ОСТАННІ НОВИНИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Назва:
 • ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗА КОНТРАКТОМ
 • Кількість сторінок:
 • 187
 • ВНЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Рік захисту:
 • 2012
 • Короткий опис:
 • МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
  ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
  На правах рукопису  Яценко Тамара Петрівна  УДК 349.2: 351.74


  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБИ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗА КОНТРАКТОМ  Спеціальність 12.00.05 – трудове право;
  право соціального забезпечення


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата юридичних наук  Науковий керівник:
  Бандурка Олександр Маркович
  доктор юридичних наук, професор

  ХАРКІВ – 2012
  ЗМІСТ

  ВСТУП………………………………...........……………………………………..3
  РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАКТУ ТА ЮРИДИЧНОЇ ПРИРОДИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ...................................................................10
  1.1. Юридична природа контракту як різновиду трудового договору..........10
  1.2. Служба в органах внутрішніх справ як різновид трудової діяльності......32
  Висновок до розділу 1 ………….…………………………….............................48
  РОЗДІЛ 2 ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЗА КОНТРАКТОМ....................................................................................................51
  2.1. Прийняття на службу в органи внутрішніх справ.......................................51
  2.2. Поняття, значення та зміст контракту в органах внутрішніх справ..........76
  Висновок до розділу 2 ………….…………………………...............................100
  РОЗДІЛ 3 ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.................................................................................................................105
  3.1. Зміни трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ......................................................................................................................105
  3.2. Припинення трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ......................................................................................................................128
  Висновок до розділу 3 ………….……………………………...........................153
  ВИСНОВКИ…..………………………..……..…………………………..........160
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...........168

  ВСТУП
  Актуальність теми. Курс на модернізацію суспільного життя, взятий сьогодні керівництвом держави, передбачає глибинні перетворення правової, соціальної та політичної системи держави. Важливе значення для чіткого проведення запропонованих реформаторських заходів має діяльність державних органів, зокрема органів внутрішніх справ.
  Як відомо, ефективне функціонування будь-якого державного органу, в тому числі й органів внутрішніх справ, залежить у першу чергу від професійності персоналу та належного правового забезпечення його трудової діяльності. Слід зазначити, що сучасне національне законодавство у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ належним чином не систематизовано. Відносини у сфері проходження служби регламентуються великою кількістю підзаконних нормативно-правових актів, які постійно ухвалюються, доповнюються та скасовуються. Нерідкісним є неузгодження правових норм, які в них містяться, та їх зайва диференціація. Усе це викликає труднощі в пошуку необхідних приписів та їх застосуванні.
  Доволі часто у спеціальному законодавстві встановлюються норми, що невиправдано погіршують правове становище працівників органів внутрішніх справ порівняно з працівниками підприємств. Наприклад, ст. 17 Закону України “Про міліцію” та п. 3 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ передбачають, що під час прийняття на службу може бути встановлено іспитовий строк тривалістю до одного року. Стаття 27 Кодексу законів про працю України у свою чергу встановлює максимальний строк випробування шість місяців.
  Особливої уваги заслуговує проблема контрактної форми виникнення трудових правовідносин з працівниками органів внутрішніх справ. Зокрема це стосується визначення юридичної природи контракту та його місця і ролі в регулюванні трудових відносин працівників органів внутрішніх справ, порядку укладання контракту під час прийомі на службу, зміни умов контракту та порядку припинення трудових правовідносин з працівниками органів внутрішніх справ.
  Незважаючи на безперечну актуальність та важливість, проблема правового регулювання відносин у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ за контрактом донині не одержала свого комплексного дисертаційного дослідження.
  Таким чином, наукова і практична значимість зазначених питань, недостатня розробленість їх в науці трудового права, а також дискусійний характер багатьох проблем обумовили вибір теми даного дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до п. 14 Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010–2014 років, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України № 347 від 29.07.2010 р. та п. 14.35 Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2011–2014 рр., а також планів наукових досліджень кафедри трудового та господарського права навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ.
  Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні теоретичних засад контракту як підстави виникнення трудових правовідносин в органах внутрішніх справ та окресленні шляхів удосконалення правового регулювання відносин у сфері проходження служби працівниками органів внутрішніх справ.
  Для досягнення зазначеної мети в дисертації були поставлені наступні дослідницькі задачі:
  – з’ясувати юридичну природу контракту як різновиду трудового договору;
  – надати власне науково обґрунтоване визначення терміну “контракт про службу в органах внутрішніх справ”;
  – охарактеризувати службу в органах внутрішніх справ як різновид трудової діяльності;
  – розкрити особливості контакту в регулюванні трудових відносин працівників органів внутрішніх справ;
  – проаналізувати зміст, сутність та процедури прийняття на службу до органів внутрішніх справ;
  – розглянути зміст контракту про службу в органах внутрішніх справ;
  – дослідити різновиди змін умов контракту про службу в органах внутрішніх справ;
  – вияснити підстави припинення служби в органах внутрішніх справ;
  – розробити пропозиції з удосконалення загального трудового законодавства та спеціального законодавства, яке регулює відносини у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ.
  Об’єктом дослідження є трудові правовідносини працівників органів внутрішніх справ.
  Предметом дослідження є правове регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом.
  Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи пізнання правових явищ: діалектичний, формально-логічний, системно-структурний, історичний, порівняльно-правовий тощо. Діалектичний метод дозволив розглянути проблеми застосування контракту як різновиду трудового договору в їх розвитку та взаємозв’язку (підрозділ 1.1). Формально-логічний метод надав можливість дослідити проходження служби в органах внутрішніх справ як цілісне явище, виявити особливості застосування контрактів в органах внутрішніх справ та надати власні визначення низки понять, пов’язаних зі проходженням служби працівниками органів внутрішніх справ (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2). За допомогою системно-структурного методу досліджено вимоги до кандидатів на службу в органи внутрішніх справ (підрозділ 2.1). Використання історичного методу надало можливість дослідити виникнення та розвиток такого виду трудового договору, як контракт (підрозділ 1.1). Порівняльно-правовий метод використовувався під час дослідження, порядку виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин працівників підприємств та працівників органів внутрішніх справ (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1, 3.2).
  Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали праці вітчизняних і зарубіжних вчених різних історичних періодів у галузі теорії держави та права, трудового, адміністративного та цивільного права, а саме: М. Г. Александрова, С. С. Алексеєва, B. C. Андреєва, О. М. Бандурки, М. Й. Бару, Д. М. Бахраха, Б. К. Бегічева, Л. Ю. Бугрова, К. М. Варшавського, В. С. Венедіктова, М. В. Вітрука, І. С. Войтинського, Д. М. Генкіна, Л. Я. Гінцбурга, В. В. Гончарук, К. П. Горшеніна, В. Я. Гоца, В. В. Жернакова, С. О. Іванова, М. І. Іншина, П. Д. Камінської, М. П. Карпушина, І. Я. Кисельова, А. Т. Комзюка, О. В. Лавріненка, Л. І. Лазор, В. В. Лазора, Ф. М. Левіант, Р. З. Лівшиця, А. М. Лушнікова, М. В. Лушнікової, С. П. Мавріна, М. І. Матузова, А. Р. Мацюка, К. Ю. Мельника, В. І. Нікітінського, Ю. П. Орловського, А. Ю. Пашерстника, О. С. Пашкова, П. Д. Пилипенка, С. М. Прилипка, В. І. Прокопенка, О. І. Процевського, В. Г. Ротаня, О. Ф. Скакун, Г. С. Скачкової, О. В. Смирнова, В. М. Толкунової, Є. Б. Хохлова, Н. М. Хуторян, Г. І. Чанишевої, О. М. Ярошенка та ін.
  Нормативною основою роботи є Конституція України, міжнародно-правові акти, закони України, нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні та архівні матеріали, які стосуються правового регулювання відносин у сфері проходження служби працівниками органів внутрішніх справ.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є однією з перших спроб комплексного дослідження проходження служби в органах внутрішніх справ за контрактом. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення та висновки, які запропоновано здобувачем особисто. Основні з них є такими:
  вперше:
  – аналізуючи вимоги національного законодавства щодо застосування контрактів в органах внутрішніх справ, запропоновано у спеціальному законодавстві передбачити норми, які б дозволяли сторонам трудових правовідносин в органах внутрішніх справ самим встановлювати основні умови служби;
  удосконалено:
  – визначення терміну “контракт про службу в органах внутрішніх справ”;
  – пропозиції щодо змін та доповнень до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про міліцію”, Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ, а також проекту Трудового кодексу України з питань використання контракту, виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ;
  – практики відбору до органів внутрішніх справ, зокрема запропоновано ввести конкурсний порядок заміщення посад в органах внутрішніх справ;
  – перелік та правила застосування підстав звільнення зі служби в органах внутрішніх справ, зокрема запропоновано доповнити існуючий перелік підстав наступним: розголошення відомостей, що становлять службову таємницю чи іншу захищену законом інформацію; закінчення строку служби, передбаченого контрактом про службу в органах внутрішніх справ; порушення сторонами законодавства про службу або умов контракту; угода сторін; позбавлення громадянства України; не дотримання обмежень, установлених законодавством для працівників органів внутрішніх справ;
  дістало подальшого розвитку:
  – розуміння контракту як різновиду трудового договору, який має як позитивні, так і негативні сторони, оскільки, з одного боку він дозволяє максимально індивідуалізувати кожну конкретну трудову угоду, встановивши, зокрема, високий рівень соціально-побутового та грошового забезпечення, з іншого боку – сьогоднішня практика застосування контрактів як специфічних строкових трудових договорів, які потребують постійного переукладання, робить працівника ще більш слабкою стороною трудових правовідносин;
  – вимоги до диференціації правового регулювання трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ. Обґрунтовано, що її необхідно проводити у тому випадку, коли цього нагально потребує специфіка цієї діяльності, та лише на підставі науково обґрунтованого підходу, щоб диференціація не перетворилася на дискримінацію;
  – розмежування правових статусів державних службовців, військовослужбовців строкової служби і працівників органів внутрішніх справ;
  – розуміння служби в органах внутрішніх справ як різновиду трудової діяльності, а відносин в сфері проходження служби в органах внутрішніх справ – як трудових відносин;
  – визначення місця профспілок в органах внутрішніх справ. Обґрунтовується необхідність надати професійній спілці атестованих працівників органів внутрішніх справ України повноважень, встановлених загальним трудовим законодавством.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висновки та рекомендації дисертації можуть використовуватись:
  – у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження підстав виникнення, зміни й припинення трудових правовідносин;
  – у правотворчості – для підготовки змін і доповнень до Кодексу законів про працю України, Закону України “Про міліцію”, а також опрацювання проекту Трудового кодексу України;
  – у правозастосуванні – для вдосконалення практики застосування норм чинного законодавства в сфері проходження служби в органах внутрішніх справ;
  – у навчальному процесі – під час вивчення та викладання навчальної дисципліни “Трудове право України”, для написання підручників та методичних рекомендацій, а також у науково-дослідній роботі аспірантів, ад’юнктів, студентів та курсантів.
  Апробація результатів дисертації. Положення дисертації доповідалися й обговорювалися на щорічній Міжнародній науково-практичної конференції “Запорізькі правові читання” (Запоріжжя, 2007) та трьох науково-практичних конференціях: “Кодифікація трудового законодавства України: стан та перспективи” (Запоріжжя, 2004), “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженні молодих учених” (Харків, 2004), “Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ” (Харків, 2011). Також висновки та рекомендації дисертації впровадженні в діяльність кафедри трудового та господарського права навчально-наукового інституту підготовки фахівців кримінальної міліції Харківського національного університету внутрішніх справ.
  Публікації. Основні положення та результати дисертації висвітлено в семи статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях, а також у чотирьох тезах науково-практичних конференцій.
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ
  На основі комплексного використання основних методів наукового пізнання, досягнень теорії права, трудового права, інших галузевих наук, узагальнення практики застосування норм трудового права, вітчизняного та зарубіжного досвіду розв’язано важливе наукове завдання, що полягає у розкритті сутності правового регулювання служби працівників органів внутрішніх справ за контрактом. Найважливішими висновками роботи є такі положення:
  Незважаючи на вимоги ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України, яка закріплює, що строк контракту може встановлюватися угодою сторін, національна законодавча практика пішла шляхом використання контракту як особливого виду строкового трудового договору. Виходячи з цього, до контракту слід ставитися, виходячи з двох протилежних позицій: з одного боку, він дозволяє більш раціонально регулювати кількісний та якісний склад персоналу підприємства, максимально індивідуалізу¬вати кожну конкретну трудову угоду, детально регламентувати права та обов'язки сторін, їх відповідальність, режим праці і відпочинку, соціально-побутові умови, форму і розмір винагороди за роботу, порядок вирішення трудових спорів тощо, з іншого – сьогоднішня практика застосування контрактів як специфічних строкових трудових договорів, які потребують постійного переукладання, робить працівника ще більш слабкою стороною трудових правовідносин.
  1. У цілому автор вважає недоцільним широке використання контрактів як підстави виникнення трудових правовідносин. Зокрема контракт доцільно застосовувати лише в тих випадках, коли йдеться про наймання висококваліфікованих фахівців, на яких покладаються важливі обов’язки і яким у зв’язку з цим необхідно забезпечити адекватний режим найбільшого сприяння у матеріально-побутовому плані (компенсації, доплати, премії та бонуси, пільги у житловій сфері, медичному обслуговуванні тощо).
  2. Існує необхідність посилити контроль та нагляд відповідних державних органів за дотриманням національного законодавства щодо застосування контрактів як підстави виникнення трудових правовідносин та забезпечити невідворотне притягнення до суворої юридичної відповідальності роботодавців та їх представників, які ігнорують порядок застосування контрактів.
  3. Відносини в сфері проходження служби в органах внутрішніх справ мають всі основні ознаки, характерні для трудових відносин найманих працівників, а тому під час прийняття Трудового кодексу України необхідно чітко передбачити в ньому трудоправову природу норм, що регламентують відносини в сфері проходження служби в органах внутрішніх справ, та максимально поширити на осіб рядового та начальницького складу норми загального трудового законодавства.
  4. Диференціацію правового регулювання трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ необхідно проводити у тому випадку, коли цього нагально потребує специфіка їх діяльності, та лише на підставі науково обґрунтованого підходу. Крім цього до диференціацій правового регулювання трудових відносин необхідно підходити максимально обережно, для того щоб диференціація не перетворилася на дискримінацію.
  5. Існує доволі суттєва відмінність правових статусів державних службовців, військовослужбовців строкової служби і працівників органів внутрішніх справ. Тому не можна погодитись з їх ототожненням у працях деяких авторів, а також з доволі усталеною тенденцією національного законодавстві, коли той самий нормативно-правовий акт поширюється і на військовослужбовців, і на працівників органів внутрішніх справ.
  6. За загальним правилом під час прийняття на роботу роботодавець повинен зважати та оцінювати лише ділові якості працівника. Тому автор вважає, що дискримінаційними повинні бути визнані всі інші обставини, не пов'язані з діловими якостями працівника та результатами його праці. Водночас існують певні види робіт настільки специфічні, що об’єктивно обумовлюють додаткові вимоги до претендентів. Це обумовлює застосування диференційованого підходу під час прийняття на певні види робіт.
  7. Крім того доцільно доповнити ст. 22 Кодексу законів про працю України реченням такого змісту: „Не є дискримінацією переваги й обмеження під час прийняття на роботу, які обумовлюються особливостями цього виду праці або турботою держави про осіб, які потребують підвищеного соціального і правового захисту”.
  8. Поряд із загальною трудовою правосуб’єктністю, де існує єдиний критерій віку слід виділяти і спеціальну трудову правосуб’єктність, коли законодавством встановлюються додаткові вимоги до трудової правосуб’єктності працівника, які обумовлюються характером певної роботи. Зокрема, служба в органах внутрішніх справ є надзвичайно специфічним та відповідальним різновидом трудової діяльності, що визначає і особливе правове становище осіб рядового та начальницького складу серед інших категорій працівників. Тому кандидат на службу до зазначених органів повинен відповідати певним вимогам, які перевіряються під час професійного відбору.
  9. Також доцільно викласти ч. 3 ст. 17 Закону України „Про міліцію” у наступній редакції: „Громадянин України не може бути прийнятий на службу в міліцію у випадках, якщо він: раніше засуджувався за вчинення злочину, є підозрюваним або обвинувачуваним у кримінальній справі; неодноразово протягом року, що передував дню вступу на службу в міліцію, піддавався адміністративному покаранню за здійснені навмисно адміністративні правопорушення”.
  10. З огляду на необхідність підвищення правового захисту працівників органів внутрішніх справ у відносинах у сфері проходження служби та з метою приведення спеціального законодавства у цій сфері у відповідність до вимог загального трудового законодавства слід надати професійній спілці атестованих працівників органів внутрішніх справ України повноваження, встановлені загальним трудовим законодавством.
  11. Під контрактом про службу в органах внутрішніх справ слід розуміти угоду між громадянином України та органом внутрішніх справ в особі його начальника, за якою громадянин зобов'язується виконувати покладені на нього службові обов'язки, дотримуватися Присяги, внутрішнього трудового розпорядку і вимог нормативно-правових актів, що регламентують службу в органах внутрішніх справ, а орган внутрішніх справ зобов'язується здійснювати своєчасну та в повному обсязі виплату грошового забезпечення, надавати інші види забезпечення та соціального захисту, а також забезпечувати всі умови служби, передбачені чинним законодавством та угодою сторін.
  12. Застосування контрактів під час прийняття на службу до органів внутрішніх справ обумовлюється необхідністю залучення до роботи найбільш кваліфікованих працівників, врахування їх індивідуальних здібностей, професійних навичок, ділових якостей і рівня спеціальної підготовки, а також забезпечення умов для прояву ініціативності, підвищення відповідальності, правової та соціальної захищеності працівників.
  13. Контракт про службу в органах внутрішніх справ, будучи угодою, заснованою на добровільному волевиявленні сторін, містить у собі всі основні ознаки трудового договору як родової категорії. Укладання контрактів про службу в органах внутрішніх справ має багато спільного з укладанням контрактів на підприємствах, установах та організаціях. Разом з тим, існують і відмінності між ними, передусім це вузькість сфери договірного регулювання під час укладання контрактів про службу в органах внутрішніх справ, оскільки переважна більшість умов таких контрактів встановлюється у законодавчому порядку і не може бути предметом погодження між сторонами під час укладення контракту.
  14. Існує необхідність доповнити Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ нормами такого змісту: „Перший контракт про проходження служби укладається на строк: 3 роки — з особами, які приймаються на посади рядового та молодшого начальницького складу; 5 років — з особами, які приймаються на посади середнього, старшого та вищого начальницького складу.
  По закінченню строку контракту службу може бути продовжено за новим контрактом на 3-5 років щоразу до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Новий контракт укладається не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності з дня закінчення дії попереднього контракту”.
  15. Доцільно у спеціальному законодавстві передбачити норми, які дозволяли б сторонам трудових правовідносин в органах внутрішніх справ самим встановлювати більшість умов служби.
  16. Автор вважає необхідним, з огляду на прорахунки при доборі персоналу, ввести конкурсний порядок заміщення посад в органах внутрішніх справ.
  17. Зміна трудового договору пов’язана зі зміною його умов. В свою чергу, зміна трудових правовідносин пов’язана зі зміною умов трудового договору та позадоговірних нормативних приписів законодавства.
  18. Автор вважає, що переведення на іншу роботу не може обмежуватися лише зміною місця роботи. Переведенням є також зміна змісту трудової функції працівника. Разом з тим, дисертант проти введення до цього поняття інших істотних умов трудового договору, адже тут ми певним чином маємо справу з іншим окремим видом зміни умов трудового договору, а саме зі зміною істотних умов праці.
  19. Не може вважатися переміщенням зміна структурного підрозділу підприємства, якщо в трудовому договорі місце роботи працівника було визначено із зазначенням конкретного структурного підрозділу. Необхідно виходити з того, що зміна структурного підрозділу організації в такому випадку є можливою лише з письмової згоди працівника, оскільки це спричиняє зміну істотної умови трудового договору. Також не може йтися про переміщення у випадку зміни одного структурного підрозділу на інший, який перебуває у тій самій місцевості, якщо при цьому суттєво погіршується транспортна доступність.
  20. Також доцільно у п.п. 41, 42, 45 розділу IV „Призначення на посади, переміщення і просування по службі” Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ замінити термін „переміщення” на термін „переведення”. Також необхідно доповнити назву зазначеного розділу словом „переведення”, а у його тексті відтворити норми щодо переміщення, закріпленні у ст. 32 КЗпП.
  21. Термін „припинення трудових правовідносин в органах внутрішніх справ” є найбільш широким за обсягом є родовим поняттям й охоплює всі випадки закінчення трудових зв’язків між працівником та органом внутрішніх справ, в тому числі внаслідок виключення з кадрів Міністерства внутрішніх справ України осіб рядового і начальницького складу, які померли, загинули, пропали безвісти, а також були позбавлені спеціального звання. Слід відзначити, що зазначений термін, як і термін „розірвання трудового договору (контракту)” у спеціальному законодавстві про проходження служби в органах внутрішніх справ не застосовується. Стосовно всіх випадків припинення трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ використовується термін „звільнення зі служби”. Так, усі такі випадки, у тому числі виключення з кадрів Міністерства внутрішніх справ України осіб рядового і начальницького складу, які померли, загинули, пропали безвісти, а також були позбавлені спеціального звання, передбачено у розділі VII з назвою „Звільнення зі служби” Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ. Автор вважає, що стосовно вказаного у попередньому реченні випадку не можна застосовувати категорію „звільнення”.
  22. Усі підстави звільнення працівників органів внутрішніх справ можна класифікувати за двома критеріями: за видами юридичних фактів і за ініціативою припинення. Так, за видами юридичних фактів підстави поділяються на дії і події. Залежно від того, з чиєї ініціативи здійснюється припинення відносин з проходження служби, можна розрізняти звільнення з ініціативи працівника, з ініціативи роботодавця і незалежне від волі працівника та роботодавця.
  23. На погляд автора, такі підстави звільнення у запас, які передбачає Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, як хвороба і обмежений стан здоров’я є спорідненими й окреме їх застосування лише ускладнює правозастосовну практику. З огляду на це дисертант пропонує об’єднати їх в одну підставу звільнення.
  24. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ передбачає як підставу звільнення у запас осіб рядового, молодшого середнього, старшого і вищого начальницького складу скорочення штатів за відсутності можливості подальшого використання на службі. Аналогічну підставу закріплює і загальне трудове законодавство. З огляду на це, уявляється доцільним у разі звільнення через скорочення штату осіб рядового та начальницького складу дотримуватися вимог Кодексу законів про працю України. Це по-перше, наявність факту скорочення штату; по-друге, попередження працівника про наступне вивільнення за два місяці; по-третє, це здійснюється, коли відсутня можливість переведення працівника на іншу роботу або він відмовився від такого переведення; по-четверте, має враховуватись переважно право працівника на залишення його на роботі.
  25. Автор вважає необхідним привести норми спеціального законодавства, які закріплюють правила звільнення за власним бажанням осіб рядового та начальницького складу, у відповідність до вимог загального трудового законодавства у даній сфері.
  26. У контракті про службу необхідно передбачити відповідальність, у тому числі і моральну, органу внутрішніх справ за дострокове розірвання контракту у випадках порушення ним вимог національного законодавства.
  27. Виходячи з того, що нормотворець не зважив на певні обставини, за існування яких є неможливим продовження служби в органах внутрішніх справ (наприклад, припинення громадянства України), автор вважає необхідним доопрацювати систему спеціальних підстав припинення трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ, що міститься в Положенні про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ. Доцільно доповнити існуючий перелік підстав наступними: розголошення відомостей, що становлять службову таємницю чи іншу захищену законом інформацію; закінчення строку служби, передбаченого контрактом про службу в органах внутрішніх справ; порушення сторонами законодавства про службу або умов контракту; угода сторін; позбавлення громадянства України; недотримання обмежень, встановлених законодавством для працівників органів внутрішніх справ.
  28. Необхідно нормативно передбачити, що припинення контракту про службу може здійснюватися за підставами, передбаченими у Положенні про проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ, та встановленими за погодженням сторін безпосередньо у контракті.
  29. Враховуючи важливість належного правового забезпечення припинення трудових правовідносин працівників органів внутрішніх справ, вважаємо за необхідне детально закріпити відповідні норми у статті Закону України „Про міліцію” з назвою „Припинення служби в міліції”. Зазначена стаття повинна містити: по-перше, чіткі підстави припинення служби, без надлишкової диференціації на ті, що стосуються рядового та молодшого начальницького складу, й ті, що стосуються середнього, старшого та вищого начальницького складу; по-друге, передбачати спеціальні гарантії звільнення зі служби за ініціативою роботодавця.
  30. Автор вважає актуальними розробку та прийняття Закону України „Про органи внутрішніх справ”, який комплексно регулював би відносини у сфері проходження служби в органах внутрішніх справ.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Конституція України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  2. Прокопенко В. I. Трудове право України : підручник / В. I. Прокопенко. — X. : Консум, 1998. — 480 с.
  3. Гуцул І. Трудовий договір чи трудова угода / І. Гуцул // Правовий тиждень. — 2008. — № 8. — С. 8.
  4. Мельник К. Ю. Проблеми правового регулювання трудових відносин службовців правоохоронних органів : монографія / К. Ю. Мельник. — Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2009. — 360 с.
  5. Гоц В. Я. Трудовий договір в умовах ринкової економіки / В. Я. Гоц // Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки. — Х., 2003. — С. 110—111.
  6. Мейер Д. И. Русское гражданское право / Д. И. Мейер. — 3-е изд. — СПб : Издание Николая Тиблена, 1864.— 789 с.
  7. Хуторецкий Р. Б. Правовая природа трудового договора как основной трудовой сделки /Р. Б. Хуторецкий // Современное право. — 2003. — № 10. — С. 12—17.
  8. Трудовое законодательство в России в XIX веке [Електронний ресурс]. — Режим доступу : ru.wikipedia.org/
  9. Кирьянов Ю. И. Фактор мотивации труда в российском фабрично-заводском законодательстве.1835-1917 гг. [Електронний ресурс]. — Режим доступу :www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB4/kirian.htm
  10. Таль Л. С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование: Ч.1. Общее учение / Л. С. Таль. — Ярославль : Типография Губернского Правления, 1913. — 422 с.
  11. Таль Л. С. Очерки промышленнаго рабочаго права / Л. С. Таль. — М. : Моск. науч. изд-во, 1918. — 225 с.
  12. Александров Н. Г. Советское трудовое право / Н. Г. Александров. — М. : Госюриздат, 1959. — 407с.
  13. Про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході республіки до ринкової економіки: Закон України від 20 березня 1991 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  14. Про оплату праці: Закон України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  15. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  16. Цесарський Ф. А. Відмінність трудового договору від цивільно-правового / Ф. А. Цесарський // Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ (мат-ли всеукраїнської наук.-практ. конф., Харків, 25 листопада 2011 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Х. : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2011. —С. 86 — 89.
  17. Трудовой кодекс Российской Федерации [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.duma.gov.ru/
  18. Трудовой кодекс Республики Бєларусь [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://pravo.by/webnpa/text.asp?rn=hk9900296
  19. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  20. Проект Трудового кодексу України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  21. Глозман В. А. Трудовой договор в условиях НТП / В. А. Глозман. —Мн.: Изд-во БГУ, 1978. — 183 с.
  22. Головина С. Ю. Контрактная форма регулирования трудовых отношений / С. Ю. Головина, В. Д. Шахов // Советское государство и право. — 1991. — № 8. — С. 45—51.
  23. Никитинский В. И. Контракт в трудовом праве / В. И. Никитинский // Советское государство и право. — 1991. — № 8. — С. 52—59.
  24. Трудове право України : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, В. Я. Козак та ін.; за ред. П. Д. Пилипенка. — К. : Ін Юре, 2003. — 536 с.
  25. Хусточкін О. Контракт у трудовому праві України (законодавство і практики його застосування) / О. Хусточкін // Право України. — 1995. — № 5. — С. 17—20.
  26. Мякишев Г. М. Контракт о службе в органах внутренних дел : лекция / Г. М. Мякишев. — М. : Акад. МВД России, 1995. — 28 с.
  27. Лавриненко О. В. Контрактная форма трудового договора как основание возникновения служебно-трудового правоотношения работников органов внутренних дел / О. В. Лавриненко. — Х. : Знание, 1999. — 48 с.
  28. Козак З. Я. Договірне регулювання за трудовим правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / З. Я. Козак. — К., 1999 . — 20 с.
  29. Сальников В. Контрактная система службы в органах внутренних дел: состояние, проблемы и пути их решения / В. Сальников // Оптимизация процесса профессиональной подготовки и непрерывного совершенствования кадров органов внутренних дел. — 2003. — С. 39—43.
  30. Ільченко Н. Б. Особливості контрактної системи найму і оплати праці в перехідній економіці України / Н. Б. Ільченко // Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні. — Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. — С. 414—418.
  31. Ільченко Н. Б. Особливості організації контрактної системи оплати праці в Україні / Н. Б. Ільченко // Оплата праці: проблеми теорії та практики. — 2000. — С. 330—334.
  32. Дрожжина С. В. Деякі проблеми укладання контрактів з науково-педагогічними працівниками вищої школи / С. В. Дрожжина // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення. — 2007. — С. 41—43.
  33. Соколовская Е. И. Система срочных трудовых контрактов с точки зрения проблемы „принципал-агент” / Е. И. Соколовская // Беларусь в современных геополитических условиях: политико-правовые и соціально-экономические аспекты устойчивого развития. — Т. 2 . — 2007. — С. 237—239.
  34. Гордеева Ю. Контракт на неполную занятость в трудовом праве / Ю. Гордеева // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 1. — С. 29—32.
  35. Веренич Н. В. Контракт як різновид трудового договору / Н. В. Веренич // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2000. — № 12 . — С. 241—245.
  36. Орловский Ю. П. Контракт и его роль в возникновении, изменении и прекращении трудового правоотношения / Ю. П. Орловский / Советское государство и право. — 1991. — № 8. — С. 59—63.
  37. Лавриненко О. В. Контракт о службе / О. В. Лавриненко // Бизнес-информ. — 1999. — № 1. — С. 16—21.
  38. Лариненко О. В. Контрактная форма трудового договора / О. В. Лавриненко // Бизнес-информ. — 1995. — № 45.
  39. Паламарчук В. Контракт як форма реалізації громадянами права на зайнятість / В. Паламарчук // Право України. — 2003. — № 8. — С. 104—106.
  40. Мортиков В. Контракты: экономико-правовые аспекты / В. Мортиков // Экономика Украины. — 2004. — № 3. — С. 42—46.
  41. Саркисян С. Контрактная форма трудового договора / С. Саркисян // Юридическая практика. — 2005. — № 36. — С. 14.
  42. Горбунова В. В. Контракт у практичній психології / В. В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота. — 2005. — № 2. — С. 1—5.
  43. Лавріненко О. В. Контракт про службу в органах внутрішніх справ України: напрями вдосконалення спеціального законодавства та практики його застосування / О. В. Лавріненко // Південноукраїнський правничий часопис. — 2007. — № 4. — С. 197—202.
  44. Шевченко Л. Контракт на прийом працівника: теоретико-інституціональний аналіз / Л. Шевченко // Україна: аспекти праці. — 2009. — № 6. — С. 8—13.
  45. Гончарук В. В. Контрактна форма прийняття на службу в міліцію: теорія та практика / В. В. Гончарук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2011. — № 3. — С. 304—310.
  46. Венедіктов В. С. Правові питання юридичної природи контракту як підстави для виникнення службово-трудових відносин / В. С. Венедіктов // Право і безпека. — 2002 : Т.1. — № 4. — С. 52—54.
  47. Прокопенко В. І. Співвідношення понять „трудовий договір” і „контракт” у трудовому праві України / В. І. Прокопенко // Вісник Академії правових наук України. — 1995. — № 3. — С. 109—117.
  48. Лавриненко О. В. Природа, значение и место контракта о службе в общей и отраслевой системах юридических фактов / О. В. Лавриненко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. — 2006. — № 2. — С. 67—75.
  49. Лавріненко О. В. Удосконалення законодавства про контрактну форму комплектування органів внутрішніх справ України як тенденція розвитку сучасного інституту трудового договору / О. В. Лавріненко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2003. — № 1. — С. 193—208.
  50. Свічкарьова Я. В. Деякі аспекти застосування контрактної форми трудового договору в акціонерних товариствах / Я. В. Свічкарьова // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2005. — № 2. — С. 29—36.
  51. Протченко С. М. Можливості та доцільність контрактної форми трудового договору із співробітниками окремих органів внутрішніх справ / С. М. Протченко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2008. — № 1. — С. 150—155.
  52. Анисимов А. Л. Понятие, юридическая природа контракта о службе в органах внутренних дел и порядок его заключения / А. Л. Анисимов // Трудовое право. — 2009. — № 2. — С. 102—106.
  53. Чаннов С. Е. Служебный контракт: за и против / С. Е. Чаннов // Современное право. — 2009. — № 12. — С. 67—71.
  54. Мельничук Н. О. Перспективи контракту як одного з механізмів договірного регулювання трудових відносин / Н. О. Мельничук // Правова держава. — 2010. — Вип. 21. — С. 317—323.
  55. Толковый словарь / под ред. Л. П. Ушакова. — М., 1970. — 986 с.
  56. Словарь иностранных слов / под ред. Ф. Н. Петрова. — М., 1941. — 832 с.
  57. Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. Т. 2. — К., 1999. — 912 с.
  58. Трудовое право в вопросах и ответах : учеб.-справоч. пособие / под ред. В. В. Жернакова. — Х. : Одиссей, 2000. — 624 с.
  59. Пилипенко П. Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин / П. Д. Пилипенко. — К. : Знання, 2003. — 146 с.
  60. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. — К. : АСК, 2002. — 1024 с.
  61. Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу : затв. постановою Кабінету Міністрів України : від 19.03.1993 р. № 203 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  62. Про Службу безпеки України : Закон України : від 25 берез. 1992 р. № 2229-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  63. Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України : затв. Указом Президента України : від 7 листоп. 2001 р. № 1053/2001 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  64. Про впорядкування застосуван¬ня контрактної форми трудового договору : постанова Кабінету Міністрів України : від 19 берез. 1994 р. № 170 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  65. Про внесення змін до Кодексу законів про працю України : Закон України : від 24 груд. 1999 р. № 1356-XIV // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 6—7. — Ст. 41.
  66. Про застосування контрактної форми трудового договору : лист Міністерства праці і соціальної політики України від 06.05.2000 р. №06/2-4/66 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=72519&cat_id=71998
  67. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України : від 13 груд. 1991 р. № 1977-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  68. Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України : від 14 лют. 1992 р. № 2114-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  69. Про комітети Верховної Ради України : Закон України : від 4 квіт. 1995 р. № 116/95-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  70. Про місцеві державні адміністрації : Закон України : від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  71. Про адвокатуру : Закон України : від 19 груд. 1992 р. № 2887-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  72. Про міліцію : Закон України : від 20 груд. 1990 р. № 565-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  73. Про фермерське господарство : Закон України : від 19 черв. 2003 р. № 973-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  74. Про фізичну культуру і спорт : Закон України : від 24 груд. 1993 р. № 3808-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  75. Про залізничний транспорт : Закон України : від 4 лип. 1996 р. № 273/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  76. Кодекс торговельного мореплавства України : від 23 трав. 1995 р. № 176/95-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  77. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України : від 17 лип. 1997 р. № 469/97-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  78. Советское трудовое право / под ред. Александрова Н. Г. — М. : Юрид. лит. , 1972. — 330 с.
  79. Бахрах Д. Н. Административное право : учеб. для вузов / Д. Н. Бахрах. — М. : ВЕК, 1999. — 353 с.
  80. Иванов С. А. Трудовое право переходного периода: некоторые проблемы / С. А. Иванов // Государство и право. — 1994. — № 4. — С. 53—61.
  81. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины / В. С. Венедиктов. — Х. : ХИВД. , 1994. — 76 с.
  82. Мельник К. Ю. Служба в органах внутрішніх справ та сфера дії трудового права / К. Ю. Мельник // Трудове право, право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 25 листопада 2011 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. — Х. : Харк. нац. ун-т. внутр. справ, 2011. — С. 19—22.
  83. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підруч. / В. К. Колпаков. — К. : Юрінком Інтер. — 1999. — 736 с.
  84. Коренев А. П. Административное право России : учебник : в 3 ч. : Ч. I / А. П. Коренев. — M. : Щит-М, 1999. — 280 с.
  85. Лившиц Р. З. Реформа трудового законодательства: вопросы теории / Р. З. Лившиц, В. И. Никитинский // Социалистический труд. — 1989. — № 1. — С. 76—89.
  86. Жанабилов Е. Ж. Правовое регулирование труда лиц рядового и начальствующего состава органов МВД / Е. Ж. Жанабилов // Проблемы трудового права и права социального обеспечения. — М. : Ин-т государства и права АН СССР, 1975. — С. 171—176.
  87. Советское трудовое право / под ред. В. С. Андреева. — М. : Высш. шк., 1965. — 455 с.
  88. Варшавский К. М. Трудовое право СССР / К. М. Варшавский. — Л. : Академия, 1924. — 180 с.
  89. Войтинский И. С. Трудовое право СССР / И. С. Войтинский. — М. : Л. : Госиздат, 1925. — 364 с.
  90. Генкин Д. М. Трудовое право / Д. М. Генкин. — М. : Интернац. тип., 1931. — 96 с.
  91. Гинцбург Л. Я. Социалистическое трудовое правоотношение / Л. Я. Гинцбург. — М. : Наука, 1977. — 311 с.
  92. Горшенин К. П. Кодификация законодательства о труде. Теоретические вопросы / К. П. Горшенин. — М. : Юрид. лит., 1967. — 224 с.
  93. Пашерстник А. Е. Теоретические вопросы кодификации общесоюзного законодатель¬ства о труде / А. Е. Пашерстник. — М. : АН СССР, 1955. — 232 с.
  94. Про державну службу : Закон України : від 16 груд. 1993 р. 3723-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  95. Конвенція про трудові відносини на державній службі [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  96. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України : від 22 лют. 2006 р. № 3460-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 29. — Ст. 245.
  97. Про відпустки : Закон України : від 15 листоп. 1996 р. № 504/96-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  98. Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ : постанова Кабінету Мiнiстрiв Української РСР : від 29 лип. 1991 р. № 114 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  99. Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ : наказ Міністерства внутрішніх справ України : від 31 груд. 2007 р. № 499. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  100. Про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.12.1991 р. № 552 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mvs.gov.ua/
  101. Левиант Ф. М. Единство и дифференциация советского трудового права / Ф. М. Левиант // Вестник Ленинградского университета. — 1958. — № 23.— С. 91—104.
  102. Веремчук М. А. Единство, унификация и дифференциация
  трудового законодательства / М. А. Веремчук // Вестник Ленинградского университета. — 1979. — № 23 .— С. 104 — 111.
  103. Давыдова Е. Н. Общие и частные вопросы дифференциации трудового законодательства в народном хозяйстве / Е. Н. Давыдова // Вестник Ленинградского университета. — 1978. — № 23.— С. 78—84.
  104. Толкунова В. Н. Дифференциация правового регулирования женского труда / В. Н. Толкунова // Советское государство и право. — 1968. — № 11.— С. 45—52.
  105. Покровская М. А. О субъектной дифференциации в советском трудовом праве / М. А. Покровская // Известия высших учебных заведений. Правоведение. — 1967. — № 6. — С. 50—57.
  106. Аристова С. В. Особенности отраслевой дифференциации в правовом регулировании трудовых отношений / С. В. Аристова // Вестник московского университета. Серия 11. Право. — 2001. — № 1. — С. 96—105.
  107. Ярошенко О. М. Джерела трудового права України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : спец. 12.00.05 „Трудове право; право соціального забезпечення” / О. М. Ярошенко. — Х., 2007. — 42 с.
  108. Штивельберг Ф. Б. Основания и пределы дифференциации трудового права России : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 „Трудовое право; право социального обеспечения” / Ф. Б. Штивельберг. — М., 2005. — 200 с.
  109. Бару М. И. Унификация и дифференциация норм трудового права / М. И. Бару // Советское государство и право. — 1971. — № 10. — С. 45—50.
  110. Лавриненко О. В. Правовые вопросы возникновения, изменения и прекращения служебко-трудовых правоотношений работников ОВД / О. В. Лавриненко. — Х. : ХИВД. — 1999.— С. 48—53.
  111. Гоц О. В. Пра¬во¬ве ре¬гу¬лю¬ван¬ня ви¬ни¬к¬нен¬ня тру¬до¬вих пра¬во¬від¬но-син з на¬у¬ко¬во-¬пе¬да¬го¬гі¬ч¬ни¬ми пра¬ців¬ни¬ка¬ми : ди¬с. ... ка¬н¬д. юри¬д. на¬ук : спе-ц. 12.00.05 „Тру¬до¬ве пра¬во; пра¬во со¬ці¬а¬ль¬но¬го за¬без¬пе¬чен¬ня” / О. В. Гоц. — Х., 2004. — 180 с.
  112. Мельник К. Ю. Служба в органах внутрішніх справ як приклад об’єктивної диференціації норм трудового права / К. Ю. Мельник // Право і безпека. — 2011. — № 4. — С. 168—172.
  113. Положення про преміювання працівників Харківського національного університету внутрішніх справ, які перебувають на посадах рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ : наказ Харківського національного університету внутрішніх справ № 12 від 14.01.2012 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.univd.edu.ua/
  114. Бахрах Д. Н. Государственная служба: основные понятия, её составляющие, содержание, принципы / Д. Н. Бахрах // Государство и право. — 1996. — № 12. — С. 7—13.
  115. Воловик В. Про трудоправовий статус державних службовців / В. Воловик // Право України. — 1997. — № 1. — С. 63—65.
  116. Гусов К. Н. Трудовое право России : учеб. / К. Н. Гусов, В. Н. Толкунова. — М. : Проспект, 2003. — 496 с.
  117. Трудовое право : учеб. / под ред. О. В. Смирнова. — М. : Статус ЛТД+, 1996. — 384 с.
  118. Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України : від 25 берез. 1992 р. № 2232-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  119. Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України : затв. Указом Президента України : від 10 груд. 2008 р. № 1153 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  120. Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних Сил України : затв. Указом Президента України : від 07 листоп. 2001 р. № 1053 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  121. Венедиктов B. C. Трудовое право Украины (Общая часть) : учеб. пособие / B. C. Венедиктов. — Симферополь : Доля, 2004. — 164 с.
  122. Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб : Закон України : від 9 квіт. 1992 р. № 2262-XII. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  123. Бандурка О. М. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ / О. М. Бандурка, А. В. Горбачов. — К. : РИО МВД Украины, 1994. — 160 с.
  124. Ярмиш О. Н. Проблеми взаємовідносин між правоохоронними органами та населенням: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Н. Ярмиш // Вісник університету внутрішніх справ. — 1999. — Вип. 8. — С. 211—212.
  125. Бандурка О. М. Основи управління в органах внутрішніх справ України / О. М. Бандурка. — Х.: Основа, 1999. — 440 с.
  126. Процевский А. И. Гуманизм норм советского трудового права / А. И. Процевский. — Х., 1982. — 150 с.
  127. Болотіна Н. Б. Трудове право України : підручник / Н. Б. Болотіна. — К. : Вікар, 2003. — 725 с.
  128. Трудове право України у запитаннях і відповідях : навч.-довід. посіб. / за ред. В. В. Жернакова. — Х. : Одіссей, 2008. — 664 с.
  129. Про практику розгляду судами трудових спорів : постанова Пленуму Верховного Суду України : від 06.11.1992 р. № 9 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  130. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці і інших громадян похилого віку в Україні : Закон України : від 16 груд. 1993 p. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : zakon.rada.gov.ua.
  131. Венедіктов В. С. Основи трудового права України : навч. посіб. / В. С. Венедіктов, К. Ю. Мельник. — Х. : Консум, 2005. — 170 с.
  132. Александров Н. Г. Трудовое правоотношение / Н. Г. Александров. — М. : Юрид. изд-во М-ва юстиции СССР, 1948. — 336 с.
  133. Мельник К. Ю. До питання трудової правосуб’єктності працівників / К. Ю. Мельник // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 1. — С. 112—115.
  134. Алексеев С. С. Проблемы теории права : курс лекцій : в 2 т.: Т. 1. / С. С. Алексеев. — Свердловск, 1972. — 396 с.
  135. Ануфрієв М. І. Основні напрямки кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України: організаційно-правовий аспект : монографія / М. І. Ануфрієв. — Х. : Вид-во НУВС, 2001. — 238 с.
  136. Про затвердження єдиної системи професійної орієнтації населення до служби в органах та підрозділах внутрішніх справ України : розпорядження Міністерства внутрішніх справ України від 19.07.2007 р. № 709 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mvs.gov.ua/
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины