АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА СТАТИСТИЧНОЇ ВІБРОУДАРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
  • скачать файл:
Название:
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА СТАТИСТИЧНОЇ ВІБРОУДАРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Основний зміст роботи


У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації, розкрито зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано мету, об’єкт, предмет і задачі дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, наведено інформацію про публікації автора за темою дисертації, апробацію основних результатів на конференціях і семінарах.


У першому розділі розглянуті основні досягнення в галузі вібраційної діагностики, отримані за останні роки. Проаналізовані тенденції розвитку вібровимірювальної апаратури, основні методи діагностики електротехнічного обладнання за вібраціями, що ґрунтуються на детермінованому та статистичному підходах. Проведено порівняльний огляд ряду відомих приладів та систем вібраційної діагностики.


На основі проведеного аналізу зроблено висновки про те, що технічні засоби для вимірювання вібрацій, які на даний час присутні на ринку, мають достатню точність, високу надійність та цілком доступну ціну. Разом з тим, методи діагностування на основі вібраційних сигналів потребують розвитку. Таким чином, основним найбільш актуальним напрямком досліджень слід вважати вдосконалення математичних моделей діагностичних сигналів, методів їх обробки та прийняття діагностичних рішень з метою забезпечення підвищеної точності та достовірності діагностики. Порівняння особливостей детермінованого та статистичного підходів до діагностики показує, що статистичні методи дають можливість отримати вищу достовірність діагностичних результатів, а тому нові методи та системи вібродіагностики слід розробляти на основі саме статистичного підходу.


За результатами аналізу сформульовано мету та основні завдання дисертаційного дослідження, які спрямовані на розробку автоматизованої системи віброударної діагностики ЕО з підвищеними показниками достовірності діагнозу за рахунок застосування нових статистичних методів обробки інформаційних сигналів вібрацій та прийняття діагностичних рішень по виявленню та класифікації дефектів.


У другому розділі розглядаються питання побудови математичної моделі відгуку масивного елемента конструкції досліджуваного ЕО на зовнішній вплив у вигляді механічного удару.


Як показують експериментальні дослідження, вібрації широкого класу технічних об’єктів, а зокрема і багатьох вузлів ЕО, мають чітко виражену багаторезонансну структуру. Тому була поставлена задача побудови математичної моделі, яка б описувала такі багаторезонансні процеси вібрацій. Для її розв’язання було сформульовано припущення, що частотні характеристики досліджуваної механічної системи не змінюються протягом експерименту, коливання в ній не виникають самі по собі, а лише внаслідок деякого впливу, вони стійкі і згасають через певний час після припинення зовнішнього впливу. Крім того, коливання в розглядуваній механічній системі не залежать ні від рівня збудження, ні від типу і форми хвилі збудження. Зроблені припущення дають можливість математично описати досліджуваний вузол ЕО у вигляді деякої лінійної часоінваріантної системи.


 


Згідно з рядом наукових публікацій вібрації електричних машин та іншого ЕО мають випадковий характер, тому їх математичну модель доцільно побудувати в певному класі випадкових процесів. В дисертації для цієї мети було використано лінійні випадкові процеси (ЛВП), теорія яких була ґрунтовно розроблена Б.Г.Марченком та Л.М.Щербаком. При цьому досліджувана система розглядається як комбінація лінійних систем другого порядку, кожна з яких характеризує якийсь один резонанс, причому кількість цих систем рівна кількості резонансних частот досліджуваної системи, а відгук кожної з них описується ЛВП з певними характеристиками.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)