Экологическая безопасность


Всего работ:147


51 ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В ПРОЦЕСАХ ВОДООЧИСТКИ ТА ВОДОПІДГОТОВКИ

52 РАЗРАБОТКА, ИССЛЕДОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЯДЕРНОЙ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА “УКРЫТИЕ”

53 СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

54 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАССЕЙНОВ МАЛЫХ РЕК

55 НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИМИ РОЗСОЛАМИ (на прикладі Калуш - Голинського родовища калійних солей)

56 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ГІРНИЧО-ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В УМОВАХ АЕРОТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ( на прикладі Калуського промислового району)

57 ОЦІНКА ВПЛИВУ УРАЗЛИВОСТІ ПІДЗЕМНИХ ВОД НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОНБАСУ В УМОВАХ ЗАКРИТТЯ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

58 ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГЛИНИСТЫХ ШЛАМОВ И ПОЧВ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОНУКЛИДОВ

59 СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ МЕТОДОМ МНОГОКОНТУРНОГО ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ПИРОЛИЗА

60 Розробка реагентів для комплексних технологій очищення води та утилізації відходів

61 СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ СОЖ И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ

62 ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТЫХ СКОПЛЕНИЙ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРУШЕННОГО 4-ГО БЛОКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

63 РОЗРОБКА ОКИСНЮВАЛЬНИХ ТА МЕМБРАННИХ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ З ОБ´ЄКТУ «УКРИТТЯ»

64 НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ЗАСАДИ ПОЛІПШЕННЯ СТАНУ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

65 БІОТЕСТУВАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ У МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

66 ТЕХНОГЕННИЙ ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ КАДМІЮ ТА СВИНЦЮ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ВІДВАЛАХ ФОСФОГІПСУ, НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

67 ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ НАФТОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ

68 ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ ОБ’ЄКТАМИ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

69 Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва

70 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ В УМОВАХ ТЕХНОГЕННОГО ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

71 ОБРАЗОВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕНОС ГАЛОГЕНУГЛЕВОДОРОДОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

72 ВПЛИВ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ (НА ПРИКЛАДІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА)

73 ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА В ПРОТОЧНЫХ БИОРЕАКТОРАХ

74 ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ, КРАСИТЕЛЕЙ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ДОНЕЦКИМИ ПРИРОДНЫМИ МЕЗОПОРИСТЫМИ УГЛЯМИ

75 ЛИКВИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ

76 ВИЛУЧЕННЯ U(VI) ТА Co(ІІ) З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІЕТИЛЕНІМІНУ ТА ЕТИЛЕНДИАМІНТЕТРАОЦТОВОЇ КИСЛОТИ З ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

77 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВОДНИХ І НАЗЕМНИХ ЕКОСИСТЕМ ШИРОКОЛУЖАНСЬКОГО МАСИВУ КАРПАТСЬКОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА

78 підвищення екологічної безпеки у безвідходних технологіях переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів

79 ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ КОМПОНЕНТОВ ГЕОСФЕРЫ СОРБЕНТАМИ И БИОДЕСТРУКТОРАМИ, КОТОРЫЕ ТРАНСПОРТИРУЮТСЯ МНОГОФАЗНЫМИ ПОТОКАМИ

80 ЗНИЖЕННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ДОВКІЛЛЯ ВІД ПИЛОВИХ ВИКИДІВ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

81 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

82 СОЗДАНИЕ СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ ДОБАВОК ДЛЯ ВОДООБОРОТНЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

83 РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОЇ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ ВОЛОКНОМІСТКИХ ВІДХОДІВ В КАРТОННО-ПАПЕРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

84 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ ЧАЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕРАДИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

85 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УДАЛЕНИЯ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ВОДЫ ДЛЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

86 Система екологічного моніторингу та заходи стабілізації стану довкілля Надвірнянського нафтогазопромислового району

87 Разработка средств и способов повышения уровня экологической безопасности при действии вредных физических полей техногенного происхождения

88 КОМПЛЕКСНА МАЛОВІДХОДНА ІОНООБМІННА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

89 усовершенствование Проектирования генерального плана аэропорта с учетом акустического фактора

90 усовершенствование Проектирования генерального плана аэропорта с учетом акустического фактора

91 Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води

92 МЕХАНІЗМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

93 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ВОДООЧИЩЕННЯ (на прикладі ЦПВ)

94 Повышение экологической безопасности при аварийных выбросах токсичных веществ

95 Разработка методов и средств ресурсосбережения в производстве бумаги и картона из макулатуры

96 Підвищення екологічної безпеки при спорудженні нафтогазових свердловин

97 ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТЕХНОПРИРОДНИХ ГЕОСИСТЕМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ОБЛАСТЕЙ (на прикладі Львівської області)

98 Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових і лісових пожежах

99 ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА(VI) И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД МЕТОДАМИ УЛЬТРА- И НАНОФИЛЬТРАЦИИ В СОЧЕТАНИИ С КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕМ

100 РОЗРОБКА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ МІСТА НА ОСНОВІ ІМОВІРНІСНИХ СТРУКТУРНО - ЛОГІЧНИХ МОДЕЛЕЙ НЕБЕЗПЕК ВИРОБНИЦТВ.


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)