ОСТАННІ НОВИНИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Назва:
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 • Кількість сторінок:
 • 276
 • ВНЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Рік захисту:
 • 2011
 • Короткий опис:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ВНУТРІШНІХ СПРАВ


  ЄЩУК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА

  На правах рукопису

  УДК 342.951: 351.74/.76 (477)


  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ


  Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;
  фінансове право; інформаційне право


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук  Науковий керівник:
  Галунько Валентин Васильович
  доктор юридичних наук, доцент


  Харків – 2011
  З М І С Т
  ВСТУП……………………………………………………………………4
  РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………13
  1.1 Охоронна діяльність як об’єкт адміністративно-правового регулювання…………………………………………………………...................13
  1.2 Правовий статус публічної адміністрації у сфері охоронної діяльності………………………………………………………………………...32
  1.3 Адміністративно-правова характеристика видів охоронної діяльності………………………………………………………………………...46
  Висновки до розділу 1…………………………………………………....69
  РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ……………………….....74
  2.1 Зміст механізму адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності…………………………………………..…………………………….74
  2.2 Адміністративно-правові відносини в сфері охоронної діяльності………………………………………………………………………..95
  2.3 Принципи регулювання охоронної діяльності……………………107
  2.4 Форми та заходи адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності…………………………………………………………..117
  Висновки до розділу 2………………………………………………….134
  РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У СФЕРІ ОХОРОННОЇ
  ДІЯЛЬНОСТІ ………………………………………………………………...138
  3.1 Межі адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності………….138
  3.2 Досвід адміністративної діяльності поліції країн Європейського Союзу щодо забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності………………………………………………………………………...154
  3.3 Напрями удосконалення законодавства та адміністративної діяльності міліції України у сфері регулювання охоронної діяльності…….171
  Висновки до розділу 3…………………………………………………..183
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………186
  ДОДАТКИ………………………………………………………………189
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………250

  ВСТУП
  Актуальність теми. Сучасний розвиток правової демократичної держави вимагає по-новому переосмислити проблеми охоронної діяльності. Як свідчить статистика Департаменту інформаційних технологій МВС в Україні працюють понад 4 тисячі приватних суб’єктів охоронної діяльності та 400 підрозділів ДСО при МВС України. Під їх охороною знаходиться понад 250 тис. об’єктів та 150 тис. помешкань громадян. Загальна кількість персоналу охорони перевищує 160 тис. співробітників.
  Поряд із такими позитивними тенденціями своєрідні суспільні відносини щодо адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності потребують подальшого вдосконалення. Тільки 10,2 % опитаних громадян вважають стан забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності високим, а 14,9 % визнали його незадовільним [Додаток А].
  Окремі питання адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності розглядались вітчизняними вченими-адміністративістами. Вагомий внесок у розробку даної проблеми зробили О.М. Бандурка, М.І. Бачило, В.В. Галунько, І.П. Голосніченко, Ю.В. Гридасов, В.В. Курило, П.В. Синицький, О.П. Угровецкий, В.У. Хатуаєв, В.І. Шаповал та ін. Завдяки їх доробку створено теоретичну базу, визначено теоретико-методологічні принципи, розкрито окремі аспекти адміністративно-правового регулювання, проте цілеспрямовано виклики у сфері адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності вони не досліджували, зосереджуючи свої зусилля на суміжних із даною темою суспільних відносинах.
  Отже, проблема є такою, що дослідження вітчизняною наукою адміністративного права недостатньо та потребує подальших теоретичних розробок. Побудова в Україні правової демократичної соціальної держави з ефективною ринковою економікою, розвиток громадянського суспільства потребують вирішення багатьох актуальних правових питань щодо підвищення ефективності адміністративно-правового регулювання у сфері охоронної діяльності.
  Недостатня розробленість на науковому рівні питань адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні, неврегульованість багатьох чинників участі органів виконавчої влади в державному регулюванні забезпечення безпеки фізичних осіб та охороні права власності, неузгодженість нормативних актів, наявність спірних проблем в сфері охоронної діяльності і зумовили вибір теми дисертації.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до ст. 5,6,7 Закону України від 1 липня 2010 р. № 2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», Концепції політики Кабінету Міністрів України щодо управління об’єктами державної власності, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2001 р. № 467, а також пп. 1.1-1.3, 2.1-2.2, 6.1, 9.1, 9.3 згідно з тематикою Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006-2010 роки, схвалених Вченою радою ХНУВС 12 грудня 2005 року.
  Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретико-методологічних засад, нормативних основ та дослідження практичної діяльності МВС України визначити адміністративно-правові закономірності регулювання в Україні охоронної діяльності, сформулювати шляхи її удосконалення.
  Відповідно до поставленої мети дисертаційного дослідження в роботі необхідно вирішити такі завдання:
  - визначити поняття охоронної діяльності як об’єкту адміністративно-правового регулювання;
  - з’ясувати зміст правового статусу публічної адміністрації у сфері охоронної діяльності;
  - здійснити адміністративно-правову характеристику видів охоронної діяльності;
  - сформувати зміст механізму адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності;
  - розкрити адміністративно-правові відносини в сфері охоронної діяльності;
  - сформулювати принципи регулювання охоронної діяльності;
  - розкрити заходи та форми адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності;
  - окреслити межі адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності;
  - охарактеризувати досвід адміністративної діяльності поліції країн Європейського Союзу щодо забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності;
  - розкрити напрями удосконалення законодавства та адміністративної діяльності міліції України у сфері надання охоронних послуг.
  Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у сфері адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності.
  Предмет дослідження – адміністративно-правове регулювання охоронної діяльності в Україні.
  Методи дослідження визначаються специфікою роботи та поставленими завданнями. У вирішенні зазначених завдань використовувалися загальнофілософські, загальнонаукові, загальнологічні та спеціальні наукові методи пізнання. Серед загальнофілофських методів основним, що використовувався при написанні роботи, був діалектичний, який дозволив здійснити дослідження державно-правових явищ у сфері адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні в їхньому розвитку, багатоманітності та зв’язку (підрозділ 1.1, 2.1).
  Провідним методом у роботі став формально-догматичний. За його допомогою було здійснено аналіз чинного законодавства щодо адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності і практики його застосування органами публічної адміністрації (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 2.4, 3.1).
  Головним серед загальнонаукових методів, який використаний в ході дослідження, є системно-структурний, сутність якого полягала у комплексному дослідженні організації та діяльності системи МВС України, інших органів виконавчої влади щодо адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності, як єдиного комплексного інституту з узгодження всіх його елементів та частин (підрозділи 1.2, 3.1). Широко застосовувались в ході написання роботи загальнологічні методи. У дослідженні використано дедуктивний метод, за допомогою якого на основі вивчення окремих праць та юридичних документів, що стосуються охоронної діяльності і її регулювання, зроблено підсумкові висновки до матеріалу (підрозділи 2.3, 3.3). Метод індукції використовувався при узагальненні позитивних практичних напрацювань суб’єктів охоронної діяльності щодо адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності (підрозділи 1.3, 3.2). Аналіз і синтез дозволив розкласти складний міжгалузевий інститут регулювання охоронної діяльності на складові, виділити й критично дослідити його адміністративно-правову складову та органічно вписати результати в цілісну структуру (підрозділи 1.2, 2.1, 3.1). Для аналізу та характеристики сучасних юридичних праць, присвячених дослідженню охоронної діяльності, застосовувався порівняльно-правовий (підрозділи 3.2, 3.3.) та описово-аналітичний методи (підрозділ 2.4).
  Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертаційної роботи склали наукові праці із філософії права, теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права та теорії управління. Вагомий вклад у розробку даної проблеми внесли вчені-адміністративісти В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, Є.В. Додін, А.І. Єлістратов, С.В. Ківалов, В.В. Коваленко, А.П. Клюшниченко, В.К. Колпаков, В.В. Ковальська, А.Т. Комзюк, Т.О. Коломоєць, Т.М. Кравцова, Є.Б. Кубко, В.Н. Кудрявцев, О.М. Кузьменко, Н.П. Матюхіна, Р.С. Мельник, Н.Р. Нижник, В.І. Олефір, В.П. Пєтков, Д.В. Приймаченко, О.Ю. Синявська, А.О. Селіванова, М.М. Тищенко, О.І. Харитонова, В.К. Шкарупа та ін.
  Положення і висновки дисертації ґрунтуються на нормах Конституції України, чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів, які визначають правові та організаційні засади діяльності органів державного управління у сфері регулювання охоронної діяльності. Інформаційну та емпіричну основу дослідження становить узагальнена практика управлінської діяльності органів державної влади – МВС України, ДСО при МВС України та приватних охоронних структур. Вузькопрофільність дисертації зумовила необхідність збору інформації, що обумовило участь у соціологічному дослідженні в якості «експертів» 211 громадян (Додаток А).
  Наукова новизна одержаних результатів зумовлена характером обраної теми та підходом до її дослідження. Вона полягає в тому, що робота є вагомим комплексним дослідженням адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні. В ході дослідження отримано результати, які характеризуються науковою новизною. Основні з них такі:
  - отримало подальшого розвитку поняття охоронної діяльності як об’єкту адміністративно-правового регулювання, яке полягає у визначених діях публічної адміністрації щодо ліцензування охоронної діяльності, контролю за дотриманням ними ліцензійних умов, навчання персоналу охорони, участі у проведенні розслідувань про законність застосування охоронниками і охоронцями спеціальних засобів, застосування адміністративного примусу до порушників режиму охоронної діяльності;
  - удосконалено зміст правого статусу публічної адміністрації, який полягає у визначенні їх обов’язків і компетенції у поєднанні з правосуб’єктністю щодо адміністративного впливу на різноманітні об’єкти державного управління з метою забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності;
  - дістали подальшого розвитку види об’єктів охоронної діяльності, які за критерієм суспільної цінності поділені на: забезпечення безпеки фізичної особи; фізична охорона права власності; дистанційна охорона права власності; інкасація грошових коштів та супровід цінних речей і вантажів; охорона вантажів; надання юридичних консультативних послуг; інші види охоронного забезпечення;
  - удосконалено зміст механізму адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності як цілісного комплексу адміністративно-правових засобів, що спрямовані на забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності від протиправних посягань;
  - дістало подальшого розвитку поняття адміністративно-правових відносин як форми соціальної взаємодії органів державного управління та об’єктів охоронного впливу, що виникають на підставі реалізації адміністративно-правових норм та має основним покликанням забезпечення реалізації захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних, юридичних осіб публічного інтересу держави і суспільства в цілому;
  - вперше розроблені принципи адміністративного права у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб, до яких віднесено відправні засади, що встановлюють керівні вимоги та настанови, які визначають основоположні правила по забезпеченню безпеки фізичних осіб;
  - отримали подальшого розвитку форми та засоби адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності, перші, як однорідні за своїм характером та правовою природою групи адміністративних дій, що мають зовнішнє вираження, з метою забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності від протиправних посягань;
  - отримали подальшого розвитку межі адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у сфері регулювання охоронної діяльності, які окреслюються врегульованими нормами адміністративного права підзаконною виконавчо-розпорядчою діяльністю щодо забезпечення безпеки фізичних осіб, охорони права власності та наданням адміністративних послуг;
  - на основі аналізу досвіду країн Європейського Союзу отримали подальшого розвитку компаративістичні положення, які мають перспективи впровадження у вітчизняне законодавство, зокрема врегулювання охоронної діяльності спеціальними законами, наявністю мінімальних стандартів професійної кваліфікації персоналу охорони;
  - вперше у вітчизняній юриспруденції запропоновано закріпити індивідуальне ліцензування охоронників та охоронців, здійснено подальший розвиток інших напрямків удосконалення законодавства та адміністративної діяльності міліції України у сфері регулювання охоронної діяльності.
  Практичне значення одержаних результатів. Визначення особливостей адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності та пошук шляхів її удосконалення має важливе теоретичне та практичне значення. Окремі положення роботи будуть використані:
  - у правотворчості – для вдосконалення чинного законодавства щодо розроблення авторського проекту закону України «Про охоронну діяльність в Україні» (Додаток А);
  - у правозастосовчій діяльності – використання одержаних результатів дозволило поліпшити практичну діяльність управління громадської безпеки УМВС України в Херсонській області (акт впровадження від 17 травня 2010 року № 34);
  - у навчальному процесі – матеріали роботи використані у підготовці курсу лекцій з таких навчальних дисциплін, як «Адміністративне право», «Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ». Положення дисертації використовуються при читанні лекцій, проведенні практичних занять в Херсонському юридичному інституті Харківського національного університету внутрішніх справ, їх враховано у навчально-методичних розробках, підготовлених за участю дисертанта (акт впровадження від 24 травня 2010 року № 18);
  - у науково-дослідній сфері положення та висновки дисертації можуть бути основою для подальшого розроблення і вирішення проблем реформування системи державного управління у сфері охоронної діяльності.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно з використанням останніх досягнень науки адміністративного права, всі сформовані в ньому положення та висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У співавторстві розроблено чотири підрозділи монографії «Адміністративне право в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття)» (обсяг 1.2 д.а.). Крім того, здобувачем підготовлено та опубліковано у співавторстві тези доповіді «Проблеми законодавчого врегулювання охоронної діяльності в Україні» (дисертантом сформульовано принципи у сфері охоронної діяльності). У дисертації не використовувались ідеї та розробки, які належать співавторам.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи обговорені на засіданнях кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ. Крім того, здобувач узяв участь у десяти науково-практичних конференціях, чотирьох всеукраїнських та шести міжнародних: «Проблеми запобігання правопорушенням у молодіжному середовищі» (Херсон, 2009), «Держава, регіон, підприємство: теорія та практика економіко-правового регулювання» (Херсон, 2009), «Запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням в умовах проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу» (Львів, 2009), «Проблеми правотворчості очима науковців» (Тернопіль, 2010), «Тенденції розвитку юридичної науки в сучасних умовах» (Горлівка, 2010), «Реформування адміністративного права: реалії та перспективи» (Луганськ, 2010), «Захист прав, свобод та законних інтересів особи на досудових стадіях кримінального судочинства України» (Херсон-Запоріжжя, 2010), «Актуальні проблеми адміністративного законодавства України: шляхи його вдосконалення» (м. Івано-Франківськ, 2010), «Теорія і практика сучасного права» (Херсон, 2010), «Проблеми правознавства очима молодих вчених» за результатами дев’яти із них опубліковані тези. Основні результати роботи пройшли апробацію в навчально-виховному процесі Херсонського юридичного інституту Харківського Національного університету внутрішніх справ.
  Публікації. Основні положення та результати дисертації відображені в одній монографії та навчальному посібнику (у співавторстві), п’яти одноосібних наукових статтях, які опубліковані у фахових виданнях, дев’яти тезах доповідей на науково-практичних конференціях.
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано новий підхід до вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні сучасного стану та перспектив розвитку і вдосконалення адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні.
  Сформовано висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на виконання зазначеного завдання.
  1. Охоронна діяльність – це діяльність суб’єктів господарювання з метою забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності на договірних засадах.
  2. Публічна адміністрація у сфері регулювання охоронної діяльності – це система організаційно-структурних утворень органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємств, які у відповідності до законодавства, набули владних повноважень для їх реалізації з метою правового регулювання, а в деяких випадках безпосереднього забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності.
  3. Забезпечення безпеки фізичної особи – це діяльність з організації та практичного здійснення заходів безпеки, спрямованих на забезпечення особистої безпеки, життя та здоров’я індивідуально визначеної фізичної особи, шляхом запобігання або недопущення негативного безпосереднього впливу на них факторів протиправного характеру.
  4. Сутність механізму адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності полягає у реалізації владних повноважень публічною адміністрацією у рамках режиму законності, щодо забезпечення балансу інтересів фізичних і юридичних осіб, що знаходяться під охороною, охоронних структур, держави та суспільства в цілому.
  5. Адміністративно-правові відносини – це форма соціальної взаємодії суб’єктів публічного управління та об’єктів охоронного впливу, які виникають на підставі реалізації адміністративно-правових норм з метою забезпечення безпеки фізичних осіб і охорони права власності на договірних засадах.
  6. Принципи у сфері регулювання охоронної діяльності – це відправні засади, які встановлюють керівні вимоги та настанови, що визначають основоположні правила по забезпеченню безпеки фізичних осіб та охорони права власності усіх форм власності на договірних засадах, вони втілюють високі морально-етичні ідеали, ідеї справедливості й свободи, визначають загальну спрямованість й найістотніші риси діючої правової системи, носять прогресивний характер. За критерієм спеціалізації поділяються на загальні та спеціальні. Спеціальні, в свою чергу, класифікуються на - принципи забезпечення безпеки фізичних осіб та принципи охорони права власності.
  7. Заходи адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності – це сукупність різноманітних прийомів та способів здійснення безпосереднього та цілеспрямованого впливу органів державного управління на підставі закріпленої компетенції і у відповідній формі на окремих об’єктів охоронної діяльності та саму охоронну діяльність в цілому.
  8. Межі адміністративної діяльності органів внутрішніх справ у сфері регулювання охоронної діяльності окреслюються сферою: 1) забезпечення особистої безпеки громадян підрозділами «Титан» ДСО при МВС України; 2) забезпечення адміністративно-юрисдикційних проваджень по ст. 51 КУпАП міліцією охорони, ДІМ та деякими іншими службами міліції; 3) безпосередня охорона права власності підрозділами міліції ДСО при МВС України; 4) надання консультативних послуг щодо забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності; 5) здійснення ліцензування охоронної діяльності недержавних охоронних підприємств та відомчого контролю за діяльність підрозділів ДСО при МВС України.
  9. В країнах Європейського Союзу регулювання охоронної діяльності характеризується наступними особливостями, які мають перспективи впровадження у вітчизняні нормативно-правові акти: законодавство, що діє в країнах Європейського Союзу та регулює суспільні відносини у сфері охоронної діяльності можна назвати спеціалізованим, адже в більшості держав-членів існують специфічні діючі закони, що регулюють питання забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності; наявність мінімальних стандартів професійної кваліфікації персоналу охорони; в більшості країн Європейського Союзу дозволяється використання зброї охоронниками та охоронцями, проте порядок її придбання, зберігання і застосування, знаходиться в рамках чіткої регламентації та контролю органами поліції.
  10. Потребує прийняття проект закону «Про охоронну діяльність в Україні», який має стати ключовим нормативно-правовим актом та основоположним джерелом права щодо надання охоронних послуг суб’єктами охоронної діяльності. Сутність якого полягає в тому, що передбачається режим індивідуального ліцензування охоронників та охоронців, які несуть службу з використанням спеціальних засобів активної дії.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Авер’янов В.Б. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині Українського адміністративного права / В. Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11 (61). – С. 57-63.
  2. Авер’янов В.Б. Не «керувати» людиною – служити їй / В.Б. Авер’янов // Віче 4 (157). – 2005. – № 4. – С. 10-15.
  3. Адміністративна (поліцейська )діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / [Аверін Ю., Авер’янов В., Бєльський К та ін.] ; кер. Ю.І.Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір. – К. : КНТ, 2008. – 816 с.
  4. Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : підручник / [Аверін Ю., Авер’янов В., Бєльський К та ін.] ; кер. Ю.І. Римаренко, Є.М. Моісеєв, В.І. Олефір. – К. : КНТ, 2009. – 834 с.
  5. Адміністративна діяльність : навчальний посібник / [М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Д.П. Каянова та ін.]. – К. : Правова єдність., 2009 – 432 с.
  6. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навчальний посібник / [В.Д. Сущенко, В.І. Олефір, С.Ф. Константінов та ін.] ; за ред. Є.М. Моїсеєва. – К. : КНТ., 2008 – 264 с.
  7. Адміністративна діяльність : [навчальний посібник для студенів вищих навчальних закладів] / [М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Д.П. Каянова та ін.]. – К. : Правова єдність., 2009 – 432 с.
  8. Адміністративна діяльність. Частина особлива : підручник / [Бандурка О.М., Корнієнко М.В, Безсмертний О.К. і ін.]; під ред. О.М. Бандурки. – Х.: Вид-во Університету внутрішніх справ, «Еспада», 2000 – 368 с.
  9. Адміністративне право України / [Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.М. та ін.] ; під ред. Ю.П. Битяка . – Х. : Право, 2001. – 528 с.
  10. Адміністративне право України : навчальний посібник / [Шкарлупа В.К., Коломоєць Т.О, Гулєвська Г.А. і ін.]; під ред. Т.О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.
  11. Адміністративне право України : підруч. / Битяк Ю.П., Гаращук В.Т., Дьяченко О.В. та ін.] ; за ред. Ю.П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544с.
  12. Адміністративне право України : Підручник / [Бандурка О.М., Бугайчук К.Л., Джагупов Г.В. та ін.] ; під ред. О.М. Бандурки. – Харків: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 480 с.
  13. Адміністративне право України : словник-довідник / [ уклад. В.К. Шкарупа, Ю.А. Ведєрніков, В.П. Підчибій та ін.].- Дніпропетровськ: Юрид. Акад.. МВС України, 2001. – 196 с.
  14. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : монографія / [В.В. Галунько, В.І. Олефір, М.П. Пихтін, О.О. Онищук, Ю.В. Гридасов, М.М. Новіков, У.О. Палієнко, І.А. Дьомін, О.М. Єщук ] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ «Херсонська міська друкарня», 2010. – 378 с.
  15. Адміністративне право України : підручник / [ Пирожкова Ю.В., Сінєлік Р.В., Лютиков П.С. та ін.]; під ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – 480 с.
  16. Адміністративне право України : посібник для підготовки до іспитів / Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, В.О. Терещук, В.К. Шкарупа. – К.:Вид. Паливода А.В., 2001. – 194 с.
  17. Алексеев С.С. Общая теория права : [монография в 2 томах] / С.С. Алексеев. – М.: Юридическая литература., 1982. – Т.2.: Технико-юридическое содержание права. – 360 с.
  18. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма державного управління (теоретико-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / К.К. Афанасьєв – Луганськ., 2002. – 18 с.
  19. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України : теорія, досвід, шляхи удосконалення : монографія / Олександр Маркович Бандурка. – Х. : Основа, 1999. – 438 с.
  20. Бедрак Н. Зміст та особливості механізму адміністративно-правового регулювання туристичної галузі / Н. Бедрак // Адміністративне право. – 2009. – № 6. – С. 56-59.
  21. Бородін І.Л. Адміністративно-юрисдикційний процес : монографія / Іван Лук’янович Бородін. – К. : Алерта, 2007. – 184 с.
  22. Брэбан Г. Французское административное право / Г. Брэбан; [пер. с фран. Д. И. Васильева, В. Д. Карповича] ; под. ред. С. В. Боботова. – М. : Прогрес, 1988. – 488 с.
  23. Васильев А.С. Адміністративне право України /А.С. Васильев. Х.: «Одіссей», 2002. – 288 с.
  24. Великий енциклопедичний юридичний словник / [ред.- упоряд. Ю.С. Шемшученко]. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 992 с.
  25. Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность: монография / Анатолий Васильевич Венедиктов. – М., Л. : Издание Академии наук СССР, 1948. – 842 с.
  26. Виконавча влада і адміністративне право / [Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф., Голосніченко І.П. та ін.] ; під ред. В. Б. Авер’янова.- К.: Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
  27. Галунько В. В. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання : навчальний посібник / Валентин Васильович Галунько. – Херсон : МУБіП, 2006. – 201 с.
  28. Галунько В.В. Адміністративно-правова охорона права власності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юр. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В.В. Галунько. – Харків, 2009. – 35 с.
  29. Галунько В.В. Адміністративно-правова охорона права власності в Україні: дис. … доктора юридичних наук: 12.00.07 / Галунько Валентин Васильович. – Х., 2009. – 498 с.
  30. Галунько В.В. Адміністративно-правова охорона суб’єктів права власності в Україні : монографія / Валентин Васильович Галунько; – Херсон : ВАТ ХМД, 2006. – 356 с.
  31. Галунько В.В. Кишенькова книжка охоронника : навчальний посібник / Валентин Васильович Галунько. – Тернопіль : Вектор, 2006. – 144 с.
  32. Галунько В.В. Охорона права власності : Адміністративно-правові аспекти: монографія / Валентин Васильович Галунько ; за ред. В.К. Шкарупи. – Херсон : ХМД, 2008. – 348 с.
  33. Галунько В.В. Проблеми законодавчого врегулювання охоронної діяльності в Україні / Галунько В.В, Єщук О.М. // Актуальні проблеми адміністративного законодавства України: матеріали ІІІ Міжн. наук. – практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 4-5 червня 2010 р.). – Івано-Франківськ: ПЮІ ЛьвДУВС, 2010. – С. 295-301.
  34. Галунько В.В. Теорія держави та права : конспект лекцій / В.В. Галунько, Г.О. Пономаренко, В.К.Шкарупа ; за заг. ред. В.К. Шкарупи – Херсон : ВАТ «ХМД», 2008. – 280 с.
  35. Галунько В.В. Охорона суб’єктів права власності підрозділами місцевої міліції / В. В. Галунько // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2007. – № 170. – С. 104-108.
  36. Галунько В. В. Розвиток принципів адміністративного права у сфері захисту суб’єктів права власності / В.В. Галунько // Право і суспільство. – 2007.– № 3. – С. 101-105.
  37. Галунько В. В. Спеціальні принципи адміністративного права у сфері охорони суб’єктів права власності / В. В. Галунько // Право України. – 2007. – № 9.– С. 69-72
  38. Гетьманець О.П. Бюджетний контроль: організаційно-правові засади : монографія / О.П. Гетьманець. – Харків: Екограф, 2008 – 308 с.
  39. Гладун З.С. Адміністративне право України : [опорні конспекти лекцій] / Зиновій Степанович Гладун. – вид. – 2-ге. – Тернопіль : Вид-во ТАНГ, 2002. – 258 с.
  40. Гладун З.С. Адміністративне право України : навчальний посібник – довідник для підготовки до іспиту / З.С. Гладун. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. –172 с.
  41. Голосніченко І.П. Адміністративне право України: основні поняття. Навчальний посібник. / Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф., Золотарьова Н.І. – К.: ГАН, 2005. – 232 с.
  42. Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права : монографія / І.П. Голосніченко. – К.: «Вища школа», 1991. – 207 с.
  43. Гончарук С.Т. Адміністративне право України : навчальний посібник. [на допомогу слухачам, що здають державні та поточні іспити з адміністративного права] / С.Т. Гончарук. – К.: 2000. – 240 с.
  44. Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : [монографія / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка] / Іван Сергійович Гриценко. – К. : Київський університет, 2007. – 334 с.
  45. Денчук Р.О. Адміністративно-правова охорона комунальної власності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук. : 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». – К., 2006.– 19 с.
  46. Державна служби охорони при МВС України : [Електронний ресурс] // Державна служба охорони при МВС України. – 25 лютого 2010. – Режим доступу. – http://www.dso.com.ua/index.php. – Назва з екрану.
  47. Державне управління : навчальний посібник / [Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю.] ; за ред. А.Ф. Мельника – К. : Знання – Прес, 2003. – 343 с. (Вища освіта ХХІ століття).
  48. Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення (ДЦС ЗОП) : [Електронний ресурс] / Офіційний Веб-сайт Державної служби охорони при МВС України. – 2 лютого 2010. – Режим доступу : http://www.dso.com.ua/index.php?lang_id=1&menu_id=17. – Назва з екрану.
  49. Довідник працівника міліції / [упоряд. С.М.Гусаров та ін. відп. ред Білоконь В.М. та ін.]. – К. Видавнича компанія «Воля», 2003. – (Законодавчі та інші нормативно-правові акти з питань діяльності органів внутрішніх справ) - Ч.1. – 2003. – 584 с.
  50. Дьомін І.А. Адміністративно-правові засади запобігання та протидії корупції міліцією України : дис. … кандидата юридичних наук: 12.00.07 / Ігор Анатолійович Дьомін – К., 2010. – 198 с.
  51. Еропкин М.И. Административно-правова охрана общественного порядка : монография / Михаил Иванович Еропкин, Лев Леонидович Попов. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 328 с.
  52. Європейська конвенція з прав людини // Політичний вимір діяльності Міністерства внутрішніх справ України (відповідь на виклики XXI століття) / [Авторський колектив Гіда Є.О., Головатий М.Ф., Захаров В.Ф. та інші]; За ред. Ю.І. Римаренка, Я.Ю. Кондратьєва. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 292 с.
  53. Єщук О.М. Досвід адміністративної діяльності поліції країн Європейського Союзу щодо забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності / О.М. Єщук // «Реформування адміністративного права: реалії та перспективи» : [Електронний ресурс]. – 25 травня 2010. – Режим доступу http://dikiy.host.sk/index.php?name=pages&file=Publikacii. – Назва з екрану.
  54. Єщук О.М. Зміст адміністративної діяльності ОВС щодо охорони права власності./О. М. Єщук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 45. – С. 106-110.
  55. Єщук О.М. Межі адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності в Україні / О. М. Єщук // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 150-153. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ e-journals/FP/2009-2/09eomdvu.pdf.
  56. Єщук О.М. Міжнародні засади охоронної діяльності в сфері забезпечення прав людини/ О.М. Єщук // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми правотворчості очима науковців» : [Частина 1] ; – Тернопіль. – 9 лютого 2010 р. – Тернопіль, 2010 – Ч.1 – С. 61- 63.
  57. Єщук О.М. Норми діяльності щодо попередження протиправних посягань на право власності / О.М. Єщук // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми запобігання правопорушенням у молодіжному середовищі» – Херсон – 20 жовтня 2009 р. – Херсон: ХЮІ ХНУВС 2009. – С. 57- 59.
  58. Єщук О.М. Охорона діяльність – міжнародні стандарти забезпечення прав людини/ О.М. Єщук // Збірник науково-методичних праць «Держава, регіон, підприємництво: теорія та практика економіко-правового регулювання» – Херсон – 26-27 листопада 2009 р. – Херсон : Видавництво ХДУ 2009 – С. 178-181.
  59. Єщук О.М. Принципи адміністративного права у сфері регулювання охоронної діяльності / О.М. Єщук // Сборник материалов 1-й Международной научно-практической конференции по юридическим наукам «Тенденции развития юридической науки в современных условиях» : [Выпуск 1]; – Горловка – 30 марта 2010 г. – Горловка, 2010 – В.1 – С. 77-79
  60. Єщук О.М. Механізм адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності / О.М. Єщук // Держава і право. – 2010. – № 47. – С. 255-258.
  61. За конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) : рішення Конституційному суду України від 16 листопада 2000 р. № 1-17 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – С. 109. – Ст. 2045.
  62. Загальна декларація прав людини // Політичний вимір діяльності Міністерства внутрішніх справ України (відповідь на виклики XXI століття) / [Авторський колектив Гіда Є.О., Головатий М.Ф., Захаров В.Ф. та інші]; за ред. Ю.І. Римаренка, Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 292 с.
  63. Загальна теорія держави та права / [Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Богачова Л.Л. та ін.] ; під ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: «Право», 2002. – 427 с.
  64. Загальна теорія держави та права (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції) : навч. посіб. / [Копиленко О. Л., Зайчук О. В., Заєць А. П., Журавський В. С., Оніщенко Н. М., Бобровник С. В.].— К. : Юрінком Інтер, 2008. – 400 c.
  65. Запорожцев А. Професія – народний міліціонер / А. Запорожцев // Міліція України. – 2007. – № 7. – С.4-5.
  66. Заходи щодо реалізації Основних напрямів конкурентної політики на 1999-2000 роки : указ Президента України від 26 лютого 1999 р. № 219 [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної ради України.- 1 січня 2010.- Режим доступу до Законодавство України : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=219%2F99 – Назва з екрану.
  67. Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. У дев’яти книгах Книга восьма : Воєнізована охорона / Д.В Зеркалов . – К.: Основа, 2008. – 656 с.
  68. Зубок М.І. Охорона та охоронна діяльність : [навч.-метод. посіб.]. / М.І. Зубок.. – К. : Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2005. – 172 с.
  69. Кадино Э. Электронные системы охраны / Эрве Кадино [пер. с франц.] – М. : ДМК Пресс, 2005. – 256 с. : ил.
  70. Карташов В.Н. Юридическая деятельность : понятие, структура, ценности : монография / Владимир Николаевич Карташов ; под. ред. Н.И. Матузова. – Саратов : изд-во Саратовского университета, 1983. – 218 с.
  71. Ківалов С.В. Адміністративне право України : навчально-методичний посібник. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса : «Юридична література», 2002. – 312 с.
  72. Ковалів М.В. Адміністративно-правові та організаційні заходи забезпечення збереження вантажів на об’єктах залізничного транспорту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: спец. 12.00.07 «теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»/ М.В. Ковалів – Київ, 2000. – 20 с.
  73. Ковалів М.В. Правові та організаційні засади забезпечення збереження вантажів на залізничному транспорті України : монографія / Мирослав Володимирович Ковалів – Львів : Афіша, 2003 р. – 198 с.
  74. Ковальська В.В. Міліція в системі правоохоронних органів держави (адміністративно-правові аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юр. наук: спец. 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В.В. Ковальська. – Київ, 2009. – 38 с.
  75. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / [Армаш Н.О., Бандурка О. М., Басов А.В., Бевзенко В.М., Гуржій Т.С. та ін.]. за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Т. Комзюка. – К.: Прецедент; Істина. – 823 с.
  76. Кодекс законів про працю України : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 8 вересня 2010 р.- Режим доступу до Законодавство України : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08 - Назва з екрану.
  77. Кодекс поліцейської етики // Політичний вимір діяльності Міністерства внутрішніх справ України (відповідь на виклики XXI століття) / [Авторський колектив Гіда Є.О., Головатий М.Ф., Захаров В.Ф. та інші]; За ред. Ю.І. Римаренка, Я.Ю. Кондратьєва. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 292 с.
  78. Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 1 січня 2011 р. // Відомості Верховної ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
  79. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Т.О. Коломоєць ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2005. – 43 с.
  80. Коломоєць Т.О. Адміністративний примус у публічному праві України: Теорія, досвід та практика реалізації : монографія / Тетяна Олександрівна Коломоєць ; за ред. В.К. Шкарупи. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 404 с.
  81. Колпаков В.К. Адміністративне право України / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.
  82. Колпаков В.К. Адміністративне право України : підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  83. Колпаков В.К. Предмет адміністративного права : сучасний вимір/ В.К. Колпаков // Юридична Україна – 2008.- № 3. – С. 33 -39.
  84. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації : монографія / Анатолій Трохимович Комзюк ; за ред. О.М. Бандурки. – Х. : Видавництво Національного ун-ту внутрішніх справ, 2002. – 355 с.
  85. Комзюк А.Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні : автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А.Т. Комзюк ; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 37 с.
  86. Комплексні охоронні послуги Ельба-Інвест / Київ, Україна : [ Електронний ресурс] // 26 січня 2010. – Режим доступу: http: / www. elba-invest. kiev.ua / services _ ua. html – Назва з екрану.
  87. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми. Збірник наукових праць членів Товариства конституційного права з нагоди десятої річниці Конституції України, КСУ та самого товариства / [Сліденко І.Ф., Шевчук С.В., Федоренко В.Л., Онищук М.В. та ін.]. відп. ред. П.Ф. Мартиненко, В.М.Кампо – К.: Купріянова, 2007. – 320 с.
  88. Конституція України прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  89. Коренев А.П. Административное право России : [учебник в 3 частях] / А.П. Коренев. – М. : МЮИ МВД России, Издательство «Щит – М», Часть 1. – 1999. – 280 с.
  90. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави та права: Навчальний посібник / Кравчук М.В. [3-тє вид., змін. й доп.]. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 247 с.
  91. Крутов В.В. Недержавний сектор безпеки як складова системи забезпечення національної безпеки України / В. В¸Крутов, Г. П. Новицький // Держава і право. – 2009. – № 44. – С.180-187.
  92. Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва в Україні : [монографія] / В.В.Крутов – К.: Фенікс, 2008 – 496 с.
  93. Крылач Ю. Сертификация — залог качества / Ю. Крылач / Державний Центр Сертифікації Засобів Охоронного Призначення при ДДСО при МВС України : [Електронний ресурс] Державний Центр Сертифікації Засобів Охоронного Призначення – 1 травня 2010. – Режим доступу : http://www.bos.dn.ua/view_article.php?id_article=696 – Назва з екрану.
  94. Крылова И.С. / Проблемы управления в Европейском Союзе в связи с его расширением / И.С. Крылова // Государство и право. – 2003. – № 7. – С. 59-66.
  95. Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України : сучасна парадигма : монографія / Володимир Іванович Курило. – К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2007. – 312 с.
  96. Курило В.І. Правові засади охоронної діяльності : [навч. посібник для студ. вищих навч. закл.] / Володимир Іванович Курило. – К. : Кондор, 2005. – 182 с. – (Юридична книга).
  97. Курко М.Н. Діяльність міністерства внутрішніх справ України щодо європейської інтеграції: організаційно-правові засади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12. 00. 07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Микола Нестерович Курко – Харків, 2004. – 20 с.
  98. Ляпкало Л. Облік охоронної діяльності / Л. Ляпкало / Дебет-кредит : [Електронний ресурс] // Дебет-кредит. – 20 вересня 2009. – Режим доступу : http://www.dtkt.com.ua/show/3cid0916.html. – Назва з екрану.
  99. Малига В.А. Ліцензування як умова створення недержавних охоронних підприємств / В. А. Малига, О. М. Шелухін // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірн. наук. праць ДЮІ ЛДУВС. – 2006.– № 4. – С. 286-293.
  100. Мельник Р.С. Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов'язаних з відповідальністю : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право» / Р.С. Мельник ; нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2002. – 19 с.
  101. Міщенко С.Г. Принципи забезпечення діяльності кримінальної юстиції у протидії злочинності / С.Г. Міщенко // Держава і право. – 2009. – № 44.- С. 578 – 581.
  102. Мосьондз С. О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах : [навч. посібник : Університет економіки та права "КРОК"] / Сергій Олександрович Мосьондз. – К. : Прецедент, 2006. – 176 с.
  103. Науково-практичний коментар до кодексу України про адміністративні правопорушення / [Андреєва О.Б., Калюжний Р.А., Комзюк А.Т., Шопіна І.М. та ін.] - [2-ге видання] – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.- 655 с. - (Нормативні документи та коментарі).
  104. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / [Александров Ю.В., Андрушко П.П., Матишевський П.С., Фесенко Є.В. та ін.]; за ред. С.С. Яценка. – К.: А.С.К., 2005.- 848 с.- (Нормативні документи та коментарі).
  105. Національне агентство з акредитації України : [Електронний ресурс] / Офіційний Веб-сайт Національного агентства з акредитації України – 2 лютого 2010. – Режим доступу : http://www.naau.org.ua/ua/accreditation_txt.html – Назва з екрану.
  106. Неліп М.І Силовий захист прав людини. / М.І. Неліп, О.О. Мережко. – К.: Наукова думка, 1998. – 187 с. (Питання легітимності в сучасному міжнародному праві).
  107. Новий тлумачний словник української мови : [у 3 т.] / [укладачі В. Яременко, О. Сліпушко]. – К. : Вид-во Аконіт, 2003. – Т. 3 : ОБЕ-РОБ. – 927 с.
  108. Новий тлумачний словник української мови : [у 3 т.] / [укладачі В. Яременко, О. Сліпушко]. – К. : Вид-во Аконіт, 2003. – Т. 2 : Ж-ОБД. – 910с.
  109. Новий тлумачний словник української мови : [у 4 т.] / [укладачі В. Яременко, О. Сліпушко]. – К. : Вид-во Аконіт, 2004. – Т. 1 : А-К. – 926 с.
  110. Новий тлумачний словник Української мови : [у 3-х томах] / [укладачі В.В. Яременко, О.М. Сліпушко]. – К. : АКОНІТ, 2008. – Т. 3 : П-Я. – 862 с.
  111. Новий тлумачний словник Української мови : [у 3-х томах] / [укладачі В.В. Яременко, О.М. Сліпушко]. – К. : АКОНІТ, 2008. – Т. 2 : К-П. – 926 с.
  112. Об’єкт : [Електронний ресурс] / Вікіпедії – вільної енциклопедії. – 12 серпня 2010. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Об’єкт – Назва з екрану.
  113. Общая теория права и государства / [Афанасьев В.С., Герасимов А.П., В.и. Гойман и др.] ; под ред. В.В. Лазарева – [2-е изд. перераб. и доп.].– М.: Юристь, 1996 – 472 с.
  114. Онищук О.О Громадський порядок як провідний напрям адміністративної діяльності міліції громадської безпеки в сучасних умовах / О.О. Онищук // Держава і право. – 2010. – № 47. – С. 234-239.
  115. Охорона - Ліцензія на приватну охорону діяльність: [ Електронний ресурс] // Ліцензія на приватну охорону діяльність - 26 січня 2010. - Режим доступу: http: //licdon.dn.ua/oxorona/licenziya-na-pryvatnu-oxoronnu-diyalnist/– Назва з екрану.
  116. Охоронні послуги, охорона об’єктів : [ Електронний ресурс] // ТОВ «Сіріус». – 26 січня 2010. - Режим доступу: http: / www. tovsirius. com. ua./ poslygu.html – Назва з екрану.
  117. Охрана и сбережение социалистической собственности / [Голубятников С.П., Томин В.Т., Устинов В.С., Резвых В.Д.].– М.: Юрид. лит., 1983. – 224 с.
  118. Пирожкова Ю.В. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні: організаційний аспект : [монографія] / Ю.В. Пирожкова; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – 205 с.
  119. Пирожкова Ю.В. Принципи як елемент організаційно-правового механізму адміністративно-правового регулювання в сфері автомобілебудування в Україні: аналіз та пропозиції щодо нормативного закріплення / Ю.В. Пирожкова // Митна справа. – 2008. – № 2 (56). – С.119 – 125.
  120. Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва : указ Президента України від 25 травня 2000 р. № 721/2000 : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 11 січня 2009. – Режим доступу до Законодавство України : http : // zakon1.rada.gov.ua. – із змінами і доповненнями.
  121. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ / В.М. Плішкін. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.
  122. Побережний С.М. Організація діяльності підрозділів банківської безпеки в сучасному комерційному банку / С.М. Побережний. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1» ЛТД, 2004. – 56 с.
  123. Податковий кодекс України : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 6 грудня 2010 р.- Режим доступу до Законодавство України : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08 - Назва з екрану.
  124. Полетаев Ю.П. Правовая оборона имущества государственного предприятия (обьединения) / Ю.П. Полетаев – М. : Юрид. Лит., 1991. – 280 с.
  125. Попов Л.Л. Административное право : учебник / Козлов Ю.М., Овсянко Д.М., Попов Л.Л. – М.: Юристь, 2002.- 697 с.
  126. Популярна юридична енциклопедія / [укладачі В. К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С. Ковальський (кер.)]. – К.: Юрінком Інтер , 2003 – 528с.
  127. Послуги Державної служби охорони при МВС України : [Електронний ресурс] // Державна служба охорони при МВС України. – 2 лютого 2010. – Режим доступу. – http://www.dso.com.ua/index.php. – Назва з екрану.
  128. Правознавство : [підручник] / [Демськиий С.Є., Ковальський В.С., Колодій А.М. та ін.] ; під ред. В.В.Копєйчикова. – [6-е вид., стер.] – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 736 с.
  129. Працівники воєнізованої охорони Укрзалізниці попередили більше 1,5 тис. крадіжок вантажів та майна : [Електронний ресурс] // Українські залізниці. – http://www.uz.gov.ua/index.php?m=speach.complaint&f=Doc.View &p= news_4880.0.news.- Назва з екрану.
  130. Предмет : [Електронний ресурс] / Вікіпедії – вільної енциклопедії. – 13 серпня 2010. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Предмет – Назва з екрану.
  131. Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика / [Ю.І. Римаренко, Ю.С. Шемшученко, Т. Вюртенбергер та ін.] ; відп. ред. Ю.І. Римаренко. – К. : КНТ, 2006. – 740 с.
  132. Приймаченко Д.В. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право» / Д.В. Приймаченко. – Ірпінь, 2007. – 42 с.
  133. Про застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії : постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706 : [Електронний ресурс] // ЛІГА:ЗАКОН ENTERPRISE. – 8 січня 2009. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua/enterprise. – із змінами і доповненнями.
  134. Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників : наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. № 336 : [Електронний ресурс] // Веб-сайт Законодавство України – 8 вересня 2009.- Режим доступу: http://uapravo.net/data/akt14/page1.htm - Назва з екрану.
  135. Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні : постанова Правління Національного банку України від 14 лютого 2007 р. № 45 [зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 березня 2007 р. за N 181/13448] // Офіційний вісник України. – 2007. – № 17. – С. 103. – ст. 668.
  136. Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників : наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення від 29 липня 1993 р. № 58: [Електронний ресурс] // веб-сайт. 8 вересня 2010. – Режим доступу: //http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d21.htm. – Назва з екрану.
  137. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян : наказ Міністерства внутрішніх справ України 1 грудня 2009 р. № 505 [зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2009 р. за N 1248/17264] : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 3 лютого 2009.- Режим доступу до Законодавство України : http : // zakon1.rada.gov.ua. – із змінами і доповненнями.
  138. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян : наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, МВС України від 14 грудня 2004 р. за № 145/1501: [зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2004 р. за № 1678/10277] : Офіційний вісник України. – 2005. – № 1. – С. 116. – ст. 46.
  139. Про затвердження Настанови з технічної експлуатації засобів охоронного призначення та організації роботи центрів спостереження в підрозділах Державної служби охорони при органах внутрішніх справ і спеціалізованих підприємствах, що знаходяться у сфері управління ДСО при МВС України : наказ МВС від 7 лютого 2003 р. № 125. – К. : ДСО при МВС України, 2003. – 50 с.
  140. Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 27. – С. 37. – Ст. 1212. – із змінами і доповненнями.
  141. Про затвердження переліку органів ліцензування : постанова Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 46. – С. 218. – ст. 2001.
  142. Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України» : [зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2008 р. за N 49/14740] : постанова Правління національного банку України від 29 грудня 2007 р. № 493 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 7. – С. 5. – ст. 176.
  143. Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 1994 № 7 : [Електронний ресурс] // Веб-сайт «НаУ правові системи». – 8 січня 2009.- Режим доступу до веб – сайту «НаУ правові системи». : http : // zakon.nau.ua/doc/?code =7-94-%EF. – із змінами і доповненнями.
  144. Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті : постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 1994 р. № 7 // [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 03 лютого 2010.- Режим доступу до Законодавство України : http : // zakon1.rada.gov.ua.- із змінами та доповненнями.
  145. Про затвердження Положення про дозвільну систему: постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576: [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 8 січня 2009. – Режим доступу до Законодавство України : http : // zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану. – із змінами і доповненнями.
  146. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України : постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. № 1383 // Офіційний вісник України вiд 18.10.2006. – 2006 р. – № 40. – С. 106. – ст. 2687. – із змінами і доповненнями.
  147. Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї : постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 575 : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 3 лютого 2009.- Режим доступу до Законодавство України : http : // zakon1.rada.gov.ua.- Назва з екрану. – із змінами і доповненнями.
  148. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян : Наказ МВС України та Держкомпідриємництво від 13 березня 2006 р., № 24/238//Офіційний вісник України. – 2006. –№ 14. – Ст. 1036.
  149. Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності : постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 615 : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 8 січня 2009.- Режим доступу до Законодавство України : http : // zakon1.rada.gov.ua. – Назва з екрану.
  150. Про ліцензування певних видів господарської діяльності : закон України вiд 1 червня 2000 р. № 1775-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – ст. 299. – із змінами і доповненнями.
  151. Про міліцію : закон України від 20 грудня 1990 р. № 565 – XII за станом на 1 січня 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. –Ст. 20. – із змінами і доповненнями.
  152. Про організацію службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони "Титан" : наказ Міністерства Внутрішніх справ України 25 листопада 2003 р. № 1432 : [зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 липня 2004 р. за N 943/9542] : за станом на 1 січня 2010 р. : [Електронний ресурс] // веб-сайт «Закони України».
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины