МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДЫ СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтована актуальність теми дослідження та необхідність ро-зробки  математичних  моделей,  методів,  алгоритмів  для  багатокритеріального


синтезу  ієрархічних  територіально  розподілених  систем;  сформульовані  мета,


задачі, об’єкт, предмет дослідження, наукова новизна та практична цінність ро-боти;  названі  методи  дослідження;  наведено  декларацію  особистого  внеску


здобувача у публікаціях зі співавторами, відомості про апробацію результатів і


публікації за темою дисертації. 


Перший  розділ  роботи  присвячено  огляду  й  аналізу  сучасного  стану


5


проблеми проектування територіально розподілених об’єктів. У ньому виділені


особливості територіально розподілених об’єктів, як об’єктів автоматизованого


проектування,  виконано  аналіз  процесів  їх  автоматизованого  проектування,  а


також  аналіз  існуючих  математичних  моделей  і  методів  їх  структурно-топологічної оптимізації. 


На основі огляду публікацій за темою дослідження було встановлено, що


існуюча  методологія  багатофакторного  структурно-топологічного  синтезу  те-риторіально розподілених систем транспорту, зв’язку, моніторингу, управління,


виробництва  і  збуту  продукції,  обслуговування  дозволила  автоматизувати  ос-новні  етапи  процесів  їх  системного  проектування  та  управління.  Разом  з  тим,


необхідність  раціонального  використання  ресурсів,  накопичений  досвід  вирі-шення задач синтезу, розвиток інтелектуальних технологій та засобів обчислю-вальної техніки вимагають постановки нових завдань розвитку і вдосконалення


методології  та  інструментарію  для  оптимізації  територіально  розподілених


об’єктів. Зокрема, виникає необхідність постановки та вирішення комплексних


завдань  багатокритеріального  синтезу  територіально  розподілених  об’єктів  з


урахуванням їх динамічних властивостей.


Основні результати розділу опубліковані в [1 – 7]. 


У другому розділі переглянуто методологічні основи проектування тери-торіально  розподілених  об’єктів.  Проведений  аналіз  понять «середовище –


структура – система» дозволив сформулювати їх зв'язок із категоріями цілісно-сті. Зроблено висновок, що ступінь цілісності визначається об’єктивізацією меж


існування сутності, що розглядається. Відокремлено принципи організації сере-довищ (структуроутворюючі)  від  принципів  організації  систем (системоутво-рюючі).  Сформульовано  ієрархію  системутворюючих  принципів  та  наведено


формальне  подання  об’єктів  у  залежності  від  рівня  їх  пізнання. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины