СЛЮСАР АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ : СЛЮССАР АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ LOCKSMITH ANATOLIY MYKOLAYOVYCH SPECIAL TAX REGIMES IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • title:
 • СЛЮСАР АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
 • Альтернативное название:
 • СЛЮССАР АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ LOCKSMITH ANATOLIY MYKOLAYOVYCH SPECIAL TAX REGIMES IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY
 • The number of pages:
 • 174
 • university:
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
 • The year of defence:
 • 2013
 • brief description:
 • Національна академія державного управління при Президентові України
  На правах рукопису

  СЛЮСАР Анатолій Миколайович
  УДК 336.22:351.713
  Спеціальні податкові режими в системі державного регулювання економіки
  25.00.02 механізми державного управління

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата наук з державного управління

  Науковий керівник:
  БОДРОВ Володимир Григорович,
  доктор економічних наук, професор,
  заслужений діяч науки і техніки України  Київ 2013

  Зміст
  Вступ......................................................................................................... 3
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ...................................................................... 12
  1.1. Особливості наукового розуміння сутності спеціальних податкових режимів 12
  1.2. Принципи організації та цільове призначення спеціальних режимів оподаткування................................................................................................................ 33
  Висновки до розділу 1.......................................................................... 54
  РОЗДІЛ 2 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ спеціальнИХ податковИХ режимІВ у контексті світових інтеграційних процесів..................... 56
  2.1. Спеціальні режими оподаткування та глобальні податкові реформи................................................................................................. 56
  2.2. Регулювання спеціальних податкових режимів: глобальний та національний рівні................................................................................................................ 75
  2.3. Інституційні засади використання спеціальних податкових режимів як засобу державного регулювання економіки в Україні.................................... 95
  Висновки до розділу 2........................................................................ 114
  РОЗДІЛ 3 шляхи ВДОСКОНАЛЕННЯ спеціальних податкових режимів в україні.................................................................................................. 116
  3.1. Підходи до оцінювання результативності запровадження спеціальних податкових режимів................................................................................................ 116
  3.2. Трансформація спеціальних податкових режимів у контексті реформування національної податкової системи........................................................ 128
  3.3. Перспективи застосування спеціальних податкових режимів для прискорення процесів модернізації національної економіки.................................. 140
  Висновки до розділу 3........................................................................ 153
  висновки............................................................................................ 155
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...................................... 15560
  ДОДАТКИ172
 • bibliography:
 • висновки

  У дисертаційному дослідженні вирішено нове науково-практичне завдання, що полягає в обґрунтуванні методичних і прикладних засад розроблення та запровадження спеціальних податкових режимів з метою модернізації національної економіки. На підставі отриманих у процесі дослідження результатів сформульовано такі висновки і рекомендації.
  1. Системний аналіз наукового доробку з питань теорії, методики й організації податкового регулювання економіки показує, що багато проблем до цього часу в науковій літературі та практиці управління господарськими процесами остаточно не розв’язано. У цьому зв’язку постає потреба в розробці таких спеціальних податкових режимів, які б не суперечили загальновизнаним світовим стандартам і виконували функції стимулювання розвитку національної економіки, обґрунтування цілей та визначення результативних показників запровадження таких режимів.
  У цьому контексті подальші наукові пошуки у цьому напрямі необхідно зосередити на визначенні пріоритетних сфер (видів економічної діяльності) запровадження спеціальних податкових режимів з огляду на цілі державного регулювання економіки та міжнародні норми і стандарти у цих сферах. З огляду на це актуальними є аналіз використовуваних в Україні спеціальних податкових режимів, виявлення ступеня їх відповідності міжнародним стандартам та розробка системи показників оцінювання ефективності запровадження спеціальних податкових режимів. Зміни податкової системи України в результаті здійснюваних реформ зумовлюватимуть потребу в продовженні наукових досліджень щодо детального обґрунтування теоретичних засад розробки окремих видів спеціальних режимів оподаткування, а також механізмів їх ефективного використання для досягнення поставлених цілей податкового регулювання економіки України.

  2. Установлено, що в науковій літературі на сьогодні відсутнє усталене розуміння сутності, призначення та основних форм спеціальних податкових режимів. Це передбачає аналіз можливих форм спеціальних податкових режимів, цілей їх застосування та на цій основі розробку наукових підходів до визначення сутності спеціальних податкових режимів. Спеціальний податковий режим являє собою своєрідну сукупність елементів оподаткування, що враховує особливі умови господарювання платників податків, загальний рівень податкового навантаження та цілі податкової політики. Спеціальні режими оподаткування як особливий інструмент державного регулювання економіки характеризуються співіснуванням (паралельною дією) із загальною системою оподаткування, заміщенням кількох податкових платежів одним податком, максимальним урахуванням специфіки окремих платників податків, тимчасовістю застосування.
  3. Суперечливість наслідків упровадження спеціальних податкових режимів зумовлює необхідність застосування єдиного підходу до їх запровадження. Податкові органи мають проводити постійний моніторинг отриманих ефектів унаслідок запровадження спеціальних податкових режимів. Спеціальні податкові режими як складова системи оподаткування мають відповідати її основоположним принципам, зокрема справедливості, рівномірності, загальності, ефективності оподаткування, а також виконувати її функції: фіскальну та регулюючу. Головне призначення спеціальних податкових режимів у системі державного регулювання економіки полягає у створенні для чітко визначеного кола платників податків належних умов здійснення господарської діяльності.
  4. Проаналізовано проблеми, що виникли в процесі впровадження спеціальних режимів оподаткування в Україні, а також визначено напрями їх удосконалення в контексті подальшого проведення податкової реформи. Зокрема, вдосконалення податкового законодавства передбачає систематизацію та узагальнення нормативно-правові актів, що регулюють питання встановлення спеціальних податкових режимів, вжиття суттєвих заходів щодо адаптації податкового законодавства України до принципів, директив і угод ЄС, ОЕСР та СОТ.
  5. На основі вивчення досвіду інших країн виявлено пріоритетні сфери застосування спеціальних режимів оподаткування: стимулювання розвитку малого і середнього підприємництво та інноваційної і дослідної діяльності. При цьому спеціальні податкові режими набувають різних форм, не обов’язково лише зниження податкових ставок чи звільнення від сплати податків, а й спрощених систем ведення обліку та податкової звітності, зменшення частоти податкових платежів та ін. Зроблено висновок, що в кожній країні тією чи іншою мірою застосовуються методи податкового стимулювання та заохочення його розвитку, хоча єдиної у світі практики оподаткування малого бізнесу не існує. Підходи різних країн до вирішення цієї проблеми залежать від низки обставин (традицій оподаткування, рівня податкової культури, можливостей контролю фіскальних органів тощо). Тому не підлягає сумніву доцільність подальшого використання в податковій практиці такого стимулюючого інструменту, як спеціальні податкові режими для окремих категорій платників з одночасним їх удосконаленням.
  6. Узагальнено світові тенденції розвитку спеціальних податкових режимів, критерії ідентифікації прийнятних і неефективних податкових режимів, а також визначено основні напрями міжнародного співробітництва щодо створення рівних умов оподаткування. Зазначено, що, незважаючи на відмінності в моделях економічного розвитку, структурі національних економік, рівнях виробництва і т. ін., країни світу стають все більш взаємопов’язаними в оподаткуванні внаслідок розвитку інтеграційних процесів у сучасному світі. Україна, відчуваючи потребу в інноваційній модернізації власної економіки, повинна активно включитися в податкову конкуренцію між країнами за мобільні фактори виробництва, насамперед капітал, використовуючи різні засоби щодо створення сприятливого для підприємництва оподаткування.

  У цьому зв’язку розвитку спеціальних режимів оподаткування має приділятися значна увага. Координація національної податкової політики на міжнародному рівні має здійснюватися на базі дво- та багатосторонніх міжнародних договорів з поступовою адаптацією податкового законодавства України до норм та стандартів ООН, ЄС та ОЕСР.
  7. Спеціальний режим оподаткування в технопарках України нині принципово відрізняється від режимів оподаткування на інших територіях зі сприятливим оподаткуванням. У процесі застосування такого режиму виникає кілька проблем, які потребують розв’язання на законодавчому рівні. В дисертаційному дослідженні розглянуто два концептуально різних шляхи реформування спеціального режиму оподаткування суб’єктів технопарків та їх обґрунтування. Зміни такого режиму здебільшого стосуються спрощення порядку обчислення та сплати податків суб’єктами технопарку, а також створення прозорої процедури взаємовідносин платників податків із контролюючими органами.
  8. На законодавчому рівні в Україні для органів місцевого самоврядування встановлено можливість створювати на певних територіях, що перебувають під їх юрисдикцією, території пріоритетного розвитку, запроваджуючи на них особливий режим оподаткування. В процесі встановлення та практичної реалізації зазначеними органами на відповідній території спеціального режиму оподаткування, як правило, виникає ключова проблема: відсутність об’єктивного та зрозумілого громадянам правового механізму установлення, зміни та припинення оподаткування місцевими податками і зборами. Саме тому в Україні органи місцевого самоврядування практично не реалізують такі повноваження.
  9. За результатами проведеного дослідження розроблено наукові рекомендації органам державної влади з удосконалення практики застосування спеціальних податкових режимів, зокрема:
  Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України:
  - внести зміни до Господарського кодексу України в частині гармонізації критеріїв віднесення до суб’єктів малого підприємництва, в тому числі суб’єктів мікропідприємництва, із нормами Податкового кодексу України, якими визначено платників податків, що мають право на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності;
  - на законодавчому рівні періодично переглядати діючі спеціальні податкові режими та визначати доцільність продовження їх дії;
  Міністерству доходів і зборів України:
  - оприлюднювати щоквартальні та щорічні звіти про суми використаних податкових пільг в розрізі окремих видів спеціальних податкових режимів;
  - розробити методику обчислення вартісної величини впливу податкових пільг на дохідну частину державного та місцевих бюджетів;
  - запровадити інструментарій оцінювання ефективності застосування спеціальних податкових режимів;
  - забезпечити належний контроль за правомірністю отримання податкових пільг суб’єктами господарювання та цільовим використанням таких пільг.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины