РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ЧАСТОТНО-ФАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
  • скачать файл:
Название:
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ЧАСТОТНО-ФАЗОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано  актуальність теми, визначено мету й основні завдання


дисертаційного дослідження, сформульовано нові наукові положення, що винесено


на захист, оцінено практичну значущість одержаних результатів, наведено конкретні


відомості  про  зв'язок  роботи  з  науковими  програмами  і  планами,  доведено


обґрунтованість  і  достовірність  наукових  положень,  висновків  і  рекомендацій,


наведено  основні  публікації  автора,  що  відбивають  результати  дисертаційного


дослідження та особистий внесок здобувача.


У першому розділі  дисертаційної  роботи  наведені  результати  аналітичного


огляду  основного  змісту  теоретичних  положень  первинної  обробки  інформації  в


частотних і фазових радіотехнічних системах літальних апаратів.


Зі  здійсненого  аналізу  витікає,  що  найбільш  проблемними  являються


теоретичний  синтез  оптимальних  аналогових  і  цифрових  алгоритмів  оцінювання


частоти  і  фази  гармонічного  сигналу,  спостережених  на  фоні  нормальних  шумів.


При цьому доведено, що оптимальні цифрові алгоритми з використанням фазового


сигналу, та потоку нульових переходів суміші гармонійного сигналу та нормального


шуму доволі складно реалізувати на практиці, оскільки необхідно використовувати


багатоканальну обробку потоку нульових переходів.


Результати теоретичного аналізу фільтруючих трактів частотних і фазових РТС,


використаних з ціллю підвищення енергетичного відношення сигнал/шум на вході


вимірювачів  частоти  і  фази  показують,  що  при  практичній  реалізації  виникають


відомі  труднощі  з  подоланням  відомих  протирічь  існуючих  фільтруючих  схем


непереривних сигналів між точністю, завадостійкістю і динамічними помилками та


схильністю до зриву стеження.


Результати  розгляду  питання  дискретизації  аналогового  інформаційного


сигналу показують, що сам по собі потік нульових переходів лише опосередковано


  7


несе  відомості  про  частоту  та  фазу,  які  виявляються  тільки  після  їх  обробки  і


вимірювання, що в ряді випадків ускладнює саму реалізацію практичних методів  і


пристроїв обробки.


На підставі результатів аналітичного огляду визначено три основних напрямки


розширення  можливостей  підвищення  точності  частотно-фазових  вимірювань  в


радіотехнічних системах літальних апаратів.


Перший  з  них  полягає  в  вирішенні  задачі  синтезу  та  експериментального


дослідження квазіоптимальних цифрових алгоритмів оцінювання  частоти і фази по


потоку нульових переходів адитивної суміші гармонічного сигналу та нормального


шуму, придатних для практичної реалізації.


Другий напрямок передбачає розробку доплерівських фільтрів, що стежать, на


основі  синхронізованих  генераторів  з  примусовим  переналаштуванням  частоти


генерації.


Третій  напрямок  полягає  в  розробці  та  дослідженні  методів  формування


дискретизованої  частотної  вибірки  з  використанням  нульових  переходів  суміші


гармонійного сигналу і шуму.


У  другому  розділі  вирішено  задачу  синтезу  квазіоптимальних  цифрових


алгоритмів  оцінювання  частоти  і  фази  гармонічного  сигналу,  маскованого


нормальним шумом за потоком нульових переходів.


Основним завданням цього  розділу  було  розробити  найбільш прості  за своєю


алгоритмічною структурою  процедури  оброблення  потоку нульових переходів, що


дає змогу отримати надійні і достатньо точні результати вимірювань частоти і фази,


близькі до оптимальних.


Наведено  основні  статистичні  характеристики  потоку  нульових  переходів


суміші гармонічного сигналу і нормального шуму, що дало можливість одержати


граничні  точності  оцінювання  частоти  і  фази  гармонічного  сигналу,  який


спостерігається на тлі нормального «білого» шуму.


Відповідні  дисперсії  оцінок  частоти  і  фази  в  разі  великого  відношення


 


сигнал/шум  (сильного  сигналу)  при  дискретизації  фазового  сигналу 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)