ОСТАННІ НОВИНИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Назва:
 • ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ НАРОДОЗНАВЧОЇ РОБОТИ
 • Альтернативное название:
 • Формирование ценностных ориентаций МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ народоведческой работы
 • Кількість сторінок:
 • 254
 • ВНЗ:
 • ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
 • Рік захисту:
 • 2012
 • Короткий опис:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Вінницький державний педагогічний університет
  імені Михайла Коцюбинського

  На правах рукопису

  ПТАШНІК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА


  УДК 373.3.035.6(043)

  ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ
  НАРОДОЗНАВЧОЇ РОБОТИ
  13.00.07 – теорія і методика виховання

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  ТАРАСЕНКО Галина Сергіївна доктор педагогічних наук, професор
  Вінниця – 2012  ЗМІСТ

  ВСТУП………………………………………………………………………..
  4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………...

  12
  1.1. Цінності та ціннісні орієнтації в контексті дефінітивних підходів........................................................................................................
  12
  1.2. Проблема використання патріотичних цінностей у духовному вихованні молодих поколінь: історико-педагогічний аспект…………….......................................................................................

  28
  1.3. Психологічні особливості формування ціннісних орієнтацій молодших школярів на основі освоєння народознавчого матеріалу……..............................................................................................

  44
  1.4. Діагностика сформованості патріотично спрямованих ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі народознавчої роботи………...............................................................................................

  62
  Висновки до першого розділу……………………………………………..
  84
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ НАРОДОЗНАВЧОЇ РОБОТИ………………………..


  90
  2.1. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій учнів початкових класів у позакласній народознавчій роботі…………................................................................................………

  90
  2.2. Художньо-творчий підхід до формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи……...................................................................................................

  112

  2.3. Формування у молодших школярів системи народознавчих знань.............................................................................................................
  129
  2.4. Забезпечення проективно-вчинкової готовності молодших школярів до оперування народознавчим матеріалом у позакласній діяльності………………………………………………………………….

  144
  2.5. Оцінка ефективності формування патріотично спрямованих ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі народознавчої роботи……………………………………………………………………...

  157
  Висновки до другого розділу……………………………………..………..
  171
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………..
  175
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………....
  178
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………... 223


  ВСТУП

  Актуальність і доцільність дослідження. Відродження України, становлення нової школи актуалізує проблему формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи. На сьогоднішній день ця проблема набула неабиякої значущості в системі національного виховання. Після тривалого періоду ігнорування і заборони національна система виховання стає на шлях відродження, науково-педагогічного осмислення і обґрунтування.
  Проблема формування ціннісних орієнтацій молодих людей на найвищі національно-патріотичні вартості набуває загальнодержавного значення, адже рівень духовності та моралі, культурні запити й потреби сучасної молоді – найбільш вагомі важелі національного виховання, які забезпечують збереження й примноження потенціалу матеріальних і соціально-духовних багатств суспільства. Формування патріотизму молоді є одним з пріоритетів державної гуманітарної політики. Сучасне освітянське законодавство: закон України “Про освіту”, Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття), Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті та ін. актуалізують пошук шляхів формування національно-патріотичних цінностей молоді.
  Проблема формування ціннісних орієнтацій молодих людей на найвищі національно-патріотичні вартості активно досліджується у різних наукових аспектах: філософському (В.Арешонков, О.Бандура, Т.Василевська, Т.Герасимів, О.Копиленко, В.Кремень, Ю.Римаренко, С.Сливка, І.Смагін); соціологічному (Н.Агаркова, Г.Лактіонова, І.Настасяк, А.Стаканков); психологічному (І.Бех, П.Блонський, Л.Божович, М.Боришевський, О.Киричук, І.Кульчицька, В.Москалець, С.Максименко, С.Рубінштейн, Е.Фромм); педагогічному (А.Алексюк, Т.Бутківська, А.Погрібний, Д.Тхоржевський, В.Каюков, О.Сухомлинська, В.Сухомлинський). У працях О.Вишневського, Т.Дем’янюк, П.Кононенка, Н.Лисенко, Ю.Руденка, М.Стельмаховича, О.Столяренка, Є.Сявавко та ін. висвітлено особливості виховання ціннісних ставлень національного характеру у молодших школярів.
  Сучасні дослідники (Г.Гуменюк, В.Каюкова, В.Кіндратова, О.Коркішко, О.Красовська, В.Коваль, І.Охрименко, Р.Петронговський, В.Стрельчук, Н.Христич.) також не обминають увагою проблеми національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Вчені досліджують національну самосвідомість молодих поколінь як громадянську цінність, акцентують увагу на формуванні ціннісних орієнтацій на національні вартості українського народу вихованців різного віку. На жаль, проблема формування національних, громадянських, патріотичних ціннісних орієнтацій молодших школярів на сьогодні не має комплексних варіантів розв’язання. Водночас формування національно-патріотичної аксіосфери учнів початкових класів є необхідною складовою ціннісних позицій дитини як громадянина України, її здатності до адекватної саморегуляції у системі стосунків з державою та державними інституціями.
  Особливе значення у цьому процесі відводимо позакласній народознавчій роботі з молодшими школярами. Вважаємо беззаперечним її ціннісно-виховний потенціал, який доведено численними педагогічними дослідженнями (О.Богданова, Л.Болотіна, В.Лозова, О.Матвієнко, Г.Кіт, О.Коберник, Б.Кобзар, О.Кобрій, Н.Кудикіна, В.Кукушин, Г.Пустовіт, М.Рожков, Т.Сущенко, Г.Тарасенко, Г.Троцко, М.Фіцула, К.Чорна та ін.). Науковці відзначають незаперечний потенціал позакласної роботи з дітьми для їхнього духовного становлення та зростання за рахунок індивідуального підходу та творчого спрямування діяльності. Утім виховний потенціал позакласної народознавчої роботи щодо формування ціннісної сфери учнів початкової школи досліджений науковцями епізодично. Поза увагою дослідників залишились: акмеологічний потенціал позакласної роботи для формування ціннісно-мотиваційної сфери молодших школярів; можливості полікультурного виховання для формування національної свідомості і поведінки; етнізація змісту, методів та форм з метою реалізації позакласної народознавчої роботи тощо.
  Суперечності між потребою світової спільноти у формуванні в дитини цінностей полікультурної толерантної особистості та потребою української держави у національно свідомих громадянах і патріотах, між соціальною значущістю проблеми виховання патріотизму у дітей шкільного віку та відсутністю розробленої методики формування патріотично спрямованих ціннісних орієнтацій молодших школярів та брак часу у навчальному процесі для її реалізації зумовили вибір теми дослідження: “Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою комплексної наукової теми кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського “Підвищення ефективності підготовки вчителів початкових класів до навчально-виховної роботи з молодшими школярами” (протокол № 11 від 07.04.2004 р.). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (протокол № 3 від 26.10.2005 р.), узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 9 від 28.11.2006 р.).
  Мета дослідження – розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити методику формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи.
  У відповідності до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:
  1) здійснити дефінітивний аналіз ключових понять дослідження “ціннісні орієнтації молодших школярів”, “позакласна народознавча робота”;
  2) з’ясувати критерії, показники та рівні сформованості ціннісних орієнтацій молодших школярів, які формуються у процесі позакласної народознавчої роботи;
  3) обґрунтувати педагогічні умови та модель формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи;
  4) розробити та впровадити методику формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процес позакласної народознавчої роботи й експериментально перевірити її ефективність.
  Гіпотеза дослідження: полягає в припущенні, що методика формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи буде ефективною за дотримання таких педагогічних умов:
  – особистісна орієнтація позакласної народознавчої роботи з молодшими школярами з урахуванням її аксіологічних та акмеологічних домінант;
  – етнізація змісту, методів і форм позакласної народознавчої роботи з молодшими школярами в контексті полікультурного підходу;
  – створення етнічно зорієнтованого освітньо-родинного середовища з метою реалізації позакласної народознавчої роботи.
  Об’єкт дослідження – процес формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами народознавства.
  Предмет дослідження – методика формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи.
  Для досягнення поставленої мети та розв’язання завдань використано комплекс методів наукового дослідження:
  – теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, класифікація та узагальнення інформації з філософської, психологічної, педагогічної літератури та методичних джерел в аспекті досліджуваної проблеми; систематизація та узагальнення власного педагогічного досвіду, нормативних документів, моделювання), які дали змогу сформувати власний погляд на поставлену проблему, виявити наукові засади створення експериментальної моделі формування у молодших школярів ціннісних орієнтацій в процесі позакласної народознавчої роботи;
  – емпіричні (опитування, аналіз продуктів творчої діяльності учнів школи І ступеня, педагогічний експеримент, методи математичної статистики) з метою діагностування рівнів сформованості у дітей патріотично спрямованих ціннісних орієнтацій, перевірки ефективності авторської методики та виокремлених педагогічних умов, узагальнення результатів експериментального дослідження та забезпечення їх достовірності.
  Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі СЗОШ І-ІІІ ступенів №№ 15, 18 м.Вінниці; СЗОШ І-ІІІ ступенів с.Буша Ямпільського району Вінницької області; СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м.Глухова Сумської області; СЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 м.Одеси; Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Усього дослідженням були охоплені 645 учнів школи І ступеня (ІІІ-ІV класи).
  Наукова новизна й теоретичне значення одержаних результатів полягають у тому, що:
  – уперше виокремлено, обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи (особистісна орієнтація позакласної народознавчої роботи з молодшими школярами з урахуванням її аксіологічних та акмеологічних домінант; етнізація змісту, методів і форм позакласної народознавчої роботи з молодшими школярами в контексті полікультурного підходу; створення етнічно зорієнтованого освітньо-родинного середовища з метою реалізації позакласної народознавчої роботи); обґрунтовано й реалізовано в освітньо-виховному процесі етапну організаційно-педагогічну модель формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи (художньо-творчий, пізнавально-оцінний та проективно-вчинковий етапи); охарактеризовано критерії (зовнішньо-соціальний, інтеріоризовано-соціальний, внутрішньо-особистісний) та визначено рівні (нігілістичний, індиферентний, зацікавлено-почуттєвий, свідомо-відповідальний) сформованості у молодших школярів ціннісних орієнтацій патріотичного спрямування;
  – уточнено сутність понять “ціннісні орієнтації молодших школярів” (стійке інтегративне трикомпонентне психологічне утворення, яке виявляється в емоціях та мотивації вчинків дитини, її поведінкових реакціях, уявленнях про систему власних ціннісних еталонів, яке у майбутньому зреалізується у певну смисложиттєву позицію особистості та стане характеристикою індивідуального духовно-культурного буття людини) та “позакласна народознавча робота” (система взаємодії вчителя та учнів, що узгоджується з навчальним процесом і логічно продовжує роботу на уроках, проте здійснюється у позаурочний час з метою опанування народознавчого матеріалу, формування на його основі ціннісних орієнтації, залучення учнів до практичної діяльності та творчого самовираження у народознавчій сфері);
  – подальшого розвитку набули теоретико-методичні підходи до використання народознавчого матеріалу у процесі позаурочної роботи з метою формування ціннісних орієнтацій учнів школи першого ступеня.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці й упровадженні авторської методики формування у молодших школярів ціннісних орієнтацій у процесі позакласної народознавчої роботи; в розробці алгоритмів організації гурткових занять та інших видів позаурочної діяльності учнів на народознавчому матеріалі. Матеріали дослідження та творчий зошит з друкованою основою “Етнограй” можуть бути використані в гуртковій роботі з молодшими школярами, в практиці роботи вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, у фаховій підготовці майбутніх педагогів, а також у системі післядипломної освіти педагогічних працівників.
  Основні результати дослідження впроваджено у виховний процес загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів м. Вінниці № 15 (довідка № 19 від 24.04.12 р.), № 18 (довідка № 18 від 19.04.12 р.); СЗОШ І-ІІІ ступенів с. Буша Ямпільського району Вінницької області (довідка № 11 від 17.04.12 р.); СЗОШ І-ІІІ ступенів смт Селище Літинського району Вінницької області (довідка № 9 від 26.04.12 р.); СЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 м. Глухова Сумської області (довідка № 42 від 04.05.12 р.); СЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 м. Одеси (довідка № 38 від 25.04.12 р.), ДНЗ № 42 м. Львова (довідка № 24 від 12.04.12 р.); Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників (довідка № 410 від 08.05.12 р.).
  Апробація результатів дослідження здійснювалася на 13 науково-практичних конференціях, у тому числі на міжнародній конференції “Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми” (м. Вінниця, 2008 р.), на міжнародному семінарі “Народні звичаї, традиції та обряди: етнорегіональний вимір у полікультурному просторі освіти” (м. Івано-Франківськ – Львів, 2009 р.); на всеукраїнських конференціях: “Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти” (м. Вінниця, 2009 р.), “Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору” (м. Бердянськ, 2009 р.), “Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти” (м. Київ, 2009 р.), “Вища педагогічна освіта в Україні: історія та сучасність” (м. Глухів, 2009 р.), на науково-практичному семінарі “Реалізація компетентнісного підходу у системі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи” (м. Київ, 2009 р.), на регіональних педагогічних читаннях “Реалізація ідей В.О.Сухомлинського в практиці роботи сучасної початкової школи” (м. Вінниця, 2007 – 2009 рр.), на звітних наукових конференціях викладачів і студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, 2006 – 2012 рр.).
  Результати дослідження відображені у 24 одноосібних публікаціях, з яких 8 статей у провідних фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 посібник для учнів загальноосвітніх шкіл.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (301 найменування), 14 додатків. Робота містить 12 рисунків на 5 сторінках, 2 таблиці на 1 сторінці. Загальний обсяг роботи становить 249 сторінок, з яких основного тексту – 177 сторінок.
 • Список літератури:
 • ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

  На підставі здобутих у процесі теоретико-експериментальної роботи результатів сформульовано такі висновки дослідження:
  1. Аналіз філософської, психологічної і педагогічної літератури з проблеми дослідження уможливив визначення його проблемно-категоріального поля.
  Ціннісні орієнтації молодшого школяра – це стійке інтегративне трикомпонентне психологічне утворення, яке виявляється в емоціях та мотивації вчинків дитини, її поведінкових реакціях, уявленнях про систему власних ціннісних еталонів, яке у майбутньому зреалізується у певну смисложиттєву позицію особистості та стане характеристикою індивідуального духовно-культурного буття людини.
  Позакласну народознавчу роботу розуміємо як систему взаємодії вчителя та учнів, що узгоджується з навчальним процесом і логічно продовжує роботу на уроках, проте здійснюється у позаурочний час з метою опанування народознавчого матеріалу, формування на його основі ціннісних орієнтацій, залучення учнів до практичної діяльності та творчого самовираження у народознавчій сфері.
  Вважаємо, що у результаті позакласної народознавчої роботи у дитини молодшого шкільного віку найбільш яскраво формуються патріотично спрямовані ціннісні орієнтації, які визначаємо як стійке, інтегративне особистісне утворення, що є результатом національно-патріотичних установок на основі етнічних ціннісних орієнтацій та мотивів, утворення у дітей сукупності народознавчих знань і осмислених уявлень про народознавчі поняття, матеріалізації результатів синтезу ціннісно-мотиваційного ставлення до своєї Батьківщини та народознавчих знань школярів в їхніх поведінкових програмах, національній самосвідомості та навичках саморегуляції національно-патріотичної поведінки.
  2. З метою діагностики патріотично спрямованих ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі народознавчої роботи використано визначені критерії та показники їх сформованості. Так, показниками зовнішньо-соціального критерію вважаємо: уявлення про змістову сутність національно-патріотичних цінностей; усвідомлення значимості означених цінностей для окремих індивідів і суспільства загалом; відображення дитиною ціннісних орієнтацій осіб референтного кола. Інтеріоризовано-соціальний критерій сформованості патріотично спрямованих ціннісних орієнтацій учнів початкових класів представляють такі показники: статусна роль традиційно-альтруїстичних цінностей в структурі дитячих мотивів; сформованість ієрархії ціннісних орієнтацій школярів; поведінкова реалізація нормативних ідеалів національно-патріотичного характеру. Внутрішньо-особистісний критерій розкривається через показники: прийняття традиційно-нормативних вимог до поведінки у суспільстві; емпатійне наповнення вчинків патріотичного спрямування; здатність до саморегуляції та вольового контролю у патріотичних поведінкових програмах.
  На основі виокремлених критеріїв та показників були визначені рівні сформованості в молодших школярів патріотично спрямованих ціннісних орієнтацій: свідомо-відповідальний, зацікавлено-почуттєвий, індиферентний та нігілістичний.
  3. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи уможливлюється дотриманням наступних педагогічних умов:
  – особистісна орієнтація позакласної народознавчої роботи з молодшими школярами з урахуванням її аксіологічних та акмеологічних домінант;
  – етнізація змісту, методів і форм позакласної народознавчої роботи з молодшими школярами в контексті полікультурного підходу;
  – створення етнічно зорієнтованого освітньо-родинного середовища з метою реалізації позакласної народознавчої роботи.
  4. Методика формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої передбачає організацію позакласної роботи з дітьми за наступними етапами: художньо-творчий (формування патріотичних мотивів поведінки як джерела особистісної соціально-правової активності); пізнавально-оцінний (формування системи народознавчих знань та морально-ціннісних уявлень на основі соціальних цінностей); проективно-вчинковий (набуття досвіду взаємодії та спілкування у різних видах діяльності на основі народознавчих цінностей).
  Аналіз результатів, одержаних у процесі контрольного етапу експерименту, виявив позитивну динаміку сформованості в учнів експериментальної групи патріотично спрямованих ціннісних орієнтацій, що свідчить про ефективність розробленої методики. Отримані в процесі дослідження якісні та кількісні результати засвідчили достатню результативність розробленої методики. Таким чином, мети дослідження досягнуто, гіпотезу підтверджено, завдання виконано.
  Здійснене дослідження, звісно, не претендує на повне розв’язання проблеми формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи. Подальшого вивчення потребують активні методи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у контексті наступності урочної та позаурочної діяльності учнів школи І ступеня.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Агаркова Н. І. Педагогічні умови забезпечення соціально-правового захисту старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 “Соціальна педагогіка” / Наталя Іванівна Агаркова ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 21 с.
  2. Акімова О. В. Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти : монографія / О. В. Акімова. – Вінниця : [Балюк І. Б.], 2007. – 351 с.
  3. Алексєєва А. В. Особливості формування системи ціннісних орієнтацій обдарованої особистості / А. В. Алексєєва // Обдарована особистість : пошук, розвиток, допомога : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27-29 квітня 1998 р.) / за заг. ред. С. Д. Максименка. – К. : Гнозис, 1998. – С. 299-303.
  4. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України : історія, теорія : підручник для студ., асп. та мол. викл. вузів / А. М. Алексюк ; Міжнародний фонд “Відродження”. – К. : Либідь, 1998. – 558 с. – (Програма “Трансформація гуманітарної освіти в Україні”).
  5. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
  6. Андреева Г. М. Социальная психология : учеб. для студентов вузов / Г. М. Андреева. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 375 с.
  7. Андрущенко В. Філософія освіти в сучасній Україні : стан та перспективи розвитку / В. Андрущенко, В. Лутай // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. – К. : Педагогічна преса, 2004. – Т. 4. – С. 5-12.
  8. Анисимов С. Ф. Ценности реальные и мнимые / С. Ф. Анисимов. – М. : Мысль, 1970. – 183 с.
  9. Арешонков В. Ю. Філософсько-правове осмислення сучасної освітньої діяльності : посібник для вчителя / В. Ю. Арешонков, І. І. Смагін ; Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації, Житомирський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Житомир : [б. в.], 2004. – 147 с.
  10. Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підручник / Л. В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.
  11. Артемова Л. В. Театр і гра : вдома, у дитячому садку, в школі / Л. В. Артемова. – К. : Томіріс, 2002. – 292 с.
  12. Арцишевський Р. А. На шляху до людини : вибр. пед. ст. / Р. А. Арцишевський ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 348 с.
  13. Афонина Г. М. Педагогика : курс лекций и семинарские занятия / Г. М. Афонина ; под ред. О. А. Абдуллиной. – 2-е изд. – Ростов н/Дону : Феникс, 2002. – 512 с. – (Серия “Учебники, учебные пособия”).
  14. Большая советская энциклопедия : [в 30-и т.]. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1975. – Т. 19. – С. 282-320.
  15. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю. К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с.
  16. Бандура О. О. Єдність цінностей та істини в праві / О. О. Бандура ; Національна академія внутрішніх справ України. – К. : [б. в.], 2000. – 200 с.
  17. Безкоровайна О. В. Технології виховання культури особистісного самоствердження : метод. посібник / О. В. Безкоровайна. – Рівне : РДГУ, 2008. – 118 с.
  18. Бех І. Д. Виховання особистості : в 3-х кн. : навч.-метод. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід : теоретико-технологічні засади. – 280 с.
  19. Бех І. Д. Виховання особистості : в 3-х кн. : навч.-метод. видання / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади. – 344 с.
  20. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 124-129.
  21. Бех І. Д. Концепція виховання особистості / І. Д. Бех // Рідна школа. – 1991. – № 5. – С. 40-47.
  22. Бех І. Д. Наукові засади створення особистісно-орієнтованих виховних технологій / І. Д. Бех // Початкова школа. – 1997. – № 9. – С. 4-8.
  23. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : науково-методичний посібник / І. Д. Бех. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
  24. Бібік Н. М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів : навч.-метод. посібник для вчителів початкових класів / Н. М. Бібік. – К. : Либідь, 1998. – 200 с.
  25. Білецька І. О. Методи і засоби особистісно орієнтованого виховання : навчально-методичний посібник / І. О. Білецька, О. М. Коберник. – Умань : Жовтий, 2009. – 148 с.
  26. Біруля В. В. Формування у підлітків ціннісних орієнтацій засобами художньої літератури у позанавчальний час : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / Вікторія Володимирівна Біруля ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 22 с.
  27. Битинас Б. П. Введение в философию воспитания / Б. П. Битинас. – М. : Центр духовных ценностей, 1996. – 141 с.
  28. Блонский П. П. Избранные психологические произведения / П. П. Блонский ; ред. кол.: А. А. Смирнов и др. – М. : Просвещение, 1964. – 547 с.
  29. Богданова О. А. Воспитательные возможности внеклассной театральной деятельности / О. А. Богданова // Методист. – 2006. – № 1. – С. 49-50.
  30. Божович Л. И. Проблемы формирования личности : избранные психол. труды / Л. И. Божович ; ред. Д. И. Фельдштейн ; Академия педагогических и социальных наук, Московский психолого- социальный ин-т. – М. : Институт практической психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1995. – 352 с. – (Серия “Избранные психологические труды” : в 70-и т.).
  31. Бойко А. М. Оновлена парадигма виховання : шляхи реалізації / А. М. Бойко. – К. : ІЗМН, 1996. – 232 с.
  32. Бойченко В. В. Проблеми національного виховання в умовах полікультурного середовища / В. В. Бойченко // Збірник наукових праць / В. Г. Кузь (гол. ред.) та ін. ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – К. : Наук. світ, 2000. – С. 22-28.
  33. Болотина Л. Р. Методика внеклассной воспитательной работы в начальных классах : учебное пособие для пед. институтов по спец. № 2121 “Педагогика и методика начального обучения” / Л. Р. Болотина, Д. И. Латышина. – М. : Просвещение, 1978. – 128 с.
  34. Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта розвитку й саморозвитку особистості / М. Й. Боришевський // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 2. – С. 49-57.
  35. Бранский В. П. Социальная синергетика и акмеология : теория самоорганизации индивидуума и социума в свете концепции синергет. историзма / В. П. Бранский, С. Д. Пожарский. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Политехника, 2002. – 476 с.
  36. Брилін Б. А. Педагогічні проблеми організації вільного часу школярів / Б. А. Брилін // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 72-78.
  37. Булашев Г. Український народ (у своїх легендах, релігійних поглядах і віруваннях) / Г. Булашев. – К. : Довіра, 1992. – 416 с.
  38. Бургин М. С. Аксиологические аспекты научных теорий / Марк Семенович Бургин, Владимир Иванович Кузнецов. – Киев : Наукова думка, 1991. – 181 с.
  39. Бутківська Т. В. Цінності в контексті соціокультурної освіти / Т. В. Бутківська // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 3. – С. 33-39.
  40. Валеев И. И. Народность и патриотизм / И. И. Валеев. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 2000. – 336 с.
  41. Василевська Т. Е. Відповідальність як духовно-моральнісний вимір особистості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук : спец. 09.00.07 “Етика” / Тетяна Едуардівна Василевська ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 20 с.
  42. Васянович Г. П. Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів : метод. посібник / Г. П. Васянович, П. І. Черніков. – Чернігів : РВВ управління по пресі, 1994. – 24 с.
  43. Ващенко Г. Виховний ідеал : підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків / Г. Ващенко. – 3-є вид. – Полтава : Полтавський вісник, 1994. – 190 с.
  44. Ващенко Г. Психологічні властивості українців і причини наших невдач / Г. Ващенко // Рідна школа. – 1992. – № 2. – С. 12-20.
  45. Венгер Л. А. Психология : учеб. пособие / Л. А. Венгер, В. С. Мухина. – М. : Просвещение, 1988. – 336 с.
  46. Вишневський О. Орієнтири національного виховання / О. Вишневський // Рідна школа. – 1994. – № 6. – С. 42-46.
  47. Вишневський О. Природа цінностей виховання / О. Вишневський // Педагогічна думка. – 2006. – № 2. – С. 11-23.
  48. Вишневський О. І. Система вартостей і стратегія виховання : тезовий виклад / О. І. Вишневський // Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. / за заг. ред. О. В. Сухомлинської ; АПН України, Центр інформації та документації Ради Європи в Україні. – К. : [б. в.], 1997. – С. 35-39.
  49. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. / О. Вишневський. – 3-тє вид., допрац. і доп. – К. : Знання, 2008. – 566 с.
  50. Вовчик-Блакитна О. Дитина в контексті сучасних соціокультурних тенденцій виховання / О. Вовчик-Блакитна // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 9. – С. 1-5.
  51. Вознюк О. В. Цільові орієнтири розвитку особистості в системі освіти : інтегративний підхід : монографія / О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 684 с.
  52. Воропай О. Звичаї нашого народу : етнографічний нарис / О. Воропай ; післямова С. Білоконя. – К. : Оберіг, 1993. – 589 с.
  53. Вудвуд Л. Ф. З родини йде життя людини : народознавство / Л. Ф. Вудвуд, І. М. Вудвуд. – Донецьк : [б. в.], 1998. – 115 с.
  54. Тематичний рубрикатор:Вугрич В. П. До питання про природу і сутність патріотизму / В. П. Вугрич // Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 1998 р.) / І. Д. Бех (відп. ред.) ; АПН України, Інститут проблем виховання. – К., 1999. – С. 8-12.
  55. Выжлецов Г. П. Аксиология культуры / Геннадий Павлович Выжлецов. – Санкт-Петербург : Издательство СПбГУ, 1996. – 148 с.
  56. Гасанов З. Т. Педагогіка міжнаціонального спілкування : навчальний посібник / З. Т. Гасанов. – К. : ІЗМН, 1999. – 390 с.
  57. Геник М. С. Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами українського народознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / Марія Степанівна Геник ; Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2008. – 18 с.
  58. Герасимів Т. Право як форма екзистенціального розвитку людини / Т. Герасимів // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 11. – С. 3-7.
  59. Гершунский Б. С. Общечеловеческие ценности в образовании / Б. С. Гершунский, Р. Шейерман // Педагогика. – 1992. – № 5-6. – С. 3-13.
  60. Гнатюк В. Виховний ідеал – бути патріотом / В. Гнатюк, П. Черниш // Початкова школа. – 1998. – № 3. – С. 36-40.
  61. Гнутель Я. Б. Виховна робота в сучасних умовах : теорія й методика / Я. Б. Гнутель. – Тернопіль : Астон, 1998. – 262 с.
  62. Голубкова О. А. Ценностные ориентации личности как социокультурное явление : философско-методологический анализ : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. философ. наук : спец. 09.00.11 “Социальная философия” / О. А. Голубкова ; Балтийский гос. технич. ун-т. – Санкт-Петербург, 1998. – 18 с.
  63. Гончаренко С. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти. – 2001. – № 2. – С. 2-7.
  64. Гончаренко С. У. Гуманізація загальної середньої освіти / С. У. Гончаренко, Ю. І. Мальований // Початкова школа. – 1995. – № 3. – С. 4-10.
  65. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  66. Горбачук В. Т. Український календар пам’ятних дат / В. Т. Горбачук. – Слов’янськ, 1997. – 42 с.
  67. Горбенко С. Культурологічний підхід до проблеми гуманізації освіти / С. Горбенко // Вісник Книжкової палати. – 2006. – № 2. – С. 22-25.
  68. Грушевський М. Про українську мову і українську школу : збірник / М. Грушевський ; передмова Я. Гояна. – К. : Веселка, 1991. – 46 с. – (Серія “Українське відродження”).
  69. Гуменникова Т. Р. Українські національні традиції як засіб формування першооснов моральної культури / Т. Р. Гуменникова // Початкова школа. – 1996. – № 1. – С. 38-40.
  70. Гуменюк Г. М. Формування національної самосвідомості в учнів середнього шкільного віку засобами туристко-краєзнавчої роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / Г. М. Гуменюк ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 21 с.
  71. Данилюк А. Г. Українська хата / А. Г. Данилюк. – К. : Наукова думка, 1991. – 108 с.
  72. Демчук В. Національна система виховання : педагогічна модель / В. Демчук // Рідна школа. –1997. – № 7-8. – С. 25–27.
  73. Дем’янюк Т. Д. Народознавство в школі : досвід, проблеми, пошуки / Т. Д. Дем’янюк. – К. : Київ, 1993. – 80 с.
  74. Дем’янюк Т. Оновлення парадигми виховання відповідно до вимог часу / Т. Дем’янюк // Світ виховання. – 2004. – № 1. – С. 20-24.
  75. Дем’янюк Т. Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі : науково-методичний посібник / Т. Д. Дем’янюк. – Суми : Антей, 2006. – 384 с.
  76. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ ст.). – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.
  77. Деркач Л. Виховання громадянськості у молодших школярів на уроках і в позаурочний час / Л. Деркач // Початкове навчання та виховання. – 2004. – № 16. – С. 2-9.
  78. Дитячий фольклор / упоряд. Т. В. Довженок. – К. : Дніпро, 1986. – 304 с.
  79. Дмитрик І. С. Технологія виховного процесу / І. С. Дмитрик, Я. І. Бурлака. – К. : КДЛІ, 1991. – 67 с.
  80. Докукіна О. В. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім’ї / О. В. Докукіна // Початкова школа. – 1997. – № 5. – С. 17-21.
  81. Докукіна О. В. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім’ї / О. В. Докукіна // Початкова школа. – 1997. – № 6. – С. 6-14.
  82. Докукіна О. М. Національно-ціннісні орієнтири в сімейному вихованні / О. М. Докукіна // Цінності освіти і виховання : наук.-метод. зб. / за заг. ред. О. В. Сухомлинської. – К. : [б. в.], 1997. – С. 107-109.
  83. Дряпіка В. І. Розкриваючи естетичні цінності українського народного мистецтва : книга для вчителя / В. І. Дряпіка, Н. С. Савченко. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2002. – 151 с.
  84. Етнограй : творчий зошит для учнів 3-4 класів / уклад. Н. М. Пташнік. – Вінниця : ВОІПОПП, 2012. – 38 с.
  85. Захаренко О. А. Школа над Россю / О. А. Захаренко, С. М. Мазурик. – К. : Рад. школа, 1979. – 149 с.
  86. Здравомыслов А. Г. Отношение к труду и ценностные ориентации личности / А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов // Социология в СССР : [в 2 т.] / [ред.-сост. Г. В. Осипов]. – М. : Мысль, 1966. – Т. 2. – С. 187-207.
  87. Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности / А. Г. Здравомыслов. – М. : Политиздат, 1986. – 223 с.
  88. Зеркало-2007 : настроения и стереотипы населения Украины [Электронный ресурс] // София : центр социальных исследований : [веб-сайт]. – Режим доступа : http://www.sofia.com.ua/page42.html
  89. Зязюн І. А. Філософія виховання особистості / І. А. Зязюн // Миротворча діяльність школи і вузу : [зб. наук. пр.] / М-во освіти України, Міжнар. пед. акад., Міжнар. акад. пед. і соц. наук, Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т. – Рівне, 1997. – Ч. 2. – С. 79-83.
  90. Ивин А. А. Ценности и понимание / Александр Архипович Ивин // Вопросы философии. – 1987. – № 8. – С. 31-43.
  91. Ігнатенко П. Аксіологія виховання : від термінології до постановки проблем / П. Ігнатенко // Педагогіка і психологія. – 1997.– № 1. – С. 118-123.
  92. Ігнатенко П. Р. Виховання громадянина : психолого-педагогічний і народознавчий аспекти / П. Р. Ігнатенко, В. Л. Поплужний, Н. Г. Косарєва, Л. В. Крицька. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 252 с.
  93. Іларіон (Митрополит). Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія / Іларіон (Іван Огієнко). – 2-е вид. – К. : Обереги, 1992. – 424 с.
  94. Исламшина Т. Г. Кризис полиэтнического общества и возрождение этнических ценностей : автореф. дисс. на соискание науч. степени докт. социол. наук : спец. 22.00.04 “Социальная структура, социальные институты и процессы” / Т. Г. Исламшина. – Уфа, 1993. – 38 с.
  95. Каган М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган ; С.-Петерб. гос. ун-т, Акад. гуманитар. наук. – СПб. : Петрополис, 1997. – 204 с.
  96. Казанжи І. В. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до позаурочної виховної діяльності / І. В. Казанжи // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету : зб. наук. праць : в 2 т. – Миколаїв : МДПУ, 2000. – Вип. ІІІ, т. 2. – С. 84-97.
  97. Казанжи І. В. Системний підхід до організації позаурочної виховної діяльності учнів початкових класів / І. В. Казанжи // Вересень : зб. наук. праць. – Миколаїв : Редакційно-видавничий відділ Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти, 1999. – С. 64-68.
  98. Канішевська Л. В. Основи формування гуманних відносин учнів І-ІV класів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у позаурочний час / Л. В. Канішевська ; Інститут педагогіки АПН України. – К : [б. в.], 1997. – 104 с.
  99. Карандашев В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности : концепция и методическое руководство / В. Н. Карандашев. – СПб. : Речь, 2004. – 70 с.
  100. Карандашев В. Н. Методологические аспекты использования методики Ш. Шварца для изучения ценностей личности и культуры [Электронный ресурс] / В. Н. Карандашев. – Режим доступа : http://victor.karandashevs.ru/vk_docs/Schwartz_Methodology_Paper.pdf
  101. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с.
  102. Каюков В. І. Патріотичне виховання учнів загальноосвітньої школи на героїчних традиціях українського народу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”/ В. І. Каюков ; Кіровоградський держ. пед. ін-т ім. В. К. Винниченка. – Кіровоград, 1996. – 23 с.
  103. Киричук О. В. Основні принципи і структура організації виховного процесу в школі / О. В. Киричук // Рідна школа. – 1991. – № 12. – С. 3-11.
  104. Киричук О. І. Навчальні інтереси молодших школярів / О. І. Киричук. – К. : Радянська школа, 1982. – 128 с.
  105. Кіндрат В. К. Проблема патріотичного виховання підлітків у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Вадим Кирилович Кіндрат ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 1998. – 18 с.
  106. Кіндрат В. К. Формування патріотизму в школярів у концепції В. О. Сухомлинського / В. К. Кіндрат // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3 (20). – С. 56-63.
  107. Кіндрат К. П. Позакласна виховна робота в початкових класах / К. П. Кіндрат. – К. : Радянська школа, 1964. – 105 с.
  108. Кіт Г. Г. Етнопедагогічні засади сучасної виховної системи в Україні / Г. Г. Кіт // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. – Київ ; Вінниця : Вінниця, 2010. – Вип. 26. – С. 78-85.
  109. Кіт Г. Г. Українська народна педагогіка : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. Г. Кіт, Г. С. Тарасенко. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 302 с.
  110. Коберник О. М. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в сучасній школі : навчально-методичний посібник / О. М. Коберник. – К. : Науковий світ, 2001. – 182 с.
  111. Кобзар Б. С. Позакласна і позашкільна робота / Б. С. Кобзар. – К. : Рад. школа, 1975. – 156 с.
  112. Кобрій О. М. Методика позаурочної діяльності : навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів / О. М. Кобрій, М. М. Чепіль. – Дрогобич : Відродження, 1999. – 150 с.
  113. Коваль В. О. Патріотичне виховання учнів у процесі вивчення української літератури в старших класах загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання української літератури” / В. О. Коваль ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1999. – 16 с.
  114. Колоскіна О. А. Формування елементів національної свідомості учнів початкових класів у процесі навчання української мови та народознавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / Ольга Андріївна Колоскіна ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2009. – 20 с.
  115. Кон И. С. Психология предрассудка : о социально-психологических корнях этнических предубеждений / И. С. Кон // Новый мир. – 1966. – № 9. – С. 187-205.
  116. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков. – М. : Наука, 1975. – 720 с.
  117. Кононенко П. Концепція української національної школи-родини / П. Кононенко, Т. Усатенко // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні : [педагогічні концепції] / А. Погрібний та ін. ; Всеукраїнське Педагогічне Товариство імені Григорія Ващенка. – К. : Школяр, 1997. – С. 123-133.
  118. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні : [педагогічні концепції] / А. Погрібний та ін. ; Всеукраїнське Педагогічне Товариство імені Григорія Ващенка. – К.: Школяр, 1997. – 148 с.
  119. Концепція безперервної системи національного виховання. – К. : ІСДО України, 1994. – 24 с.
  120. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник МОН України. – 1996. – № 13. – С. 2-15.
  121. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Педагогічна газета. – 2000. – № 6 (72). – С. 6.
  122. Концепція громадянського виховання особистості в умовах української державності (проект) // Освіта України. – 2000. – № 32. – С. 6-7.
  123. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С. 18-25.
  124. Копиленко О. Л. Правознавство : навчальний посібник / О. Л. Копиленко, Ю. І. Римаренко, Л. І. Мозговий. – К. : Професіонал, 2007. – 400 с.
  125. Коркішко О. Г. Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / О. Г. Коркішко ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2004. – 20 с.
  126. Коркішко О. Г. Ідеї патріотичного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського / О. Г. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка ; Слов’янський державний педагогічний університет. – Слов’янськ : СДПУ, 2007. – Вип. XXXVIІ. – С. 117-121.
  127. Коркішко О. Г. Методика дослідження патріотичних почуттів молодших школярів загальноосвітньої школи / О. Г. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. В. І. Сипченка ; Слов’янський державний педагогічний університет. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – Вип. XLVI. – С. 222-226.
  128. Корнієнко С. Родинне дозвілля у початкових класах : навч.-метод. посібник / С. Корнієнко, С. Корнієнко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 1998. – 159 с. – (Бібліотека вчителя).
  129. Косарєва Н. І. Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки / Н. І. Косарєва // Позакласний час. – 2005. – № 1-2. – С. 5-32.
  130. Красовська О. О. Виховання громадянської самосвідомості старшокласників засобами символіки народного мистецтва України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Ольга Олександрівна Красовська ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.
  131. Кремень В. Г. Людиноцентризм в освіті : сучасний напрям розвитку духовності нації / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 2. – С. 16-30.
  132. Кремень В. Г. Філософія освіти ХХІ століття / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1. – С. 6-16.
  133. Кудикіна Н. В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі / Н. В. Кудикіна ; Київський міський педагогічний ун-т ім. Б. Д. Грінченка. – К. : КМПУ, 2003. – 272 с.
  134. Кукушин В. С. Теория и методика воспитательной работы : учебное пособие / В. С. Кукушин. – Ростов-н/Д : МарТ, 2002. – 320 с. – (Педагогическое образование).
  135. Культура і побут населення України : навч. посібник / Н. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – К. : Либідь, 1991. – 232 с.
  136. Кульчицька О. І. Виховання почуттів дитини / О. І. Кульчицька. – К. : Знання, 1981. – 48 с. – (Серія “Педагогічна”).
  137. Лебідь І. В. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Лебідь Ірина Владиславівна ; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. – К., 2002. – 21 с.
  138. Леонтьев Д. А. От социальных ценностей к личным : социогенез и феноменология ценностей регуляции деятельности / Д. А. Леонтьев // Вестник Моск. ун-та. – М., 1996. – С. 37. – (Серия 14: Психология).
  139. Леонтьев Д. А. Ценность как междисциплинарное понятие : опыт многомерной реконструкции / Д. А. Леонтьев // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 15-25.
  140. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства : навчально-методичний посібник / Неллі Лисенко. – Київ : Слово, 2011. – 702 с.
  141. Лисенко Н. Етнопедагогічний потенціал сучасної освітньої парадигми / Н. Лисенко // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. ХІІІ-ХІV. – С. 113-117. – (Серія “Педагогіка”).
  142. Лисенко Н. Підготовка майбутніх педагогів до використання етнопедагогіки в сучасному інтеркультурному просторі / Неллі Лисенко // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. XXXVII. – 192 с. – С. 82-88. – (Серія “Педагогіка”).
  143. Лихачев Б. Т. Философия воспитания / Б. Т. Лихачев. – М. : Прометей, 1995. – 282 с.
  144. Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – К. : Вища школа, 1995. – 314 с.
  145. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів / В. І. Лозова, Г. В. Троцко ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-е вид., випр. і доп. – Х. : ОВС, 2002. – 400 с.
  146. Любар О. О. Історія української педагогіки / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко ; за ред. М. Г. Стельмаховича. – К. : Інститут змісту і методів навчання МОН України, 1999. – 355 с.
  147. Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2006. – 447 с.
  148. Люблінська Г. О. Дитяча психологія : навчальний посібник / Г. О. Люблінська. – К. : Вища школа, 1974. – 355 с.
  149. Макаренко О. П. Моделювання навчально-виховного процесу з народознавства у закладах освіти України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / Ольга Петрівна Макаренко ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 18 с.
  150. Максименко С. Д. Ґенеза здійснення особистості / С. Д. Максименко. – К. :КММ, 2006. – 240 с.
  151. Мала енциклопедія державознавства / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К. : Довіра ; Генеза, 1996. – 942 с.
  152. Мартиненко С. М. Пріоритети виховної роботи в сучасній школі / С. М. Мартиненко // Відкритий урок : розробки, технології, досвід. – 2007. – № 1-2. – С. 62–65.
  153. Мартинюк І. В. Національне виховання : теорія і методологія : метод. посібник / І. В. Мартинюк. – К. : ІСДО, 1995. – 160 с.
  154. Матвієнко О. В. Виховання молодших школярів : теорія і технологія / О. В. Матвієнко. – К. : Стилос, 2006. – 543 с.
  155. Матвієнко О. В. Соціальний час українського етносу : аксіологічний аспект : дис... канд. філос. наук : 09.00.03 / Матвієнко Ольга Володимирівна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2007. – 182 с.
  156. Методика воспитательной работы : учеб. пособие / под ред. В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2002. – 144 с.
  157. Москалець В. П. Психологічне обґрунтування української національної школи / В. П. Москалець. – Львів : Світ, 1994. – 119 с.
  158. Москалець В. П. Психологічні основи виховання духовності в українській національній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / В. П. Москалець ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1996. – 49 с.
  159. Настасяк І. Ю. Соціологія права : навч. посіб. / І. Ю. Настасяк ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л. : ПАІС, 2008. – 196 с.
  160. Національна доктрина розвитку освіти (затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/200) // Освіта України. – 2002. – № 33 (23 квітня). – С. 4-6.
  161. Національне виховання учнів засобами українського народознавства : посібник для вчителів / АПН України, Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника ; ред. Р. П. Скульський. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1995. – 178 с.
  162. Новий тлумачний словник української мови : в 4 т. / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. – Т. 3. – 927 c.
  163. Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – К. : Довіра, 1992. – 139 с.
  164. Онисюк О. А. Психологічні особливості особистісного розвитку молодшого школяра : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна та вікова психологія” / О. А. Онисюк ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – 20 с.
  165. Оржеховська В. Концептуальні підходи до виховання в умовах сьогодення / В. Оржеховська, Г. Ковганич // Рідна школа. – 2009. – № 5-6. – С. 35-39.
  166. Основи національного виховання : концептуальні положення / В. Г. Кузь, Ю. Д. Руденко, З. О. Сергійчук та ін. ; за заг. ред. В. Г. Кузя та ін. ; Інститут системних досліджень освіти. – К. : Київ, 1993. – Ч. 1. – 152 с.
  167. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України : програма / за ред. І. Д. Беха ; Академія педагогічних наук України. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009. – 80 с.
  168. Оссовский В. А. Ценности профессиональной деятельности : опыт социологического исследования / В. А. Оссовский. – К. : Наук. думка, 1986. – 151 с.
  169. Охріменко І. В. Виховання учнів старших класів на національно-культурних традиціях українського народу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія” / Іван Володимирович Охріменко ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 1999. – 19 с.
  170. Охріменко Н. Д. Народознавство на уроках української мови / Н. Д. Охріменко // Початкова школа. – 1991. – № 3. – С. 16-18.
  171. Паршук С. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до національного виховання учнів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Світлана Миколаївна Паршук ; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – О., 2006. – 19 с.
  172. Патріотичне виховання в початковій школі : розробки уроків та позакласних заходів / Упр. освіти і науки Луган. обл. держ. адмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Знання, 2007. – Т. 1 / уклад.: Т. М. Сорочан [та ін.]. – 2007. – 278 с.
  173. Петронговський Р. Р. Формування патріотизму старшокласників у позанавчальній виховній діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / Роман Рафаїлович Петронговський ; Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2002. – 21 с.
  174. Повалій Л. Патріотичні традиції родинного виховання / Л. Повалій // Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах : матеріали науково-практичної конференції / за ред. І. Д. Беха ; Ін-т проблем виховання. – К., 1999. – С. 66-68.
  175. Подласый И. П. Педагогика : 100 вопросов – 100 ответов : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. П. Подласый. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. – 368 с. – (Серия “Внимание, экзамен!”).
  176. Поніманська Т. І. Свобода і відповідальність у педагогічній взаємодії / Т. І. Поніманська // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 5 (44). – С. 894-897.
  177. Попов П. М. Григорій Сковорода : життя і творчість : нарис. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 171 с.
  178. Постовий В. Ціннісні орієнтації української сім’ї : історико-педагогічний аспект / В. Постовий // Педагогіка і психологія. – № 1. – 1997. – С. 118-123.
  179. Поучение князя Владимира Мономаха // Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства : XIV–XVII вв. / ред.: С. Ф. Егоров и др. ; АПН СССР. – М. : Педагогика, 1985. – С. 164-170.
  180. Пташнік Н. М. Аксіологічний підхід до використання народознавчого матеріалу у виховній роботі з молодшими школярами / Н. М. Пташнік // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / редкол.: І. А. Зязюн (гол.) та ін. – Київ ; Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2008. – Вип. 17.  С. 147-152.
  181. Пташнік Н. М. Використання народних ігор з дітьми в контексті наступності дошкільної та початкової освіти / Н. М. Пташнік // Її величність гра : теорія і методика організації дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : зб. статей / за ред. Г. С. Тарасенко. – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2009. – С. 132-138.
  182. Пташн
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины