ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТОКОПРОВОДОВ НЕЗАМКНУТЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ЭКРАНАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТОКОПРОВОДОВ НЕЗАМКНУТЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ЭКРАНАМИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і за-


дачі дослідження, визначені об’єкт і предмет дослідження, викладено наукову новизну і практичне


значення отриманих результатів.


У першому розділі проведено аналіз параметрів підземних трифазних струмопроводів і ви-


соковольтних кабелів, рівнів індукції МП, яке ними створюється; розглянуті відомі методи елект-


ромагнітного екранування таких джерел магнітного поля; проаналізовані аналітичні і чисельні


методи дослідження електромагнітних процесів в системах, що містять струмопроводи і електро-


провідні елементи; виконана постановка задач дисертаційних досліджень.


5


Ефективність зниження МП електромагнітним екраном тієї або іншої конструкції залежить


від конфігурації струмопроводів. В даній роботі розглянуто екранування МП трифазного струмо-


проводу, фази якого розташовані горизонтально. Для зниження МП таких струмопроводів найбі-


льшого поширення отримали електромагнітні екрани наступних конфігурацій (рис. 1): плоскі (а),


замкнені (б), U-подібні (в) та L-подібні (г). Для опису їх екрануючих властивостей використову-


ється поняття ефективності екранування, яке визначається як відношення діючого значення магні-


тної індукції в точці спостереження за відсутності екрану до діючого значення магнітної індукції


при його використанні.


Рисунок 1 – Відомі конфігурації електромагнітних екранів


(1 – трифазний струмопровід, 2 – електромагнітний екран)


В відомих роботах з електромагнітного екранування МП трифазних струмопроводів пока-


зано, що найбільша ефективність екранування досягається незамкненими екранами U-подібної


конфігурації. У свою чергу, електромагнітні екрани, що складаються з кількох таких елементів, в


літературі не розглядалися.


Як показав аналіз літератури, H-подібні, V-подібні, W-подібні та інші конфігурації елект-


ромагнітних екранів не отримали поширення, оскільки при своїй конструктивній складності ефек-


тивність екранування МП трифазних струмопроводів такими екранами від ефективності


екранування U-подібними екранами істотно не відрізняється.


Проведено аналіз аналітичних і чисельних методів опису електромагнітних процесів в сис-


темах, що містять струмові джерела МП і екрануючі елементи. Застосування аналітичних методів


для визначення розподілу магнітної індукції в задачі екранування МП струмопроводів за допомо-


гою U-подібних електропровідних елементів є утрудненим, тому доцільно вдатися до чисельного


моделювання. Оскільки екрани, що розглядаються в дисертаційній роботі, не мають криволінійних


стінок, був використаний метод скінчених різниць, перевага якого полягає в тому, що матриця


отримуваної системи алгебраїчних рівнянь має трьохдіагональний вигляд.


Система «трифазний струмопровід – електромагнітний екран» є відкритою. Для застосу-


вання методу скінчених різниць при дослідженні електромагнітних процесів у відкритій області


були розглянуті різні способи її обмеження. В представленій роботі при побудові математичної


y


а)


б)


в)


г)


l2


δ


l1 l1


1 x


2


2 1


6


моделі був використаний метод поглинаючих граничних умов, який дозволяє моделювати збіль-


шення досліджуваної області до нескінченності.


На підставі викладеного в розділі аналізу проведено обґрунтовування мети дисертаційної


роботи і сформульовані задачі дослідження.


У другому розділі викладено загальну методику дисертаційних досліджень, описано різно-


види незамкнених електромагнітних екранів, що розглядаються в роботі, запропоновано матема-


тичну модель процесу електромагнітного екранування МП струмопроводів, що дозволяє


визначати екрануючі властивості тонкостінних екранів, які складаються з плоских або U-подібних


електропровідних елементів, оцінено похибку моделювання.


У широкому класі задач, які стосуються зниження МП протяжних струмопроводів за допо-


могою електромагнітних екранів, поле можна вважати плоско-паралельним. Такі задачі можна


 


розглядати в двовимірній постановці.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины