УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ ДЕЗІНФЕКТАНТІВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і завдання досліджень, показано наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено дані щодо їх апробації, а також відомості про особистий внесок здобувача в проведених дослідженнях і в підготовці публікацій за темою дисертаційної роботи.


У першому розділі «Технологічна якість цукрових буряків – основний фактор підвищення ефективності виробництва та покращення якості білого цукру» розглянуто особливості перебігу основних біохімічних та мікробіологічних процесів під час зберігання цукрових буряків. Проаналізовано вплив окремих груп нецукрів, що входять до складу цукрових буряків, на ефективність технологічних процесів та втрати сахарози у виробництві білого цукру.


Проведено аналіз відомих способів освітлення проб продуктів виробництва для поляриметричного визначення масової частки сахарози. З врахуванням негативного впливу ацетату свинцю на навколишнє природне середовище та безпеку працівників лабораторії обґрунтовано доцільність пошуку нових ефективних реагентів для освітлення проб цукровмісних продуктів.


Показано, що кагатна гниль є наслідком складних мікробіологічних процесів, які відбуваються під впливом великої групи мікроорганізмів, переважну більшість якої становлять мікроміцети.


Узагальнено світовий і вітчизняний науково-практичний досвід зберігання коренеплодів цукрових буряків, в результаті чого було поставлене завдання удосконалення технології зберігання шляхом застосування сучасних дезінфектантів.


У другому розділі «Об’єкти та методи досліджень» наведено характеристики об’єкта, предмета та методів досліджень.


У процесі досліджень використано загальноприйняті методи визначення основних технологічних показників якості цукрових буряків, бурякового, дифузійного та очищеного соків, жому та жомопресової води. Масову частку сахарози (Сх) в продуктах визначали інструментальним методом прямої та інверсійної поляризації з використанням сахариметра СУ-4 та автоматичного поляриметра «Pzopol» (Німеччина). Концентрацію сухих речовин (СР) у продуктах визначали з використанням рефрактометра РПЛ-3. Кольоровість фільтратів в одиницях оптичної густини визначали з використанням колориметра фотоелектричного концентраційного КФК-3. Вміст білків у соках визначали фотоколориметричним методом за біуретовою реакцією. Визначення вмісту молочної кислоти та нітритів проводили шляхом застосування колориметричних методів аналізу. Аналіз мікрофлори коренеплодів здійснювали поверхневим та глибинним методами посіву розведень на поживні середовища у чашки Петрі.


Планування експерименту, постановку та розв’язання задач оптимізації проводили за допомогою сучасних методів математичного оброблення даних з використанням пакету прикладних програм Mathcad Proffessional  та Microsoft Office Word.


 


Проведено дослідження з метою пошуку нових реагентів для освітлення проб цукровмісних продуктів під час поляриметричного визначення масової частки сахарози. Обрано наступні реагенти: основний сульфат алюмінію (ОСА), основний хлорид алюмінію (ОХА), полігексаметиленгуанідину гідрохлорид (ПГМГХ), гідроксид кальцію. Встановлено, що найкращі результати досягаються у разі використання основного сульфату алюмінію та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду. Доведено можливість використання ОСА та ПГМГХ як у вигляді окремих розчинів, що вводяться почергово, так і у складі комплексного реагенту за їх одночасного введення під час освітлення розчинів проб досліджуваних продуктів.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)