ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Название:
 • ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Альтернативное название:
 • ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ В СФЕРЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 • Кол-во страниц:
 • 195
 • ВУЗ:
 • КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  На правах рукопису


  Попов Роман Анатолійович


  УДК 351.9:332.025.12

  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук з державного управління  Науковий керівник:
  доктор наук з державного управління, доцент
  Ільяшенко Вікторія Анатоліївна  Запоріжжя – 2010
  ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 11
  1.1. Поняття антимонопольної діяльності 11
  1.2. Сутність державної політики України у сфері антимонопольної діяльності 30
  1.3. Механізми реалізації державної державної політики у сфері антимонопольної діяльності України 50
  Висновки до розділу 1 71
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 73
  2.1.Оцінювання конкурентного середовища в Україні 73
  2.2. Стан розвитку конкурентного законодавства України 95
  2.3. Аналіз антиконкурентних дій органів державної влади 104
  Висновки до розділу 2 115
  РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 118
  3.1. Світовий досвід реалізації державної політики у сфері антимонопольної діяльності та перспективи його впровадження в Україні 118
  3.2.Механізми запобігання й обмеження порушень антимонопольного законодавства України 138
  3.3. Методичний підхід до оцінювання ефективності державної політики України у сфері антимонопольної діяльності 149
  Висновки до розділу 3 162
  ВИСНОВКИ 164
  ДОДАТКИ 169
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 173

  ВСТУП

  Актуальність теми. Розвиток української економіки неможливий без активізації процесів з формування конкурентного середовища. Перспективи досягнення цієї мети багато в чому пов'язані із забезпеченням балансу сил між ринком та господарюючими суб'єктами, що відповідає умовам оптимального функціонування механізмів державного регулювання економічної діяльності. Виконання цього завдання є прерогативою держави, яка визначає інституційні норми структуризації національної економіки. Особливе місце серед них займає формалізація комплексу заходів, направлених на демонополізацію економіки, державний контроль процесів економічної концентрації, недопущення монополістичної діяльності і недобросовісної конкуренції, а також на усунення адміністративних бар'єрів, що обмежують змагальність суб'єктів ринку.
  Монополістична діяльність характеризується двома основними формами: зловживанням господарюючим суб'єктом домінуючим положенням на ринку і узгодженими діями, направленими на обмеження конкуренції. Ця обставина зумовлює, насамперед, необхідність виділення регламентації умов функціонування монополій в особливу сферу державного регулювання. Адже, саме через дієві механізми державної політики можливе зменшення зловживання суб’єктами господарювання домінуючим положенням на ринку і узгоджених дій, а також здійснюватиметься антимонопольна діяльність органами державної влади.
  Наочне наповнення державної політики у сфері антимонопольної діяльності визначається необхідністю її інституціоналізації на основі виваженої економічної концепції, що відповідає імперативам сучасних форм конкуренції.
  Таким чином, фундаментальна трансформація природи конкуренції є важливим чинником в питаннях інтерпретації наслідків чинних інституційних норм попередження і припинення монополістичної діяльності і недобросовісної конкуренції, здатних перешкоджати зростанню національної економіки. Реорганізація вітчизняних монополій в цьому контексті повинна розглядатися крізь призму реалізації державної політики України у сфері антимонопольної діяльності.
  Питання конкурентної політики досліджували такі зарубіжні вчені як Д. Барнес, Р. Вернон, В. Кип Вескозі, Дж. Е. Гарінгтон, И. Кірцнер, М. Портер, Д. Шиллінг, А. Чемберлін.
  В Україні проблеми конкурентних відносин, механізмів державного регулювання у сфері антимонопольної діяльності та державного управління розглядалися в працях багатьох вчених та практиків: О. Андрійко, Ю. Бажала, Е. Бакалінської, З. Борисенко, С. Валітова, Г. Губерної, А. Дєгтяря, В. Дорофієнка, Ю. Журика, О. Костусева, В. Мамутова, О. Мельниченка, А. Мерзляк, Н. Нижник, О. Олійник, Л. Пашка, О. Поважного, С. Поважного, В. Пілюшенка, Д. Решиткова, В. Савчука, Н.Саніахметової, К. Тотьева, Н. Яременка та інших.
  Проте, деяким питанням у сфері реалізації державної політики щодо антимонопольної діяльності було приділено недостатньо уваги. При всій важливості проведених досліджень сьогодні в наукових колах не розроблено практичних пропозицій щодо формування інституціонального забезпечення державного антимонопольного контролю, не визначено поняття державної політики у сфері антимонопольної діяльності, не внесено змін до чинного законодавства України щодо криміналізації найбільш небезпечних проявів антиконкурентних узгоджених дій та щодо регламентації процедури притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності за порушення приписів законодавства про захист економічної конкуренції та регламентації повноважень органів Антимонопольного комітету України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення.
  Важливість проблеми вимагає подальшого дослідження особливостей антиконкурентних дій органів державної влади, аналізу стану розвитку конкурентного законодавства України, проведення оцінки конкурентного середовища в Україні.
  Актуальність проблеми, недостатнє її висвітлення в науковій літературі, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дисертаційної роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах наукових тем Класичного приватного університету: «Планування, прогнозування та державне регулювання мікро– та макроекономічних процесів» (номер державної реєстрації 0102U003195), «Механізми державного управління об’єктами та процесами ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0109U002113).
  У рамках виконаних тем особисто здобувачем було обґрунтовано та запропоновано науково-практичний підхід до формування інституціонального забезпечення державного антимонопольного контролю через створення спеціальної комісії при Кабінеті Міністрів України з питань антимонопольної діяльності, удосконалено теоретичні положення щодо формування моделі інституційного регулюван¬ня економічної конкуренції України, сформульовано пропозиції щодо внесення відповідних змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.
  Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є науково-теоретичне обґрунтування механізмів і розробка практичних рекомендацій щодо розвитку державної політики України у сфері антимонопольної діяльності. Для досягнення мети було поставлено та вирішено такі завдання:
  - визначити поняття антимонопольної діяльності та державної політики у сфері антимонопольної діяльності;
  - теоретично обґрунтувати та запропонувати науково-практичний підхід до формування інституціонального забезпечення державного антимонопольного контролю;
  - провести аналіз сучасного стану розвитку антимонопольної діяльності;
  - розробити пропозиції щодо подальшого формування моделі інституційного регулювання економічної конкуренції України;
  - удосконалити теоретичний підхід до законодавчого врегулювання сфери захисту економічної конкуренції щодо виявлення та припинення найбільш суспільно небезпечних проявів антиконкурентних узгоджених дій;
  - розробити пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства України про притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та про регламентацію повноважень органів Антимонопольного комітету України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення.
  Об’єктом дослідження є процес державної політики України у сфері антимонопольної діяльності.
  Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади формування й розвитку механізмів державної політики України у сфері антимонопольної діяльності.
  Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що пропоновані механізми державної політики України у сфері антимонопольної діяльності та їх запровадження в практичну діяльність органів державної влади дадуть можливість ефективно здійснювати державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з метою недопущення зловживання ними домінуючим положенням, недобросовісної конкуренції, ефективний державний контроль антимонопольними органами у сфері захисту економічної конкуренції.
  Методи дослідження. Для перевірки гіпотези дослідження та виконання поставлених завдань використано загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу і синтезу при дослідженні державного регулювання антимонопольної діяльності; статистичного аналізу, порівняння та узагальнення при дослідженні стану і тенденцій розвитку конкурентного середовища в Україні та аналізі антиконкурентних дій органів державної влади; монографічний метод – для вивчення світового досвіду реалізації державної політики у сфері антимонопольної діяльності; абстрактно-логічний метод – для теоретичного узагальнення й формулювання висновків.
  Методологічною базою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених. Інформаційною базою дослідження є закони України, нормативно-правові акти Президента України та Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики України.
  Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:
  вперше:
  – теоретично обґрунтовано та запропоновано науково-практичний підхід до формування інституціонального забезпечення державного антимонопольного контролю через створення спеціальної комісії при Кабінеті Міністрів України з питань антимонопольної діяльності, діяльність якої має бути спрямована на надання дозволу на концентрацію та узгоджені дії, на які Антимонопольним комітетом України було відмовлено, якщо учасники доведуть, що позитивний ефект для суспільних інтересів переважає негативні наслідки обмеження конкуренції;
  удосконалено:
  – теоретичні положення щодо формування моделі інституційного регулюван¬ня економічної конкуренції України через створення Конкурентної робочої групи, до складу якої входили б представники Антимонопольного комітету України, представники Міністерства економіки України, Фонду державного майна України, суть створення якої полягала б в координації їх діяльності з питань конкуренції, фор¬мування стратегічних завдань щодо функціонування конкурентного середовища в Україні, розгляд практич¬них домовленостей та координація надання громад¬ськості України консультацій з питань конкуренції, а також через створення Координаційного об'єднання представників неурядових асоціацій підприємців з питань функціонування кон¬курентного середовища, яке розробляло б програ¬му розвитку конкурентного середовища, реалізовува¬ло б етичні правила у конкурентній боротьбі, надавало б інформацію про використан¬ня вітчизняними підприємствами недобросовісних прийо¬мів у веденні бізнесу;
  – теоретичний підхід до законодавчого врегулювання сфери захисту економічної конкуренції щодо виявлення та припинення найбільш суспільно небезпечних проявів антиконкурентних узгоджених дій через розробку та прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії», який регламентує криміналізацію найбільш небезпечних проявів антиконкурентних узгоджених дій шляхом прийняття відповідних кримінально-правових норм до чинного Кримінального кодексу України;
  – теоретичний підхід до правового регулювання процедури притягнення фізичних осіб до адміністративної відповідальності за порушення приписів законодавства про захист економічної конкуренції та регламентації повноважень органів Антимонопольного комітету України щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення шляхом внесення відповідних змін до чинного Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  набуло подальшого розвитку:
  - визначення поняття антимонопольної діяльності як діяльності держави, суть якої полягає в демонополізації економіки, антимонопольному регулюванні економічної діяльності суб’єктів господарювання, застосуванні антимонопольними органами конкурентного законодавства, а також діяльності суб'єктів господарювання та представників громадян¬ського суспільства, суть якої полягає в дотриманні конкурентного законодавства, активній участі у моніторингу конкурентних від¬носин на товарних ринках і за умови вияв¬лення ознак антиконкурентної поведінки повідомлення органів Антимонопольного комітету України;
  - визначення поняття державної політики у сфері антимонопольної діяльності є комплексом заходів органів державної влади, направлених на демонополізацію економіки, державний контроль і спостереження за процесами концентрації на ринках, припинення монополістичних дій і недобросовісної конкуренції, усунення адміністративних бар'єрів і забезпечення умов для розвитку конкуренції на ринку, а також пропаганда і розповсюдження знань, сприяючих створенню рівних умов для всіх учасників ринку і формуванню суспільної свідомості на користь розвитку ринкових сил.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що застосування запропонованих напрямів і механізмів удосконалення механізмів державної політики у сфері антимонопольної діяльності призведе до створення передумов для ефективної реалізації державної політики у сфері антимонопольної діяльності, розвитку чинного конкурентного законодавства України, що сприятиме створенню засад розвитку конкурентного середовища та посилення відповідальності суб’єктів господарювання за порушення законодавства України у сфері економічної конкуренції та захисту від недобросовісної конкуренції.
  Результати досліджень використано в діяльності Запорізької обласної державної адміністрації (довідка від 25.03.2010 р. № 433) при вдосконаленні теоретичних положень щодо формування моделі інституційного регулюван¬ня економічної конкуренції України; в діяльності Кабінету Міністрів України при створенні спеціальної комісії при Кабінеті Міністрів України з питань антимонопольної діяльності (довідка від 16.02.2010р. № 02–1/196).
  Теоретичні положення дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі Класичного приватного університету при викладанні таких дисциплін: «Антимонопольна політика», «Державне управління», «Державне регулювання економіки», «Державна регіональна політика» (довідка від 25.01.2010 р. № 15).
  Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки, висновки й рекомендації, які винесено на захист, одержано здобувачем самостійно та розкрито в наукових працях.
  Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах: «Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в контексті європейської практики» (м. Луцьк, 2008 р.), «Дні науки» (м. Запоріжжя, 2008 рік), «Інституціональні зміни системи державного управління в умовах суспільних трансформаційних перетворень в Україні» (м. Запоріжжя, 2009 р.).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 4,85 д. а., з них 8 – у фахових виданнях.
  Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 190 сторінок, з яких 10 рисунків займають 10 сторінок, 20 таблиць – 24 сторінки, список використаних джерел (172 найменування).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертації подано теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання розвитку державної політики України в сфері антимонопольної діяльності. Отримані в процесі дослідження результати підтвердили покладену в його основу гіпотезу, а їх узагальнення дає змогу сформулювати такі висновки і внести пропозиції, що мають теоретичне й практичне значення.
  1. За результатами дослідження визначено поняття антимонопольної діяльності як діяльності держави, суть якої полягає в демонополізації економіки, антимонопольному регулюванні економічної діяльності суб’єктів господарювання, застосуванні антимонопольними органами конкурентного законодавства, а також діяльності суб’єктів господарювання та представників громадян¬ського суспільства, суть якої полягає в дотриманні конкурентного законодавства, активній участі у моніторингу конкурентних від¬носин на товарних ринках і за умови вияв¬лення ознак антиконкурентної поведінки повідомлення органів Антимонопольного комітету України.
  2. Охарактерезовано дефініцію поняття державної політики в сфері антимонопольної діяльності є комплексом заходів органів державної влади, спрямованих на демонополізацію економіки, державний контроль і спостереження за процесами концентрації на ринках, припинення монополістичних дій і недобросовісної конкуренції, усунення адміністративних бар’єрів і забезпечення умов для розвитку конкуренції на ринку, а також пропаганда і розповсюдження знань, сприяючих створенню рівних умов для всіх учасників ринку і формуванню суспільної свідомості на користь розвитку ринкових сил.
  3. Запропоновано науково–практичний підхід до формування інституціонального забезпечення державного антимонопольного контролю шляхом створення при Кабінеті МіністрівУкраїни спеціальної комісії з питань антимонопольної діяльності. Створення такого урядового органу слугуватиме розвитку положень Закону України «Про захист економічної конкуренції» в частині удосконалення порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії та концентрацію, покращить реалізацію державної державної політики в сфері антимонопольної діяльності щодо вжиття заходів з демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури та створить дієвий механізм функціонування Кабінету МіністрівУкраїні в сфері антимонопольної діяльності.
  4. З’ясовано, що окремі загальнодержавні і регіональні ринки характеризуються високим рівнем монополізації. Потребує дальшого удосконалення система державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, оскільки ці суб’єкти найчастіше допускають зловживання монопольним становищем. Недосконалою є діяльність щодо структурної перебудови основних товарних ринків, створення рівних умов діяльності для всіх суб’єктів господарювання. Негативно впливає на стан конкурентного середовища відсутність ефективної системи управління об’єктами державної власності.
  5. Одним із найпоширеніших видів порушень конкурентного законодавства залишається дискримінація суб’єктів господарювання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Значною перешкодою на шляху розвитку конкуренції є недодержання вимог конкурентного законодавства під час прийняття рішень центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Не всі керівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування відмовилися від адміністративних методів управління економікою. Мають місце непоодинокі випадки запровадження зазначеними органами регулювання цін на окремі види продукції, товарів і послуг з перевищенням повноважень, передбачених законодавством України, а також неправомірного надання податкових та інших пільг окремим суб’єктам підприємницької діяльності, встановлення заборони на вивезення товарів з одного регіону в інший з метою реалізації. Однією з головних причин таких порушень є практика здійснення державними органами та органами місцевого самоврядування господарської діяльності.
  6. Удосконалено теоретичні положення щодо формування моделі інституційного регулюван¬ня економічної конкуренції України через створення Конкурентної робочої групи та Координаційного об’єднання представників неурядових асоціацій підприємців з питань функціонування кон¬курентного середовища. Створення таких робочих органів сприятиме координації діяльності органів державної влади з питань конкуренції, формуванню стратегічних завдань щодо функціонування конкурентного середовища в Україні, координації надання громадськості України консультацій з питань конкуренції, налагоджуванню співробітництва з органами державної влади з метою участі у формуванні конкурентної політики та лобіювання інтересів на загальнодержав¬ному рівні, здійсненні незалежної оцінки конкурентної політики, розробці етичних прави¬л поведінки у конкурентній боротьбі, що сприятиме належному інформаційному забезпечен¬ню, розвитку і ефективному державному регулюванню конкуренції.
  7. Удосконалено теоретичний підхід до законодавчого врегулювання сфери захисту економічної конкуренції шляхом розробки проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії». Вказаний законопроект передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, що слугуватиме удосконаленню правового регулювання в сфері захисту економічної конкуренції щодо виявлення та припинення найбільш суспільно небезпечних проявів антиконкурентних узгоджених дій. Прийняття цього законопроекту має забезпечити підвищення ефективності виявлення та припинення найбільш суспільно небезпечних проявів антиконкурентних узгоджених дій, а також сприятиме запобіганню вчиненню таких правопорушень.
  8. Розроблено пропозиції щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту економічної конкуренції. Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту економічної конкуренції» дасть змогу досягти відповідного рівня дисципліни посадових осіб та працівників суб’єктів правопорушень у названій сфері правового регулювання. Прийняття цього акту створить належну правову основу для ефективної реалізації адміністративної відповідальності за порушення правил економічної конкуренції, що запобігатиме вчиненню відповідних правопорушень та надання органам Антимонопольного комітету України повноважень щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
  9. До напрямів подальшого дослідження вдосконалення механізмів державної політики України в сфері антимонопольної діяльності належать: розробка та затвердження Верховною Радою України Державної програми демонополізації економіки й розвитку конкуренції, внесення змін до чинного Кримінально-процесуального кодексу України щодо надання Антимонопольному комітету України повноважень органів дізнання та проведення оперативно-розшукових заходів, а також повноважень досудового слідства, доцільність створення конкурент¬но-патентного суду, розробка та встановлення на законодавчому рівні процедур і механізмів надання державної допомоги, що мають включати прорахунки ризиків можливого негативного впливу на конкурентне середовище, дані системи моніторингу та контролю за її наданням і використанням, підвищення правового забезпечення добросовісної конкуренції, ефективності антимонопольного регулювання та впровадження механізмів демонополізації ринків, а також оптимізації діяльності антимонопольних інституцій.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авер’янов И.Б. Виконавча влада і державний контроль / И.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко. – К., 1999. –128 с.
  2. Адамовська О. Штрафні санкції та заздалегідь встановлені збитки /О. Адамовська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – №8. – С. 45-48.
  3. Алєксєєв І.В., Князь C.В., Талатура І.М. Управління розвитком природних монополій: завдання, функції, методи / І.В. Алєксєєв, С.В. Князь, І.М. Талатура // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України – 2007 – №1(24) – С. 35-45.
  4. Алєксєєв І.В., Князь С.В., Талатура І.М. Удосконалення державного управління розвитком маркетингу природних монополій / І.В. Алєксєєв, С.В. Князь, І.М. Талатура // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: [зб. наук. праць] – Львів: В-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2007 – №580. – С. 191-199 – (Серія: Логістика).
  5. Амброзевич П. С, Кузьменко Л. Г., Бабак А.В. Ефективне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у житлово-комунальному господарстві - важливий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України // Антимонольно-конкурентна політика: теорія і практика: 36. наук, праць. - 2006. - Вип. 1. - С. 151 -187.
  6. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади / О.Ф.Андрійко. – К.: Наук. думка, 2004. – 230 с.
  7. Андрусяк Т.Г. Історія політичних та правових вчень: навч. посіб. – Львів: Видавниций центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 344 с.
  8. Антимонопольна діяльність: підручник / В.Д. Лагутін, Л.С. Головко, Ю.І. Крегул та ін.; за ред.. проф. В.Д. Лагутіна.- К.: КНТЕУ, 2005. – 580с.
  9. Антимонопольна діяльність: Підручник В.Д. Лагутін, Л.С. Головко та ін.; За ред.. проф. В.Д. Лагутіна. – К.: ІНТЕУ, 2005. – 580 с.
  10. Антимонопольное регулирование в США (по материалам The Economist) // Экономика. – 2000. – 6-12 нояб. (№37). – С.3-6.
  11. Базилевич В. Формування конкурентного середовища у транзитивній економіці: проблеми, тенденції, протиріччя// Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2003. – № 2. – С. 24-28.
  12. Бакалінська О. Антиконкурентні дії органів влади: проблеми та тенденції правового регулювання / О. Бакалінська // Вісник Антимонопольного комітету України. – Конкуренція. – 2009. – № 3. – С. 28–34
  13. Бакалінська О. Деякі аспекти формування конкурентного законодавства і права України /О. Бакалінська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – №1. – С.66-71.
  14. Бакалінська О. Шляхи вдосконалення державного контролю за дотриманням конкурентного законодавства / О. Бакалінська // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1. – С. 76-78.
  15. Балакінська О. Особливості провадження «програми пом’якшення відповідальності» у національному та зарубіжному законодавстві: порівняльний аналіз // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2008. – № 3. – С. 18–24.
  16. Бевзенко В.М. Деякі теоретичні засади механізму державного управління / В.М. Бевзенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – №1. – С.24-28.
  17. Біла книга: вдосконалення системи тарифного регулювання суб'єктів природних монополій // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. - 2006. - № 4. - С 5-19.
  18. Бокарева М.А., Бондарь Л.А., Авсильева В.Ю. Монополизм и антимонопольное регулирование: опит, проблемы, решения / Под науч. ред. Бондарь Л.А. – М.: НИИПИН, 1991.
  19. Борисенко З. Контроль надання державної допомоги в ЄС // Праці науково-практичної конференції за міжнародною участю «Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції». – К.: УАДУ, 2003.
  20. Борисенко З. Основи конкурентної політики. – К.: Консум, 2004. – 704 с.
  21. Борисенко З.М. Основи конкурентної політики: підручник / З.М. Борисенко. – К.: Таксон, 2004. – 704 с.
  22. Бугаєнко Н. Регулювання державної допомоги в умовах ринкової економіки // «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2008. – № 3(30).
  23. Бурба В.В., Ломовцева О.А. Основы антимонопольной деятельности: Учеб. Пособие. – Волгоград: Издательство Волгордадского государственного университета, 2001.
  24. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: підручник / Ф.Ф.Бутинець, С.В. Бардаш. – Житомир: ПП „Рута”, 2000. – 145 с.
  25. Валитов С.С. Застосування штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції / С.С. Валитов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: зб. наук. праць. – Донецьк: - 2006. - № 1. - С. 92-100.
  26. Валитов С.С. Конкурентное право Украины: учебное пособие / С.С. Валитов. – Донецк : Норд-Пресс, 2005.- 384 с.
  27. Валитов С.С. Разграничение компетенции антимонопольных органов при контроле за соблюдением конкурентного законодательства на региональных рынках / С.С. Валитов // Материалы междунар. науч.-практ. конф. «Город, регион, государство: проблемы разграничения полномочий». - Донецк: 2006.
  28. Валітов С. Захист конкуренції та контроль за економічною концентрацією /С. Валітов, О. Грицай // Правничий часопис Донецького університету. – 2000. - № 1(4). – С. 36.
  29. Валітов С.С. Деякі питання удосконалення процесуальних норм конкуренційного законодавства / С.С. Валітов // Правничий часопис Донецького університету. - 2006. - № 2. - С. 77-82.
  30. Валітов С.С. До питання удосконалення державного контролю в сфері конкуренції / С.С. Валітов // Менеджер. - 2006. - № 2. - С. 224-230.

  31. Венгер В.В. Економіко-правові аспекти державного регулювання цін на продукцію суб’єктів природних монополій // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2005. - №2. – С.145-149.
  32. Венгер. В.В. Державне регулювання цін на продукцію природних монополій // Фінанси України. – 2005. - №3. – С.82-89.
  33. Венгер. В.В. Державне регулювання цін суб’єктів природних монополій //Соціально-економічні пріоритети сталого розвитку: Зб. наук. пр. Ін-ту економіки НАН України (Серія Економічні дослідження молоді) – К.: Ін-т економіки НАН України, 2003. Вип. 4. – С. 60-66.
  34. Віскозі В. Кіп. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика / В. Кіп Віскозі, М. Джон Вернан, Е. Джозеф Гарингтон: пер. з англ./ Наук. ред. пер. та авт. передм. О. Кілієвич. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. – 1047 с.
  35. Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы экономической модернизации в России / Под ред. С.Б. Авдашевой, В.Л. Тамбовцева. – М.: ТЕИС, 2005. – 334с.
  36. Галазюк Н.М. Вплив державного регулювання на результати діяльності природних монополій // Вісник Львівської державної фінансової академії / Головний редактор Буряк П.Ю. - Львів: ЛДФА, 2006.-№11. – С. 25-30.
  37. Галазюк Н.М. Перпективи фінансової стабільності природних монополій // Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття / Десяті читання пам’яті В. Липинського: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк 18 квітня 2007року) – Луцьк, 2007. – С. 124-127.
  38. Галазюк Н.М. Проблеми регулювання фінансовим та податковим механізмом результатів діяльності природних монополій //Економічні науки Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький державний технічний університет. Випуск 4 (15). – Луцьк, 2007. – С. 98-107.
  39. Галазюк Н.М. Теоретичні аспекти регулювання доходності природних монополій // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ.- 2006, вип. 16.3.- С. 162-168.
  40. Галазюк Н.М. Формування прибутку муніципальних природних монополій // Науковий вісник НЛТУУ: Збірник науково-технічних праць.- Львів: НЛТУУ України.- 2006, вип. 16.1.- С. 332-338.
  41. Гаркуша В.В. Монопольное положение предприятия и критерии его определения // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 163. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2002. –С.128-135.
  42. Гаркуша В.В. Проблеми державного регулювання діяльності монополій в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 188: В 4 т. – Т.4. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2004. –С.1108-1116.
  43. Гаркуша В.В. Проблеми підвищення ефективності конкурентної політики в Україні // Вісник міжнародного слов’янського університету. Харків. – 2004, т. 7, № 1. - С.69-72.
  44. Гаркуша В.В. Теоретико-методологічні основи антимонопольного регулювання економіки // Вісник академії митної служби України. – 2003. - №1.- С.7-11.
  45. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 // Офіційний вісник України. - 2003. -№ 11. – Ст. 462.
  46. Дахно І.І. Антимонопольне право. Курс лекцій / І.І. Дахно. – К.: Четверта хвиля, 1998.¬– 352 с.
  47. Денисенко О. Потреба удосконалення стягнення штрафних санкцій / О. Денисенко // Право України. – 2008. – №7. – С.136-140.
  48. Державне управління: теорія і практика / За ред. проф. В.Б. Авер´янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
  49. Дзюбик С. Основи економічної теорії / С. Дзюбик, О. Ривак. – К.: Основа, 1994. – 336 с.
  50. Додін Є.В. Гарантії законності адміністративної відповідальності. – К.: Знання, 1976. – 48 с.
  51. Журик Ю.В. Отримання доказів та здійснення доказування у справах про про порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Ю.В. Журик //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.-2004.-№1-2 (9-10) –С.130-138.
  52. Журик Ю.В. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодававства України / Ю.В. Журик // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – №7.С.14-17.
  53. Журик Ю.В. Розгляд антимонопольними органами України справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: моногр. / Ю.В. Журик. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. – 148 с.
  54. Закон України «Про захист економічної конкуренції». Коментар на основі порівняльного аналізу з правилами конкуренції Європейського союзу. – К.: Вид-во Альфа-Прайм, 2006. – 441 с.
  55. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» 16 травня 2008 року N 279-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 25, ст.241
  56. Законодавство України про захист економічної конкуренції: Юридичний збірник. – К., 2006. – 362 с.
  57. Звіт Антимонопольного комітету України за 2007 рік // Конкуренция. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2008. – № 1. – C. 3-27
  58. Звіт Антимонопольного комітету України за 2008 рік. Конкуренция. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2009. – № 1. – С. 2–25.
  59. Звіт Антимонопольного комітету України за 2008 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.amc.gov.ua.
  60. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13 квітня 2007 року № 01-8/229 «Про Про деякі питання застосування практики конкурентного законодавства» // hppt://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  61. Інформація про діяльність Антимонопольного комітету України в 2008 році. – К., 2008. – 25 с.
  62. Качалин В. В. Система антимонопольной защиты общества в США. - М.: Наука, 1997. - 270 с.
  63. Когут О. Особливості правового статусу Антимонопольного комітету України / О. Когут // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. - № 1. – С. 93-96.
  64. Козлов В. Штрафные санкции / В. Козлов// Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. – 2002. – № 1. – С. 23-32.
  65. Колпаков В.К. Адміністративний договір у державному управлінні. – К.: Конституційні гарантії захисту людини у правоохоронній діяльності. – Донецьк: Поліграфіст. 1999. – С. 66–168.
  66. Конкурентное законодательство Украины: Юрид. сборник. – К., 2002. – 310 с.
  67. Конкуренція в Україні: Аналітична доповідь щодо стану, тенденцій і проблем розвитку економічної конкуренції в Україні у 2000 - 2005 роках. - К., 2006. - 40 с.
  68. Конончук М. Конкуренция в отраслях естественной монополии // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 169. – Дніпропетровськ: ДНУ. - 2003. – С. 9-13.
  69. Конончук М. Место естественной монополии в переходной экономике // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Економічна серія. – 2001. - № 353. - С. 36–39.
  70. Конончук М. Методические основы тарифообразования на продукцию естественных монополий // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Економічна серія. – 2002. - № 564. - С. 20–25.
  71. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
  72. Копиленко А.Л., Клименко О.М. Проблеми розвитку конкурентного законодавства України // « Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2008. – № 2(29). – C. 34-38
  73. Корнієць В. Фінансовий звіт Антимонопольного комітету України за 2008 рік / В. Корнієць // Вісник антимонопольного комітету України. Конкуренція. – 2009. – № 1. – С. 11–16.
  74. Костусев А.А. Государственный контроль над концентрацией субъектов хозяйствования в Украине / А.А. Костусев // Конкуренция. Вестник Антимонопольного комитета Украины. – 2005. – № 4. – С. 10-13.
  75. Костусев О., Пугачов М. Стан конкурентного середовища в економіці України // «Конкуренція. Вісник антимонопольного комітету України». – 2004. – № 1(10). – C. 3-8.
  76. Костусєв О. О. Конкурентна політика в Україні. - К.:КНЕУ, 2004. - 310 с.
  77. Костусєв О. О. Природна монополія як об'єкт конкурентної політики // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. - 2004. - № 2. - С 42 - 46.
  78. Костусєв О. О., Талах В. М., Щербак А. В. Структура ринків та конкурентоспроможність економіки // Вісник Інституту економіки та прогнозування. - 2006. - С. 31 - 36.
  79. Костусєв О., Пугачова М. Конкурентне середовище в Україні: стан та тенденції розвитку / Костусєв О., Пугачова М. // Конкуренция. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2007. – № 1. – С. 19–25.
  80. Кравченко Ю. Г., Ляшенко Л. Ф., Садюк В.Г., Філюк Г. М. Запровадження моделей регулювання діяльності природних монополій у галузі зв'язку // Антимонольно-конкурентна політика: теорія і практика: 36. наук, праць. -. 2006.- Вип. 1. - С. 188 -213.
  81. Кравченко Ю. Г. Аналіз досвіду діяльності національних органів регулювання в галузі зв’язку країн з ринковою економікою // Конкуренція. 2004. № 6(15). С. 17 - 21.
  82. Кравченко Ю. Г. Оцінка критеріїв природних монополій у трансформаційній економіці // Конкуренція. 2005. № 4(19). С. 14 - 17.
  83. Кравченко Ю. Г. Оцінка методу регулювання норми рентабельності суб’єктів природних монополій // Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. праць. - Вип. 6. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. – С. 102 - 108.
  84. Кравченко Ю. Г. Природні монополії в економіці України // Економіст. 2005. № 12. С. 46 - 48.
  85. Кравченко Ю. Г. Ринкам природних монополій – ефективне регулювання. // Економіка України. 2006. № 6. – С. 12 - 19.
  86. Кривуцький В.В. Монополія у виробництві (постачанні) продукції: поняття та причини виникнення й існування // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник НУ "Львівська Політехніка". – 2004. - № 478. - С. 228-325.
  87. Кривуцький В.В. Природні монополії та необхідність державного регулювання їх функціонування / за ред. Стадницького Ю.І. - Львів: ЗУКЦ, 2004. - 58 с.
  88. Кривуцький В.В. Світовий та український досвід державного регулювання природних монополій / за ред. Стадницького Ю.І. - Львів: ЗУКЦ, 2005. - 65 с.
  89. Кривуцький В.В. Шляхи удосконалення державного регулювання діяльності природних монополій в Україні /за ред. Стадницького Ю.І. -Львів: ЗУКЦ, 2005.-62 с.
  90. Крушельницька Т. Державна монополія як чинник реформування алкогольно-тютюнової сфери // Упр. сучас. містом. – 2003. – № 7-9 (11). – С.72-79.
  91. Кузьмина С. Проблемы применения законодательства о конкуренции /С. Кузьмина // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - №9. – С.8-11.
  92. Ляшенко Л. Регулювання діяльності суб’єктів природних монополій потребує кардинальних змін / Л. Ляшенко // Конкуренция. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2007. – № 4. – С. 11–18.
  93. Малиновская В. О. Совершенствовании антимонопольного законодательства / В. Малиновская // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000.– №8.– С.8-11.
  94. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посіб. /В.Я. Малиновський. – 2-ге вид., допов. та переробл. – К.: Атіка, 2003.– 576 с.
  95. Мельник С.Б. Государственное регулирование деятельности субъектов хозяйствования, занимающих монопольное положение на рынке / С.Б. Мельник // Актуальні проблеми держави та права.– Одеса: Одес. нац. юрид. акад. – 2000. – Вип. 7. – С. 27-35.
  96. Мельниченко О. Про деякі питання розвитку галузі конкурентного права / О. Мельниченко // Вісник комерційного права. – 2001. – № 3. – С. 4-6.
  97. Мельниченко О. Суд окремої юрисдикції // Конкуренція. Всіник Антимонопольного комітету України. – 2004. – №1. – С. 44-47.
  98. Мельниченко О. Цілісна система захисту конкуренції // «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2004. – № 2(11). – С. 57–63.
  99. Мєзєнцева В. Юридическая природа злоупотреблений доминирующим положением на рынке // Юрист. – 2005. – № 12. – С. 45–51.
  100. Михайлов А. ФПГ: принципы антимонопольного контроля / А.Михайлов // Российский экономический журнал. – 1997. – №11-12.–с.25-28.
  101. Михальчишин Н., Поплавсьтка Ж. Принципи та постулати антимонопольної діяльності // «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету Україні». – 2009. – № 4. – С. 14–21.
  102. Михальчишин Н.Л. Основи антимонопольної діяльності: Навч. посіб. – Львів: ТзОВ «Копанія «Манускрипт», 2008. – 336с.
  103. Мумладзе И. Понятие государственного контроля за предпринимательской деятельностью / И. Мумладзе // Предпринимательство, хозяйство и право. –2005. – №8. – С. 93-96.
  104. Мумладзе И. Способи захисту прав суб’єктів підприємництва при здійсненні державного контролю за їх діяльністю / И. Мумладзе // Предпринимательство, хозяйство и право. –2006. – №1. – С. 53-56.
  105. Никеров Г.И. Антимонопольное регулирование в США: 115-летний опыт и его итоги / Г.И. Никеров // Государство и право. – 1999. – №6. – С.69-76.
  106. Оніщенко В.М. Пріоритетне завдання органів АМКУ – захист суб’єктів господарювання від антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування // «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2007. – № 3(26).
  107. Підсумки діяльності Антимонопольного комітету України у 2008 році / Вісник антимонопольного комітету України. Конкуренція. – 2009. – № 1. – С. 7–10.
  108. Плетньова О. Актуальні проблеми реформування деяких повноважень Антимонопольного комітету України / О. Плетньова // Вісник господарського судочинства. – 2008. – №1. – С.170-174.
  109. Плетньова О. Нормативно – правове визначення статусу Антимонопольного комітету України / О. Плетньова // Право України. – 2006. – №8. – С. 50-53.
  110. Поважний О.С.Ефективне державне регулювання економіки ринкового типу і планові механізми / О.С. Поважний, О.М. Савінова // Менеджер. – 2006. – №2. – С. 99 -105.
  111. Подлесный В. Контроль за соблюдением антимонопольного законодательства / В. Подлесный // Бухгалтерия. – 2001. – №14/2. – С.29-34.
  112. Подцерковний О. Проблеми визначення методів і форм державного регулювання господарських відносин /О. Подцерковний, О. Ломакіна // Підприємництво, господарство і право. – 2002. − № 8. – С. 3- 6.
  113. Положение о порядке подачи заявлений в органы Антимонопольного комитета Украины о предварительном получении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования // Конкурентное законодательство Украины: Юрид. сборник. – К.: Изд-во УАННП „Феникс”, 2002. – С. 147-197.
  114. Положение о территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины: Распоряжение Антимонопольного комитета Украины от 23 февраля 2001 г. // Конкурентное законодательство Украины: юридический сб. К.: Изд – во УАННП „Феникс”, 2002. – С. 247-255.
  115. Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію): Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р // Офіційний вісник України. – 2002. – № 13. –Ст. 225.
  116. Положення про порядок розгляду заяв на одержання згоди органів Антимонопольного Комітету України на створення, реорганізацію (злиття, приєднання), придбання активів (цілісних майнових комплексів), або часток (акцій, паїв), ліквідацію господарюючих суб´єктів (про контроль за економічною концентрацією): Розпорядження Антимонопольного Комітету України від 9 грудня 1994 р. №15-р // Бізнес. – 1995. – 21 березня.
  117. Положення про складання та ведення Переліків суб’єктів господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: Наказ Антимонопольного комітету України від 25.02.2005 р. №13 // Офіційний вісник України. – 2005. –№6. –ст. 351.
  118. Попелюк В. Правові засади контролю у сфері господарювання: сучасний стан / В. Попелюк // Підприємництво, господарство і право. – 2005.– №5. – С.86-89.
  119. Попов Р.А. Суть та сучасні підходи щодо визначення інституційної спроможності уряду / Р.А. Попов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2007. – № 4. – С. 86-91.
  120. Попов Р.А. Ефективність державного управління розвитком природних монополій / Р.А. Попов // Актуальні проблеми державного управління та самоврядування : зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2008. – Т. ІХ. – Вип. 99. – С. 247-260.
  121. Попов Р.А. Розвиток державної політики в сфері антимонопольної діяльності / Р.А. Попов // Економіка та держава. – 2008. – № 5. – С. 25-28.
  122. Попов Р.А. Теоретичні засади аналізу інституційної спроможності / Р.А. Попов // Зб. наук. пр. НАДУ / за заг. ред. В.Т. Нанівської. – К. : Вид-во НАДУ, 2008. − № 1. − С. 222-230.
  123. Попов Р.А. Механізми реалізації державної антимонопольної політики України / Р.А. Попов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2008. – № 2. – С. 101-105.
  124. Попов Р.А. Законодавство щодо діяльності Антимонопольного комітету України та можливість його удосконалення / Р.А. Попов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2009. – № 3. – С. 157-161.
  125. Попов Р.А. Проблеми державного регулювання діяльності природних монополій в Україні / Р.А. Попов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2009. – № 4. – С. 59-62.
  126. Попов Р.А. Проблеми розвитку антимонопольного законодавства України / Р.А. Попов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2010. – № 1. – С. 169-174.
  127. Попов Р.А. Поняття антимонопольної діяльності / Р.А. Попов // Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в контексті європейської практики : матеріали наук.-практ. конф. : тези доп. (2-3 жовтня 2008 р.) / відп. ред. В.Я. Малиновський. – Луцьк : СПД Гадяк Ж.В., 2008. – С. 101-102.
  128. Попов Р.А. Аналіз антиконкурентних дій органів державної влади / Р.А. Попов // Дні науки : зб. тез доповідей : в 3 т. / ред. кол. В.М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – Т. 2. – С. 67-68.
  129. Попов Р.А. Поняття монополії в ринковій економіці / Р.А. Попов // Інституціональні зміни системи державного управління України в умовах суспільних трансформацій та посилення вимог антикорупційного законодавства : збірник матеріалів семінару / редкол.: В.М. Огаренко, О.Г. Мордвінов та ін. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2009. – С. 281-283.
  130. Портер М.Э. Конкуренція / М.Э. Портер: пер. с англ. - М.: Издат. дом "Вильямс", 2000. - 495 с.
  131. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. №3659 -XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 50. – Ст. 472.
  132. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України від 23 липня 1998 р. №817 // Офіційний вісник України. – 1998.– № 30. – Cт. 1119.
  133. Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 1994 р. №765 // Збірник постанов України. – 1995. - № 1. – Ст. 23.
  134. Про затвердження методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. №49-р // Офіційний вісник України. – 2002. – №14.– Ст.778.
  135. Про затвердження положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 1 квітня 1994 року № 4-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу // www. nau. kiev. ua
  136. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію): Розпорядження КМУ від 19.02.2002 р. №33-р // Офіційний вісник України. – 2002. - №13. – Ст. 679.
  137. Про затвердження порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №219 // Офіційний вісник України. – 2002. – №9. - Ст. 405.
  138. Про затвердження про положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення про узгоджені дії): Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 року № 26-р // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 542.
  139. Про затвердження типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгодженні дії суб’єктів господарювання: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. №27-р // Офіційний вісник України. – 2002. – №11. – Ст. 543.
  140. Про затвердження методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 р. №49-р // Офіційний вісник України. – 2002. – №14.– Ст.778.
  141. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р. №236/96-ВР// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36. – Ст. 164.
  142. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року №2210 -III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
  143. Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності: Указ Президента України від 3 лютого 1998 р. №79/98 // Урядовий кур´єр. – 1998. – 7 лют. (№25-26).
  144. Проблеми розвитку конкурентного законодавства України. Конкуренция. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2008. – № 2. – С. 2-5.
  145. Регламент адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України №25-р від 12 лютого 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http:www.amc.gov.ua
  146. Регламент Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України №25-р від 12 лютого 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http:www.amc.gov.ua
  147. Савчук В.С. Організаційна структура системи органів Антимонопольного комітету України / В.С. Савчук // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць ОРІДУ НАДУ. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – Вип.2. – С.253-258.
  148. Савчук В.С. Шляхи вдосконалення інституційних механізмів державного захисту економічної конкуренції і забезпечення подальшого розвитку ринкової економіки / В.С. Савчук // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ЛРІДУ НАДУ (20 січня 2006 р.): У 2 ч. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Ч.2. – С.267-270.
  149. Сагір В.Г. Закордонний досвід державного регулювання природних монополій та напрями його використання в Україні / Збірник наукових праць Донецької державної академії управління „Фінансовий механізм державного управління економікою України”, т. IV, вип.28, серія „Державне управління”. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.72-84.
  150. Сагір В.Г. Концептуальне забезпечення розвитку державних корпоративних прав в електроенергетиці // Менеджер. – 2004. - №1(27). – С.33-40.
  151. Сагір В.Г. Природні монополії як об’єкт державного управління: економіко-політичний аспект // Менеджер. – 2003. - №2(24). – С.37-41.
  152. Саниахметова Н. Основания и виды юридической ответственности за злоупотребление монопольным (доминирующим) положением на рынке / Н. Саниахметова, С. Мельник // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2003. – № 3. – С. 27-30.
  153. Саніахметова Н. Антимонопольне законодавство США / Н. Саніахметова // Правничий часопис Донецького університету. – 2003. - № 1(9). – С. 44-50.
  154. Семьонова Л.М. Антимонопольне і конкурентне право / Л.М. Семьонова. – К.: Європейський університет фінансів, інформаційних систем, мененджменту та бізнесу, 1998. – 136 с.
  155. Стадницький Ю.І., Кривуцький В.В. Методи формування ціни на продукцію природних монополістів // Регіональна економіка.-2003.- № 4.- С. 51-59.
  156. Стадницький Ю.І., Кривуцький В.В. Причини виникнення та існування природних монополій // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 10. – С. 25-40.
  157. Стадницький Ю.І., Саган Т.Л., Кривуцький В.В. Амортизаційна політика держави щодо природних монополістів: вплив на розвиток малого бізнесу // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Зб. наук. пр. Вип. 4: Економічні науки. - Чернівці, 2003. - С. 264-265.
  158. Станько Н.Л. Державне регулювання економічної конкуренції та обмеження монополізму// Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Вісник НУ „ЛП”. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2002. – №466 . – С. 343-350.
  159. Станько Н.Л. Міжнародні картелі – явище, що суперечить принципам конкуренції// Актуальні проблеми міжнародних відноси
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины