РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
  • скачать файл:
Название:
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

Актуальність теми. Проблема економічної безпеки національної економіки не має кон’юнктурного характеру. Вона буде існувати, поки є держава, визначальним фактором сили й авторитету якої є підтримання відповідного рівня національної безпеки. Підтвердженням цього є правове забезпечення й постійна увага до проблем безпеки в країнах ЄС, США, Японії тощо.

Сьогодні Україна перебуває на етапі трансформування економічної системи, що об’єктивно зумовило зниження ефективності її економічного потенціалу. Різке зниження платоспроможного попиту значної частини населення призвело до скорочення споживання продовольчих товарів, незбалансованості раціону харчування, що негативно впливає на здоров’я та розвиток нації. Інтегруючись у світову економіку, Україна має чітко визначити параметри економічної безпеки, розробити стратегію й напрями розвитку національної економіки з урахуванням раціонального використання його потенціалу та посилення експортної орієнтації.

Необхідність визначити стратегічні напрями реалізації державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки, що забезпечує ефективний її розвиток, вимагає розробки відповідних теоретико-методологічних основ економічної безпеки, формування її концепції, кількісних і якісних параметрів.

На актуальність проблеми економічної безпеки як пріоритету державної політики вказують численні теоретичні дослідження й узагальнення як вітчизняних учених, зокрема таких, як: А. Барановський, C. Біла, В. Бойко, З. Варналій, В. Геєць, О. Гойчук, Б. Губський, Б. Данилишин, І. Драган, Я. Жаліло, М. Корецький, В. Мунтіян, В. Огаренко, Б. Пасхавер, Ю. Пахомов, П. Саблук, О. Скидан, В. Шлемко, Л. Яремко, так і зарубіжних учених – А. Алтухова, К. Баррета, І. Богданова, С. Глазьєва, А. Городецького, Ю. Одума, Г. Столярова, Н. Фурса та інших.

Однак на сьогодні залишається неуточненою сутність державної політики у сфері економічної безпеки, що впливає на розробку державної стратегії забезпечення економічної безпеки. Відсутні методичні підходи до оцінювання реалізації державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки. Потребує подальшого дослідження оцінка загроз економічній безпеці, на які має бути спрямована державна політика.

Саме ці складові зумовили необхідність комплексного системного обґрунтування основних теоретико-методологічних підходів до вдосконалення державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки в умовах глобалізації економік, інституційних змін в економіці України, радикальних перетворень у відносинах власності та визначили актуальність теми дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення й висновки дослідження було отримано в межах наукової теми Класичного приватного університету “Планування, прогнозування та державне регулювання мікро- та макроекономічних процесів” (номер державної реєстрації 0102U003195). Роль автора полягає в розробці напрямів удосконалення державної політики у сфері економічної безпеки.

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних та концептуально-прикладних засад реалізації державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки. Відповідно до мети в роботі поставлено такі завдання:

- уточнити сутність державної політики у сфері економічної безпеки;

дослідити державну стратегію забезпечення економічної безпеки;

запропонувати методичні підходи до оцінювання реалізації державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки;

- провести аналіз чинників забезпечення економічної безпеки;

- здійснити оцінювання стану регулювання національної економічної безпеки в системі ринкової економіки;

- визначити загрози економічній безпеці, на які має бути спрямована державна політика;

- обґрунтувати сценарії розвитку регіонів України, що передбачають здійснення державної політики у сфері економічної безпеки;

- розробити напрями вдосконалення державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки.

Об’єктом дослідження є процес реалізації державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки.

Предметом дослідження є механізми, методи, сукупність організаційних та економічних відносин щодо вдосконалення державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що ефективні механізми, методи, організаційні та економічні відносини з приводу вдосконалення державної політики у сфері економічної безпеки є достатніми умовами розвитку національної економіки.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано такі методи проведення економічних досліджень: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення й формування висновків), статистико-економічний (аналіз сучасного стану реалізації державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки), розрахунково-конструктивний (удосконалення державної політики у сфері економічної безпеки національної економіки) та інші.

 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)