ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ : Формирование критического мышления девятиклассников В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта. • title:
 • ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ
 • Альтернативное название:
 • Формирование критического мышления девятиклассников В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
 • The number of pages:
 • 276
 • university:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ


  На правах рукопису

  БОНДАРУК ІРИНА ПЕТРІВНА

  УДК 371.32:808.53(048)

  ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКІВ
  У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ

  13.00.02 – теорія та методика навчання
  (історія та суспільствознавчі дисципліни)


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник – О. І.Пометун,
  член-кореспондент НАПН України,
  доктор педагогічних наук, професор


  Київ – 2012
  ЗМІСТ

  ВСТУП ………………………………………………………………,…….. 3
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  1.1. Поняття «критичне мислення» в психолого-педагогічній літературі .. 12
  1.2. Формування критичного мислення учнів основної школи …………. 32
  1.3. Методичні умови формування критичного мислення учнів засобами історії…………………………………………………………………………..
  58
  Висновки до розділу І …………………………………………………………. 80
  РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ
  2.1. Стан проблеми в масовій практиці …………………………………. 84
  2.2. Методика формування критичного мислення дев’ятикласників засобами історії …………………………………….......................................
  114
  2.3. Перебіг і результати експериментального навчання ............................ 145
  Висновки до розділу ІІ …………………………………………………………. 160
  ВИСНОВКИ …………………………………………………………………… 165
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………….. 170
  ДОДАТКИ …………………………………………………………………….. 185  ВСТУП
  Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку суспільства, пов’язаний зі зростанням кількості потоків інформації, змінами в технологіях, розширенням соціокультурних зв’язків, посиленням процесу євроінтеграції, також характерний змінами в системі освіти. Школа сьогодні має відігравати важливу роль у становленні особистості, допомагаючи юнакам і дівчатам стати поінформованими, активними, самостійними і творчими людьми, здатними жити й адаптуватися до стрімких змін у державі та світі. Формування такої особистості вимагає як нового змісту освіти, так і нових підходів до організації навчання і виховання.
  У Концепції розвитку загальної середньої освіти України підкреслено: самоцінність знань переосмислюється таким чином, що сучасна людина має швидко адаптуватися до змінюваних обставин, самостійно набувати знань, уміти грамотно працювати з інформацією, тобто, використовуючи сучасні технології, знаходити необхідну інформацію для виконання поставленого завдання, аналізувати її, узагальнювати, зіставляти, робити аргументовані висновки й на їх основі приймати рішення. Іншими словами, вона має мислити самостійно, критично, а також творчо, генеруючи нові ідеї. Тому фундаментальна мета сучасної освіти полягає не стільки в наданні інформації, скільки в розвитку мислення людини, зокрема критичного.
  Важливість критичного мислення для вітчизняної освітньої системи зумовлена не лише становленням інформаційного суспільства, а й демократичним поступом нашої держави. Адже таке мислення є не лише наслідком демократії, а й важливим чинником її формування. Критичне мислення є частиною підготовки громадян до життя в плюралістичному, толерантному, демократичному суспільстві. Саме тому в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти розвиток інтелекту дитини, її критичного мислення є одним з основних завдань освітньої галузі «Суспільствознавство».
  Утім, за висновками вітчизняних і зарубіжних експертів, зміст та організація навчально-виховного процесу в сучасній шкільній освіті України не повною мірою відповідають потребам суспільства й не завжди спрямовані на формування й розвиток в учнів критичного мислення. Аналіз сучасної масової практики функціонування української школи свідчить, що процес послідовного запровадження технології розвитку критичного мислення школярів лише розпочався й потребує глибокого та різнобічного розроблення.
  Останнім часом проблема розвитку критичного мислення як моделі навчання та виховання громадян перебуває в центрі уваги зарубіжних і вітчизняних педагогів і науковців. Визначення педагогічного контексту категорії «критичне мислення» та шляхів його розвитку подано в дослідженнях зарубіжних і вітчизняних психологів і педагогів ХХ століття Дж. Брунера, Л. Виготського, Д. Дьюї, Д. Клустера, Ж. Піаже, Д. Халперн та ін. Еволюцію поглядів на критичне мислення, його роль у світовій освіті кінця XX – початку XXІ ст. відображено в працях Е. Боно, М. Брауна, М. Вайнстейна, С. Кілі, М. Ліпмана, Р. Пауля, О. Петрова, В. Ружиейро, Ч. Темпла та ін.
  Опис практичних підходів і дидактичні матеріали щодо впровадження методів і прийомів розвитку критичного мислення учнів у процесі викладання різних предметів у загальноосвітній школі вміщено в посібниках для учнів, учителів та викладачів університетів таких зарубіжних авторів, як О. Бутенко, С. Заїр-Бек, А. Кроуфорд, Д. Макінстер, С. Метьюз, Р. Паул, В. Саул.
  Серед українських педагогів Т. Воропай, К. Костюченко, О. Тягло, Л. Терлецька та ін. розвивають ідеї щодо формування критичного мислення в студентів. Українські науковці Л. Велитченко, Г. Липкіна, С. Максименко, Л. Рибак, Н. Чернега та ін. вивчають шляхи формування в учнів критичності мислення й ознаки такого мислення як психологічного утворення. У працях О. Пометун подано характеристику розвитку критичного мислення як однієї із сучасних технологій навчання, що тісно пов’язана з інтерактивним навчанням. Дослідник С. Терно, визначаючи критичне мислення як різновид наукового мислення, пропонує шляхи його формування в старшокласників на уроках історії за допомогою спеціальної системи пізнавальних задач і завдань. Деякі елементи теорії та практики розвитку критичного мислення в учнів основної школи знаходимо в працях фахівців з методики навчання історії учнів загальноосвітніх навчальних закладів (К. Баханов, Н. Гупан, О. Турянська, О. Удод, Г. Фрейман та ін.).
  Цікавими щодо еволюції поглядів на розвиток критичного мислення в процесі навчання учнів є теоретичні положення проблемного навчання, розроблені як за радянських часів, так і в сучасній педагогічній науці (О. Алексюк, Т. Кудрявцев, І. Лернер, О. Матюшкін, М. Махмутов, В. Оконь, П. Мороз, С. Рубінштейн, О. Савенков, О. Савченко, М. Скаткін та ін.).
  Проте вивчення науково-методичної літератури й аналіз сучасної практики доводять відсутність комплексного дослідження методики формування в учнів основної школи критичного мислення в процесі навчання історії.
  Таким чином, актуальність, недостатня теоретична розробленість і практична значущість проблеми зумовили вибір теми дослідження «Формування критичного мислення дев’ятикласників у процесі навчання історії».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України згідно з комплексним тематичним планом досліджень за темою «Методичні засади діяльнісного підходу до навчання історії» (Державний реєстраційний номер 0105U000272). Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Інституту педагогіки НАПН України (протокол № 5 від 24.05.2007 року) й узгоджено рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 7 від 25.09.2007 року).
  Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити методику формування критичного мислення дев'ятикласників у процесі навчання історії.
  Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
  1. На основі аналізу педагогічної й методичної літератури визначити сутність і зміст критичного мислення як важливої характеристики сучасної особистості.
  2. Висвітлити шляхи формування критичного мислення в учнів основної школи.
  3. Визначити й теоретично обґрунтувати методичні умови формування критичного мислення учнів засобами історії.
  4. З’ясувати критерії, показники та рівні сформованості критичного мислення дев’ятикласників у сучасній практиці навчання історії в загальноосвітніх навчальних закладах.
  5. Розробити й експериментально перевірити авторську методику формування критичного мислення учнів 9-х класів у процесі навчання історії.
  Об’єкт дослідження – процес навчання історії учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.
  Предмет дослідження – методичні умови формування критичного мислення дев’ятикласників у процесі навчання історії.
  Методологічну основу дисертації становлять філософські положення про діяльність та її соціальну природу, єдність діяльності та свідомості особистості, її розвиток і саморозвиток; концептуальні положення про взаємозв’язок, взаємозумовленість і взаємозалежність педагогічних явищ і процесів; принципи синергетичного підходу до пізнання явищ педагогічної дійсності; концепції та ідеї особистісно-діяльнісного й системного підходу до аналізу педагогічних явищ і процесів (В. Ананьєв, В. Андрєєв, В. Сохань, І. Єрмаков, О. Сухомлинська); фундаментальні положення вітчизняної психології (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, М. Боришевський, Л. Виготський, Г. Костюк, Р. Немов, С. Рубінштейн) і педагогіки (Ю. Бабанський, І. Бех, М. Поташник, В. Сухомлинський) щодо розвитку особистості, теорії наукового пізнання, взаємозв’язку навчання, виховання та розвитку, активності в діяльності, закономірностей формування знань, навичок, умінь, ставлень і цінностей учнів; дослідження з питань змісту загальної середньої освіти (Н. Бібік, В. Краєвський, І. Лернер, О. Савченко, М. Скаткін та ін.); наукові праці з основ сучасної історико-методичної теорії (К. Баханов, О. Пометун, Г. Фрейман та ін.).
  Для виконання поставлених завдань було використано такі методи дослідження:
  - теоретичні: проблемно-порівняльний аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, що дозволив уточнити сутність базових понять дисертації; порівняння, систематизація й узагальнення теоретичних та емпіричних положень, що дало змогу визначити стан формування критичного мислення учнів у масовій практиці загальноосвітніх навчальних закладів; теоретичне моделювання для обґрунтування складових розробленої методики формування критичного мислення дев’ятикласників у процесі навчання історії;
  - емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіди, інтерв’ю), обсерваційні (невключене структуроване спостереження), прогностичні (підсумування отриманих характеристик досліджуваного явища) для вивчення стану сформованості в учнів критичного мислення й аналізу відповідних проблем для прогнозування результатів дослідно-експериментальної роботи;
  - педагогічний експеримент, використаний з метою перевірки ефективності запропонованої методики формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії;
  - методи математичної статистики – для оброблення експериментальних даних і встановлення взаємозалежності між досліджуваними явищами та процесами.
  Експериментальною базою дослідження стали загальноосвітні навчальні заклади Київської області: Хотівський навчально-виховний комплекс Києво-Святошинського району, спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №9 м. Білої Церкви, гімназія №2 м. Білої Церкви, Трушківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Білоцерківського району, Бородянська спеціалізована школа – загальноосвітній заклад І–ІІІ ступенів №2, Ірпінська спеціалізована школа – загальноосвітній заклад І–ІІІ ступенів №2. Експериментом на різних етапах дослідження було охоплено 390 учнів 9-х класів.
  До констатувального експерименту було залучено також учителів Київської області, слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів історії та правознавства при Рівненському і Житомирському обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти. В анкетуванні та інтерв’юванні взяв участь 71 учитель історії та правознавства.
  Організація дослідження. Дослідження відбувалося в три етапи впродовж 2007–2011 років.
  На першому етапі (2007–2008 роки) було здійснено теоретичний аналіз вітчизняної та зарубіжної педагогічної, психологічної, філософської, методичної літератури з досліджуваної проблеми. Визначено концептуальні засади, мету й завдання роботи, об’єкт і предмет, гіпотезу; сформульовано понятійний апарат. Розроблено методику констатувального експерименту. Проаналізовано навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з історії України та всесвітньої історії, їхнє навчально-методичне забезпечення, зміст і структуру підручників з історії України та всесвітньої історії для 9-го класу, стан викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах.
  На другому етапі (2008–2009 роки) тривало формування й розширення джерельної бази дослідження, проведено констатувальні анкетування та зрізи, у процесі яких визначено стан проблеми в масовій практиці навчання, рівень сформованості вмінь і навичок критичного мислення дев’ятикласників. Проведено формувальний експеримент на базі шести загальноосвітніх навчальних закладів Київської області. Експериментально апробовано основні положення дослідження, обґрунтовано програму реалізації методики формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії.
  На третьому етапі дослідження (2010–2011 роки) оброблено, узагальнено й систематизовано результати експериментальної роботи, сформульовано висновки, структурно та стилістично оформлено дисертацію.
  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:
  - уперше досліджено як особливу методичну проблему формування критичного мислення дев’ятикласників у процесі навчання історії;
  - з’ясовано методичні умови його формування в процесі навчання історії, серед яких: використання на уроках запитань і завдань, що передбачають розвиток в учнів мисленнєвих операцій аналізу, синтезу, оцінювання; навчання школярів спеціальних прийомів критичного опрацювання історичної інформації в усній, письмовій і графічній формі; системне використання методів проблемного й інтерактивного навчання; обов’язкове поєднання індивідуальної, групової та колективної форм організації навчальної діяльності учнів; застосування трьохетапної структури уроку;
  - з’ясовано критерії, показники та рівні розвитку критичного мислення дев’ятикласників на уроках історії;
  - розроблено й експериментально перевірено методику формування критичного мислення дев’ятикласників у процесі навчання історії.
  У процесі дослідження вдосконалено поняттєво-категоріальний апарат з досліджуваної проблеми, зокрема уточнено сутність понять «критичне мислення учнів на уроках історії», «структура уроку історії з розвитку критичного мислення», «розвиток критичного мислення школярів» у контексті діяльнісного підходу до навчання.
  Дістали подальшого розвитку положення методичної науки щодо форм, методів і засобів навчання, що забезпечують формування критичного мислення школярів у процесі навчання історії.
  Практичне значення дослідження полягає в тому, що його матеріали, узагальнення й висновки можуть бути використані в підготовці підручників, навчальних і методичних посібників зі шкільних курсів історії, у професійній підготовці та перепідготовці вчителів суспільствознавчих предметів, у подальших наукових розвідках з методики викладання історії, викладанні курсу методики навчання історії та розробленні спецкурсів для студентів історичних факультетів вищих навчальних педагогічних закладів.
  Обґрунтовані в дослідженні висновки та практичні рекомендації впроваджено в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Київської області: Хотівського навчально-виховного комплексу Києво-Святошинського району (довідка від 24.10.2011 № 24); спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №9 м. Білої Церкви (довідка від 28.12.2011 № 321); гімназії № 2 м. Білої Церкви (довідка від 15.11.2011 № 134); Трушківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Білоцерківського району (довідка від 15.11.201 № 82); Бородянської спеціалізованої школи – загальноосвітнього закладу І–ІІІ ступенів № 2 (довідка від 21.09.2011 № 332); Ірпінської спеціалізованої школи – загальноосвітнього закладу І–ІІІ ступенів №2 (довідка від 21.11.2011 № 342), а також у зміст курсів перепідготовки вчителів суспільствознавчих предметів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (довідки про впровадження від 30.03.2012 № 1–251 Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та від 28.03.2012 № 490 Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
  Вірогідність результатів забезпечено методологічним і теоретичним обґрунтуванням його вихідних положень, комплексним використанням методів дослідження, адекватних його об’єкту, предмету, меті й завданням, дослідно-експериментальною перевіркою гіпотези дослідження, поєднанням кількісного та якісного аналізу експериментальних даних, коректною інтерпретацію результатів експериментального навчання та особистою участю дисертанта в апробації розроблених методичних матеріалів.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дослідження було представлено у виступах на звітній науково-практичній конференції Інституту педагогіки НАПН України (9–10 квітня 2009 року, м. Київ), Всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні проблеми сучасного підручника з історії» (м. Херсон, 29–30 травня 2008 року), ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні проблеми економіки, освіти та прикладної лінгвістики» (м. Біла Церква, 19–20 вересня 2008 року), Міжнародній науково-практичній конференції «Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети» (м. Біла Церква, 10–11 вересня 2009 року), Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційна діяльність: регіональні аспекти» (м. Біла Церква, 14–15 квітня 2011 року), науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, 1 грудня 2011 року); на засіданнях кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
  Публікації. Зміст і результати дослідження відображено в 7 одноосібних наукових публікаціях, серед яких 5 статей, опублікованих у фахових наукових виданнях, та у 2 матеріалах конференцій.
  Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 276 сторінок, основний текст дисертації викладено на 150 сторінках. 5 додатків подано на 102 сторінках. Дисертація містить 20 таблиць, 6 рисунків. Список використаних джерел нараховує 163 бібліографічних позиції.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  1. У науковій літературі критичне мислення визначають як важливу характеристику сучасної особистості, складне, багатовимірне й багаторівневе явище, один із типів мислення, яке вчені відносять за різними класифікаціями до різновидів логічного, практичного й понятійно-абстрактного мислення, підкреслюючи такі його характеристики, як цілеспрямованість, самостійність, обґрунтованість, орієнтування на чіткі критерії, гнучкість і відповідальність. Це спрямований процес мислення, метою якого є розв’язання проблем, а сутністю – виконання певних операцій – прийомів: аналізу, синтезу, оцінювання як власних думок і результатів діяльності, так і інформації про думки й діяльність інших.
  Людина з розвиненим критичним мисленням здатна досліджувати навчальні, професійні та життєві ситуації, визначати шляхи розв’язання проблем і оцінювати їх з метою вибору оптимального, приймати самостійні рішення й передбачати їхні наслідки. У навчальному процесі базовими для розвитку критичного мислення є вміння учнів ставити запитання високого рівня складності та відповідати на них; аналізувати, синтезувати, оцінювати інформацію; висловлювати й обґрунтовувати власні ідеї, позиції, думки; конструювати власні гіпотези, узагальнювати й аналізувати нові відомості, інтерпретувати їхні результати; виконувати усні та письмові роботи, що відображають критичне мислення.
  Розвиток критичного мислення учня розуміємо як формування в нього особливого типу мислення людини, спрямованого на самостійне розв’язання нею конкретної пізнавальної чи життєвої проблеми через її всебічний розгляд на основі різних джерел інформації, визначення шляхів розв’язання цієї проблеми, їх оцінювання й обґрунтований вибір одного з них з постійною рефлексією та корекцією власної мисленнєвої діяльності.
  Основними вміннями, що характеризують розвинене критичне мислення учня в процесі навчання історії, є такі: аналізувати інформацію, зібрану з різних джерел, оцінювати її достовірність, адекватність конкретній проблемній ситуації, суперечливість відомостей, аргументів для доведення; зважено розглядати різноманітні підходи до проблеми, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо неї; робити логічні умовиводи, формулювати самостійні судження та будувати переконливу аргументацію; оцінювати власні погляди, погляди інших людей і сторонні впливи на них, виявляючи позитивні й негативні риси як здобутої інформації, так і самого розумового процесу; здійснювати рефлексію, самооцінювання та коригування власних пізнавальних дій і діяльності.
  2. Основними характеристиками процесу навчання, зорієнтованого на розвиток критичного мислення учнів, є такі: використання на уроках історії пізнавальних завдань, виконання яких вимагає володіння розумовими операціями аналізу, синтезу, оцінювання; організація навчального процесу як дослідження певної теми, що реалізується через інтерактивну взаємодію учнів; вироблення учнями власних міркувань, висновків і рішень через застосування до інформації певних прийомів мислення як результат навчання; системний розвиток в учнів навичок аргументації, формулювання суджень і висновків; формування здатності використовувати графіки та схеми у виконанні актуальних завдань, знаходити й інтерпретувати оригінальні документи та джерела інформації, аналізувати аргументи, обґрунтовувати висновки; постійне оцінювання результатів навчання з використанням зворотного зв’язку «учні – вчитель» на основі дослідницької активності вчителя в класі.
  3. Історія як навчальний предмет має значний потенціал для формування вмінь критичного мислення учнів через широкі можливості, закладені в навчальному матеріалі й відображені в чинних навчальних програмах, що висувають таке формування як один з важливих результатів навчання історії.
  Методичними умовами формування критичного мислення в процесі навчання історії є такі: використання на уроках запитань і завдань, що передбачають розвиток в учнів мисленнєвих операцій аналізу, синтезу, оцінювання; навчання школярів спеціальних прийомів критичного опрацювання історичної інформації в усній, письмовій і графічній формах; системне використання методів проблемного й інтерактивного навчання; обов’язкове поєднання індивідуальної, групової та колективної форм організації навчальної діяльності учнів; застосування трьохетапної структури уроку.
  4. Компонентами критичного мислення дев’ятикласників на уроках історії є аналітично-синтетичний, практичний, альтернативний та оцінний. Основними показниками прояву цих компонентів у пізнавальній діяльності учнів виступають такі вміння учнів: користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для пошуку інформації, здійснювати аналіз, синтез і узагальнення фактів, зокрема, поданих в історичних документах, визначення причин, сутності, наслідків історичних явищ і подій, зв’язків між ними; виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і окремих осіб та їхню роль в історичному процесі, внутрішні мотиви та зовнішні чинники діяльності історичних осіб; визначати історичні поняття та застосовувати їх для пояснення історичних явищ, процесів; виявляти різні погляди на історичні події, зокрема протилежні; обґрунтовувати власну позицію щодо окремих подій, явищ і суперечливих питань історії; оцінювати значення історичних подій, явищ, процесів і діяльність осіб; оцінювати версії, ідеї й думки щодо минулих історичних подій різних авторів; оцінювати історичні джерела для виявлення тенденційної інформації та пояснення її необ'єктивності; оцінювати перебіг і результати власної розумової й навчальної діяльності та діяльності інших.
  На основі названих критеріїв виділено й охарактеризовано високий, достатній, середній і низький рівні сформованості критичного мислення дев’ятикласників у процесі навчання історії.
  5. Констатувальні дослідження масової практики навчання історії засвідчили, що в загальноосвітній школі недостатньо реалізується потенціал історії у формуванні критичного мислення учнів. З’ясовано, що за умов використання вчителями традиційної методики навчання історії та існування недосконалих з огляду на розв’язання цієї проблеми підручників дев’ятикласники досягають переважно низького і середнього рівнів сформованості компонентів критичного мислення (0,39 і 0,35 у відносних частотах відповідно).
  6. Експериментальна методика передбачала внесення змін до всіх основних форм навчального процесу та видів навчальних занять, використання інноваційних методів і форм навчання. Елементами цієї методики стали: реалізація визначених вище методичних умов формування критичного мислення дев’ятикласників, відібраний і структурований відповідно до названих вище підходів зміст навчання історії, адекватні йому форми, методи, прийоми організації навчання й вимірювання результатів навчального процесу, спеціальна підготовка вчителів і розроблення експериментальних матеріалів.
  Отримані результати експериментальної перевірки пропонованої методики формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії статистично підтвердили її ефективність. В експериментальних класах було засвідчено зростання кількості учнів з високим (у відносних частотах з 0,09 до 0,21) і достатнім (у відносних частотах з 0,09 до 0,23) рівнем сформованості критичного мислення та зменшення кількості тих, які перебували на низькому рівні (у відносних частотах з 0,36 до 0,10). Натомість у контрольних класах традиційний підхід до навчання не спричинив статистично значущих змін у формуванні критичного мислення учнів 9-х класів (високий рівень: до експерименту – 0,09, після експерименту – 0,11; достатній рівень: до – 0,11, після – 0,12 у відносних частотах). Одержані результати експерименту дають змогу стверджувати, що мета дослідження досягнута, а його завдання виконано.
  Проведене нами дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування критичного мислення учнів у процесі навчання історії. Зокрема, потребують подальшого розроблення питання системного розвитку та формування критичного мислення учнів у процесі навчання всіх суспільствознавчих предметів, підготовки вчителів до використання стратегій і методів розвитку критичного мислення учнів тощо.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авдєєва І. М. Критичне мислення як системний фактор неперервної освіти / І. М. Авдєєва // Дайджест педагогічних ідей та технологій. – 2002. – №3. – С. 12-15.
  2. Акіншева І. П. Навчання учнів соціальної історії в середніх школах країн – членів Ради Європи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Акіншева Ірина Петрівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2006. – 159 с.
  3. Алексюк О. М. Питання проблемного навчання / О. М. Алексюк. – К. : Рад.школа, 1978. – 125 с.
  4. Баханов К. O. Cучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти : [монографія] / К. О. Баханов. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 384 с.
  5. Баханов К. O. Організація особистісно орієнтованого навчання. Порадник молодого вчителя історії / К. О. Баханов. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 159 , [1] с. : табл. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство», Вип. 1 (49)).
  6. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі : [монографія] / К. О. Баханов. – Запоріжжя : Просвіта, 2004. – 328 с.
  7. Баханов К. О. Технологія розвитку критичного мислення як психолого-педагогічне явище / К. О. Баханов // Історія та правознавство. – 2008. – № 33(169). – С. 4-9.
  8. Бердичевський Я. М. Всесвітня історія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Я. М. Бердичевський, І. Я. Щупак, Л. В. Морозова. – Запоріжжя : Прем’єр, 2009. – 320 с.: іл., карти.
  9. Блонский П. П. Память и мышление / П. П. Блонский. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
  10. Блонский П. П. Развитие мышления школьника / П. П. Блонский. – М. : Учпедгиз, 1935. – 128 с.
  11. Богданова О. Використання методик розвитку критичного мислення на уроках історії / О. Богданова // Історія України. – 2006. – № 9 (457). – С. 6-12.
  12. Бондарук І. П. Методичні умови розвитку критичного мислення учнів на уроках історії [Електронний ресурс] / І. П. Бондарук // Народна освіта: Електронне наукове фахове видання. – 2011. – Випуск № 2 (14). –– Режим доступу до журналу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/14/statti/bondaruk.htm
  13. Бондарук І. П. Можливості шкільних курсів історії у розвитку критичного мислення учнів [Електронний ресурс] / І. П. Бондарук // Народна освіта: Електронне наукове фахове видання. – 2009. – №. 2 (8). – Режим доступу до журналу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/8/statti/3bondaryk.htm
  14. Бондарук І. П. Роль підручника історії у розвитку критичного мислення учнів / І. П. Бондарук // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць [ред. кол.: головн. ред. В. М. Мадзігон; наук. ред. О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2011. – Вип. 11. – С. 499–509.
  15. Бондарук І. Методика розвитку критичного мислення учнів у процесі навчання всесвітньої історії / Ірина Бондарук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2011. – Випуск 39. – Частина 2. – С. 88–95.
  16. Боно Е. Нестандартное мышление. / Е. Боно. – Минск : Попудри, 2000. – 224 с.
  17. Браус Д. А. Инвайронментальное образование в школах : Руководство: как разработать эффективную программу / Д. А. Браус, Д. Вуд. – СПб. : NAAEE, 1994. – 102 с.
  18. Вайнстейн М. Критичне мислення як основа демократичного навчання / М. Вайнстейн // Рідна школа. – № 4. – 2001. – С. 49–51.
  19. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
  20. Велитченко Л. К. Психология педагогического взаимодействия : проблемы концептуализации : сборник научных трудов / Л. К. Велитченко. – Одесса : ЮНЦ АПНУ, 2003. – 222 с. : табл.
  21. Вікова психологія / За ред. Г. С Костюка. – К. : Радянська школа, 1976. – 269 с.
  22. Вікова та педагогічна психологія : навч. посібн. / О. В. Скрипченко, Л. В.Долинська, З. В.Огороднійчук та ін. – 2-ге вид. Каравела, 2007. – 400 с
  23. Всесвітня історія : Нова історія (кінець XVІІІ-XІX ст.) : 9 клас : І семестр : плани конспектів уроків / Наталія Степанова, Наталія Гриценко, Валерій Силенко. – К. : Шк. світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
  24. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цьому навчати : [науково-методичний посібник] / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська, І. М. Сущенко; за наук. ред. О. І. Пометун. – Харків : Б.в., 2007. – 190 с.
  25. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
  26. Галлагер К. Викладання історії в контексті сприяння демократичним цінностям і терпимості : [посібник для вчителів] / К. Галлагер. – К. : Вид-во «Право», 1998. – 47 с.
  27. Гісем О. В. Всесвітня історія. 9 клас : підручник для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Х. : Вид-во «Ранок», 2009. – 224 с. : іл., карти.
  28. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.
  29. Горбатенко В. Цінності епохи постмодерну і розвиток соціально-гуманітарної освіти в Україні / В. Горбатенко // Доба. – 2002. – №4. – С. 4-7.
  30. Гузеев, В. О. О скрытом контексте в технологии развития критического мышления / В. О. Гузеев // Педагогические технологии. – 2006. – №2. – С. 16-22.
  31. Гупан Н. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання прав людини / Н. Гупан, О. Пометун // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць / Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2008. – № 27.
  32. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М. : ИНТОР, 1996. – 544 с.
  33. Дайри Н. Г. Обучение истории в старших классах средней школы: познавательная активность учащихся и эффективность обучения / Н. Г. Дайри. – М. : Просвещение, 1966. – 437 с.
  34. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Історія в школах України. – 2004. – № 2. – С. 2-7.
  35. Десятов Д. Л. Методика розвитку історичного мислення засобами наочності / Д. Л. Десятов; [вступ. стаття К. О. Баханова]. – Х. : Вид.група «Основа», 2008. – 141[3] с. – (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 9 (57))
  36. Десятов Д. Л. Практичні аспекти застосування методів критичного мислення на уроці історії / Д. Л. Десятов // Історія в школах України. – 2007. – № 9. – С. 5-11.
  37. Дидактика средней школы / Под ред. М. Н. Скаткина. – М. : Просвещение 1982. – 319 с.
  38. Дубровина И. В. Особенности обучения и психического развития школьников 12-17 лет / И. В. Дубровина, Б. С. Круглов и др. // Возрастная и педагогическая психология : хрестоматия : учеб. пособие для студ высш. пед. учеб. заведений / Сост. И. В. Дубровина, А. М. Прихожан, В. В. Зацепин. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.
  39. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления. (Как мы мыслим) / Дж. Дьюи; [пер. с англ. Н. М. Никольской] ; ред. Ю. С. Рассказова. – М. : Лабиринт, 1999. – 192 с.
  40. Журба Л. Теорія і практика проблемного навчання історії в старших класах загальноосвітньої школи / Лілія Журба // Історія в школах України. – 2007. –№ 8– С. 11-14.
  41. Загальна психологія : [підручник для студентів вищ. навч. закладів] / С. Д. Максименко, В. О. Зайчук, В. В. Клименко, В. О. Соловієнко ; за заг. ред. акад. С. Д. Максименка. – К. : Форум, 2000. – 543 с.
  42. Загашев И. О. Критическое мышление: технология развития / И. О.Загашев С. И. Заир-Бек. – СПб. : Изд-во «Альянс «Дельта», 2003. – 284 с.
  43. Загашев И. О. Учим детей критически мыслить / И. О. Загашев, С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская. – СПб. : Изд-во «Альянс «Дельта» совм. с изд-вом «Речь», 2003. – 192 с.
  44. Заир-Бек С. И. Развитие критического мышления на уроке : пособие для учителя / С. И. Заир-Бек, И. В. Муштавинская. – М. : Просвещение, 2004. – 175 с.
  45. Заир-Бек С. Развитие критического мышления через чтение и письмо: стадии и методические приемы / С. Заир-Бек // Директор школы. – 2005. – №4. – С. 66-72.
  46. Заир-Бек С.И. Критическое мышление [Электронный ресурс] / С. И. Заир-Бек. – Режим доступа : http://www.altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/thechnology.htm
  47. Зоркина Н. В. Критическое мышление – мышление XXI в. / Н. В. Зоркина // Методичний вісник історичного факультету. – № 1. – Харків : Консум, 2002. – C. 77-82.
  48. Кабанова-Меллер Е. Н. Психология формирования знаний и навыков у школьников: Проблема умственной деятельности / Е. Н. Кабанова-Меллер. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1962. – 375 с.
  49. Кабанова-Меллер Е. Н. Учебная деятельность и развивающее обучение / Е. Н. Кабанова-Меллер. – М. : Знание, 1981. – 96 с.
  50. Кабанова-Меллер Е. Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся / Е. Н. Кабанова-Меллер. –. М. : Просвещение 1968. – 288 с.
  51. Києнко-Романюк Л. А. Розвиток критичного мислення студентської молоді як загальнопедагогічна проблема : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Лариса Анатоліївна Києнко-Романюк ; Інститут вищої освіти АПН України. – К., 2007. – 20 с.
  52. Клустер Д. Що таке критичне мислення? / Девід Клустер // Перемена. – 2001. – № 4. – С. 5-13
  53. Ковбасюк Т. Л. Методичні засади використання писемних історичних джерел у навчанні історії України учнів основної школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ковбасюк Тетяна Леонідівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2010. – 238 с.
  54. Коменський Я. А. Большая дидактика / Я. А. Каменский / Пер. с латин. : А. Щепинский. – СПб., 1983. – 326 с.
  55. Концепція розвитку загальної середньої освіти // Освіта України. – 2000. – № 31. – С. 8-10.
  56. Коржуев А. Как формировать критическое мышление? / А. Коржуев, В. Попков, Е. Рязанова // Высшее образование в России. – 2001. – № 5. – С.55- 58.
  57. Король С. А. К классификации особенностей критического мышления / С. А. Король // Вопросы психологии. – 1981. – № 4. – С. 108-111.
  58. Курилів В. І. Навчання критичного мислення / В. І. Курилів // Історія та правознавство. – 2004. – № 1 (5). – С. 2-5.
  59. Курилів В. І. Розвиваючи навички творчого мислення / В. І. Курилів // Історія та правознавство. – 2004. – № 6 (10). – С. 2-5.
  60. Курилів В. Методика викладання історії : [навч. посібник] / Валентина Курилів. – Львів; Торонто : Світ, 2003. – 248 с.
  61. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / А. Н. Леонтьев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1972. – 676 с.
  62. Лернер И. Я. Проблемное обучение / И. Я. Лернер. – М. : Знание, 1974. – 64 с.
  63. Лернер И. Я. Развивающее обучение с дидактических позиций / И. Я. Лернер // Педагогика. – 1996. – № 2. – С. 7-11.
  64. Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. Пособие для учителей / И. Я. Лернер. – М. : Просвещение, 1982. –191 с.
  65. Линдсей Г. Творческое и критическое мышление / Г. Линдсей, К. С. Халл, Р. Ф. Томсон // Познавательные психические процессы / [сост. и общ. ред. А. Г. Маклакова]. – СПб. : Питер, 2001. – С. 445-449.
  66. Липкина А. И. Критичность и самооценка в учебной деятельности / А. И. Липкина, Л. А. Рыбак. – М. : Просвещение, 1985. – 145 с.
  67. Ліпман М. Чим може бути критичне мислення / Метью Ліпман // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 27. – С. 17-23.
  68. Лук А. Н. Учить мыслить / А. Н. Лук. – М. : Знание, 1975. – 96 с.
  69. Макеев С. О. Соціологія : навч. посібник / за редакцією С. О. Макеева. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. – 344 с.
  70. Максименко В. Розвиваєм історичне мислення ліцеїстів / В. Максименко // Рідна школа. – 1996. – №1. – С. 51-53.
  71. Марченко О. Г. Формування критичного мислення школярів / О. Г. Марченко. – Х. : Вид. група «Основа» : «Тріада +», 2007. – 160 с. –(Б-ка журн. «Управління школою». Вип. 10 (58)).
  72. Матвієць С. Розвиток критичного мислення в контексті компетентнісно орієнтованого навчання / Світлана Матвієць // Історія України. – 2009. – № 10 (602). – С. 10-13.
  73. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с.
  74. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе. Книга для учителей / М. И. Махмутов. – М. : Просвещение, 1977. – 92 с.
  75. Методика навчання історії в школі / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Генеза, 2009. – 328 с.
  76. Ми – громадяни України : [метод. посіб. з курсу громад. освіти 9 (10) кл. серед. загальноосвіт. навч. закл.] / О. Пометун, І. Ігнатова, І. Костюк, П. Кендзьор ; за заг. ред. О. Пометун. – К. : А. П. Н., 2002. – 140 с.
  77. Мороз П. Проблемне навчання та дослідницькі методи на уроках історії / Петро Мороз // Історія в школах України. – 2006. – № 10. – С. 16-23.
  78. Мороз П. Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії / Петро Мороз // Історія в школах України. – 2008. – № 9. – С. 11-15.
  79. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання : [метод. посіб.] / А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех. – К. : АПН, 2003. – 72 с.
  80. Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. – 2002. – №7. – С. 3-4.
  81. Немов Р. С. Психология : в 3-х кн. : [учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Р. С. Немов. – [4-е изд.]. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – Кн. 2. : Психология образования. – 2006. – 606 с.
  82. Новітня історія України : 11 кл. / Н. М. Гупан, О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. – К. : Видавництво А.С.К., 2007. – 384 с.
  83. Обучаем иначе. Стратегия активного обучения / Е. К. Григальчик [и др.] ; под общ. ред. Е. К. Григальчик. − Минск : БИП-С, 2003. − 182 с.
  84. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь / Пер.с польск. Л. Г. Кашкуревича, Н. Г. Горина. – М. : Высш.шк., 1990. – 382 с.
  85. Освітні технології : [навч.- метод. посіб.] / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.
  86. Осмоловський С. О. Всесвітня історія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / С. О. Осмоловський, Т. В. Ладиченко. – К. : Ґенеза, 2009. – 240 с. : іл., карти.
  87. Островський В. Технологія розвитку критичного мислення у процесі вивчення шкільного курсу історії / Валерій Островський // Історія України. – 2008. –№ 33-34 (577-578). – С. 4-6; № 37 (581). – С. 13-15.
  88. Паламарчук В. Ф. Школа учит мыслить / В. Ф. Паламарчук. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М. : Просвещение, 1987. – 208 с.
  89. Педагогічна майстерність учителя: навч. посіб. / В. М. Гриньова, С. Т. Золотухіна, С. Ю. Балбенко, В. Й. Гриньов, Л. М. Калашнікова / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Х. : ОВС, 2006. – 224 с.
  90. Пометун О. Методика розвитку критичного мислення на уроках історії / О. Пометун // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. – 2012. – № 1. – С. 3-7; №2. – С. 3-7.
  91. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – К. : А. С. К., 2007. – 144 с.
  92. Пометун О. І. Запитання як найважливіший спосіб взаємодії вчителя й учнів у процесі навчання / О. І. Пометун // Історія в школах України. – 2006. – № 3. – С.25-29.
  93. Пометун О. І. Компетентнісний підхід у сучасній історичній освіті / О. І. Пометун // Історія в школах України. – 2007. – №6. – С. 3-12.
  94. Пометун О. І. Основи критичного мислення : [навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітньої школи] / [О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко, І. О. Баранова]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2010. – 216 с.
  95. Пометун О. І. Проблеми розвитку шкільної історичної освіти в Україні в ХХ столітті : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.01 ; 13.00.02 / Пометун Олена Іванівна ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 1996. – 51 с.
  96. Пометун О. Основи критичного мислення: навчальна програма курсу за вибором для учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму / О. Пометун, Л. Пилипчатіна, І. Сущенко, В. Дюков // Історія України. – 2010. –№ 25-27 (665-667). – С. 5-18.
  97. Пометун О. Формування критичного мислення учнів на уроках з курсу за вибором «Права людини» / Олена Пометун // Історія в школах України. – 2008. – № 9. – С. 5-7.
  98. Поспелов Н. Н. Формирование мыслительных операций у старшеклассников / Н. Н. Поспелов, И. Н. Поспелов. – М. : Педагогика, 1989. – 152 с.
  99. Права людини : [навч. посіб. для 10(11) кл.] / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К. : Літера ЛТД, 2008. – 192 с.
  100. Правознавство : підручник для 10 кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 224 с.
  101. Правознавство. Практичний курс : підручник для 9 кл. / О. І. Пометун, Т. О. Ремех. – К. : Літера ЛТД, 2009. – 192 с.
  102. Практичне право : [навч. посіб.: 8 кл.] / О. І. Пометун, Т. О. Ремех, І. М. Гейко ; за заг. ред. О. І. Пометун. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : А.С.К., 2002. – 208 с.
  103. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія. 5 – 12 класи. – К. : Перун, 2005. – 142 с.
  104. Професійна освіта : словник : [навч.посіб.] / уклад. С. У. Гончаренко [та ін.] ; за ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Вища шк., 2000. – 380 с.
  105. Психология : словарь / [под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. – [2-е изд.]. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.
  106. Реєнт О. Історія України: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Реєнт, О. Малій. – К. : Ґенеза, 2009. – 240 с. : іл., карти.
  107. Рубинштейн С. Л. О мышлении и путях его исследования / С. Л. Рубинштейн. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 147 с.
  108. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2004. – 713 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»).
  109. Ружиэйро В. Р. Мышление. Пятнадцать уроков для начинающих авторов / В. Р. Ружиэйро . – М. : Флинта : Наука, 2006. – 440 с.
  110. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студ. пед. факультетів / О. Я. Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.
  111. Сенько Ю. В. Формирование научного стиля мышления учащихся / Ю. В. Сенько. – М. : Знание, 1986. – 136 с.
  112. Скаткин М. Н. О проблемном обучении / М. Н. Скаткин // Среднее специальное образование. – 1974. – №3. – С. 49-51.
  113. Солдатова О. Н. Развитие мышления учащихся на уроках истории / О. Н. Солдатова // Преподавание истории в школе. – 2000. – № 9. – С. 39-42.
  114. Стіл Д. Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів»: Підготовлено для проекту «Читання та письмо для розвитку критичного мислення» / Д. Стіл, К. Мередіт, Ч. Темпл. – К. : Міленіум, 2001. – 104 с.
  115. Струкевич О. К. Історія України : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Струкевич. – К. : Грамота, 2009. – 240 с. : іл.
  116. Талызина Н. Ф. Теоретические проблемы программированного обучения / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд-во МГУ, 1969. – 133с.
  117. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд-во МГУ, 1975. – 344 с.
  118. Терлецька Л. Г. Критичне мислення як засіб розвитку вмінь учнів аналізувати і застосовувати інформацію / Л. Г. Терлецька // Мат. міжн. наук.- практ. конфер. «Розвиток навичок критичного мислення учнів у контексті розробки стандартів освіти України». – Київ, 2001. – С. 64-67.
  119. Терно С. Історичне мислення: як його розвивати? / С. Терно // Історія в школах України. – 2007. – №. 5. – С. 8-12.
  120. Терно С. Критичне мислення: чергова мода чи нагальна потреба? / С. Терно // Історія в школах України. – 2007. – № 4. – С. 13-15.
  121. Терно С. Методика розвитку критичного мислення учнів 6-7 класів на уроках історії / С. Терно // Історія в школах України. – 2009. – № 7-8. – С. 12-16.
  122. Терно С. Методика розвитку критичного мислення учнів 8-9 класів на уроках історії / С. Терно // Історія в школах України. – 2009. – № 9. – С. 7-13.
  123. Терно С. Методика розвитку критичного мислення: досвід експериментального дослідження / С. Терно // Історія в школах України. – 2007. – № 9-10. – С. 3-11.
  124. Терно С. Методичний апарат підручника: яким вимогам він повинен відповідати? / С. Терно // Історія в школах України. – 2004. – № 7. – С. 17-20.
  125. Терно С. О. Критичне мислення – сучасний вимір суспільствознавчої освіти / С. О. Терно. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 268 с.
  126. Терно С. О. Проблемні задачі з історії : [дидактичний посібник для учнів 6-7 класів] / С. О. Терно, З. Б. Коган, І. В. Полтавська. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 20 с.
  127. Терно С. О. Проблемні задачі з історії : [дидактичний посібник для учнів 10-11 класів] / Терно С. О. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – 40 с.
  128. Терно С. О. Проблемні задачі з історії для учнів 8-9 класів загальноосвітньої школи : [дидактичний посібник для учнів 8-9 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / С. О. Терно, А. Д. Хінєва. – Запоріжжя : Просвіта, 2009. – 32 с.
  129. Терно С. О. Теорія розвитку критичного мислення (на прикладі навчання історії) / С. О. Терно : [посібник для вчителя]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 105 с
  130. Терно С. Природовідповідне навчання історії на основі розвитку критичного мислення / С. Терно // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 3. – С. 38-42.
  131. Терно С. Чи навчені наші учні мислити критично? / С. Терно // Історія в школах України. – 2007. – № 7. – С. 18-23.
  132. Технології розвитку критичного мислення учнів / А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метьюз, Д. Макінстер. – К. : Вид-во «Плеяди», 2006. – 220 с.
  133. Тихомиров О. К. Психология мышления / О. К. Тихомиров. – М. : Издательство Московского университета, 1984. – 270 с.
  134. Турченко Ф. Г. Історія України Історія України : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко. – К. : Ґенеза, 2009. – 352 с. : іл., карти.
  135. Турянська О. Ф. Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого навчання історії в основній школі : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Турянська Ольга Федорівна ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2011. – 554 с.
  136. Тягло А. В. Критическое мышление на основе элементарной логики : [учеб. пособие] / А. В. Тягло. – Х. : Центр усовершенствования социологического образования, 2001. – 210 с.
  137. Тягло А. В. Критическое мышление: Проблема мирового образования ХХІ века / А. В. Тягло, Т. С. Воропай. – Х. : Изд-во Ун-та внутренних дел, 1999. – 284 с.
  138. Тягло А. В. Логика критического мышления (в конспективном изложении) / А. В. Тягло. – Х. : Харьковский ин-т управления, 1996. – 72 с.
  139. Тягло О. В. Критичне мислення : навчальний посібник / О. В. Тягло. – Х. : Вид. група «Основа», 2008. – 189 [3] с. – (Б-ка журн. «Управління школою». Вип. 1 (61)).
  140. Тягло О. Критичне мислення – освітня інновація доби демократично орієнтованих трансформацій суспільства / О. Тягло // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 28. – C. 7–10.
  141. Тягло О. Післямова до статей Метью Ліпмана і Марка Вайнстейна / О. Тягло // Вісник програм шкільних обмінів. – 2006. – № 27. – C. 26-27.
  142. Федчиняк А. О. Методичні засади вивчення історії повсякденності в 8-9 класах загальноосвітніх шкіл : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Федчиняк Артур Олександрович ; Ін-т педагогіки НАПН України. – К., 2011. – 236 с.
  143. Фрумин И. Д. Вызов критической педагогики / И. Д. Фрумин // Вопросы философии. –1996. – № 4. – С. 55-62.
  144. Халперн, Д. Психология критического мышления / Д. Халперн / пер. с англ. Н. Мальгина и др. – 4-е междунар.изд. – СПб. : Питер, 2000. – 502 с.
  145. Хачумян Т. І. Формування критичного мислення студентів вищих навчальних закладів засобами інформаційних технологій : дис. ... канд.. пед. наук : 13.00.09 / Хачумян Тетяна Іванівна ; Харківський національний пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2005. – 221 с.
  146. Ходос Е. А. Критическое мышление: метод, теория, практика. Учебно-метод. пособие / Е. А. Ходос, А. В. Бутенко. – Красноярск, 2002. – 139 с.
  147. Шакирова Д. М. Интеграция умений критически мыслить и работать в команде при обучении студентов вуза / Д. М. Шакирова, Н. Ф. Плотникова // Инновации в образовании. – 2006. – № 3. – С. 120-132.
  148. Шакирова Д. М.Технология формирования критического мышления старшеклассников и студентов / Д. М. Шакирова // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 72-77.
  149. Шакирова, Д. М. Формирование критического мышления учащихся и студентов: модель и технология / Д. М. Шакирова // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 21-25.
  150. Шеремет М. До проблеми формування критичного мислення особистості / Микола Шеремет // Історія в школі. – 2006. – № 7-8. – С.15-17.
  151. Шеремет М. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках історії / М. Шеремет // Рідна школа. – 2003. – № 9. – С. 29-31.
  152. Шнайдер А. Навчання через дебати: різноманіття через поглядів : адаптований переклад з англ. / Альфред Шнайдер, Максвелл Шнурер; за заг. ред. О. І. Пометун; пер. Г. Гупан, Т. Клекота. – К. : Б.Ф. «Вчителі за демократію та партнерство», 2009. – 320 с.
  153. Ястребова Г. Європейське бачення викладання історії для формування критичного мислення і толерантності / Г. Ястребова, Л. Ляшенко // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 24-26.
  154. Beyer B. (1987) Practical Strategies for the Teaching of Thinking. Boston: Allyn and Bacon.
  155. Daud N. M. Developing Critical Thinking Skills in Computer-Aided Extended Reading Classes / Daud N. M., Husin Z. // British Journal of Educational Technology. – 2004. – Vol. 35, Number 4. – P. 477-488.
  156. Ennis R. (1987) «A Taxonomy of Criti¬cal Thinking Skills», in J.B. Baron&-R.J. Sternberg(eds.): Teaching Thin¬king Skills: Theory and Practice, Hills¬dale, NJ. Earlbaum Assocs, 1987. – 198 p. – http://altai.fio.ru/projects/group3/potok67/site/thechnology.htm,
  157. Johnson R. Н. Some observations about teaching critical thinking / R. Н. Johnson // CT News. – 1985. – Volume 4, № 1.
  158. Lipman M. (1988). Critical thinking: What can it be? Educational Leadership. (46)1, 1988. – 38-43 p.
  159. Paul R. Critical Thinking: What every Person Needs to Survive in a Rapidly Changing World / Paul R. – [edited by A. J. F. Binker]. – Center for Critical Thinking and Moral Critique Sonoma State University, 1990. – 575 p.
  160. Paul R., Binker А. / Paul R., Binker А. Critical thinking Handbook. Sonoma State Uni., 1987.
  161. Selman M. Critical thinking as social practice. Calgary, Canada, 1993.
  162. Stradling R. Mutual understanding and teaching of European history: challenges, problems and approaches. Report / Stradling R. – Strasbourg : Council of Europe, 1996. – 73 p.
  163. Vess D. Creative writing and the Historian: an active learning Model for teaching the craft of History / Vess D. // The History Teacher. – Vol. 30, Number 1. – November 1996. – P. 45-53.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины