ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТОКОПРОВОДОВ НЕЗАМКНУТЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ЭКРАНАМИ
  • скачать файл:
Название:
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ТРЕХФАЗНЫХ ТОКОПРОВОДОВ НЕЗАМКНУТЫМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ЭКРАНАМИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і за-


дачі дослідження, визначені об’єкт і предмет дослідження, викладено наукову новизну і практичне


значення отриманих результатів.


У першому розділі проведено аналіз параметрів підземних трифазних струмопроводів і ви-


соковольтних кабелів, рівнів індукції МП, яке ними створюється; розглянуті відомі методи елект-


ромагнітного екранування таких джерел магнітного поля; проаналізовані аналітичні і чисельні


методи дослідження електромагнітних процесів в системах, що містять струмопроводи і електро-


провідні елементи; виконана постановка задач дисертаційних досліджень.


5


Ефективність зниження МП електромагнітним екраном тієї або іншої конструкції залежить


від конфігурації струмопроводів. В даній роботі розглянуто екранування МП трифазного струмо-


проводу, фази якого розташовані горизонтально. Для зниження МП таких струмопроводів найбі-


льшого поширення отримали електромагнітні екрани наступних конфігурацій (рис. 1): плоскі (а),


замкнені (б), U-подібні (в) та L-подібні (г). Для опису їх екрануючих властивостей використову-


ється поняття ефективності екранування, яке визначається як відношення діючого значення магні-


тної індукції в точці спостереження за відсутності екрану до діючого значення магнітної індукції


при його використанні.


Рисунок 1 – Відомі конфігурації електромагнітних екранів


(1 – трифазний струмопровід, 2 – електромагнітний екран)


В відомих роботах з електромагнітного екранування МП трифазних струмопроводів пока-


зано, що найбільша ефективність екранування досягається незамкненими екранами U-подібної


конфігурації. У свою чергу, електромагнітні екрани, що складаються з кількох таких елементів, в


літературі не розглядалися.


Як показав аналіз літератури, H-подібні, V-подібні, W-подібні та інші конфігурації елект-


ромагнітних екранів не отримали поширення, оскільки при своїй конструктивній складності ефек-


тивність екранування МП трифазних струмопроводів такими екранами від ефективності


екранування U-подібними екранами істотно не відрізняється.


Проведено аналіз аналітичних і чисельних методів опису електромагнітних процесів в сис-


темах, що містять струмові джерела МП і екрануючі елементи. Застосування аналітичних методів


для визначення розподілу магнітної індукції в задачі екранування МП струмопроводів за допомо-


гою U-подібних електропровідних елементів є утрудненим, тому доцільно вдатися до чисельного


моделювання. Оскільки екрани, що розглядаються в дисертаційній роботі, не мають криволінійних


стінок, був використаний метод скінчених різниць, перевага якого полягає в тому, що матриця


отримуваної системи алгебраїчних рівнянь має трьохдіагональний вигляд.


Система «трифазний струмопровід – електромагнітний екран» є відкритою. Для застосу-


вання методу скінчених різниць при дослідженні електромагнітних процесів у відкритій області


були розглянуті різні способи її обмеження. В представленій роботі при побудові математичної


y


а)


б)


в)


г)


l2


δ


l1 l1


1 x


2


2 1


6


моделі був використаний метод поглинаючих граничних умов, який дозволяє моделювати збіль-


шення досліджуваної області до нескінченності.


На підставі викладеного в розділі аналізу проведено обґрунтовування мети дисертаційної


роботи і сформульовані задачі дослідження.


У другому розділі викладено загальну методику дисертаційних досліджень, описано різно-


види незамкнених електромагнітних екранів, що розглядаються в роботі, запропоновано матема-


тичну модель процесу електромагнітного екранування МП струмопроводів, що дозволяє


визначати екрануючі властивості тонкостінних екранів, які складаються з плоских або U-подібних


електропровідних елементів, оцінено похибку моделювання.


У широкому класі задач, які стосуються зниження МП протяжних струмопроводів за допо-


могою електромагнітних екранів, поле можна вважати плоско-паралельним. Такі задачі можна


 


розглядати в двовимірній постановці.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)