ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРМОВИРОБНИЦТВА :

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • title:
 • ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРМОВИРОБНИЦТВА
 • The number of pages:
 • 256
 • university:
 • ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • The year of defence:
 • 2011
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
  АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  На правах рукопису


  ГРАБЧУК Інна Францівна


  УДК 658 : 338. 432 : 650  ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРМОВИРОБНИЦТВА


  Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
  Науковий керівник:
  Павловська Л. Д.,
  кандидат економічних наук, професор,
  заслужений економіст України  Житомир - 2011
  ЗМІСТ

  ВСТУП…………………………………………………………………………3
  РОЗДІЛ 1. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗІ КОРМОВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
  1.1. Сутність ефективності, види і чинники у кормовиробництві………..10
  1.2. Формування інноваційної складової кормовиробництва…………….25
  1.3. Методологічні підходи дослідження ефективності
  кормовиробництва на інноваційній основі …….……………………........39
  Висновки до розділу 1……………………………………………………….53

  РОЗДІЛ ІІ. ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТВОРЕННЯ КОРМОВИРОБНИЦТВА НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ
  2.1. Тенденції становлення і розвитку ринку кормів……………………...55
  2.2. Оцінка ефективності галузі кормовиробництва на інноваційній основі: економічна, екологічна, енергетична……………………...............84
  2.3. Проблеми становлення кормовиробництва на інноваційний шлях розвитку……………………………………………………………………..100
  Висновки до розділу 2……………………………………………………...126

  РОЗДІЛ ІІІ. ІННОВАЦІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КОРМІВ
  3.1. Інноваційні компоненти підвищення ефективності виробництва кормів……………………………………………………….........................128
  3.2. Кластеризація як інноваційний підхід до організації виробництва кормів ……………………………………………………………………...152
  3.3. Оптимізаційна модель підвищення ефективності кормовиробництва на основі впровадження інноваційних кормових культур……................165
  Висновки до розділу 3……………………………………………………...183
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………...185
  ДОДАТКИ…………………………………………………………………..188
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….236


  ВСТУП


  Актуальність теми дослідження. Державна політика щодо відродження вітчизняного аграрного сектору створює позитивні передумови для підвищення рівня ефективності всіх галузей сільського господарства. З появою нових орієнтирів щодо відродження галузі тваринництва, особливої пріоритетності набуває науковий і практичний пошук стратегії розвитку кормовиробництва, обрання напрямів, форм і методів її реалізації з метою підвищення ефективності галузі. За рівнем розвитку вітчизняне кормовиробництво відстає від країн-членів світового господарського співтовариства внаслідок екстенсивного, надто ресурсо- і природозатратного та екологонебезпечного господарювання. Це суттєво впливає на процес виробництва якісної сировини та продуктів харчування й формування продовольчої безпеки держави і зумовлює необхідність цілеспрямованого й швидкого переходу кормовиробництва до прогресивного інноваційно-інвестиційного типу розвитку.
  Однак, слабка адаптація й низька інноваційна активність сільськогосподарських підприємств; безсистемність впровадження нововведень, недосконалість економічного механізму управління інноваційними процесами, відсутність в аграрному виробництві висококваліфікованих інноваційних менеджерів із досвідом просування інновацій тощо стримують інноваційну діяльність у кормовиробництві більшості сільгосппідприємств. З огляду на це, виникає потреба у розробці теоретико-методологічних і прикладних аспектів застосування інноваційної складової зростання ефективності галузі, яка сприятиме виробництву високоякісних кормів за умови економії витрат і збереження ресурсів. Актуальність, теоретична та практична значимість зазначеної проблеми, її недостатній аналіз у вітчизняній економічній науці зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
  Питанням пошуку економічних, екологічних та організаційно-технологічних резервів підвищення ефективності виробництва і використання кормів в Україні присвячені роботи П. Березівського, І. Бондарчука, В. В’юна, В. Гришка, В. Долинського, О. Єрмакова, М. Карамана, П. Кропа, М. Куліша, Л. Мармуль, Л. Павловської, В. Перегуди, А. Побережної, Д. Приходька, В. Славова, Я. Сибаль, І. Топіхи, О. Ходаківської, Г. Черевка та ряду інших вчених економістів-аграрників. Грунтовне дослідження різних аспектів інноваційного розвитку й ефективності інновацій в агропромисловому виробництві здійснили у своїх працях вітчизняні науковці: В. Бойко, А. Гайдуцький, В. Геєць, М. Дем'яненко, О. Дацій, М. Зубець, О. Крисальний, М. Кропивко, С. Покропивний, О. Поліщук, Г. Підлісецький, П. Саблук, Є. Ходаківський, О.Шпикуляк, В. Юрчишин, а також іноземні: Л. Водачек, П. Еліот, Ю. Морозов, Б. Твісс, Р. Фатхудінов, Й. Шумпетер та ін. Незважаючи на значний інтерес вчених та практиків до вирішення проблем розвитку кормовиробництва, поки що відсутній системний підхід до підвищення ефективності галузі на інноваційній основі що і зумовило необхідність проведення окремого дисертаційного дослідження.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану науково-дослідних робіт Житомирського національного агроекологічного університету за темою «Розробити і обґрунтувати стратегічні напрями та пріоритети пореформеного розвитку аграрного сектора Північно-Західного регіону України» (номер державної реєстрації 0104U008697). У відповідності до зазначеної теми дисертантом досліджено вплив інновацій на ефективність кормовиробництва, розроблено пропозиції щодо активізації інноваційної діяльності у зазначеній галузі.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обгрунтування теоретико-методологічних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності кормовиробництва на інноваційній основі. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувались такі завдання:
  – узагальнення теоретичних положень щодо змісту ефективності кормовиробництва з використанням інновацій в аграрному виробництві;
  – визначення теоретико-методологічних підходів щодо оцінки ефективності кормовиробництва з врахуванням інноваційної складової;
  – дослідити основні тенденції становлення та розвитку ринку кормів;
  – обґрунтувати підходи щодо оцінки ефективності галузі кормовиробництва на інноваційній основі;
  – ідентифікувати основні проблеми становлення та розвитку кормовиробництва на підприємствах різних форм власності із запровадженням інновацій;
  – визначити інноваційні складові механізму підвищення ефективності виробництва кормів та його організаційне забезпечення;
  – обґрунтувати концептуальну модель формування кормового кластеру як регіонального економічного суб’єкта підвищення ефективності кормовиробництва;
  – запропонувати модель оптимізації ефективності кормовиробництва за рахунок впровадження інноваційних кормових культур.
  Об’єктом дослідження є процеси формування та забезпечення ефективності кормовиробництва за рахунок інноваційної складової.
  Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і прикладних проблем зростання ефективності кормовиробництва на основі інноваційного розвитку галузі.
  Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дисертаційної роботи є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки стосовно процесу підвищення ефективності кормовиробництва. У процесі дослідження використано набір загальнонаукових та спеціальних методів економічних досліджень. За допомогою абстрактно-логічного методу, зокрема прийомів аналогії і співставлення, індукції та дедукції уточнено поняття «ефективність кормовиробництва». Метод теоретичного узагальнення використовувався для здійснення критичного аналізу результатів досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно обґрунтування методів оцінки ефективності кормовиробництва на інноваційній основі та обґрунтування прогнозних параметрів щодо її підвищення. При аналізі сучасного стану та тенденцій розвитку ринку кормів використано статистико-економічний метод, зокрема його прийоми – графічний, порівняння, індексний, динамічний, структурний аналіз; математичного моделювання для розробки лінійної багатофакторної моделі з використанням прикладних комп’ютерних програм. За допомогою методу DEA (аналіз оболонки даних) визначено економічну, екологічну та енергетичну ефективність кормовиробництва. Використання статистичних рівнянь залежностей дозволило встановити зв'язок між економічним станом кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах та інноваційними процесами, що стало основою для вибору напрямів підвищення ефективності кормовиробництва. Монографічний метод використовувався для вивчення досвіду досягнутої ефективності кормовиробництва в окремих підприємствах. За допомогою методу соціологічних опитувань проведено обстеження діяльності особистих селянських господарств і сільськогосподарських підприємств, які здійснюють виробництво кормів. Із використанням графічного та табличного методів відображено аналітичну інформацію. При здійсненні прогнозних розрахунків подальшого підвищення ефективності кормовиробництва використано оптимізаційну модель, що дозволило розрахувати мінімум площ сільгоспугідь для виробництва необхідної кількості кормів з традиційних та інноваційних кормових культур та максимум окупності кормів вартістю товарної продукції тваринництва.
  Інформаційними джерелами дослідження слугували Закони України, постанови Кабінету Міністрів та Укази Президента, чинні офіційні матеріали Головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації, Головного управління статистики у Житомирській області, власні матеріали соціологічних досліджень, первинна документація сільськогосподарських підприємств, періодичні видання, праці вітчизняних і зарубіжних вчених-аграрників та фахівців з проблеми дослідження, а також інформаційні ресурси світової комп’ютерної мережі «Інтернет».
  Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими теоретичними і практичними розробками, що характеризують наукову новизну дослідження є наступні:
  вперше:
  – запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності кормовиробництва на інноваційній основі, який ґрунтується на визначенні інтегрального показника ефективності кормовиробництва за методом DEA (аналіз оболонки даних), що дозволяє за рахунок оптимізації посівної площі та визначення коефіцієнта ефективності інновацій кормовиробництва здійснювати прогноз результативності галузі на перспективу;
  удосконалено:
  – трактування поняття «ефективність кормовиробництва», що на відміну від існуючих полягає у здатності галузевої системи до максимального виробництва високоякісних кормів за умови застосування інновацій для економії витрат і збереження ресурсів;
  – методику оцінки інноваційного потенціалу кормовиробництва, яка передбачає використання окремих інформативно доступних показників – матеріальних затрат та розміру амортизації на одного працівника, що дає змогу визначити інвестиційну привабливість і основні ризики зменшення економічної ефективності галузі;
  – методичні підходи щодо встановлення рівня взаємозв’язку між обсягами і інноваційністю кормовиробництва, яке базується на основі аналізу кон’юнктури ринку кормів із застосуванням моделей статистичних рівнянь залежностей, що уможливлює прогнозування пропозиції кормів на перспективу;
  дістали подальшого розвитку:
  – організаційно-економічний механізм формування кормового кластеру, як науково-виробничого об’єднання географічно локалізованих та взаємопов’язаних виробників, компаній постачальників, сервісних, наукових і проектних організацій, які розташовані в одному регіоні, технологічно пов’язані один з одним, є взаємозалежними на ринку кормів та мають на меті спільне виробництво і реалізацію інноваційної кормової продукції;
  – пропозиції щодо використання в практичній діяльності оптимізаційної моделі підвищення ефективності кормовиробництва за рахунок впровадження кормових культур інноваційного змісту.
  Практичне значення одержаних результатів. Застосування викладених у дисертаційній роботі науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності кормовиробництва дає можливість здійснювати комплекс заходів по вдосконаленню відносин між суб’єктами господарювання та забезпечити галузь тваринництва високоякісними кормами.
  Запропоновані заходи щодо підвищення ефективності кормовиробництва на інноваційній основі прийнято до впровадження Головним управлінням агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації (довідка № 1408/5 від 23.06.10 р.). Рекомендації автора щодо підвищення ефективності галузі кормовиробництва за рахунок інновацій прийнято до впровадження у СВК «Ружинський» Ружинського району Житомирської області (довідка № 132 від 10.06.2010 р.). Основні теоретичні та практичні результати підвищення ефективності кормовиробництва на інноваційній основі використовуються у Житомирському національному агроекологічному університеті при викладанні дисциплін «Економіка підприємства», «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» для підготовки студентів економічних спеціальностей (довідка № 1166 від 24.06.2010 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням і одноосібною науковою працею в якій, викладено підхід автора до розв’язання наукового завдання – розробки методологічних і методичних підходів щодо формування інноваційної складової ефективності кормовиробництва та визначення на цій основі ефективної системи виробництва кормів. Наукові результати даного дослідження належать особисто автору і є його внеском у розвиток науки, зокрема такої її галузі як «економіка підприємства і АПК».
  Апробація результатів дослідження. Основні наукові результати дисертаційної роботи пройшли апробацію на 11 міжнародних, регіональних та міжвузівських науково-практичних конференціях, зокрема на: Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Житомир, 2009); Міжнародній науково-практичній конференції «Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектора» (м. Харків, 2009); Міжнародній науково-практичній конференції «Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації» (м. Житомир, 2010); Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Формування конкурентних переваг аграрної продукції в умовах глобалізації економіки» (м. Житомир, 2009); Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченої 10-річчю факультету аграрного менеджменту «Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи» (м. Житомир, 2010); міжфакультетських науково-практичних конференціях молодих вчених Державного агроекологічного університету «Формування стратегії регіонального АПК» (м. Житомир, 2006, 2007, 2008, 2010); науково-практичній конференції «Молодь і освіта. Європейський вибір» (м. Житомир, 2007); міжвузівській студентській науково-практичній конференції «Молодь України в соціально-економічних процесах ХХІ століття» (м. Житомир, 2009).
  Публікації. Основні результати дослідження опубліковані у 15 наукових працях загальним обсягом 4,1 д. а., з них: 5 – статей у фахових виданнях.
  Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, списку використаних джерел тта додатків. Загальний обсяг роботи становить 257сторінок комп’ютерного тексту, який включає 26 таблиць, 32 рисунки на 32 сторінках, додатки на 49 сторінках, та 227 використаних джерел на 22 сторінках.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ

  Результатом дисертаційного дослідження є теоретично узагальнені, науково сформульовані та практично обґрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності кормовиробництва, які ґрунтуються на мотиваційній складовій механізму впровадження інновацій у кормовиробництво.
  1. Теоретично доведено на підставі узагальнення наукових досліджень, що під ефективністю кормовиробництва слід розуміти здатність галузевої системи до максимального виробництва високоякісних кормів за постійного застосування інновацій задля економії витрат і збереження ресурсів. В авторському баченні ця економічна категорія відображає підвищення результативності кормовиробництва за рахунок впровадження інновацій, і забезпечує здатність галузі до збільшення виробництва якісних кормових ресурсів з метою повноцінного забезпечення тваринництва кормами.
  2. Встановлено, що крім загальновживаних методик оцінювання ефективності галузі кормовиробництва, доцільно застосовувати і метод DEA (аналізу оболонки даних). Сутність такої методики, на відміну від існуючої, полягає в тому, що вона дає можливість одночасно оцінити ефективність кормовиробництва у сільськогосподарських підприємствах за ступенем використання кожного окремого ресурсу так і у їх взаємозв’язку й одночасно визначити вплив інноваційної складової на продуктивність і ефективність галузі.
  3. Обґрунтовано сутність головних факторів, стимулюють пропозицію кормів: вартість дизельного пального і мінеральних добрив, оскільки у структурі сумарного приросту пропозиції їх частка становить 35-36 % і ціну реалізації кормів, частка якої становила 16 %. Найвагоміший вплив на попит кормів мають: наявність умовного поголів’я близько 40 % , та ціна –39 %. Врахування останніх дає змогу спрогнозувати обсяги попиту та пропозиції на довгострокову перспективу.
  4. Доведено, що вплив інноваційного фактору на економіку кормовиробництва має здійснюватися за умови досягнення єдності інтересів і встановлення злагоджених стосунків між державою, наукою, виробництвом та узгодженням інноваційної політики з науково-технічною, бюджетно-фінансовою, грошово-кредитною, промисловою, зовнішньоторговельною тощо. Посилення державної підтримки сприятиме підвищенню ефективності галузі кормовиробництва в цілому.
  5. При оцінці сучасного стану економічної ефективності кормовиробництва встановлено, що зростання результативності кормовиробництва напряму залежить від технічної і аллокативної ефективності та технологічних змін. За методом DEA визначено, що резерви підвищення ефективності галузі для більшості сільськогосподарських підприємств на 30-70 % залежать від раціонального використання ресурсів.
  6. За допомогою економіко-математичної моделі статистичних рівнянь залежностей, побудованої за даними вибіркової сукупності підприємств 14 господарств Ружинського та 25 Ємільчинського районів, виявлено, шо з врахованих факторів найбільший вплив на обсяг виробництва кормів з 1 га мають інноваційні сорти кормових культур та інноваційні технології їх вирощування. Зокрема, збільшення витрат на інноваційні сорти на одиницю веде до збільшення виробництва кормів з 1 га на 0,412; збільшення витрат на інноваційні технології – на 0,216. Розрахований коефіцієнт множинної кореляції (R = 0,955) вказує на тісний зв'язок обсягу виробництва кормів із зазначеними факторами, а коефіцієнт множинної детермінації, що становить 0,7282, означає, що варіація обсягу виробництва кормів з 1 га у зв’язку із зміною зазначених факторів становить 72,8 %.
  7. Встановлено, що підвищення ефективності кормовиробництва можна здійснити шляхом створення кормового кластеру, який має інноваційну, конкурентоспроможну та соціальну спрямованість. Внутрішня інфраструктура кормового кластеру та зовнішня інфраструктура забезпечуватимуть переваги у темпах зростання виробництва кормів, їх якості та інноваційно-інвестиційній привабливості галузі.
  8. Підтверджено, що резервом підвищення ефективності кормовиробництва сільськогосподарських підприємств може бути оптимальний розподіл ресурсів. Для вирішення зазначеного завдання розроблено економіко-математичну модель, результатом якої є оптимізація кормових площ із раціональним поєднанням традиційних та інноваційних кормових культур у Зонах Полісся і Лісостепу. Це дозволяє збільшити виробництво якісних кормів на 45 %, знизити їх собівартість на 30 % та максимізувати окупність кормів продукцією тваринництва на 25 %.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції: монографія / М.Бетлій, О.Бородіна, С.Бородін [та ін.]; за ред. О.М. Бородіної. – Ужгород: ІВА, 2006. – С. 426 – 444.
  2. Адуков Р.Х. Система инновационного обеспечения АПК / Р.Х. Адуков ; Всерос. Ин-т аграр. проблем и информатики им. А.А. Никонова. – М.: Энциклопедия российских деревень, 2008. – С. 77–79.
  3. Актуальні питання годівлі сільськогосподарських тварин / Г.О. Богданов, Д.О. Мельничук, І.І. Ібатулін [та ін.] // Наук. вісн. НАУ. – 2004. – Вип.74. – С. 11–23.
  4. Амбросов В.Я. Трансформационные процессы в аграрной сфере региона / В.Я. Амбросов // Экономика Украины. – 2003. – №8. – С. 78–75.
  5. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2005. – 290 с.
  6. Ареф’єва О.В. Методичний підхід до оцінки та механізм моніторингу економічної стійкості підприємства / О.В. Ареф»єва, Д.М. Городинська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006.– С. 57–61.
  7. Артиш В.І. Собівартість виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції / В.І. Артиш // Економіка АПК. – 2006. – №10 – С. 69–72.
  8. Бабич А.А. Ресурсо- и енергосберегающие технологии производства, хранения и использования кормов / А.А. Бабич, Д.К. Моторный ; под ред. М.В. Зубца. – К.: Урожай, 1986. – 104 с.
  9. Бабич А.О. Світові земельні продовольчі і кормові ресурси / А.О. Бабич. – К.: Аграрна наука, 1996. – 559 с.
  10. Баутин В. Совершенствовать инновационную деятельность в АПК / В. Баутин // АПК: экономика, управление. – 2003. – №1. – С. 21–25.
  11. Березівський П.С. Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні: монографія / П.С. Березівський. – Львів: Українські технології, 1998. – 256 с.
  12. Бизнес. Оксфордский толковый словарь: англо-русский. – М.: Прогресс–Академия РГГУ, 1995. – 752 с.
  13. Білозор Л.В. Особливості формування ринку інноваційної продукції в аграрній сфері / Л.В. Білозор // Економіка АПК. – 2005. – №2. – С. 106–112.
  14. Бородачева Н. Органическое производство в Украине / Н.Бородачева // Агроперспектива. – 2005. – №1. – С. 49–52.
  15. Вдачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии: пер. со словац. / Л. Вдачек, О. Водачкова. – М.: Экономика, 1989. – 167 с.
  16. Ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення теритоії України внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на період 1999 – 2002 рр.: метод. рекомендації / НДІ Полісся. – К.: Вид-во «Ярмарок», 1998. – 103 с.
  17. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
  18. Виробництво кормів в Україні станом за 2009 рік: стат. зб. / Держкомстат України. – К., 2009. – 112 с.
  19. Вітвіцький В.В. Нормативна трудомісткість – основа раціонального використання ресурсів / В.В. Вітвіцький // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №9. – С. 43–50.
  20. Власов В.І. Оцінка споживання основних харчових продуктів в Україні / В.І. Власов // Економіка АПК. – 2008. – №10. – С. 3–7.
  21. Войнаренко М.П. Механізми адаптації кластерних моделей до політико-економічних реалій України / М.П. Войнаренко // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій: матеріали конф., 1-2 листоп. 2001р. – К.: Спілка економістів України, 2001. – С. 25–33.
  22. Галушко В. Ефективність сільськогосподарських підприємств і зростання продуктивності в сільському господарстві / В. Галушко, С. Дем'яненко, Брюммер // Наукові матеріали ін-ту економ. досліджень та політичних консультацій в Україні. – 2003. – №20 (липень). – С. 26.
  23. Галушко В.П. Економіка світового сільського господарства: монографія / В.П. Галушко. – К.: НАУ, 1996. – 514с.
  24. Ганущак-Єфіменко Л.М. Оцінка ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, об’єднаних у кластер / Л.М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №9. – С. 86–95.
  25. Гаргер Є.К. Радіологічний моніторинг сільськогосподарського виробництва на території Українського Полісся / Є.К. Гаргер, Т.Д. Лев, І.І. Ясковець // Сталий розвиток агроекосистеми: матеріали Міжнар. наук. конф. (17-20 верес. 2002 р.). – Вінниця, 2002. – С. 61–63.
  26. Годівля сільськогосподарських тварин: навч. посібник / В.А. Бурлака, М.М. Кривий, В.Ф. Шевчук [та ін.]; під ред. В.А. Бурлаки. – Житомир: Вид-во «Держ. агроекол. ун-т», 2004. – 456с.
  27. Годівля сільськогосподарських тварин: підручник / І.І. Ібатулін, Д.О. Мельничук, Г.О. Богданов [та ін.]; за ред. І.І. Ібатуліна. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 612с.
  28. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития / О.Г. Голиченко. – М.: Наука, 2006. – С. 12–16.
  29. Гончарова Н.П. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети / Н.П. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 12.
  30. Горлов С. Аграрная реформа США: состояние и перспективы развития / С.Горлов // АПК: экономика, управление. – 1998. – №8. – С. 41 – 47.
  31. Грабчук І.Ф Кластеризація як інноваційний підхід до організації виробництва кормової продукції / І.Ф. Грабчук // Вісник ХНАУ. Сер. Економіка АПК і природокористування. – 2009. – №14. – С. 300 – 307.
  32. Грабчук І.Ф. Значення галузі тваринництва у вирішенні проблеми продовольчої безпеки / І.Ф. Грабчук // Матеріали ІІ Міжфак. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Житомир, 2006.– С.3 – 6.
  33. Грабчук І.Ф. Інноваційний розвиток кормовиробництва / І.Ф. Грабчук // Розвиток агробізнесу в Україні: проблеми, пріоритети, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвячені 10-річчю ф-ту аграр. менеджменту / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 136 – 139.
  34. Грабчук І.Ф. Інтеграція України в світовий економічний простір / І.Ф. Грабчук // Матеріали наук.-практ. конф.: «Молодь і освіта. Європейський вибір».– Житомир, 2007.– С. 147 – 149.
  35. Грабчук І.Ф. Кормовиробництво як основа розвитку тваринництва / І.Ф. Грабчук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / ДНУ. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 247: в 6 т. –Т. V. – С. 1236 – 1242.
  36. Грабчук І.Ф. Підвищення ефективності кормовиробництва / І.Ф. Грабчук // Матеріали шостої міжфакультет. наук.-практ. конф. молодих вчених «Формування стратегії розвитку регіонального АПК». – Житомир: Вид-во «ЖНАЕУ», 2010. – С. 35 – 38.
  37. Грабчук І.Ф. Проблеми інноваційного розвитку в кормовиробництві / І.Ф. Грабчук // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Зрівноважений розвиток регіонів в умовах глобалізації». – Житомир: ПП «Рута», 2010. – С. 44 – 47.
  38. Грабчук І.Ф. Регіональні аспекти виробництва кормів / І.Ф. Грабчук // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених: «Формування конкурентних переваг аграрної продукції в умовах глобалізації економіки». – Житомир, 2009. – С. 54 – 57.
  39. Грабчук І.Ф. Стан виробництва і якість основних видів тваринницької продукції Житомирської області / І.Ф. Грабчук // Матеріали ІІІ міжфак. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Житомир, 2007.– С.114 – 117.
  40. Грабчук І.Ф. Стан кормової бази та її вплив на рівень виробництва тваринницької продукції в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області / І.Ф. Грабчук // Матеріали ІV міжфак. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Житомир, 2008.– С.117 – 120.
  41. Грабчук І.Ф. Тенденції розвитку кормовиробництва у Житомирській області / І.Ф. Грабчук // Агропромисловий комплекс України: стан та перспективи розвитку: наук. зб. за матеріалами VІІ Пленуму Спілки економістів України та Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 2009. – С. 276 – 284.
  42. Грабчук І.Ф. Тенденції становлення і розвитку ринку кормів / І.Ф. Грабчук // Вісн. ЖНАЕУ.– 2009. – №2 (25), т.2. – С. 77-84.
  43. Грабчук І.Ф. Формування продовольчої безпеки в сучасних умовах розвитку агропромислового комплексу / І.Ф. Грабчук // Матеріали VІІ міжвуз. студентської наук.-практ. конф.: «Молодь України в соціально-економічних процесах ХХІ століття». – Житомир, 2009. – С. 3 – 6.
  44. Грабчук І.Ф. Якість молока та м’яса сільськогосподарських підприємств Житомирського регіону у контексті євроінтеграційних вимог / І.Ф. Грабчук // Наук.-теорет. зб. ВНУ ім. Лесі Українки. - 2008. – Т.7 – С.168 – 177.
  45. Гражевська Н. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі / Н. Гражевська // Економіка України . – 2008. – № 9. – С. 54 – 63.
  46. Грушевский Д.В. Кластерные технологии в парадигме устойчивого развития [Электронный ресурс] / Д.В. Грушевский. – Режим доступа: http: www/ rambler/ ru/invest/ 98/gru 7 – 1 htm.
  47. Дані про виробництво кормів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. ug. edu. Au/economics/ cepa/ software. htm.
  48. Дапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання / О. Дапко ; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. – К., 1999. – 253 с.
  49. Дегодюк Є.Г. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / Є.Г. Дегодюк, В.Ф. Сайко, М.С. Корнійчук ; за ред. Є.Г. Дегодюка. – К.: Урожай, 1992. – 314 с.
  50. Дем’яненко М.Я. Фінансові проблеми формування та розвитку аграрного ринку / М.Я. Дем'яненко. – К.: ННЦ ІАЕ УААН, 2007. – 64 с.
  51. Державні гігієнічні норми «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs-137 і Sr 90 у продуктах харчування та питній воді»: затв. наказом МОЗ України від 03.05.2006 р. №256. – К.: Чорнобильінтерінформ, 2006. – 10 с.
  52. Деталізована поживність кормів зони Лісостепу України: довідник / М.М. Карпусь, В.П. Славов, М.А. Лапа, Г.М. Мартинюк ; за ред. О.О. Созінова. – К.: Аграрна наука, 1995. – 348 с.
  53. Деталізована поживність кормів та раціони годівлі кормів у зоні радіоактивного забруднення Полісся України: довідник / М.М. Карпусь, В.П. Славов, Б.С. Прістер [та ін.] ; Ін-т агроекології та біотехнології. – Житомир: Тетерів, 1994. – 216 с.
  54. Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин: довідник / М.Т. Ноздрін, М.М. Карпусь, В,Ф. Каравашенко [та ін.]; за ред. М.Т. Ноздріна. – К.: Урожай, 1991. – 344 с.
  55. Дієсперов В.С. Організаційні умови раціонального використання техніки / В.С. Дієсперов // Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази агропромислового комплексу в Україні. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – С. 536 – 543.
  56. Добросоцкий В. Государственное регулирование продовольственного ринка (зарубежний опыт) / В.Добросоцкий // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – №9. – С. 24-28.
  57. Долинський В.П. Організаційно-економічна реструктуризація кормовиробництва України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.07.02 / В.П.Долинський ; Ін-т аграр. економіки УААН. – К., 1997. – 24с.
  58. Дорошенко Ю.А. Управление формированием и развитием инновационного потенциала предприятия [Электронный ресурс] / Ю.А. Дорошенко, О.В. Кочеткова // Совершенствование механизма хозяйствования в современных условиях: сб. докл. Междунар. науч.-практ. Интернет-конф. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2004. – Режим доступа: http: conf. bstu/ ru/ conf/ docs/ 0033/0761. doc.
  59. Економіка кормовиробництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. wiso. uni – dortmund. de/LSFG/OR/ scheel / ems.
  60. Економіка підприємств: підруч. / Ф.В. Горбонос, Г.В. Черевко, Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик. – К.: Знання, 2010. – 463 с.
  61. Економіка сільського господарства: підруч. / О.І. Здоровцов, Л.І. Касьянов, В.І. Мацибора, В.Й. Шиян. – К.: УСГА, 1993. – 320 с.
  62. Економічна енциклопедія: у 3-х т. / ред. рада: Б.Д. Гаврилишин (голова ред. ради), В.А. Ющенко, А.С. Гальчинський [та ін.]. – К.: Видав. центр «Академія», 2000. – Т.1. – С. 508.
  63. Економічний розвиток України: інституціальне та ресурсне забезпечення: монографія / О.М. Алімов, А.І Даниленко, В.М. Трегобчук [та ін.]. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005 . –540 с.
  64. Економічний розвиток України: інституціальне та ресурсне забезпечення: монографія / О.М. Алімов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук [та ін.]. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.
  65. Енергетична оцінка агроекосистем: навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.С. Малиновський, А.Т. Кардашов [та ін.]. – Житомир: Вид-во „Волинь”, 2004. – 127с.
  66. Енергетична цінність кормів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: gov. Cap. Ru.
  67. Єгоров Б.В. Технологія виробництва преміксів: навч. посібник / Б.В. Єгоров, О.І. Шаповаленко, А.В. Макаринська. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 228 с.
  68. Звєрєва Г.В. Профілактика неплідності корів і телиць / Г.В. Звєрєва, О.І. Сергійко, Б.М. Чухрій. – К.: Урожай, 1981. – 104 с.
  69. Зінченко О.І. Кормовиробництво: навч. посібник / О.І. Зінченко. – 2-е вид., доп. І перероб. – К.: Вища освіта, 2005. – 448 с.
  70. Зубець М.В. Наукові основи розвитку агропромислового виробництва на інноваційних засадах (теорія, методологія, практика) / М.В. Зубець, С.О. Тивончук. – К.: Аграрна наука, 2006. – 480 с.
  71. Ильин М.И. Миграция радионуклидов в агроценозах Полесья Украины, расположенных на торфяных почвах / М.И. Ильин, Г.П. Перепелятников, Б.С. Пристер // Проблемы сельскохозяйственной радиологии. – 1993. – Вып. 3. – С. 97 – 110.
  72. Іванишин В.В. Фінансовий лізинг і його роль у матеріально-технічному забезпеченні АПК / В.В. Іванишин // Економіка АПК. – 2003. – № 2. – С. 42 – 44.
  73. Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, О.Д. Витвицька [та ін.] // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 55 – 58.
  74. Казімірський В.В. Лізинг як засіб залучення інвестицій в АПК / В.В. Казімірський // Економіка АПК . – 2004. – № 1. – С. 96 – 98.
  75. Карпусь М.М. Деталізована поживність кормів зони Лісостепу України: довідник / М.М. Карпусь. – К.: Аграрна наука. 1995. – 346с.
  76. Качинський А. Економічні аспекти концепції ризику в екологічній безпеці України / А.Качинський, С.Пирожков // Економіка України. – 1994. – №7. – С. 26 – 31.
  77. Кваша С.М. Вплив світової фінансової кризи на розвиток аграрного сектору вітчизняної економіки / С.М. Кваша // Економіка АПК. – 2009. – №5. – С. 3 – 9.
  78. Кельнер О. Кормление сельскохозяйственных животных: руководство, составленное на основании физиологических исследований и практических наблюдений / О.Кельнер. – Л.: Мысль, 1924. – 664 с.
  79. Кіщак І.Т. Законодавче забезпечення виробництва та використання якісних кормових ресурсів / І.Т. Кіщак // Економіка АПК. – 2005. – №5. – С. 14 – 17.
  80. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента: учебник [для вузов] / Г.Д. Ковалев ; под. ред. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 208 с.
  81. Козлов В.В. Организация инновационоого развития российского аграрного бизнеса / В.В. Козлов ; ВИАПИ им. А.А. Никонова. – М.: Энциклопедия российских деревень, 2008. – С. 45.
  82. Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа, человек, технология / Б.Коммонер. – Л.: Гидрометиздат, 1974. – С. 23 – 33.
  83. Концепція ведення агропромислового виробництва на забруднених територіях та їх комплексної реабілітації на період 2000 – 2010 рр. / Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – К.: Парлам. вид-во, 2000. – 47 с.
  84. Концепція науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова ВР України від 13.07.1999 р. № 916-ХІY // Відомості Верх. Ради України. – 1999. – №37. – Ст. 336.
  85. Концепція розвитку наукової сфери України / Мін-во економіки // Економіст. – 2006. – №10. – С. 19 – 21.
  86. Кормовиробництво. Практикум / І.О. Зінченко, І.Т. Слюсар, Ф.Ф. Адамень [та ін.]; за ред. О.І. Зінченка. – К.: Нора – Прінт, 2001. – 470 с.
  87. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер ; общ. ред. Е.М. Пеньковой. – М.: Прогресс, 1993. – 736 с.
  88. Краснощеков Н. Концепция технологической модернизации сельськохозяйственного производства России / Н. Краснощеков, А. Михалев, А. Ежевский // АПК: экономика, управление. – 2005. – № 4. – С. 3 – 14.
  89. Кривий М.М. Структура кормів при виробництві молока в зоні радіоактивного забруднення / М.М. Кривий, В.М. Степаненко // Вісн. аграр. науки. – 2001. – №4. – С. 58 – 60.
  90. Кроп П.Б. Економічні взаємовідносини між новими організаційними формуваннями в кормовиробництві / П.Б. Кроп // Зб. наук. пр. УДАУ. – 1994. – С.46 – 49.
  91. Кропивко М.Ф. Організаційні форми впровадження інновацій в агропромислове виробництво з використанням потенціалу аграрної науки / М.Ф. Кропивко, Т.С. Орлова // Економіка АПК. – 2007. – № 7. – С. 11 – 18.
  92. Кропивко М.Ф. Удосконалення системи державного і регіонального управління соціально-спрямованим агпропромисловим виробництвом / М.Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2008. – №2. – С. 25 – 30.
  93. Лапин В.Н. Социальные аспекты управления нововведениями / В.Н. Лапин // Проблемы управленческих нововведений и хозрасчетного экспериментирования: сб. науч. тр. – Таллин, 1981. – С. 231.
  94. Лисситса А. 10 лет экономических преобразований в сельском хозяйстве Украины: анализ эффективности и продуктивности предприятий / А. Лисситса, М. Оденинг, Т. Бабичева // Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Evrope. (Discussion Paper). – 2003. – № 51. – C. 14 – 26.
  95. Лисситса А. Анализ оболочки Данных ( ДЕА) – современная методика опредедения эффективности производства / А. Лисситса, Т. Бабичева // Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Evrope. (Discussion Paper). – 2003. – № 50. – C. 21 – 42.
  96. Макаренко П.С. Вплив мінеральних добрив на продуктивність і якість корму з козлятника східного / П.С. Макаренко, С.П. Романюк // Корми і кормовиробництво. – 1998. – № 41. – С. 61 – 68.
  97. Малиновський А.С. Еколого-економічні та соціальні аспекти Чорнобильської катастрофи (на прикладі Житомирської області): монографія / А.С. Малиновський. – К.: ІАЕ, 2001. – 292 с.
  98. Маліцький Б. Про невідкладні заходи щодо посилення ролі науки та технологій в економічному і соціальному розвитку України / Б. Маліцький, О. Попович // Економіст. – 2005. – №4. – С. 31 – 35.
  99. Марчук Л.П. Формування інноваційних можливосей аграрного виробництва / Л.П. Марчук // Економіка АПК. – 2009. – №2. – С. 58.
  100. Матеріали ННЦ «Інститут аграрної економіки» з питань розвитку агропромислового комплексу України, формування економічних механізмів господарювання, розглянутих у 2006 р. на Президії УААН. – К.: ННЦ ІАЕ УААН, 2007. – 87 с.
  101. Медведовський О.К. Біоенергетична оцінка інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур / О.К. Медведовський. – К.: Урожай, 1993. – 65 с.
  102. Медведовський О.К. Енергетичний аналіз інтенсивних технологій в сільськогосподарському виробництві / О.К. Медведовський, П.І. Іваненко. – К.: Урожай, 1988. – 208 с.
  103. Мельник Ю.Ф. Агропромислове виробництво України: уроки 2008 року і шляхи забезпечення інноваційного розвитку / Ю.Ф. Мельник, П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2009. – № 1. – С. 3 – 13.
  104. Милнер Б. «экономика знаний» и новые требования к управлению / Б. Милнер // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 1. – С. 108 – 120.
  105. Михайловська О. «Європейський парадокс» інноваційного розвитку: уроки для України / О. Михайловська // Економіка України. – 2006. – №9. – С. 80 – 85.
  106. Морозов Т. Наукоемкие технологии и технопарки – высший етап реформирования экономики государства и регионов / Т. Морозов // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 11. – С. 105 – 106.
  107. Москалець В.В. Агроекологічний моніторинг забруднених радіонуклідами сільськогосподарських угідь та розробка альтернативних заходів їх реабілітації / В.В. Москалець, І.І. Ясковець // Агроекологічний журнал. – 2007. – №1. – С. 48 – 53.
  108. Наконечний С.І. Планування виробництва і використання кормів / С.І. Наконечний, І.П. Лузан. – К.: Урожай, 1986. – 168 с.
  109. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і Західного регіону України / ред.кол.: М.В. Зубець (голова) [та ін.]. – К. : Урожай, 2004. – 560 с.
  110. Нетрадиційні технології заготівлі кормів із бобових і злакових трав із підвищеною вологістю / М.Ф. Кулик, В.Ф. Периченко, Л.Т. Глушко [та ін.] // Ефективні корми та годівля. – 2007. – №5. – С. 21 – 25.
  111. Никитина З.В. Инновационные процессы организации экологического сельскохозяйственного производства / З.В. Никитина; Всерос. ин-т аграр. проблем и информатики им. А.А. Никонова. – М.: Энциклопедия российских деревень, 2008. – С. 69 – 72.
  112. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: cправочное пособие / А.П. Калашников, Н.И. Клейменов, В.Н. Баканов [и др.]. –– М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.
  113. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: справочное пособие / А.П. Калашников, В.И. Фисина, В.В. Щеглова, Н.И. Клейменова. – М.: Джангар, 2003. – 456 с.
  114. О путях снижения содержания нитратов в продуктах питания / О.И. Цыганенко, Н.Б. Рымарь-Щербина, В.С. Лапченко, Н.В. Вашенко // Гигиена и санитария. – 1991. – № 5. – С. 38 – 42.
  115. Огінський А. Основні напрями оптимізації енергоспоживання в сільському господарстві України / А.Огінський // Економіка України. – 1998. – № 4. – С. 72 – 77.
  116. Окландер М.А. Макромаркетинг: маркетинг в секторі загального державного управління / М.А. Окландер // Маркетинг в Україні. – 2003. – №6. – С. 31 – 37.
  117. Онищенко О.М. Господарства населення України до і після реорганізації сільськогосподарських підприємств / О.М. Онищенко // Вісн. Ін-ту економічного прогнозування. – 2005. – № 6. – С. 48 – 59.
  118. Орловская С.К. Инновационная составляющая экономического роста и развития аграрного сектора / С.К. Орловская // Роль инноваций в развитии агропромышленного комплекса / ВИАПИ им. А.А. Никонова. – М.: Энциклопедия российских деревень, 2008. – С. 733.
  119. Особливості формування регіональних агропромислових кластерів / М.Ф. Кропивко, Д.І. Мазоренко, І.О. Белебеха, В.В. Бакум // Економіка АПК. – 2008. – № 10. – С. 7 – 15.
  120. Осташко Т.О. Загальні переваги і ризики від членства у СОТ: досвід інших країн / Т.О. Осташко // Ефективні корми та годівля. – 2006. – №8. – С.11 – 12.
  121. Оценка зависимости коєфициента перехода Сs – 137 и елементов минерального питания растений / В.А. Кнатько, В.Ю. Атиц, И.Д. Жмигельская, И.И. Ивашкевич // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1999. – Т. 39, № 6. – С. 675 – 682.
  122. Павловська Л.Д. Еколого-економічні основи виробництва і використання кормів у зоні радіоактивного забруднення: монографія / Л.Д.Павловська, В.П.Славов. – К.: Світ, 1999. – 167с.
  123. Павловська Л.Д. Загальна продуктивність факторів кормовиробництва та чинники її зростання [Електронний ресурс] / Л.Д.Павловська, І.Ф. Грабчук // Економіка. Управління. Інновації. – 2010. - № 2(4). – Режим доступу: http: //www/nbuv.qov.ua/e-gournals/eui/ 2010 2/10 pldkchz.pdf.
  124. Перегудов С.С. Переработка отходов сельского хозяйства в комбикорма / С.С. Перегудов // Ефективні корми та годівля. – 2006. – № 4. – С. 44 – 46.
  125. Піщолка В.А. Стан та перспективи розвитку комбікормової галузі в Україні / В.А. Пішолка // Ефективні корми та годівля. – 2006. – №3. - С. 3-7.
  126. Поліщук О.А. Імітаційне моделювання інноваційно-інвестиційних процесів на споживчому ринку регіону / О.А. Поліщук // Зб. наук. пр. Вінницького держ. аграр. ун-ту. – 2006. - Вип. 26. – С. 127 – 133.
  127. Поліщук О.А. Напрями формування та розвитку інноваційної політики сучасних підприємств / О.А. Поліщук // Зб. наук. пр. Вінницького нац. аграр. ун-ту. – 2010. – № 3. – С. 35 – 44.
  128. Поліщук О.А. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності / О.А. Поліщук, І.І. Бондарчук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту. – 2008. – Вип. 238, т. V. – С. 1134 – 1138.
  129. Попов И.С. Кормовые нормы и кормовые таблицы / И.С. Попов. – М.: Сельхозиздат, 1934. – 232 с.
  130. Портер М. Э. Конкуренция: учеб. пособие: пер. с англ. / Э.Майкл Портер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – С. 205 – 278.
  131. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2006/07 маркетинговий рік. Вип. 17. – К.: Нац. наук. центр «Інститут аграрної економіки», 2006. – С. 169.
  132. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатулін, Ю.О. Панасенко, В.К. Кононенко [та ін.]. – К.: Вища освіта, 2003. – 432 с.
  133. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и припятствия (социальные проблемы инноватики) / А.И. Пригожин. – М.: Политиздат, 1989. – 271 с.
  134. Приходько Д.С. Теоретичні аспекти формування ринку екологічно чистих кормів в Україні / Д.С. Приходько // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип.189: в 5 – ти т., Т.1. – С. 94 – 105.
  135. Про внесення змін до Закону України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»: закон України від 24 жовт. 2002 р. №191-ІУ // Голос України. – 2002. – 15 листоп.
  136. Про державну підтримку сільського господарства України: закон України від 24 черв. 2004 р. №1877 // Голос України. – 2004. – 7 верес.
  137. Про інноваційну діяльність: закон України від 4.07.2002 р. №40-ІУ // Відомості Верх. Ради України. – 2002. – №36. – Ст. 266.
  138. Про молоко та молочні продукти: закон України від 24.06.2004 р. №1870 – ІУ // Голос України. – 2004. – 29 лип.
  139. Про особисте селянське господарство: закон України від 15 трав. 2003 р. №742-ІУ // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 29. – С. 232.
  140. Програма розвитку кормовиробництва в сільськогосподарських підприємствах області на період 2006 – 2010 років / Гол. упр. агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації. – Житомир, 2006. – 27с.
  141. Прядко В.В. Теоретико-методологічні аспекти ефективності сільськогосподарського виробництва / В.В. Прядко // Економіка АПК. – 2003. – №10. – С. 69 – 77.
  142. Радіоекологічна ситуація на території Житомирського Полісся / В.В. Москалець, Л.А. Прокопенко, Є.Є. Перетятко [та ін.] // Агроекологічний журнал. – 2007. – № 1. – С. 55 – 61.
  143. Развитие инновационных процессов в животноводстве / В.И. Нечаев, Е.И. Артемова, С.М. Рениченко, А.В. Волненко. – Краснодар: Просвещение –Юг, 2007. – 227 с.
  144. Ратанин П.И. Инновационные предпринимательство в переходный период России к рынку / П.И. Ратанин. – М.: Известия, 1993. – 174 с.
  145. Регламент моніторингу сільськогосподарської продукції та продуктів харчування Житомирської області на 2002 – 2005 рр. / О.А. Можар, Т.Д. Лев, А.І. Мельник [та ін.]. – К.: ІАБ УААН, 2001. – 21 с.
  146. Ресурсозбережение: еколого-эономический аспект / Н.И. Конишев, Н.А. Кушнирович, Л.В. Рожкова [и др.]. – К.: Наук. думка, 1992. – 212 с.
  147. Романов А.Е. Формирование агропромышленных кластеров в России / А.Е. Романов, В.П. Аращук // АПК: экономика, управление. – 2008. – № 3. – С. 41 – 45.
  148. Рудницька О.В. Формування попиту на органічну продовольчу продукцію в україні: аналіз і перспективи / О.В. Рудницька // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 116 – 120.
  149. Русан В.М. Економіко-екологічний механізм раціонального сільськогосподарського землекористування / В.М. Русан // Економіка АПК. – 2006. – № 4. – С. 31 – 37.
  150. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.
  151. Саблук П.Т. Стан економіки і реформ в агропромисловому комплексі України та завдання вчених економістів-аграрників / П.Т. Саблук. – К.: ІАЕ УААН, 1999. – 54 с.
  152. Саблук П.Т. Экономические основы продовольственной безопасности стран мира / П.Т. Саблук // Економіка АПК. – 2008. – №8. – С. 21 – 25.
  153. Самуельсон П. Экономикс / П. Самуельсон. – М.: Прогресс, 1964. – 840 с.
  154. Семенда Д.К. Роль кормової бази у розвитку тваринництва / Д.К. Семенда // Економіка АПК. – 2002. – №1. – С. 24 – 26.
  155. Серьогін К. Формули відродження / К.Серьогін // Урядовий кур’єр. – 2007. – 30 березня.
  156. Симоненко О.І. Кормозабезпечення тваринництва: стат. прогноз / О.І. Симоненко // Економіка АПК. – 2005. –№10. – С. 29 – 33.
  157. Сільське господарство України: криза та відновлення / за ред. Штефана Крамона-Таубаделя, С. Дем’яненка, Арніма Куна. – К.: КНЕУ, 2004. – 207 с.
  158. Сільськогосподарська діяльність господарств населення області за 2009 рік: стат. зб. / Гол. упр. статистики у Житомир. обл. – Житомир, 2009. – С.64.
  159. Сільськогосподарська діяльність населення Житомирщини 2005 – 2009 рр.: стат. зб. / за ред. Л.О. Рижкової; Гол. упр. статистики у Житомир. обл. – Житомир, 2009. – 36 с.
  160. Сіренко Н.М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. – 2009. – №9. – С. 43 – 46.
  161. Скидан О.В. Развитие агротехнопарков на Украине / О.В. Скидан; Всерос. ин-т аграр. проблем и информатики им. А.А. Никонова. – М.: Энциклопедия российских деревень, 2008. – С. 575 – 577.
  162. Скрипчук П. Екологічна сертифікація як інструмент виробництва та споживання екологічно чистої продукції / П.Скрипчук // Економіка АПК. – 2006. – № 10 – С. 12 – 16.
  163. Славов В.П. Еколого-економічна оцінка ефективності кормовиробництва / В.П.Славов, Л.Д.Павловська, А.Є.Зоря // Економіка АПК. – 1996. – №12. – С. 65 – 68.
  164. Славов В.П. Расчет факторов, определяющих интенсификацию кормопроизводства на примере Полесья УССР / В.П.Славов, Л.Д.Павловская, В.А.Ильчук // Использование ЭВМ для планирования кормопроизводства и оптимизации кормовых рационов: тр. ЛСХА. – 1989. – Вып. 254. – С. 35 – 38.
  165. Соколенко С. Промышленная и териториальная кластеризация как средство реструктуризации / С. Соколенко // Социальные аспекты и финансирование индустриальной реструктуризации: материалы конф., 26 – 27 октября 2003 г. – М.: Региональный форум, 2003. – С. 24 – 28.
  166. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: Сети Альянсы, Пертнерства. Кластера. Укр. Контекст / С.И. Соколенко. – К.: Логос, 2002. – С. 80 – 98.
  167. Соломонко Д.О. Розвиток аграрного сектору регіону на основі кластерного підходу / Д.О. Соломонко // Економіка АПК. – 2008. – №3. – С. 60 – 66.
  168. Споживання основних продуктів харчування населенням Житомирщини: стат. зб. / Гол. упр. статистики у Житомир. обл. – Житомир, 2009 – 12 с.
  169. Статистичний бюлетень про заготівлю і використання кормів у сільськогосподарських підприємствах 2005–2009 рр.: стат. зб. / за ред. Л.О. Рижкової; Гол .упр. статистики у Житомир. обл. – Житомир, 2009. – 119 с.
  170. Статистичний щорічник Житомирської області за 2009 р.: стат. зб. / за ред. Л.О. Рижкової; Гол. упр. статистики у Житомир. обл. – Житомир, 2009. – 503 с.
  171. Стратегічні напрями розвитку агропромислового комплексу України / за ред. П.Т. Саблука. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 59 с.
  172. Ступенко О.В. Удобрення радіоактивно забруднених луків / О.В. Ступенко , П.І. Витриховський // Землеробство: міжвід. темат. наук. зб. – 2000. – Вип. 74. – С. 57 – 59.
  173. Тацуно Ш. Стратегия – технополисы: пер. с англ. / Ш.Тацуно ; общ. ред. В.И. Данилова-Данильяна. – М.: Прогресс, 1998. – 344 с.
  174. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. пер. с англ. / Б. Твисс ; авт. предисл. и науч. ред. К.Ф. Пузыня. – М.: Экономика, 1989. – 271 с.
  175. Толкач М.І. Організація і економіка кормовиробництва / М.І. Толкач, З.П. Кирпаль, В.Р. Панченко. – К.: Урожай, 1986. – 185 с.
  176. Томмэ М.Ф. Нормы кормления и рационы для сельскохозяйственных животных / М.Ф. Томмэ. – М.: Сельхозиздат, 1960. – 520 с.
  177. Трегобчук В.М. Екологічні аспекти аграрної політики / В.М. Трегобчук, Н.М. Скурська, Д.Ф. Крисанов // Сучасна аграрна політика України: проблеми становлення: зб. наук. пр. – К.: ІАЕ УААН, 1996. – С. 183.
  178. Третьякова Л.А. Теоретико-методологические основы инновационной деятельности в АПК / Л.А. Третьякова ; ВИАПИ им. А.А. Никонова. – М.: Энциклопедия российских деревень, 2008. – С. 733.
  179. Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник [для вузов] / Р.А. Фатхудинов. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. – 600 с.
  180. Фирсакова С.К. Поглощение Cs-137 і Sr 90 луговыми ратсениями из дернины / С.К. Фирсакова, Н.В. Гребенщикова // Докл. ВАСХНИЛ . – 1980. – № 3. – С. 19 – 20.
  181. Харитонова Т.В. Прогнозирование инновационной деятельности в АПК / Т.В. Харитонова; Всерос. Ин-т аграр. проблем и информатики им. А.А. Никонова. – М.: Энциклопедия российских деревень, 2008. – С. 122 – 125.
  182. Хасаєв Г.Р. Кластери – сучасні інструменти підвищення конкурентноздатності регіону (через партнерство до майбутнього). Ч. 1 / Г.Р. Хасаєв, Ю.В. Міхєєв // Компас промислової реструктуризації. – 2003. – №1. – С. 1 – 13.
  183. Ходаківська О.В. Напрями підвищення ефективності екологізації радіоактивних забруднених земель / О.В. Ходаківська // Економіка АПК. – 2008. – №3. – С. 75 – 79.
  184. Хорунжий М.Й. Організаційно – економічні трансформації у сільськогосподарському виробництві в процесі його капіталізації / М.Й. Хорунжий // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 51 – 57.
  185. Цихан Т.В. Кластерная теория економического развития / Т.В. Цихан // Теория и практика управления. – 2003. – № 5. – С. 74 – 81.
  186. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990-2001 рр.) / за ред. О.М. Шпичака. – К.: ІАЕ, 2000. – 585 с.
  187. Ціхановська О.М. Кластеризація як новий методичний механізм розвитку сільських територій / О.М. Ціхановська // Економіка АПК. – 2007. – № 2. – С. 153 – 155.
  188. Шкурін Г.Т. Кластерний принцип соціально-економінчих відносин у підвищенні рівня життя сільського населення / Г.Т. Шкурін // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С. 124 – 129.
  189. Шпикуляк О.Г. Інституціоналізація інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки / О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 3. – С. 114-117.
  190. Шпикуляк О.Г. Регулювання аграрного ринку та оцінка його ефективності / О.Г. Шпикуляк, А.В. Розгон, І.Ю. Розгон // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Сер. Фінанси і кредит. – 2009. - Вип. 2. – С. 226-232.
  191. Штанге Г. Аграрный сектор России на подьеме ?! Анализ технической еффективности аграрных предприятий / Г. Штанге, А. Лисситса // Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Evrope. (Discussion Paper). – 2004. – № 69. – C. 7 – 28.
  192. Шубравська О. Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні / О.Шубравсь
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины