АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. У процесі становлення України як демократичної, соціальної, правової держави визначальним інструментом організуючого впливу на суспільні відносини виступає державне управління. Удосконалення управління в демократичних країнах має на меті створення соціально-ефективного державного апарату, наближеного до потреб і запитів людей і побудованого на наукових принципах.

Підвищення ефективності функціонування системи органів виконавчої влади має винятково практичне значення, оскільки фактично йдеться про удосконалення механізму реалізації конституційних прав і свобод громадян.

Соціальні, політичні, правові зміни, що відбуваються в Україні, диктують необхідність нових поглядів на проблематику адміністративно-правових гарантій реалізації прав та свобод людини і громадянина відповідно до тих стандартів, принципів і норм, які відпрацьовані світовим співтовариством. Сьогодні зростає вплив міжнародних норм, принципів і стандартів міжнародного права на становлення, удосконалення і розвиток національної системи права, адміністративного права у тому числі.

З урахуванням цих обставин необхідно вирішувати питання правового забезпечення прав громадянина, які перебувають у полі зору вчених-правознавців. Разом з тим, за період після проголошення незалежності України комплексні дослідження проблематики адміністративно-правових гарантій реалізації прав та свобод людини і громадянина на дисертаційному і монографічному рівнях мало вивчені.

Вказане свідчить про актуальність і необхідність широких узагальнень, систематизації і аналізу зібраного адміністративною та іншими юридичними науками емпіричного і теоретичного матеріалу, оцінки напрямів і тенденцій, що мають місце, обґрунтування на цій підставі пропозицій щодо вирішення проблеми адміністративно-правових гарантій реалізації прав та свобод людини і громадянина. Зазначені критерії й були основними при обранні теми дисертаційного дослідження.

У Конституції України міститься широкий перелік прав і свобод громадян, а також гарантій їх реалізації. Але їх наявність у нормативно-правовому акті вищої юридичної сили не є показником реальності. Здійснювана в Україні адміністративно-правова реформа спрямована на формування демократичної, соціальної, правової держави, де гідність людини, її права, свободи і законні інтереси, справедливість є основними цінностями. Згідно з Концепцією адміністративної реформи її головною метою є “найповніше забезпечення конституційних засад організації державної влади, принципу верховенства права, гуманістичних вимог щодо діяльності держави”.

Окремі аспекти означеної проблеми досліджувались у дисертаціях та у фаховій літературі, зокрема, у роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців, як: В.Б. Авер’янов, С.С. Алексєєв, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.Л. Бородін, А.І. Берлач, М.А. Василенко, В.К. Гіжевський, І.П. Голосніченко, В.М. Горшеньов, Є.В. Додін, Р.О. Калюжний, М.В. Коваль, В.К. Колпаков, Є.Б. Кубко, Є.А. Лукашова, А.В. Малько, М.А. Матузов, О.В. Негодченко, В.І. Олефір, В.Ф. Опришко, М.Ф. Орзіх, Д.М. Павлов, П.М. Рабінович, В.М. Селіванов, О.Ф. Скакун, В.В. Цвєтков, В.М. Шаповал, В.К. Шкарупа.

Наукові праці перерахованих вчених-правознавців, без сумніву, мають важливу практичну і наукову цінність, висновки та рекомендації, що містяться в них служать вдосконаленню законодавства, правозастосовчої практики. Але на сьогодні на дисертаційному рівні по суті відсутні роботи з комплексного аналізу адміністративно-правових гарантій реалізації прав та свобод людини і громадянина, вивчення їх загальних проблем як правового явища. Окремі питання, якщо раніше і вивчалися, то через призму законодавства Радянського Союзу і запропоновані тоді зауваження та висновки нині втратили свою актуальність. Тому існує об’єктивна потреба наукового пошуку у цих напрямах.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до вимог Концепції адміністративної реформи в Україні, якою передбачено проведення науково-теоретичних і прикладних досліджень з проблематики державного управління, цільової комплексної програми № 0186.0.070865 “Права людини і проблеми становлення організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування”, приписів Указу Президента України “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян” від 18.02.02 (п. 1). Роботу виконано в рамках планів досліджень Національної академії ДПС України, кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності на 2004-2009 р.р., спеціальної науково-дослідної теми “Організаційно-правові аспекти правоохоронної діяльності у сфері оподаткування” (номер державної реєстрації 0105U000657).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины