ОСТАННІ НОВИНИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Назва:
 • ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї
 • Альтернативное название:
 • ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
 • Кількість сторінок:
 • 265
 • ВНЗ:
 • Запорізький національний університет
 • Рік захисту:
 • 2012
 • Короткий опис:
 • Запорізький національний університет


  На правах рукопису


  Зубцова Юлія Євгенівна

  УДК 37.035.6-053.6:37.018.265

  ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї

  Спеціальність 13.00.07 – Теорія і методика виховання


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Сібіль Олена Іванівна
  кандидат педагогічних
  наук, доцент

  Запоріжжя – 2012  ЗМІСТ  ВСТУП……………………………………………………………………...
  РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА…………………………………………………………………
  1.1. Аналіз стану дослідженості проблеми формування патріотичних якостей молодших школярі в українській просвітницькій спадщині та сучасних педагогічних дослідженнях
  1.2. Об’єктивні та суб’єктивні чинники формування патріотичних якостей особистості молодшого школяра………………………………….
  1.3. Виховний потенціал школи та сім’ї у формуванні патріотичних якостей молодших школярів………………………...…………………........
  1.4. Визначення рівнів сформованості патріотичних якостей молодших школярів
  Висновки до першого розділу…………………………………………........
  РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПАТРІОТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ В СИСТЕМІ „СІМ’Я – ШКОЛА”…………………………………………..
  2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування патріотичних якостей молодших школярів………………………………………………...
  2.2. Реалізація взаємодії школи та сім’ї під час формувального етапу педагогічного експерименту
  2.3. Результати дослідно-експериментальної роботи з формування патріотичних якостей молодших школярів……………………………….
  Висновки до другого розділу……………………………………………….
  ВИСНОВКИ…………………………………………………………………
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……..………………………….
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 3

  ВСТУП

  Актуальність теми. Однією із нагальних потреб сучасного українського суспільства є формування у молодого покоління, й зокрема школярів, патріотичних якостей, активної життєвої позиції й соціальної відповідальності. Ефективність цього процесу зростає за умови залучення сім’ї, яка є найважливішим суб’єктом виховання.
  Соціально-економічні та політичні зміни зумовлюють нові вимоги до сучасної системи виховання школярів на патріотичних цінностях. У Державній національній програмі „Освіта” („Україна ХХІ століття”), Програмі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді (2007), Концепції національного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2007), Концепції патріотичного виховання дітей та молоді (2009), програмі „Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України” (2011) поставлено завдання збереження і збагачення культури українського народу, визнання освіти важливим інструментом національного розвитку і гармонізації національних відносин.
  Теоретико-методологічні засади патріотичного виховання досліджувалися в роботах І. Беха, Г. Ващенка, О. Вишневського, Г. Гончарука, Б. Ступарика, К. Чорної, П. Щербаня та інших.
  Теоретико-прикладні аспекти формування патріотичних якостей у дітей шкільного віку розкрито в працях Т. Гавлітіної, К. Журби, В. Киричок, О. Коркішко, І. Місерви, П. Онищука, М. Павленка, Д. Пащенка, Р. Петронговського, Ю. Руденка, К. Чорної та інших.
  Висвітленню ролі сім’ї як середовища виховання зростаючої особистості присвятили свої праці Г. Авдіянц, М. Аккерман, Т. Алєксєєнко, С. Голод, А. Даник, Е. Ейдеміллер, 3. Кісарчук, О. Кляпець, Б. Ковбас, В. Костів, В. Кравець, О. Невмержицький, В. Постовий, В. Семиченко, О. Смирнова, В. Солодников, H. Уманець та інші. Дослідники одностайні у тому, що належна реалізація сім’єю відповідних функцій можлива лише за умов усвідомлення батьками своєї виховної ролі, оволодіння необхідними знаннями і вміннями, підвищення свого педагогічного рівня.
  У науковій літературі (Л. Бойко, В. Брюхова, Н. Бугаєць, В. Вершинін, Т. Виноградова, О. Докукіна, В. Зікратов, О. Кіян, А. Кочетова, Т. Кравченко, Л. Обухова, Л. Панфілова, О. Повалій, О. Пухта, А. Свиридов, Н. Толстоухова, Т. Фалькович, І. Хоменко, О. Хромова та інші) сформульовано ідею про важливість організації гармонійної взаємодії сім’ї і школи як дієвого чинника виховання дитини, покликаного сприяти її успішній життєдіяльності в сучасній Україні.
  Окремі аспекти формування патріотичних якостей з урахуванням вікових особливостей досліджуваного контингенту розглянуто в дисертаційних роботах М. Качур, О. Коркішко, Н. Михальченко (молодші школярі), Т. Гавлітіною, Р. Петронговським, С. Рашидовою (підлітки), О. Абрамчук, А. Фрідріх (студенти), С. Лавриненко, С. Паршук (майбутні вчителі початкових класів).
  Аналіз наукових джерел із проблеми патріотичного виховання особистості дає змогу стверджувати, що більшість робіт присвячено питанням патріотично-громадянських орієнтацій учнівської і студентської молоді. Водночас процес становлення та розвитку цих орієнтацій у дітей молодшого шкільного віку залишаються поза належною увагою дослідників.
  Особливе занепокоєння нині викликає загострення суперечностей між:
  – нагальною потребою суспільства у високоморальній особистості та недостатньою розробленістю теоретичних засад патріотичного виховання школярів, відсутністю ефективного виховання патріотичних якостей підростаючого покоління;
  – необхідністю розроблення сучасних підходів до організації патріотичного виховання підростаючої особистості та недосконалістю критеріїв і показників рівнів сформованості патріотичних якостей молодших школярів, детермінант, які зумовлюють їхній розвиток в сучасних умовах;
  – значущістю виховної діяльності сім’ї та непідготовленістю батьків до формування патріотичних якостей дітей молодшого шкільного віку;
  – об’єктивно існуючою потребою в узгодженні виховних цілей батьків і вчителів та стереотипністю діяльності школи щодо взаємодії із сім’єю, використання її можливостей у патріотичному вихованні молодших школярів.
  Таким чином, актуальність проблеми патріотичного виховання та наявність вищезазначених суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи: „Формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є частиною наукової проблеми „Концептуальні основи методичного забезпечення особистісно орієнтованої підготовки соціальних педагогів в умовах університету” (державний реєстраційний номер 7/00100U001732), над якою працює кафедра проблем керування та соціальної педагогіки Запорізького національного університету. Тема дисертаційної роботи затверджена вченою радою Запорізького національного університету від 18.03.2010 р. (протокол № 6) та узгоджена в бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні від 27.04.2010 р. (протокол № 3).
  Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні й експериментальній апробації змісту та педагогічних умов формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї.
  Задачі дослідження:
  1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми формування патріотичних якостей молодших школярів в українській просвітницькій спадщині та сучасних педагогічних дослідженнях; уточнити класифікацію патріотичних якостей особистості.
  2. Виявити об’єктивні та суб’єктивні чинники формування патріотичних якостей молодшого школяра.
  3. Охарактеризувати критерії, показники та рівні сформованості патріотичних якостей молодших школярів.
  4. Визначити та експериментально перевірити педагогічні умови формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї.
  Об’єкт дослідження – процес патріотичного виховання молодших школярів.
  Предмет дослідження – зміст і педагогічні умови, що забезпечують ефективність формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї.
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: сучасні філософсько-психологічні концепції виховання (І. Бех, О. Вишневський, Б. Ступарик, В. Сухомлинський та інші); наукові праці педагогів, які досліджували проблему патріотичного виховання (Г. Ващенко, Г. Гончарук, О. Коркішко, П. Онищук, М. Павленко, Р. Петронговський, П. Щербань та інші); положення про закономірності процесу виховання та єдність у ньому загальнолюдського і національного аспектів, взаємозв’язок із громадянсько-патріотичним вихованням (П. Вербицька, Н. Дерев’янко, Я. Журецький, В. Іова, Т. Люріна, Н. Побірченко, В. Стрельчук, О. Сухомлинська, К. Чорна та інші).
  Для досягнення мети та розв’язання задач дослідження використано такі методи:
  – теоретичні: аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної літератури для визначення об’єкта, предмета, мети дослідження, формулювання його задач; синтез, порівняння, класифікація, систематизація й узагальнення теоретичних та емпіричних даних для розроблення основних підходів до формування патріотичних якостей молодших школярів, теоретичного обґрунтування педагогічних умов формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї;
  – емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіди, педагогічні спостереження, тестування, інтерв’ювання, констатувальний і формувальний етапи експерименту) для визначення рівнів сформованості у молодших школярів патріотичних якостей, доведення доцільності розроблених педагогічних умов формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї;
  – статистичні: метод математичної статистики для визначення валідності та надійності одержаних результатів, порівняння експериментальних даних із вихідними.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  – вперше обґрунтовано педагогічні умови формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї (забезпечення наступності і гармонізації змісту формування патріотичних якостей учнів початкової школи на основі взаємної довіри між педагогами і батьками, урахування своєрідності умов життя кожної сім’ї, рівня підготовленості батьків у питаннях патріотичного виховання; формування позитивного ставлення батьків і педагогів до досліджуваного процесу; узгодження виховних дій школи і сім’ї у формуванні патріотичних якостей учнів початкової школи);
  – уточнено класифікацію патріотичних якостей (якості, що характеризують ціннісне ставлення особистості до своєї сім’ї, родини; якості, що визначають моральне ставлення до людей, толерантне ставлення до інших культур та націй; якості, що характеризують ставлення до своєї країни, рідного краю); зміст та об’єктивні (особливості сімейного та шкільного виховання, провідна роль учителя, специфіка спілкування з дорослими та однолітками) й суб’єктивні (психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку) чинники формування патріотичних якостей молодших школярів; зміст когнітивного (знання, елементарні поняття патріотичного змісту), емоційно-ціннісного (патріотичні почуття, позитивне ставлення до явищ патріотичного змісту), діяльнісного (участь у заходах патріотичного змісту, досвід патріотичної діяльності) критеріїв, показників та рівнів сформованості патріотичних якостей молодших школярів (високий, достатній, середній, низький);
  – подальшого розвитку набули форми і методи патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку.
  Практичне значення одержаних результатів визначено розробленням і впровадженням: методики діагностування рівнів сформованості патріотичних якостей дітей молодшого шкільного віку; методичного забезпечення патріотичного виховання молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи, а саме програми позаурочної виховної роботи з молодшими школярами „Я – патріот!”
  Результати дослідження можуть бути використані вчителями, керівниками загальноосвітніх навчальних закладів з метою підвищення ефективності виховної роботи з молодшими школярами, оптимізації взаємодії сім’ї і школи, підвищення педагогічної культури батьків; під час викладання у вищих педагогічних навчальних закладах курсів ,,Теорія і методика виховання”, ,,Методика виховної роботи”, у системі післядипломної педагогічної освіти.
  Результати дисертаційної роботи впроваджено у виховний процес Запорізького навчально-виховного комплексу № 63 (довідка № 31 від 22.02.2012 р.), Запорізької загальноосвітньої школи № 42 (довідка № 68 від 23.02.2012 р.), Запорізького загальноосвітнього багатопрофільного навчально-виховного комплексу № 106 (довідка № 01–17/38 від 24.02.2012 р.), Запорізького навчально-виховного комплексу ,,Мала гуманітарна академія” № 9 (довідка № 03–15/46 від 2012 р.), Малобілозерської загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Василівської районної ради Запорізької області (довідка № 97 від 17.11.2011 р.), Малобілозерської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 Василівської районної ради Запорізької області (довідка № 312 від 03.11.2011 р.), Дніпрорудненської гімназії ,,Софія” Василівської районної ради Запорізької області (довідка № 20 від 20.02.2012 р.).
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дослідження оприлюднено на науково-практичних конференціях різних рівнів: міжнародних – інтернет-конференції „Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, гуманітарні та правові проблеми” (Тернопіль, 2008), „Розвиток наукових досліджень” (Полтава, 2011), II Міжнародній науково-практичній конференції „Психологія та педагогіка на сучасному етапі” (Ставропіль, 2011); всеукраїнських – „Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розгортання глобалізаційних процесів” (Рівне, 2008), „Освіта і наука в умовах глобальних викликів” (Сімферополь, 2009), „Молода наука” (Запоріжжя, 2010), „Молода наука” (Запоріжжя, 2011), конференції, присвяченій 15–річчю факультету соціальної педагогіки та психології (Запоріжжя, 2007), педагогічній конференції вчителів Жовтневого району м. Запоріжжя „Формування цінностей громадянина і патріота в умовах малої Батьківщини” (Запоріжжя, 2010); на методичних об’єднаннях учителів початкових класів м. Запоріжжя (2007–2010), засіданнях кафедри проблем керування та соціальної педагогіки Запорізького національного університету (Запоріжжя, 2007–2010).
  Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено у 15 одноосібних публікаціях, із них 7 надруковано в наукових фахових виданнях, 8 – у матеріалах конференцій.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, двох розділів та висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел (всього 309 найменувань, із них – 4 іноземною мовою) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 258 сторінок, із них 175 сторінок основного тексту, 24 додатки на 38 сторінках. Робота містить 22 таблиці та 3 рисунки на 12 сторінках (із них 2 рисунки на 2 повних сторінках).
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми формування патріотичних якостей молодших школярів, що знайшло відображення в теоретичному обґрунтуванні змісту та педагогічних умов цього процесу й експериментальній перевірці їхньої ефективності.
  Результати теоретичного та експериментального дослідження засвідчили досягнення мети, вирішення поставлених задач і стали підставою для формулювання таких висновків.
  1. Аналіз стану дослідженості проблеми засвідчив, що патріотичне виховання молодших школярів на сучасному етапі є актуальним як у теоретичній, так і в практичній площинах. Проаналізовано різні аспекти поняття „патріотизм” (як почуття, як мотив соціальної діяльності, як результат засвоєння культури, як активна діяльність і самореалізація на благо Вітчизни). Мета, завдання і зміст патріотичного виховання детермінуються соціальними змінами, віковими особливостями учнів, рівнем підготовленості вчителів та готовністю батьків здійснювати цілеспрямовану, систематичну роботу з формування патріотизму в дітей.
  Визначено, що патріотична якість – це соціально-психічна властивість, яка виявляється в єдності знань і діяльнісних почуттів особистості щодо світу людей, навколишнього предметного довкілля та суспільства в цілому. Доведено, що патріотичні якості відображають ставлення особистості до Батьківщини, народу, суспільства.
  За змістовими ознаками визначено три групи патріотичних якостей: якості, що характеризують ціннісне ставлення особистості до своєї сім’ї, родини; якості, що визначають моральне ставлення до людей, толерантне ставлення до інших культур та націй; якості, що характеризують ставлення до своєї країни, рідного краю.
  2. Виявлено об’єктивні та суб’єктивні чинники формування патріотичних якостей молодшого школяра. До об’єктивних чинників належать: особливості сімейного та шкільного виховання, провідна роль учителя, специфіка спілкування з дорослими та однолітками. Суб’єктивними чинниками є психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку (новий соціальний статус, формування теоретичного мислення, навіюваність, довірливість, розвиток самосвідомості, досвід моральної поведінки тощо).
  Установлено, що до ключових патріотичних якостей, які мають вагому значущість для молодших школярів, належать: любов і повага до батьків, своєї родини, відчуття гордості за свій рід; ціннісне ставлення до Батьківщини, рідного краю; толерантне ставлення до людей інших національностей, поважне ставлення до їхньої культури та традицій; усвідомлення себе частиною українського народу.
  3. Охарактеризовано критерії (когнітивний, емоційно-ціннісний, діяльнісний) та відповідні показники сформованості трьох груп патріотичних якостей. Показниками якостей, що характеризують ціннісне ставлення особистості до своєї сім’ї, родини, означено: розуміння сімейних норм та цінностей; орієнтування в сімейному родоводі, національних традиціях свого роду; повага до старших і бажання їм допомагати, наслідування сімейних, національних традицій та звичаїв. Показники якостей, що характеризують моральне ставлення до людей, толерантне ставлення до інших культур та націй: розуміння таких моральних цінностей, як чесність, доброзичливість, відповідальність, справедливість, толерантність; прагнення сформувати такі особистісні якості, вияв поваги до людей і культури інших народів. Показниками якостей, що характеризують ставлення до Батьківщини, рідного краю, є: знання державних символів України; бажання більше дізнатися про культурні надбання рідного краю; дотримання культурних традицій та звичаїв українського народу; участь у справах суспільно-патріотичної спрямованості.
  Виявлено чотири рівні сформованості патріотичних якостей молодших школярів: високий, достатній, середній, низький. З’ясовано, що на констатувальному етапі експерименту високий рівень сформованості патріотичних якостей мали 6,6 % молодших школярів, достатній – 30,2 %, середній – 54,3 %, низький – 8,9 % молодших школярів.
  4. Визначено педагогічні умови формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї (забезпечення наступності і гармонізації змісту формування патріотичних якостей учнів початкової школи на основі взаємної довіри між педагогами і батьками, урахування своєрідності умов життя кожної сім’ї, рівня підготовленості батьків у питаннях патріотичного виховання; формування позитивного ставлення батьків і педагогів до досліджуваного процесу; узгодження виховних дій школи і сім’ї у формуванні патріотичних якостей учнів початкової школи).
  Обґрунтовані педагогічні умови реалізовувалися через цілісний навчально-виховний процес початкової школи у трьох напрямах: 1) використання елементів патріотичного виховання у навчальній діяльності; 2) запровадження програми „Я – патріот!” в позаурочний час; 3) налагодження спільної діяльності педагогів і батьків щодо формування патріотичних якостей молодших школярів.
  Результати контрольних зрізів, що проводилися в експериментальній та контрольній групах, засвідчили позитивні зміни в рівнях сформованості патріотичних якостей молодших школярів. Так, в експериментальній групі кількість молодших школярів із високим рівнем сформованості патріотичних якостей зросла на 14 %, із достатнім рівнем – на 20,9 %, із середнім рівнем зменшилася на 29,5 %, із низьким рівнем – на 5,4 %. У контрольній групі кількість молодших школярів із високим рівнем збільшилася на 0,7 %, із достатнім рівнем – на 1,4 %, із середнім рівнем зменшилася на 2 %, із низьким рівнем збільшилась на 0,5 %.
  Таким чином, ефективність створених і апробованих педагогічних умов формування патріотичних якостей молодших школярів у взаємодії школи та сім’ї доведено.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування у молодших школярів патріотичних якостей. Подальшого наукового вивчення потребують питання, пов’язані з визначенням місця і ролі народних традицій у формуванні патріотичних якостей, особливостей правового виховання молодших школярів, впливу соціально-педагогічної діяльності ЗМІ на становлення патріотизму молодших школярів тощо.
  Зважаючи на актуальність досліджуваної теми, рекомендовано: запровадити в системі підготовки майбутніх вчителів початкових класів спецкурсу, семінарів із питань формування патріотичних якостей молодших школярів, форм і методів взаємодії з сім’ями.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамова Г. С. Возрастная психология : Учебное пособие [для студентов вузов] / Галина Абрамова. – М. : Изд. центр „Академия”, 1997. – 704 с.
  2. Абрамчук О. В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / О. В. Абрамчук. – Т., 2006. – 20 с.
  3. Авдіянц Г. Формування духовних потреб молодших школярів у сім’ї : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Г. Г. Авдіянц. – Луганськ, 2001. – 20 с.
  4. Аккерман Н. Семья как социальная и эмоциональная единица / Н. Аккерман. – СПб. : Санкт-Петербург, 2000. – 19 с.
  5. Алєксеєнко Т. Ф. Мас-медіа індустрії дозвілля як соціально-культурний феномен / Т. Ф. Алєксеєнко // Матеріали міжнародної конференції [„Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля” (Київ, 2004 р.)] – К. , 2004. – С. 21–28.
  6. Алєксеенко Т. Ф. Сходинки гуманних взаємин батьків і дітей : наук.-метод. посіб. / Т. Ф. Алєксєєнко. – К. : Освіта, 2006. – 100 с.
  7. Алиева С. А. Психолого-педагогические предпосылки воспитания патриотизма у детей младшего школьного возраста / С. А. Алиева // Начальная школа. – 2007. – № 9. – С. 17–20.
  8. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды : в 2 т. / Борис Герасимович Ананьев; под. ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 1. – 230 с.
  9. Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды : в 2 т. / Борис Герасимович Ананьев; под. ред. А. А. Бодалева, Б. Ф. Ломова, Н. В. Кузьминой. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 2. – 287 с.
  10. Артемова Л. В. Історія педагогіки України : Підручник [для вищих педагогічних навчальних закладів] / Любов Вікторівна Артемова. – К. : Либідь, 2006. – 424 с.
  11. Бабій Н. Б. Психологічні основи виховання патріотизму в духовному розвитку особистості / Н. Б. Бабій // Проблеми загальної та педагогічної психології : Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ, 2011. – Т. XIII, ч. 4. – С. 34–40.
  12. Байцур Т. Иван Семенович Орлай. Жизнь и деятельность / Тамара Байцур. – Пряшев : Отделение украинской литературы Словацкого педагогического издательства в Братиславе, 1977. – 236 с.
  13. Бенца О. І. Громадянське виховання сучасної молоді в спадщині діячів освіти Закарпаття (1919–1939 рр.) / Оксана Іванівна Бенца. – Дрогобич : Коло, 2004. – 232 с.
  14. Берулаева М. Н. Нация в опасности / М. Н. Берулаева // Педагогика. – 2009. – № 5. – С. 3–6.
  15. Бех В. П. Человеческая личность как детерминанта модернизации педагогических технологий / Володимир Павлович Бех // Шлях до високої духовності : [колективна монографія] / [Заг. ред. В. П. Беха, М. П. Лукашевича, І. С. Колесникової]. – Запоріжжя : „Просвіта”, 1999. – С. 6–59.
  16. Бех І. Д. Виховання особистості : [навчально-методичний посібник] у 2 кн. / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь. – 2003. –.–
  Кн. 1 : Особистісно-орієнтований підхід : Теоретико-технологічні засади. – 280 с.
  17. Бех І. Д. Виховання особистості : [навчально-методичний посібник] у 2 кн. / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь. – 2003. –.–
  Кн. 2 : Особистісно-орієнтований підхід : Науково-практичні засади. – 344 с.
  18. Бех І. Д. Виховання особистості : Сходження до духовності / Іван Дмитрович Бех. – К. : Либідь, 2006. – 272 с.
  19. Бех І. Молодший школяр у виховному просторі міжособистісних взаємин / І. Бех // Початкова школа. – 2000. – № 5. – С. 1–3.
  20. Бех І. Наукове розуміння особистості як основа ефективності виховного процесу / І. Бех // Початкова школа. – 1998. – № 1. – С. 2–6.
  21. Бех І. Д. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / Іван Дмитрович Бех, Катерина Іванівна Чорна // Шкільний світ. – 2007. – № 13. – С. 2–12.
  22. Бех І. Д. Психологічні джерела виховної майстерності: навчальний посібник / Іван Дмитрович Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с. – (Серія „Альма-матер”).
  23. Бехтерев В. М. Избранные работы по социальной психологии / Владимир Михайлович Бехтерев. – М. : Наука, 1994. – 400 с.
  24. Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.]; за заг. ред. В. М. Кременя; НАПН України. – К. : Інформ. системи, 2010. – 342 с.
  25. Блонский П. П. Психология младшего школьника / Павел Петрович Блонский; под ред. А. И. Липкиной, Т. Д. Маринковской. – М. : Изд-во „Институт практической психологии”; Воронеж : НПО „МОДЭК”, 1997. – 632 с. – (Серия „Психологи России”).
  26. Божович Л. И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности / Лидия Ильинична Божович; под ред. Д. И. Фельдштейна. – М. : Международная педагогическая академия, 1996. – 212 с.
  27. Бойко Л. П. Формування у школярів загальнолюдських цінностей в умовах функціонування соціально-педагогічної системи ,,сім’я – школа – установи культури’’: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.05 / Л. П. Бойко. – К., 1998. – 19 с.
  28. Болдырев Н. И. Методика воспитательной работы в школе : Учебное пособие [для студентов пед.инс-тов] / Николай Иванович Болдырев. – [2-е изд., испр. и доп.] – М. : Просвещение, 1981. – 223 с.
  29. Большая Советская Энциклопедия : в 30 т. – М : Советская энциклопедия, 1975. – Том 21 : Проба-Ременсы. – 640 с.
  30. Борисов В. В. Виховання національно свідомої особистості: [методичні рекомендації кураторам академічних груп студентів] / В’ячеслав Вікторович Борисов; під ред. Д. О. Тхоржевського. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – Ч. 3 Методики дослідження проблеми виховання національної самосвідомості. – 43 с.
  31. Борисов В. В. Теоретико-методологічні основи формування національної свідомості : [монографія] / В’ячеслав Вікторович Борисов. – К. : АОЗТ „Полиграфическое предприятие”, 2003. – 518 с.
  32. Боришевський М. Й. Виховання самоконтролю в поведінці учнів початкових класів / Мирослав Йосипович Боришевський. – К. : Радянська школа, 1980. – 143 с.
  33. Братусь Б. С. Нравственное сознание личности (психологическое исследование) / Борис Сергеевич Братусь. – М. : Знание, 1985. – 64 с.
  34. Брюхова В. М. Партнертсов семьи и школы / В. М. Брюхова. – М. : Чистые пруды, 2007. – 32 с.
  35. Брюхова В. Школа и семья : от диалога к партнерству / В. М. Брюхова // Классный руководитель. – 2007. – № 7. – С. 113–130.
  36. Бугаєць Н. А., Трубавіна І. М. Методи вивчення сім’ї : науково-методичні матеріали / І. М. Трубавіна, Н. А. Бугаєць. – К. : УДЦССМ, 2001. – с. 68
  37. Бурим О. В. Взаимодействие школы и семьи в процессе социального воспитания личности в частных учебных заведениях / О. Бурим // Соціальна педагогіка : теорія і практика. – 2005. – № 1. – С. 40–44.
  38. Бурім О. В. Взаємодія сім’ї та школи у вирішенні питання мінімізації деструктивного впливу сучасного медіа середовища на особистість / О. В. Бурим // Науковий вісник Донбасу [Електронне наукове видання]. – 2010. – № 4 (12). – Режим доступу: /http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_. – Назва з екрана.
  39. Быков А. К. Патриотическое воспитание школьников при преподавании дисциплин гуманитарного цикла / А. К. Быков // Воспитание школьников. – 2005. – № 10. – С. 2–6.
  40. Быков А. К. Проблемы патриотического воспитания / А. К. Быков // Педагогика. – 2006. – № 2. – С. 37–42.
  41. Быков А. К. Событийный поход в патриотическом воспитании школьников / А. К. Быков, Г. Н. Мусс, М. В. Слабоспицкая // Воспитание школьников. – 2009. – № 7. – С. 12–17.
  42. Василькова Ю. В. Социальная педагогика : Курс лекций : учебное пособие [для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Ю. В. Василькова, Т. А. Василькова. – [2-е изд.стереотип]. – М. : Издательский центр „Академия”, 2000. – 440 с.
  43. Ващенко Г. Хвороби національної пам’яті / Григорій Ващенко. – К. : Школяр, 2003. – 335 с.
  44. Вербицька П. В. Теоретико-методичні основи громадянського виховання учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / П. В. Вербицька. – К., 2010. – 40 с.
  45. Вертило С. В. Виховне середовище сім’ї та школи і його вплив на формування соціального досвіду молодшого школяра / C. В. Вертило // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Вип. 6. – Донецьк : ДВНЗ „ДонТу”, 2008. – С. 304–308. – (Серія : „Педагогіка, психологія і соціологія”).
  46. Вершинин В. Н. Домашнее воспитание : книга для учителей, воспитателей, родителей / В. Н. Вершинин. – Чебоксары : КЛИО, 1998. – 200 с.
  47. Виховні технології / [Упоряд. В. Варава, В. Зоц]. – К. : Ред. загальноред. газ., 2004. – 120 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).
  48. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : [посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Омелян Вишневський. – [Видання друге, доопрацьоване і доповнене]. – Дрогобич : Коло. – 2006. – 528 с.
  49. Выготский Л. С. Собрание сочинений : в 6-ти т. / Лев Семенович Выготский; под ред. Д. Б. Эльконина. – М. : Педагогика, 1984. – Т. 4 : Детская психология. – 432 с.
  50. Вовчик-Блакитна О. Співтворчість батьків та педагогів як умова розвитку особистісного потенціалу дитини : [доповідь] / О. Вовчик-Блакитна // Мандрівець. – 2007. – №3. – С. 64–68.
  51. Возрастная и педагогическая психология : Тексты / [Сост. М. О. Шуаре] – М. : Издательство Московского университета, 1992. – 272 с.
  52. Волошин А. І. Вибрані твори / Августин Іванович Волошин; [упор. О. В. Мишанича]. – Ужгород : АТ вид-во „Закарпаття” , 2002. – 528 с.
  53. Воспитание младшего школьника : Пособие [для студентов средних и высших педагогических учебных заведений, учителей начальных классов и родителей] / [Сост. Л. В. Ковинько]. – [3-е изд.стереотип]. – М. : Академия, 1998. – 228 с.
  54. Воспитательная деятельность педагога : учебное пособие [для студентов высших учебных заведений] / [И. А. Колесникова, Н. М. Борытко, С. Д. Поляков, Н. Л. Селиванова; под общ. ред. В. А. Сластенина и И. А. Колесниковой]. – М. : Издательский центр „Академия”, 2005. – 336 с.
  55. Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Т. М. Гавлітіна. – К., 2007. – 20 с.
  56. Гальченко М. Формування цінностей учнів раннього шкільного віку засобами навчального процесу / М. Гальченко // Вісник Інституту розвитку дитини : [збірник наукових праць]. – Вип. 14./ Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; ред. В. П. Андрущенко [та ін.], 2011. – С.84–92. – (Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія).
  57. Галян І. Психодіагностика : навч. посіб. / І. М. Галян. – К. : Академвидав, 2009. – 464 с.
  58. Гармаев А. Этапы нравственного становления ребенка. Избранные лекции по нравственной психологии / Анатолий Гармаев. – Винница : Континент – ПРИМ, КРОНА, 1999. – 96 с.
  59. Гарнійчук В. Поняття „патіротизм” у сучасній педагогічній теорії [Електронний ресурс] / В.Гарнійчук // Вісник Харківського національного університету: [збірник наукових праць]. – 2008. – Вип. 21. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/. – Назва з екрана.
  60. Гарнійчук В. Прогностична модель виховання патріотизму старших підлітків у позаурочній діяльності / В. Гарнійчук // Рідна школа. – 2008. – № 11. – С. 30–33.
  61. Гасанов З. Т. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан / З. Т. Гасанов // Педагогика. – 2005. – № 6. – С. 59–63.
  62. Гнатюк В. Виховний ідеал – бути патріотом / В. Гнатюк, П. Черниш // Початкова школа. – 1998. – № 3. – С. 36–40.
  63. Гнатенко П. И. Национальная психология / П. И. Гнатенко. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2000. – 213 с.
  64. Голод С. И. Стабильность семи : социологический и демографический аспекты / под ред. Г. М. Романенковой. – Л. : Наука. ЛО., 1984. – 136 с.
  65. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави / В. Гонський // Рідна школа. – 2001. – № 1. – С. 9–14.
  66. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Устинович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
  67. Гончарук Г. І. Національна ідея і Народний Рух України : монографія / Г. І. Гончарук, О. А. Шановська. – О. : Астропринт, 2004. – 172 с.
  68. Горбуненко В. С. Воспитание гражданина-патриота : системный подход / В. С. Горбуненко // Воспитание школьников. – 2010. – № 1. – С. 10–20.
  69. Горбунов В. Школьный музей и воспитание патриотизма / В. Горбунов // Воспитание школьников. – 2007. – № 5. – С. 17–21.
  70. Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ–ХVІІ віці / М. Грушевський. – К. ; Львів, 1912. – 248 с.
  71. Грущинська І. Зниклі види : „Чорні” сторінки Червоної книги України / І. Грущинська // Початкова школа. – 2000. – № 2. – С.26–30.
  72. Гуляр О. Виховання особистості в умовах сучасної сім’ї: проблеми і пошуки / О. Гуляр // Гуманізація навчально-виховного процесу : [збірник наукових праць]. – Вип. ХХХІV / [За заг.ред. проф. В. І. Сипченка]. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. – С. 118–129.
  73. Данилюк А. Я. Воспитание и социализация младших школьников / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков // Педагогика. – 2009. – № 5. – С. 7–27.
  74. Даник А. А. Формування у юнаків та дівчат готовності до сімейно-побутової праці у процесі родинного виховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / А. А. Даник. – Кіровоград, 1998. – 16с.
  75. Дерев’янко Н. П. Теоретичні засади формування громадянської культури учнів загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Н. П. Дерев’янко. – Луганськ, 2004. – 20 с.
  76. Джуринский А. Н. История образования и педагогической мысли : Учебник для вузов / Александр Наумович Джуринский. – М. : Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 400 с.
  77. Дзіндра Ф. Деякі проблеми патріотичного виховання молоді / Ф. Дзіндра, В. Шмирева // Український патріотизм – фактор державності, стабільності, добробуту : [колективна монографія] / [За заг.ред.Г.І.Гончарука]. – Одеса : Астропринт, 2002. – С. 70–100.
  78. Дзюба В. М. Патріотичне виховання майбутніх офіцерів внутрішніх військ у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 20.02.02 – „Військова педагогіка та психологія” / В. М. Дзюба. – Хмельницький, 2002. – 20 с.
  79. Дибський С. Заповіді родинного виховання / С. Дибський // Директор школи. – 2008. – № 7–8. – С. 62–63.
  80. Дозвілля школярів : ігрові програми / [Упоряд.Л. Шелестова]. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.
  81. Докукіна О. М. Виховання молодших школярів у сучасній українській сім’ї / О. М. Докукіна // Початкова школа. – 1997. – № 6. – С. 6–12.
  82. Дубініна К. Психологічні особливості розвитку молодшого школяра / К. Дубініна // Вісник Інституту розвитку дитини : [збірник наукових праць; ред. В. П. Андрущенко]. – Вип. 6. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 174–180. – (Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія).
  83. Дьяур Г. Теоретичні підходи до обґрунтування цінностей сучасного українського виховання / Г. Дьяур // Рідна школа. – 2006. – № 7. – С. 22–25.
  84. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Краткий психологический словарь : Личность, самообразование, профессия / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Мн. : Народная асвета, 1996. – 399 с.
  85. Етимологічний словник української мови : у 7 т. / [Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін.] — К. : Наук. думка, 1983 . – Т. 4 : Н — П / Уклад.: Р. В. Болдирєв та ін.; Ред. тому : В. Т. Коломієць, В. Г. Скляренко. – 2003. – 656 с.
  86. Єлагіна Т. Форми та методи формування громадянських якостей особистості / Т. Єлагіна // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 34–36.
  87. Журба К. О. Виховання патріотизму молодших підлітків у взаємодії сім’ї та школи / Катерина Журба // Класний керівник. – 2011. – № 11–12 (95–96). – С. 2–63.
  88. Журба К. О., Заредінова Е. Р. Стан сформованості патріотизму у молодших підлітків / К. О. Журба, Е. Р. Заредінова // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : [збірник наукових праць; Ред. І. Д. Бех ]. – Вип. 13. книга 1. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2009. – С. 325–329.
  89. Журецький Я. І. Взаємодія сім’ї і школи у прилученні учнівської молоді до української національної культури (на матеріалах Південного регіону України) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Журецький Ярослав Іванович. – К., 1998. – 182 с.
  90. Заброцький М. М. Основи вікової психології : Навчальний посібник / Михайло Михайлович Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 112 с.
  91. Загарницька І. Сім’я як матриця людської особистості: сучасні тенденції розвитку / І. Загарницька // Вісник Інституту розвитку дитини : [збірник наукових праць; ред. В. П. Андрущенко]. – Вип. 14. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 39–46. – (Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія).
  92. Заслуженюк В. С., Семиченко В. А. Родители и дети : Взаимопонимание или отчуждение? : Книга для родителей / В. С. Заслуженюк, В. А. Семиченко. – М. : Просвещение, 1996. – 191с.
  93. Здерева Г. В. Подготовка будущих учителей к патриотическому воспитанию школьников / Г. В. Здерева // Педагогика. – 2004. – № 7. – С.39–44.
  94. Зикратов В. В. Воспитательный потенциал современной семьи и пути его повышения / В. В. Зикратов // Народное образование. – 2007. – № 8. – С. 232–236.
  95. Зюбин Л. М. Психология воспитания : Методическое пособие / Леонид Михайлович Зюбин. – М. : Высшая школа, 1991. – 96 с.
  96. Іванов М. С. Політична освіта як важливий засіб формування громадянської культури та консолідації суспільства / М. С. Іванов // Наука. Релігія. Суспільство. – 2004. – № 1. – С. 274–277.
  97. Івашковський В. Виховні засади розвитку особистості патріота України / В. Івашковський // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 36–38.
  98. Ігнатенко П. Р. Виховання громадянина : Психолого-педагогічний і народознавчий аспекти : [навчально-методичний посібник] / [Ігнатенко П. Р., Поплужний В. Л., Косарєва Н. І., Крицька Л. В.]. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1997. – 252 с.
  99. Ігоніна В. І. Екологічне виховання / В. І. Ігоніна, Т. М. Старикова // Початкова школа. – 1996. – № 11. – С. 28–29.
  100. Інноваційні технології громадянського виховання учнівської молоді / [Бех І. Д., Косарєва Н. І., Кириленко С. В. та ін.] // Позакласний час. – 2009. – № 1–2. – С. 12–26.
  101. Іова В. Ю. Формування громадянської культури особистості: Навчально-методичний посібник / В. Ю. Іова, Т. І. Люрина; Управління освіти і науки Хмельницької обласної держ. адміністрації; Хмельницький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2001. – 167 с.
  102. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел / Игорь Петрович Иванов. – М. : Педагогика, 1989. – 208 с.
  103. Истрин В. М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11 – 13 вв.) / В. М. Истрин. – Петроград : Наука и школа, 1922. – 248 с.
  104. Казанская В. Г. Личность ученика и учителя в начальной школе / Валентина Георгиевна Казанская. – СПб. : КАРО, 2004. – 208 с.
  105. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : Навчальний посібник / Світлана Григорівна Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с.
  106. Карпінець С., Кіндратюк Б., Ковальчук Л., Ковбас Б., Костів В. Родинні взаємини і проблеми виховання дітей / АПН України; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника / під ред. В. Костів. – Івано-Франківськ, 1995. – 48с.
  107. Качур В. П. Методи ефективної комунікації школи та сім’ї у США / В. П. Качур // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького : [збірник наукових праць]. – Вип. 132. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2008. – С. 52–57. – (Серія : Педагогічні науки).
  108. Качур М. М. Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / М. М. Качур. – Київ, 2010. – 20 с.
  109. Киричок В. А. Патріотичне виховання молодших школярів у позаурочній діяльності / Віра Андріївна Киричок // Класний керівник. – № 9–10. – 2011. – С. 1–47.
  110. Киричок В. А. Сучасні форми і методи патріотичного виховання молодших школярів у позаурочній діяльності / В. А. Киричок // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : [збірник наукових праць Інституту проблем виховання АПН України; Ред. І. Д. Бех та ін.]. – Вип. 14. книга 1. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2010. – С. 134–144.
  111. Кіндрат В. Василь Олександрович Сухомлинський про патріотичне виховання / В. Кіндрат // Початкова школа. – 1996. – № 9. – С. 56–60.
  112. Кіян О. І. Батьківсько-вчительська взаємодія як педагогічний феномен / О. І. Кіян // Рідна школа. № 8/9. – 2009. – С. 32–36.
  113. Кіян О. І. Вчительсько-батьківська взаємодія як соціально-педагогічна проблема морально-духовного зростання дітей : метод, посіб. / О. І. Кіян. – Дніпропетровськ : вид-во Інновація, 2009. – 124 с.
  114. Кіян О. І. Діяльність школи-родини у морально-духовному зростанні дітей / О. І. Кіян // Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору : зб. наук, праць / за ред. М. В. Левківського. – К.–Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 91–94.
  115. Кіян О. І. Педагогічні умови підвищення ефективності морально-духовного становлення молодих підлітків / О. І. Кіян // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Г. Тичини. – Умань, 2009. – Вип. 30. – С. 155–160.
  116. Книга класного керівника : Довідниково-методичне видання / [Упоряд. С. В. Кириленко, Н. І. Косарєва]. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 560 с.
  117. Кляпець О. Я. Шлюбно-сiмейнi настановлення молодi як умова вибору здорового способу життя / О. Я. Кляпець // Соц. психологiя. – 2005. – № 6. – С. 151–157.
  118. Ковбас Б., Костів В. Виявлення готовності майбутніх виховників до педагогічної взаємодії з дитячими громадськими об'єднаннями / Б. Ковбас, В. Костів. – Івано-Франківськ : [б. в.], 1997. – 79 с.
  119. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста : [Кн. для учителя]. – М. : Просвещение, 1988. – 190 с.
  120. Кононенко Н. Сім’я як осередок формування культури поведінки / Н. Кононенко // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 32–34.
  121. Концепція національно-патріотичного виховання молоді [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/5397. – Назва з екрана.
  122. Коркішко О. Використання педагогічної технології патріотичного виховання в позаурочній роботі сучасної школи / О. Коркішко // Рідна школа. – 2005. – № 6. – С. 48–50.
  123. Коркішко О. Г. Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання”/ О. Г. Коркішко. – Луганськ, 2004. – 20 с.
  124. Коркішко О. Методика дослідження патріотичних почуттів молодших школярів загальноосвітньої школи / О. Коркішко // Гуманізація навчально-виховного процесу : [науково-методичний збірник; за ред. проф. В.І.Ситченка]. – Вип. 46. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – С. 222–226.
  125. Коркішко О. Становлення патріотичного виховання в ХІХ-ХХ ст. / О. Коркішко // Рідна школа. – 2004. – № 2. – С. 60–62.
  126. Корнієнко С. Здорова сім’я – здорова держава / С. Корнієнко // Початкова школа. – 1998. – № 10. – С. 42–44.
  127. Корнієнко С. Родинні виховні заходи у початкових класах / С. Корнієнко, С. Корнієнко // Початкова школа. – 1998. – № 8. – С. 52–53.
  128. Костів В. І. Народно-педагогічні ідеї минулого у формуванні сучасного сім'янина: Книга для вчителя / В. І. Костів. – Івано-Франківськ: [б. в.], 1996. – 195 с.
  129. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Григорій Силович Костюк; під ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Радянська школа, 1989. – 608 с. Кочетова А. От ребенка – к семье и совместному сотрудничеству : новые аспекты взаимодействия семьи и школы / А. Кочетова // Народное образование. – 2005. – № 8. – С. 186–192.
  130. Кравець В. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / В. П. Кравець. – К. : Академія, 2001. – 244 с.
  131. Кравченко Т. В. Теоретико-методичні засади соціалізації дітей шкільного віку у взаємодії сім’ї і школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 „Теорія і методика виховання” / Т. В. Кравченко. – К., 2010. – 40 с.
  132. Краткий педагогичекий словарь : Учебное справочное пособие / [Под ред. Андреева Г. А., Вяликова Г. С., Тютокова И. А.]. – М. : В. Секачев, 2005. – 181 с.
  133. Крупская Н. К. Педагогические сочинения : в 11-ти т. / Надежда Константиновна Крупская; под ред. Н. К. Гончарова и др. – М. : изд-во АПН, 1962. – Т.10 : Рецензии, отзывы, замечания / [подготовка текста и прим. Э. И. Цимхес]. – 808 с.
  134. Крупська Н. К. Про дошкільне виховання / Надія Константинівна Крупська; упор. Борисова З. М. – К. : Радянська школа, 1988. – 287 с.
  135. Крюкова Т. JI. Психология семьи : жизненные трудности и совладание с ними / Т. Л. Крюкова, М. В. Сапоровская, Е. В. Куфтяк. – СПб. : Речь, 2005. – 250 с.
  136. Кудикіна Н. В. Ігрова діяльність в контексті проблеми патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку / Н. В. Кудикіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 3. – С. 115–119.
  137. Кудикіна Н. В. Організаційно-педагогічне забезпечення патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку у позаурочному навчально-виховному процесі / Н. В. Кудикіна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2012. – Випуск 23 (76). – С. 258–266.
  138. Кудикіна Н. В. Проблема формування громадської активності молоді в процесі здобуття професійної освіти / Н. В. Кудикіна // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. пр.]. – Чернівці. – 2011. – Вип. 536. – С. 70–79.
  139. Кудикіна Н. В. Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / Н. В. Кудикіна. – К., 2004. – 41 с.
  140. Кудикіна Н. В. Характеристика ігрової діяльності дітей на межі дошкільного і молодшого шкільного віку / Н. Кудикіна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Вип. 424. – С. 82–89.
  141. Кудикіна Н. В. Характеристика пізнавального інструментарію проблеми громадянського виховання особистості : понятійно-категоріальний аспект / Н. В. Кудикіна // Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. Мартинюк М. Т. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2009. – Ч. 2. – С. 191–200.
  142. Кулаковська С. О. Методичні рекомендації щодо організації роботи з батьками в сучасному закладі освіти [Електронний ресурс] / С. О. Кулаковська, Т. В. Кравченко, О. Л. Хромова. – Режим доступу : http://ipo.smuh.edu.ua/main/index.php?id=61. – Назва з екрана.
  143. Куліна О. С. Проблема громадянськості в античній філософії / О. С. Куліна // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 1. – С. 230–234.
  144. Кучеренко К. Засідання екологічного гуртка / К. Кучеренко // Початкова школа. – 2000. – № 10. – С. 18–20.
  145. Кучинська І. Педагогічні погляди на громадянське виховання видатних українських діячів / І. Кучинська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 11. – С. 42–43.
  146. Кучмаева О. В. Мониторинг воспитательного потенциала семьи / Кучмаева О. В., Марыганова Е. А., Петрякова О. Л. // Педагогика. – 2008. – № 3. – С. 53–59.
  147. Лавриненко С. О. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до національного виховання учнів засобами мистецтва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / С. О. Лавриненко. – Кіровоград, 2005. – 20с.
  148. Лекції з педагогіки : Навчальний посібник / [Упор.: І. М. Богданова, Н. І. Дідусь, Н. А. Кавалерова, З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, О. М. Яцій]. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д.Ушинського, 1999. – 192 с.
  149. Лихачев Б. Т. Национальная идея и содержание гражданского воспитания / Б. Т. Лихачев. – Педагогика. – 2007. – № 9. – С. 60–65.
  150. Лутовинов В. Патриотизм / В. Лутовинов // Основы безопасности жизнедеятельности. – 1999. – № 3. – С. 31–33.
  151. Макаренко А. С. О воспитании / Антон Семенович Макаренко. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с.
  152. Макаров В. В. Патриотизм как философская проблема : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра филос. наук / В. В. Макаров. – М., 1990. – 36 с.
  153. Маркова Л. Ф. Конкурс-змагання „Козацькі забави” / Л. Ф. Маркова // Початкова школа. – 1996. – № 10. – С. 53–56.
  154. Масол Л. Телебачення в естетичному вихованні сучасних школярів / Л. Масол // Шлях освіти. – 2003. – № 4. – С. 28–33.
  155. Матвєєв С. О. Політична психологія : [навчальний посібник] / С. О. Матвєєв, О. В. Добродум, О. В. Димов. – К. : ЦУЛ, 2003. – 216 с.
  156. Матвеев В. Ф. Октябрята – дружные ребята! : Молодому учителю о работе с октябрятами / Владимир Федорович Матвеев. – М. : Просвещение, 1981. – 190 с.
  157. Матюхина М. В. Психология младшего школьника / Матюхина М. В., Михальчик Т. С., Патрина К. Т. – М. : Просвещение, 1976. – 208 с.
  158. Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання : стан, проблеми та перспективи розвитку / В. Матяшук // Педагогічна думка. – 2009. – № 3. – С. 48–54.
  159. Машовець М. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку в сучасних умовах розвитку суспільства / М. Машовець // Вісник Інституту розвитку дитини : [збірник наукових праць] / Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; ред В. П. Андрущенко [та ін.].– Вип. 5. –К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – С. 125–129. – (Серія : Філософія. Педагогіка Психологія).
  160. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : Навчальний посібник / Любов Анатоліївна Медвіль. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.
  161. Методика воспитательной работы : учебное пособие [для студентов высших педагогических учебных заведений] /[Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремкина и др.; Под ред. В. А. Сластенина]. – М. : Изд. центр „Академия”, 2004. – 144 с.
  162. Методика воспитательной работы : учебное пособие [для студентов педагогических училищ] / [В. М. Коротов, Л. Ю. Гордин, А. Ю. Гордин, В. В. Жуков; под ред. В. М. Коротова]. – М. : Просвещение, 1990. – 175с.
  163. Микрюков В. Патриотизм : к определению понятия / В. Микрюков // Воспитание школьников. – 2007. – № 5. – С. 2–8.
  164. Миропольська Н. Є. Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 / Н. Є. Миропольська. – К., 2003. – 36 с
  165. Митин Г. Д. Подготовка студентов пединститутов к осуществлению патриотического воспитания младших школьников (на материалах педагогического факультета) : дис. … канд. пед. наук / Г. Д. Митин. – К., 1992. – 196 с.
  166. Михальченко Н. Психологічні умови формування патріотичної рефлексії молодшого школяра в сім’ї / Н. Михальченко // Психологія і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 69–75.
  167. Михальченко Н. В. Формування патріотичної рефлексії молодшого школяра у віковій розгортці / Н. В. Михальченко // Вісник Одеського національного університету : [збірник наукових праць; ред. С. Н. Андрієвський [та ін.]].– Одеса : Вид-во ОНУ, 2005. – Том 10, Вип. 10. – С. 84–91. – (Серія : Психологія).
  168. Міма Н. Забезпечення ефективності сучасного патріотичного виховання молодших школярів / Н. Міма // Гуманізація навчально-виховного процессу: [Збірник наукових праць] / Словянський державний педагогічний університет; за заг. ред. проф. В. І. Ситченка. – Словянськ : Вид-во СДПУ, 2010. – Спец. вип. 4, Ч. 2. – С. 143–149.
  169. Мірошниченко В. І. Співвідношення та взаємозв’язок національного і патріотичного виховання майбутніх офіцерів
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины