УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДЕФЕКАЦІЇ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ШЛЯХОМ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПОПЕРЕДНЬОЇ ДЕФЕКАЦІЇ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ ШЛЯХОМ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульо-вано мету і завдання досліджень, зазначено наукову новизну та практичну цінність одержаних результатів.


У першому розділі «Роль процесу попередньої дефекації дифузійного соку в технології виробництва цукру» розкрито важливість цього попереднього оброб-лення дифузійного соку вапном, способи проведення та вплив режимних парамет-рів на ефективність очищення дифузійного соку, варіанти апаратурного оформле-ння і гідродинамічну структуру потоків. Проаналізовано сучасну типову схему очищення дифузійного соку та заходи її удосконалення, і в тому числі, з відокремленням переддефекаційного осаду до основної дефекації (ОД). Відповід-но до проведеного огляду літературних джерел сформульовано основні завдання досліджень.


У другому розділі «Об’єкти і методи досліджень» наведено характерис-тику об’єкта, предмета та використаних методів досліджень.


Для визначення основних технологічних показників соків у схемі очищен-ня дифузійного соку використовувались методи, викладені в «Инструкции по химико-технологическому контролю и учету сахарного производства». Вміст білків визначали методом Реви Л.П. та Сімахіної Г.О. за біуретовою реакцією і аніонів кислот – методом Реви Л.П., Шостаковського В.А., Логвіна В.М. та ін. Швидкість фільтрування W визначали за часом одержання 50 см3 фільтрату із 100 см3 нефільтрованої проби соку.


 


Для проведення порівняльних досліджень ефективності очищення дифузій-ного соку спочатку виконувалась технологічна оптимізація теплої попередньої дефекації (рис. 1) удосконаленим методом: визначенням оптимальних кінцевих величин рН і лужності переддефекованого соку не тільки за мінімальним залишковим вмістом білків (Б), аніонів кислот (Ан) та величини забарвленості (Зб) у підлужених соках, а і за максимумом приросту їх чистоти (Ч), який задовільно корелюється з найнижчими концентраціями відповідних нецукрів.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)