ТЕХНОЛОГІЯ ПІДНІМАННЯ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ПОКРИТТІВ З ОДНОЧАСНИМ ВЛАШТУВАННЯМ ПОСТІЙНИХ ОПОР

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДНІМАННЯ ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ ПОКРИТТІВ З ОДНОЧАСНИМ ВЛАШТУВАННЯМ ПОСТІЙНИХ ОПОР
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність і необхідність теми дослідження, об’єкт і предмет дослідження, сформульовано мету та робочу гіпотезу, основні завдання і методи дослід­жен­ня, інформаційна основа, визначені наукова теоретична і прак­тична цінність роботи, зазначено особистий внесок здобувача в наукові праці, опуб­ліковані у співавторстві, наведено відомості про апробацію результатів роботи та публікації.


У першому розділі наведено результати аналізу наукової інфор­мації з різних джерел, подана структурно-логічна схема проведення дослід­ження. Пошук і вибір об’єктів-представників виконувався з науково-технічних, проектних, учбових, до­ві­д­­кових, архітектурно-будівельних і інших джерел, які мали місце в різних публіка­ціях, а також в мережі “Inte et.


Серед головних вимог був пошук характерних об’ємно-планувальних та конст­руктивних рішень і визначення таких ознак одноповерхових будинків і споруд, для яких можливо при проектуванні застосовувати велико­роз­мірні покриття пов­ної заво­д­ської готовності. Велико­роз­мір­ними будівлями і спору­дами раніше вважалися об’єкти, в яких відстань між опо­рами несучих конструкцій пере­вищувала 40 м. Зараз цей розмір значно збільшений і може досягати 200 м. У про­ми­словому будів­ництві це складальні цехи маши­нобудівних, суднобудівних, літакобудівних заводів, ангари, елінги тощо. Системи, що перекривають такі прольоти, проектуються най­частіше одно­­про­гоновими.


Ці покриття, як і при використані традиційних кранових методів монтажу, ви­ко­­ну­ємих на про­ектних відмітках, необхідно спочатку збирати на низьких ришту­ваннях безпосе­ред­ньо в зоні монтажу або на площадках укрупнювального складання кон­стру­кцій і транспортувати в зону монтажу, якщо це дозволяють розміри блоку покриття і є відпо­відні транспортні засоби, а потім, одним із примусових методів (під­ро­­щуван­ням або пересуванням по напрямним) шляхом підтягування чи ви­штовху­вання, дос­та­в­ляти на проектні відмітки.


           З урахуванням визначених характерних ознак, яким повинні відповідати об’ємно-планувальні та конструктивні рішення, що впливають на організацію і тех­но­логію виконання монтажних робіт, був здійснений пошук і розроблена класи­фі­кація та вибрані схеми об’єктів-представників з формалізованими рішеннями струк­тури несучих конструкцій, на які можуть опиратися великорозмірні покриття. Така класифікація об’єктів-представ­ників, для яких вже були застосовані різні організа­ційно-технологічні рішення монтажу великорозмірних покриттів і для яких вони ще не були розроблені в практиці будівництва, розглядаються в дисертаційній роботі. Застосування телескопіч­них і тросових гідродомкратів іноземними фірмами FAGI­OLI, Riggers, DLT, BHEL-PSWR, VSL HEAVY LITING, Enerpac, Sarens та інших знач­­но розширили діапазон технологічних рішень з вико­ристанням засобів механі­зації на основі різноманітних гідродомкратних пристроїв.


 


У другому розділі виконувалось дослідження характерних рішень 16 методів піднімання (МП) великорозмірних покриттів для різних будівель і споруд. По­даль­ша сис­тематизація їх і виявлення типових ознак дозволили підійти до пошуку нових, більш ефективних засобів механізації і методів монтажу (ММ) покриттів. Для цього спочатку були згруповані відібрані методи з їх характерними ознаками і показ­никами мон­тажної технологічності. Це дали змогу отримати об’єктивну інформацію про кож­ний метод і зупинитися на більш раціо­нальних. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины