УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШЛАКОУТВОРЮЮЧИХ СУМІШЕЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТОЇ ЗАГОТОВКИ
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШЛАКОУТВОРЮЮЧИХ СУМІШЕЙ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ БЕЗПЕРЕРВНОЛИТОЇ ЗАГОТОВКИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


          В вступі наведена загальна характеристика роботи, обґрунтована її актуальність, сформульована мета та завдання досліджень, позначені об'єкт і предмет досліджень,  перераховані використані  методи дослідження, розкриті наукова новизна та практична значимість отриманих результатів. Тут же розкривається особистий внесок здобувача в роботу і наведені дані щодо апробації і публікацій результатів досліджень.


          В першому розділі виконано огляд науково-технічної літератури щодо захисту металу під час безперервної розливки, дефектів безперевнолитої заготовки та причин їх виникнення. Показана недостатня ефективність застосовуваної на провідних металургійних підприємствах України, у тому числі на ПАТ "МК"Азовсталь", порошкоподібної ШУС на цементній основі в умовах істотної зміни температурного режиму, пов'язаного з розливанням деяких видів сталі. Дана загальна характеристика шлакоутворювальних сумішей, застосовуваних на комбінаті "Азовсталь" при розливанні на МНЛЗ. Показана роль кожного компонента суміші у формуванні покриття на поверхні рідкого металу, відзначено вплив оксидів на поверхневі та в'язкісні властивості. Дано порівняльний аналіз сумішей на основі шлаків виробництва Fе- Мn і сумішей на основі цементу, показані їхні гідності та недоліки.  Обґрунтована необхідність розробки нових складів ШУС, менш дефіцитних і токсичних, що мають знижену температуру плавлення та меншу в'язкість, яка повинна ґрунтуватися на дослідженнях поверхневих, в'язкісних і плавкісних властивостях шлакоутворювальних сумішей. Одержання достовірної інформації з цих властивостей можливе тільки при використанні комплексу сучасних методів дослідження. Встановлено, що найбільш ефективним методом дослідження поверхневих властивостей високотемпературних розплавів є метод лежачої краплі, подальший розвиток якого пов'язаний з аналізом оцифрованого зображення краплі та повною автоматизацією розрахунків за допомогою ПК. Перехід до цифрової техніки та автоматизації експерименту повинен супроводжуватися відповідними змінами методик розрахунків і підходів до їхньої реалізації. На тепер  актуальною залишається проблема контролю симетричності краплі та зсувів при юстировці подложки, а також явищ, що викликають гістерезис крайового кута змочування.


          На підставі проведеного аналізу зроблені висновки про доцільність подальшої роботи в даному напрямку.


          В другому розділі "Методики розрахунків для експериментального визначення поверхневих, в'язкісних і плавкісних властивостей розплавів" удосконалені методи дослідження фізико-хімічних властивостей високотемпературних розплавів і експериментальні установки. В методі лежачої краплі для контролю симетрії запропоновано додатково фіксувати горизонтальну проекцію, що дозволяє не тільки якісно, але й кількісно судити про симетричність утворюваної краплі,  про доцільність проведення подальшого експерименту, а також дозволяє уникнути ряду труднощів і неточностей при визначенні положення максимального діаметра на фронтальній проекції та висоти над ним (патент України №70584А).


 


          При визначенні крайового кута змочування промислових металургійних розплавів запропоновано краплю видавлювати із внутрішнього об'єму рідкої фази через вертикальний канал заданого діаметру і висоти, що запобігає потраплянню плівок, ендогенних і екзогенних включень, продуктів розкислення на поверхню краплі. Примусово сформована в такий спосіб крапля стабільна, оптимального розміру, зберігає симетрію і не стікає з поверхні (патент України  №70808А).

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)