ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Название:
 • РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 384
 • ВУЗ:
 • Університет менеджменту освіти Академії педагогічних наук України
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • Національна академія педагогічних наук України
  Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»


  На правах рукопису

  ШЕВЦОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

  УДК 159.923.2:[373.12:001.895](043)


  РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
  ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
  Науковий керівник:
  Семиченко Валентина Анатоліївна,
  доктор психологічних наук, професор.  Київ – 2012  ЗМІСТ
  ВСТУП ............................................................................................................. 4
  РОЗДІЛ 1
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ВЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.......................

  12
  1.1. Методологічні та теоретичні підходи до проблеми розвитку професійної Я-концепції вчителя в процесі професійної діяльності…………………………………………………………….

  12
  1.2. Особливості професійної діяльності та фактори впливу на особистісний розвиток вчителя початкових класів …….............
  32
  1.3.
  Інноваційна діяльність як чинник особистісного розвитку суб’єктів професійної діяльності в початковій школі .................
  43
  1.4. Теоретична модель професійної Я-концепції вчителя початкової школи………………………………………..........……..
  56
  Висновки до першого розділу ......................................................... 74
  РОЗДІЛ 2
  ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  78
  2.1. Психолого-діагностичні методи вивчення професійної Я концепції вчителів початкових класів …................................
  78
  2.2.


  2.3. Специфіка професійних Я-концепцій вчителів початкових класів, працюючих за традиційними й інноваційними умовами діяльності………….……...................................................................
  Особистісні фактори, що впливають на розвиток професійної Я-концепції вчителів початкових класів, працюючих за традиційними й інноваційними умовами діяльності…………....

  94


  116
  2.4. Вплив інноваційної діяльності на розвиток професійної Я концепції вчителів початкових класів..........................................
  121
  Висновки до другого розділу ......................................................... 138
  РОЗДІЛ 3
  ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ Я КОНЦЕПЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ………………………………………........


  143
  3.1. Методичні засади формувального експерименту з розвитку професійної Я концепції вчителів початкових класів в умовах інноваційної діяльності……………………………..….….............

  143
  3.2. Програма психологічного тренінгу-семінару «Оптимізація професійної Я-концепції вчителів» ...............................................
  154
  3.3. Результати цілеспрямованого психологічного впливу на розвиток професійної Я-концепції вчителів-інноватиків початкової школи .............................................................................

  180
  Висновки до третього розділу ........................................................ 192
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ..............................................................................
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................
  ДОДАТКИ...................................................................................................... 195
  200
  227  ВСТУП

  Актуальність теми. Якісні зміни, що відбуваються в системі освіти України на сучасному етапі, переважно ґрунтуються на інноваційній діяльності в широкому розумінні. Сьогодні вже немає необхідності доводити, що педагогічні інновації існують – вони впевнено увійшли в освітнє середовище. Але розробка й поширення педагогічних інновацій ставить багато проблемних питань перед науковцями та практиками щодо всебічної та ґрунтовної психолого-педагогічної експертизи та супроводу цих актуальніших процесів сьогодення освіти в Україні.
  Проблема ефективності та результативності впровадження та опрацювання педагогічних інновацій привертає увагу все більш широкого кола науковців (К. Ангеловськи, Н. Бумбарак, Л. Буркова, Ю. Власенко, М. Кларін, Н. Клокар, К. Макагон, М. Поташник, А. Прігожин, Н. Тарасевич, О. Хомерики, Н. Юсуфбекова та інші). Проте наукові інтереси сучасних дослідників торкаються, головним чином, управління інноваційними процесами у навчальних закладах (Л. Даниленко) та загального змісту і структури інноваційної діяльності (К. Бондарєва, І. Дичківська, О. Козлова, В. Паламарчук, І. Підласий, Н. Плахотнюк), при цьому переважна більшість робіт виконана у сфері педагогічної науки. Дослідники-психологи у сьогоденні адресують свій науковий інтерес до проблеми інновацій порівняно рідко, і окремі поодинокі розвідки стосуються, здебільшого, досліджень психологічної готовності педагогів до включення в інноваційну діяльність (В. Бочелюк, Т. Гальцева, В. Чудакова).
  На сучасному етапі розвитку теорії та практики педагогічної інноватики особливого значення набувають дослідження якісних характеристик суб’єктів навчального процесу, які до нього включені. Вплив вчителя як суб’єкта навчально-виховного процесу, зокрема його особистості, на успішність впровадження інноваційних педагогічних технологій та на результативність їх опрацювання доводити окремо немає потреби – цей вплив є вирішальний. Але сама особистість вчителя, який опрацьовує інноваційні освітні моделі, за нашим припущенням, має якісно змінюватись саме під впливом інноваційної діяльності. Водночас, припускаємо, вплив інноваційної діяльності на окремі структурно-функціональні складові особистості не є однорідний. Надзвичайно актуальною є проблема впливу інноваційної діяльності на професійний розвиток вчителя, його професійну самосвідомість.
  Початок наукових досліджень проблеми особистості вчителя й психології вчительської праці було покладено в працях Г. Балла, М. Боришевського, Ф. Гоноболіна, Ф. Зіятдінової, І. Ісаєва, В. Кан-Каліка, Г. Костюка, М. Нікандрова, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, А. Маркової, Д. Ніколенка, Р. Скульського, П. Шавіра, О. Щербакова й одержало розвиток і концептуальне обґрунтування в роботах М. Амінова, С. Болтівця, В. Бочелюка, О. Волкової, Н. Гузій, Л. Долинської, Л. Захарової, В. Козієва, С. Максименка, Л. Мітіної, В. Моргуна, Є. Рогова, В. Семиченко, І. Сингаївської, Н. Чепелєвої, В. Чернобровкіна й ін. Проблеми психологічних аспектів окремих сторін праці та професійного розвитку вчителів початкових класів, їх особистісних властивостей знайшло відображення у роботах В. Адольфа, О. Алпатової, О. Анісімової, О. Баранова, Н. Єфімової, О. Кузьменкової, О. Пєхоти, Є. Рогова, Л. Собчик, О. Созонюк, О. Солодухової, Т. Яблонської та інших. Просування досліджень у цій області науково-психологічного пошуку було пов’язане з виділенням провідної ролі внутрішньоособистісних факторів педагогічної діяльності (О. Анісімов, О. Анісімова, О. Асмаковець, Г. Бізяєва, Т. Василишина, І. Вачков, Н. Єфімова, І. Зубкова, О. Кузьменкова, Л. Мітіна, Н. Самоукіна та ін.). У більшості робіт (Е. Бобрової, С. Васьковської, І. Вачкова, Л. Захарової, В. Козієва, О. Кузьменкової, М. Миронової, Л. Мітіної, О. Москаленко, С. Подосиннікова, В. Сластьоніна, П. Шавіра, А. Шутенко) відзначається провідна роль розвитку професійної самосвідомості й Я концепції вчителя як невід’ємної складової його професіоналізму та компетентності, педагогічної культури та моральності, професійної творчості та майстерності. Втім лише окремі психологічні дослідження присвячені певним аспектам Я концепції вчителів і відносяться, здебільшого, до таких етапів професійного генезису, як професійне навчання й підготовка та професійна адаптація. Так, увагу сучасних дослідників привертали Я-образ вчителя (І. Зубкова), самооцінка професійно важливих якостей у майбутніх вчителів (Г. Кагальняк, К. Ящишин), особливості становлення Я-концепції майбутнього вчителя (З. Курлянд, В. Юрченко), когнітивний і емоційний компоненти в структурі Я-образу студентів (А. Петруліте). Проте професійна Я-концепція вчителя початкових класів як феномен його професійної самосвідомості в умовах інноваційної педагогічної діяльності та особливості її розвитку досі не вивчалися.
  Саме актуальність і недостатня розробленість означеної проблеми зумовили вибір теми дослідження «Розвиток професійної Я концепції вчителів початкової школи в умовах інноваційної діяльності».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної науково-дослідної теми кафедри психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (нині – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти») «Психологічні засади стимулювання особистісного розвитку управлінських кадрів (в умовах післядипломної педагогічної освіти)» (державний реєстраційний номер № 0106U002456). Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні вченої ради Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (протокол № 6 від 23.06.2004р.) та рішенням Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 9 від 23.11.2004р.).
  Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні змісту, структури та побудові моделі професійної Я концепції вчителів початкових класів, емпіричному виявленні особливостей розвитку та динаміки змін професійної Я концепції вчителів початкової школи у процесі інноваційної діяльності, розробці й апробації програми оптимізації розвитку професійної Я-концепції вчителів початкової школи в умовах інноваційної діяльності.
  Визначена мета дослідження зумовила такі завдання:
  1. З'ясувати теоретичні підходи до вивчення проблеми розвитку професійної Я-концепції вчителів початкової школи, які працюють в умовах інноваційної діяльності.
  2. Побудувати теоретичну модель професійної Я-концепції вчителів початкової школи.
  3. Експериментально дослідити особливості розвитку професійної Я концепції вчителів початкових класів за традиційних та інноваційних умов їх діяльності.
  4. Розробити та експериментально апробувати програму оптимізації розвитку професійної Я-концепції вчителів початкової школи, які працюють в умовах інноваційної діяльності.
  Об’єкт дослідження – професійна самосвідомість вчителів початкової школи.
  Предмет дослідження – розвиток професійної Я концепції вчителів початкових класів в умовах інноваційної діяльності.
  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано сукупність взаємодоповнюючих теоретичних і експериментальних методів:
  теоретичні методи: теоретичний аналіз, узагальнення, систематизація, моделювання, що застосовувалися для визначення теоретико-методологічних основ розвитку особистості та формулювання концептуальних засад дослідження проблеми розвитку професійної Я-концепції вчителів початкової школи в умовах інноваційної діяльності;
  емпіричні методи: спрямоване спостереження, психодіагностичні методи (тестування, інтерв’ювання, анкетування, аналіз документації, індивідуальні та групові бесіди та ін.), які використовувалися для дослідження основних тенденцій розвитку професійної Я-концепції вчителів початкових класів, зокрема, для визначення рівнів розвитку таких структурно-функціональних складових професійної Я-концепції вчителів, як когнітивна, емоційно-оцінна, поведінково-регулятивна, а саме: інтерперсональна методика ДМВ Т. Лірі (модифікація Л. М. Собчик), методика для дослідження рівня самооцінки С. А. Будассі, методика діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж. Роттера (модифікація Є. Ф. Бажина, С. А. Голинкіної, А. М. Еткінда), опитувальник самоставлення В. В. Століна, С. Р. Пантилєєва, тест «Готовність до саморозвитку» В. Павлова, опитувальник особистісної зрілості Ю. З. Гільбуха;
  констатувальний та формувальний експерименти;
  методи активного соціально-психологічного навчання (груповий психологічний тренінг, міні-лекції, групові дискусії, психологічні та психогімнастичні вправи, творчі завдання, рольові ігри тощо);
  методи математичної статистики (факторний, дисперсійний, кореляційний аналіз) з подальшою їх якісною інтерпретацією та змістовим узагальненням. Статистична обробка даних та графічна презентація результатів здійснювалися за допомогою пакету статистичних програм SPSS (версія 13.0), PASW Statistics 18 та MS Excel.
  Експериментальною базою дослідження виступили Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітні заклади м. Суми та Сумської області. Впродовж 2004 – 2010 рр. дослідженням було охоплено 196 вчителів початкової школи віком від 23 до 57 років.
  Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягають у тому, що:
  − вперше виявлено психологічні особливості професійної Я концепції вчителів початкової школи, які активно включені в інноваційну педагогічну діяльність; запропоновано модель професійної Я концепції вчителів початкових класів; визначено рівні розвитку окремих структурно-функціональних складових та цілісної професійної Я концепції вчителів початкової школи; окреслено комплекс інструментальних засобів для дослідження особливостей розвитку професійної Я-концепції вчителів початкової школи; обґрунтовано та розроблено програму цілеспрямованого психологічного впливу на розвиток професійної Я концепції вчителів-інноватиків початкової школи засобами психологічного семінару-тренінгу та доведено її ефективність;
  − поглиблено та розширено наукові уявлення щодо змісту та психологічної структури професійної Я концепції вчителів початкової школи, про психологічні особливості особистісного та професійного розвитку вчителів, працюючих за умов традиційної педагогічної діяльності та за умов активного опрацювання педагогічних інновацій;
  − набула подальшого розвитку система знань про особливості професійної самосвідомості вчителів початкових класів.
  Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у використанні отриманих фактичних матеріалів, теоретичних положень та узагальнених висновків в системі післядипломної педагогічної освіти для особистісно-професійного розвитку вчителів початкової школи, які працюють в традиційних чи інноваційних умовах професійної діяльності; при підготовці майбутніх вчителів початкових класів на етапі професійного навчання; для підготовки шкільних психологів до психологічного супроводу вчителів початкової школи, котрі працюють в умовах інноваційної педагогічної діяльності. Розроблена тренінгова програма може бути широко використана у системі післядипломної педагогічної освіти, регіональними і шкільними психологічними службами у якості інструменту розвитку професійної Я-концепції як продукту професійної самосвідомості вчителів початкової школи та здійснення психопрофілактичної й особистісно-розвивальної роботи. Розроблений й апробований в межах даного дослідження психодіагностичний інструментарій можна використовувати з метою діагностики індивідуально-особистісних властивостей професійної Я концепції вчителя, а також при проведенні експертизи та моніторингу інноваційних педагогічних моделей.
  Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження впроваджені у практику роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 156 від 27.02.2007); у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл № 10 м. Суми (довідка № 19/1 від 22.01.2007), № 30 м. Суми (довідка № 10/1 від 26.01.2007); у науково-методичну роботу управління освіти Сумської міської ради (довідка № 01-18/268 від 21.02.2007), управління освіти Конотопської міської ради (довідка № 1016 від 22.12.2006), управління освіти Шосткінської міської ради (довідка № 638 від 20.12.2006), відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації (довідка № 1171 від 25.12.2006), відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради (довідка № 100 від 22.02.2007); навчально-методичний процес Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (довідка № 285 від 23.02.2007).
  Апробація результатів дисертаційної роботи. Результати дисертаційного дослідження доповідалися автором й отримали схвалення на: Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи» (Київ – Переяслав-Хмельницький, 2006); V Міжнародній науково-практичній конференції «Психологічна наука і практика: соціально-психологічні проблеми вдосконалення контролюючої діяльності» (Київ, 2006); Міжнародній науково-практичній конференції «Генеза буття особистості», присвяченій ювілею наукової та педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка (Київ, 2006); V Міжнародній науково-практичній конференції – українсько-польському форумі «Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології» (Київ, 2007); Міжнародних науково-практичних конференціях «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні та прикладні проблеми» (Київ, 2007; 2010); міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахового зростання особистості у системі неперервної професійної освіти» (Київ, 2009); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» (Київ, 2010); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти» (Запоріжжя, 2003); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-викладача» (Київ, 2005); VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця» (Київ, 2006); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в професійній освіті» (Ізмаїл, 2008); на засіданнях кафедри психології та кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України (нині кафедра психології управління та кафедра загальної і практичної психології відповідно ДНВЗ «Університету менеджменту освіти» НАПН України) (2004 – 2007 рр.).
  Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображені у 14 одноосібних наукових публікаціях, у тому числі 8 статей – у провідних фахових виданнях, 3 статті у інших виданнях та 3 тезах наукових конференцій.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаної літератури (302 джерела, з них 10 – іноземними мовами) та 10 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 198 сторінках комп’ютерного набору. Робота містить 20 таблиць і 17 рисунків на 37 сторінках. Загальний обсяг дисертації 377 сторінок.
 • Список литературы:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  Проведений науково-теоретичний аналіз проблеми розвитку професійної Я концепції вчителів початкової школи та результати експериментального дослідження в цілому дають підстави зробити такі висновки:
  1. Професійна Я-концепція, складаючись в онтогенезі пізніше Я-концепції, має спільні з останньою складові, але, будучи конкретизованою й усвідомленою у зв’язку з правилами, моделями, вимогами професійної діяльності, є результатом адекватного самоусвідомлення людиною себе як професіонала під впливом професійної діяльності, спілкування з професіоналами й активної участі самого суб’єкта у професійній діяльності, у своєму особистісно-професійному розвитку. Професійну Я-концепцію можливо визначати як продукт професійної самосвідомості людини, як динамічну систему взаємопов’язаних з емоційно-ціннісними переживаннями й оцінками та поведінково-регулятивними актами уявлень людини про себе як професіонала в контексті її професійної діяльності, кар’єри, конкретного професійного співтовариства, професійного становлення і розвитку.
  2. Означено умови інноваційної діяльності вчителя як специфіку всіх структурно-функціональних компонентів інноваційної педагогічної діяльності, що здійснюється на засадах психодидактичного підходу, у загальній сукупності та їх потенційні вимоги до особистісно-професійного розвитку педагога в контексті високої ефективності впровадження та опрацювання інноваційних моделей. Потенційним результатом інноваційної діяльності є особистісні зміни вчителя як суб’єкта інноваційної діяльності. Ефективність інноваційної педагогічної діяльності (впровадження й опрацювання педагогічних інновацій) обумовлюється рівнем розвитку професійної Я-концепції вчителя як суб’єкта професійної діяльності. Доведено, що проблема змін, що відбуваються з самим учителем під впливом інноваційної педагогічної діяльності, не досліджувалась.
  3. За результатами теоретичного аналізу запропоновано модель професійної Я-концепції вчителя початкових класів, яка містить такі структурні складові: когнітивну (знання про власні професійно значущі якості, уявлення про професійно важливі якості в ідеалі вчителя-професіонала, інтерес до пізнання себе та розуміння себе як професіонала і суб’єкта професійної діяльності), емоційно-оцінну (професійна самооцінка як наявність критичної позиції професіонала стосовно того, чим він володіє, та професійне самоставлення як складні глобальне й специфічні почуття вчителя-професіонала за або проти самого себе), поведінково-регулятивну (потенційна спроможність до певного образу дії відносно об’єкту, яким виступає сам суб’єкт професійної діяльності). Запропоновані критерії складових професійної Я-концепції дозволяють оцінити рівні їхнього розвитку та вирізнити і схарактеризувати рівні розвитку цілісної професійної Я-концепції: високий, середній, низький.
  4. Результатами емпіричного дослідження доведено, що:
  − умови (традиційні чи інноваційні) здійснення вчителем початкових класів професійної діяльності достеменно впливають на його професійну Я-концепцію. Професійна Я-концепція вчителів початкових класів, що працюють в умовах традиційної діяльності, та професійна Я-концепція вчителів початкових класів, що працюють в умовах інноваційної діяльності, відрізняються за когнітивною (самоінтерес), емоційно-оцінною (задоволеність своїм Я, інтегральне самоставлення, самоповага, очікування позитивного ставлення з боку інших, самоприйняття) та поведінково-регулятивною (інтернальність у сферах досягнень та виробничих відносин, загальна готовність до саморозвитку, готовність змінювати себе, самовпевненість, самокерівництво й самопослідовність) складовими;
  − вчителі-інноватики початкової школи мають більш розвинену професійну Я-концепцію, ніж вчителі, котрі працюють традиційно. Так, вчителів з низьким рівнем професійної Я концепції більше серед тих, хто працює в умовах традиційної педагогічної діяльності, ніж серед вчителів-інноватиків; середній рівень розвитку професійної Я-концепції фіксується у приблизно однакової частки вчителів, працюючих за традиційних й інноваційних умов; вчителів з високим рівнем професійної Я-концепції більше серед тих, хто здійснює інноваційну педагогічну діяльність. При цьому менш розвиненою виявилася когнітивна складова професійної Я-концепції вчителів обох вибірок, а сильніше розвиненою – емоційно-оцінна складова професійної Я-концепції. Доведено, що для професійних Я-концепцій вчителів обох вибірок характерна внутрішня неузгодженість образу «Я-професіонал»;
  − ключовим фактором впливу на розвиток професійної Я-концепції вчителів початкової школи, що працюють в умовах інноваційної діяльності, виступає стаж інноваційної діяльності вчителя. Встановлені такі тенденції у розвитку складових професійної Я-концепції вчителів при зростанні інноваційного стажу: дещо підвищується (прогресує) рівень розвитку когнітивної складової, відносно не змінюється (стагнація) рівень розвитку емоційно-оцінної складової, зменшується (регресує) рівень розвитку поведінково-регулятивної складової. У вчителів-інноватиків незалежно від інноваційного стажу найменш розвиненою залишається когнітивна складова професійної Я-концепції, а найвище розвинута – емоційно-оцінна складова професійної Я-концепції;
  − при інноваційному стажі до 3 х років в професійній Я концепції вчителів початкових класів відбуваються переважно позитивні якісні зміни: зростає інтерес до себе як професіонала й суб’єкта професійної діяльності, стверджується прагнення до зменшення авторитарності, егоїстичності, агресивності, підозрілості, підпорядкованості й залежності, але, водночас, мають місце й негативні прояви: слаборозвинені власні когнітивні образи, прагнення до зменшення дружелюбності й альтруїстичності, низьке саморозуміння, тенденція до завищеної професійної самооцінки; при інноваційному стажі понад 10 років мають місце певні негативні зміни в професійній Я концепції: поверхневе проникнення у власне «Я професійне», наростання схильності вважати себе менш егоїстичними при одночасному прагненні до збільшення авторитарності й егоїстичності, зменшення альтруїстичності, зниження інтересу до себе як професіонала й суб’єкта професійної діяльності, нижче середнього рівень саморозуміння, тенденція до неадекватно завищеної професійної самооцінки, зниження самоприйняття, аутосимпатії, самоконтролю й самопослідовності, готовності пізнавати себе, тенденції до перенесення відповідальності з себе назовні у сферах професійних стосунків та досягнень; водночас відмічаються й позитивні виявлення: прагнення до зменшення агресивності, підозрілості, підпорядкованості, залежності; стремління до зростання дружелюбності, зниження самозвинувачення.
  З’ясовані прямі кореляційні зв’язки рівня розвитку професійної Я концепції вчителів-інноватиків початкових класів та особистісних факторів: особистісної зрілості, мотивації досягнення, життєвої установки.
  5. Визначено основні психологічні умови позитивного розвитку професійної Я-концепції вчителів початкової школи: 1) усвідомлення вчителями залежності ефективності здійснюваної ними професійної діяльності від рівня їхнього професійно-особистісного розвитку; 2) стабільна психологічна готовність до самопізнання, когнітивного й емоційного саморозкриття, динамічного самозмінювання; 3) наявність у вчителів позитивної адекватної самооцінки професійного потенціалу у сукупності з вище середнього рівнем професійних домагань; 4) усвідомлення вчителями необхідності і власної здатності до бажаних професійно-особистісних змін.
  6. Показано можливість оптимізації розвитку професійної Я-концепції та окремих її складових у вчителів початкової школи, які працюють в умовах інноваційної діяльності, засобами авторської програми психологічного семінару-тренінгу розвивального спрямування з елементами психокорекційної й інформаційно-пізнавально-просвітницької роботи та з інтенсивним використанням інтерактивних методів та методик взаємодії. У результаті цілеспрямованого психологічного впливу у вчителів експериментальної групи, на відміну від вчителів контрольної групи, відбулися статистично значущі зміни: підвищення рівня усвідомлення себе як професіонала, як суб’єкта професійної інноваційної діяльності й професійного саморозвитку, зростання саморозуміння, зниження внутрішньої неузгодженості образу «Я-професіонал», набуття високодиференційованих уявлень про власні професійно важливі якості, розвиток позитивного ставлення до себе на високому рівні, підвищення самоповаги, аутосимпатії, самоінтересу, зростання самоприйняття, набуток позитивного самоставлення, зниження рівня самозвинувачення, наближення глобальної професійної самооцінки до рівня адекватної з тенденцією до підвищення, підвищення рівня загальної інтернальності й інтернальності у сфері професійної діяльності, зростання переконання у важливості особистих дій як дієвого чинника організації власної професійної діяльності, самопросування, здобуття бажаних результатів, досягнення професійних успіхів тощо.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів висвітленої проблеми розвитку професійної Я-концепції вчителів початкової школи, які працюють в умовах інноваційної діяльності. Перспективним у даному контексті вбачається напрям визначення сенситивних етапів у розвитку професійної Я-концепції вчителів-інноватиків та вивчення умов і механізмів профілактики деструктивних тенденцій у її розвитку.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абульханова-Славская К. А. Развитие личности в процессе жизнедеятельности / К. А. Абульханова-Славская // Психология формирования и развития личности. – М. : Наука, 1981. – 363 с.
  2. Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного учителя / В. А. Адольф. – Красноярск : КГУ, 1998. – 309 с.
  3. Алпатова О. В. Психологічний аналіз регулятивної функції емпатії педагога у процесі керування учінням молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. В. Алпатова. – К., 2002. – 16 с.
  4. Аминов Н. А. Новый подход к концепции личностного и профессионального развития учителя / Н. А. Аминов // Вопросы психологии. – 1994. – № 5. – С. 145-147.
  5. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1968. – 339 с.
  6. Ангеловски К. Учителя и инновации : кн. для учителя / Крсте Ангеловски; пер. с македонского В.П.Диденко. – М. : Просвещение, 1991. – 159 с.
  7. Анисимов О. С. Акмеологические основи рефлексивной самоорганизации педагога: творчество и культура мышления : дис. в виде науч. докл. на соискание уч. степени д-ра психол. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / О. С. Анисимов. – М., 1994. – 86 с.
  8. Анисимова О. А. Психолого-педагогическая компетентность как фактор сохранения и укрепления профессионального здоровья учителя : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / О. А. Анисимова. – М., 2002. – 18 с.
  9. Анцыферова Л. И. О динамическом подходе к психологическому изучению личности / Л. И. Анцыферова // Психологический журнал. – 1981. – № 2. – С. 8-18.
  10. Артюшина М. В. Формування готовності викладача вищої школи до інноваційної діяльності / М. В. Артюшина // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Серія педагогіка. – Вип. 25. – Ч. 3. – 2009. – С. 126-135.
  11. Асмаковец Е. С. Психологические факторы и условия эмоциональной гибкости учителя : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Е. С. Асмаковец. – М., 2000. – 18 с.
  12. Асмолов А. Г. Психология личности : учебник / А. Г. Асмолов. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 367 с.
  13. Багаева И. Д. Профессионализм педагогической деятельности и основы его формирования у будущих учителей : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики» / И. Д. Багаева. – Л., 1991. – 35 с.
  14. Балл Г. А. Анализ психологических воздействий и его педагогическое воздействие / Г. А. Балл, М. С. Бугрин // Вопросы психологии. – 1994. – № 4. – С. 56-66.
  15. Бамбурак Н. Аналіз інноваційних моделей навчання за параметричними ознаками Я-концепції / Наталія Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 124-141.
  16. Баранов А. А. Стрессоустойчивость и мастерство педагога : монография / А. А. Баранов. – Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 1997. – 107 с.
  17. Батаршев А. В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопределение личности : практическое руководство по психологической диагностике / А. В. Батаршев. – СПб. : Речь, 2005. – 208 с.
  18. Безносов С. П. Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. – СПб. : Речь, 2004. – 272 с.
  19. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Роберт Бернс. – пер. с англ. – М. : Прогресс, 1986. – 420 с.
  20. Бех І. Д. Категорія становлення в контексті розвитку “Образу-Я” особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1992. – № 3. – С. 9-21.
  21. Бизяева А. А. Психология думающего учителя: педагогическая рефлексия : учеб. пособ. / А. А. Бизяева. – Псков : ПГПИ им.С.М.Кирова, 2004. – 216 с.
  22. Битянова Н. Р. Психология личностного роста. Практическое пособие по проведению тренингов личностного роста психологов, педагогов, социальных работников / Н. Р. Битянова. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 67 с.
  23. Біла О. Г. Психокорекційні можливості активного соціально-психологічного навчання (на матеріалі підготовки психологів – практиків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / О. Г. Біла. – К., 2002. – 20 с.
  24. Боброва Е. М. Психологические особенности профессионального самопознания студентов педвуза : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / Е. М. Боброва. – М., 1989. – 18 с.
  25. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком / А. А. Бодалев. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 199 с.
  26. Болтівець С. І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика : монографія / С. І. Болтівець. – К. : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. – 302 с.
  27. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. – 672 с. – (Большая университетская библиотека).
  28. Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур (Penquin). – Том 1 (А-О) : пер. с англ. – М. : Вече, АСТ, 2000. – 592 с.
  29. Большой толковый психологический словарь / Ребер Артур (Penquin). – Том 2 (П-Я) : пер. с англ. – М. : Вече, АСТ, 2000. – 560 с.
  30. Бондаревская Е. В. Педагогическая культура как общественная и личностная ценность / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1999. – № 3. – С. 37-43.
  31. Бондарєва К. І. Педагогічний аналіз інноваційної діяльності вчителя : науково-метод. посіб. / К. І. Бондарєва, О. Г. Козлова – Суми : Слобожанщина, 2001. – 44 с.
  32. Бондарчук О. І. Соціально-психологічні основи особистісного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у професійній діяльності : монографія / О. І. Бондарчук. – К. : Науковий світ, 2008. – 318 с.
  33. Боришевский М. И. Ведущие психологические механизмы саморегуляции поведения / М. И. Боришевский // Доклады Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Г.С.Костюка «Психологическая наука: проблемы и переспективы». – Том 1. – К., 1992. – С. 66-74.
  34. Боришевский М. И. Теоретические вопросы самосознания личности / М. И. Боришевский // Психологические особенности самосознания подростка. – К. : Вища школа, 1980. – С. 5-38.
  35. Бороздина Л. В. Что такое самооценка? / Л. В. Бороздина // Психологический журнал. – 1992. – Т. 13. – № 4. – С. 99-100.
  36. Бочелюк В. Й. Психологічна готовність вчителя до особистісно-орієнтованого навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В. Й. Бочелюк. – К., 1998. – 17 с.
  37. Брагина В. Д. Влияние представлений о выбранной профессии на профессиональное самоопределение учащейся молодежи : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / В. Д. Брагина. – М., 1976. – 21 с.
  38. Брушлинский А. В. Проблемы психологии субъекта / А. В. Брушлинский. – М. : ИП РАН, 1994. – 346 с.
  39. Буркова Л. В. Педагогічні інновації та їх діагностична експертиза: теоретичний аспект / Л. В. Буркова. – К. : Науковий світ, 1999. – 37 с.
  40. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л. Ф. Бурлачук. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2007. – 688 с. : ил. – (Серия «Мастера психологи»).
  41. Василишина Т. В. Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Т. В. Василишина. – К., 2000. – 20 с.
  42. Васьковская С. В. Психологические условия формирования профессионального самосознания будущого учителя : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / С. В. Васьковская. – К., 1987. – 26 с.
  43. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники : учеб. пособ. / И. В. Вачков. – М. : Ось-89, 1999. – 176 с.
  44. Вачков И. В. Психологические условия развития профессионального самосознания учителя : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / И. В. Вачков. – М., 1995. – 19 с.
  45. Вачков И. В. Психологический тренинг как средство развития профессионального самосознания педагогов / И. В. Вачков // Школа здоровья. – 1995. – № 3. – С. 73-84.
  46. Вереіна Л. В. Формування позитивної емоційної орієнтації Я-образу засобами психокорекції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Л. В. Вереіна. – К., 2003. – 20 с.
  47. Вершловський С. Г. Постдипломное педагогическое образование: Проблемы качества / С. Г. Вершловский, С. Л. Братченко, Л. А. Башарина / под ред. С.Г.Вершловского. – СПб. : Специальная лит-ра, 2003. – 239 с.
  48. Власенко Ю. О. Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / Ю. О. Власенко. – О., 2003. – 19 с.
  49. Волкова Е. Н. Субъективность педагога: Теория и практика : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Е. Н. Волкова. – М., 1998. – 39 с.
  50. Волянюк Н. Ю. Особливості професійної самосвідомості тренера-викладача / Н. Ю. Волянюк // Актуальні проблеми психології / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – К. : Міленіум, 2003. – Т.1. – Вип. 11. – С. 101-108.
  51. Волянюк Н. Ю. Психологія професійного становлення тренера : монографія / Н. Ю. Волянюк. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 444 с.
  52. Выготский Л. С. История развития высших психических функций / Л. С. Выготский // Собр. соч.: В 6-ти т. – Т. 3. – М.: Педагогика, 1983. – 367 с. – С. 5-328.
  53. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – 5-е изд., испр. – М.: Лабиринт, 1999. – 350 с.
  54. Выготский Л. С. Психология / Л. С. Выготский. – 5-е изд., испр. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. – 1008 с.
  55. Гавалешко О. М. Інтеграція комунікативних та творчих компонентів у структурі самосвідомості особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / О. М. Гавалешко. – К., 2001. – 20 с.
  56. Гальцева Т. О. Психологічні особливості включення вчителя в педагогічні системи навчання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Т. О. Гальцева. – К., 2003. – 20 с.
  57. Галян І. М. Саморегуляція оцінних ставлень учителя в педагогічній взаємодії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І. М. Галян.– К., 1996. – 24 с.
  58. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века: В поисках практико-ориентированных образовательных концепций / Б. С. Гершунский. – М. : Совершенство, 1998. – 608 с.
  59. Гильбух Ю. З. Психодиагностическая функция учителя: пути реализации / Ю. З. Гильбух // Вопросы психологии. – 1989. – № 3. – С. 80-88.
  60. Гоноболин Ф. Н. Книга об учителе / Ф. Н. Гоноболин. – М. : Просвещение, 1965. – 260 с.
  61. Горская Г. Б. Психологические проблемы ранней профессионализации / Г. Б. Горская // Психологические проблемы самореализации личности / под ред. О. Г. Кукосяна. – Краснодар : КубГУ, 1997. – С. 45-56.
  62. Гребенкина Л. К. Формирование профессионализма учителя в системе непрерывного педагогического образования : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Л. К. Гребенкина. – М., 2000. – 38 с.
  63. Григорьева Т. Л. Профессиональная «Я-концепция» работников государственной службы (Акмеологический аспект) / Т. Л. Григорьева // Акмеология в системе деятельности государственных служащих / под общ. ред. А. А. Деркача. – М. : РАГС, 1999. – С. 24-32.
  64. Гриньова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя: теоретичний та методичний аспекти / В. М. Гриньова. – Харків : Основа, 1998. – 300 с.
  65. Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти : монографія / Н. В. Гузій. – К. : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 243 с.
  66. Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції : монографія / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 186 с.
  67. Гуменюк О. Є. Психологія Я-концепції : навч. посіб. / О. Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 310 с.
  68. Гусева А. С. Акмеологическая модель профессионального «Я» государственного служащего и ее информационно-технологическое сопровождение / А. С. Гусева, И. В. Куликов // Акмеология в системе деятельности государственных служащих / под общ. ред. А. А. Деркача. – М. : РАГС, 1999. – С. 124-134.
  69. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения : монография / В. В. Давыдов. – М. : ИНТОР, 1996. – 544 с.
  70. Даниленко Л. І. Науково-організаційні основи експертизи інноваційної освітньої діяльності в регіоні: наук.-метод. посібник / Л. І. Даниленко, В. Ф. Паламарчук, О. І. Зайченко та ін. / за ред. Л. І. Даниленко. – К.: Логос, 2006. – 196 с.
  71. Державна програма “Вчитель” / Інформаційний збірник МОН України. – 2002. – № 10. – С. 3-32.
  72. Деркач А. А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека / А. А. Деркач. – кн. 1-5. – кн. 1. : Методолого-прикладные основы акмеологических исследований. – М. : Изд-во РАГС, 1999. – 392 с.
  73. Деркач А. А. Психология развития профессионала / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, А. К. Маркова. – М. : Изд-во РАГС, 2000. – 124 с.
  74. Деятельностный подход в психологии: Проблемы и перспективы : сб. науч. тр. / под ред. В. В. Давыдова, Д. А. Леонтьева. – М. : АПН РСФСР, 1990. – 180 с.
  75. Джанерьян С. Т. Профессиональная Я-концепция: системный анализ : монография / С. Т. Джанерьян. – Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 2004. – 480 с.
  76. Джанерьян С. Т. Системный подход к изучению профессиональной Я-концепции / С. Т. Джанерьян // Гуманитарные науки: Вестник Оренбургского гос. ун-та. – 2005. – № 4. – С. 162-169.
  77. Джанерьян С. Т. Характеристики профессиональной Я-концепции / С. Т. Джанерьян // Личность и бытие : сб. науч. трудов. – Краснодар, 2002. – С. 59-63.
  78. Джеймс У. Беседы с учителями о психологии / Уильям Джеймс. – М. : Совершенство, 1998. – 160 с.
  79. Диагностика здоровья. Психологический практикум / под ред. проф. Г. С. Никифорова. – СПб. : Речь, 2007. – 950 с.
  80. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
  81. Долинська Л. В. Психологічні проблеми підготовки сучасного вчителя / Л. В. Долинська // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з'їзду працівників освіти. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Ч. 2. – С. 17-20.
  82. Долинська Л. В. Роль професійної діяльності в особистісному зростанні індивіда / Л. В. Долинська // Наукові записки : зб. наук. праць / укл. П.В.Дмитренко, Л.Л.Макаренко. – Київ, 2001. – Вип. 40. – С. 179-181.
  83. Дусавицький О. К. Система розвиваючого навчання: засади становлення / О. К. Дусавицький // Початкова школа. – 1996. – № 11. – С. 4-7.
  84. Емельянов Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / Ю. Н. Емельянов. – Л. : ЛГУ, 1985. – 166 с.
  85. Ефимова Н. С. Психологические особенности интеллектуальной гибкости учителя : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / Н. С. Ефимова. – М., 2001. – 19 с.
  86. Закон України “Про освіту” // Відомості Верховної Ради України : офіційне видання. – К. : Верховна Рада України, 1991. – № 34. – С. 451-478.
  87. Захарова А. В. Структурно-динамическая модель самооценки / А. В. Захарова // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 5-14.
  88. Захарова Л. Н. Личностные особенности, стили поведения и типы профессиональной самоидентификации у студентов педвуза / Л. Н. Захарова // Вопросы психологии. – 1991. – № 2. – С. 60-66.
  89. Зеер Э. Ф. Кризисы профессионального становления личности / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Психологический журнал. – 1997. – Т.18. – № 6. – С. 35-44.
  90. Зеер Э. Ф. Эмоциональный компонент в профессиональном становлении педагога / Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк // Мир психологии. – 2002. – № 4 (32). – С. 194-203.
  91. Зимняя И. А. Педагогическая психология : учебник / И. А. Зимняя. – М. : Логос, 1999. – 384 с.
  92. Зиятдинова Ф. Г. Социальное положение и престиж учительства: проблемы, пути решения : монография / Ф. Г. Зиятдинова. – М. : Луч, 1992. – 288 с.
  93. Зубкова І. Ю. Динаміка Я-образу вчителя-професіонала : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І. Ю. Зубкова. – К., 2000. – 20 с.
  94. Зубкова І. Ю. Психологічні особливості Я-образу вчителя-професіонала за структурними компонентами цілісної моделі / Інесса Зубкова // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 5. – С. 4-11.
  95. Зязюн І. А. Краса педагогічної дії / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
  96. Исаев Е. И. Проблемы проектирования психологического образования педагога / Е. И. Исаев // Вопросы психологии. – 1997. – № 6 – С. 48-57.
  97. Исаев И. Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры / И. Ф. Исаев. – М. – Белгород : Вазелица, 1993. – 219 с.
  98. Кагальняк А. И. Формирование самооценки профессионально значимых качеств будущего учителя / А. И. Кагальняк, К. Е. Ящишин // Вопросы психологии. – 1989. – № 5. – С. 45-51.
  99. Калинин С. И. Компьютерная обработка данных для психологов / С. И. Калинин / под науч. ред. А. Л. Тулупьева. – СПб. : Речь, 2004. – 134 с.
  100. Калмыкова Е. С. Внутриличностные противоречия и условия их разрешения : автореф. дис. на соискание степени канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Общая психология» / Е. С. Калмыкова. – М., 1986. – 18 с.
  101. Кан-Калик В. А. Педагогичесюе творчество / В. А. Кан-Калик, Н. Д. Никандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с.
  102. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В. А. Кан-Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с.
  103. Кант И. Сочинения в 6-ти томах / Иммануил Кант. – Т.5. – М. : Мысль, 1966. – 564 с.
  104. Капрара Дж. Психология личности / Джиан Витторио Капрара, Дэниел Сервон. – СПб. : Питер, 2003. – 640 с.
  105. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М. В. Кларин. – М. : Арена, 1994. – 218 с.
  106. Климов Е. А. Психология профессионала: учеб. пособ. / Е. А. Климов. – М.-Воронеж: МОДЭК, 1996. – 400 с.
  107. Климов Е. А. Человек как субъект труда и проблемы психологии / Е. А. Климов // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 5-14.
  108. Клокар Н. І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Н. І. Клокар. – К., 1997. – 18 с.
  109. Кобцева Ж. В. Эффективность трудоустройства и особенности «Я»-модели индивида / Ж. В. Кобцева // Психология и практика. – Ярославль: ЯрГУ, 1998. – Т.4. – Вып.1. – С. 243-244.
  110. Ковалев А. Г. Психические особенности человека / А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев. – Л.: ЛГУ, 1957. – 264 с.
  111. Ковалев Г. А. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического влияния / Г. А. Ковалев // Вопросы психологии. – 1987. – № 3. – С. 41-49.
  112. Козиев В. Н. Структура и содержание профессионального самосознания учителя / В. Н. Козиев // Психологические проблемы развития профессионального сознания педагога-практика. – М. : АПН РСФСР, 1992. – С. 30-45.
  113. Козиевская Е. В. Профессиональная самооценка и мотивация достижения госслужащих: психолого-акмеологическая модель влияния / Е. В. Козиевская // Акмеология в системе деятельности государственных служащих / под общей ред. А .А. Деркача. – М.: РАГС, 1999. – С. 5-14.
  114. Козлова О. Г. Методика інноваційного пошуку вчителя : навч.-метод. посіб. / О. Г. Козлова. – Суми : ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1998. – 96 с.
  115. Козлова О. Г. Сутнісні складові інноваційної діяльності вчителя / О. Г. Козлова. – Суми : ВВП “Мрія-1” ЛТД, 1999. – 92 с.
  116. Кон И. С. В поисках себя: Личность и её самосознание / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1984. – 335 с.
  117. Кон И. С. Категория «Я» в психологии / И. С. Кон // Психологический журнал. – 1981. – Т. 2. – № 3. – С. 25-38.
  118. Кон И. С. Открытие «Я» / И. С. Кон. – М. : Политиздат, 1978. – 367 с.
  119. Коссов Б. Б. Личность и педагогическая одаренность: новый метод / Б. Б. Коссов. – М.-Воронеж: МОДЭК, 1998. – 128 с.
  120. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк / за ред. Л. М. Проколієнко. – К.: Радянська школа, 1989. – 608 с.
  121. Кочубейник О. М. Трансформація уявлень про „Я-концепцію” у крос-культурних психологічних дослідженнях : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 «Загальна психологія, історія психології» / О. М. Кочубейник. – К., 2003. – 16 с.
  122. Кудрявцев Т. В. Психологический анализ динамики профессионального самоопределения личности / Т. В. Кудрявцев, В. Ю. Шегурова // Вопросы психологии. – 1983. – № 2. – С. 51-59.
  123. Кузьменкова О. В. Психологические особенности внутриличностных противоречий профессионального развития учителя : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогическая психология» / О. В. Кузьменкова. – М., 1997. – 17 с.
  124. Кузьмина (Головко-Гаршина) Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подготовки специалистов образования / Н. В. Кузьмина. – М. : Иссл. центр повыш. кач-ва подгот. спец-ов, 2001. – 144 с.
  125. Кузьмина Н. В. Профессионализм педагогической деятельности / Н. В. Кузьмина, А. А. Реан. – СПб., 1993. – 54 с.
  126. Кулюткин Ю. Н. Творческое мышление в профессиональной деятельности учителя / Ю. Н. Кулюткин // Вопросы психологи. – 1986. – № 2. – С. 21-29.
  127. Кулюткин Ю. Н. Функциональные роли учителя / Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская // Творческая направленность деятельности педагога. – Л. : НИИ ООВ АПН СССР, 1978. – С. 19-26.
  128. Кун М. Эмпирическое исследование установок личности на себя / М. Кун, Т. Макпарлэнд // Совр. заруб. соц. Психология : тексты. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – С. 180-187.
  129. Курлянд З. Н. Педагогические способности и профессиональная устойчивость учителя / З. Н. Курлянд. – Одесса, 1992. – 111 с.
  130. Курлянд З. Н. Професійна мобільність майбутнього вчителя та особливості становлення його позитивної Я-концепції / З. Н. Курлянд : матеріали Всеукр. науково-практ. конф. [«Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки вчителя-вихователя-викладача»], (29 березня – 1 квітня 2005 р.) / МОН України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 37-41.
  131. Кухарев Н. В. Диагностика педагогического мастерства и педагогического творчества (опыт, критерии измерения, прогнозирование) : в 3-х ч. / Н. В. Кухарев, В. С. Решетько. – Ч.1. : Диагностика педагогического мастерства. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 1995. – 103 с.
  132. Кухарев Н. В. На пути к профессиональному совершенству : книга для учителя / Н. В. Кухарев. – М. : Просвещение, 1990. – 159 с.
  133. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / А. А. Леонтьев / под ред. М. К. Кабардова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.; Нальчик, 1996. – 367 с.
  134. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  135. Ли Д. Практика группового тренинга / Дэвид Ли. – пер. с англ. И. Буровой. – СПб. : Питер, 2002.– 224 с.
  136. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации / отв. ред. А. Ф. Кудряшов. – Петрозаводск : Изд-во «Петроком», 1992. – 318 с.
  137. Лушин П. В. Личностные изменения как процесс: теория и практика / П. В. Лушин. – Одесса : Аспект, 2005. – 334 с.
  138. Лушин П. В. Психологія педагогічної зміни (екофасилітація) : наук.-метод. посіб. / П. В. Лушин. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2002. – 76 с.
  139. Макагон К. В. Формування готовності педагога до пошукової діяльності в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Теорія та історія педагогіки» / К. В. Макагон. – К., 1998. – 18 с.
  140. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури : навч. посіб. / С. Д. Максименко. – К. : Наукова думка, 1998. – 226 с.
  141. Максименко С. Д. Фахівця потрібно моделювати. Наукові основи готовності випускника педвузу до педагогічної діяльності / С. Д. Максименко, О. М. Пелех // Рідна школа. – 1994. – № 3-4. – С. 68-72.
  142. Маркова А. К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя / А. К. Маркова // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 55-63.
  143. Маркова А. К. Психологические особенности индивидуального стиля деятельности учителя / А. К. Маркова, А. Я. Никонова // Вопросы психологии. – 1987. – № 5. – С. 40-48.
  144. Маркова А. К. Психология труда учителя / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1994. – 192 с.
  145. Мейли Р. Структура личности / Ришар Мейли // Экспериментальная психология / редакторы-составители: Поль Фресс, Жан Пиаже / под ред. А. Н. Леонтьева. – Вып.15. – М. : Прогресс, 1975. – С. 196-283.
  146. Мильруд Р. П. Формирование эмоциональной регуляции поведения учителя / Р. П. Мильруд // Вопросы психологии. – 1987. – № 6. – С. 47-55.
  147. Миронова М. Р. Личностный рост и его критерии / М. Р. Миронова, С. Л. Братченко // Психологические проблемы самореализации личности / под ред. А. А. Крылова, Л. А. Коростылевой. – СПб. : СПбУ, 1997. – С. 44-49.
  148. Миронова М. Р. Проблема выбора профессии и образ профессии учителя в сознании учащихся / М. Р. Миронова // Психологические проблемы развития профессионального сознания педагога-практика. – М. : АПН РСФСР, 1992. – С. 60-68.
  149. Миронова Т. Л. Структура и развитие профессионального самосознания : автореф. дис. на соискание степени д-ра психол. наук : спец. 19.00.03 «Психология труда, инженерная психологии» / Т. Л. Миронова. – М., 1999. – 40 с.
  150. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя / Л. М. Митина. – М. : Флинта, 1998. – 200 с.
  151. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя : учеб. пособ. / Л. М. Митина. – М. : Академия, 2004. – 320 с.
  152. Митина Л. М. Учитель как личность и профессионал (психологические проблемы) / Л. М. Митина. – М. : Дело, 1994. – 216 с.
  153. Митина Л. М. Формирование профессионального самосознания учителя / Л. М. Митина // Вопросы психологии. – 1990. – № 3. – С. 58-64.
  154. Мойсеєв О. М. Управління сучасною школою / О. Мойсеєв, М. Поташник // Підручник для директора. – 2003. – № 1. – С. 3-34.
  155. Мольц М. Я – это Я, или как стать счастливым / Максуэлл Мольц. – пер. с англ. – предисловие В. П. Зинченко, Е. Б. Моргунова. – СПб. : Лениздат, 1992. – 192 с.
  156. Моляко В. А. Психологическая готовность к творческому труду / В. А. Моляко. – К. : Знание, 1989. – 48 с.
  157. Моргун В. Ф. Концепция многомерного развития личности как основа типологии учителей / В. Ф. Моргун // Вопросы психологии. – 1987. – № 6. – С. 61-62.
  158. Моргун В. Ф. Концепція багатовимірного розвитку особистості та її застосування / В. Ф. Моргун // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 2. – С. 27-40.
  159. Морозова О. П. Актуализация ценностно-смысловых аспектов профессиональной деятельности учителя / О. П. Морозова // Педагогика. – 2002. – № 1. – С. 61-68.
  160. Моросанова В. И. Стилевые особенности саморегулирования личности / В. И. Моросанова // Вопросы психологии. – 1991. – № 1. – С. 121-127.
  161. Москаленко О. В. Развитие профессионального самосознания руководителей образовательных учреждений : автореф. дис. на соискание степени д-ра психол. наук : спец. 19.00.13 «Психология развития, акмеология» / О. В. Москаленко. – М., 2000. – 40 с.
  162. Москальова А. С. Психологічна культура як необхідний фактор формування особистості / А. С. Москальова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. – Сер. «Педагогіка і психологія» : зб. статей. – Вип. 4. – К. : Пед. преса, 2002. – С. 152-157.
  163. Мышление учителя: личностные механизмы и понятийный аппарат / под ред. Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Сухобской. – М. : Педагогика, 1990. – 104 с.
  164. Налчаджян А. А. Социально-психологическая адаптация личности / А. А. Налчаджян. – Ереван, АН Армянской ССР, 1988. – 263 с.
  165. Наследов А. Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках / А. Д. Наследов. – СПб. : Питер, 2007. – 416 с.
  166. Наукове та методичне забезпечення впровадження педагогічних інновацій : зб. наук. праць / ред. кол. : Л. Даниленко (відп. ред.) та ін. – Херсон : ЦНТЕІ, 1999. – 254 с.
  167. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – № 1. – С. 22-25.
  168. Немов Р. С. Психология : учеб. для студентов высш. пед. у
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины