ОСТАННІ НОВИНИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Назва:
 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
 • Кількість сторінок:
 • 230
 • ВНЗ:
 • УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
 • Рік захисту:
 • 2013
 • Короткий опис:
 • УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  САДІВНИЦТВА


  На правах рукопису

  ТРИГУБЕНКО ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
  08.00.03 – економіка та управління
  національним господарством  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук
  Науковий керівник:
  доктор економічних наук,
  професор О.О. Непочатенко

  Умань – 2013


  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………………3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ……………………………………..……………………….…………10
  1.1. Теоретичні проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій……………………………………………………….……………...……10
  1.2. Роль держави і органів місцевого самоврядування у розвитку сільських територій…………………………………..…………………….………35
  1.3. Зарубіжний досвід державної підтримки сільських територій………50
  Висновки до розділу 1.....................................................................................62
  РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА СТАНУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ………………...………………….64
  2.1. Розвиток виробничої та соціальної сфери – як об`єкт державного регулювання………………………………………………………………………..64
  2.2. Державне регулювання розвитку сільського господарства……...…..96
  2.3. Державне регулювання соціального розвитку сільських територій.117
  Висновки до розділу 2..................................................................................132
  РОЗДІЛ. ІІІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ………………………………….………..……………………….….134
  3.1. Посилення впливу системи оподаткування на соціально-економічний розвиток сільських територій……………………………………….…….……..134
  3.2 Напрями вдосконалення державної підтримки суб`єктів аграрного виробництва……………………………………………………………………….147
  3.3 Адаптація світового досвіду державної підтримки агрострахування в Україні…………………………………………………………………………….166
  Висновки до розділу 3..................................................................................186
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………..188
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...……………....………………..194
  ДОДАТКИ ....................................................................................................215


  ВСТУП
  Актуальність теми дослідження. Умови розвитку ринкової економіки гостро поставили перед Україною питання вибору ефективних напрямів та інструментів забезпечення сталого розвитку сільських територій. Відсутність ефективного державного регулювання економіки призвело до її вкрай тяжкого стану, який характеризується спадом виробництва, посиленням безробіття, зниженням життєвого рівня населення. Однією із причин, що зумовлюють кризову ситуацію в агропромисловому виробництві є втрата функцій державного управління практично за всіма найважливішими напрямами його функціонування. Без якісних змін у продуктивних силах і виробничих відносинах забезпечення належного рівня життя є неможливим. У зв’язку з цим, головною метою державної політики соціально-економічного розвитку сільських територій має стати створення життєздатного середовища, зокрема через покращення інфраструктури, формування збалансованого ринку праці з чіткими соціальними орієнтирами, забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту працездатного населення, сприяння розвитку підприємництва.
  Об'єктивна необхідність державного впливу на економіку обумовлена також тим, що державні інститути зобов'язані оберігати такі цінності, як стабільність і гармонійність суспільства, пом'якшувати вплив кризових явищ, забезпечувати соціальний захист громадян, їх майнові та інші права, а також підприємництво. Державне регулювання і підтримка сільськогосподарського виробництва розвинутих країн з ринковою економікою мають певний інтерес для розвитку аграрного сектору у нашій країні, але при цьому слід враховувати специфіку та особливості розвитку вітчизняної галузі. Поглиблення негативних процесів на сільських територіях спричинило пошук нових дослідницьких підходів, в межах яких село, сільське господарство і селянство розглядалися б у їх нерозривній єдності.
  Останнім часом серед вітчизняних науковців та практиків посилено досліджуються концепції сільського розвитку як основа державної та регіональної політики розвитку сільських територій. Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій досліджуються в наукових працях таких відомих вчених, як Булавко О.Г., Гайдуцький П.І., Губені Ю.Е., Кропивко М.Ф., Крисанова Д.Ф., Лісовий А.В., Малік М.Й., Мармуль Л.О., Месель-Веселяк М.Я., Непочатенко О.О., Онищенко О.М., Орлатий М.К., Прокопа І.В., Прокопишак К.В., Прохорчук С.В., Саблук П.Т., Трегобчук В.М., Хвесик М.А., Шепотько Л.О., Юрчишин В.В та ін.
  Проте, незважаючи на посилену увагу науковців до проблем села, недостатньо повно досліджені питання державного регулювання розвитку сільських територій. Зокрема, значна кількість наукових розробок, попри свою необхідність, не можуть бути впровадженими на практиці через недостатню увагу влади до проблем розвитку сільських територій. Недостатньо уваги приділяється впровадженню світового досвіду державної політики сільського розвитку. Неналежним є механізм державного регулювання розвитку сільських територій на рівні регіонів та особливо сільських районів України. Викладене дозволяє зробити висновок, що тема дисертаційної роботи є необхідною, актуальною та своєчасною.
  Зв'язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану аспірантської підготовки, узгодженого з тематикою науково-дослідних робіт Уманського національного університету садівництва, як складова частина тем: «Соціально-економічний механізм функціонування підприємницьких структур, системи ціноутворення, фінансово-кредитних відносин, страхування» (номер державної реєстрації 0108U004173), у межах даної теми здобувачем обґрунтовано механізм державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо удосконалення державної підтримки розвитку сільських територій, на основі аналізу основних факторів впливу на їх розвиток в період реформування соціально-економічних відносин. Для досягнення даної мети були визначені наступні наукові завдання:
  - уточнити сутність категорії “сільські території”, “сільський розвиток” та “соціальна сфера села”;
  - дослідити теоретичні підходи щодо механізму державної підтримки сільських територій;
  - здійснити аналіз зарубіжного досвіду з питань державної підтримки розвитку сільських територій;
  - дослідити комплекс факторів, що негативно впливають на соціально-економічний розвиток сільських територій
  - проаналізувати фактичний стан функціонування сільськогосподарського виробництва та соціальної сфери села та визначити чинники негативного впливу на розвиток сільських територій;
  - оцінка стану та дієвості державної підтримки розвитку сільського господарства з метою обґрунтування перспектив її розвитку;
  - дослідити вплив бюджетної політики на розвиток соціальної складової сільських територій і надати пропозиції щодо її вдосконалення;
  - удосконалити механізм фінансового забезпечення розвитку соціальної складової сільських територій шляхом розширення бази оподаткування;
  - розробити механізм захисту і підтримки вітчизняних товаровиробників тваринницької продукції;
  - дослідити та адаптувати до вітчизняних реалій досвід державної підтримки агрострахування країн з розвинутими ринковими відносинами;
  - удосконалити систему фінансування агрострахування через поновлення та поетапне збільшення державного субсидування страхових премій.
  Об’єктом дослідження є процеси державного регулювання розвитку сільських територій та чинники, які мають вплив на ефективність даних процесів.
  Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та прикладні засади вдосконалення державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій.
  Методи дослідження. За методологічну основу дисертаційного дослідження слугували загальнотеоретичні методи наукового пізнання економічних процесів, наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, довідкова література, відповідні нормативно-правові акти. Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи: системно-структурний, абстрактно-логічний – при дослідженні сутності категорій “розвиток сільських територій”, “механізм державного регулювання”, “соціальна сфера”, визначенні складових розвитку сільських територій. Для моніторингу та аналізу статистичного цифрового виразу даного явища використано економіко-статистичні методи, зокрема такі, як порівняння, групування, середні й відносні величини, графічний, побудова рядів динаміки. Проведено моделювання результатів державної підтримки сільських території на основі запропонованих напрямів її поліпшення. Розрахунково-конструктивний метод дозволив визначити потребу в ресурсах для державної підтримки на основі розрахованих об`єктивно необхідних параметрів.
  Інформаційною базою для виконання роботи стали закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, офіційні дані Державного комітету статистики України, оперативні дані: Головного управління статистики в Черкаській області, Головного управління освіти Черкаської облдержадміністрації, Державної податкової служби Черкаської області, управління агропромислового розвитку, Уманської об`єднаної державної податкової інспекції, аналітичні огляди Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства фінансів України, наукова література з теми дослідження, особисті дослідження та спостереження автора.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у комплексному обґрунтуванні теоретичних і методологічних засад побудови соціально-економічного механізму державної підтримки розвитку сільських територій. Найбільш суттєві результати дослідження, які містять наукову новизну, полягають у наступному:
  вперше:
  – з метою захисту вітчизняних товаровиробників та покращення стану тваринницької галузі запропоновано запровадити спеціальне мито на імпорт тваринницької продукції, зі спрямуванням коштів на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм, селекцію в тваринництві.
  удосконалено:
  – трактування теоретичної сутності категорій “сільські території”, “сільський розвиток” та “соціальна сфера села” на основі співвідношення різних тлумачень цих категорій, взаємозв’язку і відмінностей між ними, що, на відміну від існуючих, в центр уваги ставить сільського жителя;
  – з метою забезпечення науково обґрунтованого рівня фінансування розвитку сільських територій та підвищення частки місцевих податків у структурі доходів місцевих бюджетів, запропоновано запровадити податок на розвиток сільських територій;
  – систему вітчизняного агрострахування сільськогосподарських підприємств, адаптованої до світового досвіду (зафіксувати частку державної підтримки в агрострахуванні на рівні 50%, визначити механізм надання державної підтримки, за яким суму державної субсидії держава сплачує страховій компанії, а в разі несплати держава несе відповідальність, запровадити обов`язкове ліцензування агрострахування, запровадити інститут незалежних оцінювачів), здатної покращити доступ аграріїв до страхових продуктів.
  дістали подальший розвиток:
  – теоретичні підходи щодо визначення механізму державної підтримки сільських територій, як сукупності важелів державної аграрної політики, які реалізуються через систему економічних заходів державних інституцій, що базуються на законодавчо-нормативній основі, яка забезпечує регулюючу, стимулюючу та контролюючу функції у зазначеній сфері через пряме і непряме субсидування;
  – систематизація факторів з виділенням групи економічних чинників, що негативно впливають на соціально-економічний розвиток сільських територій;
  – система фінансування агрострахування через поновлення та поетапне збільшення державного субсидування страхових премій, що надасть можливість сільськогосподарським виробникам не відволікати фінансові ресурси від виробничого процесу та сприятиме зростанню розміру застрахованих площ вітчизняних аграріїв.
  Практичне значення одержаних результатів є вагомим підґрунтям для подальших економічних досліджень, розвитку і конкретизації теоретичних узагальнень, розробки ефективної соціально-економічної політики. Результати дисертаційного дослідження, висновки та рекомендації, що містяться в роботі, схвалені та використовуються до впровадження Міністерством соціальної політики (довідка 798/021/106-12 від 01.06.2012 р.), Уманським управлінням агропромислового розвитку (довідка 342/06 від 08.05.2012 р.), Христинівською міжрайонною державною податковою інспекцією Черкаської обласної державної податкової служби (довідка 1538 від 30.05.2012 р.), спілкою селян-землевласників «Семенівська годувальниця» Арбузинського району Миколаївської області (довідка № 54 від 7.09.2011 р.) та Уманським національним університетом садівництва (довідка20-06/914-а від 04.10.2012 р.).
  Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертаційній роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень доповідались на: Міжнародній інтердисциплінарній науково-практичній конференції “Соціальний розвиток сільських регіонів” (21-23 травня 2009р., м. Умань ), V міжнародній науково-практичній конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин»,( 19-20 травня 2011р., м. Умань ), Міжнароднійї науково-практичній конференції « Проблеми сталого розвитку агросфери», (4-6 жовтня 2011р., м. Харків), ІІ Всеукраїнськійї науково-методичнійї конференції «Актуальні проблеми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України: управління, кадри, інновації, технології», (17-21 жовтня 2011р., м. Київ), Міжнародній науково-практичної конференції «Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни», (14-15 грудня 2011р., м.Тернопіль), ІІ Всеукраїнськійї заочнійї наукової конференції «Актуальні питання сучасної економіки» (23 груденя 2011р., м.Умань), Всеукраїнській науково-практичнійї конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України», (24 січня 2012р., м.Умань ), ІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених та студентів «Молоді науковці-аграрники: традиційні й нові аспекти досліджень» ( 12 березня – 6 квітня 2012р., м. Дніпропетровськ ), VІ міжнародній науково-практичній конференціїї «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин» (17-18 травня 2012р., м Умань).
  Публікації. За результатами досліджень опубліковано 20 наукових праць, з яких 10 статей у фахових виданнях, із них 2 статті – одноосібно. Загальний обсяг публікацій – 4,8 д.а. (з них особисто автору належить 3,0 д.а.).
  Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 214 сторінок комп’ютерного тексту, із них 190 сторінок основного тексту. Основна частина дисертації містить 53 таблиці та 30 рисунків. Із загальної кількості таблиць і рисунків 13 займають усю площу сторінки. Список використаних джерел із 191-го найменування викладено на 16-ти сторінках, 11 додатків – на 15 сторінках.
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоноване вирішення окремих аспектів наукової проблеми щодо державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій. В результаті проведеного дослідження сформульовані висновки і пропозиції, які дають ґрунтовно підійти до розв`язання проблем з поставленої мети:
  1. Дослідження державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій, відповідно до ринкових умов господарювання, дають підстави стверджувати, що трактування категорії «сільські території» слід розглядати як соціально-економічну систему, яка включає юридично закріплену за сільськими та селищними радами адміністративну територію з розташованими на ній ресурсами та проживаючим населенням, де сільський житель є визначальним об`єктом.
  Обґрунтовано, що поняття «сільський розвиток» є невід`ємною складовою життєдіяльності сільських територій, з врахуванням трансформацій соціально-економічних процесів, що відбуваються в аграрній галузі, основою яких є людський капітал.
  Визначено сутність категорії «соціальна сфера села», як система процесів, здатних забезпечити життєдіяльність людини, як індивідуума, у суспільстві, і є комплексом соціально-економічних елементів, що об`єднані спільним об`єктом – сільським жителем, і утворюють середовище життєдіяльності сільського населення, яке формується під впливом наступних основних факторів: економічних, соціальних, демографічних та екологічних.
  2. Визначено теоретичні підходи щодо формування механізму державної підтримки сільських територій як сукупності важелів державної аграрної політики, які реалізуються через систему економічних заходів державних інституцій, що базуються на законодавчо-нормативній основі, яка забезпечує регулюючу, стимулюючу та контролюючу функції у зазначеній сфері. Запропоноване авторське тлумачення передбачає доповнення функцій механізму державної підтримки стимулюючою та контролюючою функціями.
  3. Досліджено, що відсутність послідовної державної політики з розвитку сільських територій призводить до неефективного використання державних коштів на підтримку сільських територій. Державні програми з розвитку сільського господарства не містять чітко визначених пріоритетів, внаслідок чого бюджетні ресурси розпорошуються серед безлічі реципієнтів, не приносячи відчутної допомоги. Недостатнє фінансування державних цільових програм та фінансова неспроможність місцевих органів влади утримувати соціальну сферу є основною причиною руйнації соціальної інфраструктури на селі. Інвестиційна непривабливість сільських територій та соціальна незорієнтованість місцевого бізнесу призводить до гострого дефіциту власних фінансових ресурсів.
  Пропонується: напрацювання чіткої програми дій соціально-економічного розвитку сільських територій з призначенням єдиного відповідального органу; місцевий бізнес соціально зорієнтувати через додаткове оподаткування, забезпечивши органи місцевого самоврядування додатковими фінансовими ресурсами; 70-75% державних програм спрямовувати на соціальний розвиток; диверсифікувати сільську економіку, створивши позитивний інвестиційний клімат через преференції і пільги.
  4. Досліджено, що в розвинених країнах держава надає суттєву фінансову підтримку сільським територіям, яка спрямована на чітку організацію ринків збуту, підтримку фермерських доходів, допомогу в реалізації надлишків продукції й вирішення низки інших проблем. Майже всі країни половину національних сільськогосподарських бюджетів спрямовують на структурну політику (модернізація й укрупнення ферм, покращення землі та інших сільськогосподарських ресурсів, скорочення виробничих витрат і розвиток депресивних районів). В останні роки рівень бюджетної підтримки до обсягу виробленої валової сільськогосподарської продукції становив у США – 27%, у країнах ЄС – 45%, Японії – 63%. В Україні рівень відповідних асигнувань складає 6,1% до обсягу виробленої валової сільськогосподарської продукції, що у 9 разів менше рівня 1990 р.
  5. Внаслідок проведеного моніторингу встановлено, що у 2011р., порівняно з 2001р., частка сільського господарства у загальному обсязі валової доданої вартості зменшилася майже у 2 рази з 16,3% до 9,6%, частка основних засобів скоротилася у 6 разів, у 2,8 рази відбулося скорочення кількості найманих працівників сільського господарства у загальній кількості працюючих з 17,1% до 6,2%, і більш як у 2 рази скоротилася частка фонду оплати праці. Найбільш негативні темпи характерні для галузі тваринництва, де рівень виробництва у 2011р. склав 56,0% рівня 1990р. Протягом 1991-2011рр. чисельність сільського населення зменшилась на 2,4 млн осіб і становила на початок 2012р. 14,3 млн осіб (31,3% від загальної чисельності), поселенська мережа скоротилась на 435 сіл (1,5%). Скорочення чисельності сільського населення відбувається в чотири рази інтенсивніше, ніж міського. Нині майже половина сіл не мають шкіл та закладів охорони здоров’я, дві третини – дошкільних закладів освіти, 40% – клубів і будинків культури.
  6. Доведено нестабільність рівня державної підтримки вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників на протязі досліджуваного періоду. Якщо за рахунок пільгового оподаткування підтримка збільшилася на 15%, то прямі виплати з Державного бюджету у 2011 році зменшилися у 6,7 раза. У 2011р., у порівнянні з 2007р., має місце скорочення фінансування програм на 31,3%, що негативно впливає на виробничий процес. Особливо незадовільним є фінансування тваринництва, якщо у 2007р. на зазначену галузь було спрямовано 6,3% від загального обсягу підтримки, то в 2011р. – 2,3%, що є однією з причин хронічної збитковості тваринництва.
  З 21 бюджетної програми, що діяли в період 2007 – 2011рр., у 2011 році кошти не було виділено на 7 програм. По Україні державна підтримка у 2011р. становила 82,4 грн на 1 га при 123 грн у 2007р., тобто відбулося зменшення на 33%. Рівень фінансування державних програм на 100 грн валової продукції по Україні зменшився з 2,1 грн у 2007р. до 1,3 грн у 2011р. Спостерігається негативна тенденція зменшення частки державної підтримки в загальних інвестиціях в сільське господарство, якщо у 2007р. по Україні відсоток державного фінансування у загальних інвестиціях складав 2,2 %, то у 2011р. – 1,2%. Скорочення фінансування спостерігається по більшості напрямів, що безпосередньо спрямовують бюджетні ресурси до виробника.
  7. Досліджено, що внаслідок проведеного економічного аналізу встановлено, що державне фінансування соціальних програм здійснюється за залишковим принципом, в межах 62-65% від запланованих обсягів, що є недостатнім для забезпечення соціального розвитку сільських територій. Так, за програмою «Реформування та розвиток комунального господарства у сільській місцевості» у 2011р. виділено 7,8 млн. грн, що у 2,5 рази менше рівня 2007р. Програма «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників» профінансована на 84,2% від рівня 2007р. Спрямованість Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, за якою фінансується і соціальна сфера, носить виражений виробничий характер (85% фінансування направляється на аграрне виробництво).
  8. Доведено необхідність запровадження податку на розвиток сільських територій, зі спрямуванням коштів в місцеві бюджети, в середньому в розмірі 45 грн на 1 га, з подальшим їх використанням на фінансування соціальної інфраструктури села, що забезпечить покращення соціальної привабливості сільських територій. Платниками податку пропонується визначити сільськогосподарські підприємства, що є власниками та користувачами сільськогосподарських угідь (в тому числі й водного фонду). База справляння – нормативна грошова оцінка земельних угідь, проведена станом на 1 липня 1995 року. Мобілізована сума податку має використовуватися виключно на розвиток сільської території за місцем розташування земельної ділянки. Запровадження податку на розвиток сільських територій зумовить зростання питомої ваги податкових виплат сільськогосподарських підприємств у їх виручці на 1,5 в. п. (з 2,4 в.п. за діючого до 3,9 в.п. за умови введення в дію пропонованого податку) та збільшення податкового навантаження на прибуток організованих агарних формувань з 9,4 в.п. за діючого до 14,1 в.п.
  9. З метою підтримки вітчизняної тваринницької галузі, запропоновано запровадити митні тарифи на імпорт тваринницької продукції за ставкою 10 %, платниками відповідного збору пропонується визначити імпортерів тваринницької продукції. База справляння – митна вартість ввезеної продукції, зі спрямуванням отриманих коштів на підтримку тваринницької галузі, що дасть змогу покращити ресурсний потенціал галузі, забезпечить конкурентоспроможність продукції. За умови дії пропонованого механізму, баланс молока в перший рік збільшиться на 0,9%, а через 5 років – на 4,8%, виробництво м`яса зросте, в перший рік, на 0,3%, а через 5 років – на 1,4 %.
  10. З метою покращення доступу вітчизняних аграріїв до страхових продуктів, запропоновано імплементувати передовий світовий досвід агрострахування на національну аграрну галузь. Зважаючи на досвід країн в галузі агрострахування, доцільно: зафіксувати частку державної підтримки в агрострахуванні на рівні 50%, визначити механізм надання підтримки, за яким суму державної субсидії держава сплачує страховій компанії, а в разі несплати несе відповідальність, запровадити обов`язкове ліцензування агрострахування, запровадити інститут незалежних оцінювачів. Державна допомога за рахунок субсидування здатна вдвічі здешевити агрострахування, зробити його більш доступним для сільськогосподарських підприємств і не відволікати фінансові ресурси від виробничого процесу, зробити ринок агрострахування більш привабливим для страхових компаній, збільшивши розмір премій. Ліцензування агрострахування забезпечить надання якісних страхових послуг та можливість проведення аналізу та моніторингу ринку агрострахування. Запровадження інституту незалежного оцінювання забезпечить неупереджену оцінку завданих збитків.
  11. Нині в сільському господарстві України страхується близько 3% ризиків, тоді як у більшості розвинутих країн цей показник досягає 70 – 80 %. В період дії державного субсидування (2007-2008рр) середньорічний розмір застрахованої площі складав 6,7% (1,8 млн.га). Доведено, що запропонована методика поетапного збільшення державного субсидування, за період дії 9-ти річного плану, з 29,9 млн дол США до 151,8 млн дол США сприятиме зростанню розміру застрахованої площі з 10 до 50%, а обсяг державної субсидії - з 29,9 млн дол. США до 151,8 млн дол. США.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Агропромисловий комплекс України – результати діяльності у 2011 році. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: http://ucra.com.ua/scale
  2. Агропромисловий комплекс України [Електронний ресурс] / Офіційний Web–сервер Міністерства аграрної політики. – Режим доступу : http://test.minagro.gov.ua/reforms/Selo/Reform/reform23.
  3. Александрова М. М. Закордонний досвід формування та розвитку систем страхування сільськогосподарських культур / М. М. Александрова // Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 2(20) 2012
  4. Амбросов В.Я. Результативність організаційно–економічних трансформацій і напрями їх розвитку в аграрному виробництві. / В.Я. Амбросов // Збірник Дванадцятих річних зборах всеукр. конгр. вчених економістів–аграрників(Київ,25–26 лютого 2010р.).–К.:ННЦ ІАЕ, 2010.–С.64 –
  5. Аналіз виконання місцевих бюджетів за 2007–2011 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.minfin.gov.ua_ local_budget_monitoring_2007–2011.html.
  6. Андрійчук В.Г Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г. Андрійчук. – 2 вид. доп. і переробл. – К.: КНЕУ, 2004 – 624 с.
  7. Барановський М. Депресивність сільських територій України: методи оцінки, регіональні відмінності та шляхи їх подолання / М. Барановський // Економіка України. №11. – 2010. С. 57 – 69
  8. Баутин В. М. Устойчивое развитие сельских территорий : сущность, термины и понятия / В. М. Баутин, В. В.Козлов // Агрожурнал Московского государственного агроинженерного университета. – 2006. – № 4. – [Електронний ресурс] Режим доступу : http://agromagazine.msau.ru/index.php/–4/46–2008–03–20–13–001/106lr.html.
  9. Береговий В.К. Роль держави і ринку в підвищенні конкурентоспроможності сільського господарства економічно розвинутих країн / В. К. Береговий, Л. Й. Засєкіна // Наук. вісн. нац. аграр. ун–ту. – 1999. – № 8. – С. 218–222
  10. Бетлій М. Аграрний сектор України на шляху до інтеграції. Монографія / Авт. кол.: М. Бетлій та ін. За ред. О.М. Бородіної. – Ужгород: ІВА, 2006. – 496 с.
  11. Богуш Л.Г. Комплексний розвиток соціальної сфери сільської місцевості України: проблеми та підходи до підвищення ефективності його державного регулювання / Л.Г. Богуш: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України.
  12. Большой энциклопедический словарь. – 2–е изд., перераб. й доп. /
  ( авт.–уклад. А.М. Прохоров А.М.). – М.: БРЭ, 1997. – 1456 с.
  13. Борщ А. Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України / А. Г. Борщ // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 111–116.
  14. Босенко А.В. Моделювання оподаткування підприємств АПК / А.В. Босенко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. Випуск 5(2). –№ 10/1. Том 19. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – С. 114–119.
  15. Вінничанин Калетнік готує для вінницьких аграріїв новий податок. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vinnitsa.info/news/vinnichanin–kaletnik–gotuye–dlya–vinnitskih–agrariyiv–noviy–podatok.html.
  16. Гайдуцький П.І. Аграрне реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко. – К.:ННЦ ІАЕ, 2005.–424с.
  17. Гайдуцький П.І. Про основні засади реформування системи державної підтримки сільського господарства та сільської території / П.І. Гайдуцький – Збірник Сьомих річних зборах Всеукр. конгр. вчених економістів–аграрників (Київ 9–10 листоп. 2005 р.). – К.: УААН ННЦ «ІАЕ», 2005. – С.85 – 93.
  18. Гайдуцький П.І. Україні потрібна нова аграрна політика / П. І. Гайдуцький // Економіка АПК. – 2005. – №10. – С. 3–7.
  19. Гарі Роше. Держава повертається в агрострахування / Г. Роше, М. Луговий // 02.2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу http://ukrslovo.org.ua/ukrayina/ekonomika/derzhava–povertayetsya–v–agrostrachuvannya.html
  20. Государственная поддержка фермеров в развитых странах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agroinsurance.com/ru/pratice/?pid=11474
  21. Гоцуєнко Е. М’ясна карусель / Е. Гоцуєнко, Н. Гоцуєнко // «Дзеркало тижня. Україна» №12, 30 березня 2012
  22. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності / О. П. Гребельник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 696 с
  23. Дідьківська Л.І. Державне регулювання економіки: навч. посіб./ Л.І. Дідьківська, Л.С. Головко – К.: Знання–Прес, 2000. – 209 с..
  24. Дем`яненко М.Я. Фінансова криза та її наслідки для аграрної економіки / М.Я. Дем`яненко // зб. матер. дванадцятих річних зборів всеукр. конгр. вчен. економістів–аграрників, Київ, 25–26 лютого 2010р. / редкол.: П.Т. Саблук та ін. – К.: ННЦ» ІАЕ», 2010. – С.131–135.
  25. Дем`яненко М. Я. Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку / М. Я. Дем`яненко // Економіка АПК. – 2007. – № 5. – С. 4–13.
  26. Депутати готують новий податок для селян. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/news/2012/02/17/316245.
  27. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року: затверджена Постановою КМУ № 1158 від 19 верес. 2007 р. [Електронний ресурс] / Міністерство аграрної політики України. – Режим доступу : http://www.minagro.kiev.ua/page /?5082
  28. Державне управління регіональним розвитком України: монографія / (Воротін В.Є., Я. А. Жаліло). За заг. ред. В. Є. Воротіна. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.
  29. Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована Законом України № 52/97–ВР від 15.07.97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=994_036.
  30. Єрнакін О.О. Вплив аграрної політики на маркетингову діяльність підприємств АПК в Україні. / О.О. Єрнакін // Економіка АПК. – 2008. – № 6. – С. 29–39.
  31. Заставецька О.В. Комплексний економічний і соціальний розвиток території: теоретичні та методологічні основи дослідження / О.В. Заставецька – Тернопіль, 1997. – 233 с. С.113, 125
  32. Збарський В.К. Сталий розвиток сільських територій: проблеми і перспективи / В.К. Збарський // Економіка АПК. – 2010. – №11. – С. 129–136
  33. Інвестиційний проект створення сучасної молочнотоварної ферми на 300 голів, за ред. М.І. Кісіля. – К.: Національний науковий центр «ІАЕ», 2012. – 41с.
  34. Інформаційно–аналітичні матеріали про основні результати роботи Митної служби у 2010 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.kpu.ua/informatsijno–analitichni–materiali–pro–osnovni–rezultati–roboti–mitno%D1%97–sluzhbi–u–2010–rotsi/
  35. Інформація Міністерства освіти і науки України щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/education/higher/11
  36. Історія українського селянства: нариси в 2–х томах / НАН України: Інститут історії України; відп. Ред. В.А. Смолій. – Т.1: передмова/(В.В. Смолій). –К.: Наукова думка,–2006.–С.5.
  37. Кваша С. Конкурентоспроможність вітчизняної аграрної продукції в умовах вступу України до СОТ / С. Кваша, О. Лука // Економіка України. – 2003. – № 10. – С. 79–85
  38. Коденська М.Ю. Інвестиційні та інноваційні пріоритети на селі / М.Ю. Коденська – Збірник Сьомих річних зборах Всеукр. конгр. вчених економістів–аграрників (Київ 9–10 листоп. 2005 р.). – К.: УААН ННЦ «ІАЕ», 2005. – С.314 – 320.
  39. Комплексна оцінка проблем розвитку соціальної сфери села та заходи щодо її формування (Прес–реліз) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua/info/491
  40. Клименко І. В. Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України. Аналітична доповідь / І. В. Клименко, М. Г. Бугрій:. – К.: НІСД, 2011. – 19 с.
  41. Комяков О.М. Державне регулювання перехідної економіки / О.М. Комяков // Автореф. дис... канд.екон. наук. – К., 2000. – 19 с.
  42. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К. : Просвіта, 1996. – 80 с.
  43. Корецький М.Х. Державне регулювання аграрної сфери у ринковій економіці: Моногр. / М.Х. Корецький. – К.: Вид–во УАДУ, 2002. – 260 с. 10.
  44. Крисоватий А. І. Місцеві податки у США та особливості їх справляння / А. І. Крисоватий, В. І. Мельник // Фінанси України. – 1999. – № 1. – С. 98–103.
  45. Кропивко М.Ф. Кластерний підхід до розвитку сільського господарства і сільських територій (міф чи реальна перспектива) / М. Ф. 45. Кропивко // Збірник Дванадцятих річних зборах всеукр. конгр. вчених економістів–аграрників(Київ,25–26 лютого 2010р.).–К.:ННЦ ІАЕ, 2010.–С.136– 142.
  46. Кропивко М.Ф. Організація державного та самоврядного управління розвитком сільських територій / М.Ф. Кропивко // Соціально–економічні проблеми розвитку українського села і сільських територій: матеріали сьомих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів–аграрників, Київ. – 2005. – C. 120–123.
  47. Курець В. С. Децентралізація фінансового управління загальноосвітніми школами України – нагальна проблема часу / В. С. Курець // Матеріали ІІ Міжнародної науково–практичної конференції ["Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти"], (Дніпропетровськ, 27–28 серпня 2009 р.) / Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – С.62–64.
  48. Ладика В. І. Розвиток сільських територій: стан та перспективи / В. І. Ладика // Журнал Пропозиція. 2009’11
  49. Лексин В. Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования территориального развития / В. Н. Лексин, А. Н. Швецов – Изд. стереотип. – М. : Эдиториал УРРС, 2003. – 368 с.
  50. Лібанова Е. М. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз: монографія / Е. М. Лібанова. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 327 с.
  51. Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика: дис. кандидата екон. наук 08.00.03 / А.В. Лісовий. – Київ.–2008. – С.50
  52. Лобас М. Г. Розвиток зернового господарства України / М.Г. Лобас. – К., 1997. – 447 с.
  53. Лузан Ю.Я. Напрями сільськогосподарського виробництва і соціальної сфери села / Ю.Я. Лузан // Економіка АПК. – 2009. – №7. – С. 3–12
  54. Малік М.Й. Науково–методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 103–108
  55. Малік М. Й. Сталий розвиток сільських територій на засадах регіонального природокористування та екологобезпечного агропромислового виробництва / М.Й. Малік, М.А. Хвесик // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 3–12
  56. Макаренко П.М. Моделі аграрної економіки / П.М. Макаренко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 682 с.
  57. Марценюк–Розарьонова О.В. Державна підтримка у страхуванні сільськогосподарських товаровиробників / О.В. Марценюк–Розарьонова // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 91– 95.
  58. Месель–Веселяк В. Я. Аграрна реформа і організаційно–економічні трансформації в сільському господарстві. / В. Я. Месель–Веселяк // Збірник Дванадцятих річних зборах всеукр. конгр. вчених економістів–аграрників(Київ,25–26 лютого 2010р.).–К.:ННЦ ІАЕ, 2010.–С.11 – 36
  59. Михайлова Л.І. Економічні основи формування людського капіталу в АПК / Л.І. Михайлова. – Суми: Вид.–во “Довкілля”, 2003. – 326 с.
  60. Минагрополитики предлагает лицензировать импорт мяса в Украину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rus.newsru.ua/finance/01feb2011/licens.html
  61. Могильний О.М. Державна політика у розвитку сільських територій / О.М. Могильний // Економіка АПК. – 2010. – № 10. – С. 125–131.
  62. Морозов Р.В. Теоретико–методологічні засади розроблення регіональної програми розвитку галузі рисівництва / Р.В. Морозов: [Електронний ресурс].– Режим доступу :www.minagro.crimea–portal.gov.ua/rus/downloads/kom_otr_prog.html
  63. Музика П. М. Інноваційно–інституційні трансформації сільськогосподарського виробництва Польщі / П. М. Музика // Організаційно–економічні трансформації в аграрному виробництві: Зб. матер. дванадцятих річних зборів всеукр. конгр. вчен. економістів–аграрників, Київ, 25–26 лютого 2010 р. / редкол.: П.Т. Саблук та ін. – К.:ННЦ»ІАЕ», 2010. – С. 224.
  64. Назаренко М. В. Україні створене Агрострахове бюро / М. В. Назаренко: Національний прес–клуб “Українська перспектива” [інтернет–видання “ЧИСТА ПОЛІТИКА”] – Режим доступу: http://www.politika.cn.ua/list/ua/news/0/4283.html.
  65. Найкраща держпідтримка свинарства — відшкодування кредитної ставки —[Електронний ресурс] — Режим доступу http://asu.pigua.info/index.php?action=pignews&id=3370
  66. Національна доктрина реформування та розвитку агропродовольчого комплексу України (проект).// Економіка АПК. – №4.–2011.– с.3–6.
  67. Національна економічна безпека / [А. І. Сухоруков, С. З. Мошенський, О. М. Петрук]; За ред.. д.е.н., проф., А. І. Сухорукова. – Житомир: ПП «Рута», 2010. – 384 с. – С. 189
  68. Національний проект «Відроджене скотарство». – К. : ДІА – 2011. – 44 с.
  69. Науменко А.М. Напрями підвищення дохідності місцевих бюджетів / А.М. Науменко // Держава та регіони.– 2009. – № 5. – C. 127–133.
  70. Непочатенко О.О. Державна підтримка підприємств АПК через удосконалення системи кредитування / О.О. Непочатенко // Економіка АПК . 2008, №8. – С. 95 100.
  71. Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.
  72. Нутрихин В.А. Проблема мотивов и стимулов в сельськохозяйственном производстве / В.А. Нутрихин // Международный опыт в решении социальных проблем села в условиях перемен. Междун. симпозиум. г. Вологда / Под ред. В.А. Нутрихина.– Вологда: Вологодский научный центр АН РСФСР, 1991. – 176 с.
  73. Онищенко О. М. Концептуальні проблеми майбутнього українського села і селянства / О. М. Онищенко, В. В. Юрчишин // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 24–29.
  74. Організаційно–економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – с. 113–114
  75. Орлатий М. К. Соціальна сфера села: теорія, методологія та проблеми розвитку / М. К. Орлатий. – К. : Ін–т аграр. економіки УААН, 1997. – 200 с.
  76. Основні принципи страхування, стандарти, рекомендації і методологія оцінки. Публікація Міжнародної Асоціації Страхових Регулювальників. Жовтень 2011.–[Електронний ресурс]– Режим доступу: www.iaisweb.org
  77. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
  78. Очередько О.М., Клименюк В.П. Резерви удосконалення первинної медико– санітарної допомоги сільським мешканцям в контексті соціального розвитку сіл України / О.М. Очередько, В. П. Клименюк. – Житомир, 2008. – 224 с.
  79. Панасюк Б.Я. Шлях до відродження села / Б.Я. Панасюк – Збірник Сьомих річних зборах Всеукр. конгр. вчених економістів–аграрників (Київ 9–10 листоп. 2005 р.). – К.: УААН ННЦ «ІАЕ», 2005. – С.211 – 217.
  80. Пасочник В. Біг на місці / В. Пасочник // «Дзеркало тижня. Україна» №27, 10 серпня 2012
  81. Пасхавер Б. Аграрний сектор: час принципово змінити орієнтири розвитку / Б. Пасхавер, В. Юрчишин, О. Бородіна, О. Шубравська, І. Прокопа, Л. Молдаван, Т. Осташко // «Дзеркало тижня» №26, 10 Липень 2010
  82. Пасхавер Б. Збитки годувальника. / Б. Пасхавер // Економіка України. №3. – 2011. – С.46–56
  83. Перетяка О. Чи потрібна медицина українському селу? / О. Перетяка [Електронний ресурс]; Режим доступу: http://health.unian.net/ukr/detail/186933
  84. Пільгове кредитування сільських забудовників [Електронний ресурс] / – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/ua/news/21–04–2011/338717/
  85. Податковий кодекс. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://minfin.com.ua/taxes/–/tax_kodex.html
  86. Показники розвитку аграрного сектору економіки та соціальної сфери села [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.kiev. ua/page/?6759
  87. Показники розвитку аграрного сектору економіки та соціальної сфери села. [Електронний ресурс] – Режим доступу : – http://www.minagro.kiev. ua/page/?6759.
  88. Полозенко Д.В. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України / Д.В. Полозенко // Економіка України №7/2011 С.83–89
  89. Полозенко Д.В. Соціальна інфраструктура та джерела її фінансування / Д.В. Полозенко // Фінанси України. – 2002. – №1. – С. 3–12.
  90. Попова О. Агроінвестиції та доступ до землі: загострення суперечностей / О. Попова // «Дзеркало тижня. Україна» №11, 25 березня 2011
  91. Попченко Т. П. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: організаційне, нормативно–правове та фінансово–економічне забезпечення / Т.П. Попченко.– К., НІСД, 2011.– 41 с.
  92. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів: затверджений Постановою КМУ від 11.08.2010 № 794 [Електронний ресурс] Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=794–2010– %EF.
  93. Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про підтримку виробництва та розвиток ринку сільськогосподарської продукції” [Електронний ресурс] / Верховна Рада України – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc34?id=&pf3511=14134&pf35401=29780.
  94. Програма дій «Порядок денний на 2І століття» / Переклад з англ.: ВГО «Україна. Порядок денний на 21 століття». – К: Інтелсфера, 2000. – 360 с.[Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://www.un.org/russian/conferen/wssd/agenda21/part1/ch2.htm.
  95. Присяжнюк. М. Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи / М. Присяжнюк, П.Саблук, М. Кропивко // Економіка України / №6 2011. С.4.– 16
  96. Притула Х.М. Сучасні тенденції розвитку сільських територій україни та економічно розвинених країн: порівняльний аналіз. / Х.М. Притула, В.Є. Крупін. – Інститут РД НАН України
  97. Прокопа І. В. Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку / І. В. Прокопа // Економіка України. – 2007. – № 6. – С. 50–59.
  98. Протяжність і характеристика автомобільних доріг загального користування. / Державна служба автомобільних доріг України "Укравтодор". – К., 2010: [Електронний ресурс] – Режим доступу : http http://www.ukravtodor.gov.ua/
  99. Про Державний бюджет України на 2007 рік Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac–rada.gov.ua/control/main/uk/index
  100. Про Державний бюджет України на 2009 рік Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac–rada.gov.ua/control/main/uk/index
  101. Про Державний бюджет України на 2010 рік Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac–rada.gov.ua/control/main/uk/index
  102. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України № 1877 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1877–15
  103 Про додаткові заходи щодо кредитування комплексу сільськогосподарських робіт: Постанова КМУ від 25 лютого 2000 року № 398 [Електронний ресурс] – Режим доступу http://ua–info.biz/legal/baseyp/ua–zmeibt.htm
  104. Про заходи щодо поліпшення умов господарювання недержавних сільськогосподарських підприємств: Указ Президента України [Електронний ресурс] – Режим доступу http://ua–info.biz/legal/baseyp/ua–zmeplr.htm
  105. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959–XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrexport.gov.ua/ukr/zakon_v_sferi_zed/ukr/3201.html – 2012.
  106. Про індексацію грошової оцінки земель, яку не проведено у 2012 році : Лист ДПА України від 16.1.2012 р. № 1248/7/17–3217 [Електронний ресурс] – Режим доступу : – http://www.sta.gov.ua/files/00009872/index_deneg _otsinka_ugidd.ftp.
  107. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки Указ Президента України [Електронний ресурс] – Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1529/99
  108. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18 жовт. 2005 р. № 2982–IV [Електронний ресурс] / Сайт “Закони України”. – Режим доступу : http://uazakon.com/document/ fpart36/idx36763.htm.
  109. Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України N 4391–VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4391–17
  110. Про пріоритетність соціального розвитку села і агропромислового комплексу в народному господарстві України: Закон України від 17 жовт. 1990 р. № 400–XII [Електронний ресурс] / Сайт “Законодавство України”. – Режим доступу: http://www.uapravo.net/data/base63/ukr 63026.htm.
  111. Про результати перевірки планування та використання коштів Державного бюджету України Міністерством освіти і науки України на інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризацію сільських шкіл. Звіт Рахункової палати [Електронний ресурс]; Режим доступу: http://www.ac–rada.gov.ua
  112. Про систему оподаткування: Закон України від 25 черв. 1991 р. № 1251–XII [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=1251–12.
  113. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 8 верес. 2005 р. № 2850–IV // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 40. – С. 25–30.
  114. Прядко В. В. Проблеми формування доходної частини місцевих бюджетів та шляхи їх розв’язання / В.В. Прядко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 1(18): Економічні науки. – 2010. – С.6–12.
  115. Рада має захистити національного товаровиробника – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?rada_maye_zahistiti_natsionalnogo_tovarovirobnika__nardep&objectId=1258919 – 2012.
  116. Рада схвалила створення механізму підтримки національного експорту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.dt.ua/ ECONOMICS/rada_shvalila_stvorennya_mehanizmu_pidtrimki_natsionalnogo_eksportu–102209.html – 2012.
  117. Рекомендации, касающиеся здравоохранения в сельской местности, приняты 18–й Всемирной медицинской ассамблеей, Хельсинки, Финляндия, июнь 1964 г., внесены поправки 35–й Всемирной медицинской ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983 г..
  118. Реформування соціальної сфери села: організаційно–методичні засади / За ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2000. – 475 с.
  119. Розвиток сільських територій України: посібник для голів сільських і селищних рад / за ред. Ю.О. Лупенка, М.І. Пугачова, О.Г. Булавки.–К.: ННЦ ІАЕ, 2012. – 130с. С.92.
  120. Розвиток сільських територій Київ–2006.; С. 745, 751
  121. Розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні. (доповідь) – К.:НІСД, 2011. – 29 с
  122. Рябоконь В. П. Вплив економічних трансформацій на формування кадрового потенціалу села / В.П. Рябоконь // Збірник Дванадцятих річних зборах всеукр. конгр. вчених економістів–аграрників.
  123. Саблук П.Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд в майбутнє / П.Т. Саблук // Науково–популярні нариси в 3–х томах. Т.ІІ. Аграрна економіка в умовах демократичного державотворення.–К.:Інститут аграрної економіки, 2001.–484с. С.415.
  124. Саблук П. Т. З виступу на VI міжнародному науковому конгресі “Державне управління та місцеве самоврядування” / П.Т. Саблук. – Х.: ХРІДУ НАДУ, 2006.
  125. Саблук П.Т. Концептуальні аспекти модернізації аграрного виробництва та розвитку сільських територій в Україні / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2010. – №8. – С. 3–9.
  126. Саблук П.Т. Основи організації сільськогосподарського ринку / П.Т. Саблук, Д.Я. Карич, Ю.С. Коваленко. –К.: ІАЕ УААН. – 2002. – 190 с
  127. Саблук П.Т. Розвиток сільських територій в контексті забезпечення економічної стабільності держави / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2005. – № 11. – С. 4–12.
  128. Саблук П.Т. Шляхом модернізації. Вибрані статті з питань аграрної економіки / П.Т. Саблук. – Кн.3. –К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 516с. С .263
  129. Савченко Е.С. Региональные проблемы экономического роста и конкурентоспособности / Е.С. Савченко // АПК Економіка АПК. – 2009. – № 11.–С.134–136.
  130. Сайко В. Повернімо землі її силу / В. Сайко // Сільські вісті 25 лютого 2011р. –с.1
  131. Світове виробництво м’яса буде рости, прогнозує ФАО. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agrex.gov.ua/2012/05/28/ svitove–virobnitstvo–m–yasa–bude–rosti–prognozuye–fao – 2012.
  132. Сергієнко Є.В. Проблеми та перспективи сільських громад в контексті сталого розвитку / Є.В. Сергієнко // Матеріали міжнародної науково–практичної конференції (2 жовтня 2010 року м.Дніпропетровськ) за загальною редакцією О.Ю. Бобровської. – С. 36–38.
  133. Сільське господарство України за 2011 рік. Статистичний збірник [Електронний ресурс] Держкомстат – Режим доступу : http: http://ukrstat.gov.ua/
  134. Скуратівський В. Особливості соціального розвитку і соціальної політики українського суспільства на сучасному етапі / В. Скуратівський // Вісник УАДУ. – 2000. – №6–3. – С.286–290.
  135. Слава С. Розвиток економічно проблемних територій: міжнародний досвід / С. Слава, Д Амборський, П. Сегварі, М. Дацишин: Проект партнерства Канада – Україна «Регіональне врядування та розвиток». – К.: Видавництво «К.І.С.», 2007. 144 c.
  136. Славов В. П. Економіко–енергетична система сталого розвитку сільських територій / В. П. Славов, О. В. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2007. – №9. – С. 68–71.
  137. Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України / Н. Соловйова // Економіка України 2010. – №8.– с.11–20.
  138. Соціальна інфраструктура регіону : навч. посіб. / за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2010. – 257 с
  139. Соціальні угоди в Козлові. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rda.m–p.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id= 991&Itemid=59.
  140. Соціальні угоди допоможуть розвитку черкаських сіл. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kray.ck.ua/politika/postup–vladi/item/85–sotsialni–ugodi–dopomozhut–rozvitku–cherkaskih–sil
  141. Соціальні угоди – необхідні умови життєдіяльності територіальних громад. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.glavport.net/lastnews.php?id=2041725.
  142. Соціально–економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с. ISBN 978–966–02–5465–7
  143. Субсидирование агрострахования в Испании –[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://blog.agroinsurance.com/
  144. Супрун О.М. Ефективність економічного механізму господарювання в сільськогосподарських товариствах / О. М. Супрун // Збірник Дванадцятих річних зборах всеукр. конгр. вчених економістів–аграрників(Київ,25–26 лютого 2010р.).–К.:ННЦ ІАЕ, 2010.–С.375 – 381.
  145. Суспільні блага та сільський розвиток: політика Євросоюзу та України [Електронний ресурс] / – Режим доступу: baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/8/10.pd
  146. Тваринництво України: Статистичний збірник. / За ред. Ю. М. Остапчука // Державний комітет статистики України : К. – 2012. – 199 с.
  147. Терновых К. Государство в системе современных аграрных отношений / К. Терновых, Н. Нечаев // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2006. – № 2. – С. 18–21.
  148. Тригубенко О.С. Бюджетне фінансування розвитку сільської освіти / П.М. Боровик, О.С. Тригубенко // Облік і фінанси АПК, № 3. – 2011. – С.96–102.
  149. Тригубенко О.С. Бюджетне фінансування як складова державної підтримки аграрної галузі / О.С. Тригубенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: А.Ф. Головчук (відп. Ред.. ) та ін..– Умань, 2012. – Вип. 77 – Ч.2. Економіка. – с.356 С.196–203.
  150. Тригубенко О.С. Державна аграрна політика в системі регулювання розвитку сільського господарства / О.С. Тригубенко // Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України», 24 січня 2012 р. – Умань: – С.50 – 52.
  151. Тригубенко О.С. Державне регулювання соціально–економічного розвитку сільських територій / О.С. Тригубенко // Стан, тенденції та перспективи розвитку аграрної економіки. Під ред. д.е.н., професора Нестерчук Ю.О. Ч.1. – Умань: «Сочинський», 2012.–236с. С.71–76.
  152. Тригубенко О.С. Досвід економічно розвинутих країн у формуванні соціальної сфери сільських територій / О.С. Тригубенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Редкол.: А.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины