Удосконалення технології очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва
  • скачать файл:
Название:
Удосконалення технології очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначені мета та завдання досліджень, наведені наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.


У першому розділі “Аналіз існуючих способів очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва“ показана необхідність удосконалення технології очищення густих напівпродуктів. Розглянуто основні групи барвних речовин, причини їх утворення та вплив на процеси цукрового виробництва. Проведено аналіз існуючої технології очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва, визначено недоліки сучасної типової технології очищення густих напівпродуктів, а також технологічні напрями, які забез­печують максимальний ступінь знебарвлення густих напівпродуктів. Узагаль­нено світовий і вітчизняний досвід інтенсифікації процесів освітлення цукро­вмісних розчинів густих напівпродуктів. В результаті було поставлене завдання дослідити та розробити способи очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з використанням сучасних реагентів полігексаметилен­гуанідин гідрохлориду (ПГМГХ), активного вугілля та целюлози, а також запропо­нувати нетоксичний комплексний освітлювач для визначення вмісту сахарози в густих напівпродуктах цукрового виробництва.


У другому розділі “Об’єкти і методи досліджень” наведено характе­ристики об’єкта, предмету, методів та умов проведення досліджень.


В процесі досліджень використано загальноприйняті методи визначення основних технологічних показників густих напівпродуктів бурякоцукрового виробництва: кольоровості та каламутності в одиницях оптичної густини з допомогою фотоелектроколориметра, вмісту високомолекулярних сполук – методом спиртового осадження, вмісту сухих речовин – рефрактометричним методом, чистоти – за типовою методикою. Вміст масової частки сахарози в досліджуваних цукровмісних розчинах визначали поляриметричним методом за типовою методикою та методом прямої та інверсійної поляризації з допомогою лабораторного поляриметра.


Планування експериментів, постановку та розв’язання задач оптимізації проводили за допомогою сучасних методів математичного оброблення даних. Статистичне оброблення результатів експериментальних досліджень, побудову графіків виконано з використанням пакету прикладних програм Mathcad Professional 2000 та Mathcad Professional 14 і Microsoft Office 2003.


Третій розділ “Дослідження очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва хімічними реагентами та адсорбентами” присвячений дослід­женню використання таких реагентів, як полістирольний сорбент MN-502, активне вугілля різних марок, ПГМГХ та целюлоза різних марок з метою підвищення технологічних показників: чистоти, ефекту знебарвлення та зниження каламутності, необхідних для оцінки ефективності технології очи­щення густих напівпродуктів.


Встановлено, що полістирольний сорбент MN-502 має недостатній ефект знебарвлення та підвищення чистоти густих напівпродуктів, оскільки має меншу площу сорбційної поверхні порівняно з іншими реагентами та сорбційні пори практично одного розміру, які не дозволяють адсорбуватись барвним речовинам різної молекулярної маси. Результати наведені на рис. 1 і 2.


 


Ефективність очисної дії адсорбента  MN-502 на клеровку є також недостатнім (табл. 1), причому його регенерація складна, і він є відносно дорогим, тому його не можна рекомендувати для практичного використання на вітчизняних цукрових заводах.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)