ОСТАННІ НОВИНИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Назва:
 • Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
 • Альтернативное название:
 • Теоретические и методические основы применения здоровьесберегающих технологий обучения учащихся в общеобразовательных учебных заведениях
 • Кількість сторінок:
 • 507
 • ВНЗ:
 • Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад.Степана Дем\\\'янчука
 • Рік захисту:
 • 2012
 • Короткий опис:
 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
  Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад.Степана Дем\\\'янчука


  На правах рукопису  Поташнюк Ірина Валентинівна

  УДК 37.014.5-056.22:613.8
  Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язбережувальних технологій навчання учнів
  у загальноосвітніх навчальних закладах  13.00.02 – теорія та методика навчання
  (фізична культура, основи здоров’я)  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
  Науковий консультант
  доктор педагогічних наук, професор Дубогай Олександра Дмитрівна


  Київ – 2012


  ЗМІСТ Стор.
  ВСТУП …...................................................................................………… 3
  РОЗДІЛ І СТАН ЗДОРОВ\\\'Я ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.
  12
  1.1. Оптимальні освітні технології здоров’язбереження школярів у навчальному процесі ………………………………………………
  14
  1.2 Вплив чинників сучасних умов життєдіяльності на стан здоров\\\'я школярів………………………………………………
  49
  1.3. Гігієнічні та соціально-психологічні передумови створення мережі шкіл сприяння здоров\\\'ю дітей в Україні ………………
  56
  Висновки до І розділу…..…………………… 65
  РОЗДІЛ 2 ВІКОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНУ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ\\\'Я УЧНІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ …………………………….
  67
  2.1 Методологія дослідження ……………………………………….. 67
  2.2 Організація дослідження ………………………………………… 67
  2.3 Методи дослідження…………………………………………….. 69
  2.4 Оцінка змісту здоров’язбереження учнів в умовах сучасної гімназійної освіти ………………………………………………….
  77
  2.5 Характеристика психофізичного стану учнів…………………… 85
  2.6.1 Порівняльний аналіз розвитку рухової підготовленості учнів загальноосвітніх шкіл та гімназій ………………………………..
  114
  2.6.2 Психологічний стан, розумова і фізична працездатність організму сучасних учнів в динаміці навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ………………………….

  148
  2.6.3 Якість життя школярів у взаємозв\\\'язку з їх станом здоров\\\'я та способом життя…………………………………………………
  175
  Висновки до 2 розділу…………..……………………….. 205
  РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА Й ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В ДИНАМІЦІ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ  206
  3.1 Теоретичні та методичні засади здоров\\\'яформуючих і здоров\\\'язбережувальних технологій у системі освіти України……………………………………………………….

  207
  3.2 Концептуальна модель здоров’язбережувального навчання учнів в навчальних закладах……………………………
  221
  3.3 Методики, форми, засоби здоров’язбережувальної технології навчання на основі міжпредметних зв’язків …………………..
  241
  3.3.1. Методики та форми проведення уроків в початковій школі … 248
  3.4. Основні організаційні і гігієнічні заходи здоров’язбережувальних технологій навчання у школі сприяння здоров\\\'язбереженню …………………………………


  327
  Висновки до 3 розділу………………………………………… 355
  РОЗДІЛ 4 СИСТЕМА ДІАГНОСТУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ…………….. 356
  Висновки до 4 розділу………………………………………… 362
  РОЗДІЛ 5 ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ СИСТЕМИ ЗДОРОВ’Я-ЗБЕРЕЖЕННЯ ШКОЛЯРІВ У ДИНАМІЦІ НАВЧАННЯ 1-11 КЛАСАХ ШКОЛИ………………………………………………..
  363
  5.1 Рівні сформованості знань, умінь, навичок учнів …………….. 363
  5.2 Зміни показників захворюваності учнів ………………………. 369
  5.3 Зміни показників фізичного розвитку, функціонального стану основних систем життєзабезпечення розподілу на групи здоров’я …………………………………………………………… 374
  5.4. Динаміка змін показників фізичної підготовленості учнів …… 374
  5.5. Зміни показників поширеності вад особистісного розвитку …. 377
  5.6 Динаміка змін ціннісних пріоритетів, соціально-комунікативного розвитку та успішності навчання учнів …….. 389
  Висновки до 5 розділу…………………………………………… 406
  ВИСНОВКИ………………………………………….. 407
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………. 413
  ДОДАТКИ ………………………………………………………
  472


  ВСТУП
  Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний і інформаційний простір значна роль відведена якості освіти на всіх її рівнях (І.А.Зязюн, О.О.Яременко, В.Г.Кремень).
  Проблема дослідження теоретико-методичних засад навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами здоров’язбережувальних технологій на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки має важливе наукове освітнє і суспільне значення.
  До спектру завдань діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як державних установ, належать: вирішення проблем підтримки і своєчасної корекції рівня здоров’я дітей та молоді, відповідно, створення атмосфери здоров’язбереження в системі їхнього навчання та виховання, надання соціально-психологічної та фізкультурно-оздоровчої допомоги, тобто удосконалення системи заходів з упровадження і забезпечення прав дітей, що чітко визначено в ратифікованій Україною Конвенції ООН про права дитини.
  Закон України «Про загальну середню освіту» вимагає забезпечити не лише збереження і зміцнення здоров’я дітей шкільного віку та підлітків у навчальному середовищі, але й його формування. Розв’язання цього завдання можливе не тільки шляхом виховання і розвитку навичок здорового способу життя, але й переконань, впевненості у власній спроможності досягти певного рівня здоров’я, усвідомленого ставлення до його формування шляхом здоров’язбережувальної поведінки (В. М. Оржеховська, Г. С. Оніщенко, В. П. Неділько).
  Унаслідок аналізу наукової літератури простежено певну нерозробленість задекларованої у дисертації проблеми та наявність лише поодиноких робіт (Л. П. Качанова, О. А. Мишковець, О. Є. Горошко) з вивчення цього питання в ракурсі проблем медичного забезпечення; виявлено функціонування небагатьох шкіл сприяння здоров’язбереженню для підтримки здоров’я школярів (С. В. Кириленко). Крім того, з’ясовано наявність низки наукових праць, присвячених розгляду оздоровчих заходів для вирішення питань озеленення пришкільних територій навчальних закладів, облаштування фітобарів, оснащення належним інвентарем фізкультурних залів та фізкультурних майданчиків, та, попри вагомість названих рекомендацій, встановлено, що вони лише частково сприяють вирішенню досліджуваної проблеми (С. Б. Верчиловський,
  В. А. Вишневський, Н. С. Полька, В. А. Шаповалова).
  Навчальний заклад – це система, в якій відбуваються водночас і процеси формування, і процеси реалізації здоров’язбереження в межах навчальної діяльності з урахуванням щорічних періодів адаптації до змісту навчання, який зазнає поступового ускладнення.
  Поза увагою дослідників залишаються методичні та організаційні засади створення педагогічного здоров’язбережувального середовища навчання на основі оптимізації впровадження здоров’яформуючих форм, засобів та методів фізичного виховання учнів.
  Загалом актуальність проблеми здоров’язбереження школярів зумовлена наявністю стійких суперечностей на практико-методичному рівні, а саме: практичною не розробленістю цілісного підходу щодо оптимізації здоров’язбережувальної технології під час навчання у середній школі; потребою покращення здоров’я учнівської молоді і не наявністю ефективних важелів впливу на нього; не вирішенням значущих індивідуальних і суспільних проблем збереження здоров’я дітей та молоді й не розробленістю оцінювання важелів реалізації відповідних організаційних і методичних засобів в кожному навчальному закладі.
  Певний науковий інтерес на етапі технологічного означення структури педагогічної технології та моделі навчання учнів здоров’язбереженню становили праці вітчизняних учених, присвячені опрацюванню теоретико-методичних аспектів упровадження інноваційних та інтерактивних технологій навчання (В. Андрущенко, В. Безпалько, А. Воловик, Р. Гуревич, М. Євтух, В. Кремень, М. Левшин, В. Луговий, В. Моргун, В. Рибалка, О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєва).
  Складний інтегративний характер сутності поняття «здоров’язбережувальне навчання» учнів 1–11 класів зумовив виконання наукового аналізу в методологічному, теоретичному і практичному аспектах.
  Необхідність пошуку шляхів вирішення проблеми створення здоров\\\'язбережувального середовища під час навчання учнів у 1–11 класах на основі розробки і впровадження у навчальний процес загальноосвітніх закладів здоров\\\'яформуючих форм, засобів і методів освітніх технологій навчання детермінована суперечностями між потребою суспільства в здоровому підростаючому поколінні та низьким рівнем психофізичного і рухового стану школярів, фізичної працездатності їхнього організму на фоні високого рівня захворюваності та наявності шкідливих звичок.
  В умовах сьогодення системний підхід до організації впровадження технологій формування основ здоров’язбереження в систему навчальних закладів середньої освіти передбачає наявність трьох рівнів упровадження – індивідуального, на рівні навчального класу, на рівні навчального закладу. Підґрунтям усіх названих рівнів повинне бути дослідження та подальше підтримання й поліпшення стану соматичного і психічного здоров’я й індивідууму, й колективу.
  Відтак, необхідність вирішення проблеми навчання здоров’язбереженню учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі практичного впровадження концептуальної моделі школи здоров’язбереження в контексті реалізації найважливіших завдань педагогічної теорії і практики в умовах реформування освіти в Україні зумовила вибір теми дисертаційної роботи «Теоретичні і методичні засади застосування здоров’язбережувальних технологій навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до теми наукових досліджень Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (номер державної реєстрації 0106U002439) та вимог Національної програми «Діти України», спільних наказів МОЗ та МОН України з реалізації міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Україні (№157/2815 від 21.04.2002 р.; № 412/254-Адм. від 17.07.2002 р.).
  Тему дисертації затверджено Вченою радою Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (протокол №7 від 24.02.2011 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень у галузі педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №4 від 26.04.2011 р.).
  Метою дослідження є теоретичне обґрунтування наукових основ технологій здоров’язбережувального навчання, проектування, розробка та експериментальна перевірка їхньої ефективності в системі навчання учнів 1–11 класів загальноосвітніх закладів.
  Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:
  1) здійснити аналітичний огляд науково-педагогічних джерел з проблеми дослідження в загальній і спеціальній психолого-педагогічній літературі;
  2) вивчити психофізичний стан організму школярів 1–11-х класів у взаємозв’язку з рівнем їхньої розумової, фізичної працездатності та якості життя;
  3) науково обґрунтувати та побудувати структурно-функціональну модель системи здоров’язбереження учнівської молоді під час навчання в 1–11 класах;
  4) розробити систему діагностування здоров\\\'язбережувально-інформаційних компетентностей учнів та вчителів на основі їхнього узагальненого оцінювання;
  5) провести оцінку ефективності впливу здоров’язбережувального навчання на здоров’я школярів, яке базується на поєднанні традиційних методичних систем освіти та здоров’яформуючого навчального середовища.
  Об’єкт дослідження – процес навчання здоров’язбереженню учнівської молоді.
  Предмет дослідження – теоретико-методичні засади розробки та застосування здоров’язбережувальної технології у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл.
  Мета дисертації та специфіка досліджуваного предмета зумовили потребу комплексного використання методів:
  - теоретичні: вивчення, аналіз та узагальнення фахової психолого-педагогічної літератури з питань досліджуваної проблеми; аналіз спеціальних навчальних програм і методик з метою теоретичного обґрунтування здоров’язбережувальної і здоров’яформуючої технології навчання учнівської молоді в загальноосвітніх навчальних закладах;
  - емпіричні: педагогічні (опитування, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент – констатувальний і формувальний), медико-біологічні (визначення довжини та маси тіла, визначення ЧСС, тонометрія, динамометрія, спірометрія), функціональні методи дослідження (індекси здоров’я), аналіз медичної документації для оцінки рівня психофізичного стану організму, гармонійності фізичного розвитку учнів;
  - статистичні: кількісна та якісна обробка одержаних результатів дослідження, статистична обробка й узагальнення одержаних результатів дослідження за критерієм Стьюдента для перевірки ефективності формувального експерименту.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  Уперше:
  - розроблено модель здоров’язбережувальної технології навчання, яка базується на впровадженні здоров’яформуючих форм та засобів фізичного виховання в систему життєдіяльності учнів;
  - впроваджено диференціацію чинників, які формують основи здоров’язбереження в системі навчально-виховного процесу в освітніх закладах: особистісні, середовищні, режимні, рухової спрямованості, соціопобутові;
  - розкрито взаємозв’язки між кількісними і якісними показниками функціонального стану організму учнів та чинниками негативного впливу на нього освітнього середовища;
  - визначено характеристики якості життєдіяльності учнів в динаміці їхнього навчання у 1–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів різного типу (школа, гімназія);
  - розроблено методику організації та управління процесом створення й функціонування здоров’яформуючого середовища навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.
  Розширено і доповнено наукові уявлення:
  - про особливості та закономірності формування системи здоров’язбережувального навчання для поліпшення психофізичного стану організму учнів 1–11-х класів загальноосвітніх закладів;
  - про психосоціальну структуру учнівського колективу в нових типах навчальних закладів (гімназії);
  - щодо оцінки рівня фізичного розвитку, рухової і психофізичної підготовленості, функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем організму, частоти захворюваності учнів на гострі респіраторні захворювання.
  Набула подальшого розвитку концепція про можливість комплексного вирішення різних за змістом (навчальних, виховних, оздоровчих, із професійної підготовки) завдань у процесі освоєння здоров’язбережувальних технологій навчання учнів у нових типах навчальних закладів.
  Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що:
  - розроблено систему здоров’яформуючих технологій та структурно-функціональну модель навчання здоров’язбереженню учнів 1–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів засобами здоров’язбережувальних методик на основі міжпредметних зв’язків, що сприяють поліпшенню життєдіяльності учнів, а також умови їх реалізації;
  - впроваджено нове здоров’язбережувальне спрямування оздоровчої роботи в системі загальноосвітніх шкіл та гімназій, підтверджено його практичну значущість щодо різноаспектного позитивного впливу на фізичні можливості організму учнів, стан їх здоров\\\'я та академічну успішність.
  Підготовлені навчально-методичні посібники стануть корисними педагогам загальноосвітніх навчальних закладів, студентам педагогічних ВНЗ, медичним працівникам для проведення організаційних і методичних заходів оздоровчо-профілактичної діяльності.
  Матеріали дослідження можуть бути використані в процесі підготовки вчителів початкових (математика, читання, українська мова, фізичне виховання), середніх та старших класів під час викладання біологічних (біологія, хімія, фізика, основи безпеки життєдіяльності) та гуманітарних (українська, німецька, англійська мови, українська і зарубіжна література, суспільні дисципліни, образотворче мистецтво) дисциплін.
  Результати дослідження впроваджено у навчально-виховний процес Луцької гімназії №4 – школи сприяння здоров’ю (довідка про впровадження №444/119 від 23.08.2011 р.), Рівненського базового медичного коледжу (довідка про впровадження №207 від 15.05.2012 р.), вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, – Волинського національного університету імені Лесі Українки (довідка про впровадження №3/3325 від 23.08.2011 р.), Рівненського державного гуманітарного університету (довідка про впровадження №194 від 30.08.2011 р.), Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Степана Дем’янчука (довідка про впровадження №01/164 від 18.04.2011 р.), Луцького інституту розвитку людини (довідка про впровадження №47 від 22.05.2012 р.).
  Особистий внесок дисертанта. У роботах, виконаних у співавторстві [8,15,16,23,24,25,26,28,29,30,31,32], авторові належать експериментальні й аналітичні результати дослідження та їхнє обґрунтування.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи було представлено в доповідях на VІ Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих учених (Тернопіль, 2002), Міжнародному конгресі «Здоровье, обучение, воспитание детей и молодежи в ХХІ веке» (Москва, 2004); міжнародних науково-практичних конференціях: «Україна – НАТО: стратегічне партнерство» (Луцьк, 2001), «Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому тисячолітті» (Рівне, 2002), «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (К.–Вінниця, 2002), «Молода спортивна наука України» (Львів, 2002), «Реалізація національної програми «Фізичне виховання – здоров\\\'я нації» у вищих навчальних закладах» (Хмельницький, 2002), «Сучасні досягнення спортивної медицини, лікувальної фізкультури та валеології» (Одеса, 2002), «Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні» (Рівне, 2003, 2005, 2009), науково-практичній конференції «Гігієнічні проблеми реформи освіти в Україні» (Київ, 2004), «Проблеми вікової фізіології» (Луцьк, 2005), «Формування громадянського суспільства в контексті Європейської інтеграції» (Рівне, 2005); на Всеукраїнській науковій конференції «Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології зміцнення та відновлення здоров\\\'я» (Луцьк, 2005), на обласній науково-практичній конференції з проблем сімейної медицини «Медична валеологія і превентивна медицина в практиці сімейного лікаря» (Львів, 2007), на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми валеології і реабілітації» (Сімферополь, 2010, 2011), на VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи» (Дрогобич, 2011).
  Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 50 наукових працях, з яких 28 статей у фахових наукових виданнях, 2 монографії, 2 методичні посібники.
  Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, 5 розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 506 сторінок, з них 414 – основного тексту. Список використаних джерел включає 522 найменування, з них101 – іноземними мовами. Робота проілюстрована 36 рисунками та доповнена цифровим матеріалом у вигляді 73 таблиць. Додатки представлено окремою книгою, обсяг якої 32 сторінки.
 • Список літератури:
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Аболенская А. В. Адаптированность детского организма как эталон «величины» его здоровья /А. В. Аболенская, Р. А. Матковский, Г. Н. Разживина // Педиатрия. – 1996. – №3. – С.102–103.
  2. Абрамов В. Оцінка рівня здоров’я дітей шкільного віку /В. Абрамов, Ю. Борисова // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць. – Вип.3. Ч.І. – Рівне : РВЦ МУ «РЕГІ» ім. акад. Степана Дем’янчука, 2003. – 376 с. – С. 122–126.
  3. Абрамов В. А. Некоторые клинико-психологические особенности детей и подростков с агрессивным поведением / В. А. Абрамов, А. К. Бурцев, А. Л. Вольтфогель // Медицинские исследования. – М., 2001. – Т.1. – Вып.1. – С. 40–41.
  4. Агарков В. Н. Здоровье младших школьников и его зависимость от социальных факторов / В. Н. Агарков, Н. П. Гребняк, В. П. Николаенко // Здоров'я школярів на межі тисячоліть : матер. наук.-практ. конф. / Укр. НДІОЗДП. – Харків, 2000. – С. 6–8.
  5. Амосов М. М. Роздуми про здоров’я / М. М. Амосов. – К. : Здоров’я, 1990. – 168 с.
  6. Александровская Э.М. Критерии социально-психологической адаптации детей к школе / [Э. М. Александровская] // Проблемы адаптации в гигиене детей и подростков / под ред. Г. Н. Сердюковской, С. М. Громбаха – М., 1983. – С. 32–39.
  7. Алексеевская Л. А. Влияние новых форм обучения на состояние здоровья учащихся / Л. А. Алексеевская, В. И. Шепелина, О. М. Зивенко // Гиг. детей и подростков на пороге третьего тысячелетия. Основн. направления развития : матер. научн.-практ. конф. – М., 1999. – С. 138–139.
  8. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі / А. М. Алексюк. – К. : Радян. шк., 1981. – 206 с.
  9. Алифанова А. А. Соматофункциональный потенциал школьников в зависимости от различных режимов двигательной активности / А. А. Алифанова // Гигиена и санитария. – 2002. – №3. – С.56–59.
  10. Альбуханова-Славская К. А. Стратегия жизни / К. А. Альбуханова-Славская – М. : Наука. – 1991. – 299 с.
  11. Андрущенко В. П. Філософія освіти в сучасній Україні : стан та перспективи розвитку / В. Андрущенко, В. Лутай // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис. – 2004. – №4. – С. 5–12.
  12. Антропов Ю. Ф. Невротическая депрессия у детей и подростков / Ю. Ф. Антропов. – М. : Мед. практика, 2001. – 247 с.
  13. Апанасенко Г. Л. Возможности количественной оценки здоровья человека / Г. Л. Апанасенко // Гигиена и санитария. – 1985. – №6. – С. 55–58.
  14. Апанасенко Г. Л. Валеологические принципы физического воспитания / Г. Л. Апанасенко// Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць Міжнар. ун-ту «РЕГІ» ім. акад. Степана Дем'янчука / [відп. М. В. Дутчак]. – Рівне, 2001. – Вип.2. – 464 с. – С. 106–107.
  15. Апанасенко Г. Л. Биографические заметки о здоровье / Г. Л. Апанасенко. – Николаев : Борисфен, 2001. – 139 с.
  16. Апанасенко Г. Л. Валеология : реальность третьей стратегии здравоохранения / Г. Л. Апанасенко // Демографічна та медична статистика України у ХХІ столітті. Медичні інформаційні системи у статистиці. – К., 2004. – С. 31.
  17. Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровья человека / Г. Л. Апанасенко. – СПб : МГП «Петрополис», 1992. – 123 с.
  18. Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова. – Ростов н/Д : Феникс ; Здоровье, 2000. – 243 с.
  19. Арбузова В. Н. Охрана здоровья детей и подростков / В. Н. Арбузова, Т. Ю. Проскурина // Республиканский межведомственный сборник. – К., 1994. – Вып.24. – С. 127–130.
  20. Аулик И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / И. В. Аулик – М. : Медицина, 1990. – 191 с.
  21. Бабанский Б. К. Педагогика / Ю. К. Бабанский. – М. : Просвещение, 1983. – 607 с.
  22. Багненко С. Ф. Хронический панкреатит. / С. Ф. Багненко, А. А. Куригин, Н. В. Рухляда. – СПб : Питер, 2000. – С. 23–29.
  23. Балакірєва О. М. Тютюн, алкоголь, наркотики в молодіжному середовищі: вживання, залежність, ефективна профілактика / О. М. Балакірєва, О. О. Стойка. – К. : Держ. ін.-т проблем сім’ї та молоді, Укр. ін-т соціальних досліджень, 2004. – 196 с. (сер. «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 книгах, кн. 7).
  24. Балл Г. О. Засади запровадження здорового способу життя української молоді (психогігієнічний аспект) / Г. О. Балл, Н. А. Бастун. // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – №2. – С. 70–73.
  25. Баль Л. В. Новые подходы к формированию здорового образа жизни детей, основанные на взаимодействии школьного сообщества и семьи / Л. В. Баль // Современный подросток : матер. Всеросс. конф. – М., 2001. – С. 75–76.
  26. Бальсевич В. К. Физическая активность человека / В. К. Бальсевич, В. А. Запорожанов. – К. : Здоров'я, 1987. – 224 с.
  27. Бальсевич В. К. Новые векторы модернизации систем массового и физического воспитания детей и подростков в общеобразовательной школе / В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева, Л. Н. Прогонюк // Теория и практика физической культуры. – 2003. – №4. – С. 56–58.
  28. Бардов В. Г. Перспективи використання фізичної працездатності як кількісного показника здоров’я дітей і підлітків / В. Г. Бардов, І. В. Сергета // Довкілля та здоров’я. – 1998. – №1. – С. 14–17.
  29. Бардов В. Г. Оцінка стану здоров’я дітей, підлітків та молоді і сучасні технології його збереження та зміцнення / В. Г. Бардов, І. В. Сергета // Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2003. – №2. – С. 799–800.
  30. Безгодов В. Н. Влияние нетрадиционных форм обучения на здоровье детей / В. Н. Безгодов, Т. Х. Губайдуллина, В. В. Калиберный // Гигиена и санитария. – 1996. – №5. – С. 20–22.
  31. Безруких М. М. Школьные факторы риска и нарушение психического здоровья детей / М. М. Безруких // Охрана психического здоровья детей и подростков : матер. ІV конгр. педиатров России. – М., 1998. – С. 56–58.
  32. Бенеть С. П. Фізична підготовленість першокласників гімназії і задачі організації їх фізичного виховання / С. П. Бенеть // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах : матер. Міжнар. наук. конф. – Запоріжжя, 2000. – С. 18–22.
  33. Бердник О. В. Основні закономірності формування здоров’я дитячого населення, що проживає в регіонах з різною екологічною ситуацією : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец.14.02.01. – «Гігієна» / О. В. Бердник. - Ін-т гігієни та мед. екології ім. О. М. Марзєєва АМН України. – К., 2003. – 35[1,5] с.
  34. Березіна Н. Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні / Н. Березіна, Б. Ворник, Ю. Галустян // Ситуаційний аналіз. – К. : ФНООН, МОЗ, УАПС, 2005. – 85 с.
  35. Беседина А. А. Пути оздоровления школьников с различным уровнем здоровья в детских оздоровительных учреждениях / А. А. Беседина // Здоров'я школярів на межі тисячоліть : матер. наук.-практ. конф. / Укр. НДІ охорони здоров'я дітей та підлітків. – Харків, 2000. – С. 155–159.
  36. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник /І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 848 с.
  37. Богатирьова Р. Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні (ситуаційний аналіз) / Р. Богатирьова, Б. Венцковський, І. Вовк. – К., 1999. – 92 с.
  38. Ботникова Е. А. Состояние органа зрения у учащихся лицея и общеобразовательной школы / Е. А. Ботникова, Е. П. Перевощикова. – 2000. – №5. – С.52–54.
  39. Буліч Е. Г. Валеологія. Теоретичні основи валеології / Е. Г. Буліч, І. В. Муравов. – К. : ІЗМИ, 1997. – 224 с.
  40. Быков Е. В. Влияние уровня двигательной активности на формирование функциональных систем / Е. В. Быков, А. П. Исаев, А. В. Ненашева, // Проблемы физ. воспитания. – 2003. – №7. – С. 51–54.
  41. Вавилов Ю. Н. Концептуальные предпосылки перестройки школьной системы физического воспитания / Ю. Н. Вавилов // Теория и практика физ. Культуры. – 1990. – №10. – С. 2–9.
  42. Валеева Э. Р. Сравнительный анализ заболеваемости учащихся гимназии и общеобразовательной школы / Э. Р. Валеева // Гигиена и санитария. – 2003. – №5. – С. 47–48.
  43. Вацеба О. М. Вступ до спеціальностей галузі «Фізичне виховання і спорт»» : підручник / О. М. Вацеба, М. С. Герцик. – Харків : ОВС, 2005. – 240 с.
  44. Вацеба О. М. Теорія і методика наукових педагогічних досліджень у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. / О. М. Вацеба, Б. М. Шиян. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 276 с.
  45. Ващенко О. Здоровий спосіб життя – важливий чинник виховання особистості : теоретико-методологічний аспект / О. Ващенко // Початкова школа. – 2004. – №3. – С. 48–50.
  46. Ващенко О. Здоров’язберігаючі технології : сутнісна характеристика / О. Ващенко, С. Свириденко // Здоров’язберігаючі технології в навчальному закладі. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.
  47. Верчиловский С. Б. Оценка реализации проекта школ здоровья / С. Б. Верчиловский, Е. Г. Королева. – СПб, 1998. – С. 10–17.
  48. Видюк А. Формирование культуры здоровья в общеобразовательных школах /А. Видюк, Л. Белогурова, С. Савельева, Е. Дойнова // Олімпійський спорт і спорт для всіх : проблеми здоров'я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : тези допов. ІV Міжнар. наук. конф. – К., 2000. – С. 337.
  49. Вишневский В. А. Эффективность школьных оздоровительных программ / В. А. Вишневський // Здравоохранение Российской Федерации. – 2004. – №2. – С.79–80.
  50. Вовченко І. І. Фізична підготовленість і здоров’я молодших школярів / І. І. Вовченко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2001. – №18. – С. 42–47.
  51. Воронцов И. М. Современное состояние, тенденции и проблемы оценки физического развития детей из разных экологических районов России / И. М. Воронцов, Н. А. Матвеева, Т. М. Максимова // Педиатрия. – 1995. – №4. – С. 50–51.
  52. Гаврилюк А. Г. Некоторые вопросы демографии и социальной гигиены в работах С. А. Томилина /А. Г. Гаврилюк // Думки, ідеї професора Томіліна С. А. та їх втілення у ХХІ столітті. – К. : Здоров’я, 2005. – С. 37–44. (Соціальна медицина).
  53. Гаврилюк А. Г. Психологические вопросы медицинской статистики / А. Г. Гаврилюк // Демографічна та медична статистика України у ХХІ столітті. Медичні інформаційні системи у статистиці. – К., 2004. – С. 108.
  54. Гнітецька Т. В. Організаційно-педагогічні умови оптимізації фізичного виховання учнів гімназії (10–13 років) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. з фіз. вихов. і спорту : 24.00.02 / Т. В. Гнітецька. – Луцьк : Волин. держ. унів. ім. Л. Українки, 1998. – 20 с.
  55. Голобородько Г. П. Формування поняття здорового способу життя в учнів основної школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 / Г. П. Голобородько. – Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Харків,1997. – 7[1] с.
  56. Гончаренко М. С. Валеологічний аспект гуманітаризації освіти / М. С. Гончаренко, С. В. Кириленко // Формування, збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління як обов’язковий компонент системи національної освіти : матер. Міжнародн. наук.-практ. конф. з валеології (Дніпропетровськ, 22–24 жовтня 1996 р.). – К.,1997. – C. 60–65.
  57. Гончаренко С. У. Український педагогічнй словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.
  58. Гончарук Є. Г. Комплексна оцінка стану здоров’я дітей і підлітків як гігієнічна проблема : методологічні та прикладні аспекти / Є. Г. Гончарук, В. Г. Бардов, І. В. Сергета, С. Т. Омельчук // Журн. АМН України. – 2003. – Т.9. – № 3. – С. 523–540.
  59. Гордеева А. В. Реабилитационная педагогика в образовательном процессе / А. В. Гордеева. – М. :Медицина, 1995. – 292 с.
  60. Гребняк Н. П. Гигиеническая оценка и регламентация учебной нагрузки в средних классах гимназии / Н. П. Гребняк, Е. В. Вербаховская // Гигиена и санитария. – 1999. – №3. – С. 40–42.
  61. Гребняк М. П. Соціально-медичні фактори ризику для здоров’я дитячого населення / М. П. Гребняк, С. В. Витріщак // Охорона здоров’я України. – 2002. – №3. – 4(6–7). – С. 12–14.
  62. Гребняк Н. П. Атмосферное загрязнение как фактор риска для здоровья детского и подросткового населения / Н. П. Гребняк, А. Ю. Федоренко, К. А. Якимова // Гигиена и санитария. – 2004. – №3. – С. 39–42.
  63. Грейда Н. Б. Обґрунтування фізкультурно-оздоровчої роботи в школі / Н. Б. Грейда // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць Міжн. унів. «РЕГІ» ім. акад. С. Дем’янчука. Вип.2. – Рівне, 2001. – 464 с. – С. 201–203.
  64. Григоренко В. Г. Профессионально-педагогическая мотивация и современные технологии развития / В. Г. Григоренко. – Одесса : ЮУПУ им. К. Д. Ушинского, 2003. – 186 с.
  65. Гриненко Л. М. Прогнозування успішності навчання учнів за результатами психологічного тестування / Л. М. Гриненко, А. М. Продаус // Педагогіка і психологія. – 1996. – №2. – С.116–122.
  66. Громбах С. М. Школа и психическое здоровье учащихся / С. М. Громбах. – М. : Медицина, 1988. – 282 с.
  67. Губіна Т. І. Вивчення системи чинників формування здорового способу життя підлітків та юнаків / Т. І. Губіна, Н. М. Тищенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць. Вип.2. Т.6. /за ред. С. Д. Максименко. – К. : Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2004. – С. 89–95.
  68. Гурлєва Т. Влада стимулюватиме молодь піклуватися про своє здоров’я : [про парламентські слухання про становище молоді в Україні : «Молодь за здоровий спосіб життя»] / Т. Гурлєва // Голос України. – 2010. – №206. – С. 4.
  69. Гусак П. М. Відповідальне ставлення до здоров’я : теорія та технології : монографія / П. М. Гусак, Н. В. Зимівець, В. С. Петрович; [за ред. д-ра пед. наук, проф. П. М. Гусака]. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 219 с.
  70. Гусак П. Технологічний підхід до формування відповідального ставлення до здоров’я / П. Гусак // Сприяння здоров’я дітей та молоді : теоретико-методичні аспекти : матер. ІV Міжнарод. соц.-пед. конф. (29–30 вересня 2009 р.). – Луцьк, 2009. – С. 99–107.
  71. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов; Международная Ассоциация «Развивающее обучение». – М. : Интор, 1996. – 544 с.
  72. Давиденко В. М. Алкоголізація молоді – проблема духовна / В. М. Давиденко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : зб. наук. праць. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – С. 18–22.
  73. Давыденко Д. Физическая культура – «культура здоровья студентов» / Д. Давыденко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : наук.-теор. журнал. – 2010. – №2. – С. 65–69.
  74. Даниленко Г. Н. Состояние здоровья школьников при различных формах организации учебной деятельности / Г. Н. Даниленко // Гигиена населенных местностей. Вып.35. – К.,1999. – С. 463–469.
  75. Даниленко Г. М. Впровадження систем формування здоров'я школярів в умовах навчального закладу / Г. М.Даниленко // Здоров'я школярів на межі тисячоліть : матер. наук.-практ. конф. – Харків : Укр. НДІ охорони здоров'я дітей та підлітків, 2000. – С. 168–171.
  76. Даниленко Г. М. Загальноосвітній навчальний заклад як система комплексного впливу на якість життя дитини / Г. М. Даниленко // Гігієна населених місць. Вип.41. – К., 2003. – С. 330–335.
  77. Даниленко О. В. Психологические особенности школьников с нарушениями социально-психологической ориентации / О. В. Даниленко, Т. В. Хамаганова // Здоров’я школярів на межі тисячоліть : матер. наук.-практ. конф. – Харків : Укр. НДІ охорони здоров'я дітей та підлітків, 2000. – С. 23–24.
  78. Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року. – К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 232.
  79. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.
  80. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / [за ред. М. Д. Зубалія]. – К., 1997. – 35 с.
  81. Диагностика здоровья : сб. научн. тр. / [отв. ред. Н. В. Судаков]. – Воронеж, 2000. – 176 с.
  82. Дильман В. М. Четыре модели медицины / В. М. Дильман. – М. : Медицина, 2002. – 287 с.
  83. Димитрієв Д. С. Визначення систематичних даних про тютюнопаління й вживання спиртних напоїв підлітками / Д. С. Димитрієв // Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи : матер. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2002. – С. 26–31.
  84. Динаміка поширеності тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України. Європейське опитування учнівської молоді щодо вживання алкоголю та наркотичних речовин. – К., 2003. – 173 с.
  85. Динаміка та характеристика захворюваності населення (Динаміка захворюваності та поширеності хвороб серед дитячого населення. Особливості стану здоров’я підлітків) // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідеміологічну ситуацію. 2005 рік. – К. : МОЗ України, УІГЗ, 2006. – С. 35–45.
  86. Довбенко Т. Здоровий спосіб життя в історичному контексті / Т. Довбенко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – №4. – С. 31–35.
  87. Долбишева Н. Фізичний розвиток юнаків старшого шкільного віку на початку навчального року / Н. Долбишева // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – Луцьк, 2002. – Т. І. – С. 189–193.
  88. Дубогай А. Д. Структура мотивационных установок к занятиям физическими упражнениями у школьников младших классов / А. Д. Дубогай // Социально-философские и исторические аспекты массовой физической культуры и спорта. – Хмельницкий, 1990. – С. 33–37.
  89. Дубогай О. Моніторинг оздоровчо-виховничого процесу у молодших школярів / О. Дубогай, І. Почечуєва // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров'я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : тези допов. ІV Міжнар. наук. конф. – К., 2000. – С. 365.
  90. Дубогай О. Д. Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів : метод. посіб. [для вчителів початкової школи та фізичної культури, студентів та батьків] / О. Д. Дубогай. – К. : Оріяни, 2001. – 152 с.
  91. Дубогай О.Д. Компетентісний потенціал педагогіки здоров’язбереження молоді при формуванні її особистості засобами фізичної культури / О. Д. Дубогай, П. Б. Джуринський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури: Фізична культура і спорт : зб. наук. праць / [за ред. Г.М.Арзютова]. – К. : Вид. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип.10. – С. 275–278.
  92. Дука Е. Д. Концепция управления механизмами экологической дезадаптации у детей / Е. Д. Дука, В. И. Чергинец, С. И. Ильченко, // Актуальні проблеми і напрями розвитку педіатрії на сучасному етапі : матер. конгр. педіатрів України. – К., 2003. – С. 272–273.
  93. Дутчак М. В. Фізична культура населення України : проблеми та механізми вирішення / М. В. Дутчак // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі : зб. наук. праць – Рівне : Волинські обереги, 2002. – С. 103–105.
  94. Дутчак М. В. Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Дутчак Мирослав Васильович. – К. : Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2009. – 39 с.
  95. Дутчак М. Спорт для всіх і здоровий спосіб життя /М. Дутчак // Вісник Прикарпатського університету. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип.11. – С. 124–128.
  96. Евсеев С. П. Адаптивная физическая культура / С. П. Евсеев. – М. : Сов. спорт, 2001. – 240 с.
  97. Европейская сеть школ «укрепления здоровья» : Совместный проект ВОЗ /ЕС/КЕС – EUR /HSP – 3 // Technical Secretariat WHO Regional for Europe- Copenhagen – Denmark . – 1992 – 6 c.
  98. Єдинак Г. А. Фізичне виховання дітей з дитячим церебральним паралічем : монографія / Г. А. Єдинак. – Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2009. – 394 с.
  99. Єдинак Г. А. Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей з церебральним паралічем у фізичному вихованні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.02 / Г. А. Єдинак. – К. : Нац. ун-т фіз. вих. і спорту України, 2010. – 38 с.
  100. Єжова О. А. Фізичний розвиток дітей та підлітків різних промислових міст Сумської області / О. А. Єжова, Л. М. Баранець, О. І. Іванова // Здоров’я та довкілля. – 2002. – №3. – С. 42–44.
  101. Жабокрицька О. Вивчення особливостей ставлення молодших підлітків до свого здоров’я / О. Жабокрицька // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – Луцьк, 2002. – Т.І. – С. 213 – 216.
  102. Жданова Л. А. Роль адаптационных ракций в формировании здоровья школьников / Л. А.Жданова, Т. В. Руссова // Рос. педиатр. журнал. – 1999. – №2. – С. 52–56.
  103. Заболеваемость школьников как показатель адаптации физиологического развития человека / [ М. В. Шайхелисламова, Т. А. Аникина, Г. А. Биланова, М. М. Зайнеев]. – М., 2000. – С. 466–467.
  104. Заваденко Н. Н. Школьная дезадаптация : психоневрологическое и нейропсихологическое исследование /Н. Н. Заваденко, А. С. Петрухин, Н. Г. Манелис [и др.] // Вопросы психологии. – 1999. – №4. – С. 21–28.
  105. Завацький В. І. Фізіологічна характеристика рухів як цілеспрямованої поведінки людини / В. І. Завацький. – Луцьк : Надстир'я, 1993. – С. 10–35.
  106. Завацький В. І. Фізіологічна характеристика розвитку організму школярів / В. І. Завацький. – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 152 с.
  107. Завацький В. І. Курс лекцій з фізіології: навч. посіб. – Ч.І. / В. І. Завацький – Рівне : ППФ «Волинські обереги», 2001. – 160 с.
  108. Завгородня О. В. Питання збереження психологічного здоров’я: визначення, критерії, умови збереження /О. В. Завгородня // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3(52). – С. 87–91.
  109. Заика Э. В. Факторы формирования невротических проявлений у школьников / Э. В. Заика, Ю. В. Боянович, К. Ю. Боянович // Вісник Харківського університету. – 2000. – №483. – С. 67–75.
  110. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. - Відомості ВВР України. – 1999. – №28. – стаття 130.
  111. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР «Про освіту». – К. : Ґенеза, 1996. – 36 с.
  112. Залесский Г. Е. Психология мировоззрения и убеждения личности /Г. Е. Залесский – М., 1984. – С. 131.
  113. Заросинський О. Запобігання наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх / О. Заросинський // Право України. – 2005. – №2. – С.59–62.
  114. Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2001 рік. – К., 2002. – 255 с.
  115. Здоров’я дітей та жінок в Україні. – К., 1997.
  116. Здоров’я населення України та діяльність лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоров’я (щорічна доповідь міністра охорони здоров’я, 1998 р.). – К., 1999.
  117. Здоров’я населення України та діяльність лікувально-профілактичних закладів системи охорони здоров’я України в 1990–1999 роках : статистико-аналітичний довідник. – К., 2000. – 205 с.
  118. Здоровье 21 – Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе ВОЗ. – Копенгаген : ВОЗ, ЕРБ,1999. – №6. – 310 с. Европ. серия. (По достижению здоровья для всех).
  119. Колонькова О. Здоров’язберігаючі технології в навчальному закладі / О. Колонькова, О. Литовченко. – К. : Шк. світ, 2009. – 128 с.
  120. Зюзина Н. Е. Состояние здоровья подростков в экономически «благополучных» семьях и оздоровительные программы / Н. Е. Зюзина // Гигиена и санитария. – 2005. – №4. – С. 46–48.
  121. Зязюн І. А. Неперервна освіта : концептуальні засади і сучасні технології / І. А. Зязюн // Творча особистість в системі неперервної освіти. – Харків, 2000. – С. 8–16.
  122. Калашникова Т. П. Неврологические и нейропсихологические проявления школьной дезадаптации / Т. П. Калашникова, И. П. Корюкина, Ю. И. Кравцов // Рос. педиатр. журнал. – 2001. – №1. – С.13–15.
  123. Калина М. Категорія «здоровий спосіб життя» у нормативно-правових актах України /М. Калина // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : наук.-теор. журнал. – 2008. – №1. – С. 94–98.
  124. Калініченко О. І. Стан системи кровообігу випускників гімназійних класів у динаміці навчального року / О. І. Калініченко, М. Ю. Антомонов // Гігієна населених місць. – Вип.42. – К., 2003. – С. 360–364.
  125. Камаев И. А. Социально-гигиенические особенности организации учебного процесса и режима для старшеклассников лицеев / И. А. Камаев, Л. И. Павлычева, О. Л. Васильева, Л. Н. Коптева // Гигиена и санитария. – 2003. – №5. – С.45–47.
  126. Капська А. Й. Формирование готовности студентов педагогического вуза к исполнительско-речевой деятельности в системе профессиональной подготовки : автореф. дис. на соискание научн. степени докторара пед. наук : 13.00.01, – К., 1989. – 86 с.
  127. Карпюк Р. П. Луцький інститут розвитку людини університету «Україна», ІІІ–ІV рівень акредитації / Р.П. Карпюк // Основи здоров’я та фізична культура. – 2007. – №7. – С. 22–24.
  128. Картавцев Р. Л. Особенности личности современного подростка и условия ее формирования / Р. Л. Картавцев, Г. А. Слабкий // Современная педиатрия. – 2005. – №2. – С. 29–31.
  129. Картавцев Р. П. Профилактика болезней, которые передаются половым путем, у подростков / Р. Л. Картавцев, Г. А. Слабкий // Укр. мед. альбом. – 2004. – Т. 7. – №2. – С. 75 – 78.
  130. Каубиш В. К. Непсихотические нервно-психические расстройства как основа нарушенного поведения у младших школьников / В. К. Каубиш, И. С. Бердышев, В. П. Козлов // Вопросы психологии. – 1999. – №5–12. – Т. 92. – С. 88–90.
  131. Качанова Л. П. Регіональний досвід впровадження міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю» / Л. П. Качанова // Педагогіка і психологія. – 2004. – №3. – С. 73–77.
  132. Кашилова Р. Т. Влияние социально-гигиенических факторов условий жизни детей школьного возраста на уровень их физического развития / Р. Т. Кашилова // Гигиена и санитария. – 2001. – №6. – С. 52–55.
  133. Квашніна Л. В. Поняття адаптації і адаптованості як інтегральний показник здоров’я / Л. В. Квашніна // Перинатологія і педіатрія. – 2000. – №1. – С. 33–36.
  134. Квашніна Л. В. Особливості дезадаптаційного синдрому у дітей молодшого шкільного віку та його корекція / Л. В. Квашніна, В. П. Родіонов, Ю. А. Маковкіна, Г. Д. Несвітайлова // Актуальні проблеми і напрями розвитку педіатрії на сучасному етапі : матер. конгр. педіатрів України. – К., 2003. – С. 25–26.
  135. Кэрол Е. Изард. Эмоции человека / Кэрол Е. Изард; пер. с англ. – М. : МГУ, 1980. – 440 с.
  136. Кирилкина Т. А. Факторы риска, влияющие на здоровье детей /Т. А. Кирилкина // Гигиена и санитария. – 1999. – №8. – С. 43–47.
  137. Киричук В. О. Проблеми особистісного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. О. Киричук : матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Здоров’язбережувальні технології проектування розвитку обдарованості в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору» 25–26 травня 2010 р. – Луцьк : ІОД. – 2010, 358 с. – С. 121–128.
  138. Кирнасюк Е. В. Уровень биологической зрелости и особенности развития психофизиологических функций детей перед поступлением в школу / Е. В. Кирнасюк, Н. А. Лапина // Гигиена и санитария. – 2004. – №4. – С. 43–45.
  139. Кірова О. А. Здоров’я через освіту / О. А. Кірова // Безпека життєдіяльності: всеукр. наук. поп. журнал. – 2009. – №5. – С. 16–19.
  140. Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М. В. Кларин. – М. : Арена, 1994. – 223 с.
  141. Кобринский Б. А. Континиум переходных состояний и мониторинг динамики здоровья детей. / Б. А. Кобринский. – М. : Детатомиздат, 2000. – 152 с.
  142. Ковалев А. Г. Темперамент и характер / А. Г. Ковалев, В. Н. Мясищев // Психология индивидуальных различий. – М., 1982. – 23 с.
  143. Козярін І. П. Стан здоров’я та зміни психофізіологічних показників і розумової працездатності у учнів технічного ліцею / І. П. Козярін, Н. В. Сисоєнко, Т. В. Дядічева // Гигиена населенных мест: сб. научн. трудов. – К.,1999. – Bип.35. – С. 493–497.
  144. Колесин И. Д. Комплексная оценка уровня здоровья человека / И. Д. Колесин, Н. Н. Сотнева // Гигиена и санитария. 1995. – №9.– С. 34–35.
  145. Команєва О. О. Енергетичні основи здоров’я / О. О. Команєва // Формування, збереження, зміцнення здоров’я підростаючого покоління як обов’язковий компонент системи національної освіти : матер. Міжнародн. наук.-практ. конф. з валеології ( Дніпропетровськ, 22–24 жовтня 1996 р.). – К., 1997. – С. 51–60.
  146. Комков А. Г. Социологические основы здорового способа жизни и физической активности детей школьного возраста / А. Г. Комков, Л. И. Лубышева // Физ. культура. – 2003. – № 1. – С. 40–46.
  147. Конечный Р. Психология в медицине / Р. Конечный, М. Боухал. – Прага : Авиценум, 1984.
  148. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні / [за ред. А.М. Алексюка]. – К. : Школяр, 1997. – 121 с.
  149. Концепція загальної середньої освіти // Інф. збірник МОН України. – 2002. – С. 3–22.
  150. Коренев Н. М. Медико-социальные проблемы состояния здоровья современных школьников / Н. М. Коренев, С. А. Левенец, Г. Н. Даниленко, Я. И. Пономарева // Здоров'я школярів на межі тисячоліть : матер. наук.-практ. конф. – Харків : Укр. НДІ охорони здоров'я дітей та підлітків, 2000. – С. 2–6.
  151. Коренев Н. М. Проблемы формирования здоровья учащихся в современной школе / Н. М. Коренев // Журн. АМН Украины, 2001. –Т.7. – №3. – С. 475–479.
  152. Коренєв М. М. Основні проблеми медичного забезпечення дітей та підлітків / Н. М. Коренев // Актуальні проблеми організації медичного забезпечення дітей та підлітків : матер. наук. конф. – Харків, 2002. – С. 20–24.
  153. Корнієнко О. В. Цінність психосоматичного здоров’я підростаючого покоління / О. В. Корнієнко // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – №10. – С. 32–33.
  154. Коробчанський В. О. Застосування «Психодіагностичного опитувальника старшокласника» для оцінки стану здоров’я учнів шкіл сприяння здоров’ю / В. О. Коробчанський, В. В. Струсева // Гігієна населених місць : зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип.46. – С. 333–337.
  155. Королев В. В. Психические отклонения у подростков-правонарушителей. / В. В. Королев. – М. : Медицина, 1992. – 208 с.
  156. Костинская Е. А. Уровень физической и психологической активности учащейся молодежи / Е. А. Костинская // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : зб. наук. праць Міжнар. ун-ту «РЕГІ» ім. акад. С. Дем’янчука. Вип.2. – Рівне, 2001. – С. 56–60.
  157. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. : Рад. школа, 1989. – 608 с.
  158. Коцан І. Я. Психологія здоров’я людини / [ І. Я. Коцан, Г. В. Ложкін, М. І. Сушкевич]; за ред. І. Я. Коцана. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – 316 с.
  159. Кочина М. Л. Динамика функциональных показателей зрительной системы детей в процессе обучения в школе / М. Л. Кочина, С. Н. Лад // Гигиена населенных мест : сб. научн. трудов. – К., 2004. – Вып.44. – С. 521–524.
  160. Кремень В. Г. Пріоритети розвитку освіти України на початку ХХІ століття / В. Г. Кремень // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання і підготовки фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. / Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України, Вінницький ДПУ ім. М. Коцюбинського. – К., Вінниця, 2002. – С. 3–10.
  161. Кривошеєва Г. Культура здоров’я особистості, як соціально-педагогічна проблема / Г. Кривошеєва // Шлях освіти. – 2001. – №1. – С. 35–37.
  162. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания: учеб. пособ. / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійськая література, 1999. – 230 с.
  163. Кузьмина Н. В. Очерки психологии труда учителя. Психологическая структура деятельности учителя и формирование его личности / Н. В. Кузьмина. – Л., 1967. – 183 с.
  164. Кузнєцова О. Т. Методика підвищення розумової і фізичної працездатності студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості : метод. посіб. [для викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів освіти] / О.Т. Кузнєцова, О. С. Куц. – Рівне : ППДМ, 2005. – 161 с.
  165. Куинджи Н. Н. Влияние школьного периода жизни на формирование и реализацию репродуктивной жизни женщин / Н. Н. Куинджи, М. А. Поленова // Гигиена и санитария. – 1993. – №10. – С. 46–48.
  166. Куинджи Н. Н. Современная технология обучения школьников и ее влияние на здоровье. / Н. Н. Куинджи, М. И. Степанова // Гигиена и санитария. – 2000. – №1. – С. 44–48.
  167. Кулиниченко В. Л. Современная медицина: трансформация парадигм теории и практики (Философско-методический анализ) / В. Л. Кулиниченко. – К. : Центр практичної філософії, 2001. – 240 с.
  168. Культурно-дозвіллєва сфера України: динаміка змін та перетворень: монографія / [Ю. М. Ключко, В. Д. Ковтун, Л. О. Троєльнікова, Н. В. Цимбалюк]; за ред. Н. М. Цимбалюк. – К., 2003. – 180 с.
  169. Куц А. С. Модельные показатели физического развития и двигательной подготовленности населения центральной Украины : монография / А. С. Куц. – К. : Искра, 1993. – 256 с.
  170. Куц А. С. Организационно-методические основы физкультурно-оздоровительной роботы со школьниками, проживающими в условиях повышенной радиоактивности : автореф. дис. на соискание научн. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической культуры» / А. С. Куц. – К. : Нац. ун-т фіз. вих. і спорту України, 1997. – 38 с.
  171. Кучма В. Р. Комплексный подход к охране здоровья подростков в образовательных учреждениях, содействующих укреплению здоровья / В. Р. Кучма // Современный подросток : матер. конф. – М., 2001. – С. 29–36.
  172. Кучма В. Р. Теория и практика гигиены детей и подростков на рубеже тысячелетий / В. Р. Кучма . – М. : Изд-во НЦЗД РАМН, 2001. – 376 с.
  173. Кучма В. Р. Влияние на здоровье детей основных факторов, формирующих среду обитания в современном городе / В. Р. Кучма, П. Б. Ананьев // Охрана материнства и детства. – 2002. – №3. – С. 31–34.
  174. Кучма В. Р. Факторы, влияющие на состояние здоровья детей / В. Р. Кучма, Г. Н. Сердюковская, А. К. Демин // Руководство по гигиене и охране здоровья школьников. – М. : Медицина, 2000. – С. 33–35.
  175. Кучма В. Р. Изучение влияния образа жизни на физическое развитие и состояние здоровья школьников / В. Р. Кучма, Н. Н. Суханова, В. А. Каточкина, С. А. Каретина // Гигиена и санитария. – 1996. – №1. – С. 27–28.
  176. Кучма В. Р. О связи физического развития и иммунного статуса детей и подростков / В. Р. Кучма, Н. Н. Суханова, Т. А. Семенко //Гигиена и санитария. – 1996. – №2. – С. 17–19.
  177. Кучма В. Р. Оценка физического развития как скрининг-тест выявления детей с донозологическими нарушениями / В. Р. Кучма, В. В. Чепрасов // Гигиена и санитария. – 2004. – №3. – С. 39–42.
  178. Лангмеер Л. Психическая депривация в детском возрасте / Л. Лангмеер, З. Матейчек. – Прага : Авиценум, 1986.
  179. Лапаєнко С. В. Формування ціннісних орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07/ С. В. Лапаєнко. – К. : Ін-т проблем виховання АПН України, 2000. – 18 [1] с.
  180. Латіна Г. О. Вплив організації навчально-виховного процесу та педагогічних практик на розумову працездатність учнів старших класів / Г. О. Латіна, І. О. Калініченко // Гігієна населених місць : зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип.45. – С. 390–397.
  181. Лебедева Н. Г. Оздоровительная эффективность физической культуры и школьная реформа / Н. Г. Лебедева, Е. А. Лосицкий // Образование и воспитание детей и подростков : гигиенические проблемы: матер. Всерос. конф. с международным участием (Москва, октябрь 2002 г.). – М. : НОНЦЗД РАМН, 2002. – С. 209–210.
  182. Левшин М. Інтегративно-синергетична модель проектування особистісно орієнтованих технологій навчання і виховання / Микола Левшин // Вища освіта України. – 2004. – №1. – С. 36–40.
  183. Леонов А. В. Влияние условий обучения на состояние здоровья школьников современных общеобразовательных учреждений / А. В. Леонов, Е. С. Боголюбова, Н. В. Котова // Здоров'я школярів на межі тисячоліть : матер. наук.-практ. конф. / Укр. НДІ охорони здоров'я дітей та підлітків. – Харків, 2000. – С. 47–49.
  184. Леонтьев В. Г. Психологические механизмы мотивации / В. Г. Леонтьев. – Новосибирск, 1992. – 216 с.
  185. Лисицин Ю. П. Образ жизни и здоровье детей / Ю. П. Лисицин, Н. В. Полунина // Педиатрия. – 1990. – №7. – С. 61–69.
  186. Лисицин Ю. П. Теории медицины ХХ века / Ю.П. Лисицин. – М. : Медицина, 1999. – 186 с.
  187. Личко А. Е. Актуальные вопросы изучения психологических расстройств у подростков / А. Е. Личко, Ю. В. Панов // Психологические расстройства у подростков. – Л., 1987. – С. 6–7.
  188. Лищук В. А. Технология повышения личного здоровья / В. А. Лищук, Е. В. Мосткова ; [под ред. В. И. Покровского]. – М. : Медицина, 1999. – 320 с.
  189. Лозинський В. С. Сучасні аспекти формування здорового способу життя / В. С. Лозинський // Стратегія формування здорового способу життя : матер. конф. – К., 2000. – С. 30–32.
  190. Лосева О. К. Медико-социологические исследования подросткового сексуального поведения за период с 1989 по 2000 годы / О. К. Лосева, Т. А. Кравець // Вестник дерматологии и венерологии. – 2001. – №5. – С. 34–36.
  191. Лосева О. К. Динамика факторов риска среди подростков / О. К. Лосева, Т. А. Кравець // Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 2001. – №5. – С. 26–27.
  192. Луговий В. І. Стратегія розвитку педагогічної освіти в Україні / В. І. Луговий // Педагог
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины