ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ :

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • title:
 • ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
 • The number of pages:
 • 254
 • university:
 • ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
 • The year of defence:
 • 2013
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

  На правах рукопису


  Цюпа Оксана Петрівна

  УДК 336.14:352(477)

  ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ
  В УКРАЇНІ  Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник
  Ткачук Ірина Григорівна,
  доктор економічних наук,
  професор


  Івано-Франківськ – 2013
  ЗМІСТ


  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
  ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ 10
  1.1. Зміст, призначення та функції бюджету розвитку 10
  1.2. Правове забезпечення функціонування бюджету розвитку в Україні 42
  1.3. Зарубіжний досвід формування і використання бюджету розвитку 58
  Висновки до розділу 1 74
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ 77
  2.1. Аналіз надходжень бюджетів розвитку 77
  2.2. Особливості використання коштів бюджетів розвитку 104
  2.3. Практика фінансування інвестиційних проектів розвитку 125
  Висновки до розділу 2 148
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 150
  3.1. Підвищення ефективності використання бюджету розвитку як інструменту економічного зростання територій 150
  3.2. Напрями удосконалення інструментів державної підтримки реалізації місцевих інвестиційних програм і проектів 182
  Висновки до розділу 3 195
  ВИСНОВКИ 199
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 203
  ДОДАТКИ 218

  ВСТУП


  Актуальність теми. Сучасний етап розвитку економічних відносин в Україні характеризується посиленням ролі місцевих органів влади в економічному і соціальному розвитку територій. Провідну роль у функціонуванні окремої адміністративно-територіальної одиниці України займають місцеві бюджети, основним призначенням яких є фінансове забезпечення розвитку регіону, виконання соціально-економічних завдань, покладених на органи місцевого самоврядування, що реалізується головним чином через бюджет розвитку. Ресурси цієї складової місцевого бюджету спрямовуються на розбудову місцевої соціальної та виробничої інфраструктури (доріг, сфери обслуговування тощо), на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності. Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності – це чи не єдиний варіант виходу України з кризи та її поступ на шляху входження в систему економічних відносин світового співтовариства. Однак обмеженість фінансових ресурсів місцевого самоврядування останніми роками спричинили спрямування коштів місцевих бюджетів здебільшого на розв’язання поточних проблем. Бюджетним видаткам на інвестиційні потреби громади приділяється значно менше уваги, особливо при визначенні короткострокових цілей бюджетної політики органами місцевого самоврядування. Тому питання упорядкування підходів до формування і використання бюджету розвитку місцевих бюджетів в Україні набувають особливо важливого значення в умовах сьогодення. Досвід використання бюджету розвитку як інвестиційної складової місцевих бюджетів, засвідчив необхідність подальшого удосконалення фінансового інструментарію регулювання розширеного відтворення територіальними громадами.
  Значну увагу зарубіжних науковців, зокрема П. Друкера, Г. Кітчена, Е. Слека, приділено проблематиці бюджету розвитку територіальних громад. Питання бюджетного регулювання економічного та регіонального розвитку розглядаються у дослідженнях вітчизняних вчених В. Бєлкіна, В. Гейця, Б. Данилишина, В.Дем’яшина, І. Запатріної, О. Кириленко, В. Кравченка, О. Крайник, Ю. Криворотька, Н. Крючкової, І. Луніної, В. Мельника, П. Мельника, О. Невелєва, К. Павлюк, М. Сперанського, В. Стороженка, Л. Тарангул, І. Ткачук, В. Федосова, І. Чугунова.
  Незважаючи на значний обсяг наукових публікацій, присвячених системі бюджетного забезпечення соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, проблеми формування та використання бюджету розвитку потребують теоретичного і організаційно-прикладного обґрунтування. Тому, існує об’єктивна необхідність у формуванні ефективного, реального, науково обґрунтованого бюджету розвитку та його використання як важеля фінансування пріоритетних інвестиційних та інноваційних проектів, що обумовила актуальність і тему дисертаційної роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідних робіт Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника і є частиною комплексних тем кафедри фінансів, зокрема, «Фінансово-економічні проблеми сталого розвитку регіону» (ДР №010U001368), в межах якої автором досліджено теоретичні основи формування бюджету розвитку місцевих бюджетів і запропоновано механізм формування бюджету розвитку, а також «Інноваційно-інвестиційні моделі забезпечення соціально-економічного розвитку регіону» (ДР № 0110U000473), де автором запропоновано методичні підходи до відбору інвестиційних проектів з метою їх фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку та удосконалено методику розподілу капітальних трансфертів, які надаються з державного бюджету.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є обґрунтування теоретико-методичних основ формування бюджетів розвитку та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення їх використання. Відповідно до поставленої мети визначено наступні завдання:
  – розкрити економічний зміст, специфіку та функціональне призначення бюджету розвитку;
  – дослідити організацію і нормативно-правове регулювання процесу формування та використання бюджетів розвитку в Україні;
  – розглянути досвід формування та використання бюджетів розвитку у країнах з розвиненою та перехідною економікою, визначити перспективи та можливості його врахування у практиці функціонування бюджетів розвитку в Україні;
  – проаналізувати механізм формування та виявити джерела надходжень бюджетів розвитку залежно від рівня місцевих бюджетів;
  – виявити особливості у використанні коштів бюджетів розвитку обласних бюджетів, бюджетів районів та бюджетів міст;
  – надати критичну оцінку чинного порядку фінансування інвестиційних проектів з бюджету розвитку;
  – розробити пропозиції щодо упорядкування методичних засад формування та використання бюджету розвитку як інструменту економічного зростання територій;
  – визначити напрями удосконалення методики розподілу фінансових ресурсів державного бюджету, що спрямовуються на реалізацію місцевих інвестиційних програм та проектів.
  Об’єктом дослідження є підсистема бюджетів розвитку як складова системи місцевих бюджетів в Україні.
  Предметом дослідження є процес формування і використання коштів бюджетів розвитку місцевих бюджетів в Україні.
  Методи дослідження. У роботі використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів і підходів, що дозволило забезпечити комплексність дослідження. Зокрема, діалектичний, структурний та системний методи використано при розкритті економічного змісту бюджету розвитку місцевих бюджетів. Історичний та логічний методи – при дослідженні особливостей становлення бюджету розвитку. Як дослідницький інструментарій у роботі було застосовано методи кореляційного аналізу, статистичні методи (при аналізі особливостей формування та використання коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів в Україні), а також табличні і графічні прийоми візуалізації результатів дослідження.
  Інформаційну базу дослідження становили положення законодавчих та нормативно-правових актів України з питань планування та виконання місцевих бюджетів в частині бюджету розвитку, статистичні та аналітичні матеріали Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, Головного фінансового управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації, фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, фінансового управління Долинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених.
  Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні та практичні результати, які визначають наукову новизну дисертаційної роботи, полягають у наступному:
  вперше:
  – сформульовано дефініцію «бюджет розвитку» і розкрито її економічну сутність, відповідно до яких вона виступає, з одного боку, як право органів місцевого самоврядування щодо виділення в складі місцевого бюджету окремої складової для фінансування інвестиційних програм, пов’язаних з реалізацією власних повноважень, а з іншого – як складовою капітального призначення місцевих бюджетів із закріпленим переліком надходжень та обґрунтованим переліком напрямків використання коштів на виконання власних та делегованих органам місцевого самоврядування повноважень. Такий підхід створює важливі теоретичні передумови для розробки нових підходів до формування і використання бюджетів розвитку;
  удосконалено:
  – механізм розподілу субвенцій капітального призначення, у структурі якого додатково до існуючих, передбачено базовий елемент – індекс регіонального розвитку. Це слугує усуненню суб’єктивних підходів при розподілі коштів централізованих фондів фінансових ресурсів та диспропорцій в соціально-економічному розвитку територій;
  – механізм формування бюджетів розвитку, який, на відміну від існуючого, передбачає впровадження принципів відповідності видаткових потреб органів місцевого самоврядування у капітальних вкладеннях в об’єкти інфраструктури, пов’язаних з виконанням делегованих повноважень, обсягам закріплених джерел надходжень бюджету розвитку, а також витрат бюджету розвитку, пов’язаних з реалізацією власних повноважень, обсягам власних надходжень. Це створює умови для реалізації права органів місцевого самоврядування стосовно самостійного управління власними коштами;
  дістали подальшого розвитку:
  – обґрунтування організаційно-методичних підходів до реалізації процесу формування та розподілу бюджету розвитку, які, на відміну від існуючих, ґрунтуються на формалізації процедури складання інвестиційних програм місцевого значення, їх прозорого відбору згідно з обраними пріоритетами розвитку територіальної громади та визначення щорічного і середньострокового обсягу фінансування з бюджету розвитку, що сприятиме спрощенню процедури формування бюджету розвитку та розподілу його коштів;
  – концептуальні підходи до формування джерел надходжень бюджету розвитку, які, на відміну від відомих, передбачають розмежування напрямків використання отриманих коштів з цих джерел на пов’язані та не пов’язані з реалізацією делегованих органам місцевого самоврядування повноважень, що сприятиме упорядкуванню бюджетного процесу на місцевому рівні;
  – систематизація вітчизняного досвіду становлення бюджету розвитку як інструменту реалізації капітальних вкладень органів місцевого самоврядування, які, на відміну від відомих, зосереджено на підходах до виокремлення бюджету розвитку як складової в місцевих бюджетах, що збагачує еволюційний розвиток вітчизняної теорії фінансів.
  Практичне значення одержаних результатів. Висновки та пропозиції дисертаційної роботи можуть бути використані у роботі органів місцевого самоврядування та органів управління різного рівня при формуванні та використанні бюджетів розвитку з метою вирішення стратегічних і тактичних завдань соціально-економічного розвитку територіальної громади.
  Окремі результати дисертаційної роботи знайшли своє практичне застосування, зокрема при розподілі субвенцій місцевим бюджетам Івано-Франківської області (довідка Головного фінансового управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 1812/03-20/46 від 25.10.2012 р., та при відборі інвестиційних програм (проектів) з метою їх фінансування за рахунок коштів бюджету розвитку з урахуванням їх пріоритетності в соціально-економічному розвитку міста (довідки фінансового управління виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (№ 4-08/669 від 26.10.2012 р.) та Прикарпатського науково-аналітичного центру (№ 50 від 29.10.2012 р.).
  Наукові результати дисертації використовуються в навчальному процесі у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника при розробці методичного забезпечення і викладанні навчальних дисциплін «Фінанси», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Контроль виконання бюджету» (довідка № 01-08/06-12/1551 від 30.10.2012 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є одноосібно написаною науковою працею. Одержані наукові положення, висновки і пропозиції, що виносяться на захист, одержані автором дисертаційного дослідження самостійно. Внесок автора у наукові праці опубліковані у співавторстві, представлено у списку опублікованих праць.
  Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати і висновки дисертаційної роботи доповідалися автором на 8 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття» (м. Дніпропетровськ, 2008 р.), «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття» (м. Дніпропетровськ, 2009 р.), «Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки», (м. Чернівці, 2011 р.), «Сучасні проблеми фінансового моніторингу» (м. Харків, 2011 р.), «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития ‘2011» (г. Одесса, 2011 р.), «Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації» (м. Тернопіль – Чортків, 2012 р.), «Перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Тернопіль, 2012 р.), «Пріоритетність соціального розвитку економіки регіону» (м. Івано-Франківськ, 2012 р.).
  Публікації. Основні положення дисертації викладено у 19 публікаціях, з яких 11 праць у наукових фахових виданнях обсягом 4,7 д.а., з них автору належать 4,4 д.а. Загальний обсяг публікацій становить 5,6 д. а.
  Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 253 сторінок, основний зміст роботи викладено на 202 сторінках. Дисертація містить 50 таблиць, 7 рисунків, 3 додатки розміщено на 32 сторінках. Список використаних джерел налічує 157 найменувань і розміщений на 15 сторінках.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ


  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і наведено нове вирішення наукового завдання щодо формування і використання бюджетів розвитку в Україні. Отримані результати проведеного дослідження дають підстави для наступних висновків.
  1. Узагальнення наукових підходів до визначення поняття «бюджет розвитку» дозволяє визначити два аспекти його трактування: як складову місцевого бюджету та як рішення органів місцевого самоврядування щодо виділення бюджету розвитку в складі місцевого бюджету. Врегульовані національним законодавством та міжнародними правовими актами вимоги до процедури формування місцевих бюджетів передбачають, зокрема, самостійність та неупередженість при реалізації органами місцевого самоврядування права щодо виділення поточної та капітальної складових у межах відповідних бюджетів. Разом з тим, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України передбачено обов’язкове виокремлення у складі місцевих бюджетів капітальної складової з визначеним переліком надходжень та напрямками витрачання коштів. Тому формальне закріплення переліку надходжень бюджету розвитку у бюджетному законодавстві обмежує можливості органів місцевого самоврядування у формуванні видаткової частини місцевих бюджетів відповідно до потреби територіальних громад у реалізації інвестиційних проектів та програм, що передбачено нормами Європейської хартії місцевого самоврядування.
  2. Додатковими джерелами фінансового забезпечення витрат бюджетів розвитку, окрім визначеного переліку надходжень є місцеві запозичення, капітальні трансферти, надходження в рамках державно-приватного партнерства та метод прямого податкового фінансування. Оскільки більшість громад не мають доступу до позикового капіталу, державно-приватне партнерство виступає одним із інструментів розвитку інфраструктури без активного залучення фінансових ресурсів громад. Застосовуючи метод прямого податкового фінансування, органи місцевого самоврядування фінансують інвестиційні-інноваційні проекти виключно за рахунок приросту надходжень визначених податків, що має позитивний вплив на якість суспільних послуг і надходжень до бюджету в майбутньому.
  3. Результати аналізу стану нормативно-правового забезпечення формування та використання бюджетів розвитку місцевих бюджетів в Україні засвідчили недосконалість окремих з них, неузгодженість з вимогами інших законів, наявність таких, які можна тлумачити по-різному, що виключає їх однакове застосування всіма учасниками бюджетного процесу. Це актуалізує необхідність їх подальшого удосконалення, насамперед, правових норм, які пов’язані зі здійсненням місцевих запозичень та управлінням місцевим боргом, розподілом субвенцій капітального призначення з урахуванням інтересів регіонів.
  4. Зарубіжний досвід формування і використання бюджету розвитку місцевих бюджетів засвідчив наявність чітко визначеного алгоритму формування та використання бюджету розвитку. Алгоритм формування та узгодження потреб на здійснення інвестиційних проектів формалізований; у процесі формування й узгодження інвестиційних заявок об’єкти інвестицій оцінюються за спеціально розробленою методикою, що дозволяє ранжувати їх за ступенем пріоритету фінансування. Наявність методики об’єктивної критеріальної оцінки проектів забезпечує прозорість процедури капітального бюджетування та ефективність використання бюджетних коштів. Узагальнений практичний досвід впровадження механізму відбору та реалізації інвестиційних проектів інших держав може бути використаним при плануванні та виконанні бюджету розвитку місцевих бюджетів в Україні.
  5. Проведений аналіз обсягу надходжень до бюджету розвитку місцевих бюджетів вказує на наявність особливостей формування доходного потенціалу реалізації капітальних вкладень для кожної з груп місцевих бюджетів, а саме: обласних бюджетів, бюджетів районів та бюджетів міст. Основними джерелами надходжень бюджету розвитку обласних бюджетів виступали кошти від відчуження майна, а районних бюджетів – кошти від продажу землі. На рівні району, міста обласного значення, області рівень соціально-економічного розвитку практично не зіставний з обсягом бюджетних коштів територіальної громади, які використовуються на програми розвитку.
  6. Динаміка показників витрат бюджету розвитку в розрізі груп місцевих бюджетів вказує на значний ступінь нерівномірності приросту та зменшення обсягу фінансових ресурсів капітального призначення для різних груп місцевих бюджетів. Найбільший обсяг використаних на капітальні видатки фінансових ресурсів бюджету розвитку припадає на бюджети міст. Така ситуація пов’язана більше зі сприятливим соціально-економічним середовищем міських громад, ніж зі значною потребою (у порівнянні з бюджетами районів) у зведенні чи реконструкції необхідних об’єктів інфраструктури. Зазначені диспропорції у витратних спроможностях груп бюджетів міст та бюджетів районів потребують першочергового вирішення, оскільки сукупний обсяг повноважень органів місцевого самоврядування району співставний з обсягом повноважень міських рад, а загальний склад видатків всіх бюджетів району відповідає складу видатків бюджету міста обласного, республіканського АРК значення. Тому можливості використання бюджету розвитку мають бути співмірними, не зважаючи на додаткові потреби у кількості та якісних характеристиках об’єктів інфраструктури для високо урбанізованих територій, які представляють міста.
  7. Аналіз сучасного стану та умов формування і фінансування програм (проектів) з бюджету розвитку свідчить, що кількість проектів, які реалізуються в межах щорічного бюджету розвитку, є доволі значною, а усереднений обсяг щорічного фінансування проекту, навпаки, доволі незначним. Існують значні диспропорції між обсягами фінансування на кожному з етапів їх реалізації, про що свідчить значна кількість груп проектів із питомою вагою у загальній вартості проектів менше 20 % (багаторічні) та більше 80 % (однорічні). Тому виникає необхідність у формуванні оптимального набору інвестиційних програм (проектів), які планується реалізувати за рахунок коштів бюджетів розвитку, з метою вирішення нагальних економічних, соціальних та інших проблем.
  8. Визначальною умовою ефективного використання коштів бюджету розвитку є прозора та науково обґрунтована методика формування переліку інвестиційних проектів, поданих для реалізації за рахунок коштів бюджету розвитку. Основними умовами для прозорого формування зазначеного переліку визначені наступні: відповідність пріоритетів розвитку галузей програми соціально-економічного розвитку – обраним цільовим показникам реалізації проектів; використання формалізованих процедур ранжування проектів у межах їх галузевого призначення; представлення результатів реалізації проектів у вигляді показників соціального ефекту.
  9. Запропоновано використовувати формульний порядок розподілу обсягу субвенцій капітального призначення між державним бюджетом та бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, застосовуючи індекс регіонального розвитку. Подальший перерозподіл інвестиційних ресурсів між обласним бюджет та бюджетами місцевого самоврядування слід здійснюватися з урахуванням пріоритетності галузей, визначених на відповідній території. Це сприятиме поліпшенню процесу формуванню місцевих бюджетів, підвищенню прозорості бюджетних рішень, справедливому розподілу бюджетних ресурсів. Використання на практиці запропонованої методики розподілу таких субвенцій створить умови для поступової уніфікації та спрощення використання численних інструментів надання інвестиційної допомоги регіонам та територіальним громадам, а отже забезпечить концентрацію та підвищення ефективності використання бюджетних коштів капітального призначення.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. «Бюджет розвитку» як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні: збірник наукових статей / [Я. А. Жаліло (ред.)]. Серія «Безпека економічних трансформацій». – К.:Сатсанга, 2001. – Вип.14. – 105 с.
  2. Белкин В. Д., Стороженко В. П. Бюджет развития: незадействованный механизм инвестиционной активности/ В. Д. Белкин, В. П. Стороженко // Экономическая наука современной России. – 2001. – № 1. – С.74–91.
  3. Буковинський С. А., Комаров В. А. Бюджет розвитку та пріоритети бюджетних інвестицій/ С. А. Буковинський, В. А. Комаров // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 3.
  4. Буряченко А. Є. Удосконалення фінансового механізму місцевих бюджетів / А. Є. Буряченко, М. П. Палій // Фінанси України. – 2003. – № 8. – С.13–18.
  5. Быстров О. Ф. Управление инвестиционной деятельностью в регионах Российской Федерации: монография / О. Ф. Быстров, В. Я. Поздняков, В. М. Прудников и др. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 358 с.
  6. Бюджет у місцевому самоврядуванні Франції / Інститут державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. – К. : Фірма “Віпол”, 1994. – Вип. 4. – 62 с.
  7. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України. –Т. 5. Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи самоврядування. – К. : НДФІ, 2004. – 400 с.
  8. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т. / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, В. М. Геєць (кер. авт. кол); голова редакційної колегії М. Я. Азаров. – Том 1: Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні– К. : НДФІ при Міністерстві фінансів України, 2004. – 638 с.
  9. Бюджетний кодекс України : Закон Верховної Ради України: від 21 червня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 29.– С. 1
  10. Бюджетний кодекс України: Закон Верховної Ради України: вiд 08.07.2010 № 2456-VI // Урядовий кур’єр. – 2010 – № 151.
  11. Василенко О. В. Основні підходи до формування ефективних механізмів фінансового забезпечення інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів/ О. В. Василенко // Актуальні проблеми економіки. –2007. – №1. – С. 24–32.
  12. Василик О. Д. Теорія фінансів : підручник / Василик О. Д. – Вид. 4-те, доп. – К. : НІОС, 2003. – 416 с.
  13. Василик О. Д. Бюджетна система України: / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.
  14. Васильєва Т. А. Проблеми формування регіональних інвестиційних програм / Т. А. Васильєва, Н. В. Винниченко, О. С. Грищенко // Сучасний стан та проблеми розвитку підприємництва в регіоні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Т. 5. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 10–12
  15. Виленский П. Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика : учеб.-практ. пособ. / Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. – М. : Дело, 2001. – 832 с.
  16. Винниченко Н. В. Інвестиційне забезпечення соціальної сфери за рахунок місцевих бюджетів розвитку / Н. В. Винниченко // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Вип. 9. Ч. 3. – Острог : Національний університет „Острозька академія”, 2007.– С. 31–36.
  17. Винниченко Н. В. Інституціональне забезпечення системи управління видатками бюджету розвитку / Н. В. Винниченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. – Т. 10. Вип. 11. /Удосконалення інституційних механізмів в промисловості в умовах трансформаційної економіки. – Одеса : Наука и техніка, 2007. – С. 40–51.
  18. Винниченко Н. В. Показник оптимального обсягу інвестування та його роль в плануванні інвестиційного процесу в регіоні / Н. В. Винниченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – 2006. – № 41(1). – С. 39–40.
  19. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / В. М. Геєць; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – 864 с.
  20. Група фiскального аналiзу при Комiтетi Верховної Ради з питань бюджету. Принципи розподілу коштів на капітальні інвестиції згідно з Бюджетним кодексом // Бюджетний i податковий огляд. – Січень–грудень –2001 р.
  21. Гушта О. В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів / О. В. Гушта // Фінанси України. – 2005. – № 1. – С. 10– 15.
  22. Дем’янишин В. Г. Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України: монографія. / Дем’янишин В. Г. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 439 с.
  23. Демків О. І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні / О. І. Демків // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 46–55.
  24. Державні фінанси: навчальний посібник. / за заг. ред. Базилевича В. Д. – Вид. 2-ге, доп. і перероб. – К. : Атіка, 2004. – 368 с.
  25. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: [монографія] / І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка та ін.;. за ред. д.е.н. І. О. Луніної. – К. : Наукова думка, 2010. – 320 с.
  26. Дмитриева И. Н. Бюджеты развития: опыт США / И. Н. Дмитриева // Финансы . – 1998. – № 11. – С. 49–52.
  27. Економічна енциклопедія: у трьох томах. – Т. 3 / редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.
  28. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.
  29. Зайчикова В. В. Фінансова регіональна політика держави / В. В. Зайчикова // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 29–35.
  30. Зайчикова В. В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету / В.В.Зайчикова // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 56-67.
  31. Зайчикова В. В. Функції місцевих фінансових органів в умовах бюджетної реформи / В. В.Зайчикова // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 72–79.
  32. Про бюджетну систему України: Закон України: від 29.06.95: N 253/95-ВР : [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
  33. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України: вiд 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – N 24. Ст.170 (із змінами і доповненнями).
  34. Про інноваційну діяльність: (в редакції Закону України від 25 березня 2005 р. № 2505-ІV, зі змінами та доповненнями) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу.
  35. Законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо узгодження з положеннями чинних законів): від 19.05.2011 № 8545[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=40443.
  36. Запатріна І. В. Інституційні аспекти реалізації концепції „двох бюджетів” на прикладі російського досвіду / І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2006 – № 9. – С. 18–29.
  37. Запатріна І. В. Бюджет розвитку у контексті забезпечення економічного зростання в Україні/ І. В. Запаріна // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 3. – С. 43–55.
  38. Запатріна І. В. Бюджетний механізм економічного зростання / І. В. Запатріна. – К. : Ін-т соц-екон. стратегій, 2007. – 528 с.
  39. Запатріна І.В. Інституційні аспекти реалізації концепції «двох бюджетів» на прикладі Російського досвіду / І. В. Запатріна // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 18–29.
  40. Засади формування бюджетної політики держави: [монографія] /М. М. Єрмошенко, С. А. Єрохін, І. О. Плужніков та ін.; / за ред. М. М. Єрмошенка. – К.: НАУ, 2003. – 284 с.
  41. Затонацька Т. Г. Перспективи формування бюджету розвитку в Україні / Т. Г. Затонацька, А. В. Ставицький // Вісник КНУ: економіка. – 2006. – № 83. – С. 22–25.
  42. Іванишин О. Ф. Економічний розвиток: інституціональний погляд/ О. Ф. Іванишин // Економіка. – 2009. – № 2. – С. 11–14.
  43. Кириленко О. Зарубіжна практика надання інвестиційних субвенцій місцевим бюджетам і перспективи її запровадження в Україні / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 4. – С. 42–57.
  44. Коваленко Л. О. Управління бюджетними ресурсами регіону / Л. О. Коваленко // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 51–54.
  45. Конституція України: Закон Верховної Ради України: від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 141.
  46. Косаревич О. П. Бюджет розвитку місцевих бюджетів / О. П. Косаревич // Вісник Прикарпатського університету. – Серія “Економіка”. – Івано-Франківськ, 2008. –№. 6. – С. 274 – 278.
  47. Косаревич О. П. Проблеми формування та розвитку місцевих бюджетів/ О. П. Косаревич // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. –№4 (13): Економічні науки. – Чернівці, 2008. – С.41– 46.
  48. Косаревич О. П. Реформування місцевих бюджетів у контексті реформи місцевого самоврядування / О. П. Косаревич //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – № 4(1). – С. 44–49.
  49. Косаревич О. П. Роль бюджету розвитку в соціально-економічному зростанні регіону / О. П. Косаревич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2009. – № 5(1). – С. 289–293.
  50. Косова Т. Д. Інвестиційний бюджет країни та регіонів: планування, формування, використання / Т. Д. Косова // Економіка промисловості. – 2004. – № 2(24). – С.128–134.
  51. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: навч. посіб. / В. І. Кравченко – К. : Т-во „Знання”, КОО, 1999. – 487с.
  52. Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України. Основні поняття і терміни / В. І. Кравченко // Наукові праці НДФІ. – 1996. – Вип. 2. – 60 с.
  53. Кравченко В. І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989 – 2001) / Кравченко В. І.. – К. : Academia, 2001 – 460 с.
  54. Крайник О. Сучасні підходи до формування місцевих бюджетів/ О Крайник // Регіональна економіка.– 2002. – № 4. – С. 65–75
  55. Крайник О. П. Вплив бюджету розвитку місцевих бюджетів на соціально–економічний розвиток території/ О. П. Крайник // «Ефективність державного управління»: збірник наукових праць Львівського регіонального ін-ту держ. упр-ня Нац. академії держ.упр-ня при Президентові України. – Л., 2005. – Вип. 8. – С. 254–292.
  56. Крайник О. П. Економічний розвиток регіону: монографія./О. П. Крайник / за ред. М. І. Долішнього. – Л. :Ліга-Прес, 2002. – 294 с.
  57. Криворотько Ю. В. Финансовые инструменты регионального и местного управления в Беларуси и в постсоциалистических странах. / Ю. В. Криворотько – Минск : Мисанта, 2008. – 331 с.
  58. Криниця С. О. Формування бюджетів розвитку в регіонах України / С.О.Криниця // Фінанси України. – 2000. – № 11. – С. 8–17.
  59. Крючкова Н. М. Фискальный аспект формирования местных бюджетов стран-членов ЕС /Н. М. Крючкова // Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД: збірник праць. – Одеса; – 2011. –Ч.І – C. 83–85.
  60. Кулик В.В., Кулик А.В. Бюджет як інструмент розвитку внутрішнього ринку/ В. В. Кулик, А. В. Кулик // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С. 119–125.
  61. Лисяк Л.В. Бюджет розвитку як інструмент реалізації стратегічних напрямів державної політики / Л. В. Лисяк // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії, Серія «Економічні науки». – Д., 2006. – № 2(16). – С. 72–78.
  62. Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України. – 2008. – № 6. – С. 37–47.
  63. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин України: [монографія] / Луніна І. О. – К. : Наукова думка, 2006. – 432 с.
  64. Луніна І. О. Капітальні трансферти місцевим бюджетам: підходи до створення ефективної системи управління/ І. О. Луніна // Фінанси України. – 2011. – №2. – С. 24–34.
  65. Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 3–12.
  66. Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки:[монографія] / Лютий О. І. – К. : Атіка, 2000. – 240 с.
  67. Матвіїшин Є. Стимулювання інноваційної діяльності як інструмент активізації економічного розвитку регіонів/ Є. Матвіїшин, О. Федорчак // «Ефективність державного управління»: збірник наукових праць Львівського регіонального ін-ту держ. упр-ня Нац. академії держ.упр-ня при Президентові України. – Л., 2005. – Вип. 8. – С. 263–271.
  68. Мельник В. М. Перспективи нарощування власних доходів місцевих бюджетів / В. М. Мельник, Є. Ю. Баличев // Фінансові механізми сприяння розвитку регіонів: збірник праць. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – С. 119–123.
  69. Михайленко С. В. Розвиток бюджетного менеджменту в Україні / С. В. Михайленко // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 81–91.
  70. Місто та економіка (або місцевий економічний розвиток): [Посіб. для прац. _рг..місцевого самоврядування]. – К. : Академпрес, 2003. – 152 с.
  71. Модернізація України – наш стратегічний вибір. Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.president.gov.ua.
  72. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження. / Мочерний С. В. – Львів : Світ, 2001. –416 с.
  73. Розвиток і удосконалення використання програмно-цільового методу у плануванні видаткової частини бюджету / С. В. Науменкова, Н. А. Дехтяр, С. В. Зеленський, Л. П. Чижов // Вісник Української академії банківської справи. – 2004. – № 1. – C.17–23.
  74. Невелєв О. М. Сталий розвиток регіону: стратегічні напрями та механізми. / О. М. Невелєв, Б. М. Данилишин. – К., 2002. – 128 с.
  75. Нудельман В. Розробка Стратегії розвитку територіальної громади: загальні засади методики / В. Нудельман, І. Санжаровський. Київ. Центр Ін-ту Схід-Захід. – К. : Вид-во «Дата Банк Україна», 2002. – 232 с.
  76. Огарок Л. Концепція та стратегія економічної безпеки регіону як частина державного механізму управління економічною безпекою / Л. Огарок // «Ефективність державного управління»: збірник наукови праць Львівського регіонального ін-ту держ. упр-ня Нац. академії держ.упр-ня при Президентові України: – Л., 2005. – Вип. 8. – С. 272–279.
  77. Опарін В. М. Фінансова система України (теоретико-методологічний аспект) / Опарін В. М. – К. : КНЕУ, 2005 – 186 с.
  78. Орловська Ю. В. Методологія стратегічного управління інвестиціями в регіональний розвиток : дис. доктора екон. наук : спец. 08.10.01. – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Орловська Юлія Валеріївна. – Дніпропетровськ, 2004. – 273 с.
  79. Павлюк К. В. Концептуальні підходи до формування доходів бюджету розвитку/ К. В. Павлюк // Наукові праці НДФІ: збірник. – Вип. 3 (32). – 2005. – С. 33–46.
  80. Павлюк К. В. Проблеми формування бюджету розвитку / К. В. Павлюк // Фінанси України. – 2000. – № 1. – С. 59–66.
  81. Панасюк Л. В. До питання про формування джерел фінансового забезпечення виконання функцій органами місцевої влади / Л. В. Панасюк // Економіка та держава. – 2008. – № 2. – С. 24–26.
  82. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні: монографія. /Пасічник Ю.В. – Донецьк : ТОВ Юго-Восток, ЛТД – 2005 – 642 с.
  83. Петрусь О. Агенства регіонального розвитку як інструмент управління економічною сферою регіону / О. Петрусь, А. Хмельников. // Ефективність державного управління: збірник наукових праць Львівського регіонального ін-ту держ. упр-ня Нац. академії держ.упр-ня при Президентові України – Л., 2005. – Вип. 8. – С. 293–300.
  84. Питання державного фонду регіонального розвитку: Постанова КМУ: від 4.07.2012 р. № 656 // Урядовий кур’єр. – 2012. – 25 лип. – № 131.
  85. Полозенко Д. В. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування – важливий чинник соціально-економічної стабільності держави / Д. В. Полозенко // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 124–126.
  86. Принципиальная схема распределения средств фонда регионального развития [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.fer.ru/rftap/files/RFTAP_QCBS_1.2.1_Final_report_2.pdf.
  87. Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень: постанова КМУ: від 26 травня 2007 р. № 779 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 41. – С. 21. – Ст. 1616.
  88. Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток: постанова КМУ: від 4 червня 2008 р. № 531 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 43. – С. 14. – Ст. 1411.
  89. Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів: розпорядження КМУ: від 13 травня 2009 р. № 544-р // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 93.
  90. Про затвердження переліку об’єктів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток: розпорядження: від 9 лютого 2011 р. № 98-р // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 47.
  91. Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій: постанова КМУ: від 6 лютого 2012 р. № 106 // Урядовий кур’єр. – 2012. – № 39.
  92. Про затвердження Порядку використання у 2010 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів: постанова КМУ: від 7 червня 2010 р. № 422 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 44. – С. 8. – Ст. 1435.
  93. Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку: Постанова КМУ: від 21 березня 2012 р. № 312 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/312-2012-%D0%BF.
  94. Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва: Постанова Кабінету Міністрів України: від 27 грудня 2001р. № 1764. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1764-2006-%D0%BF.
  95. Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 110 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon2. rada.gov.ua /laws /show/110-2011-%D0%BF.
  96. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України: від 21.05.1997 р. № 280/97ВР зі змін. і доп. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  97. Про місцеві державні адміністрації: Закон України: від 09.04.1999 р. № 586-XIV. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
  98. Про порядок проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів): Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 701. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/701-2011-%D0%BF.
  99. Про порядок та умови надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів): Постанова Кабінету Міністрів України: від 18 травня 2011 р. № 520. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
  520-2011-%D0%BF.
  100. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : закон Верховної Ради України України: від 15 липня 1997 року № 452/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – ст. 249.
  101. Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів: розпорядження Кабінету Міністрів України: від 23 травня 2007 р. № 308/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – www.rada.gov.ua.
  102. Радіонов Ю. Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів / Ю. Д. Радіонов // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 47–55.
  103. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: [монографія] / за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2005. – 498 с.
  104. Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 жовтня 2003 р. № 414.
  105. Рожко О. Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні / О. Д. Рожко// Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 64–72.
  106. Самойленко В.О. Формування бюджетів розвитку як передумови державного регулювання економічного зростання регіонів / О. В. Самойленко // Управління та регулювання діяльності підприємств, установ та організацій: збірник наукових праць Донецької державної академії управління Т. 3. Серія «Державне управління». – Донецьк, 2002. – Вип. 10. – С. 220–224.
  107. Сафонова Л. Д. Теоретичні засади управління видатками бюджету / Л. Д. Сафонова, Т. С. Нєвєшкіна // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 100–110.
  108. Слухай С. В. Зарубіжний досвід організації місцевих фінансів / С. В. Слухай, О. В. Гончаренко // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 12–20.
  109. Слухай С. В. Формування доходів місцевих бюджетів у контексті трансформації бюджетної системи / С. В. Слухай, Н. Я. Здерка // Фінанси України. – 2006. – № 5. – С. 12–20.
  110. Снісаренко О. Б. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потенціалу / О. Б. Снісаренко, Ю. Ю. Гусєва // Фінанси України. – 2011. – № 3. – С. 92–99.
  111. Соляник А. І. Про деякі причини інвестиційної кризи та бюджет розвитку України / А. І. Соляник // Моделювання соціально-економічних процесів в Україні: збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки при Національній академії наук України. – К., 1997. – С. 98–101.
  112. Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: моногр. / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.
  113. Сталий розвиток суспільства: 25 запитань та відповідей: – тлумачний посібник. – К. : Поліграф-експрес, 2001. – 28 с.
  114. Сунцова О. О. Місцеві фінанси [навчальний посібник] / О. О. Сунцова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
  115. Федосов В. М. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії / В. М. Федосов // Фінанси України. – 2008. – № 1. – С. 3–24.
  116. Тарангул Л. Л. Капітальні видатки як інвестиційна складова місцевих бюджетів / Л. Л. Тарангул, Л. А. Попель [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_1/NV-2011-V1_57.pdf
  117. Ткачук І. Г. Економічна самостійність регіону: монографія. / Ткачук І. Г. — К. : Наукова думка, 1994.
  118. Ткачук І. Г. Перспективне бюджетне планування в контексті розвитку самоврядування / І. Г. Ткачук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – № 7(2). – С. 427–433.
  119. Фещенко Л. В., Проноза П.В., Кузьминчук Н. В. Бюджетна система України. / Фещенко Л. В. – навчальний посібник. – К. : Кондор, 2008. – 440 с.
  120. Фінансове вирівнювання у Швеції: упоряд. В.І.Кравченко; пер. з англ./ Н.- д. фін. ін-т при М-ві фінансів України;– К., 1998. – 52 с.
  121. Цюпа О. П. Аналіз надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів Івано-Франківської області / О. П. Цюпа // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2011. – № 7(2). – С. 440–445.
  122. Цюпа О. П. Зарубіжний досвід використання бюджету розвитку як інструменту капітального бюджетування / О. П. Цюпа // Вісник Прикарпатського університету. – Серія Економіка. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 464–468.
  123. Цюпа О. П. Методика капітального бюджетування інвестиційних проектів бюджету розвитку для територіальної громади / О. П. Цюпа // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 22. – С. 24–30.
  124. Цюпа О. П. Напрямки удосконалення методології розподілу капітальних трансфертів місцевим бюджетам / О. П. Цюпа // Вісник наукових праць ДонДУУ. Серія: Економіка. – 2011. –№ 214. – С.300 – 308.
  125. Цюпа О. П. Оцінка надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів / О. П. Цюпа // Актуальні проблеми розвитку економіки. – 2012.− № 8(2).− С. 81–89.
  126. Цюпа О. П. Теоретико – методичні засади формування та використання бюджету розвитку територіальної громади / О. П. Цюпа // Наука і економіка. – 2011. – № 4 (24). – С. 65–71.
  127. Цюпа О. П.Особливості розвитку соціального житла в Україні/ С. О. Кропельницька, О. П. Цюпа // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2010. – № 6(2). – С. 122–130.
  128. Черваньов Д. М. Сутність національної інноваційної системи, її функції та роль у національній економіці / Д. М. Черваньов, В. М. Сторожук // Науково-технічна інформація. – 2007. – № 2. – С.30–35.
  129. Чугунов І. Я. Бюджет розвитку як складова фінансово – економічної системи регіону / І. Я. Чугунов, О. П. Крайник. // Збірник «Наукові праці НДФІ». – Вип. 4 (37). – 2006. – С. 3–11.
  130. Чугунов І. Я. Інституційна архітектоніка бюджетної системи / І. Я. Чугунов // Фінанси України. – 2008. – № 11. – С. 3–10.
  131. Шаповалов О. В. Роль місцевих органів влади у створенні сприятливого інвестиційного клімату в Україні / Шаповалов О. В. // Фінанси України. – № 7. – 2004. – С. 68–74.
  132. Шишко О. В. Проблемні питання методики розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку / О. В. Шишко // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 30–43
  133. A Budgeting Guide for Local Government: Second Edition // A completelyre vised and updatedversion of Budgeting: A Guide for Local Governments [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bookstore.icma.org/freedocs/43470_Budgeting_TOC.pdf.
  134. A Guide to The Capital Budget //NewY ork City Independent Budget Office [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibo.nyc.ny.us/iboreports/IBOCBG.pdf.
  135. AnwarShah. Local Budgeting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/Local
  Budgeting.pdf.
  136. Capital Budget Instructions. – February 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.beta.mmb.state.mn.us/doc/budget/
  bud-cap/12/instructions.pdf.
  137. Capital Budget Overview: Orientation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dls.state.md.us/data/bud/bud_capbud/Capital-Budget-Overview.pdf.
  138. Capital Budget Process // Department of Legislative Services Office of Policy Analysis Annapolis. – Maryland. – December 16, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dls.state.md.us/data/bud/bud_capbud/Capital-Budget-Process.pdf.
  139. Capital Budget Process // Reportto the Joint Legislative Audit and Review Committee [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ofm.wa.gov/budget/info/ capitalprocess.pdf.
  140. Capital Budgeting from a Local Government Perspective / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scholarworks.gvsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context= spnareview.
  141. Capital Budgeting Practices Among Tennessee Municipal Governments [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfoa.org/services/dfl/bulletin/BUDGET-CapBudgJun99.pdf.
  142. Capital Improvemen Plans and Budgets [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lincolninst.edu/subcenters/teaching-fiscal-dimensions-of-planning/materials/elmer-CIP.pdf.
  143. County Budge tOverview // A publication of the Association of Minnesota Counties [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mncounties.org/Publications/FYIs/PDF/County_Budget Overview08. pdf.
  144. Enid SlackFinance And Governance Of Capital Cities In Federal Systems// McGill-Queen's University Press. - 2009. – 342 p.
  145. General Guide to the Local Government Budget Process for District & LLG Councillors, NGOs, CBOs & Civil Society [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lgfc.go.ug/docs/general.pdf.
  146. Government. Position: CAPITAL BUDGET PROCESS // League of Women Voters of Alaska – April 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lwvalaska.org/positions/Position_2-Capital_Budget_AK.lwv.pdf.
  147. Harry Kitchen Financing local government capital budgeting // Department of Economics Trent University publishing. – 2004. – 31 p.
  148. Inter Local Government Capital Budget Execution Comparism / F. Olurankinse // American Journal of Economics and Business Administration 3 (3): 506-510, 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://thescipub.com/abstract/10.3844/ajebasp.2011.506.510.
  149. JadrankaDjurovic-Todorovic, Marina Djordjevic. The Importance Of Public Expenditure Management In Modern Budget Systems // Facta Universitatis. Series: Economics and Organization. – 2009. –Vol. 6. – № 3. – pp. 281–294.
  150. Local Government Budgeting [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lgi.osi.hu/publications/2002/216/000-Local-Government-Budgeting.pdf.
  151. Local Government Budgeting Toolkit [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://info.worldbank.org/etools/docs/library/128834/Schaeffer%202000.pdf.
  152. Local Government Budgeting: The CEE Experience [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lgi.osi.hu/publications/2002/216/103-CEE-Experience.pdf.
  153. Local Government Budgeting: The CEE Experience [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lgi.osi.hu/publications/2002/216/103-CEE-Experience.pdf.
  154. Overview of the Capital Budget Process. – January 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://beta.mmb.state.mn.us/doc/budget/bud-cap/12/overview.pdf.
  155. Prudential Code for Capital Financein Local Authorities – Fully Revised Guidance Notesfor Practitioners 2007 // The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy. - 2009. - 99 p.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cipfa.org/Policy-and-Guidance/Publications/T/The-Prudential-Code-for-Capital-Finance-in-Local-Authorities-Fully-Revised-Guidance-Notes-for-Practitioners-2007-CDROM
  156. Public Expenditure Management Handbook [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/handbook/pem98.pdf.
  157. Wendorf Jill. Capital Budgeting from a Local Government Perspective // SPNA Review: 2005. -- Vol. 1: Iss. 1, Article 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://scholarworks.gvsu.edu/spnareview/vol1/iss1/6.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины