МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ПОТОКУ ДЛЯ СИСТЕМ ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ
  • скачать файл:
Название:
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ПОТОКУ ДЛЯ СИСТЕМ ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У  вступі  обґрунтовано  актуальність  теми  дисертаційної  роботи,


сформульовано мету і задачі дослідження, наукову новизну та практичне


значення  отриманих  результатів.  Наведено  дані  про  впровадження


результатів роботи, її апробацію, публікації та особистий внесок здобувача


Перший  розділ  дисертаційної  роботи  присвячений  аналізу  стану


досліджень в області формування цифрового потоку контролером мережі


широкомовного радіодоступу. Розглядаються інструментальні засоби опису


процесу формування цифрового потоку та проблеми, що виникають при


використанні  гетерогених  мультипроцесорних  систем  у  якості  апаратної


платформи для формування цифрового потоку даних. Розглянуто  роль та


місце підсистеми планування виконання завдань у роботі контролера радіо


мережі та дослідженно підходи до вирішення задачі побудови послідовності


операцій формування цифрового потоку.


На  основі  проведених  досліджень  сформульована  актуальна  наукова


задача  розробки  методу  формування  цифрового  потоку  для  систем


широкосмугового радіодоступу, що складається з п’яти часткових підзадач,


для рішення яких необхідно удосконалити формалізований опис процесу


формування  кадру  цифрового  потоку  контролером  управління  мережею,


розробити методи аналізу та удосконалення формалізованого опису  процесу


формування  кадру  цифрового  потоку  контролером  управління  мережею,


розробити  метод  оптимізації  часу  використання  апаратних  ресурсів


контролером при формуванні кадру цифрового потоку, розробити методи


побудови  субоптимальної  послідовності  виконання  атомарних  операцій


6


формування  кадру  цифрового  потоку,  реалізувати  розроблені  методи  у


програмному  інструментарію  для  відладки,  налагодження  та  тестування


процесу  функціонування  програмного  забезпечення  формування  кадру


цифрового потоку .


Другий  розділ  присвячено  створенню


математичних  моделей  формалізованого


опису  процесу  формування  кадру


цифрового  потоку  даних.  Вводяться


визначення  для  термінів  завдання,


виконавець,  розклад  та  діаграма


функціонування.  Досліджується  специфіка


процесу  функціонування  програмного


забезпечення  контролера  управління


радіомережею.  До  стандарту  опису


функціонування систем IDEF0/1 вносяться


модифікації  для  найбільш  повного


урахування цієї специфіки. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)