МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ : МЕТОДЫ И МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • title:
 • МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
 • Альтернативное название:
 • МЕТОДЫ И МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
 • The number of pages:
 • 177
 • university:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
 • The year of defence:
 • 2007
 • brief description:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ  БІЛОЩИЦЬКИЙ Андрій Олександрович

  УДК 681.324: 378.1
  МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ КОМПЛЕКСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ


  Спеціальність 05.13.06 –Інформаційні технології  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата технічних наук


  науковий керівник
  доктор технічних наук,
  професор Лізунов П.П.
  Київ ─ 2007

  З М І С Т
  ВСТУП………………………………………………………………………………… 3
  РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ……... 9
  1.1. Аналіз освітньої діяльності вищого навчального закладу за умов впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу……….………...
  9
  1.2. Особливості навчального процесу у вищих навчальних закладах четвертого рівня акредитації……………………………………………………………..……
  16
  1.3. Сучасні освітні технології та проблеми їх автоматизації……………………...…... 21
  1.4. Формулювання та постановка задач дослідження…………………………..…….. 31
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1……………………………………………….….….. 33
  РОЗДІЛ 2. МОДЕЛІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З УРАХУВАННЯМ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ………………………………………..……...


  34
  2.1. Комплексне інформаційно-освітнє середовище…………………………..………. 36
  2.2. Модель комплексного інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу……………………………………………………….………
  44
  2.3. Онтологічна модель бази даних комплексного інформаційно-освітнього середовища……………………………………………………………………
  48
  2.4. Удосконалення методів і засобів сучасних інформаційних технологій в навчанні і контролі знань………………………………………………………………..…...
  55
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2…………………………………………….……….. 82
  РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА АРХІТЕКТУРИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ АВТОМАТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА…………………………………………………….…


  83

  3.1. Концептуальна модель інструментальних засобів формування комплексного інформаційно-освітнього середовища………………………………………….....

  83
  3.2. Логічна структура базових класів освітнього середовища…………………. 89
  3.3. Модульний контроль і тестування…………………………………………..... 95
  3.4. Формування та структура розподіленої бази даних вищого навчального закладу…………………………………………………………………………
  100
  3.5. Методика оцінки ефективності системи, що впроваджується …………….. 107
  3.6. Дослідження ефективності впровадження комплексного інформаційно- освітньої системи……………………………………………………………..
  116
  3.7. Дослідження ефективності використання електронних навчальних ресурсів створення комплексного інформаційно-освітнього середовища………………...
  121
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3……………………………………………………….… 126
  РОЗДІЛ 4. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ РОЗПОДІЛЕНИМИ СТРУКТУРНИМИ КОМПОНЕНТАМИ РОЗРОБЛЮВАНОЇ СИСТЕМИ…………
  128
  4.1. Структурна модель корпоративної комп’ютерної мережі вищого навчального закладу…………………………………………………………………………….
  128
  4.2. Розробка архітектури підсистеми організації WEB-доступу до інформаційних ресурсів програмного комплексу………………………….
  135
  4.3. Динамічна маршрутизація інформаційних пакетів в корпоративній комп’ютерній мережі ВНЗ…………………………………………………...
  144
  ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4………………………………………….………………. 158
  ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………. 159
  ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………………... 161
  ДОДАТКИ


  ВСТУП

  Актуальність теми. Відповідно до Національної програми «Освіта. Україна ХХІ сторіччя» передбачено забезпечення розвитку освіти в країні на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес новітніх інформаційних технологій та науково-методичних досягнень. Одним з напрямків реалізації даної програми є розробка та впровадження у навчальній процес інформаційних освітніх систем, що поєднують учбові, методичні та інформаційні ресурси з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. В зв’язку з цим актуальним є аналіз, проектування та розвиток інформаційних освітніх систем, створення моделей та методів їх цілісного осягнення. Значний внесок в окремі аспекти зазначених напрямків внесли вітчизняні та закордонні вчені В.М. Глушков, М.З. Згуровський, М. Кейс, В.М. Левикін, Г. Майер, В.М. Міхайленко, О.А. Павлов, І.В. Сергієнко, В.І. Скурихін, Б. Тальхайм, Д.В. Ходаков та інші.
  Загалом, основною специфікою інформаційно-освітніх систем є:
  – орієнтація на традиційні форми організації навчального процесу і як наслідок труднощі адаптації існуючих систем до вимог підтримки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
  – реальне використання переважно систем управління базами даних (СУБД) локальної архітектури та складнощі перенесення баз даних в сучасні розподілені клієнт-серверні середовища з використанням корпоративних комп’ютерних мереж;
  – відсутність засобів гнучкого налаштування існуючих інформаційних технологій на особливості впровадження і реалізації основних по ожень кредитно-модульної системи організації навчального процесу в конкретних вищих навчальних закладах (ВНЗ);
  – відсутність спеціальних засобів інтеграції окремих інструментальних інформаційних технологій (в першу чергу засобів комп’ютерного тестування від зовнішніх виробників), що базуються на різнорідних програмних платформах і використовують різноманітні СУБД, в єдиний програмно-методичний комплекс для автоматизації діяльності ВНЗ.
  Враховуючи специфіку інформаційно-освітніх систем та наявність нових реалій їхнього функціонування, існує необхідність створення єдиної розширюваної комплексної інформаційної технології для автоматизації діяльності ВНЗ в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка базується на використанні сучасних клієнт-серверних середовищ та існуючих програмних комплексів.
  Впровадження інформаційних освітніх систем у вищі навчальні заклади України та узгодження їх з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу вимагає підвищення якості функціонування навчальних закладів України. Це робить дану роботу актуальною як в теоретичному, так і практичному аспектах.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках наукових досліджень Київського національного університету будівництва і архітектури, зокрема за темою «Створення теоретичних основ для формування інформаційних технологій дистанційного навчання з будівельної механіки», зареєстрованою за № 0105U001334, в яких автор брав участь як виконавець.
  Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка моделей і методів інтеграції окремих компонентів інформаційних технологій для створення гнучкого комплексного інформаційно-освітнього середовища на єдиній системній основі, орієнтованого на підвищення якості і ефективності навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
  Для досягнення поставленої мети визначено і вирішено такі основні задачі дисертаційного дослідження:
  1) аналіз предметної області інформаційно-освітнього середовища ВНЗ і обґрунтування постановки задачі дослідження;
  2) розробка концептуальної моделі комплексного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ для визначення пріоритетних напрямків дослідження;
  3) розробка комплексу моделей, які визначають архітектуру і вимоги до окремих видів забезпечення програмно-технічних компонент комплексного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ, орієнтованого на підтримку кредитно-модульної системи організації навчального процесу і функціонування в умовах корпоративних комп’ютерних мереж з використанням розподілених клієнт-серверних технологій, а саме:
  – створення концептуальної моделі комплексного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ;
  – розробка абстрактної моделі підсистеми комп’ютерного тестування знань з відкритою архітектурою та формулювання вимог до реалізації її функціональних компонент на основі аналізу і вдосконалення існуючих моделей та методів оцінювання знань;
  – створення об’єктно-орієнтованих моделей основних компонент програмного комплексу (об’єктів предметної області та сервісів);
  – обґрунтування вибору моделей та методів оцінювання знань для забезпечення максимально ефективного контролю знань;
  – вдосконалення алгоритмів динамічної маршрутизації інформаційних потоків в корпоративній комп’ютерній мережі, адаптованій до умов ВНЗ;
  4) розробка концептуальної та логічної структур розподілених баз даних навчального закладу з широким використанням метаописів для забезпечення адаптивності інформаційно-освітнього середовища до конкретних умов використання і розвитку;
  5) програмна реалізація розроблених моделей і методів організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення навчального процесу в інформаційно-освітніх системах ВНЗ;
  6) оцінка ефективності реалізації та впровадження розроблених інформаційних технологій у ВНЗ.
  Об’єктом дослідження є інформаційно-освітнє середовище ВНЗ, а також пов’язані з ним процеси обробки і передачі інформації.
  Предмет дослідження – методи, моделі і засоби інформаційних технологій в діяльності ВНЗ з урахуванням вимог кредитно-модульної організації навчального процесу та в умовах використання корпоративної комп’ютерної мережі, в тому числі методи і алгоритми автоматизованого контролю знань в процесі навчання.
  Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використовуються методи: системного аналізу – для вивчення предметної області досліджень та виявлення закономірностей в розвитку інформаційних технологій при навчанні і контролі знань; теорії моделювання, системотехніки; теорії графів для опису топологічних структур мереж; статистичних досліджень і порівняльного аналізу даних для опису характеристик стану мереж; теорії нечітких множин для комп’ютерного тестування знань; аналізу ієрархій для оцінки ефективності розробки; теорії ймовірностей і математичної статистики; теорії алгоритмів для розробки алгоритмів та програмних засобів інформаційних технологій; методи оцінки якості засобів діагностики знань; технології об’єктно-орієнтованого моделювання програмних продуктів із використанням уніфікованої мови опису інформаційних систем (UML) та структурного інформаційного моделювання і проектування з використанням діаграм потоків даних (DFD – діаграм).
  Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що вперше розроблено та науково-обґрунтовано підходи, методи та моделі побудови комплексного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ як джерела розвитку освітніх технологій в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Зокрема, отримані такі наукові результати:
  – вперше запропоновано принципи і методи побудови комплексного інформаційно-освітнього середовища як системи параметризованих (адаптивних) функціональних компонент, що забезпечує розвиток освітніх інформаційних технологій в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу;
  – вперше запропонована абстрактна модель інформаційно-інтегрованої підсистеми комп’ютерного тестування знань з відкритою архітектурою, основними особливостями якої є можливість використання різних методів і засобів комп’ютерного тестування, що забезпечує універсальність і адаптивність технології комп’ютерного тестування;
  – на основі запропонованої абстрактної моделі комп’ютерного тестування знань отримали подальший розвиток методи диференційованого аналізу результатів тестування з використанням апарату нечіткої логіки, які дозволяють підвищити об’єктивність комп’ютерного тестування;
  – удосконалена концептуальна модель спеціалізованих розподілених баз даних як основи інформаційної інтеграції освітнього середовища, що забезпечує адаптацією до умов впровадження і використання кредитно-модульної системи організації навчального процесу та включення в комплексне інформаційно-освітнє середовище нових функціональних компонент за рахунок широкого використання метаописів, різноманітних класифікаторів і довідників;
  – удосконалена концептуальна модель корпоративних комп’ютерних мереж у ВНЗ, які базуються на використанні адаптованих алгоритмів динамічної маршрутизації інформаційних потоків, що дозволяють будувати раціональні схеми обробки інформації в комплексному інформаційно-освітньому середовищі.
  Практичне значення одержаних результатів. Практичне використання наукових результатів автора дозволило:
   розробити і впровадити програмно-технічний комплекс «Навігатор-Освіта»;
   на основі сформульованих принципів розвитку корпоративної комп’ютерної мережі та з використанням технології динамічної маршрутизації інформаційних потоків впровадити корпоративну комп’ютерну мережу ВНЗ, яка забезпечує якісний обмін даними між учбовими та управлінськими підрозділами університету, що сприяло покращенню навчального процесу;
   розробити структуру (логічну та фізичні моделі) розподілених баз даних як основи інформаційної інтеграції програмних засобів, що використовуються в навчальному процесі;
   розробити компонентну структурну модель підсистеми організації WEB-доступу до інформаційних ресурсів комплексного інформаційно-освітнього середовища.
  Впровадження результатів досліджень, проведених у дисертаційної роботі, здійснено в середовищі корпоративної комп’ютерної мережі Київського національного університету будівництва і архітектури і підтверджено довідкою про використання розробленої системи для підтримки навчального процесу.
  Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, що виносяться на захист, одержані особисто здобувачем. У наукових працях, виконаних у співавторстві, особисто здобувачеві належить: принципи і методи побудови комплексного інформаційно-освітнього середовища як системи параметризованих (адаптивних) функціональних компонент з відкритою архітектурою; абстрактна модель комплексного інформаційного середовища ВНЗ; абстрактна модель інформаційно-інтегрованої підсистеми комп’ютерного тестування знань з відкритою архітектурою; методи диференційованого аналізу результатів тестування з використанням апарату нечіткої логіки; концептуальна модель комплексного інформаційно-освітнього середовища; структурна модель підсистеми організації WEB-доступу до інформаційних ресурсів комплексного інформаційно-освітнього середовища; вдосконалення алгоритмів динамічної маршрутизації передачі даних з врахуванням адаптації до потреб ВНЗ; концептуальна модель спеціалізованих розподілених баз даних як основи інформаційної інтеграції освітнього середовища з використанням метаописів; формулювання цілей використання комп’ютерних мереж в навчальному процесі та науково-методичній роботі ВНЗ; принципи створення фонду програмних продуктів університету; адаптація принципів побудови корпоративних мереж; концептуальна модель корпоративних комп’ютерних мереж у ВНЗ, які базуються на використанні адаптованих алгоритмів динамічної маршрутизації.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на таких науково-практичних, науково-технічних конференціях і семінарах: ІХ Міжнародній науково-технічній конференції ”Информационная среда вуза”.- Иваново: ИГАСА, 2002; симпозіумах „Сучасні інформаційні технології в науці, виробництві, освіті і управлінні” Хмельницький: ТУП, 2003, 2005 рр.; Х (2003р.), ХІ (2004р.) Всеукраїнських наукових конференціях “Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики”. – Львів: ЛНУ; Міжнародній науково-технічній і методичній конференції “Актуальні проблеми математики, механіки та комп’ютерних технологій”, Хмельницький, 2004; Х Міжнародній науково-методичній конференції „Управління якістю підготовки фахівців”. – Одеса, 2005; Міжнародній науково-практичній конференції „Україна – суб’єкт європейського освітнього простору”. – Київ. Європейський університет, 2005; науково-методичній конференції „Кредитно-модульна система організації навчального процесу при підготовці фахівців з напряму БУДІВНИЦТВО”. – Макіївка, 2005; ІІ (2005р.), ІІІ (2006р.) Міжнародних науково-практичних конференціях “Управління проектами у розвитку суспільства” – К.: КНУБА; 63-й (2002р.), 64-й (2003р.), 65-й (2004р.), 66-й (2005р.), 67-й (2006р.), 68-й (2007р.) науково-практичних конференціях Київського національного університету будівництва і архітектури; науковій конференції молодих вчених, аспірантів і студентів – К.: КНУБА, 2006 р.
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 робіт, з них 5 статей у виданнях, рекомендованих ВАК України, 11 – в працях наукових конференцій та 3 – навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (181 найменування) і додатків. Робота містить 34 рисунки, 11 таблиць, 3 додатки. Загальний обсяг роботи становить 177 сторінок, у тому числі 140 сторінок основного тексту.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  В дисертаційній роботі вирішено задачу створення моделей та методів побудови комплексного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ. Обраний напрямок дослідження відповідає загальним тенденціям в сфері освіти нашої країни.
  Основними результатами дисертаційної роботи є:
  1. Проведено аналіз існуючих підходів до ІТ в навчальному процесі та зроблено висновок про недостатній розвиток принципів, моделей і методів розробки та впровадження у діяльність ВНЗ комплексних систем, які орієнтовані на інтеграцію різноманітних функціональних компонент в умовах розвитку ВНЗ (зокрема, впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу).
  2. Розроблено модель комплексного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ на верхньому рівні ієрархії як композицію двох основних підсистем: підсистеми управлінської діяльності ВНЗ і підсистеми керування процесом навчання і контролю знань. Зроблено висновок про необхідність першочергового розвитку підсистеми керування процесом навчання і контролю знань як необхідної передумови швидкого впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
  3. Запропоновано концептуальну модель комплексного інформаційно-освітнього середовища ВНЗ, для реалізації якої розроблена відкрита архітектура програмних засобів, що базується на використанні класичного об'єктно-орієнтованого шаблону проектування „Model view separation” і передбачає взаємодію з базою даних.
  4. Запропоновані об’єктно-орієнтовані моделі і методи диференційованого аналізу результатів тестів (оцінки надійності, валідності), які реалізовані блоком експертної оцінки, що використовує накопичені в базі даних результати тестування, та розроблено алгоритм визначення істинності відповіді з урахуванням „жорсткої” та „м’якої” (на основі нечіткої логіки) схем обчислень оцінки.
  5. Розроблено концептуальну, логічну та фізичні структури розподіленої бази даних ВНЗ, яка на метарівні складається з баз даних окремих факультетів та загальноуніверситетської довідкової бази даних, між якими забезпечується інформаційно-логічний зв’язок шляхом механізмів реалізації запитів та посилань.
  6. Розроблено структурну модель підсистеми організації WEB-доступу до інформаційних ресурсів програмного комплексу, яка включає конструктор запитів, орієнтований на користувача з початковим рівнем знань і вмінь у сфері практичного використання інформаційних технологій.
  7. Розроблено концептуальну модель корпоративної комп’ютерної мережі ВНЗ яка забезпечує функціонування КІОС. Структура корпоративної комп’ютерної мережі, що відповідає цій моделі, дозволила організувати на серверах різні служби контролю над переданими даними, ведення статистики, запобігання дублювання або перехоплення IP-адрес за допомогою контролю MAC-адрес пакетів даних.
  8. Розроблені моделі, методи і алгоритми покладені в основу інформаційної системи «Навігатор-Освіта», впровадженої з 2004 року у Київському національному університеті будівництва і архітектури.  ЛІТЕРАТУРА

  1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: Из–во Центра тестирования Минобразования РФ. – 2002. – 239 с.
  2. Антонік М.С., Дурняк Б.В. Аналіз методів тестування у навчальному процесі // Інформаційні технології і системи. – 2004. – Т.7, №2. – С. 27–31
  3. Антофий Н.Н. Автоматизация бухгалтерского учета в переходный период // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон. – 2000. – № 7. – С. 78–81.
  4. Антофий Н.Н. Концепция и дидактическое обеспечение дистанционного образования// Вестник Херсонского государственного технического университета. –Херсон. –2001. –№ 1(10).–С. 414–416.
  5. Антофий Н.Н. Роль автоматизации процессов бухгалтерского учета // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон. – 1999.–№5.–
  С. 215–216.
  6. Антофий Н.Н., Рудая Т.Н., Тшцецко А.И. Стратегій принятия решений в условиях нечеткости суждений о предпочтениях между имеющимися альтернативами // Радиоэлектроника и информатика. – Харьков. – 2000. – №2(11).– С. 43–44.
  7. Антофий Н.Н., Соколова Н.А. Моделирование системы дистанционного обучения// Вестник Херсонского государственного технического университета.– Херсон.– 2002.– №1(14).– С. 426–429.
  8. Антофій Н.І. Моделі та методи інформаційної підтримки в комп'ютеризованих системах навчання: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 // Херсонський держ. технічний ун–т. – Херсон. –2003. – 20 с.
  9. Антофій Н.М. Комп'ютерні технології дистанційної освіти // Матеріали III Всеукраїнської конференції молодих науковців "Інформаційні технології в науці, освіті і техніці (ІТОНТ–2002)". – Черкаси: ЧДУ. – 2002. – С. 102–104.
  10. Антофій Н.М. Контроль знань в системах дистанційного навчання//3бірник матеріалів III міжн. конференції "Сучасні проблеми науки та освіти". – Харків. – 2002. – С. 137.
  11. Антофій Н.М. Моделювання засобів навчання на основі нових інформаційних технологій// 36. тез доповідей учасників IV Міжн. науково– практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Системний аналіз та інформаційні технології". – Київ: КПІ. – 2002. – С. 89.
  12. Антофій Н.М. Шкалирование результатов тестового контроля//Автоматизированные системы управления и приборы автоматики– Харьков: ХНУРЕ.–2001.–№ 118.– C.119–121.
  13. Асеев Г.Г., Ситников Д.Э., Демина В.М. Об одном логико–алгебраическом подходе к построению автоматизированных систем контроля знаний // Вестн. Харьк. гос. политехи, ун–та. Сер. Систем, анализ, управление и информ. технологии.– X., 1999.– Вып. 51.–С. 193–198.
  14. Бабенко Н.И., Бабичев С.А., Яблуновская Ю.А. Автоматизированная информационная система управления учебным заведением // ААЭКС. – 2005. – №2. – С. 73–79.
  15. Бадр Яароб Модель расчета времени транзакций абонентов локальной компьютерной сети на базе коммутаторов // Холодильная техника и технология. – 2004. – № 3. – С. 67 – 69.
  16. Бадр Яароб. Оптимизация производительности компьютерных сетей на базе коммутаторов // Материалы XI семинара «Моделирование в прикладных и научных исследованиях». – Одесса.2004. – С. 14 – 16.
  17. Бережнюк К. Ю. Пермский Государственный Технический Университет создание сетевой универсальной системы тестирования знаний. Доклад
  18. Березин Н.В. Выбор дистракторов в заданиях в закрытой форме. Анализ и моделирование в рамках IRT // Тезисы докладов Всероссийской научно–методической конференции «Развитие системы тестирования в России». – М. 2002. – С. 229–230.
  19. Бісікало О.В. Визначення результатів тестового контролю знань засобами ієрархічних структур // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – №2. – C. 152–155.
  20. Бісікало О.В. Дистанційний навчальний процес як об'єкт системного аналізу // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – №2. – C. 78–83
  21. Бісікало О.В. Проектування процесів дистанційного навчання на основі формалізації пізнавальної діяльності людини // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – №3. – С. 274–280.
  22. Бовда Е.М., Герасимов Б.М., Глуцький В.І., Рабчун О.А. Розподіл функцій між посадовими особами на основі методів теорії графів // Збірник наукових праць КВІУЗ. –2001.–№ 1.–C. 1–19.
  23. Боскин О.О., Соколова Н.А. Имитационная модель процесса дистанционного обучения // Автоматика. Автоматизация. Электрические комплексы и системы.– 2004. – №1. – С. 13–20.
  24. Боцула М.П., Зарезенко Д.П. Розробка підсистеми обміну тестами до системи дистанційного навчання «eLearning server» // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – №2. – C. 69–71.
  25. Букалова Г.В. Процессно–ориентированная модель внутривузовской системы управления качеством образования // Инновации в образовании.– 2004. – №2.
  26. В. Докучаева. (Вісн. ХДАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування; № 9) – X., 2001. – С. 175–177.
  27. Вакуленко В.М. Опыт создания тестов для автоматизированного контроля качества обучающихся информациологии // Проблеми оновлення вищ. бібл. та інформ. освіти: Анот. прогр міжнар. семінару (м. Харків, 15–18 трав. 1995 р.).–Х., 1995,– С. 44.
  28. Вакуленко В.М. Перевірка якості тестів для автоматизованого контролю знань // 36. ст. аспірантів,–X.: ХДТК, 1997.– С. 67–70.
  29. Васильева И.А., Осипова Е.М., Петрова Н.П. Психологические аспекты применения информационных технологий // Вопросы психологии– 2002, – №3.– Май–июнь. – С. 80–88.
  30. Вендров А.М. CASE–технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 1998. –176 с.
  31. Відлагоджсння тестів для автоматизованого контролю знань / В.М. Вакуленко, О.М. Казюта, СВ. Мартинова, АО. Ветрова//Матеріали наук. конф. (квіт. 1995 р.) / ХДЛУ.–Х.. 1995.– С 35–36.
  32. Віткін Л., Лаптєв С., Польшаков В., Хімічева Г. Система якості ВНЗ: використання інструментів управління проектами// Стандартизація, сертифікація, якість.– 2003 – №5. – С. 57–62.
  33. Віткін Л., Лаптєв С., Хімічева Г. Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ // Стандартизація, сертифікація, якість., 2003 – №3 – С. 68–72.
  34. Віткін Л., Лаптєв С., Хімічева Г., Жарков Ю.. Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ // Стандартизація, сертифікація, якість. 2003 – №4, – С. 57–65.
  35. Віткін Л.М. Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ // Науково–технічна інформація.– 2004. – №2. – С.51–54.
  36. Власов В.Г., Кострова В.Н., Львович Я.Е., Львович И.Я., Программно – целевой подход к процессу управления функционированием и развитием вуза // Инновации в образовании.– 2003, – №3.
  37. Воропаєва В.Я, Криворучко Д.В. Математичне моделювання процесів дистанційного навчання // Автоматика. Автоматизация. Электрические комплексы и системы.– 2004. – №2. – С. 11–15.
  38. Гарбарчук В.І., Якусевич Ю.Г. Комп'ютерні технології управління самостійним навчанням // Матеріали науково–методичної конференції " Шляхи активізації пізнавальної діяльності тих, хто навчається в процесі підготовки військових фахівців" –Одеса, 1999, C. 37–41.
  39. Герасимов Б.М., Глуцкий В.И., Рабчун А.А. Математическая модель оиенки нормы управляемости // Автоматизація виробничих процесів. – 2000. – N° 2 (11). – C. 109–116.
  40. Герасимов Б.М., Глуцкий В.И., Рабчун А.А. Проектирование организационных структур: методы и алгоритмы. – Киев, Миротворец, 2000. – 206 с.
  41. Герасимов Б.М., Глуцкий В.И., Рабчун А.А. Система поддержки принятия решений в АСУ реального времени // Искусственный интеллект. – 2000. – N° 3. – C. 39–47.
  42. Герасимович А.И., Матвеева Я.И. Математическая статистика. – Минск: Высш. шк., 1978. – 200 с.
  43. Глуцкий В.И., Герасимов Б.М., Рабчун А.А. Поддержка принятия решений в АСУ реального времени // Тезиси докладов Международной научной конференции, 11–16.09.2000 г., C. 47–51.
  44. Глуцький В. І. Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на базі локальної обчислювальної мережі: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Науково–виробнича корпорація "Київський ін–т автоматики". – К., 2001. – 19 с.
  45. Глуцький В.1. Алгоритм розподілу інформації по робочим зонам локальної обчислювальної мережі // Збірник наукових праць КВІУЗ. – 2001. – № І. – C. 5–10.
  46. Глуцький В.І. Звіт про науково–дослідну роботу "Дослідження проблем та розробка пропозицій щодо автоматизації повсякденної діяльності військово– навчального закладу МО України " (шифр "Діброва – ВНЗ"). – К.: КВІУЗ. 2000. – C. 11–25; C. 31–60; C. 94–120.
  47. Глуцький В.І. Звіт про науково–дослідну роботу "Розробка методологічних основ побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень та їх використання в органах управління" (шифр "Фаркоп"). – К.: КВІУЗ, 2000. – C. 10– 27.
  48. Глуцький В.І. Методичні основи розгортання АСУ повсякденної діяльності ВВНЗ на базі ЛОМ // Тези доповідей наукового семінару КВІУЗ, 23.12.2000. – C. 5–6.
  49. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высш. шк., 1997. – 480 с.
  50. Дахер Е. Внедрение инновационных методов в процесс обучения математике в высших учебных заведениях // Імідж сучасного педагога.– 2004. – №4. – С. 5–7
  51. Дёмина В.М. Автоматизированный контроль знаний при традиционном и дис¬танционном обучении // Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК: Матеріали міжнар. наук.–практ. конф., присв. 185–й річниці заснування ХДАУ
  52. Дёмина В.М., Ситников Д.Э. Оценивание знаний в автоматизированной контролирующей системе // Економіка, менеджмент, освіта в системі агропромисл. ком¬плексу: Матеріали Всеукр. наук. конф. молодих учених–аграрників (Харків, 11–13 жовт. 2000 р.) /ХДАУ.– X., 2000.– С. 141–145.
  53. Дерешко Б.Ю. Информационная безопасность образовательных компьютерных систем // Инновации в образовании.– 2005. – №2.
  54. Дерешко Б.Ю., Лукьянов С.П. Информатизация науки и образования: новые просчеты и технологии // Телекоммуникации и информатизация образования – 2003. – №3. – С. 38–47.
  55. Дикунов А.М. Комплексный программированный контроль педагогических знаний //Теория и практика физической культуры. – 1991. – № 7.
  56. Дикунов А.М. Программированный контроль знаний на семинарских занятиях по педагогике // Тез. конф. "Организация СРС ИФК". – Омск, 1988.
  57. Дьоміна В. М. Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Харківський національний ун–т радіоелектроніки. – Х., 2002. – 19 с.
  58. Евланов М.В. Использование документальной концепции при разработке и модернизации распределенных ИУС // АСУ и приборы автоматики, 1998. – Вып. 108.–С. 122–130.
  59. Евланов М.В. Синтез сложных систем управления с заданными параметрами // Актуальні проблеми сучасної науки у дослідженнях молодих вчених м. Харкова. Збірник доповідей Першої міської науково–практичної конференції. – Харків: АТ "Бізнес Інформ", 1997. – С. 38 – 40.
  60. Евланов М.В. Формализация определения информационной системы // 1 Международный молодежный форум "Электроника и молодежь в XXI веке". Тезисы докладов. – Харьков: ХГТУРЭ, 1997. – С. 256.
  61. Евланов М.В., Пушкарея А.Н. Объектно–ориентированное представление информационной системы // I Международный молодежный форум "Электроника и молодежь в XXI веке"': Тез. докл. – Харьков: ХТУРЭ, 1997. –С. 257.
  62. Євланов М. В. Розробка моделей і алгоритмів автоматизації створення та підтримки документообігу організаційних систем: Автореф. дис.. канд. техн. наук: 05.13.06 / Харківський держ. технічний ун–т радіоелектроніки. – Х., 1999. – 19с.
  63. Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П., Круглов Д.В. Імітаційне моделювання корпоративної мережі АТМ із різними методами керування трафіком// Наукові вісті.– 2003. – №2.
  64. Иванов Б.С. Тестовые компьютерные технологии для управления качеством образовательного процесса // Научно–технические ведомости. – 2003. – №4. – С. 220–225.
  65. ИСО 9000–2000 "Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь".
  66. Катаева Є.Ю. Модель інформаційної взаємодії в орієнтованих на управління учбовим процесом системах контролю знань і навчання // Радіоелектроніка та інформатика. – 2003. – № 1 – С. 134–137.
  67. Катаева Є.Ю. Модель системної інтеграції інформаційного середовища системи автоматизованого контролю знань і навчання з системою управління учбовим процесом // Вісник ЧДТУ. – 2003. – №3. – С. 154–159.
  68. Катаева Є.Ю., Дейнека В.С. Автоматизована система контролю знань та навчання – „ТЕСТ' // Тези доповіді на VII Науково–методичній конференції „Роль комп'ютеризації навчального процесу в підготовці фахівців". – Івано– Франківськ, 2000. – С. 127–130.
  69. Катаева Є.Ю., Олейникова Т.Ю. Інформаційна технологія розподілу обсягу навчального навантаження у вищих навчальних закладах // Вісник ЧГТІ. – 2001. –№ З– С. 125–128.
  70. Катаєва Є. Ю. Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Черкаський держ. технологічний ун–т. – Черкаси, 2004. – 18 с.
  71. Катаєва Є.Ю. Автоматизовані форми забезпечення зворотнього зв'язку в системах управління навчальним процесом. // Тези доповіді на Всеукраїнській конференції "ІТОН–2004". – Черкаси, 2004. – С. 110–111.
  72. Катаєва О.Ю., Олейникова Т.Ю., Савельєва Т.В., Степанушко І.В. Використання типової електронної системи тестування для проведення самостійної роботи студентів // Тези доповіді на V Всеукраїнській науково– нрактичігої конференції "Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті". – Черкаси, 2003. – С. 51 –53.
  73. Кендалл М.Дж., Стьюарт А. Теория распределений. – М.: Наука, 1966. –587 с.
  74. Коджа Т. І. Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Одеський національний політехнічний ун–т. – Одеса, 2003. – 20 с.
  75. Коджа Т.И., Гогунский В.Д. Определение необходимых и достаточных условий объективности оценки результатов тестирования // Тр. Одес. политехи, ун–та. – Одесса, 2002. – Спецвыпуск. – С. 87 – 88.
  76. Коджа Т.И., Гогунский В.Д. Эффективность применения методов нечеткой логики в тестировании // Автоматика. Автоматизация. Электрические комплексы и системы.. – 2003. – №1 – С. 61–66
  77. Коджа Т.И., Тодорцев Ю.К., Гогунский В.Д. Обратная связь в автоматизированной системе контроля уровня усвоения знаний // Тр. Одес. политехи, ун–та. – Одесса, 2002. – Вып. 2 (18). – С. 127 – 132.
  78. Коджа Т.І. Оцінка ефективності використання автоматизованої системи контролю знань // Тези доповідей 38–ої наукової конференції молодих дослідників ОПУ – магістрантів "Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі", присвяченої 85–річчю ОНПУ. – Одеса: ОНПУ, 2003. – С 55.
  79. Коджа Т.І., Гогунський В.Д. Формування бази знань для комп'ютерного контролю рівня засвоєння навчального матеріалу // Сборник материалов научно–технической конференции "Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и кондиционирования". – Одесса: ОГАСА, 2003. – С. 11 – 13.
  80. Колуд К. Багатобальне оцінювання завдань в автоматизованій системі тестування знань зі зворотним зв’язком // Інформаційні технології і системи. – 2004. – №1. –
  С. 71–76.
  81. Конев И.Р., Беялев А.В. Информационная безопасность предприятия. – СПб.: БХВ–Петербург, 2003. – 752 с.
  82. Кравченко П. Болонський процес та модернізація системи вищої освіти України // Імідж сучасного педагога. – 2004. – №4. – С. 3–5.
  83. Краснощок В. М. Оптимізація пріоритетного доступу в корпоративних обчислювальних мережах при організації навчального процесу: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Науково–виробнича корпорація "Київський ін–т автоматики". – К., 2004. – 16 с.
  84. Краснощок В.М. Использование САSЕ–методов для оптимизации производительности сети системы дистанционного обучения. // Матеріали міжнародної конференції з управління "Автоматика – 2002", 16–20 вересня 2002 р., м. Донецьк – Донецьк: Донецький національний технічний університет, 2002. – Т.2. – С. 126–128.
  85. Краснощок В.М. Основні задачі оптимізації мережі в системі дистанційного навчання // Матеріали 3–ї міжнародної міждисциплінарної науково–практичної конференції "Сучасні проблеми науки та освіти", 1–9 травня 2002 р., м. Ужгород. – Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Ужгородський національний університет, 2002. – С 55.
  86. Краснощок В.Н., Пономаренко Л.А. Структура системы прерывания с ситуационными приоритетами в АСУ дистанционным обучением // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць. Вип. 8 – К.: НАУ, 2003. – С. 213–216.
  87. Кромер В.В. Единое шкалирование разновариантных тестов // Тезисы докладов Всероссийской научно–методической конференции «Развитие системы тестирования в России». – М, 2002. – С. 239–240.
  88. Ланских Е.В., Косенкова Е.Н., Катаева Е.Ю. Модель дистанционного образования в высших учебных заведениях // Тезисы докладов на IV Международной конференции "Наука и образование '2001" Днепропетровск, 2001. –С. 16–18.
  89. Левыкин В.М., Евланов М.В. Методология разработки информационно–управляющих систем // Науково–методична конференція "Використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі": Тези доп. – Харків: ХТУРЕ, 1997. – С. 118– 119.
  90. Левыкин В.М., Евланов М.В. Обеспечение эффективности реализации и возможности модификации функциональной структуры организационных АСУ //АСУ и приборы автоматики. – Харьков. ХГТУРЭ, 1997. – Вып. 105. – С. 70 – 74.
  91. Левыкин В.М., Евланов М.В. Определение требований к базам данных и системам управления базами данных при разработке информационных систем //Тез. докл. Междунар. конф. "Теория и техника передачи, приема и обработки информации". – Туапсе: ХТУРЭ, 1996. – С. 148 –149.
  92. Леоненков А.В. Самоучитель UML. – СПб.: БХВ–Петербург, 2001. – 304 с.
  93. Лодон Дж., Лодон К. Управление информационными системами.–7–е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 912 с.
  94. Маслак А.А., Бобрышев Е.А., Анисимова Т.С., Пушечкин Н.П. Исследование влияния числа дистракторов на точность оценивания уровня знаний // Тезисы докладов III Всероссийской научно–методической конференции «Развитие системы тестирования в России». – М., 2001. – 204 с.
  95. Маслов В.И., Зволинская Н.Н. Теоретические подходы к обоснованию понятия и состава содержания высшего физкультурного образования: Сб. "Проблемы ВФО". – М., 1988.
  96. Методы и модели оценивания качества программного обеспечения. Воробьев В. И., Копыльцов А. В., Пальчун Б. П., Юсупов Р. М. – СПб.: СПИИРАН,1992.–33с.
  97. Мисник Л.Д., Катаева Є.Ю. Технологія та методика автоматизованого навчання та контролю знань на базі типової електронної системи тестування ТЕСТ // Тези доповіді на Міжнародній конференції "АВТОМАТИКА–2000". – Львів, 2000. – С. 112–117.
  98. Мисник Л.Д., Катаева Є.Ю., Захарова М.В. Технологія та методика автоматизованого навчання га контролю знань на базі типової електронної системи тестування ТЕСТ. II Тези доповіді на Всеукраїнській конференції "ГТОН–2000". – Черкаси, 2000. – С. 63–64.
  99. Мисник Л.Д., Катаєва Є.Ю. Дослідна експлуатація типової електронної системи тестування "ТЕСТ" у ЧДТУ // Тези доповіді на тридцятій науковій сесії наукового товариства ім. Шевченка. – Черкаси, 2002. – С. 70–72.
  100. Мисник Л.Д., Катаєва Є.Ю. Типова електронна система тестування (ТЕСТ) – базовий засіб для побудови сучасної методики автоматизованого навчання та контролю знань в межах ВНЗ // Тези доповіді на Всеукраїнській конференції "ГГОІ1–2002". – Черкаси, 2002. – С. 136–137.
  101. Мисник Л.Д., Катаєва ЄЮ. Автоматизована система навчання та контролю знань студентів у технічних ВНЗ // Тези на Міжнародній науково–практичній конференції "Україна наукова' 2003". – Дніпропетровськ, 2003. – С. 38–40.
  102. Міхалевич В.М. Навчально–контролюючий Maple–комплекс з вищої математики // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2004. – №1. – С. 74–78.
  103. Міхайленко В.М., Кошарна Ю.В. Управління проектами розвитку складних інженерних комунікаційних систем // ХІ Міжнародній конференції „Інформаційні технології в економіці, техніці, бізнесі і освіті. – К.: Європейський університет. – 2005.
  104. Міхайленко В.М. Інтелектуальні засоби підтримки дистанційного навчання з застосуванням проблемно - орієнтованих лекцій // ХІ Міжнародній конференції „Інформаційні технології в економіці, техніці, бізнесі і освіті. – К.: Європейський університет. – 2005.
  105. Молочков В.П. Создание компьютерной информационно–образовательной среды для развития графической культуры студента // Наука и школа. – 2005. – №1. –
  С. 47–48.
  106. Наказ Міністерства освіти і науки України, – Про затвердження Положення про дистанційне навчання № 40 від 21 січня: К. – 2004.
  107. Наказ Міністерства освіти і науки України, – Про продовження педагогічного експерименту з дистанційного навчання № 390 від 30 червня : К. – 2005.
  108. Наказ Міністерства освіти і науки України, – Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти і науки: № 335 від 26 квітня: К. – 2004.
  109. Нейман Ю.М., Хлебников В.А. Введение в теорию моделирования и параметризации педагогических тестов. – М.: Прометей, 2000. – 168 с.
  110. Нестеренко С.А. Бадр Яароб, Шапорин Р.О. Информационная технология построения и развития корпоративных сетей АСУ предприятия // Сборник трудов «Донбасс 2020: Наука і техніка виробництву». –– Донецк,2004. – С. 145.
  111. Нестеренко С.А., Бадр Яароб, Биньковский А.Ю. Метод выбора структурированной кабельной системы локальной компьютерной сети // Холодильная техника и технология. – 2004. – № 1. – С. 65 – 68.
  112. Нестеренко С.А., Бадр Яароб, Болгаров Д.В. Выбор оптимальной интенсивности трафика в сетях на базе коммутаторов // Праці УНДІРТ (Українського науково–досліного інституту радіо і телебачення). – 2004. – №1.–С. 85 –87.
  113. Нестеренко С.А., Бадр Яароб, Кравцов В.А. Методика расчета объема буферов коммутаторов локальной компьютерной сети // Електромашинобудування та електрообладнання. – 2003. – № 61. – С. 112–114.
  114. Нестеренко С.А., Бадр Яароб, Кравцов В.А. Реализация приоритетного метода доступа в моноканале технологии Ethernet // Труды Одесского политехнического университета. – 2004. – № 1. – С. 125 – 127.
  115. Нестеренко С.А., Бадр Яароб, Шапорин Р.О. Метод расчета сетевых транзакций абонентов локальных компьютерных сетей // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2004. – № 1.– С. 45 –47.
  116. Нестеренко С.А., Бадр Яароб. Методика выбора объема буферов коммутаторов локальной компьютерной сети // Материалы XI семинара «Моделирование в прикладных и научных исследованиях». – Одесса,2004.– С. 17–19.
  117. Нестеренко С.А., Шапорин Р.О., Бадр Яароб Информационная технология динамического проектирования корпоративных компьютерных сетей // Труды 4–й Международной конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса,2004. – С. 135.
  118. Нестерова Н.В. Тестовый контроль знаний. Технология формирования и структура // Инновации в образовании.– 2003. – №4. – С. 81–94.
  119. Оксамитна Л. П. Методи та засоби самоорганізації моделі знань в автоматизованих системах контролю знань та навчання: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 // Черкаський держ. технологічний ун–т. – Черкаси, 2003. – 18 с.
  120. Переверзев В.Ю. Критериально – ориентированные педагогические тесты для итоговой аттестации студентов. – М.: Изд–во НМЦ СПО Минобразования РФ. – 1998. –
  152 с.
  121. Петров Е.Г., Дохов А.І., Грачов В.М. Цели и методологические принципы создания ГИИС // Прикладная радиоэлектроника. – 2004. – т.3. – №4. – С. 13–15.
  122. Петрусинский В.В. Акмеологические основы построения автоматизированных систем интенсивного обучения (суггестокибернетический метод) // Образовательные технологии.– 2004. – №2. – С. 59–82.
  123. Питс–Моултис Н., Кирк Ч. XML: Пер. с англ. – СПб.: BHV – Санкт–Петербург, 1999.–800 с.
  124. Пономаренко Л., Меликов А., Краснощок В. Математична модель локальної обчислювальної мережі підрозділів університету // Віст. КНТЕУ, – 2000. – №5. – С. 11–16.
  125. Пономаренко Л.А., Краснощок В.Н. Ситуаційна модель розподілу інформаційних ресурсів в комп'ютерних навчальних системах // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. Випуск 8 – К.: НАУ, 2002. –С. 133–139.
  126. Пономаренко Л.А., Краснощок В.Н., Степанова Я.М. Структура комплексу технічних засобів та оптимізація процесів інформаційного обміну в системі дистанційного навчання // Автоматизація виробничих процесів. – 2003 – №1(16). – С. 37–42.
  127. Пупена О.М., Ельперін І.В., Ладанюк А.П. Особливості проектування комп’ютерно–інтегрованих систем управління // ААЭКС. – 2005. – №2. – С. 142–151.
  128. Радванская Л.Н., Соколова НА., Антофий Н.Н. Построение подсистемы проверки эффективности тестовых заданий в системах дистанционного обучения// Зб. праць VII Міжн. Науково–практичної конференції "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти". – Київ: ЄУФІМБ. – 2002. – С. 285–286.
  129. Рао С.Р. Линейные статистические методы и их применение/ Под ред. Линника Ю.В. – М.: Наука, 1968. – 547 с.
  130. Семотюк В.М. Інтелектуальна комп’ютерна навчальна система з машинно–орієнтованого програмування // Інформаційні технології і системи.– 2004. – №1. – С. 124–129.
  131. Сергиенко И.В. Дидактический подход к реализации системы дистанционного обучения // Инновации в образовании. –2005. – №1. – С. 29–39.
  132. Сергиенко И.В. Основы моделирования процесса дистанционного обучения // Инновации в образовании.– 2005. – №2.
  133. Ситников Д.Э., Демина В.М. Логический подход к оцениванию знаний по R–балльной системе // Вести. Харьк. гос. политехи, ун–та. Сер. Систем, анализ, управление и информ. технологии.– X., 2000. – Вып. 125.– С. 41–45.
  134. Ситников Д.Э., Дёмина В.М. Оценка эффективности автоматизированной контролирующей системы //АСУ и приборы автоматики. –X., 2001,–Вып. 115.–
  С. 76–81.
  135. Ситников Д.Э., Демина В.М. Представление процесса формирования оценки знаний в виде логических уравнений с конечными предикатами // Вестн. Харьк. гос. политехи, ун–та. Сер. Систем, анализ, управление и информ. технологии,– X., 2000.– Вып. 93.–С. 115–119.
  136. Ситніков Д.Е., Асеев ГГ., Вакуленко В:М. Логічні засоби оцінювання знань студентів // Вісн. Харк. держ. акад. культури: 36. наук. пр. – X., 1999. – Вип. 1: Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика.–С. 176–181.
  137. Смирнов С.В. Онтологический анализ: определения и алгоритмы // Проблемы управления и моделирования в сложных системах: Труды ІІІ международной конф. Самара: СНЦ РАН, 2001.
  138. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности: Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1995.
  139. Соколова Н.А., Антофий Н.Н. Методологические аспекты построения систем дистанционного обучения // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон. – 2001. – № 2(11). – С. 211–212.
  140. Соколова Н.А., Антофий Н.Н. Особенности контроля знаний в системах дистанционного обучения// Вестник Херсонского государственного технического университета– Херсон.– 2001.– .№1(10).–. С. 384–385.
  141. Соколова Н.А., Антофий Н.Н. Подсистема проверки эффективности тестовых заданий в системах дистанционного обучения // Збірник матеріалів III міжн. конференції "Інтернет, освіта, наука–2002". – Вінниця. – 2002. – С. 200–202.
  142. Соколова Н.А., Григорова А.І. Концептуальные аспекты построения подсистемы контроля знаний // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2005. – №1. – С. 19–22.
  143. Соколова Н.А., Ходаков Д.В., Ходаков В.Е. Организация координации в системах управления объектами хозяйственной деятельности//ААЭКС.–2005.– №1. – С. 163–168.
  144. Соколова Н.А., Боскин О.О., Антофий Н.Н., Бучинский И.В. Проблемы, возникающие при разработке системы дистанционного обучения // Зб. тр. Міжн. конф. "Інформаційна інфраструктура вищих закладів освіти".-Херсон. -2000. - т.2 - С. 284-289.
  145. Степанова Я.М., Краснощок В.Н. Проблеми процесу інформаційного обміну в системах дистанційного навчання // Друга міжнародна конференція ІОН – 2000 "Інтернет, освіта, наука – 2000", 10–12 жовтня 2000 р., м. Вінниця. Збірник матеріалів конференції. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – С. 180–181.
  146. Степанова Я.М., Краснощок В.Н. Средства обеспечения систем дистанционного обучения и проблемы информационного обмена в таких системах // Матеріали міжнародної конференції з управління "Автоматика – 2001", 10–14 вересня 2001 р., м. Одеса. – Одеса: Одеський державний політехнічний університет, 2001. – Т.2. –
  С. 131–132.
  147. Тертышная (Коджа) Т.И., Гогунский В.Д. Алгоритм оценки уровня знаний на основе методов нечеткой логики // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 2. – С. 255 – 262.
  148. Тертышная (Коджа) Т.И., Гогунский В.Д. Метод оценки знаний с помощью нечеткой логики // Материалы VIII семинара "Моделирование в прикладных научных исследованиях". – Одесса: ОГПУ, 2001. – С. 3 – 7.
  149. Тертышная (Коджа) Т.И., Колесникова Е.В., Гогунский В.Д. Автоматизированная система контроля знаний // Тр. Одес. политехи, ун–та. – Одесса, 2001. – Вып. 1(13). –
  С. 125 – 128.
  150. Тертышная (Коджа) Т.И., Колесникова Е.В., Гогунский В.Д. Алгоритмы и методы автоматизированного контроля знаний // Матеріали міжнародної конференції з управління "Автоматика – 2001". – Одеса, 2001. –Т.2. 10–14 вересня 2001 р.–С. 133–134.
  151. Тесля Ю.М., Мисник Л.Д., Катаева Є.Ю., Придворна О.О. Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань *як елемент системи управління учбовим процесом // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2000. – № 3 – С. 92–97.
  152. Тесля Ю.М., Мисник Л.Д., Оберемок І.І., Катаева Є.Ю. Системний підхід до побудови інформаційної технологи автоматизованого навчання у вищому навчальному закладі // Вісник ЧІТІ. – 2000. – № 4. – С. 50–55.
  153. Тесля Ю.М., Оберемок І.І., Катаева Є.Ю., Аль–Шукрі Фатхі Мохамед Ахмед. Застосування моделі інформаційної взаємодії для прийняття рішень у проектах // Вісник ЧДТУ. – 2002. – № 1. – С 154–159.
  154. Тимофеева Ю.Ф. Роль модульной системы высшего образования в формировании творческой личности педагога–инженера//Высшее образование в России. - 1996. – № 4.
  155. Фісун М.Т., Дворецький М.Л. Застосування OLAP–технологій в інформаційно–управляючих системах // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. – №2. – С. 128–134.
  156. Ханс–Петер Бойерле, Гюнтер Бах–Беценар Коммуникация в технике автоматизации. – Берлин; Мюнхен: АТ Siemens, [окр.вид], 1991.
  157. Ходаков В.Е., Соколова Н.А. Управление развитием объектов хозяйственной деятельности // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.–2005.–№1.–С. 5–11.
  158. Холодов Ж.К. Технология теоретической профессиональной подготовки в системе специального физкультурного образования: Автореф. докт. дис./ М., 1996.
  159. Хохлов В.Ю. Методика індивідуалізації процесу навчання по дистанційному курсу // Наукові вісті.– 2004. – №2. – С. 24–30.
  160. Челышкова М.Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие. –М.: Логос, 2002. – 432 с.
  161. Шабанов А.Г. Формы, методы и средства в дистанционном обучении / Инновации в образовании.– 2005. – №2. – С. 102–116.
  162. Шибицька Н.М. Експертне оцінювання знань в системі дистанційного навчання // ААЭКС. – 2005. – №1. – С.117–123.
  163. Яароб Бадр. Підвищення ефективності управління інформаційним трафіком у корпоративних комп'ютерних мережах АСУ: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Одеський національний політехнічний ун–т. – Одеса, 2004. – 19 с.
  164. Яковенко А.Е. Проектирование автоматизированных систем принятия решений в условиях адаптивного обучения с учетом требований Болонского процесса //Автоматика. Автоматизация. Электрические комплексы и системы.–2004.– №2.– С. 159–167.
  165. Якусевич Ю.Г Моделювання прогресивних комп'ютерних технологій самостійного навчання: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.06 / Херсонський держ. технічний ун–т. – Херсон, 1999. – 17 с.
  166. Якусевич Ю.Г Ефективність застосування інформатизації// Вісник Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997, №2, С. 63–65.
  167. Якусевич Ю.Г. Активізація навчання в процесі самостійного навчання // Українське Придунав'я. 36. наукових праць(вип. другий).– Київ, 1997, С.87–92.
  168. Якусевич Ю.Г. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі // Міжвузівська науково– практична конференція " Актуальні проблеми розвитку творчої особистості в процесі вивчення математики та інформатики". – Суми, 1997, С.66–71.
  169. Якусевич Ю.Г. Вплив нових інформаційних технологій на прогнозування раціональності витрат часу у навчальному процесі // Науковий вісник ВДУ –Луцьк, 1997,№4,С. 88–91.
  170. Якусевич Ю.Г. Інформаційні технології управління навчанням із зворотнім зв'язком. //Наукові записки НПУ ім.Драгоманова.– Київ, 1998, С.73–75.
  171. Якусевич Ю.Г. Інформаційні технології як засіб організації процеса самостійного навчання // Науковий вісник ІДШ–Ізмаїл, 1998, №4, С. 187–190.
  172. Якусевич Ю.Г. Комп'ютер як засіб ефективного управління самостійним навчанням //Наукові записки НПУ ім.Драгоманова.– Київ, 1998, С. 67–70.
  173. Якусевич Ю.Г. Комп'ютер як засіб підвищення ефективності навчання // Науковий вісник ІДПІ– 1998, №4,С. 191–193.
  174. Якусевич Ю.Г. Комп'ютерна технологія самостійного навчання // Науковий вісник "Перспективи".–Одеса, 1999,№5, С.105–108.
  175. Якусевич Ю.Г., Веселовська Г.В. Моделювання прогресивних комп'ютерних технологій самостійного навчання // Вестник ХГТУ–Херсон, 1999, № 3(6), С. 209–212.
  176. Angoff W.N. Scales, norms and equivalent scores. In Thorndike R.L. (Ed.) Educational measurement (2–nd ed.). Washington, DC: American Council of Education, 1971, P.508–600.
  177. Baggot L., La Velle, McFarlane A. and Brown R. Knowledge Transformation Through ICT in Science Education: a Case Study in Teacher driven Curriculum Development – Case Study 1// British Journal of Educational Technology. – 2003. – Vol. 34, #1. – P.183–199.
  178. Latu E., Chapman E. Computerized adaptive testing// British journal of Educational technology – 2002 – Vol.33, #3. – P. 619–622.
  179. Linden W.J., Hambelton R.K. Handbook of modern item response theory, New York, 1997.
  180. Shakhgeldyan C., Kryukov V. Іntegratіon of Unіversіty Іnformatіon Resources іnto the Unіfіed Іnformatіon Envіronment // Proceedіngs of the 10–th Іnternatіonal Conference of European Unіversіty Іnformatіon Systems (ENUS 2004). Slovenіa, 2004. Р. 321–327.
  181. Thorndike R.L. (ed.) Educational measurement ( 2nd ed.) Washington, DC: American Council of Education, 1971.
  182. Білощицький А.О., Лізунов П.П., Макарчук О.О. Использование сети Internet в деятельности технического университета // Збірник наукових праць № 26. Частина ІІ Національної академії Прикордонніх військ України ім. Богдана Хмельницького – Хмельницький. – 2004. – С. 146–147.
  183. Білощицький А.О., Лізунов П.П. Використання корпоративної комп’ютерної мережі в діяльності вищого навчального закладі // Вісник Львівс
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины