краснодар, 1999. – 170 с.
  177. Сосновский Б.А. Мотивационно-смысловые образования в психологической структуре личности: дис. … доктора психол.наук: 19.00.01 / Б.А. Сосновский. – М., 1991. – 321 с.
  178. Социальная психология / Ш.Тейлор, Л. Пипло, Д. Сирс.—10-е изд.—СПб.: Питер, 2004.—767 с.
  179. Сухомлинский В.А. Избранные произведения: в 5 т. / Василий Александрович Сухомлинский / Редкол.: Дзеверин А.Г. и др. – К.: Рад. школа. – Т. 3. – 1979. –– 301 с.
  180. Тайсон Ф.Психоаналитические теории развития / Пер. с англ. / Ф. Тайсон, Р. Тайсон. – М.: “Когито-Центр”, 2006.—407 с.
  181. Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т./ Ред.-сост. Н.С. Лейтес. – М.: Педагогика, 1985.
  182. Тимофеева О.В. Акмеологические условия и факторы преодоления возрастных кризисов учителя: дис. … кандидата психол. наук: 19.00.13/ Тимофеева Ольга Валерьевна. – М.: РАГС при президенте Р.Ф., 2005. – 187 с.
  183. Ткачук А.Т. Дослідження психологічних особливостей комунікативних копінг-ресурсів фахівців податкової служби / А.Т.Ткачук // Проблеми загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України. 2010. – Т.ХІІ, Част.4. – С.398-407.
  184. Тренерська валіза / О.Главник, Р.Безпальча, О.Попова. – К.: Главник, 2006. – 144 с.
  185. Тренинг развития жизненных целей (программа психологического содействия социальной адаптацией) / под. ред. Е.Г.Трохишиной. – СПб.: Речь, 2007. – 215 с.
  186. Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности: Избр. Труды / Давид Иосифович Фельдштейн. – М.: Флинта, 1999. – 672 с.
  187. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. Планирование жизни. Решение проблем / Пер. с нем / Клаус Фопель.– М.: Генезис, 2008.– 184 с.
  188. Фопель К. На пороге взрослой жизни: Психологическая работа с подростковыми и юношескими проблемами. Ценности, цели и интересы. Школа и учеба. Работа и досуг / Пер. с нем / Клаус Фопель.– М.: Генезис, 2008.– 208 с.
  189. Формирование личности в переходный период: от подросткового к юношескому возрасту / Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Педагогика, 1987. – 184 с.
  190. Формування мислення студентів у позанавчальний час: Укр. респ. наук. практ. конференція /Ін-т системних досліджень освіти. – К., 1993. – 344 с.
  191. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А.Леонтьева / Виктор Франкл.—М.: Прогресс, 1990.—368 с.
  192. Фрейджер Р. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен. Пер. с англ. – СПб: Пройм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 704 с.
  193. Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция / И.А.Фурманов. – Мн.: Ильин В.П., 1996. – 192 с.
  194. Хазратова Н.В. Включення студента до соціально-психологічного простору ВНЗ: типи особистісних проблем та консультативна робота з студентами / Н.В.Хазратова// Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - №2. – С.5-8.
  195. Хазратова Н.В. Тренінг адаптації першокурсників до умов навчання у вищому закладі освіти (включення до соціально-психологічного простору організації) / Н.В.Хазратова //Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - №5. – с.27-31.
  196. Хурчак А.Е. Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці: дис. ... кандидата психол. наук: 19.00.07 /НПУ імені М.П
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины