НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ :

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • title:
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
 • The number of pages:
 • 166
 • university:
 • УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


  На правах рукопису

  ПОЛЯКОВ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ

  УДК 330.338

  НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ


  Спеціальність 08.00.03 – Економіка і управління національним господарством  Д И С Е Р Т А Ц І Я
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук


  Науковий керівник:
  Музиченко Анатолій Степанович, доктор економічних наук, професор


  Умань – 2012
  ЗМІСТ

  ВСТУП 3

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  1.1. Теоретичні основи стратегічного планування 10
  1.2. Етапи становлення системи стратегічного планування в Україні 26
  1.3. Зарубіжний досвід розробки та реалізацій стратегій соціально-економічного розвитку 35
  Висновки до розділу 1 45

  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ
  2.1. Загальна характеристика стратегій соціально-економічного розвитку України та регіонів 48
  2.2. Соціально-економічні показники розвитку національного господарства 57
  2.3. Характеристика та порівняльний аналіз потенціалу соціально-економічної системи регіонів України 78
  2.4. Методичні підходи до прогнозування основних показників соціально-економічного розвитку 87
  Висновки до розділу 2 106

  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ПЛАНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ
  3.1. Організаційне забезпечення реалізації регіональних стратегій соціально-економічного розвитку 109
  3.2. Напрями вдосконалення окремих складових стратегічного планування 118
  3.3. Методичне забезпечення планування соціально-економічного розвитку 137
  Висновки до розділу 3 147

  ВИСНОВКИ
  149

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  154


  ВСТУП

  Актуальність теми. Розвиток України відбувається в умовах її поступового входження до світового співтовариства і пошуку гідного місця в сучасному світі, який все більше детермінується чинниками глобалізації. Реалії глобалізації, з якими зіштовхується будь-яка національна економіка, змушують кожну країну формувати нові пріоритети державної політики у контексті національних інтересів, що неможливо без стратегічного управління, яке вирішує завдання забезпечення її збалансованого розвитку. За цих умов актуальним є підвищення ролі та ефективності планування як процесу визначення головних цілей соціально-економічного розвитку України та її регіонів.
  Враховуючи те, що розробка стратегічних планів розвитку не є відокремленою ланкою діяльності влади всіх рівнів, подальші наукові дослідження необхідно зосередити на науково-методичних засадах планової діяльності, що забезпечить формування комплексної системи планування національної економіки через удосконалення механізмів її реалізації.
  Вагомий внесок у розвиток теоретичних та прикладних засад стратегічного планування зробили зарубіжні вчені – І.Ансофф, Ф.Брайтон, В.Бріан, Я.Варда, Г.Гордон, Б.Карлоф, М.Портер та вітчизняні вчені – В.Ф. Беседін, І.К. Бондар, З.С. Варналій, В.М. Геєць, М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, В.О. Жаворонков, А.Ф. Мельник, А.С. Музиченко, В.І. Пила, С.І. Пирожков, С.А. Романюк, Д.М. Стеченко, М.І. Фащевський, М.Г. Чумаченко, О.С. Чмир та інші.
  Огляд сучасних досліджень та публікацій з питань стратегічного планування свідчить, що вказаний науковий напрям потребує подальшого комплексного дослідження як теоретичних, так і практичних аспектів. Крім того, розвиток економічних змін в державі висуває нові питання, пов’язані з потребою удосконалення науково-методичних підходів до розробки стратегічних планів розвитку, які враховують сучасні умови функціонування національної економіки.
  Актуальність і наукова значущість вказаних проблем визначили вибір теми дисертаційної роботи, її мету і завдання дослідження.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з планами науково-дослідних робіт Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, зокрема з темами: «Науково-методичні основи залучення інвестицій в регіони» за тематичним напрямком «Методичний підхід до визначення ефективності регіональної інвестиційної програми» (2002р., № держреєстрації 0102U007334, особистий внесок – рекомендації щодо удосконалення механізму визначення пріоритетів регіонального розвитку на засадах залучення інвестицій); „Аналіз економічного і соціального стану регіону та визначення пріоритетів і перспектив його розвитку» за тематичним напрямком «Оцінка показників соціально-економічного розвитку Черкаської області» (2007р., № держреєстрації 0106U12337, особистий внесок - розробка стратегічних планів соціально-економічного розвитку на регіональному рівні, визначення потенціалу соціально-економічної системи області).
  Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є поглиблення теоретико-методичних основ і практичних рекомендацій щодо системного підходу до розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку на регіональному рівні.
  Мета дослідження зумовила необхідність постановки наступних логічно пов’язаних та послідовно розглянутих задач:
  – розкрити сутність стратегічного планування соціально-економічного розвитку та визначити його роль у системі регіонального управління;
  – визначити структуру системи стратегічних планів соціально-економічного розвитку;
  – узагальнити зарубіжний досвід стратегічного планування соціально-економічного розвитку та визначити напрями адаптації його до вітчизняної практики;
  – охарактеризувати стратегії розвитку на державному та регіональному рівнях;
  – проаналізувати соціально-економічні показники розвитку національного господарства;
  – оцінити потенціал соціально-економічної системи регіонів України як передумови розробки стратегічних планів;
  – обґрунтувати стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону, зокрема на прикладі Черкаської області;
  – розкрити методичні підходи до прогнозування основних показників соціального-економічного розвитку;
  – сформувати пропозиції щодо удосконалення організаційного забезпечення реалізації регіональних стратегій розвитку;
  – визначити напрями вдосконалення стратегічного планування з метою підвищення його ефективності;
  – запропонувати методичне забезпечення розробки та реалізації стратегічних планів соціально-економічного розвитку.
  Об’єктом дослідження є система стратегічного планування соціально-економічного розвитку регіонів України, а його предметом – сукупність науково-методичних і прикладних питань розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку в системі національної економіки.
  Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою проведеного дослідження є фундаментальні положення, концепції, гіпотези і висновки класичної і сучасної економічної науки, викладені в роботах провідних вітчизняних та зарубіжних вчених щодо планування соціально-економічного розвитку на основі стратегії. Для досягнення поставленої мети і визначених завдань використано системний, процесний, функціональний, історичний і логічний підходи.
  Результати отримані з урахуванням сукупності загальнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження, а саме: наукової абстракції – для розкриття сутності понятійного апарату, узагальнення існуючих та формування нових теоретичних положень щодо удосконалення організаційно-економічного механізму розробки та реалізації стратегічних планів; моделювання – для визначення інтегральної бюджетної ефективності регіональних програм; програмно-цільовий – для розробки організаційного забезпечення реалізації регіональних стратегій, визначення обсягів та джерел фінансування державних цільових програм; прогнозування - для прогнозування експортно-імпортної діяльності; порівняння – для характеристики реалізації стратегій розвитку регіонів; виміру – для оцінки соціально-економічного стану України та її регіонів; аналізу і синтезу – при визначенні структури стратегічного планування; індукції і дедукції – для визначення системи випереджувальних індикаторів та планових показників економічного розвитку; вибіркового спостереження – для аналізу потенціалу соціально-економічної системи регіонів України; групування - для типології цільових програм, визначення складових процесу реалізації стратегічного плану; таблично-графічного - для систематизації статистичних даних щодо тенденцій розвитку національної економіки та динаміки надходження інвестицій в розрізі регіонів.
  Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні науково-методичних основ та функціональних підходів удосконалення системи розробки і реалізації стратегічних планів соціально-економічного розвитку, що сприятиме підвищенню ефективності управління адміністративно-територіальними одиницями. У результаті отримані самостійно здобуті результати, що характеризуються наступними елементами новизни:
  одержано вперше:
  - методичний підхід щодо використання системи випереджувальних індикаторів при розробці регіональних планів, що включає індикатори: очікуваних змін у промисловості або тенденцій розвитку виробництва, інвестиційних перспектив, розвиненості економічних зв’язків, умов ведення бізнесу та чутливості споживачів до змін, які відповідно виражені через показники, що забезпечують високий рівень передбачуваності та дозволять враховувати потенціал економічної активності і позитивно вплине на економічне зростання держави;
  удосконалено:
  - методичні положення щодо формування стратегічного плану розвитку, що полягають у реалізації послідовності етапів: аналізу проблем соціально-економічного розвитку; формулювання цілей; оцінки ресурсного забезпечення; прогнозування результатів реалізації плану; обґрунтування вибору стратегії розвитку; впровадження планових заходів та аналізу їх ефективності; визначення інструментів реалізації планових завдань, що дозволить підвищити рівень урегульованості дій регіональних органів влади, концентрацію зусиль та акумуляцію ресурсів на найбільш перспективних напрямах досягнення економічного зростання та соціальної стабільності в регіоні і, відповідно, забезпечить високий рівень реалістичності регіональних планів;
  - організаційне забезпечення процесу реалізації стратегічних планів через удосконалення його складових (організаційної структури, підбору кадрів, інформаційної підтримки, системи моніторингу), що дозволить змінити діючу модель системи територіальної влади, наблизивши її до європейських засад і стандартів, та посилити регуляторну функцію держави;
  дістали подальшого розвитку:
  - концептуальні положення щодо ресурсного забезпечення реалізації стратегії розвитку через формування активної інвестиційної стратегії, що передбачає стимулювання процесів створення, нагромадження і ефективного використання бюджетного фінансування та залучення інвестиційних ресурсів на розвиток найбільш перспективних сфер економічної діяльності у відповідності до спеціалізації територіальних утворень, що дозволить стимулювати економічний розвиток з урахуванням вимог ринку, соціальних інтересів населення;
  - теоретичні положення щодо критеріїв якості розробки стратегічних планів, що полягають у максимальному охопленні підсистем економіки та соціальної сфери; орієнтації на зміни, що відбудуться внаслідок їх реалізації; врахуванні регіонального балансу попиту і пропозиції, особливостей взаємовідносин з іншими країнами, відповідності вимогам моніторингу соціально-економічного стану;
  - запропоновано комплекс практичних заходів щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму процесу розробки та реалізації стратегічних планів на регіональному рівні на основі розроблених методичних положень.
  Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Практичні положення, які були сформульовані в роботі, можуть бути використані у процесі планування регіонального розвитку, визначенні основних напрямів діяльності щодо узгодження економічних інтересів його учасників. Основні результати роботи доведені до рівня конкретних наукових рекомендацій, заходів і пропозицій автора та використані Державним центром зайнятості – при підготовці програми матеріального стимулювання роботодавців для збереження та розвитку нових робочих місць та заходів підтримки населення (довідка №ДЦ-03-1122/0/6-11 від 23.02.2011р.); Черкаською обласною державною адміністрацією – при підготовці обласної програми «Будуємо нову Черкащину» на 2011-2015рр. (довідка №663/02 від 8.02.2011р.); Уманською міською радою – при підготовці Програм соціально-економічного розвитку міста Умань на 2010 рік, 2011 рік, Програми «Будуємо нову Умань» на 2011-2015рр. (довідка №126/01-17.1 від 22.02.2011 р.); Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини – при виконанні планів НДР на замовлення органів державного управління (довідка №1452/01 від 26.01.2011р.) та при викладанні навчальних дисциплін „Регіональна економіка», „Державне регулювання економіки» (довідка №1857/01 від 03.03.2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, самостійно виконаним автором. Сформульовані наукові результати, висновки, рекомендації і пропозиції є його науковим доробком.
  Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію в ході наукових конференцій, зокрема його положення та висновки було викладено на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Інвестиції ХХІ століття: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку (м. Умань, 2007 р.), ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції „Економіка України: проблеми економічного зростання» (м. Умань, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Економіка України: макропроблеми розвитку» (м.Умань, 2008р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми інноваційного розвитку економіки України в умовах трансформації до світового економічного простору» (м. Умань, 2008 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Економіка України: стратегічне планування» (м.Умань, 2008р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні аспекти» (м. Умань, 2009 р.), XVI Міжнародній науково-практичній конференції „Інновації як пріоритетна сфера інвестування в Україні» (м. Умань, 2009 р.), Всеукраїнській студентській науковій конференції «Модернізація економіки України в умовах глобалізації» (м. Умань, 2010р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційна стратегія українських реформ» (м. Умань, 2010р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Реформування економіки України: стан та перспективи” (м. Умань, 2011р.)
  Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 6 наукових статтях, загальним обсягом 1,4 д.а.
  Структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, який нараховує 138 найменувань. Основний зміст роботи викладено на 152 сторінках.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  Дисертаційна робота спрямована на розв’язання важливого питання - удосконалення науково-методичних основ щодо розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку на регіональному рівні. Основні висновки та результати, які отримано в процесі дослідження, полягають у наступному:
  1. Стратегічне планування слід розглядати як систему організаційно-економічних заходів щодо визначення об'єктивних факторів довгострокового характеру на основі комплексної оцінки сучасного стану економіки з подальшою реалізацією стратегічних пріоритетів економічного та соціального розвитку держави та її регіонів.
  2. Система стратегічних планів має ієрархічний характер і об’єднує взаємопов’язані плани розвитку національного господарства, в яких визначаються загальнодержавні орієнтири; плани регіонального розвитку, що відповідають завданням регіональної політики держави; муніципальні плани, в яких відображаються пріоритетні напрями розвитку окремих територій (районів, міст, селищ).
  3. Узагальнення зарубіжного досвіду в контексті еволюційних аспектів та особливостей здійснення стратегічного планування доводить, що важливим методичним положенням розробки стратегій є їх спрямованість на активізацію діяльності лише за окремими напрямами - «точками прориву» економіки на регіональному рівні. Це є основною відмінністю стратегії від планів соціально-економічного розвитку, які носять комплексний характер. У перспективі реалізація стратегічних пріоритетів позитивно позначиться на розвитку всіх інших сфер економічної діяльності на регіональному рівні.
  4. Аналіз процесу розробки стратегічних планів дозволив встановити, що поряд із залученням широкого методичного інструментарію, організаційних форм проведення діагностики соціально-економічного стану територій, вибору стратегічних цілей розвитку, в більшості стратегіях не визначені індикатори досягнення перспективних орієнтирів та недосконалим є організаційно-економічний механізм їх реалізації.
  Стратегічний план соціально-економічного розвитку є управлінським резервом зміцнення економічної системи регіонів і одночасно дієвим інструментом реалізації соціального контролю. Згідно інституціонального підходу існують різні форми організації соціального контролю. На макрорівні соціальний контроль включає активну регулюючу активність держави. На регіональному рівні в умовах реалізації стратегії суб’єктами соціального контролю є підприємницькі, банківські та інші господарські структури, його населення. Перераховані суб’єкти економічної діяльності та його населення повинні бути не тільки безпосередніми учасниками процесу реалізації стратегічного вибору, а й разом у співпраці з регіональною владою впливати на умови ринкової конкуренції, ціноутворення, зайнятість, фінансово-бюджетні відносини та вчасно реагувати на зміни, що відбуваються у бізнес-середовищі. Досягнення стратегічних цілей розвитку регіонів в значній мірі залежить від ефективності рішень, що приймаються в сфері узгодження, розподілу відповідальності та повноважень.
  5. Динаміка ВВП як узагальнюючого показника економічного та соціального розвитку України вказує на поновлення його росту у 2010 році. При цьому у розрахунку на 1 особу він становив 23863 грн., що більше, ніж у попередньому році, в номінальному обчисленні на 4031 грн., а в реальному – на 4,7%. Головними проблемами, які перешкоджають сталому розвитку України, є: бідність, низький рівень соціально-економічного розвитку, висока природоємність економіки.
  6. Важливе місце в системі стратегічних планів займають цільові державні та регіональні програми, які здатні забезпечити реалізацію окремих стратегічних пріоритетів на основі концентрації фінансових та інших ресурсів з метою забезпечення розвитку найбільш перспективних сфер економічної діяльності. Для Черкаської області такими пріоритетами є: залучення прямих іноземних інвестицій; міжнародне та прикордонне співробітництво; підтримка інноваційної діяльності; розвиток туризму і рекреації; розвиток соціальної інфраструктури; розвиток людського капіталу; охорона довкілля.
  7. Розробка прогнозу динаміки основних макроекономічних показників розвитку держави потребує адекватних методів. Система їх оптимального вибору повинна відповідати таким вимогам: використання способів апріорної оцінки і методів, які поєднують суб’єктивну цінність та об’єктивну значимість оцінок; застосування оцінок повинно бути чітким і не допускати різних підходів щодо вибору методів; створення можливостей нагромадження інформації для використання різних методів прогнозування.
  8. Визначено напрями реалізації стратегічних планів соціально-економічного розвитку:
  - організаційне забезпечення з чітким механізмом координації діяльності, розподілу компетенцій та відповідальності, відстеження змін та контролю за виконанням рішень;
  - ресурсне забезпечення реалізації пріоритетів стратегії, що пов’язане, насамперед, з фінансовим плануванням.
  Складовими організаційного забезпечення реалізації стратегій є:
  - реорганізація структури регіонального управління: виділення в окремий структурний підрозділ управління стратегічного розвитку регіону, метою якого є забезпечення регіонального розвитку на основі програмно-цільового підходу;
  - здійснення моніторингу виконання основних показників з реалізації стратегічного плану соціально-економічного розвитку;
  - проведення навчання для поглибленої підготовки спеціалістів з питань стратегічного планування;
  - упровадження ефективної інформаційної системи із застосуванням комп’ютерних технологій з метою відстеження змін, що відбуваються при реалізації стратегічного плану соціально-економічного розвитку тощо.
  9. Проведене дослідження дозволило обґрунтувати удосконалення організаційного забезпечення реалізації регіональних стратегій через: внесення змін у структуру вдосконалення регіонального програмування (з приводу оптимізації кількості регіональних програм, їх підпорядкування стратегічним напрямам розвитку території, корегування діючих програм та розробки нових, врахування завдань стратегії у розробці заходів щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону); удосконалення фінансового планування (щодо фінансового забезпечення реалізації пріоритетів шляхом врахування відповідних витрат в обласному бюджеті). Побудова ефективного організаційно-економічного механізму їх реалізації передбачає також програмне та ресурсне забезпечення досягнення операційних цілей, яке повинне здійснюватись не тільки за умов використання програмно-цільового методу управління, а й програмно-територіального, який спрямований на оптимізацію процесів територіального розвитку, просторової організації економіки та регулювання фінансових потоків.
  10. Формування регіональних планів базується на поєднанні процесів стратегічного планування та прогнозування. Структура регіональної програми як складової стратегічного плану соціально-економічного розвитку повинна складатися з трьох взаємопов‘язаних блоків: аналітичного, стратегічного, прогнозного. Для всіх регіональних програм типовими можуть бути наступні етапи реалізації, здійснювані послідовно чи паралельно-послідовно: вибір розв’язуваних проблем; підготовка вихідного завдання на розробку програми; формування сукупності цілей програми; розробка альтернативних варіантів; оцінка та вибір інвестиційних проектів; управління програмою.
  Обґрунтовано, що для проведення планових розрахунків у якості планових показників доцільно обрати оперативні індикатори, які дозволять планувати зміни кон’юнктури на регіональному ринку та їх наслідки, зокрема щодо змін ділової активності. Оперативні індикатори можуть бути використані не тільки для короткострокового, а й довгострокового планування оскільки вони є показниками, що дозволяють відстежити циклічні коливання та спланувати поворотні точки динамічного ряду показників.


  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Барисова В.А. Відтворення природного ресурсного потенціалу АПК: економічні аспекти / В.А. Барисова. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2003.– 372 с.
  2. Бакалавр экономики. Хрестоматия в 3 томах. / Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, Центр кадрового развития. Том 2. / Под общ. ред. В. И. Видяпина. - М.: Информационно-издательская фирма „Триада”, 1999. - 1056 с.
  3. Бакуменко В. Підходи і моделі у сучасному програмно-цільовому управлінні / В. Бакуменко // Збірник наукових праць Української академії державного управління. – 2000. – Вип. 1. – С. 440-451.
  4. Булєєв І.П. Оцінка ефективності та якості управління фінансовим потенціалом бюджету промислового міста / І.П. Булєєв, О.М. Крук // Економічні проблеми й перспективи стабілізації економіки України: зб. наук. праць / НАН України. Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2007. - № 4.- с. 22–31.
  5. Богуцький В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць / В.Богуцький // Управління сучасним містом. – 2002. – №7-9 (7). – С. 63-67.
  6. Бойко Є. Проблемні питання планування розвитку виробництва в регіоні / Є.Бойко, Я. Грита // Регіональна економіка. – 2004. - №2. – С. 36-45.
  7. Бойко Є.І. Концептуальні засади планування соціально-економічного розвитку регіону / Є.І.Бойко // Регіональна економіка. – 2004. - № 3. – С. 89-95.
  8. Бочан І.О. Приватний сектор сучасної економіки /І.О.Бочан. - Л.: В-во “Армія України”, 2000. – 197 с.
  9. Бурлай Т.В. Особливості методичних підходів до планування змін макроекономомічної кон’юнктури /Т.В.Бурлай // Економіка і планування. -2002. - №3. – С. 126-148.
  10. Валовий регіональний продукт [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/vvp/vrp/vrp2008_u.htm
  11. Вахович І.М. Стратегічні альтернативи регіонального розвитку /І.М. Вахович // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2001. – Вип. 92. – 279 с.
  12. Вахович І.М. Фінансові аспекти реалізації стратегії сталого розвитку регіону / І.М.Вахович // Економіка: проблеми теорії та практики. –Випуск 93. – С. 31 - 36.
  13. Велесько Е.И. Стратегическое управление: практика принятия системних решений: [учебное пособие] /Е.И.Велесько. - Мн.: Технология, изд-во БГЗУ, 1997. -199 с.
  14. Виноградов В.Н. Вовлечение общественности в стратегическое планирование как фактор становления гражданского общества (на примере создания стратегических планов в городах постсоветской России): [научно-методическое пособие] / В.Н.Виноградов, О.В. Эрлих. - СПб: Леонтьевский центр, 2001. - 120 с.
  15. Виноградов В.Н. Социальное проектирование становления и развития гражданского общества: создание стратегического плана района, города, региона: [научно-методическое пособие] / В.Н.Виноградов, О.В. Эрлих. - СПб: Леонтьевский центр, 2000. - 120 с.
  16. Виханский О. С. Стратегическое управление / О.С.Виханский. - М.: Гардарика, 1998. - 251 с.
  17. Виханский О. С. Стратегическое управление: [учебник] /О.С.Виханский -М.: МГУ, 1995. – 252 с.
  18. Газарян А. Методические основы аудита системы управления в администрациях местных самоуправлений / А.Газарян, М. Диргела. – Клайпеда, 2002. – 135 с.
  19. Гапоненко А. Л. Стратегическое управление / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. – М.: Омега, 2004. – 466 с.
  20. Геєць В. М. Нестабільність та економічне зростання /В.М.Геєць. – К.: Ін-т економічного планування, 2000. – 334 с.
  21. Геєць В. М. Стратегічні складові економічного розвитку України /В.М.Геєць // Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр. – Донецк: ДонНУ, 2002. – №13. – С.511-519.
  22. Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону [монографія] /З.В.Герасимчук, І.М. Вахович. - Луцьк: ЛДТУ, 2002. – 248 с.
  23. Герасимчук З.В. Методологія розрахунку індикатора соціально-економічного розвитку регіону / З.В.Герасимчук, І.М. Вахович // Регіональна економіка. Додаток „Регіони України. Економіко-статистичні порівняння”. - 2001. - № 3-4. - С. 86-93.
  24. Гладій М. Регіональний менеджмент і моніторинг / М.Гладій, М. Долішній. - Львів, 2008. – 35 с.
  25. Городское стратегическое планирование в России: теория, опыт, перспективы / (Научные материалы). – Кн.1. - СПб: Институт "Евроград", ЭИМИ. - 2000. – 87 с.
  26. Граб В. Місцеве самоврядування: закон і реальність /В.Граб // Віче. – 1998. - №5. – С. 32-40.
  27. Грабовецький Б. Є. Економічне планування і планування: [навчальний посібник] /Б.Є.Грабовецький. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.
  28. Дандевіч Г. Як місто може генерувати свій економічний розвиток /Г.Дандевіч // Економічний часопис. – 2006. - №11-12. – С. 21-22.
  29. Динаміка валового внутрішнього продукту та промислового виробництва України: аналітична доповідь. – К.: Департамент економічного аналізу та прогнозування Міністерства економіки України, 2010. – 19 листопада. – С.2-37.
  30. Долішній М. І Нові підходи до територіального управління / М.І.Долішній // Урядовий кур’єр. – 22 лютого 2002 р. - №38. – С.2-5.
  31. Долішній М.І. Науково-технічний потенціал та інноваційний розвиток регіонів України / Долішній М.І. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та адаптація до умов України: збірник наукових праць. - Вип. 5. - В 3-х ч. – Львів, 2003. – С. 236-245.
  32. Долішній М.І. Карпатський регіон у контексті державної економічної політики: оцінка стану і стратегія розвитку / М.І.Долішній, В.С. Кравців // Економіка України. – 1995. - № 8. – С. 24 - 35.
  33. Долішній М.І. Комплексна оцінка економічного зростання в регіонах України в 1998-2000 роках / М.І. Долішній, Я.О. Побурко // Регіональна економіки. Додаток “Регіони України. Економіко-статистичні порівняння”. – 2002 - № 1 – с. 75-84
  34. Долішній М. І. Оцінювання соціально-економічного розвитку регіонів – 1998-2002 роки. Донецька та Львівська області / М.І.Долішній, Я.О.Побурко // Регіональна економіка. Додаток “Регіони України. Економіко-статистичні порівняння”. – 2003. - № 1 – с. 65-71
  35. Дробенко Г.О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад: [Методичний посібник] / Г.О. Дробенко, Р.Л.Брусак, Ю.І.Свірський. – Львів: Видавництво „СПОЛОМ”, 2001. – 117 с.
  36. Дубнов А. П. Пространственно-стратегическое развитие России: конфликтно – сетевая парадигма анализа /А.П.Дубнов, А.В.Крайнов // Регион: экономика и социология. – 2003. - №2. – С. 123-132.
  37. Жаворонков В.О. Оцінка корисності інноваційних проектів як складова ефективності стратегічного планування економічного розвитку регіону / В.О. Жаворонков // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: зб. наук. праць. – Вип. 18. – К.: НАУ, 2008. – С. 35-41.
  38. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.3 / Редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. – 952 с.
  39. Економічний розвиток України: підсумок за 2009 рік: [Електронний ресурс]. / Міністерство економіки України. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua/control/publish/article/system?art_id=36400&cat_id=36399
  40. Єпіфанов А. О. Регіональна економіка /А.О.Єпіфанов, І.В. Сало. - К.: Наукова думка, 2000. – 344 с.
  41. Єріна А. М. Статистичне моделювання та планування /А.М.Єріна. - К.: КНЕУ, 2007. – С. 26-32.
  42. Зотов В.Б. Муніципальне управління: підручник / В. Б. Зотов, З.М. Макашева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 279 с.
  43. Заяць Т.А. Соціально-демографічний і трудовий потенціал України: особливості формування, проблеми та перспективи / Тетяна Анатоліївна Заяць // Продуктивні сили України. – 2006. - №1. – С. 51-61.
  44. Злупко С. М. Підприємництво: основи, особливості, механізми [Навчальний посібник] /С.М.Злупко, О.В.Стефанишин, Л.А.Швайка. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 369 с.
  45. Злупко С.М. Від археології до економіки, кібернетики і екогомології. Вибір. Дослідження /С.М.Злупко. - Львів: ЛНУ ім.. І. Франка, 2001. – 584 с.
  46. Иванов С. А. Стандарты качества жизни в системе социального управления /С.А.Иванов, Е.В.Тишин. - СПб: Изд-во ИСЭП РАН, 1998. - 67 с.
  47. Капітальні інвестиції за 2010 рік [Експрес-випуск Державного комітету статистики України]. - №85. – 14.04.2011. – 3 с.
  48. Інвестиції в основний капітал [Електронний ресурс] //Веб сайт Головного управління статистики в Черкаській області. – Режим доступу: //http://www.ck.ukrstat.gov.ua/source/arch/2012/invest_11.pdf
  49. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту /Г.І.Кіндрацька. – Львів: Кінпатрі ЛТД, 2000. – 264 с.
  50. Кныш М. И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности /М.И.Кныш, Б.А. Перекатов, Ю.П. Тютюков: Из-во Бизнес-Пресса, 1998. – 302 с.
  51. Коломийчук В. С. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку регіону /В.С.Коломийчук, Л.Т. Шевчук, С.Л. Шульц. – Львів – Тернопіль, 2002. – 277 с.
  52. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання [Електронний ресурс] / Законодавство України - ВВР. – 1999р. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/конституція%20україни
  53. Концепція сталого розвитку України. / Під ред. Ю.І. Костенко, Б.Є. Патона. - Київ, 1997. - с.32
  54. Корж О. Курс лекцій з демографії /О.Корж. - Тернопіль: Інфотехцентр, 1998. – 140 с.
  55. Косова Т. Д. Сутність і критерії ефективності системи соціального захисту / Т.Д.Косова, І.В. Басанцов // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 26 - 33.
  56. Костылева Н. Е. Стратегическое планирование в Мюнхене [Електронный ресурс]/ Н.Е.Костылева, Н.А.Лебедева. – Режим доступу: www. citystrategy. leontief. ru.
  57. Кравців В. С. Економічний розвиток і екологічна безпека: шлях України /В.С.Кравців // Регіональна економіка. - 1997. - № 3. - С. 97 - 104.
  58. Кравців В.С. Концептуальні основи екологічної політики у Львівській області в умовах економічної кризи /В.С.Кравців // Проблеми регіональної політики. - 1995. - № 8. - С. 146-157.
  59. Кузьменко Л. М. Управление функционированием и развитием экономики региона: [монографія] /Л.М.Кузьменко. – Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики промышлености, 2004. – 284с.
  60. Лазутін Г. І. Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності /Г.І. Лазутін // Економіка і планування. – 2003. - №2. – С. 83-98.
  61. Лібанова Е.М. Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан / Е.М. Лібанова. - К.: Рада з вивчення продуктивних сил України НАНУ, 2002. – 121 с.
  62. Наказ Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції України № 224 від 29.07.2002 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.322.0.
  63. Макроекономічне моделювання та короткострокове планування / За ред. Крючкової І. В. - Харків: Форт, 2000. – 336 с.
  64. Месхия Я. Вопросы методологии регионального экономического планирования / Я.Месхия. - М.: Наука, 1983. – 185 с.
  65. Державне регулювання економіки: [підручник] / Михасюк І. Р., Мельник А.О., Крупка М. І., Залога З.В. - К.: “Атіка”, “Ельган”, 2000 – 592 с.
  66. Мікловда В.П. Ринкова трансформація економіки регіону (на матеріалах Закарпатської області) / В.П.Мікловда. - Ужгород: Карпати, 2000. – 187 с.
  67. Місцевий економічний розвиток: моделі для успіху. Бібліотека державного службовця / Вітер О., Дацків Р., Дацишин М. та ін. – К.: Інститут
  Реформ, 2003. – 40 с.
  68. Молина Е.В. К вопросу о социально-экономическом механизме устойчивого развития региона / Е.В.Молина // Экономические инновации. – 2000. - №7. – С. 158-170.
  69. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіонів України за 2003р. / М-во екон. та з питань европ. інтегр. України. – К.: Центр Ін-ту Схід- Захід, 2003. - 239с.
  70. Моргачев В. Н. Формы и методы территориального управления в США и Канаде / В.Н.Моргачев. - М.: Изд-во «Наука», 1987. – 145 с.
  71. Музиченко А.С. Інвестиційна політика в Україні. Регіональні аспекти [монографія] / А.С. Музиченко, В.Ф. Бесєдін, П.Ю. Курмаєв. – Черкаси: Ваш дом. - 2005. – 234 с.
  72. Мировая экономика, экономика зарубежных стран / под ред. д-ров экон. наук, проф. В.П. Колесова и М.Н. Осьмовой. - М.: Флінта, 2000. - С.175
  73. Невелєв О.М. Сталий розвиток регіону: стратегічні напрями і механізми / О.М.Невелєв, Б.М. Данилишин. – К. - 2000. – 128 с.
  74. Нудельман В. Розробка Стратегії розвитку територіальної громади: загальні засади, методики (Київ. центр Ін-ту Схід-Захід) / В.Нудельман, І. Санжаровський. – К.: Вид-во “Дада Банк Україна”, 2002. – 232 с.
  75. Обґрунтування концепції Генерального плану м. Львова: Звіт про НДР / Керівник НДР - академік НАНУ М. Долішній. - Львів: ІРД НАНУ. - 2001. – 257 с.
  76. Основні напрями й тенденції державної політики зайнятості на період до 2005 року у Львівській області // За Вільну Україну. - 2002. - 16-17 серпня. – С.3-4.
  77. Основні показники економічного і соціального розвитку України за 2009 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/file/link/238009/file/Statistika_2009.pdf
  78. Основы экономического и социального планирования/ Под ред. проф. В. Н. Мосина, проф. Д. М. Крука. - М.: Высшая школа, 1985. – 200 с.
  79. Особенности стратегического планирования развития городов в постсоветских странах - СПб: МЦСЭИ „Леонтьевский центр”, 2000. - 123 с.
  80. Панасюк Б. Планування економічного розвитку України / Б.Панасюк // Економіка України. - 2000. - № 9. - С. 24 - 36.
  81. Панухник О. Малі міста України: стратегії розвитку та механізми їх реалізації /О.Панухник // Економічний часопис. - 2003. - № 4. - С. 11-16.
  82. Планирование социально-економического развития региона: вопросы теории и методики. - М.: “Наука”, 1981. – 178 с.
  83. Побурко Я. Методологічні засади класифікації регіонів за рівнем економічного розвитку /Я. Побурко, В. Кардаш // Економічні есе. – 2008. - № 2 (13). – С.24-37
  84. Поздняков А.М. Государственная региональная политика: концепция и принципи розробки / А.М.Поздняков, Ю.С. Дульщиков, С.С.Гузнер // Регион: экономика и социология. – 1995. - №2. – С. 53-68.
  85. Политика мобилизации інтегрального ресурса региона / Рук. авт. коллектива: чл. кор. НАН Украины, д. э. н., проф.. В.В. Буркинский, д.е.н., проф. Харичков. – Одеса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. – Кн.1. – 415 с.
  86. Портер М.Е. Конкуренция / Пер. с англ. – М.: ИД «Вильямс», 2005. – 608с.
  87. Портер М. Стратегія конкуренції / М.Портер. - Пер. з англ. - К.: Основи, 1998. - 390с.
  88. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2002 р. № 1394 “Про виконання завдань, що випливають з пояснень ПУ до Верховної Ради України “Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки” – К.: Інформ.-видав. центр Держкомстату України, 2002. – 272 с.
  89. Поляков М. А. Теоретичні основи стратегічного планування соціально-економічного розвитку / М. А. Поляков // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Випуск 260: в 6 т. – Т. ІІ. – С. 378–382.
  90. Поляков М. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу планування соціально-економічного розвитку регіону / М. А. Поляков // Ринкова трансформація економіки України: проблеми регулювання [монографія]; за ред. Бесєдіна В.Ф., Музиченка А.С. – К.: НДЕІ, 2005. – С. 478–482.
  91. Поляков М.А. Напрями формування довгострокової політики управління інвестиційним процесом підприємств регіону / М. А. Поляков // Формування ринкових відносин в Україні: [збірник наукових праць]; наук. ред. І. К. Бондар. – 2004. – Вип. 8. – С. 215–217.
  92. Поляков М. А. Теоретичні основи ефективності стратегічного планування / М. А. Поляков // Формування ринкових відносин в Україні: [збірник наукових праць]; наук. ред. І.Г. Манцуров. – 2010. – Вип. 11. – С. 25–29.
  93. Поживанов Д.О. Алгоритм розробки стратегічного плану соціально-економічного розвитку / Д.О. Поживанов // Економічний вісник. – 2011. - №4. – С. 38-42.
  94. Проблеми регіональної політики (Пріоритетні напрями фундаментальних досліджень) / Вісник Академії наук України. – 1995. - №1. – С. 17-19.
  95. Програма “Україна - 2010”. Проект // Уряд. кур’єр. – К.,1999. – №92 – 92 с.
  96. Програма діяльності Кабінету Міністрів України „Відкритість, дієвість, результативність” // Уряд. кур’єр.– К., 2003. № 137. – 55 с.
  97. Програма діяльності Кабінету Міністрів України „Послідовність. Ефективність. Відповідальність” // Уряд. кур’єр. – К., 2004.- № 34. – 58 с.
  98. Прокопчук Л. О. Стратегическое планирование /Л.О.Прокопчук, А.А.Козырев. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000. – 64 с.
  99. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 1999 р. // Уряд. кур’єр. - 1999. - 15 трав. - № 89. - С. 5-7.
  100. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 трав. 1997 р. // Уряд. кур’єр. - 1997. - 14 червня. – С.3-5
  101. Про Генеральну схему планування території України. Закон України від 7 лютого 2002 року // Вісник Верховної Ради України. - 2002. - № 30. - ст. 204.
  102. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза / Отв. ред. А. Г. Гранберг. – М: ЗАО “Изд-во “Экономика”, 2000. – 435 с.
  103. Розвиток економіки та банківської системи України : [Інформаційно-аналітичні матеріали]. - К.: Національний банк України, 2004. – 64 с.
  104. Розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради від 30.06.2004 р. № 395/140-р «Про реалізацію Стратегії економічного та соціального розвитку області і визначення її пріоритетних напрямків до 2015-2020 рр.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.if.gov.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=1374
  105. Розпорядження голови Черкаської облдержадміністрації від 15.01.2003 р. № 21 «Про розроблення стратегії економічного і соціального розвитку Черкаської області до 2011 року». - Облінформ, 2003. - 459 с. - (Нормативні директивні правові документи).
  106. Розпорядження Президента України від 08.11.20011 р. № 372 «Про підготовку проекту Стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки». - Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
  107. Розпорядження Президента України від 08.11.2002 р. № 385 «Про розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку України до 2011 року». - Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2002. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
  108. Терещенко Л.В. Науково-методичні основи забезпечення розвитку транскордонного співробітництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Терещенко Л.В. – К., 2005. – 22 с.
  109. Соколенко С. І. Інноваційні кластери – механізм підвищення конкурентоспроможності регіону [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucluster.org/sokolenko/2008/07/innovacijny
  110. Семів Л. К. Регіональна політика: людський вимір: [Монографія] / Л.К.Семів. – Львів: ІРД НАН України, 2004. –392 с.
  111. Сердега О.С. Концептуальні засади стратегії соціально-економічного розвитку Львівської області / Сердега О.С. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та адаптація до умов України (Збірник наукових праць). - Вип.5 (XLIII). – Львів, 2003. – С. 3-10.
  112. Симоненко В.К. Регіони України: проблеми розвитку /В.К.Симоненко. - К.: Наукова думка, 1997. - 262 с.
  113. Система опережающих индикаторов для экономики Роcсии [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.e-finansist.ru.
  114. Соколенко С. І. Глобалізація і економіка України / С.І.Соколенко. – К.: Логос, 1999. – 568 с.
  115. Соловьев В. С. Стратегический менеджмент: [Учебник] / В.С.Соловьев. – Ростов-на Дону: Фенікс, Новосибирск: 2002. – 448 с.
  116. Сонько С. П. Ринок і регіоналістика / С.П.Сонько, В.В. Кулішов, В.І. Мустафін. -К: Ніка Центр Ельга, 2002. – 380 с.
  117. Сопоставительный анализ экономических стратегий зарубежных городов [Електронный ресурс]. – Режим доступу: www.citystrategy.leontief.ru.
  118. Соколенко С.И. О кластеризации и стратегичесном планировании на региональном уровне / С. И. Соколенко // Деловой вестник. – 2007. – № 12 (163). – С. 21.
  119. Соціально-економічний розвиток України (регіональний розріз) за 2010 рік [Електронний ресурс] // Веб сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  120. Соціально-економічне становище Черкаської області у 2010 році: [Електронний ресурс] // Веб сайт Державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  121. Стратегическое планирование / [авт. тексту ред. Уткин Э. А.]. - М.: Из-во ЭКМОС, 1998. – 440 с.
  122. Стратегическое планирование развития города: Зарубежный опыт 80-90 гг.: Пробл.-темат. сб. / Под ред. Л. Капранова, С. Зарецкой. – М., 1999. – 168 с.
  123. Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: [експертна доповідь]. – К.: НІСД, 2007. - с. 184.
  124. Український аграрний портал [Електронний ресурс] / Украгропортал 2009. – Режим доступу: http://www.ukragroportal.com.
  125. Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання / А. Чухно // Економіка України. – 2010. – № 1. – С.4–19.
  126. Чубукова О.Ю. Інформаційна економіка / О.Ю. Чубукова // Актуальні проблеми економіки. – 2001. – № 11. – С. 14-16.
  127. Челноков И.В. Региональная экономика: организационно-экономический механизм управления ресурсами развития региона / Челноков И.В. // Под науч. ред. д-ра эк. наук, проф. Б.И. Герасимова. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2009. – 112 с.
  128. Шевчук П.Є. Україна: мультирегіональна модель народжуваності / П.Є. Шевчук // Регіональна економіка. - 2007. – № 2. – С. 128-133.
  129. Шаров Ю. Принципи стратегічного менеджменту в місцевому самоврядуванні / Ю. Шаров // Вісник Української академії державного управління. – 2008. – № 4. – С. 235-243.
  130. Шаров Ю. Стратегічне планування та успішність самоврядування / Ю. Шаров // Збірник наукових праць Української академії державного управління. – 2008. – Вип.1. – С. 295-307.
  131. Шульга Ж.О. Людський капітал як чинник економічного зростання /Ж.О. Шульга // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2008. - № 3(3). - С. 192-195.
  132. Шрьодер П. Стратегії місцевого і регіонального розвитку. Методи, принципи та політичні засади / Петер Шрьодер. - К.: Заповіт, 2008. – 78 с.
  133. A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth // OECD. – 2000. – P. 17.
  134. Bertelsmann Transformation Index 2008. Politische Gestaltung im internationalen Vergleich. 2007. – Gutersloh.
  135. Coleman J. S. Social Capital in the Creation of Human Capital / J.S. Coleman // American Journal of Sociology. – 2004. – Nr.94. – P.95-120.
  136. Kostro K. Aktualny stan badań nad kapitałem społecznym w Polsce / K. Kostro // Studia ekonomiczne. – 2006. – Nr 1-2. – S. 59-85.
  137. Rosenfeld S. A. Bringing business clusters into the mainstream of economic development / S. A. Rosenfeld// European planning studies. - 1997. - № 5. – P. 3–23.
  138. Ukraines's goods schedules [Electronic resource]. - Mode of access:: http://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/ukr.zip
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины