МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИНКОМ УКРАЇНИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


title:
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИНКОМ УКРАЇНИ
Тип: synopsis
summary:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Перехід незалежної України до ринкової економіки, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності та надання суб’єктам підприємництва права самостійного виходу на зовнішній ринок обумовили становлення нових суспільних відносин, зокрема у сфері валютного регулювання. За роки ринкових перетворень в Україні фактично створено новий інститут державного управління, який принципово по-новому регулює відносини у сфері використання іноземної валюти.

Валютне регулювання є одним із необхідних елементів ринкової економіки, який забезпечує вирішення проблеми надійності грошової системи України шляхом запровадження політики гнучкого валютного курсу, що визначається взаємодією ринкових сил, вільних від адміністративних обмежень. Здійснення ефективної валютної політики врівноважує торговий баланс, сприяє зростанню конкурентоспроможності українських товарів, рентабельності підприємств, нагромадженню валютних резервів Національного банку України.

Важливою умовою організації ефективної діяльності державних органів управління в сфері валютного регулювання і контролю є вдосконалення законодавчої бази України. Протягом останніх років у законодавстві України було зроблено спроби врегулювання питань валютного обігу, валютного регулювання та контролю на законодавчому рівні, проте до цього часу Закон України «Про валютне регулювання і валютний контроль» так і не прийнято, а валютне регулювання здійснюється на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Велика кількість нормативно-правових актів ускладнює процес виконання норм валютного законодавства та не забезпечує його ефективності.

Розвиток валютного обігу в Україні забезпечується за допомогою державного впливу на валютні відносини з боку спеціально уповноважених органів із різним правовим статусом та повноваженнями, тому на практиці виникають труднощі у застосуванні валютного законодавства в процесі валютного регулювання та валютного контролю. Досі не створено механізмів взаємодії  органів державного управління в сфері валютного регулювання, що послаблює позиції держави на валютному ринку і гальмує процес інтеграції в міжнародну економічну систему. Вимагає удосконалення й система заходів, спрямованих на повернення валютних коштів із зарубіжжя, застосування штрафних санкцій за валютні правопорушення. Тому потреба у всебічному й системному аналізі механізму державного управління валютним ринком України є нагальною і досить актуальною.

Незважаючи на важливу роль валютних відносин у національній грошово-фінансовій системі та радикальні зміни в їх регулюванні після скасування державної валютної монополії, комплексні дослідження процесу розвитку і сучасного стану інструментів державного управління валютним ринком України майже не проводилися. Існує низка виданих за цією тематикою літературних джерел – підручники і навчальні посібники. До них належать праці: Артемова М.М., Бантишева О.Ф., Василика О.Д., Гальчинського А.С., Завальної Ж.В., Міщенка В.І., Мороза А.М., Пуховкіної М.Ф., Шниркова О.І. та ін. Суттєвий вклад у дослідження окремих аспектів валютного регулювання в банківській сфері внесли такі науковці й фахівці, як: Блащук Ю.О., Качан О.О., Козик В.В., Нидеккер Г.Л., Старинський М.В., Ющенко В.А. тощо. Проблеми правового регулювання валютних правовідносин знайшли своє висвітлення у працях таких українських науковців-юристів, як Іскоростенський А.М., Карманов Є.В., Клименко А.О., Кравченко Л.М., Кротюк В.Л., Мамутов В.К., Половко С.М., Северин О.Є. та ін. Деякі  питання теорії державного управління, що безпосередньо стосуються валютної сфери, досліджені у працях Атаманчука Г.В., Батченко Л.В., Дєгтяра А.О., Ільяшенко В.А., Круглова М.І., Нижник Н.Р., Поважного О.С., Рябченко О.П., Ткачової Н.М. та інших авторів. Однак дослідники розглядали тільки окремі аспекти валютного регулювання і контролю, питання теорії та методики державного управління валютним ринком не знайшли достатнього висвітлення в науковій літературі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького державного університету управління на теми: «Інституціональні основи управління ЗЕД у контексті міжнародних інтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0309U003474); «Умови, фактори та механізми забезпечення розвитку ЗЕД України в сучасній світовій економіці» (номер державної реєстрації 0109U005427); дослідницького проекту у галузі соціогуманітарних наук Інституту економіко-правових досліджень НАН України «Правове забезпечення економічного суверенітету в умовах міжнародної інтеграції» (договір № 4/06 від 01.06.2010 р.). У межах виконання цих науково-дослідних робіт автором обґрунтовано організаційно-правові засади удосконалення механізму державного управління валютним ринком, концептуальні підходи щодо забезпечення валютної безпеки держави.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка методологічних основ і розвиток теоретичних положень функціонування механізму державного управління валютним ринком країни.

Завдання, визначені для досягнення даної мети, полягають у такому:

визначити понятійний апарат механізму державного управління валютним ринком України;

проаналізувати складові механізму державного управління валютним ринком і визначити його типові елементи;

дослідити еволюцію механізму державного управління валютним ринком України, виявити існуючі проблеми в його функціонуванні й надати пропозиції щодо подальшого розвитку;

проаналізувати міжнародний досвід державного управління валютним ринком;

визначити організаційно-правове забезпечення і концептуальні основи реалізації валютно-курсової політики держави;

вивчити можливості валютної лібералізації в Україні;

визначити засоби державного регулювання валютного курсу й напрямки його оптимізації;

з’ясувати ступінь впливу міжнародного валютного ринку на валютну політику України;

визначити систему органів державного управління валютним ринком та проблеми нормативного закріплення їх повноважень;

проаналізувати методи державного управління валютним ринком;

з’ясувати механізм державного регулювання валютного обігу в Україні;

визначити поняття валютного контролю і його місце в системі державного контролю;

обґрунтувати механізми виявлення та попередження злочинів і правопорушень у валютній сфері, визначити ступінь відповідальності за порушення норм валютного законодавства;

Об’єктом дослідження є система державного управління у сфері валютних правовідносин.

Предметом дослідження є сукупність організаційно-правових механізмів державного управління валютним ринком країни.

Методи дослідження. За методологічну основу дослідження взято системний підхід до визначення сучасного стану інструментів державного управління валютним ринком України. У дисертаційному дослідженні використано діалектичний метод для дослідження питань валютно-правового регулювання з урахуванням суперечностей, що закладені у природі цих відносин, аналізі інтересів сторін, держави, міжнародних та іноземних інституцій, постійній змінюваності валютних відносин тощо. Особливе значення має розгляд цих питань у єдності їх економічного змісту і правової форми, розмежування яких зумовило застосування формально-логічного методу. Системний підхід дозволив розглянути валютні операції як явище у системі державного управління валютним ринком, зважено оцінити сукупність валютних відносин, їх загальний результат та суспільне значення, надати системного характеру державному управлінню ними. Історичний метод застосовано для виявлення тенденцій в еволюції механізму державного управління валютним ринком і тих проблем, які виникали при використанні окремих напрямків валютної політики в історії розвитку держави. Застосування у дослідженні порівняльного методу має два аспекти - співставлення державного управління валютним ринком України із процесами у світі, іноземних державах та країнах, які застосовують специфічні механізми управління своєю валютною системою.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

The fields admited a red star are required.:


Заказчик:


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины