ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: КРИМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ: КРИМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

 

 

 

 

ВЕРЕМЧУК Марина Андріївна

 

 

 

 

УДК 322 (477.75)

 

 

 

ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ:

КРИМСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

 

 

 

Спеціальність 23.00.02- політичні інститути та процеси

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сімферополь - 2012

Дисертація є рукописом

 

Робота виконана на кафедрі політичних наук і міжнародних відносин Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

 

Науковий керівник:

кандидат філософських наук, доцент

Філатов Анатолій Сергійович,

Таврійський національний університет

імені В. І. Вернадського,

доцент кафедри політичних наук

і міжнародних відносин

 

 

 

Офіційні опоненти:

доктор політичних наук, професор,

Кузьмін Петро Васильович,

Республіканський вищий навчальний заклад

«Кримський інженерно-педагогічний університет»,

професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін

 

 

кандидат політичних наук,

Кудлай Андрій Анатолійович,

Філія Московського державного університету

імені М. В. Ломоносова в місті Севастополі,

старший викладач кафедри управління

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист відбудеться "29" березня 2012р. о 14.00 годин на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.07 в Таврійському національному університеті
імені В.
І. Вернадського (95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 20, зала засідань).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (95007, м. Сімферополь, проспект академіка Вернадського, 4).

Автореферат розісланий «27» лютого 2012 р.

 

 

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                             Є. О.  Горюнова

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що проблеми формування та реалізації державної політики України щодо малого і середнього бізнесу зачіпають комплекс таких політологічних проблем: розгляд політичного процесу в як суспільно-політичної взаємодії; виявлення в цьому процесі місця і ролі конкретних суб'єктів; визначення форм громадської участі в політичних процесах у демократичному суспільстві; інституціональне оформлення соціально-політичного представництва; дослідження питань державного управління та регулювання суспільно-політичною сферою життя суспільства.

Системні перетворення, які відбуваються в економіці і політиці України, потребують всебічного дослідження принципів і форм, шляхів і тенденцій розвитку взаємодії між політикою та економікою, державною владою та підприємництвом. Теоретичне опрацювання цих питань, їх своєчасне та якісне вирішення безпосередньо позначаються на характері і темпах макро- та мікроекономічних процесів. У зв'язку з цим однією з найважливіших умов сталого поступального розвитку вітчизняної економіки, поряд iз позитивним розвитком та вдосконаленням ринкової системи господарювання, є своєчасне здійснення адекватних заходів щодо протидії деструктивним політичним факторам внутрішнього і зовнішнього характеру, які гальмують розвиток малого і середнього бізнесу в Україні. При цьому треба враховувати, що концепції політичної влади, її зв'язок з економічною сферою суспільства розробляються на різних світоглядній та методологічній засадах. Внаслідок цього ще не сформувався єдиний категоріальний апарат її опису та аналізу. Це актуалізує необхідність уточнення понять, виявлення теоретико-методологічних засад дослідження, які найбільш адекватно відображають процеси взаємодії політики й економіки, особливо такої її частини, як малий і середній бізнес. Водночас у політичній науці актуалізується проблематика дослідження інститутів, структур і механізмів регіональної політичної влади, яка ще тільки починає вивчатися.

Відповідно до сформованої традиції розвитку світової політичної науки до її структури включаються напрями політичної економії, політичного права та економічної політики. Наше дисертаційне дослідження будується на перетені даних напрямів, будучи в цілому політологічним дослідженням, яке розглядає проблеми розвитку малого і середнього підприємництва в Криму в контексті політичних процесів в Україні. При цьому політичне вираження розвитку малого і середнього підприємництва виявляється й тим, що ця сфера економічної діяльності забезпечує формування та існування самодостатнього середнього соціального прошарку, який є гарантом функціонування громадянського суспільства і правової демократичної держави.

Тема розвитку малого та середнього підприємництва в посттоталітарному суспільстві привертає увагу багатьох вітчизняних дослідників - політологів, економістів, соціологів та юристів. У загальному контексті економічних перетворень проблема розглядається в роботах Ф. Барановського, Д. Власенка, Н. Кудінової, Е. Невмержицького, А. Сафоненка, В. Скрипник, Н. Тунтії та ін. У свою чергу, проблематикою вдосконалення державної політики у цій сфері займаються сучасні українські вчені: З. Варналій, Н. Внукова, В. Гриньова, О. Невелєв, І. Швец. Результати дослідження проблем формування державної підтримки малого і середнього бізнесу викладено в роботах В. Колоти, І. Комарницького, В. Кредисова, Т. Кондратюка, С. Покропивного, О. Пасхавера та ін.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалося протягом 2005-2011 рр. як складова наукових розробок кафедри політичних наук і міжнародних відносин Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського в рамках теми «Регіональна політика: проблеми соціального капіталу» (номер державної реєстрації № 0106U008460).

Мета дослідження - комплексний аналіз державної політики у сфері розвитку малого і середнього бізнесу на регіональному рівні у Криму в контексті розвитку політичної ситуації в Україні.

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань:

- розглянути теоретико-методологічні засади дослідження малого і середнього бізнесу як суб'єктів політико-економічної діяльності;

- дослідити особливості державного регулювання малого та середнього бізнесу в контексті загального соціально-економічного курсу і проаналізувати основні тенденції політики стосовно розвитку малого і середнього бізнесу в АРК;

- вивчити вплив малого і середнього підприємництва на формування середнього соціального прошарку, громадянського суспільства;

- визначити міру політичного впливу державних органів на розвиток  малого і середнього підприємництва в АРК;

- визначити міру впливу підприємництва на стан соціально-політичної стабільності суспільства на прикладі кримського регіону;

- здійснити аналіз розвитку державно-приватного партнерства - однієї з важливих форм соціального партнерства -  як оптимальної моделі взаємодії підприємницьких структур та органів влади в Україні і Криму, що сприяє функціонуванню громадянського суспільства і формуванню політичних умов існування демократичної держави.

Об'єкт дослідження - державна політика України у сфері економіки.

Предмет дослідження - політика України у сфері розвитку малого і середнього бізнесу та специфіка її реалізації в Криму.

Методи дослідження визначаються комбінуванням елементів теоретичних підходів різних рівнів відповідно до специфіки конкретних дослідницьких завдань: розгляду малого і середнього бізнесу не тільки із соціально-економічних позицій, а й із позицій, що допомагають побачити політичний ракурс проблеми. У роботі використовувався інституціональний підхід, що розширює можливості розуміння теми дослідження і дає перспективу формування ефективнішої системи державної підтримки малого і середнього бізнесу через розвиток його інститутів.

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми досліджень і спеціальні методи. У роботі використовуються: історичний і логічний методи - для дослідження теоретичних засад розвитку малого і середнього бізнесу; системний - для розгляду процесу розвитку малого підприємництва в тісному взаємозв'язку з чинною державною політикою у цій сфері; компаративний - для порівняння особливостей вітчизняного і зарубіжного досвіду державного регулювання малого і середнього бізнесу; абстрактно-логічний - для теоретичного узагальнення і формулювання висновків; економіко-статистичний - для аналізу сучасного стану державної підтримки малого і середнього бізнесу; методи аналізу і синтезу - для розробки ефективного механізму підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Особливе місце в роботі займає соціологічний підхід, який широко використовується у процесі проведення політологічних досліджень. У рамках цього підходу, під час аналізу взаємодії влади і підприємницьких структур у Криму, було використано методи експертного опитування, аналізу документів, case study.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що:

вперше:

- виявлено специфіку регіонального характеру взаємодії влади, малого і середнього бізнесу в АРК, виражену, головним чином, у наявності високого підприємницького потенціалу, який реалізується  не тільки в економічному, а й у соціально-політичному житті суспільства;

- на підставі соціологічного дослідження, проведеного в режимі експертного опитування, виявлено присутність патерналістських настроїв у середовищі малих і середніх підприємців, що дозволило зробити висновок про розвиток малого і середнього бізнесу в АРК тільки в контексті розвитку громадянського суспільства і формування правової демократичної держави.

вдосконалено:

- методику комплексного якісного аналізу характеру взаємодії регіональної влади та малого і середнього бізнесу;

- підходи до визначення системи заходів державної підтримки малого і середнього бізнесу в АРК.

набуло подальшого розвитку:

- вивчення малого і середнього бізнесу як суб'єктів політико-економічної діяльності в умовах політичного процесу в Україні;

- дослідження факторів політичного впливу на розвиток малого і середнього підприємництва та вплив останнього на стан економічної безпеки і соціально-політичної стабільності в Криму;

- аналіз розвитку державно-приватного партнерства - однієї з важливих форм соціального партнерства - як оптимальної моделі взаємодії підприємницьких структур і органів влади в Україні та Криму.

Практична значущість отриманих результатів. Результати дослідження є внеском у розвиток одного з перспективних напрямів в українській політичній науці, пов'язаного з таким важливим аспектом відносин між державою і громадянським суспільством, як регулювання та підтримка розвитку малого і середнього бізнесу. Отримані результати дослідження є внеском у розробку загальної концепції політичної й економічної ефективності державного регулювання та підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. Вони можуть бути використані науково-дослідними інститутами, суспільно-політичними об’єднаннями та державними органами під час подальшого вивчення динаміки політичних процесів в АРК, під час проведення емпіричних досліджень у сфері державного регулювання розвитку малого і середнього бізнесу; під час аналізу процесів державного регулювання та підтримки розвитку малого і середнього бізнесу; для формулювання науково обґрунтованих заходів і пропозицій стосовно розвитку інфраструктури державного управління, що забезпечують ефективну взаємодію органів влади з підприємствами малого та середнього бізнесу. Основні положення дисертаційної роботи можуть бути використані для викладання нормативних і спеціальних навчальних курсів за напрямом підготовки «Політологія», «Політична регіоналістика», «Державне управління».

Особистий внесок здобувача. Основні положення і результати дисертаційного дослідження, тексти опублікованих статей підготовлені автором самостійно.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження було апробовано в доповідях і виступах автора на науково-практичній конференції «Крым в контексте Русского мира: история и своерменность» (Євпаторія, 2007), на міжвузівській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правового регулювання господарської діяльності в сучасній Україні» (Сімферополь, 2008), круглому столі «Передумови стабільного розвитку Криму. До 225-річчя Чорноморського флоту і Севастополя» (Севастополь, 2008), міжнародній науково-практичній конференції «Статус Криму і міжнародно-правовий досвід автономії» (Сімферополь, 2010), міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные вопросы социокультурного развития Крыма: история и своерменность» (Сімферополь, 2011).

Публікації. Основні теоретичні положення і висновки, сформульовані в дисертаційному дослідженні, було опубліковано в 4 наукових статтях у фахових виданнях України з питань політичних наук та одній публікації доповіді на науково-практичній конференції.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 209 сторінок, з яких: 188 сторінок - основний текст; на 21 сторінці розміщується список використаних джерел, що складається з 224 найменувань.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины