ОСТАННІ НОВИНИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Назва:
 • ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ХМЕЛЮ
 • Кількість сторінок:
 • 244
 • ВНЗ:
 • ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”
 • Рік захисту:
 • 2012
 • Короткий опис:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
  «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ»
  ЗОЛОТНИЦЬКА ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
  УДК 631.162:657.21:633.791
  ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ХМЕЛЮ
  08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
  (за видами економічної діяльності)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук
  Науковий керівник :
  к.е.н., професор
  Суліменко Лариса Антонівна
  Київ-2012
  2
  Вступ……………………………………………………………………………..3
  Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку і контролю виробничих
  витрат……………………………………………………………………………11
  1.1. Сутність витрат в контексті сучасних економічних досліджень …….11
  1.2. Роль і місце управлінського обліку у забезпеченні
  внутрішньогосподарського контролю витрат на виробництво
  продукції хмелярства……………………………………………………27
  1.3. Вплив технолого-організаційних особливостей виробництва хмелю
  на побудову обліку та контролю витрат……………………………….45
  Висновки до Розділу 1………………………………………………………….64
  Розділ 2. Методичні проблеми обліку і контролю витрат на сучасному
  етапі………………………………………………………………………………68
  2.1. Сучасний стан обліку та калькулювання собівартості продукції
  хмелярства………………………………………………………………..68
  2.2. Організація контролю витрат на виробництво хмелю…………………94
  2.3. Чинники формування витрат та собівартості продукції хмелярства...106
  Висновки до Розділу 2…………………………………………………………126
  Розділ 3. Удосконалення обліку виробничих витрат та контролю за
  формуванням собівартості продукції хмелярства……………………………130
  3.1. Удосконалення інформаційного забезпечення управління витратами
  на виробництво хмелю…………………………………………………..130
  3.2. Удосконалення організації внутрішньогосподарського контролю
  витрат на виробництво продукції хмелярства…………………………151
  3.3. Економіко математична модель оптимізації виробничих витрат…….166
  Висновки до Розділу 3…………………………………………………………179
  Висновки та пропозиції………………………………………………………..183
  Список літератури ……………………………………………………………..187
  Додатки…………………………………………………………………...……..210
  3
  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Сприятливі для вирощування хмелю
  природно-кліматичні умови та оптимальний агрофон ґрунтів Північно-
  Західного регіону України, позитивна динаміка росту попиту на пиво в
  умовах дефіциту хмелесировини вітчизняного виробництва, а також досить
  високий рівень безробіття населення даної території, обумовлюють
  стратегічне значення відродження галузі хмелярства для вітчизняної
  економіки. У процесі адаптації до умов ринкового середовища завданням
  будь-якого підприємства стає оптимізація витрат на виробництво для
  подальшого зростання прибутку. Вихідним елементом системи управління
  витратами виробництва є облік і контроль, що забезпечують інформаційну
  базу для прийняття управлінських рішень.
  Специфіка технології та організації виробництва продукції хмелярства
  справляє безпосередній вплив на побудову обліку та контролю витрат.
  Зокрема, хмелярство, як галузь рослинництва, має сезонний довготривалий
  виробничий цикл та у якості засобів виробництва використовує живі
  організми – рослини хмелю. Тому догляд за хмільниками, з одного боку,
  повинен здійснюватися з врахуванням їх біологічних особливостей, а з
  іншого – з відображенням в обліку всіх змін, пов’язаних з їх експлуатацією,
  як об’єктів необоротних активів.
  Розвиток категорії витрат як самостійного об’єкту управління та обліку
  пов’язаний з іменами відомих класиків економічної науки: Ж.Г. Курсель-
  Сенеля, О. Шмаленбаха, Т. Лімперга, Г. Фанделя. Вагомий внесок в розвиток
  управлінського обліку, зокрема впровадження центрів відповідальності та їх
  класифікації, належить Дж.А. Хіггінсу, Ч.Т. Хорнгрену, Дж. Фостеру,
  К. Друрі, Р. Ентоні та ін. Проблеми адаптації зарубіжного досвіду з
  управління витрат до реалій розвитку економічних відносин пострадянських
  країн вирішували українські та російські вчені: І. Белебеха, М. Бикадоров,
  Ф. Бутинець, М. Врублевський, Н. Герасимчук, С. Голов, В. Єфіменко,
  4
  М. Жебрак, Г. Карпова, Г. Кірейцев, О. Миколаєва, Л. Нападовська, В. Палій,
  М. Пушкар, В. Сопко, В. Ткач, Л. Чижевська, М. Чумаченко, Т. Шишкова та
  ін.
  Галузеву специфіку теоретико-методологічних засад управління
  витратами висвітлено у працях В. Андрійчука, М. Дем’яненка,
  С. Дем’яненка, Н. Дорош, Ю. Коваленка, М. Маліка, І. Охріменка,
  Б. Пасхавера, Н. Правдюк, П. Саблука, Н. Ткаченко, Ю. Цаль-Цалка,
  В. Шевчука та ін. Питання обліку та контролю витрат на виробництво
  продукції у своїх працях розкривають М. Білуха, Б. Валуєв, З. Гуцайлюк,
  В. Жук, С. Зубілевич, В. Івашкевич, М. Кужельний, В. Лінник,
  В. Моссаковський, В. Пархоменко, Т. Слєсар, В. Сопко, П. Сук,
  Л. Суліменко, Б. Усач та інші.
  Проте, незважаючи на безумовну значущість проведених досліджень,
  на сучасному етапі залишається недослідженим вплив специфічних аспектів
  галузі хмелярства на організацію обліку та контролю витрат. Врахування
  галузевих особливостей вирощування хмелю дозволить вдосконалити та
  адаптувати окремі форми первинної та зведеної документації, структуру
  калькуляційних статей та виявити ступінь відповідності чинних методів
  обліку витрат та калькулювання собівартості потребам галузі хмелярства. З
  огляду на зазначене, проблеми підвищення ефективності управління
  витратами на виробництво хмелю зумовлюють необхідність проведення
  окремого дисертаційного дослідження.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт
  Житомирського національного агроекологічного університету за темою:
  «Розробити і обґрунтувати стратегічні напрями та пріоритети пореформеного
  розвитку аграрного сектору Північно-Західного регіону України» (номер
  державної реєстрації 0104 U008697). Виконані в межах наукових програм
  дослідження автора пов’язані з удосконаленням організаційно-методичних
  підходів до обліку та контролю витрат на виробництво продукції хмелярства.
  5
  Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування
  теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій з удосконалення
  обліку та контролю витрат виробництва продукції хмелярства для
  забезпечення потреб управління в хмелегосподарствах.
  Відповідно до мети дослідження поставлені завдання:
  • узагальнити теоретичні підходи до трактування сутності економічної
  категорії «витрати сільськогосподарського виробництва» стосовно
  потреб та специфіки господарювання аграрних підприємств;
  • встановити ступінь відповідності чинних методів обліку витрат та
  калькулювання собівартості потребам галузі хмелярства;
  • уточнити сутність внутрішньогосподарського контролю витрат та
  виокремити основні його етапи, враховуючи специфіку виробництва
  продукції хмелярства;
  • дати оцінку сучасному стану облікового забезпечення управління
  витратами у хмелегосподарствах та встановити вплив організаційно-
  технологічних особливостей вирощування хмелю на побудову обліку
  та контролю витрат;
  • ідентифікувати чинники формування витрат та собівартості продукції
  хмелярства, визначити їх вплив на рівень економічної та технологічної
  ефективності виробництва хмелю;
  • розробити пропозиції по удосконаленню діючих форм звітності щодо
  відображення в ній витрат на виробництво хмелю з врахуванням
  специфіки галузі;
  • запропонувати методичний підхід до обліково-аналітичного
  забезпечення управлінських рішень та контролю витрат на
  виробництво хмелю.
  Об'єктом дисертаційного дослідження є процес обліку та контролю
  витрат на виробництво хмелю в сільськогосподарських підприємствах
  Житомирської області.
  6
  Предметом дисертаційного дослідження є сукупність теоретичних,
  методологічних і практичних аспектів обліку та контролю витрат на
  виробництво продукції хмелярства.
  Методи дослідження. Методологічним інструментарієм
  дисертаційного дослідження є системний метод наукового пізнання
  економічних явищ та процесів, адаптований до потреб управління витратами
  в хмелегосподарствах.
  Для уточнення сутності категорії «витрати сільськогосподарського
  виробництва» використано абстрактно-логічний метод та метод
  теоретичного узагальнення. За допомогою методів спостереження,
  порівняння, абстрагування, аналізу та синтезу встановлено вплив
  технолого-організаційних особливостей галузі хмелярства на побудову
  обліку та контролю витрат. На основі історичного методу досліджено
  розвиток та аспекти застосування сучасних методів обліку витрат, а на
  підставі логічного методу встановлено ступінь їх відповідності потребам
  галузі хмелярства. Проведене соціологічне опитування дозволило окреслити
  основні проблеми обліку хмеленасаджень в складі біологічних активів.
  Встановлення впливу чинників на формування виробничих витрат у галузі
  хмелярства проводилось за допомогою статистико-математичного
  методу, зокрема, таких його прийомів, як: порівняння, групування (для
  ідентифікації груп хмелегосподарств за собівартістю 1 ц шишок хмелю) та
  факторний аналіз (для виявлення резервів підвищення ефективності
  виробництва хмелепродукції). Метод аналогії та моделювання було
  використано для побудови вербальної моделі процесу контролю за витратами
  на виробництво хмелю. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу було
  встановлено тісноту зв’язку між величиною витрат на вирощування хмелю в
  розрізі калькуляційних статей та його продуктивністю, а використання
  методу економіко-математичного моделювання дозволило побудувати
  оптимізаційну модель структури витрат. Для економічного обґрунтування
  адекватності пропонованої моделі використано монографічний метод.
  7
  Прогнозування динаміки середньої собівартості хмелю
  сільськогосподарських підприємств Житомирської області здійснено
  методом екстраполяції тренду.
  Інформаційну базу дослідження становили законодавчі й нормативні
  акти України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України
  та Головного управління агропромислового розвитку Житомирської обласної
  державної адміністрації, довідкові джерела, дані фінансової звітності
  хмелегосподарств Житомирської області, наукові публікації вітчизняних і
  зарубіжних вчених з проблем дослідження, матеріали авторських
  соціологічних досліджень, а також інформаційні ресурси всесвітньої
  комп’ютерної мережі «Інтернет».
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:
  вперше:
  • запропоновано методичний підхід до обліково-аналітичного
  забезпечення управління та контролю витрат на виробництво хмелю,
  який передбачає поетапне групування технологічних операцій по
  вирощуванню продукції хмелярства із застосуванням попроцесно-
  нормативного методу обліку, що дозволить посилити дієвість
  бюджетування та підвищити ефективність оперативного контролю;
  удосконалено:
  • трактування економічної категорії «витрати сільськогосподарського
  виробництва», що, на відміну від існуючих, враховує специфіку галузі,
  пов’язану з використанням землі, живих організмів, впливом на
  величину витрат природно-кліматичних умов;
  • систему управлінського обліку для галузі хмелярства, яка передбачає
  застосування нормативного методу обліку витрат у комплексному
  поєднанні з абзорпшн-костингом, директ-костингом та попередільним
  методом;
  • облікове забезпечення управління витратами у хмелегосподарствах
  шляхом адаптації номенклатури калькуляційних статей, діючих форм
  8
  первинних документів та внутрішньої (управлінської) звітності з
  врахуванням впливу організаційно-технологічних особливостей
  вирощування хмелю;
  • носії інформаційного забезпечення щодо формування собівартості
  продукції рослинництва шляхом удосконалення існуючих форм
  зовнішньої звітності до потреб суб’єктів аграрного сектору;
  дістало подальший розвиток:
  • визначення сутності поняття «внутрішньогосподарський контроль», як
  сукупності спостережень та перевірок, що здійснюються з метою
  ефективного використання матеріальних, трудових, енергетичних,
  природних ресурсів та необоротних активів;
  • імплементація етапів внутрішньогосподарського контролю витрат у
  хмелярстві, яка дозволить встановити відповідність фактичних витрат
  їх нормативам та оперативно реагувати на необґрунтовані відхилення;
  • методика стратегічного планування витрат у хмелярстві з
  використанням оптимізаційного моделювання їх структури, яка
  враховує вплив окремих чинників формування витрат на рівень
  економічної та технологічної ефективності за наявних ресурсів
  хмелегосподарств.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
  застосування на практиці розроблених методичних рекомендацій сприятиме
  удосконаленню організації та методики бухгалтерського обліку та контролю
  витрат на виробництво продукції хмелярства в сільськогосподарських
  формуваннях.
  Пропозиції щодо удосконалення форм первинних документів з обліку
  продукції хмелярства було прийнято до впровадження у ТОВ «ВО Агро-
  Пром-Сервіс» Житомирського району (довідка № 145 від 29 серпня 2011 р.).
  Рекомендації щодо адаптації діючої форми «Зведеної відомості фактичних
  витрат та попередніх обсягів компенсації у хмелярстві» розглянуто та
  прийнято до уваги Управлінням агропромислового розвитку Житомирської
  9
  районної державної адміністрації (довідка № 699 від 19 вересня 2011 р.).
  Розроблену автором дисертації економіко-математичну модель оптимізації
  виробничих витрат прийнято до застосування Головним управлінням
  агропромислового розвитку ЖОДА (довідка № 3043/2-2 від 07 вересня
  2011 р.).
  Теоретичні та методичні засади обліку та контролю витрат сільсько-
  господарських підприємств використовуються у навчальному процесі
  Житомирського національного агроекологічного університету при
  викладанні дисциплін «Управлінський облік» та «Фінансовий облік» (довідка
  № 758 від 09 червня 2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним
  науковим дослідженням здобувача. Наукові положення, розробки та
  пропозиції, що містяться у роботі, є результатом його особистої самостійної
  роботи, що підтверджується науковими публікаціями. З наукових праць,
  опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та
  положення, що є особистими здобутками автора.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати,
  викладені в дисертації доповідалися на науково-практичних конференціях:
  Всеукраїнському науково-практичному симпозіуму «Ринкова адаптація
  галузі хмелярства» (м. Житомир, 2008 р.), IV Міжфакультетській науково-
  практичній конференції молодих вчених «Формування стратегії розвитку
  регіонального АПК» (м. Житомир, 2008 р.), Всеукраїнській науково-
  практичній конференції молодих вчених «Формування конкурентних переваг
  аграрної продукції в умовах глобалізації економіки» (м. Житомир, 2009 р.),
  Міжнародній науково-практичній конференції «Зрівноважений розвиток
  регіонів в умовах глобалізації» (м. Житомир, 2010 р.), Всеукраїнській
  науково-практичній конференції, присвяченій 10-ти річчю факультету
  аграрного менеджменту «Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми,
  пріоритети, перспективи» (м. Житомир, 2010 р.), Всеукраїнській науково-
  практичній конференції молодих вчених «Формування стратегії розвитку
  10
  регіонального АПК» (м. Житомир, 2010 р.), V Міжнародній науково-
  практичній конференції «Шляхи реалізації завдань Концепції розвитку
  бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України» (м. Київ,
  2010 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Облік, контроль та
  аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (м. Вінниця,
  2010 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Обліково-
  аналітичне та фінансове забезпечення розвитку АПК України: проблеми та
  перспективи» (м. Житомир, 2010 р.), Науково-практичній конференції
  молодих вчених «Стратегічні напрями і пріоритети формування
  конкурентоспроможності аграрного сектору» (м. Житомир 2010 р.).
  Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових
  праць загальним обсягом 5,1 друк. арк., з яких 7 наукових статей у фахових
  виданнях, 10 тез доповідей на науково-практичних конференціях.
  Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертація складається з
  вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел,
  додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи викладено на 209 сторінках
  комп’ютерного тексту. Робота містить 22 таблиці на 22 сторінках, 15
  рисунків на 15 сторінках та 17 додатків на 25 сторінках. Список літературних
  джерел налічує 235найменувань на 23 сторінках.
 • Список літератури:
 • Висновки та пропозиції
  У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення,
  обґрунтовано науково-методичні положення і розроблено практичні
  рекомендації щодо організації обліку та контролю витрат на виробництво
  хмелю, що дозволило сформулювати висновки теоретичного та прикладного
  характеру:
  1. Встановлено, що виробництво продукції галузі хмелярства
  відбувається в умовах процесів трансформації всіх видів ресурсів та
  біологічних перетворень живих організмів під дією природних факторів. В
  цьому контексті запропоновано визначення витрат сільськогосподарського
  виробництва розглядати як вартість спожитих виробничих ресурсів та суми
  збільшення зобов’язань, щодо розрахунків за роботи та послуги, що
  формують виробничу собівартість продукту в умовах специфіки галузі
  сільського господарства, пов’язаної з використанням землі, як основного
  засобу виробництва, живих організмів, впливом природно-кліматичних умов.
  2. Узагальнення існуючих наукових поглядів дали змогу
  сформулювати власний підхід до визначення сутності
  внутрішньогосподарського контролю витрат, який розглядається як
  сукупність спостережень та перевірок, що здійснюються
  внутрішньогосподарськими контролюючими органами, базуються на
  оперативних бухгалтерських даних та забезпечують прийняття правильних
  управлінських рішень з метою ефективного використання матеріальних,
  трудових, енергетичних, природних ресурсів та необоротних активів.
  3. Доведено, що реалізація функцій внутрішньогосподарського
  контролю у хмелегосподарствах можлива за умови врахування особливостей
  виробництва продукції хмелярства. Запропоновано методичний підхід до
  імплементації поетапного внутрішньогосподарського контролю витрат на
  виробництво хмелю, який ґрунтується на поступальному виконанні
  наступних операцій: бюджетування, виокремлення центрів відповідальності
  184
  та місць виникнення витрат, визнання витрат та встановлення
  бухгалтерських процедур щодо їх обліку.
  4. Для підвищення оперативності контролю витрат на виробництво
  продукції хмелярства обґрунтовано використання попроцесно-нормативного
  методу обліку витрат, де окремими процесами слід вважати етапи
  розсадництва хмелю згідно відповідної технології вирощування саджанців
  (вирощування у відкритому ґрунті, із закритою кореневою системою,
  мікроклональне розмноження хмелю) та етапи виробництва шишок хмелю
  (осінньо-зимові післязбиральні роботи, весняно-літні роботи, осінні роботи
  по збиранню). Це дозволить у первинних документах та оперативній
  внутрішній звітності на певну дату відображати одночасно з фактичними і
  нормативні витрати згідно технологічних норм вирощування продукції
  хмелярства та здійснювати оперативний контроль за відхиленнями від них.
  5. Дослідженням встановлено, що первісна вартість молодих
  хмеленасаджень в момент їх переводу в групу зрілих біологічних активів
  формується з урахуванням категорії садивного матеріалу, яким
  здійснювалось закладення зазначених хмелеплантацій. Первісна вартість та
  термін корисної експлуатації хмеленасаджень залежать від того, до яких
  видів об’єктів обліку витрат належить даний довгостроковий біологічний
  актив: до продуктивних маточників чи до промислових хмеленасаджень. В
  зв’язку з цим, для довгострокових біологічних активів галузі хмелярства
  доцільно застосувати виробничий метод нарахування амортизації.
  6. Систематизація методів обліку витрат дозволила встановити
  ступінь відповідності чинних методів потребам галузі хмелярства, серед яких
  виокремлено: метод нормативних витрат, абзорпшн-костинг та директ-
  костинг. З метою підвищення ефективності контролю витрат галузі
  хмелярства в основу їх обліку доцільно покласти нормативний метод.
  Директ-костинг (метод неповних витрат) сприятиме виявленню оптимальних
  обсягів виробництва хмелю з метою прогнозування точки беззбитковості та
  надаватиме об’єктивну інформацію для аналізу поведінки витрат внаслідок
  185
  зміни обсягів виробництва та реалізації, рівня цін. В ринкових умовах
  доцільно обчислювати повну собівартість готової продукції хмелярства
  застосовуючи при цьому метод абзорпшн-костинг (повних витрат).
  7. Враховуючи особливості виробництва хмелю, сортову
  приналежність та якісні характеристики продукції хмелярства, категорію та
  походження розсадного (садивного) матеріалу хмелю, місця виникнення
  витрат запропоновано окремі форми Щоденника надходження продукції
  хмелярства для шишок та саджанців хмелю, а також «Акт витрат садивного
  (розсадного) матеріалу хмелю». Для контролю прямих витрат розроблено
  форму «Бюджету прямих матеріальних витрат», а з метою підвищення рівня
  управління загальновиробничими витратами у хмелярстві запропоновано
  методику розрахунку їх нормативів в залежності від рівня запланованої
  урожайності. Це дозволить доповнити первинні документи інформацією про
  якість продукції хмелярства, а регістри обліку поглибити аналітичними
  даними щодо витрат, що сприятиме підвищенню рівня оперативного
  контролю.
  8. Доведено, що аналітичний облік витрат повинен відповідати
  рівню спеціалізації хмелегосподарства. В цьому контексті для господарств
  системи розсадництва хмелю встановлено доцільність здійснення
  аналітичного обліку витрат на вирощування саджанців хмелю в розрізі
  хмелешкілок, а витрати на вирощування шишок хмелю доцільно
  акумулювати в розрізі хмелеплантацій. Така методика обліку
  забезпечуватиме ідентифікацію витрат за місцями їх виникнення та центрами
  відповідальності, сприятиме об’єктивності визначення собівартості продукції
  хмелярства в розрізі сортів хмелю. Для хмелегосподарств первинного та
  елітного розсадництва витрати на засоби захисту хмелю доцільно
  деталізувати за їх напрямками використання (засоби від шкідників, від
  хвороб, від бур’янів). Такий підхід дозволить забезпечити оперативність
  контролю прямих витрат.
  186
  9. Вирішення проблеми забезпечення зовнішніх користувачів
  об’єктивними даними щодо витрат обґрунтовує потребу у поглибленні
  інформаційного наповнення форм зовнішньої звітності
  сільськогосподарських товаровиробників. У зв’язку з цим запропоновано
  деталізувати інформацію про матеріальні витрати форми 50 с-г довідки
  1 «Структура виробничої собівартості за видами сільськогосподарської
  продукції – рослинництво», а з метою підвищення контролю за
  використанням державних дотацій хмелегосподарствами – удосконалити
  діючу форму «Зведеної відомості фактичних витрат та попередніх обсягів
  компенсації у хмелярстві».
  10. Застосування методу імітаційного моделювання дозволило
  розробити вербальну модель контролю витрат на вирощування хмелю.
  Запропонований алгоритм внутрішньогосподарського контролю сприятиме
  узгодженості обов’язків між суб’єктами контролю, координації їх зусиль на
  економію ресурсів, а також визначенню центрів відповідальності та місць
  виникнення витрат.
  11. Доведено, що удосконалення системи управління витратами на
  виробництво хмелю слід здійснювати шляхом стратегічного планування та
  прогнозування. Це забезпечує вибір оптимальної структури витрат,
  передбачає варіантні розрахунки та ґрунтується на врахуванні потенційної
  продуктивності сортів хмелю та індивідуального ресурсного забезпечення
  хмелегосподарств. Реалізація запропонованого підходу до управління
  витратами на виробництво хмелю сприяє побудові дієвої системи обліку та
  контролю, забезпечує виявлення та мобілізацію резервів оптимізації витрат
  хмелегосподарств.
  187

  Список використаних літературних джерел.
  1. Андреев В.Д. Практический аудит: [справ. пособ.] / В.Д. Андреев. – М.:
  Экономика, 1994. – 366 с.
  2. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія,
  методика, аналіз: Монографія / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2005. –
  292 с.
  3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підруч. – 2-ге вид.,
  доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, - 2002. – 624 с.
  4. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика: Пер. с англ./
  Под ред. Я.В.Соколова, И.А. Смирновой / А. Апчерч – М.: Финансы и
  статистика, 2002. – 952 с.
  5. Архієрєєв С.І. Трансакційна архітектоніка / С.І. Архієрєєв // Економічна
  теорія. – 2004. - №1. – с.69-83.
  6. Барсукова С.Ю. Неформальная практика русского бизнеса в зеркале
  трансакционных затрат. – Проблемы, успехи и трудность переходной
  экономики / С.Ю. Барсукова – Под ред. М.А.Портного. – Г.: МОНФ,
  2000. – 152 с.
  7. Бартенев С.А. Экономические теории и школы (история и
  современность): курс лекций / С.А. Бартенев – М.: БЕК, 1996. – 352 с.
  8. Басманов И.А. Теоретические основы учета и калькулирования
  себестоимости промышленной продукции. Под ред. В.А. Новака /
  И.А. Басманов – М.: Финансы, 1970. – 167 с.
  9. Байдик О. Учет по центрам ответственности / О. Байдик // Бухгалтерия. –
  2000. – 14 августа. – С.62-64.
  10. Безруких П.С. Учет и калькулирование себестоимости продукции /
  П.С. Безруких – М.: Финансы, 1974. – 320 с.
  11. Белоусова І. Проблеми обліку виробничих витрат і калькулювання
  собівартості продукції в промисловості / І. Белоусова, М. Чумаченко //
  Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 4. – С. 3-10.
  188
  12. Бережна Л.В. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах /
  Л.В. Бережна, О.І. Снитюк. – К.: Кондор, - 2009. – 301 с.
  13. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання
  собівартості продукції / І. Білоусова // Бухгалтерський облік і аудит. –
  2006. - № 9. – С. 3-5.
  14. Бондар І.Ю. Управління витратами виробництва та собівартістю
  продукції: Навч. посіб / І.Ю. Бондар, В.Г. Пахомов – К.: 2000.
  15. Бородкін О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція
  і організація / О. Бородкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - № 2.
  – С. 45-53.
  16. Бурцев В.В. Внутренний аудит компании: вопросы организации и
  управления / В.В. Бурцев // Управление финансами предприятия. – 2003.
  - № 4. – С. 35-49.
  17. Бутинець Т.А. Контроль внутрішньогосподарський чи внутрішній? /
  Т.А. Бутинець // [Електронний ресурс] Міжнародний збірник наукових
  праць. Випуск 2(14). – C. 5-20. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua
  / portal / soc_gum / ptmbo / 2009_2 / 1.pdf
  18. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль виробничої діяльності
  підприємства: управлінський підхід / Т.А. Бутинець // Вісник ЖДТУ. –
  2008. - № 1 (43). – С. 28-32.
  19. Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії. –
  Монографія / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 324 с.
  20. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник
  для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів.
  / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, З.Ф. Канурна, Н.М. Малюга, Л.В. Чижев-
  ська; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир:
  ПП «Рута», 2005. – 480 с.
  21. Бухгатерский учет: сборник нормативных документов. – В 3-х ч. – Ч.2. –
  М., 1988. – 440 с.
  189
  22. Валуев Б.И. Некоторые актуальные направления развития учета –
  управленческий аспект / Б.И. Валуев // Фінанси, облік і аудит: Зб. наук.
  праць. Спец. випуск / Відп. ред. В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2006. – С. 89-
  94.
  23. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник
  / М.А. Вахрушина. – 3-е изд., доп. и пер. – М.; Л., 2004. – 576с.
  24. Вільямсон О.Е. Економічні інституції капіталізму: Фірми, маркетинг,
  укладання контрактів / О.Е. Вільямсон. – Наук. ред. укр. перекл.
  С. Бушуєв. – К.: «АРТЕК», 2001. – 472 с.
  25. Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія,
  організація: Монографія / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008. –
  532с.
  26. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських
  підприємствах (моніторинг) / [Воскобойнік Ю.П., Шпикуляк О.Г.,
  Камінський І.В. та ін.]; за ред. Ю.П. Воскобойніка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011.
  – 355 с.
  27. Ворст Й. Экономика фирмы: Учеб./ Пер. с датского А.Н. Чекановой,
  О.В. Рождественского / Й. Ворст, П. Ревентлоу. – М.: Высш. шк., 1994. –
  272 с.
  28. Врублевский Н.Д. Управленческий учет издержек производства и
  себестоимости продукции в отраслях экономики: Учеб. пособие /
  Н.Д. Врублевский. – М., 2004. – 376 с.
  29. Гальчинский А.С. К. Маркс и развитие экономической мысли Запада /
  А.С. Гальчинский – М.: Экономика, 1990. – 199 с.
  30. Годованый А.А. Интенсификация хмелеводства и программирование
  урожаев / А.А. Годованый. – К.: Урожай, 1990. – 88 с.
  31. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи
  розвитку: Монографія / С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
  – 522 с.
  190
  32. Голов С. Справедлива вартість та її місце в системі оцінок
  бухгалтерського обліку / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. –
  2007. - № 4. – С. 3-18.
  33. Голов С.Ф. Облік сільськогосподарських активів за справедливою
  вартістю: проти течії / С.Ф. Голов // Облік і фінанси АПК. – 2006. – №11.
  – С.87-90.
  34. Голов С.Ф. Чи перешкоджає П(С)БО 16 «Витрати» економічній роботі
  на підприємстві? / С.Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. -
  № 5. – С.3-10.
  35. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами
  / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.:Лібра, 2001. – 840 с.
  36. Голов С. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень /
  Голов С. // Податкове планування. – 2006. - № 4 (66). – С.27-33.
  37. Грещак М.Г. Управління витратами: Навч.-метод. посібник для самост.
  вивч. дисц / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. – К.: КНЕУ, 2002. – 131 с.
  38. Гриб І.І. Продуктивність сортів хмелю Кумир, Слов’янка, Заграва
  залежно від погодних умов та елементів технології вирощування
  / І.І. Гриб // [Електронний ресурс] Наукові доповіді НАУ. – 2008 – 1 (9) –
  С. 1-8: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2008-
  1/08giitog.pdf]
  39. Гришко Н.В. Ієрархічна структура функціональної системи
  калькулювання та обліку витрат / Н.В. Гришко // Економіка. Фінанси.
  Право. - № 10 – 2006 – С.3-6.
  40. Гуцаленко Л.В. Стан та перспективи розвитку внутрішнього контролю
  на підприємствах АПК / Л.В. Гуцаленко, Н.Г. Здирко // Облік і фінанси
  АПК. – 2007. - № 11-12. – С. 83-86.
  41. Давидович І.Є. Управління витратами: Навч. посібник / І.Є. Давидович –
  К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.
  42. Данько М.С. Трансакції як чинник активізації інноваційної діяльності /
  М.С. Данько // Проблеми науки. – 2006. - №3. – С.2-10.
  191
  43. Дем’яненко С.І. Вплив макроекономічного регулювання на виробничі
  витрати у сільському господарстві / С.І. Демяненко – К.: КДЕУ, 1996. –
  100 с.
  44. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському
  господарстві: Навч. посібник / С.І. Демяненко – К., 1998. – 264 с.
  45. Дем’яненко С.І. Менеджмент аграрних підприємств: Навч. посібник /
  С.І. Демяненко – К.: КНЕУ, 2005. – 347 с.
  46. Долан Э.Дж. Микроэкономика: Пер. с англ./ Э.Дж. Долан, Д. Линдсней.
  – Под общ. ред. Б.Лисовика и В.Лукашевича. – СПб.: Литера Плюс,
  1994. – 448 с.
  47. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и
  оптимальные решения: Пер. с англ. / П. Друкер – М.: Астрель, 2004. –
  284 с.
  48. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник / К. Друри
  / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 1071 с.
  49. Жебрак М.Х. Производственная калькуляция / М.Х. Жебрак // Спутник
  конторщика и счетовода – 1927. - №9 – с. 11-18.
  50. Жила В.Г. Ревизия и аудит / В.Г. Жила. – К.: МАУП, 1998. – 96 с.
  51. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному
  секторі економіки : монографія / В.М. Жук – К. : ННЦ ІАЕ, 2009. – 648 с.
  52. Жук В.М. Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської
  діяльності та проблеми практичного застосування П(С)БО 30 «Біологічні
  активи» / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2006. - № 6. – С. 34-42.
  53. Жук В.М. Облік витрат виробництва: методологічні аспекти /
  В.М. Жук // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право):
  Наук.журнал, - Вип.1-2 / Голов. ред. О.П.Степанов. – К.: Книжкове вид-
  во НАУ, 2007. – С.484-487.
  54. Задорожна Н.В. Макроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч.
  посібник / Н.В. Задорожна – К., 2003. – 219 с.
  192
  55. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність і
  Україні» від 16 липня 1999 р. // відомості Верховної Ради України. –
  1999. - № 40.
  56. Звітність сільськогосподарських підприємств за вимогами П(С)БО 30
  «Біологічні активи»: Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я.,
  Жука В.М. / Лузан Ю.Я., Жук В.М., Гаврилюк В.М. та ін. – К.:ТОВ «Юр-
  Агро-Веста», 2008. – 230 с. .
  57. Зіновчук В.В. Тенденції розвитку галузі хмелярства у Житомирській
  області / В.В. Зіновчук, В.В. Шабликін, Т.М. Ратшнюк // Вісн.ДАУ:
  науковий теоретичний збірник – Житомир, 2005. - № 2. – С. 243-251.
  58. Золотницька Ю.В. Роль державної підтримки розвитку галузі хмелярства
  на Житомирщині / Ю.В. Золотницька, Л.А. Суліменко // Вісник
  ХНТУСГ: Економічні науки. Вип. 72. – Харків: ХНТУСГ, 2008 р. –
  С. 379-386.
  59. Золотницька Ю.В. Особливості обліку витрат на біологічні перетворення
  активів галузі хмелярства / Ю.В. Золотницька // Вісник ЖНАЕУ – 2009
  р. - № 2 – С. 324-331.
  60. Золотницька Ю.В. Особливості первісного визнання біологічних активів
  та продукції галузі хмелярства / Ю.В. Золотницька // Облік і фінанси АПК
  – 2010 р. - № 2 – С. 76-79.
  61. Золотницька Ю.В. Аналіз беззбитковості галузі хмелярства як інструмент
  прийняття оперативних управлінських рішень / Ю.В. Золотницька //
  Економіка АПК – 2010 р. - № 8 – С. 123-128.
  62. Золотницька Ю.В. Структура витрат та її вплив на ефективність
  виробництва в хмелегосподарствах / Ю.В. Золотницька // Облік і фінанси
  АПК – 2010 р. - № 3 – С. 65-68.
  63. Золотницька Ю.В. Обґрунтування структури статей калькуляції та її
  вплив на формування зовнішньої звітності сільськогосподарських
  товаровиробників / Ю.В. Золотницька, Л.А. Суліменко // Збірник
  наукових праць Вінницького НАУ. Серія: Економічні науки / Редколегія:
  193
  Калетник Г.М. (головний редактор) та ін. – Вінниця:, 2010 – Випуск 5,
  Т.1 – С. 151-155.
  64. Золотницька Ю.В. Внутрішньогосподарський контроль витрат на
  виробництво продукції хмелярства: управлінський аспект
  / Ю.В. Золотницька // Облік і фінанси АПК – 2011 р. - № 3 – С. 176-179.
  65. Золотницька Ю.В. Особливості обліку виробництва продукції
  хмелярства за П(С)БО 30 «Біологічні активи» / Ю.В. Золотницька //
  Формування стратегії розвитку регіонального АПК: матеріали IV
  міжфакультетської науково-практичної конференції молодих вчених –
  Житомир, 2008. – с. 321-323.
  66. Золотницька Ю.В. Особливості обліку і контролю витрат на
  виробництво хмелю / Ю.В. Золотницька // Ринкова адаптація галузі
  хмелярства: матеріали Всеукраїнського науково-практичного
  симпозіуму, 1 липня 2008 р., м. Житомир. – Житомир: Вид-во ДВНЗ
  «Державний агроекологічний університет», 2008. – С. 116-122.
  67. Золотницька Ю.В. Оцінка біологічних активів галузі хмелярства за
  П(С)БО 30 «Біологічні активи» як чинник інвестиційної привабливості
  хмелегосподарств / Ю.В. Золотницька // Формування конкурентних
  переваг аграрної продукції в умовах глобалізації економіки: матеріали
  Всеукр. наук.-практ. конференції молодих вчених – Житомир, 2009. –
  с. 72-73.
  68. Золотницька Ю.В. Значення управлінського обліку в інформаційному
  забезпеченні галузі хмелярства / Ю.В. Золотницька // Формування
  стратегії розвитку регіонального АПК: матеріали V міжфакультетської
  науково-практичної конференції молодих вчених – Житомир, 2009. – с.
  224-227.
  69. Золотницька Ю.В. Побудова аналітичного обліку витрат в системі
  розсадництва хмелю / Ю.В.Золотницька // Зрівноважений розвиток
  регіонів в умовах глобалізації: матеріали Міжнародної науково-
  практичної конференції. – Житомир: ПП «Рута». – 2010. – С. 71-74.
  194
  70. Золотницька Ю.В. Амортизаційні відрахування довгострокових
  біологічних активів галузі хмелярства / Ю.В. Золотницька // Розвиток
  агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали
  Всеукр. наук.-практ. конф., присвячені 10-ти річчю ф-ту аграр.
  менеджменту. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 58-60.
  71. Золотницька Ю.В. Система бюджетування галузі хмелярства
  / Ю.В. Золотницька // Формування стратегії розвитку регіонального
  АПК: матеріали VI міжфакультетської наук.-практич. конференції
  молодих вчених – Житомир, 2010. – С. 195-197.
  72. Золотницька Ю.В. Управління матеріальними витратами на виробництво
  хмелю / Ю.В. Золотницька // Обліково-аналітичне та фінансове
  забезпечення розвитку АПК України: матеріали Всеукр. науково-
  практичної конференції, присвяченої 40-річчю економічного факультету,
  25-26 листопада, 2010 р. - Житомир. – С. 48-52.
  73. Золотницька Ю.В. Особливості організації внутрішньогосподарського
  контролю витрат на виробництво продукції хмелярства /
  Ю.В. Золотницька // Стратегічні напрями і пріоритети формування
  конкурентоспроможності аграрного сектору: матеріали конференції
  молодих вчених-економістів, 24 листопада 2010 р. – Житомир: Вид-во
  ЖНАЕУ, 2011. – С. 163-165.
  74. Золотницька Ю.В. Інформаційні технології в організації обліку та
  контролю витрат на виробництво продукції хмелярства
  / Ю.В. Золотницька // Формування системи та механізмів облікового
  забезпечення господарської діяльності підприємства: збірник наукових
  статей студентів та викладачів кафедри бухгалтерського обліку ЖНАЕУ.
  – Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир,
  2010. – С. 49-50.
  75. Івашкевич В.Б. Организация управленческого учета по центрам
  ответственности и местам формирования затрат / В.Б. Івашкевич //
  Бухгалтерский учет. – 2000. - № 5. – С. 56-59.
  195
  76. Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры /
  О.Д. Каверина – М., 2003. – 352 с.
  77. Калькуляция себестоимости в промышленности. Под ред. проф.
  А.Ш. Маргулиса. – М.: «Финасы». – 1975. – 295 с.
  78. Калюга Є. Система внутрішньогосподарського контролю та
  удосконалення її ефективності на підприємствах / Є. Калюга // Вісник
  податкової служби України. – 2001. - № 33. – С. 26-31.
  79. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник / Т.П. Карпова – 2-е изд.,
  перераб. и. доп. – М., 2004. – 351 с.
  80. Кірейцев Г.Г. Бухгалтерський облік та науковці, що генерують ідеї його
  розвитку / Г.Г. Кірейцев // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2008.
  - № 20. – С. 3-7.
  81. Кірейцев Г.Г. Умови розвитку бухгалтерського обліку в сільському
  господарстві України / Г.Г. Кірейцев // Реформування обліку, звітності та
  аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: ІІ Міжнар. наук.-
  практ. конф. – К., 2006. – С. 9-18.
  82. Кирейцев Г.Г. В Методологическом совете по бухгалтерскому учету /
  Г.Г. Кирейцев // Бухгалтерский учет. – 2002. - № 2. – С. 62-75.
  83. Классики менеджмента: Пер. с англ. / Под ред.. Ю.Н.Каптуревского и
  М.Уорнера. – СПб.: Питер, 2001. – 1168 с.
  84. Коваленко Ю.С. Методичні рекомендації з витратно-цінового аналізу в
  рослинництві сільськогосподарських територій та підприємств з
  використанням комп’ютерних технологій // Ю.С. Коваленко,
  В.В. Матвеєв, М.Г. Полозенко / Удосконалення планово-економічної
  роботи на сільськогосподарських підприємствах. – К.: ІАЕ УААН, 1998.
  – 49-84.
  85. Ковалев С. [Електронний ресурс]: Применение технологий
  функционально-стоимостного анализа повышает эффективность
  управленческих решений / С. Ковалев // режим доступу: http:
  //www.iteam.ru/publications/finances/section_50/article_1078/
  196
  86. Ковальчук Т.М. Методологічні аспекти оперативного аналізу витрат у
  рослинництві / Т.М. Ковальчук // Економіка АПК. – 2005. - № 1. – С. 47-
  53.
  87. Ковальчук Т.М. Сучасна філософія управління та проблеми
  економічного аналізу / Т.М. Ковальчук // Економіка АПК. – 2008. - № 7.
  – С. 48-53.
  88. Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки: Навч. посіб /
  В.М. Ковальчук, М.В. Лазарович, М.І. Сарай – К.: Знання, 2008. – 647 с.
  89. Козаченко Г.В. Управління затратами підприємства. Монографія /
  Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорєлов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін – Київ:
  Лібра, 2007. – 320 с.
  90. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности.
  Бюджетирование / Horvath & Partners; Пер. с нем. – М., 2005. – 269 с.
  91. Контроль і ревізія: [підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106
  «Облік і аудит»] / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга,
  Н.І. Петренко. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.
  92. Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в
  умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: теорія,
  методологія, диверсифікація: [моногр.] / М.Д. Корінько – К.: ДП
  «Інформ.-аналіт. агентство», 2007. – 429 с.
  93. Костирко Р.О. [Електронний ресурс]: Оцінка ефективності внутрішнього
  контролю в управління витратами підприємства / Р.О. Костирко // режим
  доступу: http: // www.nbuv.gov.ua / portal / soc_gum / Vduet /
  econ / 2009_4 / 28.pdf
  94. Костирко Р.О. Розвиток методології внутрішнього контролю витрат
  підприємства / Р.О. Костирко // Финансы, учет, банки. – Выпуск № 1 (15)
  – 2009. – С. 9-19.
  95. Котляров Є. Облік затрат на виготовлення продукції: загальні питання /
  Є. Котляров, В. Корнілова // Бухгалтерія. – 2008. - № 10. – С. 45 – 49.
  197
  96. Котляров С.А. Управление затратами: Учебное пособие / С.А. Котляров
  – СПб: Питер, 2001. – 160 с.
  97. Коуз Р. Фирма, рынок и право: Пер. с англ. Б.Пинскера; Науч. ред.
  Р.Капелюшников / Р. Коуз – М.: Дело ЛТД, 1993. – 192 с.
  98. Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим
  производством. Вопросы теории и практики / Е.А. Кочерин. – М.:
  Экономика, 1982. – 216 с.
  99. Крамаровский Л.М. Ревизия и контроль / Л.М. Крамаровский. – М.:
  Финансы – 1970. – 312 с.
  100. Краюхин Г. Управление затратами на предприятии: Уч. пособие /
  Г. Краюхин – СПб., 2003. – 170 с.
  101. Крулькевич М.И. Методы эффективного контроля в системах
  управления / М.И. Крулькевич, И.А. Курдюмова // Экономика Крыма. –
  2002. - №4 – с. 26-28.
  102. Лахтіонова Л.А. Поняття категорії «Витрати» відповідно до
  національних стандартів бухгалтерського обліку і міжнародних
  стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності /
  Л.А. Лахтіонова // Фінанси України. – 2006. - № 8. – С. 68-74.
  103. Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік:
  завдання, мета, чинники ефективного впровадження / С. Левицька //
  Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 2. – С. 27-35.
  104. Лесик Б.В. Изменение пивоварных качеств шишек хмеля при хранении в
  складах с нерегулируемыми параметрами среды / Б.В. Лесик,
  И.Г. Рейтман, В.М. Шуляр // Хмелеводство: Респуб. межвед. темат. науч.
  сб. – 1983. – № 3. – С. 50-54.
  105. Лінник В.Г. Калькуляція собівартості продукції сільськогосподарських
  підприємств: Навч. посіб. / В.Г.Лінник – К.: УМК ВО, 1991. – 220 с.
  106. Литвин Ю.Я. Прогресивні методи обліку витрат на виробництво
  (вітчизняні та зарубіжні) / Ю.Я. Литвин, В.М. Олійник – Тернопіль,
  1995. – 131 с.
  198
  107. Ловінська Л.Г. Підходи до класифікації оцінок, що використовуються в
  бухгалтерському обліку / Л.Г. Ловінська // Фінанси, облік і аудит: Зб.
  наук. праць. Спецвипуск; Відп. ред. В.Г.Лінник. – К., 2006. – С. 239-249.
  108. Лишиленко О.В., Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник /
  О.В. Лишиленко – К., 2004. – 254 с.
  109. Лукінов І. Економічні трансформації (наприкінці ХХ сторіччя) /
  І. Лукінов – К.: АТ „Книга”, 1997. – 456 с.
  110. Макконел К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика / В 2т.: Пер
  с англ. – 11-е изд. / К.Р. Макконел, С.Л. Брю – М.: Республика, 1992. –
  Т.2. – 400 с.
  111. Макухін Г.А. Оцінка трансакційних витрат підприємства: Автореф. дис.
  к-та економ. наук: 08.06.01./ Г.А. Макухін – Східноукр. ун-т ім.. В.Даля.
  – Луганськ, 2005. – 20 с.
  112. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку:
  теорія, практика, перспективи / Н.М. Малюга – Монографія. – Житомир:
  ЖІТІ, 1998. – 384 с.
  113. Маренич Т. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. /
  Т. Маренич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 12. – с. 19-25.
  114. Маренич Т.Г. Інформаційне забезпечення агропромислового
  виробництва / Т.Г. Маренич // Вісник Харківського національного
  технічного університету сільського господарства: Економічні науки.
  Вип. 72. – Харків: ХНТУСГ, 2008 р. – 458 с.
  115. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. – Т.1. – Кн.1:
  Процесс производства капитала / К. Маркс – М.:Политиздат, 1988. – 891с.
  116. Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебник / М.В. Мельник,
  А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин / Под ред. проф. М.В. Мельник. – М.:
  КНОРУС, 2007. – 640 с.
  117. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів,
  затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р.
  № 1315 // Облік і фінанси АПК. – 2007. - № 1-2. – С. 9-27.
  199
  118. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання
  собівартості продукції (робіт та послуг) сільськогосподарських
  підприємств, від 18 травня 2001 р.
  119. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 / Пер. з англ.; За ред.
  С.Ф.Голова. – К., 2005. – Ч. 1. – 1304 с.
  120. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 / Пер. з англ.; За ред.
  С.Ф.Голова. – К., 2005. – Ч. 2. – 1232 с.
  121. Мишин Ю.А. Управленческий учет: управление затратами и
  результатами производственной деятельности: Монография /
  Ю.А. Мишин – М., 2002. – 176 с.
  122. Мних Е.В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. /
  Е.В. Мних – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.
  123. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери: Монографія /
  О.М. Могильний. – Ужгород: ІВА, 2005. – 400 с.
  124. Моссаковський В. Концепція обліку в Україні / В. Моссаковський,
  Т. Кононенко // Бухгалтерський обіку і аудит. – 2004. - № 11. – С. 12.
  125. Моссаковський В. Про розрахунок точки беззбитковості
  / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 9. – С.
  15-19.
  126. Моссаковський В. Про управлінський облік / В. Моссаковський //
  Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 10. – С. 37-44.
  127. Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський //
  Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 4. – С.38-48.
  128. Назарчук Т.В. Аналіз зарубіжних і вітчизняних методологічних підходів
  до класифікації витрат / Т.В. Назарчук // Вісник Хмельницького
  національного університету. – 2005. - № 5 Ч. 2, т.2. – С. 90-94.
  129. Нападовська Л.В. Методологічні засади управлінського обліку
  / Л.В. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 4. – С.
  26-30.
  200
  130. Нападовська Л.В. Управлінський облік: Монографія / Л.В. Нападовська.
  – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.
  131. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій
  економіці: Монографія / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровська: Наука і
  освіта. 2000. – 224 с.
  132. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: Підручник /
  В.М. Нелеп – 2-ге вид., перероб. та доп. – К., 2004. – 496 с.
  133. Несвет В.И. К вопросу формирования концепции управления
  себестоимостью продукции / В.И. Несвет // Вісник економічної науки
  України. – 2006. - № 1(9). – С.109-113.
  134. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Б.Нидлз, Х.Андерсон,
  Д.Колдуэлл: Пер. с англ. / Под ред. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и
  статистика, 1993. – 496 с.
  135. Ніколашин А.О. Характеристика ринку бухгалтерських програм для
  сільського господарства / А.О. Ніколашин // Реформування обліку,
  звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи.
  Частина ІІ. Науково-методична робота з обліку та звітності АПК: стан та
  перспективи / За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.:
  Інститут аграрної економіки – 2003. – С. 178-182.
  136. Облік сільськогосподарської діяльності. Навчальний посібник / За ред.
  Жука В.М. / Лузан Ю.Я., Жук В.М., Гаврилюк В.М. та ін. – К.:ТОВ «Юр-
  Агро-Веста», 2007. – 368 с.
  137. Огійчук М.Ф. Формування у бухгалтерському обліку доходів та витрат
  сільськогосподарської діяльності відповідно до вимог П(С)БО 30
  «Біологічні активи» / М.Ф. Огійчук // Облік і фінанси АПК. – 2006. -
  № 6. – С. 24-33.
  138. Олійник О.В. Проблеми співвідношення і класифікації «методів обліку
  витрат» і «методів калькулювання» / О.В. Олійник, С.В. Бойко // Вісник
  ЖДТУ, 2003. - №3(25). – С.158-167.
  201
  139. Охріменко І.В. Підвищення дієвості витратно-цінового аналізу в
  рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств
  / І.В. Охріменко // Економіка АПК. – 2000. - № 8. – С. 72-77.
  140. Охріменко І.В. Витрати та собівартість сільськогосподарської продукції
  в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських
  підприємств: монографія / І.В. Охріменко. – К.: В-во «Логос», 2009. –
  388 с.
  141. Палий В.Ф. Основы калькулирования / В.Ф. Палий – М.: Финансы и
  статистика, 1987. – 288 с.
  142. Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та
  організація: монографія / В.П. Пантелеєв. – К.: ДП «Інформ.-аналіт.
  агентство», 2008. – 491 с.
  143. Пантелеєв В.П. Концепція внутрішньогосподарського контролю
  діяльності підприємств: методологія, організація, розвиток: автореф. дис.
  д-ра економ. наук: 08.00.09 / В.П. Пантелеєв; Держ. акад. статистики,
  обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2009. – 40 с.
  144. Партин Г.О. Формування стратегічної моделі управління витратами
  підприємства / Г.О. Партин // Фінанси підприємств. – 2004. - №11. –
  С. 124.
  145. Пархоменко В.М. Реформування бухгалтерського обліку в Україні.
  Положення (стандарти), плани рахунків, регістри бухгалтерського
  обліку, 400 типових кореспонденцій. Відповіді на запитання. Коментарі.
  Ч. ІV / В.М. Пархоменко, П.П. Баранцев – Луганськ, 2004. – 640 с.
  146. Перспективна програма розвитку хмелярства у Житомирській області на
  2005-2010 роки. – Житомир: ОДА, 2005. – 34 с.
  147. Пиндайк Р. Микроэкономика: Сокр. пер. с англ. / Научн. ред.
  В.Т. Борисович, В.М. Полтерович, В.И. Данилов и др. / Р. Пиндайк,
  Д. Рубинфельд – М.: Экономика, 1992. – 510 с.
  148. Податковий кодекс України. – К.: ДП «ІВЦ ДПА України», 2010. – 336 с.
  202
  149. Пожарицкая И.М. Бухгалтерский подход к определению затрат /
  И.М. Пожарицкая, Т.Н. Пилатова // Экономика и управление. – 2004. -
  №1. – С.33-35.
  150. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
  фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів
  України від 31.03.99 року № 87.
  151. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові
  результати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від
  31.03.99 року № 87.
  152. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»,
  затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 року
  № 318.
  153. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»,
  затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315.
  154. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення
  розсадництва хмелю: Наказ Міністерства аграрної політики України
  № 689/119 від 23.10.2008 [Електронний ресурс]: Режим доступу:
  http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0689555-08
  155. Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник / О.В. Портна. – Львів:
  «Магнолія 2006», 2008. – 240 с.
  156. Порядок використання коштів державного бюджету на розвиток
  хмелярства: Наказ Мінагрополітики і Мінфіну України від 21.05.2004
  № 178/346 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 21. – С. 221.
  157. Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на
  розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Постанова Кабінету
  Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587 // Урядовий кур’єр. – 2005.
  - № 142.
  158. Програма відродження хмелярства в Україні на 2000-2010 роки /
  Міністерство аграрної політики України. – К., 2000. – c. 30-32.
  203
  159. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського
  обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) / М.С. Пушкар. –
  Тернопіль, 1999. – 422 с.
  160. Пушкар М.С. Філософія обліку: монографія / М.С. Пушкар. – Тернопіль:
  Карт-бланш. – 2002. – 157 с.
  161. Радаев В.В. Формирование новых рынков: трансакционные затраты,
  формы контроля и деловая этика / В.В. Радаев – М.: Центр политических
  технологий, 1998 г.
  162. Радостовец В.К. Калькуляция себестоимости продукции в
  сельскохозяйственных предприятиях. Учеб. пособие для с.-х. вузов
  / В.К. Радостовец. – М.: «Статистика», 1976. – 166 с.
  163. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг,
  Л.Ш. Лозовский, Е.Б Стародубцева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2003.
  – 618 с.
  164. Ратошнюк Т.М. Розвиток хмелярства в ринкових умовах /
  Т.М. Ратошнюк, І.Ю. Ратошнюк, В.І. Ратошнюк // Економіка АПК. –
  2007. - № 7. – с. 50 – 55.
  165. Рейтман И.Г. О потерях и нормах предельно допустимих потерь альфа-
  кислот при хранении хмеля в складах с нерегулируемыми параметрами
  среды / И.Г. Рейтман, В.И. Бармакова, Л.В. Проценко // Хмелеводство:
  Респуб. межвед. темат. науч. сб.– 1988. – № 10. – С. 55-60.
  166. Рибалко Л.В. Системний аспект внутрішньогосподарського контролю /
  Л.В. Рибалко // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК
  України: стан та перспективи: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2007.
  – С. 214-216.
  167. Рикардо Д. Начала политической мысли / Д. Рикардо – М.: ЭКСМО-
  ПРЕСС, 2000. – С. 403-479.
  168. Саблук П.Т. Витратно-ціновий аналіз у системі агромаркетингу:
  науково-практичне видання / П.Т. Саблук, Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко –
  К., 1996. – 136 с.
  204
  169. Саблук П.Т. Формування міжгалузевих відносин: проблеми теорії та
  методології / П.Т. Саблук, М.Й. Малік, В.Л. Валентинов. – К.: 2002. –
  294 с.
  170. Савин В.П. Оперативный учет затрат на производство / В.П. Савин – М.:
  Финансы, 1970. – 88 с.
  171. Савченко Ю.І. Проблеми сучасного хмелярства / Ю.І. Савченко,
  М.Г. Ковтун // Вісник аграрної науки – 2003. - №11. – с.29 - 32.
  172. Савченко Ю.І. Наукове забезпечення галузі хмелярства / Ю.І. Савченко //
  Матеріали Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму «Стратегія
  ринкової адаптації галузі хмелярства» - Житомир, 2008. – С.4-7.
  173. Сей Ж.-Б. Трактат по политической экономии // Ж.-Б. Сей, Ф. Бастиа.
  Трактат по политической экономии. Экономические софизмы.
  Экономические теории / Ф. Бастиа. – М.: Дело, 2000. – С. 22-88.
  174. Селезнев С.И. Курс бухгалтерского учета в промышленности. Книга 1 /
  С.И. Селезнев, А.А. Тарбеев – М.: Статистика, 1969. – 272 с.
  175. Словник-довідник фінансиста АПК / за ред. П.Т.Саблука та
  М.Я.Дем’яненка – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 1997. – 234 с.
  176. Слюсарчук Л. Вплив класифікації затрат на прийняття управлінських
  рішень / Л. Слюсарчук // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №6. – С.102-106.
  177. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов /
  Э.А. Смирнов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271 с.
  178. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины