БУЛИГІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


title:
БУЛИГІН ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ ВПЛИВ РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ ТА ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН НА ПРОДУКТИВНІСТЬ СЕРЕДНЬОСТИГЛИХ СОРТІВ СОЇ В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
Альтернативное Название: Булыгин ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ И густоты стояния растений на продуктивность среднеспелых сортов сои В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ BULYHYN DMYTRO OLEKSANDROVYCH INFLUENCE OF IRRIGATION REGIMES AND PLANT DENSITY ON PLANT PRODUCTIVITY
Тип: synopsis
summary: Стан вивченості питання підвищення продуктивності сої в умовах зрошення в Південному регіоні України.
Наведено аналітичний огляд літературних джерел з питань історії культури та господарського значення сої, її ботанічна та агроекологічна характеристика, особливості водоспоживання, режимів зрошення, охарактеризовано сортовий склад, густоту стояння рослин. Розглянуто основні існуючі підходи при розробці режимів зрошення сої за різних природно-кліматичних умов та технології вирощування.
Дослідження морфо-біологіочних особливостей сільскогосподарської культури сої висвітлені в роботах вітчизняних та іноземних вчених: Бабича А.О., Пекеньо Х.П., Федорищева В.Н., Скорикова В.Т., Бегеулова М.Ш., Снігового В.С., Адаменя Ф.Ф., Ремесла Е.В. Питання впливу режимів зрошення та сумарного водоспоживання на урожайність сільськогосподарських культур, і, в особливості, сої представлені в роботах Алпатьєва А.М., Алпатьєва С.М., Писаренка В.А., Лимара А.О., Жовтоног О.І., Лазера П.Н., Вергунова В.А., Вергунової І.Н., Зінченка О.І., Салатенка В.Н., Тіткова О.О., Білоножка М.А., Січкаря В.І., Драговича С., Тищенка О.П, Колеснікова В.В.. Сортовий склад та густота стояння рослин сої досліджувалась у роботах Алпатьєва С.М., Лещенка А.К., Арабаджиєва С.Д,. Ваташкіна А.Г, Адаменя Ф.Ф. та інших.
Доведена необхідність проведення теоретичних та експериментальних досліджень з питань впливу режиму зрошення та густоти стояння рослин на продуктивність середньостиглих сортів сої в Південному регіоні України.
Наведені матеріали свідчать про те, що існує нагальна потреба у розробці елементів технології вирощування сої, спрямованих на оптимізацію витрат агроресурсів, зокрема, за рахунок удосконалення режимів зрошення та визначення оптимальної густоти стояння рослин, адаптованих до посушливих умов Південного регіону України.
Методика та умови проведення досліджень. Польові та лабораторні дослідження проведені в зоні Інгулецької зрошувальної системи впродовж 2010-2013 рр. на ділянках відділу зрошуваного землеробства Інституту зрошуваного землеробства НААН України.
Ґрунт дослідних ділянок – темно-каштановий середньосуглинковий з вмістом в орному шарі ґрунту: гумусу – 2,8-3,4 %, валових азоту, фосфору і калію – 0,118-0,120; 0,114; 2,5-2,7 % відповідно, у тому числі рухомих: 16,0; 26,3 та 280 мг/кг ґрунту. рН водної витяжки 7,0-7,2.
Клімат Південного регіону України континентальний, жаркий, з гідротермічним коефіцієнтом 0,5-0,7, що свідчить про крайню посушливість клімату. Характерними ознаками його є недостатня кількість атмосферних опадів, високі температури і низька вологість повітря, часті суховії весною та влітку, тепла погода восени та взимку.
Метеорологічні умови в роки проведення досліджень достатньою мірою відображають агроекологічні та кліматичні ресурси Південного регіону України, що дозволяє використовувати одержані експериментальні дані, висновки і рекомендації виробництву в господарствах посушливої зони.
В дисертації представлені матеріали досліджень трьохфакторного досліду з визначення впливу режиму зрошення та густоти стояння рослин на продуктивність нових середньостиглих сортів сої.
Площу листкової поверхні визначали геометричним методом, наростання сирої та сухої біомаси сої, добового приросту рослин і висоту, структуру врожаю за М.М. Горянським (1970). Вологість ґрунту визначали термостатно-ваговим методом, а поливні норми, сумарне водоспоживання та середньодобове випаровування, коефіцієнти водоспоживання, окупності поливної води встановлювали згідно „Методических рекомендаций по проведению полевых опытов в условиях орошения УССР” (1985).
Агротехніка проведення дослідів була загальноприйнятою для зони зрошення України, з урахуванням погодних умов вегетаційного періоду за винятком досліджуваних факторів. Результати обліку врожаю оброблені методами дисперсійного та статистичного аналізу за допомогою комп’ютерної програми MS „Exel” (Agrostat, Ушкаренко В.О., Нікішенко В.Л., Голобородько С.П., Коковіхін С.В., 2008 р.).

ДИНАМІКА ВОДОСПОЖИВАННЯ СОРТІВ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЖИМУ ЗРОШЕННЯ В ЗОНІ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ
Сумарне водоспоживання та режим зрошення сої. В результаті досліджень виявлена закономірність зменшення показників сумарного водоспоживання від середньо вологих (2010р.) до сухих (2012р.) років як у варіантах без зрошення,так і у варіантах з різними умовами вологозабеспечення. Доведена істотна різниця складових сумарного водоспоживання посівів сої залежно від умов вологозабезпечення, які досліджувались.
Використання соєю вологи з глибоких шарів ґрунту (глибше 50 см) найбільш інтенсивно спостерігається у посушливі роки. У шарі ґрунту 0-50 см найвищі показники сумарного водоспоживання визначені у варіанті з передполивним порогом вологості ґрунту 70% НВ. В середньому за роки досліджень витрати води на зрошення сої складають 4860 м³/га, а у варіантах з режимом зрошення 60-70-60% НВ та 60-80-60% НВ відповідно 4360 та 4435 м³/га.
При розрахунках сумарного водоспоживання з шару ґрунту 0-50 см найвищі середні його показники відмічені у варіанті з підтриманням вологості ґрунту на рівні 70% НВ по всіх періодах вегетації, які складали 4860 м3/га. У варіанті 60-70-60% НВ витрати води зменшуються на 500 м³/га, у варіанті 60-80-60% НВ - зменшуються на 325 м³/га.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины